ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Sacred Heart University

United States
video Bg

Sacred Heart University

United States
video Bg

Sacred Heart University

United States
video Bg

Sacred Heart University

United States
Overview

Overview

With a history of educating students for the last 55 years, Sacred Heart University (SHU) in Connecticut is a Catholic, privately-owned institution that has a focus on degrees in the liberal arts, business, healthcare, education, communication, computer science, and engineering.

The University is constantly expanding, introducing 8 new buildings in the last 4 years. In fact, the campus recently doubled in size after acquiring the former world headquarters of nearby company, General Electric. This additional campus houses the academic programmes for business, education, and computer science (computer engineering, computer gaming and cybersecurity). The campus even has its very own hotel, supplying internships for students studying a Bachelor in Hospitality, Resort and Tourism Management.

With a 15:1 student to faculty ratio, students can expect lots of one-to-one attention from their professors, who are often leaders in their field. Teaching quality at SHU is of a high level, evidenced by the institutions ranking in Princeton Review’s ‘Best 382 Colleges: 2018’.

SHU’s sports teams play at the highest level of college sport – NCAA Division 1. This gives new students the chance to get involved in American school spirit by cheering on their classmates in the stadium or by joining one of the teams themselves. They can also get involved in a variety of other ways, such as the marching band or theatre.

The University holds award-winning halls of residence, including one which opened in 2016 that features a computer gaming competition theatre and a fitness studio, and another hall which opened in January 2018 that features a Game Room – so that students have plenty to do in their free time.

SHU has a strong track record of helping students into their future career too, with 95% of graduates in employment or further study just one year after the completion of their degree. A selection of scholarships, up to USD 17,500, are available for undergraduate students.

Show more +Show less -
Overview

Overview

With a history of educating students for the last 55 years, Sacred Heart University (SHU) in Connecticut is a Catholic, privately-owned institution that has a focus on degrees in the liberal arts, business, healthcare, education, communication, computer science, and engineering.

The University is constantly expanding, introducing 8 new buildings in the last 4 years. In fact, the campus recently doubled in size after acquiring the former world headquarters of nearby company, General Electric. This additional campus houses the academic programmes for business, education, and computer science (computer engineering, computer gaming and cybersecurity). The campus even has its very own hotel, supplying internships for students studying a Bachelor in Hospitality, Resort and Tourism Management.

With a 15:1 student to faculty ratio, students can expect lots of one-to-one attention from their professors, who are often leaders in their field. Teaching quality at SHU is of a high level, evidenced by the institutions ranking in Princeton Review’s ‘Best 382 Colleges: 2018’.

SHU’s sports teams play at the highest level of college sport – NCAA Division 1. This gives new students the chance to get involved in American school spirit by cheering on their classmates in the stadium or by joining one of the teams themselves. They can also get involved in a variety of other ways, such as the marching band or theatre.

The University holds award-winning halls of residence, including one which opened in 2016 that features a computer gaming competition theatre and a fitness studio, and another hall which opened in January 2018 that features a Game Room – so that students have plenty to do in their free time.

SHU has a strong track record of helping students into their future career too, with 95% of graduates in employment or further study just one year after the completion of their degree. A selection of scholarships, up to USD 17,500, are available for undergraduate students.

Show more +Show less -
Overview

Overview

With a history of educating students for the last 55 years, Sacred Heart University (SHU) in Connecticut is a Catholic, privately-owned institution that has a focus on degrees in the liberal arts, business, healthcare, education, communication, computer science, and engineering.

The University is constantly expanding, introducing 8 new buildings in the last 4 years. In fact, the campus recently doubled in size after acquiring the former world headquarters of nearby company, General Electric. This additional campus houses the academic programmes for business, education, and computer science (computer engineering, computer gaming and cybersecurity). The campus even has its very own hotel, supplying internships for students studying a Bachelor in Hospitality, Resort and Tourism Management.

With a 15:1 student to faculty ratio, students can expect lots of one-to-one attention from their professors, who are often leaders in their field. Teaching quality at SHU is of a high level, evidenced by the institutions ranking in Princeton Review's ‘Best 382 Colleges: 2018'.

SHU's sports teams play at the highest level of college sport – NCAA Division 1. This gives new students the chance to get involved in American school spirit by cheering on their classmates in the stadium or by joining one of the teams themselves. They can also get involved in a variety of other ways, such as the marching band or theatre.

The University holds award-winning halls of residence, including one which opened in 2016 that features a computer gaming competition theatre and a fitness studio, and another hall which opened in January 2018 that features a Game Room – so that students have plenty to do in their free time.

SHU has a strong track record of helping students into their future career too, with 95% of graduates in employment or further study just one year after the completion of their degree. A selection of scholarships, up to USD 17,500, are available for undergraduate students.

Show more +Show less -
Overview

Overview

With a history of educating students since 1963, Sacred Heart University (SHU) in Connecticut is a Catholic, privately-owned institution that has a focus on degrees in the liberal arts, business, healthcare, education, communication, computer science, and engineering.

The University is constantly expanding, introducing several new buildings in the past few years. In fact, the campus recently doubled in size after acquiring the former world headquarters of nearby company, General Electric. This additional campus houses the academic programmes for business, education, and computer science (computer engineering, computer gaming and cybersecurity). The campus even has its very own hotel, supplying internships for students studying a Bachelor in Hospitality, Resort and Tourism Management.

With a 14:1 student to faculty ratio, students can expect lots of one-to-one attention from their professors, who are often leaders in their field. Teaching quality at SHU is of a high level, evidenced by the institutions ranking in Princeton Review's ‘Best 382 Colleges: 2018'.

SHU's sports teams play at the highest level of college sport – NCAA Division 1. This gives new students the chance to get involved in American school spirit by cheering on their classmates in the stadium or by joining one of the teams themselves. They can also get involved in a variety of other ways, such as the marching band or theatre.

The University holds modern and safe residence halls, featuring a computer gaming competition theatre fitness studios, study rooms and student lounges.

SHU has a strong track record of helping students into their future career too, with 95% of graduates in employment or further study just one year after the completion of their degree. A selection of academic scholarships, up to USD 17,500, are available for undergraduate students.

Show more +Show less -
Colleges & schools

Colleges & schools

Study options at Sacred Heart are offered across…

College of Arts and Sciences

The college offers a range of programmes covering subject areas including Liberal Arts Art and Design Chemistry Neuroscience Computer Science Cybersecurity Computer Engineering Performing Arts Coastal and Marine Science Political Science Information Technology Global Studies and Biochemistry.

School of Communication & Media Arts

The school offers courses in areas including Communication Studies Digital Communication Media Arts Theatre Arts and Film & TV Production. Students will benefit from the college’s up-to-date multimedia production software and equipment.

School of Computing

The school provides students with a hands-on approach to learning, small classrooms, and individual attention. Its accomplished faculty are renowned for research in computer ethics, algorithms and gaming design.

Jack Welch College of Business

The college is AACSB-accredited and is recognised by Bloomberg Business Review as one of the Top 100 bachelor programmes in the USA. Students are taught by professors who stress hands on learning, understanding of the global marketplace, while using state-of-the-art technology.

Isabelle Farrington College of Education

The college offers programmes in teacher preparation, literacy, school and district leadership. Professional educators from its partner schools and districts will provide students with real world opportunities to grow, via strong mentoring and rewarding clinical experiences.

College of Health Professions

The college offers study options in subject areas including Athletic Training, Exercise Science, Health Science, Physical Therapy, Public Health, and more.

College of Nursing

All SHU, nursing programmes are accredited by the Commission on Collegiate Nursing Education. Students will benefit from hands-on clinical practice at many area hospitals, as well as simulated learning in the college’s state-of-the-art lab rooms.

More details…

Show more +Show less -
Colleges & schools

Colleges & schools

Study options at Sacred Heart are offered across…

College of Arts and Sciences

The college offers a range of programmes covering subject areas including Liberal Arts Art and Design Chemistry Neuroscience Computer Science Cybersecurity Computer Engineering Performing Arts Coastal and Marine Science Political Science Information Technology Global Studies and Biochemistry.

School of Communication & Media Arts

The school offers courses in areas including Communication Studies Digital Communication Media Arts Theatre Arts and Film & TV Production. Students will benefit from the college’s up-to-date multimedia production software and equipment.

School of Computing

The school provides students with a hands-on approach to learning, small classrooms, and individual attention. Its accomplished faculty are renowned for research in computer ethics, algorithms and gaming design.

Jack Welch College of Business

The college is AACSB-accredited and is recognised by Bloomberg Business Review as one of the Top 100 bachelor programmes in the USA. Students are taught by professors who stress hands on learning, understanding of the global marketplace, while using state-of-the-art technology.

Isabelle Farrington College of Education

The college offers programmes in teacher preparation, literacy, school and district leadership. Professional educators from its partner schools and districts will provide students with real world opportunities to grow, via strong mentoring and rewarding clinical experiences.

College of Health Professions

The college offers study options in subject areas including Athletic Training, Exercise Science, Health Science, Physical Therapy, Public Health, and more.

College of Nursing

All SHU, nursing programmes are accredited by the Commission on Collegiate Nursing Education. Students will benefit from hands-on clinical practice at many area hospitals, as well as simulated learning in the college’s state-of-the-art lab rooms.

More details…

Show more +Show less -
Colleges & schools

Colleges & schools

Study options at Sacred Heart are offered across...

College of Arts and Sciences

The college offers a range of programmes covering subject areas including Liberal Arts Art and Design Chemistry Neuroscience Computer Science Cybersecurity Computer Engineering Performing Arts Coastal and Marine Science Political Science Information Technology Global Studies and Biochemistry.

School of Communication & Media Arts

The school offers courses in areas including Communication Studies Digital Communication Media Arts Theatre Arts and Film & TV Production. Students will benefit from the college's up-to-date multimedia production software and equipment.

School of Computing

The school provides students with a hands-on approach to learning, small classrooms, and individual attention. Its accomplished faculty are renowned for research in computer ethics, algorithms and gaming design.

Jack Welch College of Business

The college is AACSB-accredited and is recognised by Bloomberg Business Review as one of the Top 100 bachelor programmes in the USA. Students are taught by professors who stress hands on learning, understanding of the global marketplace, while using state-of-the-art technology.

Isabelle Farrington College of Education

The college offers programmes in teacher preparation, literacy, school and district leadership. Professional educators from its partner schools and districts will provide students with real world opportunities to grow, via strong mentoring and rewarding clinical experiences.

College of Health Professions

The college offers study options in subject areas including Athletic Training, Exercise Science, Health Science, Physical Therapy, Public Health, and more.

College of Nursing

All SHU, nursing programmes are accredited by the Commission on Collegiate Nursing Education. Students will benefit from hands-on clinical practice at many area hospitals, as well as simulated learning in the college's state-of-the-art lab rooms.

More details...

Show more +Show less -
Colleges & schools

Colleges & schools

Study options at Sacred Heart are offered across...

College of Arts and Sciences

The college offers a range of programmes covering subject areas including Liberal Arts Art and Design Chemistry Neuroscience Computer Science Cybersecurity Computer Engineering Performing Arts Coastal and Marine Science Political Science Information Technology Global Studies and Biochemistry.

School of Communication & Media Arts

The school offers courses in areas including Communication Studies Digital Communication Media Arts Theatre Arts and Film & TV Production. Students will benefit from the college's up-to-date multimedia production software and equipment.

School of Computing

The school provides students with a hands-on approach to learning, small classrooms, and individual attention. Its accomplished faculty are renowned for research in computer ethics, algorithms and gaming design.

Jack Welch College of Business

The college is AACSB-accredited and is recognised by Bloomberg Business Review as one of the Top 100 bachelor programmes in the USA. Students are taught by professors who stress hands on learning, understanding of the global marketplace, while using state-of-the-art technology.

Isabelle Farrington College of Education

The college offers programmes in teacher preparation, literacy, school and district leadership. Professional educators from its partner schools and districts will provide students with real world opportunities to grow, via strong mentoring and rewarding clinical experiences.

College of Health Professions

The college offers study options in subject areas including Athletic Training, Exercise Science, Health Science, Physical Therapy, Public Health, and more.

College of Nursing

All SHU, nursing programmes are accredited by the Commission on Collegiate Nursing Education. Students will benefit from hands-on clinical practice at many area hospitals, as well as simulated learning in the college's state-of-the-art lab rooms.

More details...

Show more +Show less -
STEM programme

STEM programme

Bachelor STEM certified programmes:

 • Biochemistry
 • Biology
 • Chemistry
 • Coastal and Marine Science
 • Computer Engineering
 • Computer Science
 • Cybersecurity
 • Game Design and Development
 • Information Technology
 • Mathematics
 • Neuroscience
 • Engineering (3 years at SHU followed by 2 years at Columbia University or Rensselaer Polytechnic Institute)

Post Bachelor STEM certified programmes:

 • Master Science Digital Marketing
 • Master Science Finance and Investment Management
 • Master Arts Broadcast Journalism and Multimedia Production
 • Master Science Chemistry
 • Master Science Computer Science/IT
 • Master Science Cybersecurity
 • Master Healthcare Informatics

STEM programme benefits

 • Equipping students to compete for jobs in the growing STEM field
 • Job-market advantage due to the consistent employment demand in these fields
 • Access to higher paying jobs
 • Students can be approved to stay in the U.S. for up to 24 month period

More details…

Show more +Show less -
STEM programme

STEM programme

Bachelor STEM certified programmes:

 • Biochemistry
 • Biology
 • Chemistry
 • Coastal and Marine Science
 • Computer Engineering
 • Computer Science
 • Cybersecurity
 • Game Design and Development
 • Information Technology
 • Mathematics
 • Neuroscience
 • Engineering (3 years at SHU followed by 2 years at Columbia University or Rensselaer Polytechnic Institute)

Post Bachelor STEM certified programmes:

 • Master Science Digital Marketing
 • Master Science Finance and Investment Management
 • Master Arts Broadcast Journalism and Multimedia Production
 • Master Science Chemistry
 • Master Science Computer Science/IT
 • Master Science Cybersecurity
 • Master Healthcare Informatics

STEM programme benefits

 • Equipping students to compete for jobs in the growing STEM field
 • Job-market advantage due to the consistent employment demand in these fields
 • Access to higher paying jobs
 • Students can be approved to stay in the U.S. for up to 24 month period

More details…

Show more +Show less -
STEM programme

STEM programme

Bachelor STEM certified programmes:

 • Biochemistry
 • Biology
 • Chemistry
 • Coastal and Marine Science
 • Computer Engineering
 • Computer Science
 • Cybersecurity
 • Game Design and Development
 • Information Technology
 • Mathematics
 • Neuroscience
 • Engineering (3 years at SHU followed by 2 years at Columbia University or Rensselaer Polytechnic Institute)

Post Bachelor STEM certified programmes:

 • Master Science Digital Marketing
 • Master Science Finance and Investment Management
 • Master Arts Broadcast Journalism and Multimedia Production
 • Master Science Chemistry
 • Master Science Computer Science/IT
 • Master Science Cybersecurity
 • Master Healthcare Informatics

STEM programme benefits

 • Equipping students to compete for jobs in the growing STEM field
 • Job-market advantage due to the consistent employment demand in these fields
 • Access to higher paying jobs
 • Students can be approved to stay in the U.S. for up to 24 month period

More details...

Show more +Show less -
STEM programme

STEM programme

Bachelor STEM certified programmes:

 • Biochemistry
 • Biology
 • Chemistry
 • Coastal and Marine Science
 • Computer Engineering
 • Computer Science
 • Cybersecurity
 • Game Design and Development
 • Information Technology
 • Mathematics
 • Neuroscience
 • Electrical Engineering

Post Bachelor STEM certified programmes:

 • Master Science Digital Marketing
 • Master Science Finance and Investment Management
 • Master Arts Broadcast Journalism and Multimedia Production
 • Master Science Chemistry
 • Master Science Computer Science/IT
 • Master Science Cybersecurity
 • Master Healthcare Informatics

STEM programme benefits

 • Equipping students to compete for jobs in the growing STEM field
 • Job-market advantage due to the consistent employment demand in these fields
 • Access to higher paying jobs
 • Students can be approved to stay in the U.S. for up to 24 month period

Show more +Show less -
Admissions

Admissions

To apply to Sacred Heart University, students must…

 • Submit a completed online application with the required non-refundable application fee.
 • Submit official scholastic records from all secondary schools and college/universities attended.
 • Undergraduate students need to produce one recommendation letter and postgraduate students, depending on the programme, must produce two.
 • A course-by-course credential report from World Education Services, or a similar company, is required for all students who wish to receive academic credit for coursework taken at a foreign university, or if applying as a postgraduate applicant.
 • For all non-native English speakers, an official score report of an English language proficiency examination or acceptable waiver is required. For students who do not meet the minimum English proficiency level - provisional acceptance may be granted with the requirement that students complete an ESL course at Sacred Heart University (or other approved ESL school) prior to starting an academic programme.
 • Produce a copy of passport, specifically of the page(s) containing identification data and signature of bearer.
 • Produce an official bank letter, signed by a bank official and dated within nine months of enrolling at Sacred Heart University verifying funds are available to afford the cost required to live in the USA and attend SHU for at least one year.
 • The Immigration I-20 form will be issued by SHU after the student has been accepted to the University, tuition and housing deposits are received, proof of financial support in the form of an official bank statement is submitted, and the student has paid for the shipping of the I-20.
 • At the postgraduate level, produce a professional CV detailing academic achievements and employment history.
 • At the postgraduate level, produce a one-page personal statement discussing reasons for pursuing the intended degree.

More application details…

Show more +Show less -
Admissions

Admissions

To apply to Sacred Heart University, students must…

 • Submit a completed online application with the required non-refundable application fee.
 • Submit official scholastic records from all secondary schools and college/universities attended.
 • Undergraduate students need to produce one recommendation letter and postgraduate students, depending on the programme, must produce two.
 • A course-by-course credential report from World Education Services, or a similar company, is required for all students who wish to receive academic credit for coursework taken at a foreign university, or if applying as a postgraduate applicant.
 • For all non-native English speakers, an official score report of an English language proficiency examination or acceptable waiver is required. For students who do not meet the minimum English proficiency level - provisional acceptance may be granted with the requirement that students complete an ESL course at Sacred Heart University (or other approved ESL school) prior to starting an academic programme.
 • Produce a copy of passport, specifically of the page(s) containing identification data and signature of bearer.
 • Produce an official bank letter, signed by a bank official and dated within nine months of enrolling at Sacred Heart University verifying funds are available to afford the cost required to live in the USA and attend SHU for at least one year.
 • The Immigration I-20 form will be issued by SHU after the student has been accepted to the University, tuition and housing deposits are received, proof of financial support in the form of an official bank statement is submitted, and the student has paid for the shipping of the I-20.
 • At the postgraduate level, produce a professional CV detailing academic achievements and employment history.
 • At the postgraduate level, produce a one-page personal statement discussing reasons for pursuing the intended degree.

More application details…

Show more +Show less -
Admissions

Admissions

To apply to Sacred Heart University, students must...

 • Submit a completed online application with the required non-refundable application fee.
 • Submit official scholastic records from all secondary schools and college/universities attended.
 • Undergraduate students need to produce one recommendation letter and postgraduate students, depending on the programme, must produce two.
 • A course-by-course credential report from World Education Services, or a similar company, is required for all students who wish to receive academic credit for coursework taken at a foreign university, or if applying as a postgraduate applicant.
 • For all non-native English speakers, an official score report of an English language proficiency examination or acceptable waiver is required. For students who do not meet the minimum English proficiency level - provisional acceptance may be granted with the requirement that students complete an ESL course at Sacred Heart University (or other approved ESL school) prior to starting an academic programme.
 • Produce a copy of passport, specifically of the page(s) containing identification data and signature of bearer.
 • Produce an official bank letter, signed by a bank official and dated within nine months of enrolling at Sacred Heart University verifying funds are available to afford the cost required to live in the USA and attend SHU for at least one year.
 • The Immigration I-20 form will be issued by SHU after the student has been accepted to the University, tuition and housing deposits are received, proof of financial support in the form of an official bank statement is submitted, and the student has paid for the shipping of the I-20.
 • At the postgraduate level, produce a professional CV detailing academic achievements and employment history.
 • At the postgraduate level, produce a one-page personal statement discussing reasons for pursuing the intended degree.

More application details...

Show more +Show less -
Admissions

Admissions

To apply to Sacred Heart University, students must...

 • Submit a completed online application with the required non-refundable application fee.
 • Submit official scholastic records from all secondary schools and college/universities attended.
 • Undergraduate students need to produce one recommendation letter and postgraduate students, depending on the programme, must produce two.
 • A course-by-course credential report from World Education Services, or a similar company, is required for all students who wish to receive academic credit for coursework taken at a foreign university, or if applying as a postgraduate applicant.
 • For all non-native English speakers, an official score report of an English language proficiency examination or acceptable waiver is required. For students who do not meet the minimum English proficiency level - provisional acceptance may be granted with the requirement that students complete an ESL course at Sacred Heart University (or other approved ESL school) prior to starting an academic programme.
 • Produce a copy of passport, specifically of the page(s) containing identification data and signature of bearer.
 • Produce an official bank letter, signed by a bank official and dated within nine months of enrolling at Sacred Heart University verifying funds are available to afford the cost required to live in the USA and attend SHU for at least one year.
 • The Immigration I-20 form will be issued by SHU after the student has been accepted to the University, tuition and housing deposits are received, proof of financial support in the form of an official bank statement is submitted, and the student has paid for the shipping of the I-20.
 • At the postgraduate level, produce a professional CV detailing academic achievements and employment history.
 • At the postgraduate level, produce a one-page personal statement discussing reasons for pursuing the intended degree.

More application details...

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Sacred Heart University comprises more than 300 acres of land, including an 18-hole golf course and the former global headquarters of General Electric, now named West Campus. The main campus of the University sits on more than 100 acres in Fairfield, Connecticut - located less than 60 miles from Manhattan and approximately 150 miles from Boston.

The University-owned golf course is located in Milford, Connecticut. It is a signature Tommy Fazio-designed facility that has been ranked fourth-best in Connecticut by Golf.com.

The Centre for Healthcare Education building opened for the fall 2017 school year, housing the College of Health Professions and College of Nursing. The Centre is designed to offer students with aspirations in any health-care profession the best possible learning environment to ensure that they are prepared to succeed in the booming health-care industry.

The University’s newest dining hall, JP's Diner, is a 1950s-style diner and the first on-campus diner in all of New England.

Read More…

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Sacred Heart University comprises more than 300 acres of land, including an 18-hole golf course and the former global headquarters of General Electric, now named West Campus. The main campus of the University sits on more than 100 acres in Fairfield, Connecticut - located less than 60 miles from Manhattan and approximately 150 miles from Boston.

The University-owned golf course is located in Milford, Connecticut. It is a signature Tommy Fazio-designed facility that has been ranked fourth-best in Connecticut by Golf.com.

The Centre for Healthcare Education building opened for the fall 2017 school year, housing the College of Health Professions and College of Nursing. The Centre is designed to offer students with aspirations in any health-care profession the best possible learning environment to ensure that they are prepared to succeed in the booming health-care industry.

The University’s newest dining hall, JP's Diner, is a 1950s-style diner and the first on-campus diner in all of New England.

Read More…

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Sacred Heart University comprises more than 300 acres of land, including an 18-hole golf course and the former global headquarters of General Electric, now named West Campus. The main campus of the University sits on more than 100 acres in Fairfield, Connecticut - located less than 60 miles from Manhattan and approximately 150 miles from Boston.

The University-owned golf course is located in Milford, Connecticut. It is a signature Tommy Fazio-designed facility that has been ranked fourth-best in Connecticut by Golf.com.

The Centre for Healthcare Education building opened for the fall 2017 school year, housing the College of Health Professions and College of Nursing. The Centre is designed to offer students with aspirations in any health-care profession the best possible learning environment to ensure that they are prepared to succeed in the booming health-care industry.

The University's newest dining hall, JP's Diner, is a 1950s-style diner and the first on-campus diner in all of New England.

Read More...

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Sacred Heart University comprises more than 300 acres of land, including an 18-hole golf course and the former global headquarters of General Electric, now named West Campus. The main campus of the University sits on more than 100 acres in Fairfield, Connecticut - located less than 60 miles from Manhattan and approximately 150 miles from Boston.

The University-owned golf course is located in Milford, Connecticut. It is a signature Tommy Fazio-designed facility that has been ranked fourth-best in Connecticut by Golf.com.

The Centre for Healthcare Education building opened for the fall 2017 school year, housing the College of Health Professions and College of Nursing. The Centre is designed to offer students with aspirations in any health-care profession the best possible learning environment to ensure that they are prepared to succeed in the booming health-care industry.

The University's newest dining hall, JP's Diner, is a 1950s-style diner and the first on-campus diner in all of New England. Sacred Heart campus offers 5 more dining halls and 3 cafes.

Read More...

Show more +Show less -
Student services

Student services

Student services

Some of the University’s support services include…

Personal counseling

Licensed, professional counsellors provide counselling and support to students having difficulty dealing with a variety of issues, including anxiety and homesickness.

Health services

The Student Health Center, located in The Wellness Center, provides accessible and comprehensive on-campus health care for students. Services include evaluation and treatment of acute illnesses and injuries, immunizations and more.

s.w.e.e.t. peer educators

The Student Wellness Education and Empowerment Team (s.w.e.e.t.) is a fun and positive student-led group that promotes wellness on campus it is a team of students helping other students by providing information on important issues college students care about (mental health, stress management, bystander intervention, and more) and connect students with helpful resources.

Student Safety

Sacred Heart University has a new phone application -SHU Safe- that enhances the security of its community members both on and off campus. This application offers quick access to emergency services as well as other safety features.

The primary function of SHU safe is to serve as an emergency communication tool between the University community and campus security. SHU Safe offers three major features: Emergency calls, iReports and Safety check.

Student Speak

“Sacred Heart University is a school with extremely comforting student services, from admissions to the professors. Everyone is extremely friendly and knows you by name, which makes you feel welcomed. Public Safety does a great job securing SHU’s students.” - Lea, Germany, Class of 2017

Show more +Show less -
Student services

Student services

Student services

Some of the University’s support services include…

Personal counseling

Licensed, professional counsellors provide counselling and support to students having difficulty dealing with a variety of issues, including anxiety and homesickness.

Health services

The Student Health Center, located in The Wellness Center, provides accessible and comprehensive on-campus health care for students. Services include evaluation and treatment of acute illnesses and injuries, immunizations and more.

s.w.e.e.t. peer educators

The Student Wellness Education and Empowerment Team (s.w.e.e.t.) is a fun and positive student-led group that promotes wellness on campus. It is a team of students helping other students by providing information on important issues college students care about (mental health, stress management, bystander intervention, and more) and connect students with helpful resources.

Student Safety

Sacred Heart University has a new phone application -SHU Safe- that enhances the security of its community members both on and off campus. This application offers quick access to emergency services as well as other safety features.

The primary function of SHU safe is to serve as an emergency communication tool between the University community and campus security. SHU Safe offers three major features: Emergency calls, iReports and Safety check.

Student Speak

“Sacred Heart University is a school with extremely comforting student services, from admissions to the professors. Everyone is extremely friendly and knows you by name, which makes you feel welcomed. Public Safety does a great job securing SHU’s students.” - Lea, Germany, Class of 2017

Show more +Show less -
Student services

Student services

Some of the University's support services include...

Personal counseling

Licensed, professional counselors provide counseling and support to students having difficulty dealing with a variety of issues, including anxiety and homesickness.

Health services

The Student Health Center, located in The Wellness Center, provides accessible and comprehensive on-campus health care for students. Services include evaluation and treatment of acute illnesses and injuries, immunizations and more.

s.w.e.e.t. peer educators

The Student Wellness Education and Empowerment Team (s.w.e.e.t.) is a fun and positive student-led group that promotes wellness on campus. It is a team of students helping other students by providing information on important issues college students care about (mental health, stress management, bystander intervention, and more) and connect students with helpful resources.

Student safety

Sacred Heart University has a new phone application SHU Safe that enhances the security of its community members both on and off campus. This application offers quick access to emergency services as well as other safety features.

The primary function of SHU safe is to serve as an emergency communication tool between the University community and campus security. SHU Safe offers three major features: Emergency calls, iReports and Safety check.

Student speak

''Sacred Heart University is a school with extremely comforting student services, from admissions to the professors. Everyone is extremely friendly and knows you by name, which makes you feel welcomed. Public Safety does a great job securing SHU's students.'' - Lea, Germany, Class of 2017

Show more +Show less -
Student services

Student services

Some of the University's support services include...

Personal counseling

Licensed, professional counselors provide counseling and support to students having difficulty dealing with a variety of issues, including anxiety and homesickness.

Health services

The Student Health Center, located in The Wellness Center, provides accessible and comprehensive on-campus health care for students. Services include evaluation and treatment of acute illnesses and injuries, immunizations and more.

s.w.e.e.t. peer educators

The Student Wellness Education and Empowerment Team (s.w.e.e.t.) is a fun and positive student-led group that promotes wellness on campus. It is a team of students helping other students by providing information on important issues college students care about (mental health, stress management, bystander intervention, and more) and connect students with helpful resources.

Student safety

Sacred Heart University has a new phone application SHU Safe that enhances the security of its community members both on and off campus. This application offers quick access to emergency services as well as other safety features.

The primary function of SHU safe is to serve as an emergency communication tool between the University community and campus security. SHU Safe offers three major features: Emergency calls, iReports and Safety check.

Student speak

''Sacred Heart University is a school with extremely comforting student services, from admissions to the professors. Everyone is extremely friendly and knows you by name, which makes you feel welcomed. Public Safety does a great job securing SHU's students.'' - Lea, Germany, Class of 2017

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

Career support

The Office of Career Development and Placement assists students with all aspects of career planning and job searching. Students are encouraged to take advantage of these services to increase their competitiveness in the marketplace.

Job search strategies, CV writing, interviewing techniques and LinkedIn workshops are presented to students throughout the year.

Career advisement

Students have the opportunity to meet with staff members from the Career Office to discuss major selection, career goals, transitions and job search strategies.

Internships

The faculty encourages students to broaden their horizons through an internship in their area of interest. The Career Center provides information on internship opportunities through the PioneerNetwork Job Board and other resources.

Online job postings

Over 9,500 employers are registered to post internships, part-time and full-time employment opportunities online with Sacred Heart University.

Job fairs and on-campus interviewing

Job fairs, special speakers, on-campus interviewing opportunities, and much more are offered throughout the year for students.

Student speak

Career Development played a significant part of my freshman year! I worked with a Career Specialist to create a resume as well as confirm that Sociology was the major for me. I felt more confident having this resource on campus.” – Michelle, Class of 2017

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

Career support

The Office of Career Development and Placement assists students with all aspects of career planning and job searching. Students are encouraged to take advantage of these services to increase their competitiveness in the marketplace.

Job search strategies, CV writing, interviewing techniques and LinkedIn workshops are presented to students throughout the year.

Career advisement

Students have the opportunity to meet with staff members from the Career Office to discuss major selection, career goals, transitions and job search strategies.

Internships

The faculty encourages students to broaden their horizons through an internship in their area of interest. The Career Center provides information on internship opportunities through the PioneerNetwork Job Board and other resources.

Online job postings

Over 9,500 employers are registered to post internships, part-time and full-time employment opportunities online with Sacred Heart University.

Job fairs and on-campus interviewing

Job fairs, special speakers, on-campus interviewing opportunities, and much more are offered throughout the year for students.

Student speak

Career Development played a significant part of my freshman year! I worked with a Career Specialist to create a resume as well as confirm that Sociology was the major for me. I felt more confident having this resource on campus.” – Michelle, Class of 2017

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

Career support

The Office of Career Development and Placement assists students with all aspects of career planning and job searching. Students are encouraged to take advantage of these services to increase their competitiveness in the marketplace.

Job search strategies, CV writing, interviewing techniques and LinkedIn workshops are presented to students throughout the year.

Career advisement

Students have the opportunity to meet with staff members from the Career Office to discuss major selection, career goals, transitions and job search strategies.

Internships

The faculty encourages students to broaden their horizons through an internship in their area of interest. The Career Center provides information on internship opportunities through the PioneerNetwork Job Board and other resources.

Online job postings

Over 9,500 employers are registered to post internships, part-time and full-time employment opportunities online with Sacred Heart University.

Job fairs and on-campus interviewing

Job fairs, special speakers, on-campus interviewing opportunities, and much more are offered throughout the year for students.

Student speak

''Career Development played a significant part of my freshman year! I worked with a Career Specialist to create a resume as well as confirm that Sociology was the major for me. I felt more confident having this resource on campus.'' – Michelle, Class of 2017

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

Career support

The Office of Career Development and Placement assists students with all aspects of career planning and job searching. Students are encouraged to take advantage of these services to increase their competitiveness in the marketplace.

Job search strategies, CV writing, interviewing techniques and LinkedIn workshops are presented to students throughout the year.

Career advisement

Students have the opportunity to meet with staff members from the Career Office to discuss major selection, career goals, transitions and job search strategies.

Internships

The faculty encourages students to broaden their horizons through an internship in their area of interest. The Career Center provides information on internship opportunities through the PioneerNetwork Job Board and other resources.

Online job postings

Over 9,500 employers are registered to post internships, part-time and full-time employment opportunities online with Sacred Heart University.

Job fairs and on-campus interviewing

Job fairs, special speakers, on-campus interviewing opportunities, and much more are offered throughout the year for students.

Student speak

''Career Development played a significant part of my freshman year! I worked with a Career Specialist to create a resume as well as confirm that Sociology was the major for me. I felt more confident having this resource on campus.'' – Michelle, Class of 2017

Show more +Show less -
884
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United States

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
Football Team
SHU - Inspiring Minds, Unleashing Hearts
At Sacred Heart University
Students @ SHU
Students @ SHU
Basketball Court
At Sacred Heart University
At Sacred Heart University
Accommodation
The Pioneer Journey of Formative Education
Dining
Student @ SHU
At Sacred Heart University
At Sacred Heart University
At Sacred Heart University
At Sacred Heart University
At Sacred Heart University
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$1767

 • $816
  លំនៅដ្ឋាន
 • $677
  ម្ហូបអាហារ
 • $98
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $176
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

តើសិស្សនិស្សិតគិតយ៉ាងណាចំពោះយើង

ព័ត៌មានសង្ខេប
(4.0)
គុណភាពមុខវិជ្ជាសិក្សា
4.0
សុវត្ថិភាពក្នុងបរិវេណសាលា
5.0
ការទ្រទ្រង់សិស្ស និស្សិត
4.0
គុណភាពក្នុងការបង្រៀន
3.0
បរិយាកាសក្នុងបរិវេណសាលា
3.0
Sacred Heart University Sacred Heart University
Rated4/5based on1 student reviews
Customer reviews:
Sacred Heart University - by, 2020-02-01
4.0/ 5 stars

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

Sacred Heart University Sacred Heart University
Rated4/5based on1 student reviews
Customer reviews:
Sacred Heart University - by, 2020-02-01
4.0/ 5 stars

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?