ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Sheffield Hallam University

United Kingdom
video Bg

Sheffield Hallam University

United Kingdom
video Bg

Sheffield Hallam University

United Kingdom
video Bg

Sheffield Hallam University

United Kingdom
video Bg

Sheffield Hallam University

United Kingdom
Overview

Overview

Sheffield Hallam University (SHU) is ranked among the top five modern universities in the UK for research, and the institution prides itself on creating job-ready graduates who are leaders in their fields.

The university partners with more than 1,000 different companies, to provide students with the best possible chance of getting a placement or work experience at some of the most prestigious companies in the world – including Sony, the BBC and Rolls Royce.

Every course at SHU has a career adviser for students, meaning that they all get the individualised attention they need to get straight into employment after graduation. In fact, SHU has a 95% student satisfaction rate for careers advice (Life@Sheffield Hallam Survey 2017.

Teaching quality at SHU is of a high standard, and with GBP 100 million invested in a variety of facilities over the last five years, students can trust that they will be taught all the best skills and practices to succeed in their chosen subject.

Sheffield is the fifth biggest city in the UK, and with millions of trees it is one of the greenest cities in Europe. Surrounded by the spectacular Peak District National Park, SHU students can explore a diverse, welcoming city one day, and be hiking in traditional British countryside the next. Accommodation in the region is also among the cheapest in the UK.

A welcoming institution, SHU does all it can to create a positive atmosphere as soon as students touch down in the UK. It provides an airport pick up, a packed orientation programme, and a variety of other events to allow international students to make Sheffield a real home away from home.

SHU are also silver rated for teaching excellence as part of the Teaching Excellence Framework (TEF). The silver rating demonstrates the many ways in which SHU widen access and support success throughout the student journey, along with a commitment to transforming the life chances of students.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Sheffield Hallam University is ranked among the top five modern universities in the UK for research, and the institution prides itself on creating job-ready graduates who are leaders in their fields.

The university partners with more than 1,000 different companies, to provide students with the best possible chance of getting a placement or work experience at some of the most prestigious companies in the world, including Sony, the BBC and Rolls Royce.

Every course at Sheffield Hallam has a career advisor for students, meaning that they all get the individualised attention they need to get straight into employment after graduation. In fact, Sheffield Hallam has a 95 per cent student satisfaction rating for careers advice (Life@Sheffield Hallam Survey 2018).

Teaching quality at Sheffield Hallam is of a high standard and the university has been awarded the University of the Year for Teaching Quality in The Sunday Times Good University Guide 2020 edition. They have also achieved a silver award from the government’s Teaching Excellence Framework and five stars in the QS Star rating, with top marks in the categories of teaching, employability, facilities, innovation and inclusiveness.

Sheffield Hallam have invested over GBP 100 million in new facilities in the last five years. There are 24-hour libraries, student-designed study areas, and opportunities to learn on industry standard equipment.

Sheffield is the fifth biggest city in the UK, and is one of the greenest cities in Europe. Surrounded by the spectacular Peak District National Park, Sheffield Hallam students can explore a diverse, welcoming city one day, and be hiking in the countryside the next. Accommodation in the region is also among the cheapest in the UK.

Sheffield Hallam creates a positive atmosphere as soon as students touch down in the UK. It provides an airport pick up, a packed orientation programme, and a variety of other events to allow international students to make Sheffield a real home away from home.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Sheffield Hallam University is ranked among the top five modern universities in the UK for research, and the institution prides itself on creating job-ready graduates who are leaders in their fields.

The university partners with more than 1,000 different companies, to provide students with the best possible chance of getting a placement or work experience at some of the most prestigious companies in the world – including Sony, the BBC and Rolls Royce.

Every course at Sheffield Hallam has a career adviser for students, meaning that they all get the individualised attention they need to get straight into employment after graduation. In fact, Sheffield Hallam has a 95% student satisfaction rating for careers advice (Life@Sheffield Hallam Survey 2018).

Teaching quality at Sheffield Hallam is of a high standard, and with GBP 100 million invested in a variety of facilities over the last five years, students can trust that they will be taught all the best skills and practices to succeed in their chosen subject.

Sheffield is the fifth biggest city in the UK, and with millions of trees it is one of the greenest cities in Europe. Surrounded by the spectacular Peak District National Park, Sheffield Hallam students can explore a diverse, welcoming city one day, and be hiking in traditional British countryside the next. Accommodation in the region is also among the cheapest in the UK.

A welcoming institution, Sheffield Hallam does all it can to create a positive atmosphere as soon as students touch down in the UK. It provides an airport pick up, a packed orientation programme, and a variety of other events to allow international students to make Sheffield a real home away from home.

Sheffield Hallam are also silver rated for teaching excellence as part of the Teaching Excellence Framework (TEF). The silver rating demonstrates the many ways in which Sheffield Hallam support success throughout the student journey, along with a commitment to transforming the life chances of students.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Sheffield Hallam University is ranked among the top five modern universities in the UK for research, and the institution prides itself on creating job-ready graduates who are leaders in their fields.

The university partners with more than 1,000 different companies, to provide students with the best possible chance of getting a placement or work experience at some of the most prestigious companies in the world, including Sony, the BBC and Rolls Royce.

Every course at Sheffield Hallam has a career advisor for students, meaning that they all get the individualised attention they need to get straight into employment after graduation. In fact, Sheffield Hallam has a 95 per cent student satisfaction rating for careers advice (Life@Sheffield Hallam Survey 2018).

Teaching quality at Sheffield Hallam is of a high standard and the university has been awarded the University of the Year for Teaching Quality in The Sunday Times Good University Guide 2020 edition. They have also achieved five stars in the QS Star rating, with top marks in the categories of teaching, employability, facilities, innovation and inclusiveness.

Sheffield Hallam have invested over GBP 100 million in new facilities in the last five years. There are 24-hour libraries, student-designed study areas, and opportunities to learn on industry standard equipment.

Sheffield is the fifth biggest city in the UK, and is one of the greenest cities in Europe. Surrounded by the spectacular Peak District National Park, Sheffield Hallam students can explore a diverse, welcoming city one day, and be hiking in the countryside the next. Accommodation in the region is also among the cheapest in the UK.

Sheffield Hallam creates a positive atmosphere as soon as students touch down in the UK. It provides an airport pick up, a packed orientation programme, and a variety of other events to allow international students to make Sheffield a real home away from home.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Sheffield Hallam University is ranked among the top five modern universities in the UK for research, and the institution prides itself on creating job-ready graduates who are leaders in their fields.

The university partners with more than 1,000 different companies, to provide students with the best possible chance of getting a placement or work experience at some of the most prestigious companies in the world, including Sony, the BBC and Rolls Royce.

Every course at Sheffield Hallam has a career advisor for students, meaning that they all get the individualised attention they need to get straight into employment after graduation. In fact, Sheffield Hallam has a 95 per cent student satisfaction rating for careers advice (Life@Sheffield Hallam Survey 2018).

Teaching quality at Sheffield Hallam is of a high standard and the university has been awarded the University of the Year for Teaching Quality in The Sunday Times Good University Guide 2020 edition. They have also achieved five stars in the QS Star rating, with top marks in the categories of teaching, employability, facilities, innovation and inclusiveness.

Sheffield Hallam have invested over GBP 100 million in new facilities in the last five years. There are 24-hour libraries, student-designed study areas, and opportunities to learn on industry standard equipment.

Sheffield is the fifth biggest city in the UK, and is one of the greenest cities in Europe. Surrounded by the spectacular Peak District National Park, Sheffield Hallam students can explore a diverse, welcoming city one day, and be hiking in the countryside the next. Accommodation in the region is also among the cheapest in the UK.

Sheffield Hallam creates a positive atmosphere as soon as students touch down in the UK. It provides an airport pick up, a packed orientation programme, and a variety of other events to allow international students to make Sheffield a real home away from home.

Show more +Show less -
What’s new

What’s new

Sheffield Hallam University’s campus masterplan at the heart of the city

Sheffield Hallam University has come up with a 15-year proposal to create a sustainable and flexible campus. The first phase will cost around GBP 220 million and will be delivered over the next five years. The plan includes new buildings for the Business School and Social Sciences, refurbishing the Students' Union building known as The HUBS, creating a University Green and improving the current estate.

The masterplan envisions several phases that involve refurbishing existing buildings and adding new buildings to accommodate different student needs. The aim is to deliver facilities and an estate that enables and encourages a new way of learning, researching and working.

International Foundation Programme

The International Foundation Programme (IFP) is designed to support international and EU (non-UK) students to meet the academic and English language entry qualifications required for our undergraduate degrees. On successful completion, you are qualified to progress onto a choice of more than 60 undergraduate degree programmes.

We offer three separate programme routes:

 • Art, Design and Media
 • Business, Law and Social Sciences
 • Science, Technology, Engineering and Maths (STEM)

The course is designed to provide different entry points based on your current English language level. There is a three-term programme starting in September and a two-term programme starting in January.

Show more +Show less -
What’s new

What’s new

Chat to a current student

Prospective students can now speak one-on-one with student ambassadors and get impartial advice about student life, accommodation, courses and get a real feel for what it’s like to study at Sheffield Hallam. Student ambassadors are current students from a range of countries and subject areas. The ambassadors have also written blogs which are available online.

Ready to share their experiences, the ambassadors help make students journey into university life easier. Choose the student you want to speak to based on their course, home country, hobbies and interests. Start a chat with a current Sheffield Hallam student today.

International Foundation Programme

The International Foundation Programme (IFP) is designed to support international and EU (non-UK) students meet the academic and English language entry qualifications required for undergraduate degrees. On successful completion, students qualify to progress onto a choice of more than 60 undergraduate degree programmes.

Sheffield Hallam offers three separate programme routes:

 • Business, Law and Social Sciences
 • Science, Technology, Engineering and Maths (STEM)

The course is designed to provide different entry points based on current English language level. There is a three-term programme starting in September and a two-term programme starting in January.

Attend Virtual Events

Sheffield Hallam offers students the opportunity to explore and discover more about the university with their virtual events. Inviting students to interact with staff, current students and attend live webinars, attendees can gain insights about studying at the institution and find out about funding opportunities and fees. In addition, international students can explore the support the university offers and acquire important advice on immigration and visa applications. Students can register for the virtual events and get more information on what’s on offer at Sheffield Hallam.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Chat to a current student

Prospective students can now speak one-on-one with student ambassadors and get impartial advice about student life, accommodation, courses and get a real feel for what it's like to study at Sheffield Hallam. Student ambassadors are current students from a range of countries and subject areas. The ambassadors have also written blogs which are available online.

Ready to share their experiences, the ambassadors help make students journey into university life easier. Choose the student you want to speak to based on their course, home country, hobbies and interests. Start a chat with a current Sheffield Hallam student today.

International Foundation Programme

The International Foundation Programme (IFP) is designed to support international and EU (non-UK) students meet the academic and English language entry qualifications required for undergraduate degrees. On successful completion, students qualify to progress onto a choice of more than 60 undergraduate degree programmes.

Sheffield Hallam offers three separate programme routes:

 • Art, Design and Media
 • Business, Law and Social Sciences
 • Science, Technology, Engineering and Maths (STEM)

The course is designed to provide different entry points based on current English language level. There is a three-term programme starting in September and a two-term programme starting in January.

Attend Virtual Events

Sheffield Hallam offers students the opportunity to explore and discover more about the university with their virtual events. Inviting students to interact with staff, current students and attend live webinars, attendees can gain insights about studying at the institution and find out about funding opportunities and fees. In addition, international students can explore the support the university offers and acquire important advice on immigration and visa applications. Students can register for the virtual events and get more information on what's on offer at Sheffield Hallam.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Chat to a current student

Prospective students can now speak one-on-one with student ambassadors and get impartial advice about student life, accommodation, courses and get a real feel for what it's like to study at Sheffield Hallam. Student ambassadors are current students from a range of countries and subject areas. The ambassadors have also written blogs which are available online.

Ready to share their experiences, the ambassadors help make students journey into university life easier. Choose the student you want to speak to based on their course, home country, hobbies and interests. Start a chat with a current Sheffield Hallam student today.

International Foundation Programme

The International Foundation Programme (IFP) is designed to support international and EU (non-UK) students meet the academic and English language entry qualifications required for undergraduate degrees. On successful completion, students qualify to progress onto a choice of more than 60 undergraduate degree programmes.

Sheffield Hallam offers three separate programme routes:

 • Art, Design and Media
 • Business, Law and Social Sciences
 • Science, Technology, Engineering and Maths (STEM)

The course is designed to provide different entry points based on current English language level. There is a three-term programme starting in September and a two-term programme starting in January.

Attend Virtual Events

Sheffield Hallam offers students the opportunity to explore and discover more about the university with their virtual events. Inviting students to interact with staff, current students and attend live webinars, attendees can gain insights about studying at the institution and find out about funding opportunities and fees. In addition, international students can explore the support the university offers and acquire important advice on immigration and visa applications. Students can register for the virtual events and get more information on what's on offer at Sheffield Hallam.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Chat to a current student

Prospective students can now speak one-on-one with student ambassadors and get impartial advice about student life, accommodation, courses and get a real feel for what it's like to study at Sheffield Hallam. Student ambassadors are current students from a range of countries and subject areas. The ambassadors have also written blogs which are available online.

Ready to share their experiences, the ambassadors help make students journey into university life easier. Choose the student you want to speak to based on their course, home country, hobbies and interests. Start a chat with a current Sheffield Hallam student today.

International Foundation Programme

The International Foundation Programme (IFP) is designed to support international and EU (non-UK) students meet the academic and English language entry qualifications required for undergraduate degrees. On successful completion, students qualify to progress onto a choice of more than 60 undergraduate degree programmes.

Sheffield Hallam offers three separate programme routes:

 • Art, Design and Media
 • Business, Law and Social Sciences
 • Science, Technology, Engineering and Maths (STEM)

The course is designed to provide different entry points based on current English language level. There is a three-term programme starting in September and a two-term programme starting in January.

Attend Virtual Events

Sheffield Hallam offers students the opportunity to explore and discover more about the university with their virtual events. Inviting students to interact with staff, current students and attend live webinars, attendees can gain insights about studying at the institution and find out about funding opportunities and fees. In addition, international students can explore the support the university offers and acquire important advice on immigration and visa applications. Students can register for the virtual events and get more information on what's on offer at Sheffield Hallam.

Show more +Show less -
Scholarships & awards

Scholarships & awards

Sheffield Hallam offers competitive scholarships and awards for international fee paying and non-UK students.

Automatic awards

These include a series of GBP 3,000 Vice Chancellor’s Awards and scholarships towards postgraduate tuition fees for eligible Sheffield Hallam graduates.

Scholarships

Transform Together Scholarships: Open to international and non-UK applicants for all full-time taught courses at Sheffield Hallam University. A half fee waiver (50% discount) is available for postgraduate courses and for each year of an undergraduate degree. Students who can demonstrate excellent academic achievement are eligible.

Students can also explore the General Chevening scholarship scheme and the Commonwealth Shared Scholarship Scheme (CSSS) and Performance Athlete Support Programme. There are also Study Abroad scholarships for international and EU students.

Show more +Show less -
Scholarships & awards

Scholarships & awards

Sheffield Hallam offers competitive scholarships and awards for international fee paying and non-UK students.

Automatic awards

These include a series of GBP 3,000 Vice Chancellor’s Awards and scholarships towards postgraduate tuition fees for eligible Sheffield Hallam graduates.

Scholarships

Transform Together Scholarships: Open to international and non-UK applicants for all full-time taught courses at Sheffield Hallam University. A half fee waiver (50% discount) is available for postgraduate courses and for each year of an undergraduate degree. Students who can demonstrate excellent academic achievement are eligible.

Students can also explore the General Chevening scholarship scheme and the Commonwealth Shared Scholarship Scheme (CSSS) and Performance Athlete Support Programme. There are also Study Abroad scholarships for international and EU students.

Show more +Show less -
Scholarships & awards

Scholarships & awards

Sheffield Hallam offers competitive scholarships and awards for international fee paying and non-UK students.

Automatic awards

These include a series of GBP 3,000 Vice Chancellor's Awards and scholarships towards postgraduate tuition fees for eligible Sheffield Hallam graduates.

Scholarships

Transform Together Scholarships: Open to international and non-UK applicants for all full-time taught courses at Sheffield Hallam University. A half fee waiver (50% discount) is available for postgraduate courses and for each year of an undergraduate degree. Students who can demonstrate excellent academic achievement are eligible.

Students can also explore the General Chevening scholarship scheme and the Commonwealth Shared Scholarship Scheme (CSSS) and Performance Athlete Support Programme. There are also Study Abroad scholarships for international and EU students.

Show more +Show less -
Scholarships & awards

Scholarships & awards

Sheffield Hallam offers competitive scholarships and awards for international fee paying and non-UK students.

Automatic awards

These include a series of GBP 3,000 Vice Chancellor's Awards and scholarships towards postgraduate tuition fees for eligible Sheffield Hallam graduates.

Scholarships

Transform Together Scholarships: Open to international and non-UK applicants for all full-time taught courses at Sheffield Hallam University. A half fee waiver (50% discount) is available for postgraduate courses and for each year of an undergraduate degree. Students who can demonstrate excellent academic achievement are eligible.

Students can also explore the General Chevening scholarship scheme and the Commonwealth Shared Scholarship Scheme (CSSS) and Performance Athlete Support Programme. There are also Study Abroad scholarships for international and EU students.

Show more +Show less -
Scholarships & awards

Scholarships & awards

Sheffield Hallam offers competitive scholarships and awards for international fee paying and non-UK students.

Automatic awards

These include a series of GBP 3,000 Vice Chancellor's Awards and scholarships towards postgraduate tuition fees for eligible Sheffield Hallam graduates.

Scholarships

Transform Together Scholarships: Open to international and non-UK applicants for all full-time taught courses at Sheffield Hallam University. A half fee waiver (50% discount) is available for postgraduate courses and for each year of an undergraduate degree. Students who can demonstrate excellent academic achievement are eligible.

Students can also explore the General Chevening scholarship scheme and the Commonwealth Shared Scholarship Scheme (CSSS) and Performance Athlete Support Programme. There are also Study Abroad scholarships for international and EU students.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Sheffield Hallam offers guidance on qualifications for entry requirements from most countries.

Sheffield Hallam's standard entry requirements are listed below for general guidance, students should search for the relevant country for specific requirements.

English language requirements

All applicants should have a recognised English language qualification before entering any of the courses at Sheffield Hallam.

For degree level programmes (bachelors, masters and PhD), a wide range of international qualifications are considered.

International foundation programme

Applicants to the International Foundation Programme in Art, Design and Media or Business, Law and Social Sciences, and Science, Technology, Engineering and Maths must have the following qualifications:

 • IELTS certificate from an approved centre
 • Good high school graduation grades which include maths

Undergraduate programmes

 • Two General Certificate of Education (GCE) or Victorian Certificate of Education (VCE) A level passes
 • High school leaving certificate, which is recognised as equivalent to A level standard
 • Other international qualifications gained after 13 years of secondary/further education
 • The International Baccalaureate Diploma with 28 points or more

Pre-master’s programme (graduate certificate)

 • Diplomas awarded after a minimum of two years study upon completion of a secondary education
 • Students holding a degree in a subject considered unsuitable for direct entry to a master’s programme - 'conversion' students

Postgraduate taught programmes (masters)

 • A first degree or professional qualification recognised as being equivalent to degree standard
 • A Higher National Diploma (HND) or higher education diploma with substantial work experience in an appropriate field
 • Successful completion of a recognised pre-master’s course

Postgraduate research programmes

MPhil or PhD master’s degree from a recognised university.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Sheffield Hallam offers guidance on qualifications for entry requirements from most countries.

Sheffield Hallam's standard entry requirements are listed below for general guidance, students should search for the relevant country for specific requirements.

English language requirements

All applicants should have a recognised English language qualification before entering any of the courses at Sheffield Hallam.

For degree level programmes (bachelors, masters and PhD), a wide range of international qualifications are considered.

International foundation programme

Applicants to the International Foundation Programme in Art, Design and Media or Business, Law and Social Sciences, and Science, Technology, Engineering and Maths must have the following qualifications:

 • IELTS certificate from an approved centre
 • Good high school graduation grades which include maths

Undergraduate programmes

 • Two General Certificate of Education (GCE) or Victorian Certificate of Education (VCE) A level passes
 • High school leaving certificate, which is recognised as equivalent to A level standard
 • Other international qualifications gained after 13 years of secondary/further education
 • The International Baccalaureate Diploma with 28 points or more

Pre-masters programme (graduate certificate)

 • Diplomas awarded after a minimum of two years study upon completion of a secondary education
 • Students holding a degree in a subject considered unsuitable for direct entry to a masters programme - 'conversion' students

Postgraduate taught programmes (masters)

 • A first degree or professional qualification recognised as being equivalent to degree standard
 • A Higher National Diploma (HND) or higher education diploma with substantial work experience in an appropriate field
 • Successful completion of a recognised pre-masters course

Postgraduate research programmes

MPhil or PhD masters degree from a recognised university.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Sheffield Hallam offers guidance on qualifications for entry requirements from most countries.

Sheffield Hallam's standard entry requirements are listed below for general guidance, students should search for the relevant country for specific requirements.

English language requirements

All applicants should have a recognised English language qualification before entering any of the courses at Sheffield Hallam.

For degree level programmes (bachelors, masters and PhD), a wide range of international qualifications are considered.

International foundation programme

Applicants to the International Foundation Programme in Art, Design and Media or Business, Law and Social Sciences, and Science, Technology, Engineering and Maths must have the following qualifications:

 • IELTS certificate from an approved centre
 • Good high school graduation grades which include maths

Undergraduate programmes

 • Two General Certificate of Education (GCE) or Victorian Certificate of Education (VCE) A level passes
 • High school leaving certificate, which is recognised as equivalent to A level standard
 • Other international qualifications gained after 13 years of secondary/further education
 • The International Baccalaureate Diploma with 28 points or more

Pre-masters programme (graduate certificate)

 • Diplomas awarded after a minimum of two years study upon completion of a secondary education
 • Students holding a degree in a subject considered unsuitable for direct entry to a masters programme - 'conversion' students

Postgraduate taught programmes (masters)

 • A first degree or professional qualification recognised as being equivalent to degree standard
 • A Higher National Diploma (HND) or higher education diploma with substantial work experience in an appropriate field
 • Successful completion of a recognised pre-masters course

Postgraduate research programmes

MPhil or PhD masters degree from a recognised university.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Sheffield Hallam offers guidance on qualifications for entry requirements from most countries.

Sheffield Hallam's standard entry requirements are listed below for general guidance, students should search for the relevant country for specific requirements.

English language requirements

All applicants should have a recognised English language qualification before entering any of the courses at Sheffield Hallam.

For degree level programmes (bachelors, masters and PhD), a wide range of international qualifications are considered.

International foundation programme

Applicants to the International Foundation Programme in Art, Design and Media or Business, Law and Social Sciences, and Science, Technology, Engineering and Maths must have the following qualifications:

 • IELTS certificate from an approved centre
 • Good high school graduation grades which include maths

Undergraduate programmes

 • Two General Certificate of Education (GCE) or Victorian Certificate of Education (VCE) A level passes
 • High school leaving certificate, which is recognised as equivalent to A level standard
 • Other international qualifications gained after 13 years of secondary/further education
 • The International Baccalaureate Diploma with 28 points or more

Pre-masters programme (graduate certificate)

 • Diplomas awarded after a minimum of two years study upon completion of a secondary education
 • Students holding a degree in a subject considered unsuitable for direct entry to a masters programme - 'conversion' students

Postgraduate taught programmes (masters)

 • A first degree or professional qualification recognised as being equivalent to degree standard
 • A Higher National Diploma (HND) or higher education diploma with substantial work experience in an appropriate field
 • Successful completion of a recognised pre-masters course

Postgraduate research programmes

MPhil or PhD masters degree from a recognised university.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Sheffield Hallam offers guidance on qualifications for entry requirements from most countries.

Sheffield Hallam's standard entry requirements are listed below for general guidance, students should search for the relevant country for specific requirements.

English language requirements

All applicants should have a recognised English language qualification before entering any of the courses at Sheffield Hallam.

For degree level programmes (bachelors, masters and PhD), a wide range of international qualifications are considered.

International foundation programme

Applicants to the International Foundation Programme in Art, Design and Media or Business, Law and Social Sciences, and Science, Technology, Engineering and Maths must have the following qualifications:

 • IELTS certificate from an approved centre
 • Good high school graduation grades which include maths

Undergraduate programmes

 • Two General Certificate of Education (GCE) or Victorian Certificate of Education (VCE) A level passes
 • High school leaving certificate, which is recognised as equivalent to A level standard
 • Other international qualifications gained after 13 years of secondary/further education
 • The International Baccalaureate Diploma with 28 points or more

Pre-masters programme (graduate certificate)

 • Diplomas awarded after a minimum of two years study upon completion of a secondary education
 • Students holding a degree in a subject considered unsuitable for direct entry to a masters programme - 'conversion' students

Postgraduate taught programmes (masters)

 • A first degree or professional qualification recognised as being equivalent to degree standard
 • A Higher National Diploma (HND) or higher education diploma with substantial work experience in an appropriate field
 • Successful completion of a recognised pre-masters course

Postgraduate research programmes

MPhil or PhD masters degree from a recognised university.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Sheffield Hallam University is based across two main campuses - City Campus in the middle of the city centre and Collegiate Campus in the leafy student district of Ecclesall Road.

Sheffield Hallam is constantly updating and adding to the facilities students use. Facilities include 24-hour libraries, student-designed study areas, and equipment students will encounter in their future work area in the context of their subject area.

Accommodation options include University halls and private sector housing. Sheffield Hallam guarantees university accommodation for all first-year undergraduate students. University halls are great if students want to make friends and live at the heart of student life. Residents are never more than a half hour walk away from campus and students can choose from over 30 halls in all sizes and prices. Rent includes bills, insurance and Wi-Fi. Most first year students opt for living in Sheffield Hallam University halls.

Sheffield Hallam helps students identify private accommodation, which includes homestays and shared houses.

Almost every building on the campuses have places to eat and drink providing quality food at reasonable prices.

The university invests GBP 4 million a year into its IT facilities. High quality sports and fitness facilities are also available to students.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Sheffield Hallam University is based across two main campuses - City Campus in the middle of the city centre and Collegiate Campus in the leafy student district of Ecclesall Road.

Sheffield Hallam is constantly updating and adding to the facilities students use. Facilities include 24-hour libraries, student-designed study areas, and equipment students will encounter in their future work area in the context of their subject specialisation.

Accommodation options include university halls and private sector housing. Sheffield Hallam guarantees accommodation for all first-year students. University halls are great if students want to make friends and live in the heart of student life. Residents are never more than a half hour walk away from campus and students can choose from over 30 halls in all sizes and prices. Rent includes bills, insurance and Wi-Fi.

Sheffield Hallam helps students identify private accommodation, which includes homestays and shared houses. Eating options cover cafes, restaurants and supermarkets where students will find a vast range of options from Chinese to Polish food - for many more choices in world cuisine head to Moor Market and London Road.

Almost every building on the campuses have places to eat and drink providing quality and varied food at reasonable prices.

The university invests GBP 4 million a year into its IT facilities. High quality sports and fitness facilities are also available to students.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Sheffield Hallam University is based across two main campuses - City Campus in the middle of the city centre and Collegiate Campus in the leafy student district of Ecclesall Road.

Sheffield Hallam is constantly updating and adding to the facilities students use. Facilities include 24-hour libraries, student-designed study areas, and equipment students will encounter in their future work area in the context of their subject specialisation.

Accommodation options include university halls and private sector housing. Sheffield Hallam guarantees accommodation for all first-year students. University halls are great if students want to make friends and live in the heart of student life. Residents are never more than a half hour walk away from campus and students can choose from over 30 halls in all sizes and prices. Rent includes bills, insurance and Wi-Fi.

Sheffield Hallam helps students identify private accommodation, which includes homestays and shared houses. Eating options cover cafes, restaurants and supermarkets where students will find a vast range of options from Chinese to Polish food - for many more choices in world cuisine head to Moor Market and London Road.

Almost every building on the campuses have places to eat and drink providing quality and varied food at reasonable prices.

The university invests GBP 4 million a year into its IT facilities. High quality sports and fitness facilities are also available to students.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Sheffield Hallam University is based across two main campuses - City Campus in the middle of the city centre and Collegiate Campus in the leafy student district of Ecclesall Road.

Sheffield Hallam is constantly updating and adding to the facilities students use. Facilities include 24-hour libraries, student-designed study areas, and equipment students will encounter in their future work area in the context of their subject specialisation.

Accommodation options include university halls and private sector housing. Sheffield Hallam guarantees accommodation for all first-year students. University halls are great if students want to make friends and live in the heart of student life. Residents are never more than a half hour walk away from campus and students can choose from over 30 halls in all sizes and prices. Rent includes bills, insurance and Wi-Fi.

Sheffield Hallam helps students identify private accommodation, which includes homestays and shared houses. Eating options cover cafes, restaurants and supermarkets where students will find a vast range of options from Chinese to Polish food - for many more choices in world cuisine head to Moor Market and London Road.

Almost every building on the campuses have places to eat and drink providing quality and varied food at reasonable prices.

The university invests GBP 4 million a year into its IT facilities. High quality sports and fitness facilities are also available to students.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Sheffield Hallam University is based across two main campuses - City Campus in the middle of the city centre and Collegiate Campus in the leafy student district of Ecclesall Road.

Sheffield Hallam is constantly updating and adding to the facilities students use. Facilities include 24-hour libraries, student-designed study areas, and equipment students will encounter in their future work area in the context of their subject specialisation.

Accommodation options include university halls and private sector housing. Sheffield Hallam guarantees accommodation for all first-year students. University halls are great if students want to make friends and live in the heart of student life. Residents are never more than a half hour walk away from campus and students can choose from over 30 halls in all sizes and prices. Rent includes bills, insurance and Wi-Fi.

Sheffield Hallam helps students identify private accommodation, which includes homestays and shared houses. Eating options cover cafes, restaurants and supermarkets where students will find a vast range of options from Chinese to Polish food - for many more choices in world cuisine head to Moor Market and London Road.

Almost every building on the campuses have places to eat and drink providing quality and varied food at reasonable prices.

The university invests GBP 4 million a year into its IT facilities. High quality sports and fitness facilities are also available to students.

Show more +Show less -
Student support

Student support

Students at Sheffield Hallam have access to a variety of support services.

The International Experience Team is a dedicated support team that supports international students through pre-arrival support to graduation. Services include study and welfare support, immigration advice, careers and employability advice, counselling and the University English scheme.

Other services at the university include the international alumni network, Hallam Union advice centre that offers advice on accommodation, immigration and other issues, financial support and guidance, research and innovation office and Student Engagement, Evaluation and Research (STEER).

Business start-up services are available to all current students and alumni up to five years after graduation.

The Student Union manages a large number of clubs, societies and other services.

Show more +Show less -
Student support

Student support

Students at Sheffield Hallam have access to a variety of support services.

The International Experience Team is a dedicated support team that assists international students through pre-arrival support to graduation. Services include study and welfare support, immigration advice, careers and employability advice, counselling and the university English scheme.

Other services at the university include the international alumni network, Hallam Union advice centre that offers advice on accommodation, immigration and other issues, financial support and guidance, research and innovation office and Student Engagement, Evaluation and Research (STEER).

Business start-up services are available to all current students and alumni up to five years after graduation. The Students' Union manages a large number of clubs, societies and other services.

Show more +Show less -
Student support

Student support

Students at Sheffield Hallam have access to a variety of support services.

The International Experience Team is a dedicated support team that assists international students through pre-arrival support to graduation. Services include study and welfare support, immigration advice, careers and employability advice, counselling and the university English scheme.

Other services at the university include the international alumni network, Hallam Union advice centre that offers advice on accommodation, immigration and other issues, financial support and guidance, research and innovation office and Student Engagement, Evaluation and Research (STEER).

Business start-up services are available to all current students and alumni up to five years after graduation. The Students' Union manages a large number of clubs, societies and other services.

Show more +Show less -
Student support

Student support

Students at Sheffield Hallam have access to a variety of support services.

The International Experience Team is a dedicated support team that assists international students through pre-arrival support to graduation. Services include study and welfare support, immigration advice, careers and employability advice, counselling and the university English scheme.

Other services at the university include the international alumni network, Hallam Union advice centre that offers advice on accommodation, immigration and other issues, financial support and guidance, research and innovation office and Student Engagement, Evaluation and Research (STEER).

Business start-up services are available to all current students and alumni up to five years after graduation. The Students' Union manages a large number of clubs, societies and other services.

Show more +Show less -
Student support

Student support

Students at Sheffield Hallam have access to a variety of support services.

The International Experience Team is a dedicated support team that assists international students through pre-arrival support to graduation. Services include study and welfare support, immigration advice, careers and employability advice, counselling and the university English scheme.

Other services at the university include the international alumni network, Hallam Union advice centre that offers advice on accommodation, immigration and other issues, financial support and guidance, research and innovation office and Student Engagement, Evaluation and Research (STEER).

Business start-up services are available to all current students and alumni up to five years after graduation. The Students' Union manages a large number of clubs, societies and other services.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

Sheffield Hallam students enjoy a high level of employability following graduation. The Careers and Employability Centre helps students get work-ready skills and provides expert advice on planning a future career. The service helps students find part-time jobs, become self-employed and gain work experience. Sheffield Hallam's careers service has a 95% student satisfaction rating (Life@Sheffield Hallam Survey 2017). Advisors regularly run job seeking sessions to help improve student's CVs, write job applications and perform better in interviews.

Sheffield Hallam University’s employability agenda has resulted in a commitment to involve employers in course design and delivery.

The university works with more than 1,000 businesses to provide student work placements and offers over 25,000 placements every year. This gives Sheffield Hallam students unique experiences and the chance to make the contacts in industry that will help further career and employability skills.

Many of Sheffield Hallam's courses are accredited by professional associations and will help students to develop the skills which are in demand in the relevant industry or sector. By completing an accredited course, students may gain exemptions from professional examinations and graduate with a professional qualification or qualify quicker.

The Destination of Leavers from Higher Education survey (DLHE) shows that 93% of Sheffield Hallam University undergraduates are in work or further study within six months of graduation.

On the vast majority of courses students will have the opportunity to take part in short and long term work placements, and on many undergraduate courses students can choose to spend up to a year working in industry on a paid placement.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

Sheffield Hallam students enjoy a high level of employability following graduation. The Careers and Employability Centre helps students get work-ready skills and provides expert advice on planning a future career. The service helps students find part-time jobs, become self-employed and gain work experience. Sheffield Hallam's careers service has a 95% student satisfaction rating (Life@Sheffield Hallam Survey 2018). Advisors regularly run job seeking sessions to help improve student's CVs, write job applications and perform better in interviews.

Sheffield Hallam University’s employability agenda has resulted in a commitment to involve employers in course design and delivery.

The university works with more than 1,000 businesses to provide student work placements and offers over 25,000 placements every year. This gives Sheffield Hallam students unique experiences and the chance to make the contacts in industry that will help further career and employability skills.

Many of Sheffield Hallam's courses are accredited by professional associations and will help students to develop the skills which are in demand in the relevant industry or sector. By completing an accredited course, students may gain exemptions from professional examinations and graduate with a professional qualification or qualify quicker.

The Destination of Leavers from Higher Education survey (DLHE) shows that 94% of Sheffield Hallam University undergraduates are in work or further study within six months of graduation.

On the vast majority of courses students will have the opportunity to take part in short and long term work placements, and on many undergraduate courses students can choose to spend up to a year working in industry on a paid placement.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

Sheffield Hallam students enjoy a high level of employability following graduation. The Careers and Employability Centre helps students get work-ready skills and provides expert advice on planning a future career. The service helps students find part-time jobs, become self-employed and gain work experience. Sheffield Hallam's careers service has a 95% student satisfaction rating (Life@Sheffield Hallam Survey 2018). Advisors regularly run job seeking sessions to help improve student's CVs, write job applications and perform better in interviews.

Sheffield Hallam University's employability agenda has resulted in a commitment to involve employers in course design and delivery.

The university works with more than 1,000 businesses to provide student work placements and offers over 25,000 placements every year. This gives Sheffield Hallam students unique experiences and the chance to make the contacts in industry that will help further career and employability skills.

Many of Sheffield Hallam's courses are accredited by professional associations and will help students to develop the skills which are in demand in the relevant industry or sector. By completing an accredited course, students may gain exemptions from professional examinations and graduate with a professional qualification or qualify quicker.

The Destination of Leavers from Higher Education survey (DLHE) shows that 94% of Sheffield Hallam University undergraduates are in work or further study within six months of graduation.

On the vast majority of courses students will have the opportunity to take part in short and long term work placements, and on many undergraduate courses students can choose to spend up to a year working in industry on a paid placement.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

Sheffield Hallam students enjoy a high level of employability following graduation. The Careers and Employability Centre helps students get work-ready skills and provides expert advice on planning a future career. The service helps students find part-time jobs, become self-employed and gain work experience. Sheffield Hallam's careers service has a 95% student satisfaction rating (Life@Sheffield Hallam Survey 2018). Advisors regularly run job seeking sessions to help improve student's CVs, write job applications and perform better in interviews.

Sheffield Hallam University's employability agenda has resulted in a commitment to involve employers in course design and delivery.

The university works with more than 1,000 businesses to provide student work placements and offers over 25,000 placements every year. This gives Sheffield Hallam students unique experiences and the chance to make the contacts in industry that will help further career and employability skills.

Many of Sheffield Hallam's courses are accredited by professional associations and will help students to develop the skills which are in demand in the relevant industry or sector. By completing an accredited course, students may gain exemptions from professional examinations and graduate with a professional qualification or qualify quicker.

The Destination of Leavers from Higher Education survey (DLHE) shows that 94% of Sheffield Hallam University undergraduates are in work or further study within six months of graduation.

On the vast majority of courses students will have the opportunity to take part in short and long term work placements, and on many undergraduate courses students can choose to spend up to a year working in industry on a paid placement.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

Sheffield Hallam students enjoy a high level of employability following graduation. The Careers and Employability Centre helps students get work-ready skills and provides expert advice on planning a future career. The service helps students find part-time jobs, become self-employed and gain work experience. Sheffield Hallam's careers service has a 95% student satisfaction rating (Life@Sheffield Hallam Survey 2018). Advisors regularly run job seeking sessions to help improve student's CVs, write job applications and perform better in interviews.

Sheffield Hallam University's employability agenda has resulted in a commitment to involve employers in course design and delivery.

The university works with more than 1,000 businesses to provide student work placements and offers over 25,000 placements every year. This gives Sheffield Hallam students unique experiences and the chance to make the contacts in industry that will help further career and employability skills.

Many of Sheffield Hallam's courses are accredited by professional associations and will help students to develop the skills which are in demand in the relevant industry or sector. By completing an accredited course, students may gain exemptions from professional examinations and graduate with a professional qualification or qualify quicker.

The Destination of Leavers from Higher Education survey (DLHE) shows that 94% of Sheffield Hallam University undergraduates are in work or further study within six months of graduation.

On the vast majority of courses students will have the opportunity to take part in short and long term work placements, and on many undergraduate courses students can choose to spend up to a year working in industry on a paid placement.

Show more +Show less -
4085
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United Kingdom

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
801st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

At Sheffield Hallam University
Sheffield Hallam University a look at the campuses
At Sheffield Hallam University
At Sheffield Hallam University
At Sheffield Hallam University
At Sheffield Hallam University
At Sheffield Hallam University
Facts about Sheffield Hallam University
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ£1355

 • £474
  លំនៅដ្ឋាន
 • £559
  ម្ហូបអាហារ
 • £88
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • £234
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?