ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
video Bg
video Bg
Overview

Overview

Royal Roads University (RRU) is a pioneering higher education institution that acknowledges the huge potential of bringing together academic excellence with real-world, industry led professional learning. The university is dedicated to providing its students with the ability and confidence to succeed in a rapidly changing, globalised economy while contributing in the workplaces they enter after attending Royal Roads.

Expert instructors, leading teaching methods and blended learning programs are just part of the offering at the university. The university has been recognised as an Ashoka U Changemaker campus, as part of the Ashoka U Changemaker university network of 40 global institutions. This acknowledges the university's commitment to social innovation and positive change. RRU provides support for students throughout their learning journey, ranging from international language support, careers services, social events, and unique cultural experiences. With hundreds of international students from over 60 countries around the world, alongside a welcoming community of domestic students, RRU offers a unique student experience.

The university is situated amongst picturesque coastline and forest landscapes in Canada, while being just a short trip away from cities like Vancouver and Seattle. Whether students are looking to get closer to nature across hundreds of hectares of forest and trails, build friendships for life, or simply focus on their studies and professional development at the university, Royal Roads has been successfully developing students for 25 years.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Based in one of Canada's most beautiful national historic sites, Royal Roads university (RRU) has been educating students for more than 80 years. It recently celebrated its 25th year as a public applied research university.

A diverse and vibrant institution, there are more 108 nationalities and over 1,406 international students currently studying there.

Its innovative courses are designed to be practical and relevant to the current industry standards. The university aims to equip students with the skills to be successful in the global marketplace, with programs taught by instructors with field experience, along with input from industry professionals.

The university's Learning, Teaching and Research Model (LTRM) is the cornerstone of its success. Its expert faculty focuses on producing citizens of the world, encouraging students to become passionate, determined, and confident lifelong learners.

International students are supported throughout their studies by a dedicated International Study Centre. Students can access a range of services including language support, careers services and social events.

RRU's cohort teaching model focuses on group-based coursework. This allows students to grow, learn and share with peers throughout their studies. Even after graduation, these groups will continue to support graduates in both a personal and professional capacity.

The institution is one of only 40 universities that are part of the Ashoka U Changemaker network. This recognition acknowledges RRU's commitment to social innovation and positive change.

All programs are delivered in Canada, but there are also opportunities for students to gain experience abroad during work placement residencies. The university's beautiful location offers peaceful coastlines and forestry, and the bustling cities of Vancouver and Seattle are just a short trip away.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Based in one of Canada's most beautiful national historic sites, Royal Roads university (RRU) has been educating students for more than 80 years. It recently celebrated its 25th year as a public applied research university.

A diverse and vibrant institution, there are more 108 nationalities and over 1,406 international students currently studying there.

Its innovative courses are designed to be practical and relevant to the current industry standards. The university aims to equip students with the skills to be successful in the global marketplace, with programs taught by instructors with field experience, along with input from industry professionals.

The university's Learning, Teaching and Research Model (LTRM) is the cornerstone of its success. Its expert faculty focuses on producing citizens of the world, encouraging students to become passionate, determined, and confident lifelong learners.

International students are supported throughout their studies by a dedicated International Study Centre. Students can access a range of services including language support, careers services and social events.

RRU's cohort teaching model focuses on group-based coursework. This allows students to grow, learn and share with peers throughout their studies. Even after graduation, these groups will continue to support graduates in both a personal and professional capacity.

The institution is one of only 40 universities that are part of the Ashoka U Changemaker network. This recognition acknowledges RRU's commitment to social innovation and positive change.

All programs are delivered in Canada, but there are also opportunities for students to gain experience abroad during work placement residencies. The university's beautiful location offers peaceful coastlines and forestry, and the bustling cities of Vancouver and Seattle are just a short trip away.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Royal Roads University is committed to the welfare of students and staff at the university. The university has taken various steps to ensure this during the coronavirus pandemic. With a proven track record for online learning, RRU has moved all of the institution's current classes online. This includes all English for Academic Purposes and Pre-Masters programs. In addition, key student services are also available online including immigration advice, the writing centre, fitness classes and counselling support.

The university has also evaluated certain admission criteria, principally English language test scores, and is now accepting Duolingo as evidence of English language proficiency. Additionally, students are still able to apply for scholarships and financial aid with the opportunities available listed on the university website.

Show more +Show less -
What's new

What's new

With the recent challenges presented by the Covid-19 pandemic, RRU switched to delivering its classes online. As restrictions begin to ease, RRU is committed to keeping both its students and staff as safe as possible.

RRU is preparing for face-to-face classes to resume in Fall 2021. That also includes residencies, which will remain online until further notice. Other key services are also available online, including immigration advice, the writing centre, fitness classes and counselling support.

International students are permitted to enter Canada with a valid, approved travel permit. Those arriving in the country must quarantine for 14 days. There is lots of useful information about what international students should expect with regards to the quarantine process on the university's website.

English-language requirements have also been adjusted because of the pandemic. RRU is now accepting Duolingo as sufficient evidence of English proficiency.

Show more +Show less -
What's new

What's new

With the recent challenges presented by the Covid-19 pandemic, RRU switched to delivering its classes online. As restrictions begin to ease, RRU is committed to keeping both its students and staff as safe as possible.

RRU is preparing for face-to-face classes to resume in Fall 2021. That also includes residencies, which will remain online until further notice. Other key services are also available online, including immigration advice, the writing centre, fitness classes and counselling support.

International students are permitted to enter Canada with a valid, approved travel permit. Those arriving in the country must quarantine for 14 days. There is lots of useful information about what international students should expect with regards to the quarantine process on the university's website.

English-language requirements have also been adjusted because of the pandemic. RRU is now accepting Duolingo as sufficient evidence of English proficiency.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Royal Roads University provides personalized, practical education designed around equipping students with the understanding, skills, and experiences needed to achieve success in an increasingly competitive, fast-paced world. The university brings relevant, connected professional and research communities together to foster a quality, real-world ready education.

RRU is committed to cultivating a progressive and relevant approach to help students get the most out of their time at Royal Roads. Its Learning, Teaching and Research Model (LTRM) delivers a synthesis of practices, principles, values and attitudes that define the learning experience, supported by a cultural environment of challenge, curiosity and ingenuity.

As well as full-time programs taking place on-campus, RRU delivers an innovative blended learning model which is comprised of online studies underpinned by focused, residencies on-campus. All courses at the university are led by educators with real-world experience, and course materials are shaped through collaboration and continual dialogue with industry professionals.

The small cohort model adopted by the university means that learners have the opportunity to collaborate and learn from their peers, as well as make the most of small classes and working groups, including one-on-one time with professors.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

The ethos of RRU is to provide personalized and practical education to help students achieve success in a globalized and fast-paced market. By bringing together relevant and connected professionals, RRU delivers programs which are up-to-date and can equip students with the skills they need to succeed.

It uses a Learning, Teaching and Research Model (LTRM) which mirrors the complex learning, performance and leadership challenges found in modern workplaces. RRU's programs are workplace oriented, teaching collaboration, team facilitation, project management and conflict management. All of which can be directly applied in the workplace.

Courses take place on campus, but there is also a blended learning model approach, which comprises online studies with focused residencies on-campus. Courses are shaped through collaboration and continual dialogue with industry professionals, with courses led by staff with real-world professional experience.

One of the other advantages of RRU is that it uses a group learning approach. Between 20-50 students work and stay together during their time on the program, forming a lifelong professional community.

RRU offers face-to-face on-campus programs where international students can study in Canada as well as gaining work experience with internships and post-graduation work opportunities. Blended programs also offer working professionals the opportunity to continue working in their home country while earning Canadian credentials online with short on-campus residencies.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

The ethos of RRU is to provide personalized and practical education to help students achieve success in a globalized and fast-paced market. By bringing together relevant and connected professionals, RRU delivers programs which are up-to-date and can equip students with the skills they need to succeed.

It uses a Learning, Teaching and Research Model (LTRM) which mirrors the complex learning, performance and leadership challenges found in modern workplaces. RRU's programs are workplace oriented, teaching collaboration, team facilitation, project management and conflict management. All of which can be directly applied in the workplace.

Courses take place on campus, but there is also a blended learning model approach, which comprises online studies with focused residencies on-campus. Courses are shaped through collaboration and continual dialogue with industry professionals, with courses led by staff with real-world professional experience.

One of the other advantages of RRU is that it uses a group learning approach. Between 20-50 students work and stay together during their time on the program, forming a lifelong professional community.

RRU offers face-to-face on-campus programs where international students can study in Canada as well as gaining work experience with internships and post-graduation work opportunities. Blended programs also offer working professionals the opportunity to continue working in their home country while earning Canadian credentials online with short on-campus residencies.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The university offers a wider array of courses to suit students at every point in their lives. They include:

 • Entirely campus based or online-focused cohort-based programs
 • Educational and academic support for International students
 • Courses with international learning opportunities
 • English language or course-specific pathways to support international student success.

The university is sensitive to the unique circumstances, goals and requirements of each student, and as a result offers a number of learning options that support affirming educational experiences to align with different lifestyles. For professionals in part-time or full-time work, RRU offers courses that lead to valuable degree certification which fit neatly around personal and professional commitments.

For international students, the university supports different programs that ensure students are prepared for success, whatever stage they are at in the learning journey. The university currently offers four pathway, six undergraduate and four graduate programs on campus. Pathway programs are designed to assist international students by focusing on English language ability and other core academic capabilities, preparing students for undergraduate or graduate learning. These courses are offered by the International Study Centre (ISC), a vibrant, welcoming environment which aims to help international learners get used to living in Canada, experience Canadian culture, and explore the magnificent natural surroundings of the region. The courses offered by the International Study Centre include:

 • Intensive English Program
 • International Year Undergraduate Pathway Program
 • Transfer Preparation Program
 • Pre-Master's Program

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

There are several different program areas which students can apply to at RRU. These are:

 • Business
 • Communication & Culture
 • Education & Technology
 • Environment & Sustainability
 • Humanitarian Studies
 • Interdisciplinary Studies
 • Leadership Studies
 • Professional and Continuing Studies
 • Tourism & Hospitality

Each school offers several different courses, including both undergraduate and postgraduate programs, with multiple points of entry. Some courses are on-campus and some are blended, so students can study online and attend a short on-campus residency.

International students can also attend English and academic preparation courses, including English for Academic Purposes (EAP), University Academic Preparation (UAP) and Short-term English language program, as well as customizable options.

The English courses are designed for students who have been accepted on a course but currently do not meet the English language requirement. Program lengths are determined by the English language proficiency score that is submitted when the student applies to their program.

The EAP pathway is either one, two or three semesters, and is designed to help students improve their English language, academic and critical thinking skills. After this is complete, students can move into the four-year undergraduate programs with English and academic support, or the UAP program.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

There are several different program areas which students can apply to at RRU. These are:

 • Business
 • Communication & Culture
 • Education & Technology
 • Environment & Sustainability
 • Humanitarian Studies
 • Interdisciplinary Studies
 • Leadership Studies
 • Professional and Continuing Studies
 • Tourism & Hospitality

Each school offers several different courses, including both undergraduate and postgraduate programs, with multiple points of entry. Some courses are on-campus and some are blended, so students can study online and attend a short on-campus residency.

International students can also attend English and academic preparation courses, including English for Academic Purposes (EAP), University Academic Preparation (UAP) and Short-term English language program, as well as customizable options.

The English courses are designed for students who have been accepted on a course but currently do not meet the English language requirement. Program lengths are determined by the English language proficiency score that is submitted when the student applies to their program.

The EAP pathway is either one, two or three semesters, and is designed to help students improve their English language, academic and critical thinking skills. After this is complete, students can move into the four-year undergraduate programs with English and academic support, or the UAP program.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Admission requirements at RRU will differ depending on the program and level for which students are applying. Students are strongly encouraged to check the entry requirements and documents needed to lodge an application for specific programs. The university also assesses applications as standard or flexible admissions, with the latter incorporating the recognition of prior learning a student may demonstrate.

In the event that students hold a secondary or post-secondary qualification obtained outside of Canada, country specific requirements are applied. International students can verify the admissibility of their qualifications by checking the RRU website.

All of the programs offered at the university are delivered in English, and as a result have English language requirements in order to secure a place on a course. Successful submission of evidence for direct entry onto a Royal Roads University course requires that students submit an official English language proficiency score. Students who have studied and graduated from an institution where the language of instruction is English may be exempt from submitting a proficiency score. The necessary scores vary depending on the program and/or degree with both TOEFL and IELTS test results accepted. Students will need to enquire and verify the necessary scores required for individual programs. For students whose first language is not English, the university offers specific ESL pathway or preparatory programs that can be undertaken to improve English proficiency to the required level.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Entry requirements vary across the different courses and programs offered at RRU. There are also flexible admissions options, which recognize student's prior experience alongside or instead of academic qualifications.

International students who have qualifications that were obtained outside of Canada should check whether their current qualifications are accepted on the RRU website, as there are also country-specific requirements applied for most courses.

Courses at this university are delivered in English, so international students from a non-English speaking country will need to meet English proficiency scores. The required scores differ depending on the specific courses, with TOEFL and IELTS test scores accepted. During the Covid-19 pandemic, the university has also been accepting Duolingo as proof of English proficiency, too.

For students who do not meet the required English proficiency, the university runs an English for Academic Purposes program. Lasting between one and three semesters, this intensive program helps students develop their English language skills to the required level. Upon completion, students can then move into their chosen undergraduate program.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Entry requirements vary across the different courses and programs offered at RRU. There are also flexible admissions options, which recognize student's prior experience alongside or instead of academic qualifications.

International students who have qualifications that were obtained outside of Canada should check whether their current qualifications are accepted on the RRU website, as there are also country-specific requirements applied for most courses.

Courses at this university are delivered in English, so international students from a non-English speaking country will need to meet English proficiency scores. The required scores differ depending on the specific courses, with TOEFL and IELTS test scores accepted. During the Covid-19 pandemic, the university has also been accepting Duolingo as proof of English proficiency, too.

For students who do not meet the required English proficiency, the university runs an English for Academic Purposes program. Lasting between one and three semesters, this intensive program helps students develop their English language skills to the required level. Upon completion, students can then move into their chosen undergraduate program.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

A number of scholarships and funding opportunities are available to international students. Royal Roads University offers a variety of awards to its students across the course of each academic year. Notably Entrance and In-Course awards are granted four times a year and are valued at between CAD 500 and CAD 10,000. Students are able to apply for the entrance award before the commencement of their program and are also eligible for internal scholarships once studying at the university. Each award carries a specific application process and eligibility criteria, so applicants should check the relevant information before lodging an application. These awards can be a great way to get recognition for achievements, make new connections both inside and outside the university, and fund further study.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The university offers several different awards, scholarships and bursaries to help students fund the cost of tuition - including for international students.

Awarding financial help four times a year, entrance awards can be applied for before studies begin. There are also in-course awards for students who are already enrolled. There are generally four of these per year too, with deadlines throughout the year and awarding between CAD 500 - 10,000.

There is also Emergency Funding, which provides assistance for any unforeseen critical financial need, and Convocation Awards too. More information about each type of scholarship, bursary, and award, including eligibility criteria and how students can apply for each one, can be found on the Financial Aid section of the RRU website.

RRU will also provide information for external bursaries and schemes which applicants might find applicable.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The university offers several different awards, scholarships and bursaries to help students fund the cost of tuition - including for international students.

Awarding financial help four times a year, entrance awards can be applied for before studies begin. There are also in-course awards for students who are already enrolled. There are generally four of these per year too, with deadlines throughout the year and awarding between CAD 500 - 10,000.

There is also Emergency Funding, which provides assistance for any unforeseen critical financial need, and Convocation Awards too. More information about each type of scholarship, bursary, and award, including eligibility criteria and how students can apply for each one, can be found on the Financial Aid section of the RRU website.

RRU will also provide information for external bursaries and schemes which applicants might find applicable.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The Royal Roads University campus is characterized by its natural beauty and unique character. The centre of the university is the historic Hatley Castle, a Tudor-style mansion and an official National Heritage Site. The university is located on the picturesque shoreline of Vancouver Island, itself a pristine landscape of hiking and walking trails through rich forest landscapes, with the Olympic mountain range providing a scenic backdrop.

RRU is located just outside one of the most desirable cities in Canada, Victoria. The city is consistently voted a top destination in the country, with CNN recognizing Victoria and Vancouver Island as a top 20 destination in the world for 2020. Victoria offers an abundance of activities and attractions in a mild climate including whale watching, museums, kayaking, ziplining, and even a butterfly garden. There is also the opportunity to explore the islands rich cultural heritage and abundance of food and drink options. Vancouver Island holds the distinction of being name island of the year in North America 13 times.

The university boasts state-of-the-art facilities that are accessible to all students throughout their studies. The award-winning Learning and Innovation Centre is the university's centrepiece, a sustainably constructed facility providing over five thousand square metres of quality learning environment, offering modern classrooms, breakout rooms, computer labs and meeting spaces to suit every learning and working style. The International Study Centre can be found in the Sherman Jen Building. It is a world-class facility containing 11 classrooms, as well as collaborative working and teaching spaces, faculty offices, labs, social spaces and food and drink options.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Royal Roads University is housed on a campus which sprawls over 260 hectares of beautiful parkland. This gives students access to beautiful walking, hiking and biking trails. There are also fantastic views of the Strait de Juan de Luca and a gorgeous Japanese garden.

The university boasts state-of-the-art facilities that are accessible to all students throughout their studies. This includes a well-resourced library, bookstore, writing centre, multi-faith spaces and campus learning spaces.

Its award-winning Learning and Innovation Centre is located at the heart of the campus, and offers modern classrooms, breakout rooms, computer labs and meeting spaces to suit every learning and working style.

The International Study Centre is a world-class facility containing 11 classrooms, as well as collaborative working and teaching spaces, faculty offices, labs, social spaces and dining options.

Other dining facilities can be found in the Habitat Cafe, which offers exceptional cuisine in a casual environment.

Students also receive a free membership to the Royal Roads Recreation Centre. The centre boasts a modern gym, including a basketball court, studio and weights room.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Royal Roads University is housed on a campus which sprawls over 260 hectares of beautiful parkland. This gives students access to beautiful walking, hiking and biking trails. There are also fantastic views of the Strait de Juan de Luca and a gorgeous Japanese garden.

The university boasts state-of-the-art facilities that are accessible to all students throughout their studies. This includes a well-resourced library, bookstore, writing centre, multi-faith spaces and campus learning spaces.

Its award-winning Learning and Innovation Centre is located at the heart of the campus, and offers modern classrooms, breakout rooms, computer labs and meeting spaces to suit every learning and working style.

The International Study Centre is a world-class facility containing 11 classrooms, as well as collaborative working and teaching spaces, faculty offices, labs, social spaces and dining options.

Other dining facilities can be found in the Habitat Cafe, which offers exceptional cuisine in a casual environment.

Students also receive a free membership to the Royal Roads Recreation Centre. The centre boasts a modern gym, including a basketball court, studio and weights room.

Show more +Show less -
900
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Canada

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
Welcome to Royal Roads University
Join Royal Roads University
Join Royal Roads University
Join Royal Roads University
Join Royal Roads University
Join Royal Roads University
Join Royal Roads University
Join Royal Roads University
Join Royal Roads University
Join Royal Roads University
Join Royal Roads University
Join Royal Roads University
Join Royal Roads University
Join Royal Roads University
Join Royal Roads University
Join Royal Roads University
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$2004

 • $815
  លំនៅដ្ឋាន
 • $815
  ម្ហូបអាហារ
 • $117
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $257
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

តើសិស្សនិស្សិតគិតយ៉ាងណាចំពោះយើង

ព័ត៌មានសង្ខេប
(3.0)
គុណភាពមុខវិជ្ជាសិក្សា
3.0
សុវត្ថិភាពក្នុងបរិវេណសាលា
5.0
ការទ្រទ្រង់សិស្ស និស្សិត
4.0
គុណភាពក្នុងការបង្រៀន
3.0
បរិយាកាសក្នុងបរិវេណសាលា
2.0
Anupam
Royal Roads University
Nice location, affordable
បង្ហាញបន្ថែម +
Royal Roads University Royal Roads University
Rated3/5based on1 student reviews
Nice location, affordable Customer reviews:
Royal Roads University - by, 2020-01-29
3.0/ 5 stars

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

Royal Roads University Royal Roads University
Rated3/5based on1 student reviews
Nice location, affordable Customer reviews:
Royal Roads University - by, 2020-01-29
3.0/ 5 stars

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?