ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat Call

ព័ត៌មានថ្មីៗពី Covid-19: ស្ថាប័នអប់រំនេះផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ហើយនឹងផ្លាស់ប្តូរទៅសិក្សានៅសាលាដោយផ្ទាល់នាពេលក្រោយ។ សូមមើល គេហទំព័រ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Regent's University London

United Kingdom
video Bg

Regent's University London

United Kingdom
Overview

Overview

Set in a peaceful haven in the heart of an exciting capital city, Regent's University London delivers a one-of-a-kind student experience.

The University strives to shape learners into tomorrow's global leaders and entrepreneurs. Through innovative teaching and peer-collaboration, students are taught how to become independent thinkers who can make a difference in the world.

The University is an independent, not-for-profit institution, with a welcoming and cosmopolitan community. With around 140 nationalities on campus, Regent's is one of the most international universities in the world. Students can make lifelong friends with people from all over the world, learning about different cultures and building a global network of contacts.

Set in 11 acres of private garden in the heart royal Regent's Park, Regent's offers one of the best campus experiences. Within walking distance of many of London's amenities, Regent's unrivalled location means students can enjoy all that London has to offer right from their doorstep. Within half an hour from St Pancras International and just over an hour from London's airports, Regent's is also a great base for students looking to explore the UK and beyond.

Foundation, undergraduate and postgraduate programmes are available to study in business, management, fashion, design, film, media, performance, liberal arts, psychotherapy and psychology. There are also English language and professional short courses.

Regent's offers a variety of different accommodation options, from on-campus halls of residence to off-campus accommodation in partnership with Urbanest. The University's dedicated team can offer support to help students find accommodation that meets their needs and budget.

There are many services in place to support students throughout their studies. Numerous clubs and societies are available to join, ranging from photography to polo, debating and music. A range of scholarships are also available to support eligible recipients.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Set in a peaceful haven in the heart of an exciting capital city, Regent's University London delivers a one-of-a-kind student experience. It's a hive for innovative thinkers and it strives to shape learners into tomorrow's global leaders and entrepreneurs.

With just 3,000 students on campus, Regent's offers a tight-knit community feel. It takes a personal approach to teaching, centred on individual goals and aspirations, with its students benefitting from small class sizes, regular one-to-one contact with tutors and tailored academic and pastoral support.

Foundation, undergraduate and postgraduate courses are available plus additional English language tuition. Students can choose from five different subject areas:

 • Business and management
 • Fashion and design
 • Film, media and performance
 • Liberal arts and humanities
 • Psychotherapy and psychology

All courses combine academic rigour with a strong practical focus, enabling students to develop a range of important industry skills. Mixing with over 140 different nationalities on campus, students will also build a global network of contacts.

Surrounded by 11 acres of private garden in the heart of royal Regent's Park, with gated access and a 24/7 security presence, Regent's offers one of London's best campus experiences. Within walking distance of London's amenities and landmarks, its unrivalled location means students can enjoy all that the capital has to offer. Take a look around.

Within half an hour from St Pancras International and just over an hour from London's airports, it's also a great base for students looking to explore the UK and beyond.

Regent's offers a variety of different accommodation options, from on-campus halls of residence to off-campus accommodation, and its dedicated team can offer support to help students find accommodation that meets their needs and budget.

With an active alumni community, based in more than 170 countries, graduates remain part of the Regent's family for life, wherever they are in the world and will benefit from access to campus, industry events and careers advice.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

At the beginning of the first academic year, students are assigned a personal tutor who supports them throughout their studies. Personal tutors provide academic guidance and also help with personal issues.

Academic teaching is blended with practical experience to prepare students for the professional world. Professors and other academic staff are highly experienced in their areas, bringing business and industry knowledge to their teaching. Many programmes include expert guest lecturers, field trips, and opportunities to study abroad and undertake industry placements. Students work closely with their peers from all over the world, where their personal connections grow into invaluable global networks.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

At the beginning of their first academic year, students are assigned a personal tutor to support them throughout their studies, provide academic guidance and help with personal issues.

Academic teaching is blended with practical experience to prepare students for the professional world. Professors and other academic staff are highly experienced in their areas, bringing business and industry knowledge to their teaching.

Many courses include expert guest lecturers, field trips, industry events and opportunities to study abroad and undertake placements. Students work closely with peers from all over the world, where their connections grow into invaluable global networks. This all forms part of the holistic educational experience that students receive when studying for a degree at Regent's University London.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Degrees are available in a range of subject areas:

 • Business & Management – innovative and creative programmes that develop students into future business leaders, owners and entrepreneurs.
 • Fashion & Design – inspiring, practical teaching where students develop their unique styles and gain the confidence to work in the international fashion industry.
 • Film, Media & Performance – creative training for those who want to succeed in the modern theatre, media and screen industries.
 • Liberal Arts & Humanities – varied and multi-disciplinary education in liberal arts that transforms students into global leaders and independent thinkers.
 • Psychotherapy & Psychology – a top provider for psychology and psychotherapy, Regent's offers training supported by accredited bodies.

Languages

Regent's English Language Centre offers a range of online and face-to-face English language courses for students of all levels. Whether students want to prepare for university or enhance their career prospects, Regent's expert lecturers can offer the support they need.

Regent's Institute of Languages & Culture offers language courses in Arabic, French, German, Italian, Japanese, Mandarin Chinese, Portuguese, Russian and Spanish.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Courses are available in a range of subject areas:

Business and Management – innovative, creative courses that develop students into future business leaders, owners and entrepreneurs.

Fashion and Design – inspiring, practical teaching where students develop their unique styles and gain the confidence to work in the international fashion industry.

Film, Media and Performance – creative training for those who want to succeed in modern theatre, media and screen industries.

Liberal Arts and Humanities – a varied and multi-disciplinary education that transforms students into global leaders and independent thinkers.

Psychotherapy and Psychology – a top provider for psychology and psychotherapy, Regent's offers training supported by accredited bodies.

Languages

Regent's English Language Centre offers a variety of on-campus and online English language courses for students of all levels. Whether students want to improve their general, business or academic English skills, or prepare for their IELTS or university degree, Regent's expert lecturers can offer the support they need.

Regent's also offers language courses in Arabic, Chinese, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian and Spanish.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Each application to Regent's University London is reviewed comprehensively, considering individual merit, skills, interests and other qualities. Some programmes also require an audition, interview or portfolio submission.

English Language Requirements

As programmes are taught in English, non-native speakers need to demonstrate their proficiency in the language. The English language requirements differ slightly for each programme. Please check individual programme pages on the University's website for further information.

Regent's offers English proficiency tests to all conditional offer holders who would like to use it as proof of their English language level for admissions purposes. This is called the Regent's English Password Test and is only available at Regent's.

Some students with lower levels of English proficiency will take an English for Academic Purposes (EAP) module in the first term of their degree. This helps the development of their academic work in the language.

Detailed entry requirements can be found on individual programme pages.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Each application is reviewed comprehensively on individual merit, taking students' unique skills, attributes and interests into consideration. Some courses also require an audition, interview or portfolio submission.

English Language Requirements

As courses are taught in English, non-native speakers will need to demonstrate their proficiency in the language. The requirements differ slightly for each course, so please check individual course pages on the university's website for further information.

Regent's offers English proficiency tests to all conditional offer holders who would like to use it as proof of their language level for admissions purposes. This is called the Regent's English Password Test and is only available at Regent's.

Detailed entry requirements can be found on individual course pages on the university's website.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Academic

Academic equipment and resources across campus include dedicated study spaces, IT services and a library with an extensive collection of printed and digital resources.

Finance students have specialist access to Thomson Reuters Eikon Terminals and Bloomberg L.P Terminals.

The psychology department also has a dedicated laboratory with specialist facilities including an eye-tracker, olfactory testing and diffusion equipment, as well as lab computers installed with analysis and online experiment software such as Surveymonkey, ePrime and MATLAB.

Professional

Regent's Careers & Business Relations team offer expert careers advice and training to help students secure their career goals. This includes extensive careers counselling, as well as assistance in finding internships or permanent roles after graduation.

The Hive is the University's dedicated facility that offers support and space for entrepreneurial students to work on their business ventures.

The University also offers a start-up visa scheme to eligible graduate entrepreneurs. This scheme helps international students remain in the UK after their studies so they can pursue entrepreneurial ventures and build businesses.

Social

When students join the University, they automatically become members of the Students' Union (SU). The SU represents the student voice, offering support services and organising events and activities to enhance student life. Numerous clubs and societies are available to join, with something to suit everyone's interests. Campus facilities also include restaurants, cafes and bars, offering plenty of areas to dine and socialise in.

Accommodation

International students have the option to live in student housing either on or off campus.

On-campus accommodation is located in the University's leafy grounds. Convenient and comfortable, it is close to classrooms and other campus facilities.

Off-site accommodation is also available in partnership with Urbanest. Just a 15-minute tube ride away, these halls offer premium quality self-contained studios and shared flats.

The University's Accommodation team is on-hand to provide support with securing suitable housing.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Academic

Academic resources across campus include dedicated study spaces, IT services and a library with an extensive collection of printed and digital resources.

Finance students have access to Thomson Reuters Eikon Terminals, Bloomberg L.P Terminals and a specialist trading room.

Creative students have access to photography studios fashion studios filming suites digital design labs Mac labs TV studios TV control rooms and theatre studios.

The psychology department also has a dedicated laboratory with specialist facilities including an eye-tracker, olfactory testing and diffusion equipment, as well as lab computers installed with analysis and online experiment software.

Professional

Regent's Graduate Outcomes Team offer expert careers advice and training to help students secure their career goals. This includes extensive careers counselling, as well as assistance in finding internships or permanent roles after graduation.

The Hive is a collaborative workspace that offers support and space for entrepreneurial students and alumni to work on their business ventures.

The university also offers a start-up visa scheme to eligible graduate entrepreneurs. This scheme helps international students remain in the UK after their studies, helping them to pursue entrepreneurial ventures.

Social

When students join the university, they automatically become members of the Student Union (SU). The SU represents the student voice, offering support services and organising events and activities to enhance student life. Numerous clubs and societies are available to join, with something to suit everyone's interests. Campus facilities also include restaurants, cafes and bars, offering plenty of areas to dine and socialise in.

Accommodation

International students have the option to live in student housing either on or off-campus. On-campus accommodation is located on the university's leafy grounds. Off-campus accommodation is also available in partnership with Urbanest.

The University's Accommodation team is on-hand to provide support with securing suitable housing.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

A number of scholarships are offered at Regent's, which international students are eligible for. These include:

Undergraduate scholarships

All undergraduate students who meet the criteria will receive a GBP 1,500 award each academic year of their degree. These are for high academic achievement in A-Levels or equivalent examinations and progressing Regent's foundation students.

Vice-Chancellor's Excellence Scholarship

Three students every year are given scholarships to cover part of their tuition fees to reward particular commitment to upholding the University's values.

Robert McKee International Screenwriting Scholarship

One student on the BA (Hons) Film and Screen (Screenwriting and Producing) programme will receive GBP 7,000 towards their tuition fees as well as other benefits, in partnership with Fulbright Scholar and screenwriting lecturer, Robert McKee.

Show more +Show less -
Scholarships & Funding

Scholarships & Funding

Regent's University London offer a variety of scholarships, loans and awards. International students are eligible for:

Scholarships

The Robert McKee International Screenwriting Scholarship (UG)

One scholarship offering GBP 7,000 towards tuition fees for one student on the BA (Hons) Film & Screen (Screenwriting and Producing) degree.

Will Conard Scholarships for Fashion Design and Fashion Marketing (UG Study Abroad)

Two scholarships offering free tuition and housing for study abroad students coming to Regent's for a 12-week term or six-week summer course, with BA (Hons) Fashion Design or BA (Hons) Fashion Marketing degrees.

Regent's Postgraduate Progression Scholarships

Applicable to all Regent's undergraduate students progressing to a postgraduate degree.

15 per cent off tuition fees.

Regent's MPhil/PhD Scholarships

Applicable to all Regent's undergraduate or postgraduate students progressing to an MPhil or a PhD degree. Up to 15 per cent off tuition fees.

Rewards and prizes

Regent's Family Reward (UG and PG)

Open to those with an immediate family member who is a Regent's graduate. 10 per cent tuition fee reduction.

The Dr Nicholas Bowen Award for Excellence (UG)

Offers GBP 1,000 to one student who demonstrates academic performance, an enterprising spirit and a commitment to internationalism while building community spirit.

Funding and loans

Student Support Fund (UG)

Up to GBP 6,500 towards UK travel, tech, books and accommodation for undergraduate students due to start in September 2021 who have experienced financial difficulties due to Covid-19.

Student Finance England (UG and PG)

Up to GBP 6,000 per annum (UG) or GBP 10,609 (PG) towards tuition fees, primarily for EU students and those with a Migrant Worker status.

Student Finance England (Doctoral Loan)

Up to GBP 25,700 towards tuition fees, primarily for EU students and those with settled status.

Future Finance Loans (UG and PG)

Loans of GBP 2,000 to GBP 40,000, applicable to international students with a domiciled address.

State-sponsored funding for students from Norway (UG and PG)

Applicable to students from Norway. Visit lanekassen.no to apply

State-sponsored funding for students from Sweden (UG and PG)

Applicable to students from Sweden. Visit csn.se to apply

Show more +Show less -

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United Kingdom

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
At Regent's University London
Studying abroad with Regent
At Regent's University London
Extraordinary Days by Regent
At Regent's University London
Expect the exceptional
At Regent's University London
At Regent's University London
At Regent's University London
At Regent's University London
At Regent's University London
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ£1353

 • £472
  លំនៅដ្ឋាន
 • £559
  ម្ហូបអាហារ
 • £88
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • £234
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី