ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Swansea University

United Kingdom
video Bg

Swansea University

United Kingdom
video Bg

Swansea University

United Kingdom
video Bg

Swansea University

United Kingdom
video Bg

Swansea University

United Kingdom
Overview

Overview

Based on the south-west coast of Wales, Swansea University is among the top 15 institutions in the UK for graduate employability (The Times and Sunday Times Good University League Table, 2018), and number one in Wales – with 81.4% of students in professional employment within six months of graduating.

Swansea is a research-led university that prides itself on tackling real world problems, such as infectious diseases and water filtration for third world countries. Swansea was rated among the top 30 research universities in the UK by the Research Excellence Framework, rising from 52nd position in the 2008 rankings to 26th in 2014.

The University has been awarded the prestigious title of Welsh University of the Year in the 2017 Times and Sunday Times Good University Guide, within which is was highly commended for the work of its Employability Academy – which links talented students to graduate recruiters to give them the best chance of getting a job after their degree.

Among the top 200 universities in the world for international students (QS Stars, 2017) the city of Swansea was also ranked in the top 10 most safe places to study in the UK by the Complete University Guide 2017.

Teaching quality is of a very high standard at Swansea University. In fact, QS World University Rankings 2017 awarded the institution 5-stars for teaching excellence – the highest ranking achievable.

Swansea University provides a unique study abroad experience for international students. It is the closest university to a beach in the whole world, but is also just 2 miles from the city centre of Swansea and its many restaurants, cafes, museums and other cultural delights.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Based on the south-west coast of Wales, Swansea University is among the top ten institutions in the UK for graduate employability (Destination of Leavers from Higher Education 2018), and number one in Wales – with 81.4% of students in professional employment within six months of graduating.

Swansea is a research-led university that prides itself on tackling real world problems, such as infectious diseases and water filtration for third world countries. Swansea was rated among the top 30 research universities in the UK by the Research Excellence Framework, rising from 52nd position in the 2008 rankings to 26th in 2014.

The university was rated as a UK top 30 institution by The Times & Sunday Times Good University Guide 2019. The institution has been highly commended for the work of its Employability Academy – which links talented students to graduate recruiters to give them the best chance of getting a job after their degree.

Among the top 200 universities in the world for international students (QS Stars, 2017) the city of Swansea was also ranked in the top ten safest places to study in the UK by the Complete University Guide 2017.

Teaching quality is of a very high standard at Swansea University, with gold being awarded in the most recent Teaching Excellence Framework.

Swansea University provides a unique study abroad experience for international students. It is the closest university to a beach in the whole world, but is also just two miles from the city centre of Swansea with its many restaurants, cafes, museums and other cultural delights.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Swansea University is renowned for its research reputation, teaching excellence and its unique seafront location. Based in the UK on the south-west coast of Wales, the university was rated as a UK top 30 institution by The Times & Sunday Times Good University Guide 2019. Established in 1920, the university is currently celebrating its centenary year.

Swansea is a research-led university that prides itself on tackling real world problems, such as infectious diseases and water filtration for third world countries. Swansea was rated among the top 30 research universities in the UK by the Research Excellence Framework, rising from 52nd position in the 2008 rankings to 26th in 2014.

Teaching quality is of the highest of standards at Swansea University, the institution has been awarded a gold rating in the 2018 Teaching Excellence Framework. As well as this award, the city of Swansea has been ranked in the top ten safest places to study in the UK by the Complete University Guide 2020.

Swansea is an international university with students from over 130 countries and has a strong international academic community. The university has two campuses, both set on a beachfront location, comprised of seven academic colleges that offer hundreds of undergraduate, postgraduate and research degrees with opportunities to work and study abroad.

The institution has been highly commended for the work of its Employability Academy, which links talented students to graduate recruiters to give them the best chance of getting a job after their degree.

Both campuses are close to the city centre with a variety of restaurants, cafes, museums and other cultural delights to explore.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Located on a beautiful seafront in the southwest coast of Wales in the UK, Swansea University is renowned for its research reputation, outstanding student support and teaching excellence.

The university has two campuses, both based on stunning seafront locations. Swansea offers a range of degrees at undergraduate, postgraduate and research levels. Several of these courses also provide additional opportunities for working and studying abroad.

With students from over 130 countries studying at Swansea, it boasts a diverse academic community.

Established in 1920, this research-led university is ranked in the top 25 of UK universities (Guardian University Guide 2021) as well top 30 research universities in the UK (Research Excellence Framework), Swansea prides itself on tackling real-world problems with pioneering research.

The institution's Employability Academy, which connects students to graduate recruiters, has been highly commended. The academy is dedicated to giving students the best chance of employment after graduation.

Both of Swansea University's campuses are nearby an exciting city centre. The city of Swansea has been ranked in the top ten safest places to study in the UK by the Complete University Guide 2020. The vibrant city boasts a range of restaurants, cafes, museums, and other cultural delights for students to explore.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Located on a beautiful seafront in the southwest coast of Wales in the UK, Swansea University is renowned for its research reputation, outstanding student support and teaching excellence.

The university has two campuses, both based on stunning seafront locations. Swansea offers a range of degrees at undergraduate, postgraduate and research levels. Several of these courses also provide additional opportunities for working and studying abroad.

With students from over 130 countries studying at Swansea, it boasts a diverse academic community.

Established in 1920, this research-led university is ranked in the top 25 of UK universities (Guardian University Guide 2021) as well top 30 research universities in the UK (Research Excellence Framework), Swansea prides itself on tackling real-world problems with pioneering research.

The institution's Employability Academy, which connects students to graduate recruiters, has been highly commended. The academy is dedicated to giving students the best chance of employment after graduation.

Both of Swansea University's campuses are nearby an exciting city centre. The city of Swansea has been ranked in the top ten safest places to study in the UK by the Complete University Guide 2020. The vibrant city boasts a range of restaurants, cafes, museums, and other cultural delights for students to explore.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Swansea University’s new GBP30m state-of-the-art student activity centre

Swansea University is working on a student precinct that includes a new GBP30m state-of-the-art student activity centre at its Singleton Park Campus.

Professor Richard B Davies, Vice-Chancellor of Swansea University, commenting on the event, said, “The Student Precinct and the new 8,250m² Student Activity Centre will be at the core of student campus life at Singleton Park and will modernise the University estate, protecting and enhancing Swansea University’s history and heritage, and investing to ensure that our students in the future will continue to benefit from high quality facilities.”

This is the latest addition to the University’s 10-year campus development programme that aims to build world-class facilities and an excellent student environment. The project recently saw the completion of 543 en-suite student rooms at the Bay campus. This is part of a massive student residence development plan, a large part of which is already complete.

Phase 2 Bay campus developments as part of the project include the Computational Foundry and student residences. Singleton Campus construction involves a Chemistry department, developing the A Regional Collaboration for Health (ARCH) and the addition of Natural Resources Wales.

The development of the GBP450 million Bay Campus has had a huge regional impact in terms of employment and student growth.

Swansea University achieves a “Gold rating” for learning and teaching

Swansea University has achieved the highest rating possible in the national Teaching Excellence and Student Outcomes Framework (TEF) making it one of the top universities in the UK.

The TEF panel emphasised the consistently outstanding outcomes for students from different backgrounds at Swansea, and the personalised high-quality support for student learning.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Celebrating 100 years

In 2020 Swansea University will be celebrating its 100-year anniversary. During this centenary year the university will be reflecting on the growth and continued success that has been achieved. There will be numerous opportunities for prospective students and alumni to connect and celebrate together.

Engineering North IMPACT building opening 2019.

Based on the Bay Campus and part of Swansea University’s College of Engineering, the new GBP 35 million state-of-the-art IMPACT research centre is designed to provide a collaborative research environment for academia and industry. Specialising in numerical, materials and processing technologies the centre facilitates high impact and transformative research in advanced engineering and materials.

Phase 2 Bay campus developments include the Computational Foundry and student residences. Singleton Campus construction involves the development of a Chemistry department, developing the A Regional Collaboration for Health (ARCH) and the addition of Natural Resources Wales.

The development of the GBP 450 million Bay Campus has had a huge regional impact in terms of employment and student growth.

Swansea University achieves a gold rating for learning and teaching

Swansea University has achieved the highest rating possible in the national Teaching Excellence and Student Outcomes Framework (TEF) making it one of the top universities in the UK.

The TEF panel emphasised the consistently outstanding outcomes for students from different backgrounds at Swansea, and the personalised high-quality support for student learning.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Swansea University is comprised of seven colleges offering undergraduate, postgraduate and research programmes. The university colleges are:

 • College of Arts and Humanities: Study options include English literature, American studies, applied linguistics, history and creative writing.

 • School of Management: Renowned for finance, management and economic research and education.

 • Hillary Rodham School of Law and Criminology: A leader in the provision of legal education and ranked in the top 300 by the QS World University Rankings.

 • College of Engineering: Offers a variety of programmes and courses including civil, aerospace, electrical, medical, and mechanical engineering as well as sport and exercise science.

 • College of Human and Health Sciences: Covers the subject fields of health, nursing, midwifery, social care, social policy and psychology. The university is the largest provider of healthcare related education in Wales.

 • Swansea University Medical School: Rated as one of the top medical schools in the UK. Offers a range of undergraduate and postgraduate courses, ranked 2nd in the UK for overall research quality and number one ranking in the UK for research environment.

 • The College of Science: Biosciences, chemistry, computer science, geography, mathematics and physics are the study options this college offers. The college's computational foundry supports research in the computational and mathematical sciences.

In addition to the regular course offerings, there are also English language programmes for international students.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Swansea University is newly comprised of three faculties offering undergraduate, postgraduate and research programmes in a range of disciplines. The faculties are:

 • Faculty of Health & Life Science which includes nursing, psychology, pharmacy and medicine. Students who want to make a difference to people's lives have the opportunity to learn in state-of-the-art clinical suites and laboratories.
 • Faculty of Humanities and Social Sciences which includes business, law, social sciences and media and communications. This thriving and well-respected faculty prepares students for rewarding careers.
 • Faculty of Science and Engineering which includes mathematics, computer science, engineering and natural and physical science. Students learn and contribute to leading global research and a sustainable future.

In addition to the university's regular course offerings, there are also English language programmes available for international students, including pre-sessional English and IELTS Preparation courses.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Swansea University is newly comprised of three faculties offering undergraduate, postgraduate and research programmes in a range of disciplines. The faculties are:

 • Faculty of Health & Life Science which includes nursing, psychology, pharmacy and medicine. Students who want to make a difference to people's lives have the opportunity to learn in state-of-the-art clinical suites and laboratories.
 • Faculty of Humanities and Social Sciences which includes business, law, social sciences and media and communications. This thriving and well-respected faculty prepares students for rewarding careers.
 • Faculty of Science and Engineering which includes mathematics, computer science, engineering and natural and physical science. Students learn and contribute to leading global research and a sustainable future.

In addition to the university's regular course offerings, there are also English language programmes available for international students, including pre-sessional English and IELTS Preparation courses.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Swansea University has established its high quality of teaching by qualifying for the Teaching Excellence Framework (TEF) Gold in 2018.

TEF experts have judged that Swansea University delivers excellent teaching, learning and outcomes for its students.

The TEF Panel awarded the rating based on the following indicators:

 • Students from diverse backgrounds achieve outstanding results.
 • Full-time students are very satisfied with teaching, academic support, assessment and feedback.
 • Course design is highly flexible and includes working with industry partners in course development and review.
 • The University’s tutorial system offers personalised learning which is embedded across the University. The system includes a specialised centre and attendance monitoring, ensuring higher levels of student engagement and commitment to learning.
 • The University constantly recognises and rewards excellent teaching offering scope for professional development. Peer observation, a teaching and scholarship promotion route and awards for excellence in learning and teaching are other incentives for improving teaching quality.
 • A high percentage of students from all backgrounds continue studies or find employment, achieving notable standards in either pursuit.

Swansea University is one of seven Welsh Universities that have applied for the Year Two TEF awards along with 299 UK universities, colleges and alternative providers.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Swansea University has established its high quality of teaching by qualifying for the Teaching Excellence Framework (TEF) gold award in 2018.

TEF experts have judged that Swansea University delivers excellent teaching, learning and outcomes for its students.

The TEF Panel awarded the rating based on the following indicators:

 • Students from diverse backgrounds achieve outstanding results.
 • Full-time students are very satisfied with teaching, academic support, assessment and feedback.
 • Course design is highly flexible and includes working with industry partners in course development and review.
 • The university’s tutorial system offers personalised learning which is embedded across the university. The system includes a specialised centre and attendance monitoring, ensuring higher levels of student engagement and commitment to learning.
 • The university constantly recognises and rewards excellent teaching offering scope for professional development. Peer observation, a teaching and scholarship promotion route and awards for excellence in learning and teaching are other incentives for improving teaching quality.
 • A high percentage of students from all backgrounds continue studies or find employment, achieving notable standards in either pursuit.

Swansea University is one of seven Welsh Universities that have applied for the Year Two TEF awards along with 299 UK universities, colleges and alternative providers.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Swansea University has country and course specific entry requirements. Requirements can also vary based on the applicant's previous subject of study. Applicants with qualifications above the stated requirements might be eligible for second year entry.

English language requirement

Undergraduate: Most academic departments require an IELTS score of 6.0 (or equivalent) but there are exceptions.

Postgraduate: Most academic departments ask for an IELTS 6.5 (or equivalent) but there are exceptions.

Specific English requirements are listed on each course page under the entry requirements section.

If English scores do not meet requirements, applicants could still be accepted upon completion of the English language pre-sessional programme at Swansea's English Language Training Services (ELTS).

If the applicant does not hold a Secure English Language Test score, or if they are not a national of a majority English speaking country, they should expect to undertake a short test of English at enrolment. This is done to assess whether the student might benefit from additional free English Language support.

Applicants with a recognised foundation programme from their country or the UK (e.g. INTO, WISC, NCUK) may be eligible for entry on to the first year of a degree at Swansea University. Swansea also offers a foundation programme for applicants who do not meet minimum entry requirements. Nationals of certain countries do not need to provide any English language qualification.

Visit the university website for information on Jan 2021 entry.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Prospective applicants to Swansea University can visit the institution's website for the latest application information, including country and course-specific entry requirements.

If prospective students already have qualifications beyond their chosen course requirements, for example, they could be eligible for second-year entry.

Applicants who have already studied a recognised foundation program from their country or the UK (e.g., INTO, WISC, NCUK) may be eligible for entry onto the first year of a degree at Swansea University.

English language requirements

The university's specific English requirements are listed on course pages under the entry requirements section. Swansea University offers a foundation programme for applicants who do not meet minimum entry requirements.

 • Undergraduate: Although there are exceptions, most academic departments require an IELTS score of 6.0 (or equivalent) as a minimum.
 • Postgraduate: Most departments ask for an IELTS 6.5 (or equivalent) as a minimum, but there are exceptions.

Students from certain countries do not need to provide any proof of English language qualification.

If applicants don't meet the required English scores, they can still be considered if an English language pre-sessional programme at Swansea's English Language Training Services (ELTS) is completed.

If a student does not hold a Secure English Language Test score, or if they are not a national of a majority English speaking country, they need to complete a short English proficiency test at enrolment. This test will help the university assess whether the student requires English language support, which would be provided for free.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Prospective applicants to Swansea University can visit the institution's website for the latest application information, including country and course-specific entry requirements.

If prospective students already have qualifications beyond their chosen course requirements, for example, they could be eligible for second-year entry.

Applicants who have already studied a recognised foundation program from their country or the UK (e.g., INTO, WISC, NCUK) may be eligible for entry onto the first year of a degree at Swansea University.

English language requirements

The university's specific English requirements are listed on course pages under the entry requirements section. Swansea University offers a foundation programme for applicants who do not meet minimum entry requirements.

 • Undergraduate: Although there are exceptions, most academic departments require an IELTS score of 6.0 (or equivalent) as a minimum.
 • Postgraduate: Most departments ask for an IELTS 6.5 (or equivalent) as a minimum, but there are exceptions.

Students from certain countries do not need to provide any proof of English language qualification.

If applicants don't meet the required English scores, they can still be considered if an English language pre-sessional programme at Swansea's English Language Training Services (ELTS) is completed.

If a student does not hold a Secure English Language Test score, or if they are not a national of a majority English speaking country, they need to complete a short English proficiency test at enrolment. This test will help the university assess whether the student requires English language support, which would be provided for free.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The University is organised into seven colleges, covering undergraduate, postgraduate and research programmes.

The academic colleges at the University are:

 • The College of Arts and Humanities: Some of the study options this College offers are American Studies, English Literature and Creative Writing, Applied Linguistics, English Language and TESOL and History.
 • The School of Management: The School of Management at Swansea University is one of the UK’s well-known institutions for management, finance and economic research and education.
 • Hillary Rodham School of Law & Criminology: Ranked top 250 in QS World University Rankings, the Hillary Rodham Clinton School of Law at Swansea University is one of the UK’s leading providers of legal education.
 • The College of Engineering: Swansea’s College of Engineering offers a variety of options, including Civil, Aerospace, Electrical, Medical and Mechanical Engineering. Sport and Exercise Science is also offered as part of this discipline.
 • The College of Human and Health Sciences: The courses that the College of Human and Health Sciences offer fall into the fields of Health, Nursing, Midwifery, Social Care, Social Policy and Psychology. Swansea is the largest health care education provider in Wales.
 • Swansea University Medical School: The Medical School is a Top 3 UK medical school. A range of undergraduate and postgraduate courses are available to students, and the school ranks 1st in the UK for research environment, and 2nd for overall research quality.
 • The College of Science: Biosciences, Chemistry, Computer Science, Geography, Mathematics and Physics are the study options this College offers. The College’s computational foundry will support research in the computational and mathematical sciences and is expected to act as a global destination for research on completion.

In addition to the regular course offerings, there are also English language programmes for international students.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The university is organised into seven colleges, covering undergraduate, postgraduate and research programmes.

The academic colleges at the university are:

 • The College of Arts and Humanities: Some of the study options this college offers are American Studies, English Literature and Creative Writing, Applied Linguistics, English Language and TESOL, and History.
 • The School of Management: The School of Management at Swansea University is one of the UK’s well-known institutions for management, finance and economic research and education.
 • Hillary Rodham School of Law & Criminology: Ranked top 250 in QS World University Rankings, the Hillary Rodham Clinton School of Law at Swansea University is one of the UK’s leading providers of legal education.
 • The College of Engineering: Swansea’s College of Engineering offers a variety of options, including Civil, Aerospace, Electrical, Medical and Mechanical Engineering. Sport and Exercise Science is also offered as part of this discipline.
 • The College of Human and Health Sciences: The courses that the College of Human and Health Sciences offer fall into the fields of Health, Nursing, Midwifery, Social Care, Social Policy and Psychology. Swansea is the largest health care education provider in Wales.
 • Swansea University Medical School: The Medical School is a top three UK medical school. A range of undergraduate and postgraduate courses are available to students, and the school ranks 1st in the UK for research environment, and 2nd for overall research quality.
 • The College of Science: Biosciences, Chemistry, Computer Science, Geography, Mathematics and Physics are the study options this college offers. The college’s computational foundry will support research in the computational and mathematical sciences and is expected to act as a global destination for research on completion.

In addition to the regular course offerings, there are also English language programmes for international students.

Show more +Show less -
Accommodation, sport and location

Accommodation, sport and location

Accommodation is guaranteed for all first-year students and Swansea's housing options have been rated in the top ten most affordable UK universities by totallymoney.com (2019). Students have a choice of different accommodation based on their individual requirements and budget. There is the option of living on-campus or in private residence, with the university's residential services team on hand to assist students.

Bay Campus Residences

 • Premium en suite rooms, en suite options, twin rooms, single/double bed flats, and wheelchair access rooms.
 • Available for first year and postgraduate students

Singleton Park Campus

 • Offers a range of different sized rooms, including self-catered, en-suite, standard, inclusive and a pre-paid dining card package.
 • Available for first years and postgraduate students

Beck House Residences (off campus)

 • Variety of rooms available including standard, en suite, and couple and family options
 • Accommodation is for PhD, postgraduate and medical students

Hendrefoelan Student Village Residences (off campus)

 • Has standard rooms with shared kitchen.
 • Available for first year, medical and postgraduate students.

Sports

Sport plays an integral part in the life of the university and is crucial element of the student experience. The university's Sports Village complex caters to students with different interests and includes some impressive facilities.

The City

Both university campuses have beach front locations perfect for summer barbecues and winter walks. As well as a variety of beaches which surround Swansea, the city centre is a short bus ride and is also accessible by walking or cycling so you are not far from shops or restaurants. Swansea has plenty of charm and lots of character with a variety of art galleries and museums. The city also has Santander Cycles which provide 55 bikes based at six hubs along the city's main cycle route for students to hire and use.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Accommodation

Swansea University guarantees accommodation for all first-year students. Rated in the top 10 of most affordable UK universities (totallymoney.com 2019), students have a range of different accommodation options to choose from, based on their requirements and budget.

Students can choose to live on-campus or in a private residence, with the university's residential team always on hand to provide support. Accommodation options are:

Bay Campus Residences

 • Available for first-year and postgraduate students.
 • Premium en suite rooms, en suite options, twin rooms, single/double bed flats, and wheelchair accessible rooms.

Singleton Park Campus

 • Housing for first-year and postgraduate students.
 • A range of different sized rooms, including self-catered, en suite, standard, inclusive and a pre-paid dining card package.

Beck House Residences (off campus)

 • Accommodation for PhD, postgraduate and medical students.
 • Variety of rooms including standard, en suite, as well as couple and family options.

Hendrefoelan Student Village Residences (off campus)

 • Housing for first-year, medical and postgraduate students.
 • Standard rooms with a shared kitchen.

Sports

Sport plays an integral part of student life at Swansea. The university's dedicated Sports Village has impressive facilities which cater for a range of different sporting interests.

The City

Swansea is surrounded by beautiful beaches, and both campuses are located along stunning seafronts. Students are only a short walk, bus or cycle ride away from the bustling city centre, and Santander Cycles provides 55 bikes along the city's main cycle route for hire. Swansea has plenty of charm and lots of character with a variety of art galleries and museums.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Accommodation

Swansea University guarantees accommodation for all first-year students. Rated in the top 10 of most affordable UK universities (totallymoney.com 2019), students have a range of different accommodation options to choose from, based on their requirements and budget.

Students can choose to live on-campus or in a private residence, with the university's residential team always on hand to provide support. Accommodation options are:

Bay Campus Residences

 • Available for first-year and postgraduate students.
 • Premium en suite rooms, en suite options, twin rooms, single/double bed flats, and wheelchair accessible rooms.

Singleton Park Campus

 • Housing for first-year and postgraduate students.
 • A range of different sized rooms, including self-catered, en suite, standard, inclusive and a pre-paid dining card package.

Beck House Residences (off campus)

 • Accommodation for PhD, postgraduate and medical students.
 • Variety of rooms including standard, en suite, as well as couple and family options.

Hendrefoelan Student Village Residences (off campus)

 • Housing for first-year, medical and postgraduate students.
 • Standard rooms with a shared kitchen.

Sports

Sport plays an integral part of student life at Swansea. The university's dedicated Sports Village has impressive facilities which cater for a range of different sporting interests.

The City

Swansea is surrounded by beautiful beaches, and both campuses are located along stunning seafronts. Students are only a short walk, bus or cycle ride away from the bustling city centre, and Santander Cycles provides 55 bikes along the city's main cycle route for hire. Swansea has plenty of charm and lots of character with a variety of art galleries and museums.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Swansea University has country and course specific entry requirements. Requirements can also vary based on the applicant’s previous subject of study. Applicants with qualifications above the stated requirements might be eligible for second year entry.

English language requirements

Undergraduate: Most academic departments require an IELTS score of 6.0 (or equivalent) but there are exceptions.

Postgraduate: Most academic departments ask for an IELTS 6.5 (or equivalent) but there are exceptions.

Specific English requirements are listed on each course page under the entry requirements section.

If English scores do not exactly meet requirements, applicants could still be accepted upon completion of the English language pre-sessional programme at Swansea’s English Language Training Services (ELTS).

If the applicant does not hold a Secure English Language Test score, or if they are not a national of a majority English speaking country, they should expect to undertake a short test of English at enrolment. This is done to assess whether the student might benefit from additional free English Language support.

Applicants with a recognised foundation programme from their country or the UK e.g. INTO, WISC,

NCUK) may be eligible for entry on to the first year of a degree at Swansea University. Swansea also offers a foundation programme for applicants who do not meet minimum entry requirements. Nationals of certain countries do not need to provide any English language qualification. Visit the website for more information.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Swansea University has country and course specific entry requirements. Requirements can also vary based on the applicant’s previous subject of study. Applicants with qualifications above the stated requirements might be eligible for second year entry.

English language requirements

Undergraduate: Most academic departments require an IELTS score of 6.0 (or equivalent) but there are exceptions.

Postgraduate: Most academic departments ask for an IELTS 6.5 (or equivalent) but there are exceptions.

Specific English requirements are listed on each course page under the entry requirements section.

If English scores do not exactly meet requirements, applicants could still be accepted upon completion of the English language pre-sessional programme at Swansea’s English Language Training Services (ELTS).

If the applicant does not hold a Secure English Language Test score, or if they are not a national of a majority English speaking country, they should expect to undertake a short test of English at enrolment. This is done to assess whether the student might benefit from additional free English Language support.

Applicants with a recognised foundation programme from their country or the UK e.g. INTO, WISC,

NCUK) may be eligible for entry on to the first year of a degree at Swansea University. Swansea also offers a foundation programme for applicants who do not meet minimum entry requirements. Nationals of certain countries do not need to provide any English language qualification.

Show more +Show less -
Scholarships and funding

Scholarships and funding

Swansea University offers a variety scholarships for international students. The International Development Office awards Excellence Scholarships of up to GBP 6,000 for undergraduate study and up to GBP 4,000 for postgraduate study.

Postgraduate and Undergraduate Scholarships

Students can apply for the International Excellence scholarship. Successful applicants will receive a discount in tuition fees, however this cannot be used in place of a deposit.

Eira Davies Scholarship

Female students who are residents of select developing countries and are admitted to master's postgraduate courses within the College of Human and Health Sciences can apply for the scholarship. This is a full tuition fee scholarship, and students demonstrating academic excellence and evidence of financial need are eligible to apply.

Chevening Scholarships

Swansea University is proud to be a partner University of the Chevening Scholarship Commission and welcomes a number of Chevening Scholarship holders to the university each year.

Sports Scholarships

The scheme covers an enormous spectrum of talent in individual and team sports. Students must not only satisfy the normal academic requirements for admission, but also demonstrate outstanding ability in whatever sporting sphere they have made their specialty.

Music Scholarships

The Music Entrance Scholarships are designed to enable talented musicians to continue to develop their skill and musicianship in a supportive environment.

Several federal and private student loans are also available to U.S. and Canadian applicants.

Show more +Show less -
Scholarships and funding

Scholarships and funding

Swansea University offers a variety of financial assistance, including scholarships specifically for international students. Several federal and private student loans are also available to U.S. and Canadian applicants.

Scholarships for international students include the Excellence Scholarship which acknowledges academic excellence worth up to GBP 6,000 for undergraduate study and up to GBP 4,000 for postgraduate study. Successful applicants receive a tuition fee discount (however this cannot be used in place of a deposit).

Other scholarship options include:

Chevening Scholarships

Swansea University partnership with the Chevening Scholarship Commission means several Chevening Scholarship holders are welcomed to the campus every year.

Eira Davies Scholarship

A scholarship specifically for female students from select developing countries who are enrolled on a master's course within the Faculty of Health and Life Science. The award is a full tuition fee scholarship, and students who demonstrate both academic excellence and financial need are eligible.

Music Scholarships

The Music Entrance Scholarships help talented student musicians develop their skills and musicianship in a supportive environment.

Sports Scholarships

This scholarship is aimed at students who meet academic requirements and have an outstanding ability in their specific sporting area. This scholarship covers an enormous scale of talent in individual and team sports.

Show more +Show less -
Scholarships and funding

Scholarships and funding

Swansea University offers a variety of financial assistance, including scholarships specifically for international students. Several federal and private student loans are also available to U.S. and Canadian applicants.

Scholarships for international students include the Excellence Scholarship which acknowledges academic excellence worth up to GBP 6,000 for undergraduate study and up to GBP 4,000 for postgraduate study. Successful applicants receive a tuition fee discount (however this cannot be used in place of a deposit).

Other scholarship options include:

Chevening Scholarships

Swansea University partnership with the Chevening Scholarship Commission means several Chevening Scholarship holders are welcomed to the campus every year.

Eira Davies Scholarship

A scholarship specifically for female students from select developing countries who are enrolled on a master's course within the Faculty of Health and Life Science. The award is a full tuition fee scholarship, and students who demonstrate both academic excellence and financial need are eligible.

Music Scholarships

The Music Entrance Scholarships help talented student musicians develop their skills and musicianship in a supportive environment.

Sports Scholarships

This scholarship is aimed at students who meet academic requirements and have an outstanding ability in their specific sporting area. This scholarship covers an enormous scale of talent in individual and team sports.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Swansea University offers excellent research and accommodation facilities.

Swansea takes pride in offering world-class research facilities for its postgraduate student body. The research centres and institutes cover a wide range of interests.

Accommodation is guaranteed for all first-year students, and they can expect a reasonable deal as Swansea have the second cheapest accommodation in the UK. It offers a variety of accommodation depending on budgets and individual student requirements. Students can choose from on-campus or private residences and the Swansea residential services team is ready to help whenever needed.

Bay Campus Residences

 • Offers twin rooms, en-suites, premium en-suites, wheelchair accessible rooms and single and double bed flats.
 • Available for first years and postgraduate students.

Beck House Residences

 • ‌‌Offers a mix of standard rooms, en-suite rooms, couple and family accommodation.
 • Available for postgraduate, medics and PhD students.

Hendrefoelan Student Village Residences

 • Has standard rooms with shared kitchen.
 • Available for first years, medical and postgraduate students.

Sports

For a university that has a reputation for research, Swansea is equally committed to encourage sports at all levels. The University's Sports Village complex caters to students with different interests and includes some impressive facilities.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Swansea University offers excellent research and accommodation facilities. Swansea takes pride in offering world-class research facilities for its postgraduate student body. The research centres and institutes cover a wide range of interests.

Accommodation is guaranteed for all first-year students, and they can expect a reasonable deal as Swansea have the second cheapest accommodation in the UK. It offers a variety of accommodation depending on budgets and individual student requirements. Students can choose from on-campus or private residences and the Swansea residential services team is ready to help whenever needed.

Bay Campus Residences

 • Offers twin rooms, en suites, premium en suites, wheelchair accessible rooms and single and double bed flats.
 • Available for first years and postgraduate students.

Beck House Residences

 • ‌‌Offers a mix of standard rooms, en suite rooms, couple and family accommodation.
 • Available for postgraduate, medical and PhD students.

Hendrefoelan Student Village Residences

 • Has standard rooms with shared kitchen.
 • Available for first years, medical and postgraduate students.

Sports

For a university that has a reputation for research, Swansea is equally committed to encouraging sport at all levels. The university's Sports Village complex caters to students with different interests and includes some impressive facilities.

Show more +Show less -
Student support and safety

Student support and safety

Swansea University students have access to different kinds of support and the university is known for its outstanding student services team.

International@CampusLife is the student support team that provides information and advice on non-academic matters free of charge. This includes immigration advice and services, advice on working in the UK and is available to all international students.

Student Union acts as a bridge between the university and international students and seeks to ensure student integration into Swansea life. As one of the UK's largest students' unions, it organises a variety of social activities for international students.

The Centre for Academic Success offers academic skills classes and confidential one-to-one appointments in all academic disciplines. The centre's team of specialist tutors also support students with specific learning differences.

Academic Success Programme (ASP) assists students at the university through courses in academic writing, critical thinking and presentation skills. The courses and tutorials are designed to help students gain confidence and progress in their academic pursuits.

Swansea offers a wellbeing service that reaches out to students using therapeutic approaches and by providing tailored learning support. Services are free of charge and confidential.

The university is committed to providing a safe, secure learning and social environment for its students. The university has a friendly team of security professionals that provides a 24/7 security service across both campuses. The dedicated team are trained to provide a first response service including first aid. There is also a safety app for students called Safezone which offers round-the-clock safety reassurance.

The University Council bears the ultimate responsibility for the health, safety, welfare and wellbeing of students. The university has a clear risk management policy that lists roles and responsibilities for managing safety.

Show more +Show less -
Student support

Student support

Swansea University provides a range of different support, and the university is well-known for its outstanding student services team.

As well as being the bridge between students and the university, the Students' Union helps international students integrate into university life. One of the UK's largest students' unions, it also organises a variety of social activities for international students throughout the year.

International support is also provided by International@CampusLife, which provide free advice on non-academic issues. Available to all international students, it can help with a range of issues, including immigration advice and information about working in the UK.

Further academic advice is provided by The Centre for Academic Success, which is run by a team of specialist tutors. It offers academic skills classes as well as confidential one-to-one appointments in all academic disciplines. The centre can also help students with specific learning differences.

Courses and tutorials within The Academic Success Programme (ASP) help students gain confidence as well as improving academic writing skills, critical thinking, and presentation skills.

Swansea also offers a free and confidential wellbeing service for students. The service uses therapeutic approaches and provides tailored learning support for students.

Student safety

Swansea is committed to providing a safe, secure learning and social environment for its students.

The University Council is responsible for the health, safety, welfare, and wellbeing of students. The university has a clear policy that lists roles and responsibilities for managing safety.

This includes the university's team of trained security professionals that provides a 24/7 security service across both campuses. The dedicated team provide a first response service including first aid. There is also a safety app for students called Safezone which offers round-the-clock safety reassurance.

Show more +Show less -
Student support

Student support

Swansea University provides a range of different support, and the university is well-known for its outstanding student services team.

As well as being the bridge between students and the university, the Students' Union helps international students integrate into university life. One of the UK's largest students' unions, it also organises a variety of social activities for international students throughout the year.

International support is also provided by International@CampusLife, which provide free advice on non-academic issues. Available to all international students, it can help with a range of issues, including immigration advice and information about working in the UK.

Further academic advice is provided by The Centre for Academic Success, which is run by a team of specialist tutors. It offers academic skills classes as well as confidential one-to-one appointments in all academic disciplines. The centre can also help students with specific learning differences.

Courses and tutorials within The Academic Success Programme (ASP) help students gain confidence as well as improving academic writing skills, critical thinking, and presentation skills.

Swansea also offers a free and confidential wellbeing service for students. The service uses therapeutic approaches and provides tailored learning support for students.

Student safety

Swansea is committed to providing a safe, secure learning and social environment for its students.

The University Council is responsible for the health, safety, welfare, and wellbeing of students. The university has a clear policy that lists roles and responsibilities for managing safety.

This includes the university's team of trained security professionals that provides a 24/7 security service across both campuses. The dedicated team provide a first response service including first aid. There is also a safety app for students called Safezone which offers round-the-clock safety reassurance.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Swansea University offers up to GBP1.5 million worth of scholarships for international students. The International Development Office is awarding up to GBP6,000 Excellence Scholarships for undergraduate study and up to GBP4,000 for postgraduate study.

Postgraduate and Undergraduate Scholarships: Students can apply for the International Merit and International Excellence scholarships. Scholarships on offer will result in a discount in tuition fees and cannot be used in place of a deposit.

Eira Davies Scholarship: Female students who are residents of select developing countries and are admitted to master’s postgraduate courses within the College of Human and Health Sciences can apply for the scholarship. This is a full tuition fee scholarship, and students demonstrating academic excellence and evidence of financial need are eligible to apply.

Fulbright Scholarship: The Fulbright Commission has recognised Swansea University as a centre of excellence in the UK. Swansea offers a tuition fee waiver for incoming American Fulbright scholars applying for a one year master’s course in any subject.

Chevening Scholarships: Swansea University is proud to be a partner University of the Chevening Scholarship Commission and welcomes a number of Chevening Scholarship holders to the University each year.

GREAT Scholarships: Swansea University is offering scholarships to Chinese students enrolled in postgraduate courses in various subjects. The University is partnering with the British Council and the GREAT Britain campaign to offer scholarships to Chinese students with a value of nearly 1 million British pounds.

The Mak Family Scholarship: One scholarship is available to help new postgraduate Hong Kong students with their tuition fees. The recipient has to demonstrate a high standard of academic performance.

Several federal and private student loans are also available to US and Canadian applicants. More details…

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Swansea University offers up to GBP 1.5 million worth of scholarships for international students. The International Development Office is awarding up to GBP 6,000 Excellence Scholarships for undergraduate study and up to GBP 4,000 for postgraduate study.

Postgraduate and Undergraduate Scholarships: Students can apply for the International Merit and International Excellence scholarships. Scholarships on offer will result in a discount in tuition fees and cannot be used in place of a deposit.

Eira Davies Scholarship: Female students who are residents of select developing countries and are admitted to master’s postgraduate courses within the College of Human and Health Sciences can apply for the scholarship. This is a full tuition fee scholarship, and students demonstrating academic excellence and evidence of financial need are eligible to apply.

Fulbright Scholarship: The Fulbright Commission has recognised Swansea University as a centre of excellence in the UK. Swansea offers a tuition fee waiver for incoming American Fulbright scholars applying for a one-year master’s course in any subject.

Chevening Scholarships: Swansea University is proud to be a partner University of the Chevening Scholarship Commission and welcomes a number of Chevening Scholarship holders to the university each year.

GREAT Scholarships: Swansea University is offering scholarships to Chinese students enrolled in postgraduate courses in various subjects. The university is partnering with the British Council and the GREAT Britain campaign to offer scholarships to Chinese students with a value of nearly GBP 1 million.

Several federal and private student loans are also available to U.S. and Canadian applicants.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

The student experience at Swansea University offers a wide range of opportunities for professional development through strong links with industry and professional accreditation of many of its courses.

Swansea University offers career support through the following:

 • Careers services with job search and CV support:

 • Internship opportunities with GE Healthcare, Thomson Reuters and 3M

 • Links with multinational companies including Boeing, Ericsson, IBM, Rolls-Royce, Sony, Infosys, Microsoft Research.

 • Connections with a wide range of national and international companies including, Amazon, Admiral Insurance, BT, HP, HSBC, The Connaught Motor Company, TATA steel, directory enquiries company 118UK, Virgin Media, 3M.

The Swansea Employability Academy (SEA) offers paid internships and arranges several career support activities for students. The SEA brings the following benefits:

 • Swansea University is consistently ranked in the top 20 in UK league tables for student satisfaction (Guardian Uni Guide 2019).
 • SEA has a network that links students with employers. Services range from employer talks and workshops to student led networking events.

 • SEA offers a range of placements from short, unpaid work to longer, paid placements with full or part funding.

Swansea also has ties with companies and organisations that offer sponsorships for postgraduate study. Students are advised to apply early.

Types of sponsorships differ, some organisations may support students throughout their entire course and others may provide support for the final year of study following a successful work experience placement.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

Swansea University provides a wide range of opportunities to enhance student's professional development. This is accomplished through strong industry links, as well as professional accreditations on many of its courses.

The university offers dedicated career support through:

 • Careers services with job search and CV support.
 • Impressive internship opportunities with GE Healthcare, Thomson Reuters, and 3M.
 • Links with multinational companies including Boeing Ericsson IBM Rolls-Royce Sony Infosys and Microsoft Research.
 • Connections with a wide range of national and international companies including, Amazon, Admiral Insurance, BT, HP, HSBC, The Connaught Motor Company, TATA steel, directory enquiries company 118UK, Virgin Media, and 3M.

Students are also offered paid internships and opportunities to take part in career-based activities through the Swansea Employability Academy (SEA). The SEA provides a strong network of connections

 • Employer talks
 • Workshops
 • Student-led networking events
 • Student placements ranging from short, unpaid work to longer, paid placements with full or part funding

Many employers offer sponsorship to Swansea students. The types of sponsorship include student support for the entire course duration, for just the final year of study or following the completion of a work experience placement. Swansea also has ties with prominent companies and organisations that offer sponsorships for postgraduate study, something that students are advised to apply for early.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

Swansea University provides a wide range of opportunities to enhance student's professional development. This is accomplished through strong industry links, as well as professional accreditations on many of its courses.

The university offers dedicated career support through:

 • Careers services with job search and CV support.
 • Impressive internship opportunities with GE Healthcare, Thomson Reuters, and 3M.
 • Links with multinational companies including Boeing Ericsson IBM Rolls-Royce Sony Infosys and Microsoft Research.
 • Connections with a wide range of national and international companies including, Amazon, Admiral Insurance, BT, HP, HSBC, The Connaught Motor Company, TATA steel, directory enquiries company 118UK, Virgin Media, and 3M.

Students are also offered paid internships and opportunities to take part in career-based activities through the Swansea Employability Academy (SEA). The SEA provides a strong network of connections

 • Employer talks
 • Workshops
 • Student-led networking events
 • Student placements ranging from short, unpaid work to longer, paid placements with full or part funding

Many employers offer sponsorship to Swansea students. The types of sponsorship include student support for the entire course duration, for just the final year of study or following the completion of a work experience placement. Swansea also has ties with prominent companies and organisations that offer sponsorships for postgraduate study, something that students are advised to apply for early.

Show more +Show less -
4000
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United Kingdom

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
251st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

Accomodation
Join us at Swansea
Engineering students
Mumbles
Student life at Swansea
Aerospace engineering flight simulator
Swansea University - Come Find Space
Facilities on Singleton campus
Swansea University - Research Excellence
Students on beach
Swansea University Students
Virtual reality
Some quick facts about Swansea University
At Swansea
At Swansea
At Swansea
At Swansea
At Swansea
At Swansea
At Swansea
At Swansea
Join us at Swansea
Join us at Swansea
Join us at Swansea
Join the Swansea Community
Join us at Swansea
Join us at Swansea
Join us at Swansea
Join us at Swansea
Join us at Swansea
Join us at Swansea
Join us at Swansea
Join us at Swansea
Join us at Swansea
Join us at Swansea
Swansea University student life
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ£1355

 • £474
  លំនៅដ្ឋាន
 • £559
  ម្ហូបអាហារ
 • £88
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • £234
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?