ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

The University of Auckland

New Zealand
video Bg

The University of Auckland

New Zealand
video Bg

The University of Auckland

New Zealand
Overview

Overview

The University of Auckland, located in northern New Zealand, is the only Kiwi university to rank within the world's top 100. Home to 44,000 students across its five main campuses, the university has gained a reputation as a world-leading education provider. In total, more than 9,000 international students from over 120 different countries are welcomed to the university each year.

Over one third of international students who study here remain in New Zealand for five years after graduation, reflecting the high quality of life, employment opportunities and the three-year post-study work rights for graduates. In fact, the University of Auckland is New Zealand's top university for graduate employability and ranks 59th in the world for career prospects (QS Graduate Employability Rankings 2020). In 2019 the university was ranked first globally in the inaugural Times Higher Education University Impact Ranking acknowledging progress made towards Sustainable Development Goals.

With 33 subjects in the world's top 100 and 13 in the top 50, the University of Auckland offers its students an indisputably high quality of education. Some of these subjects include law, linguistics, education, engineering and nursing. Students and graduates of the university are highly employable both nationally and globally, with exposure to experienced professors, many of whom are global leaders in their field.

With over 60 research centers, the university prides itself on educating students to a high level, enabling them to contribute to the global social, economic and cultural future. Students can also feel part of the university community through joining any of the 240 clubs and societies to help meet like-minded people.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of Auckland, located in northern New Zealand, is the only Kiwi university to rank within the world's top 100. Home to 44,000 students across its five main campuses, the university has gained a reputation as a world-leading education provider. In total, approximately 9,000 international students from over 120 different countries are welcomed to the university each year.

Over one third of international students who study here remain in New Zealand for five years after graduation, reflecting the high quality of life, employment opportunities and the three-year post-study work rights for graduates. In fact, the University of Auckland is New Zealand's top university for graduate employability and ranks 59th in the world for career prospects (QS Graduate Employability Rankings 2020). In 2019 and 2020 the university was ranked #1 globally in the Times Higher Education University Impact Ranking acknowledging progress made towards Sustainable Development Goals.

With 33 subjects in the world's top 100 and 13 in the top 50, the University of Auckland offers its students an indisputably high quality of education. Some of these subjects include law, linguistics, education, engineering and nursing. Students and graduates of the university are highly employable both nationally and globally, with exposure to experienced professors, many of whom are global leaders in their field.

With over 60 research centers, the university prides itself on educating students to a high level, enabling them to contribute to the global social, economic and cultural future. Students can also feel part of the university community through joining any of the nearly 300 clubs and societies to help meet like-minded people.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of Auckland, located in one of the most culturally diverse cities in the world, is the only university in New Zealand to rank within the world's top 100 institutions (QS World University Rankings 2022). Home to 44,000 students across five main campuses, the university has gained a reputation as a world-leading education institute.

Every year approximately 9,000 international students from over 120 different countries are welcomed onshore and online to the university each year.

Over one third of international students who study here remain in New Zealand for five years after graduation, reflecting the high quality of life, employment opportunities and the three-year post-study work rights for graduates.

The University of Auckland is New Zealand's top university for graduate employability and ranks 68th in the world for career prospects (QS Graduate Employability Rankings 2022). In 2021 the University was ranked 9th globally in the Times Higher Education University Impact Ranking, acknowledging progress made towards Sustainable Development Goals.

With 10 subjects placed in the top 50 of the QS World University Rankings by Subject 2021, the university offers students an indisputably high-quality learning experience. Some of these subjects include anthropology, geography, English language, education, engineering and nursing. Students and graduates are highly employable both nationally and globally, and are connected to experienced professors who are global leaders in their field.

With over 60 research centres and institutes, the university prides itself on educating students to a high level and empowering them to contribute to and create the global, social, economic and cultural future. Students can also immerse themselves in the university community by joining any of the nearly 300 diverse clubs and societies.

Show more +Show less -
What's new

What's new

The University of Auckland has recently been awarded a grant of NZD 10 million for data science research from the New Zealand Ministry of Business, Innovation and Employment Strategic Science Investment Fund. This will enable the university to lead one of four successful bids under the initiative, which is aimed at harnessing the benefits of advanced data science and ensuring strong collaborations locally and internationally.

The focus of the project is to develop new methods that gather and integrate useful data that needs minimal human intervention. This initiative is a collaboration between the Universities of Auckland, Otago, Canterbury and Massey and will entail computer scientists and statisticians working with scientists in fields such as computational biology and ecology.

The project aims to enhance the application of data science in complex research settings, make processing more efficient and create computationally-reproducible workflows that are published, open and easily reused. A major part of the budget is expected to be directed towards training and equipping doctoral and post-doctoral researchers to successfully apply data science methods to unique New Zealand datasets that will consequently improve knowledge and understanding in specific fields. The project has the potential to help New Zealand position itself at the forefront of emerging data science technologies.

Check out the news feed for their latest news and opinion.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Seven of the University of Auckland's projects have recently been awarded funding by the New Zealand Ministry of Business, Innovation and Employment Covid-19 Innovation Acceleration Fund. This funding is a response to the present health crisis and helps build capability across the health system in New Zealand.

The projects include research on improving New Zealand's current epidemic model to inform the country's policy for vulnerable and future populations. This focuses on providing a solution on how to disinfect, reuse PPE, monitor the health of large numbers of people, reduce the spread of Covid-19, and detect through antibody testing previous exposure to Covid-19 for a better understanding of community transmission. Check out the university's news feed for more latest news and opinion on this.

Open Day

Students can attend the University of Auckland International Open Week on September 15th & 16th - where they will be able to meet the university's academics, international managers, and current students online to learn more about the programmes, career support, and other services at the university.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Auckland Advantage™

The University has launched a package of support services to help international students studying online outside of New Zealand. Auckland Advantage™ reflects the university's commitment to supporting the international student community to continue their studies as they wait for the opportunity to travel to Auckland. The package includes significant benefits, including study, career and accommodation support.

Some of the Auckland Advantage™ services include:

 • Virtual micro internships
 • Vietnam Study Hub
 • China Learning Centres
 • Summer Start International
 • One free undergraduate course

LINC Online Learning Support

Undergraduate international students studying online in India, Indonesia, Malaysia and Thailand can take advantage of the university's online learning support. Each student will have a dedicated learning advisor who will respond quickly to assist them when they need it. Support is delivered in the student's local time zone, seven days a week.

Foundation programmes for international students

Students can take advantage of the university's onshore and offshore foundation programmes, getting the best preparation for bachelor's degree study. The programmes are designed for students whose first language is not English and usually take up to one year to complete.

International Open Week

The inaugural University of Auckland International Open Week took place on 15th and 16th September, 2021. Students got the chance to meet the university's academics, students and international managers online to learn more about the programmes, career support and other university services.

Show more +Show less -
Why Auckland?

Why Auckland?

Thriving retail and commercial activity, and a cosmopolitan mix of people, that includes those of European, Pacific, Maori and Asian descent, are only two of Auckland's many appealing characteristics. As New Zealand's largest city, it houses about a third of New Zealand's population, of which around 400,000 live within the city while a vastly greater number, around 1.5 million, live in the greater Auckland area. With over 40 per cent of Auckland's residents born outside of New Zealand, the city is joining the ranks of the world's most diverse cities.

Numerous picturesque islands and a harbour-side location enhance the scenic beauty of the city, which is also dubbed the ‘City of Sails' owing to the large number of yachts sailing in the harbour and the nearby Hauraki Gulf. The Waitakere Ranges rainforest to the west is a natural gateway to the spectacular surf beaches of the west coast and numerous bush walks.

Auckland offers a wonderful range of entertainment, sport and recreation possibilities for students to explore. While the many theatres and art galleries cater to the artistically inclined, the vast scope for activities such as swimming, kayaking, hiking means those who prefer the outdoors will not be disappointed. Sports lovers can also catch live action from rugby, soccer and cricket matches at the international stadiums.

Auckland is developing an international reputation as a business hub and is home to the greatest concentration of New Zealand's entrepreneurs and innovators. Accordingly, many international graduates choose to make the city their home in order to take advantage of employment opportunities.

Show more +Show less -
Why Auckland?

Why Auckland?

Thriving retail and commercial activity, and a cosmopolitan mix of people that includes those of European, Pacific, Māori and Asian descent, are only two of Auckland's many appealing characteristics. As New Zealand's largest city, it houses about a third of New Zealand's population, of which around 400,000 live within the city while a vastly greater number, around 1.5 million, live in the greater Auckland area. With over 40 per cent of Auckland's residents born outside of New Zealand, the city is joining the ranks of the world's most diverse cities.

Numerous picturesque islands and a harbour-side location enhance the scenic beauty of the city, which is also dubbed the ‘City of Sails' owing to the large number of yachts sailing in the harbour and the nearby Hauraki Gulf. The Waitakere Ranges rainforest to the west is a natural gateway to the spectacular surf beaches of the west coast and numerous bush walks.

Auckland offers a wonderful range of entertainment, sport and recreation possibilities for students to explore. While the many theatres and art galleries cater to the artistically inclined, the vast scope for activities such as swimming, kayaking, hiking means those who prefer the outdoors will not be disappointed. Sports lovers can also catch live action from rugby, soccer and cricket matches at the international stadiums.

Auckland is developing an international reputation as a business hub and is home to the greatest concentration of New Zealand's entrepreneurs and innovators. Accordingly, many international graduates choose to make the city their home in order to take advantage of employment opportunities.

Show more +Show less -
Why Auckland?

Why Auckland?

Stunning natural beauty in all directions combined with the energy of a bustling cosmopolitan city makes Auckland a sought-after place to live, work and study in. Auckland boasts a subtropical climate, with mild winters and warm humid summers, and is one of the sunniest main centres in New Zealand.

As New Zealand's largest city, Auckland contains approximately one third of New Zealand's population. Around 400,000 live in the city itself and 1.5 million live in the greater Auckland area. With over 40 per cent of Auckland's residents born outside of New Zealand, the city is joining the ranks of the world's superdiverse cities.

Picturesque islands and a harbour-side location enhance the scenic beauty of the city, which is also dubbed the ‘City of Sails' owing to the large number of yachts sailing in the harbour and the nearby Hauraki Gulf. The Waitākere Ranges rainforest to the west is a natural gateway to the spectacular surf beaches of the west coast and numerous bush walks.

Auckland offers a wonderful range of entertainment, sport and recreation possibilities for students to explore. While the many theatres and art galleries cater to the artistically inclined, the vast scope for activities such as swimming, kayaking and hiking means those who prefer the outdoors will not be disappointed. Sports lovers can also catch live action from rugby, soccer and cricket matches at the international stadiums.

Auckland is developing an international reputation as a business hub and is home to the greatest concentration of New Zealand's entrepreneurs and innovators. Many international graduates choose to make the city their home to take advantage of employment opportunities, both during and after their studies.

Show more +Show less -
Campus locations

Campus locations

The University of Auckland has a number of campuses and other institutes dotted around the city of Auckland. Major campuses are:

City Campus

Right in the centre of Auckland, the City Campus is within walking distance of cultural, entertainment and commercial hubs. It also has a full range of amenities including cafes, libraries and a recreation centre.

South Auckland Campus

Located in the heart of South Auckland, the South Auckland Campus is a brand-new campus that opened in February 2020. It offers the Bachelor of Education (Teaching), preparatory programs, and will offer more in the future. The campus is based in central Manukau, and is in close proximity to the Manukau train station and bus stop, retail outlets, and the public library.

Newmarket Campus

This is a new five-hectare campus close to the major business area in Newmarket. Earmarked as the site for expansion, it currently houses the faculties of Engineering and Science.

Epsom Campus

The Epsom Campus is less than ten minutes' drive from the CBD and City Campus and offers a whole range of amenities. It is also the main campus for the Faculty of Education and Social Work and offers programmes in teacher education, sport health and physical education, social work and counselling.

Grafton Campus

Originally the School of Medicine, the Grafton Campus is home to the Faculty of Medical and Health Sciences, plus the Department of Optometry and Vision Science.

Show more +Show less -
Campus locations

Campus locations

The University of Auckland has a number of campuses and other institutes dotted around the city of Auckland. Major campuses are:

City campus

Right in the centre of Auckland, the City Campus is within walking distance of cultural, entertainment and commercial hubs. It also has a full range of amenities including cafes, libraries and a recreation centre.

South Auckland campus

Located in the heart of South Auckland, the South Auckland Campus is a brand-new campus that opened in February 2020. It offers the Bachelor of Education (teaching), preparatory programs, and will offer more in the future. The campus is based in central Manukau and is in close proximity to the Manukau train station and bus stop, retail outlets, and the public library.

Newmarket campus

This is a five-hectare campus close to the major business area in Newmarket. Earmarked as the site for expansion, it currently houses the faculties of Engineering and Science.

Epsom campus

The Epsom Campus is approximately ten minutes' drive from the CBD and City Campus and offers a whole range of amenities. It is also the main campus for the Faculty of Education and Social Work and offers programmes in teacher education, sport health and physical education, social work and counselling.

Grafton campus

Originally the School of Medicine, the Grafton Campus is home to the Faculty of Medical and Health Sciences, plus the Department of Optometry and Vision Science. The campus sits directly opposite Auckland City Hospital.

Show more +Show less -
Campus locations

Campus locations

Campus Locations

The University of Auckland has a number of campuses and other institutes around the city and Auckland Region. The main campuses are:

City Campus

Right in the centre of Auckland next to the tranquil Albert Park, the City Campus is within walking distance of cultural, entertainment and commercial hubs. It also has a full range of amenities including cafes, libraries, accommodation, a recreation centre, and many support services.

South Auckland Campus

Located in the heart of South Auckland, this brand-new campus opened in February 2020. It offers the Bachelor of Education (Teaching), the Master of Business Management, preparatory programmes, and many more in the future. The campus is based in central Manukau and is near the Manukau train station and bus stop, retail outlets, and the public library.

Newmarket Campus

This five-hectare campus is located close to the major business hub in Newmarket. It is home to the faculties of Engineering and Science and is set to expand over the next 50 years.

Epsom Campus

The Epsom Campus is well located approximately ten minutes' drive from the city centre and City Campus, offering a wide range of amenities. It is also the main campus for the Faculty of Education and Social Work and offers programmes in teacher education, sport health and physical education, social work and counselling.

Grafton Campus

Originally the School of Medicine, the Grafton Campus is home to the Faculty of Medical and Health Sciences, plus the Department of Optometry and Vision Science. The campus sits directly opposite Auckland City Hospital.

Show more +Show less -
Study options

Study options

The University of Auckland offers a wide range of programmes for international students at the undergraduate and postgraduate levels. Many of the study programmes on offer require students to select from a wide range of courses, from all known domains of knowledge such as the arts, sciences, medicine, engineering, education, and much more.

Students can choose a specialisation, a single or double major, or a major and a minor. This will determine the subjects and courses to focus on for a large part of the degree programme as students pursue their chosen area to the most advanced undergraduate stage.

Master's programmes at the University of Auckland are generally offered as either research or taught programmes. Taught masters aim to provide students with advanced specialist training in their chosen field, and are usually completed by coursework only, although they may in some cases involve a dissertation. Many of these qualifications can be completed in 18 months or less.

Doctoral programmes, leading to the award of a PhD, are generally undertaken over a minimum of three years full-time. They require students to prepare a substantial thesis of original research that contributes significantly to knowledge and understanding in that particular discipline, followed by an oral examination. The PhD is offered in 100 different subjects and offers a wealth of research opportunities, including the chance to work in cross-disciplinary projects.

New international PhD students pay the same annual tuition fee as New Zealand PhD students. Financial aid, in the form of various scholarships, is available at all levels of study for international students.

Show more +Show less -
Study options

Study options

The University of Auckland offers a wide range of programmes for international students at the undergraduate and postgraduate levels. Many of the study programmes on offer require students to select from a wide range of courses, from all known domains of knowledge such as the arts, sciences, medicine, engineering, education, and much more.

Students can choose a specialisation, a single or double major, or a major and a minor. This will determine the subjects and courses to focus on for a large part of the degree programme as students pursue their chosen area to the most advanced undergraduate stage.

Master's programmes at the University of Auckland are generally offered as either research or taught programmes. Taught masters aim to provide students with advanced specialist training in their chosen field, and are usually completed by coursework only, although they may in some cases involve a dissertation. Many of these qualifications can be completed in 18 months or less.

Doctoral programmes, leading to the award of a PhD, are generally undertaken over a minimum of three years full-time. They require students to prepare a substantial thesis of original research that contributes significantly to knowledge and understanding in that particular discipline, followed by an oral examination. The PhD is offered in 100 different subjects and offers a wealth of research opportunities, including the chance to work in cross-disciplinary projects.

New international PhD students pay the same annual tuition fee as New Zealand PhD students. Financial aid, in the form of various scholarships, is available at all levels of study for international students.

Show more +Show less -
Study options

Study options

The University of Auckland offers a diverse range of undergraduate and postgraduate programmes for international students. At undergraduate level, many of the programmes give students the opportunity to expand their learning by choosing from courses outside of their main focus in areas such as the arts, sciences, medicine, engineering, education, law, and much more.

Students can choose a specialisation, a single or double major, a major and a minor, or a conjoint degree. This determines the subjects and courses to focus on for most of the degree as students pursue their chosen area to the most advanced undergraduate stage.

Master's programmes are generally offered as either research or taught programmes. Taught masters aim to provide students with advanced specialist training in their chosen field, and are usually completed by coursework only, although they may in some cases involve a dissertation. Many of these qualifications can be completed in 18 months or less.

Doctoral programmes, leading to the award of a PhD, are generally undertaken over a minimum of three years full-time. They require students to prepare a substantial thesis of original research that contributes significantly to knowledge and understanding in that discipline, followed by an oral examination.

The PhD is offered in 100 different subjects and offers a wealth of research opportunities, including the chance to work in cross-disciplinary projects.

New international PhD students pay the same annual tuition fee as New Zealand PhD students. Financial aid, in the form of various scholarships, is available at all levels of study for international students.

Show more +Show less -
Research

Research

University of Auckland is committed to cutting-edge research and identifies research-led teaching as a primary responsibility of its academic staff, in addition to publishing and disseminating research of the highest international quality. The university's missions, goals and strategies statement places strong emphasis on the need for quality research and providing enhanced support for research activity.

25 per cent of all research-active staff in the country and 35 per cent of the top A-rated academic researchers in New Zealand are from the University of Auckland, which amounts to having the greatest depth and breadth of research activity in the New Zealand tertiary sector.

The university offers excellent master's and doctoral degrees in the conventional disciplines, as well as a wide range of cross-disciplinary subject domains. These are supported by highly trained academic staff, extensive library resources and research facilities, and state-of-the-art information technology resources.

The research topics under investigation form a diverse spectrum and include subjects under domains such as creative arts, education, business, engineering, law, science and much more. Postgraduate students have the opportunity to make impactful contributions to the university's research alongside studying their degrees. There are also summer research scholarships on offer for those students who have completed at least two years of their undergraduate degree.

Show more +Show less -
Research

Research

University of Auckland is committed to cutting-edge research and identifies research-led teaching as a primary responsibility of its academic staff, in addition to publishing and disseminating research of the highest international quality. The university's missions, goals and strategies statement places strong emphasis on the need for quality research and providing enhanced support for research activity.

25 per cent of all research-active staff in the country and 35 per cent of the top A-rated academic researchers in New Zealand are from the University of Auckland, which amounts to having the greatest depth and breadth of research activity in the New Zealand tertiary sector.

The university offers excellent master's and doctoral degrees in the conventional disciplines, as well as a wide range of cross-disciplinary subject domains. These are supported by highly trained academic staff, extensive library resources and research facilities, and state-of-the-art information technology resources.

The research topics under investigation form a diverse spectrum and include subjects under domains such as creative arts, education, business, engineering, law, science and much more. Postgraduate students have the opportunity to make impactful contributions to the university's research alongside studying their degrees. There are also summer research scholarships on offer for those students who have completed at least two years of their undergraduate degree.

Show more +Show less -
Research

Research

The University of Auckland is committed to cutting-edge research and identifies research-led teaching as a primary responsibility of its academic staff, in addition to publishing and disseminating research of the highest international quality.

The university has the most research activity in the New Zealand tertiary sector with 25 per cent of all research-active staff and 35 per cent of the top A-rated academic researchers in New Zealand coming from the University of Auckland.

Research centres include:

 • Auckland Bioengineering Institute
 • Liggins Institute
 • James Henare Māori Research Centre
 • Public Policy Institute
 • Koi Tū: The Centre for Informed Futures

Research topics cover a diverse spectrum and include subjects under domains such as creative arts, education, business, engineering, law, and science. Postgraduate students contribute meaningfully to the university's research while studying for their degrees. There are also summer research scholarships available for students who have completed at least two years of their undergraduate degree.

Show more +Show less -
Student support

Student support

University of Auckland recognises the various pressures that students tend to face when studying overseas. To assist students in tackling these issues, the university's friendly team of International Student Advisers provides a range of support services, including accommodation, immigration, finances, health and wellbeing and work. The support team at the university consists of International Student Advisers and a Visa and Compliance Adviser, all of whose services are not only confidential, but also free of charge.

In addition to the Student Advisers, a dedicated team of Learning Advisers are on hand to guide students on any academic-related issues. Learning advisers provide a range of services such as:

 • Online tutorials and resources to enhance academic and information skills learning
 • Facilitating workshops on academic reading and writing, time management, communicating and presenting, test/exam preparation and critical thinking
 • Contributing to the Doctoral Skills Programme to help candidates develop the skills needed to undertake a major research project

While the support staff will strive to answer study-related questions, students are advised to consult with their Faculty Student Centre for specific help in course advice, enrolment help and other related concerns.

Show more +Show less -
Student support

Student support

The University of Auckland recognises the various pressures that students might face when studying overseas. The university's friendly team of international student advisers provide a range of support services to help including accommodation, immigration, finances, health and wellbeing and work.

The support team at the university, including international student advisers and a Visa and Compliance Adviser, offer services that are not only confidential but also free of charge.

A dedicated team of learning advisers are also on hand to guide students on any academic-related issues. Learning advisers provide a range of services such as:

 • Online tutorials and resources to enhance academic and information skills learning
 • Facilitating workshops on academic reading and writing, time management, communicating and presenting, test/exam preparation and critical thinking
 • Contributing to the Doctoral Skills Programme to help candidates develop the skills needed to undertake a major research project

Students can also connect with their faculty student centre for specific help with course advice, enrolment and other related concerns.

Show more +Show less -
8101
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Newzealand

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
137th  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

Join University of Auckland
At University of Auckland
At University of Auckland
At University of Auckland
At University of Auckland
At University of Auckland
At University of Auckland
At University of Auckland
At University of Auckland
At University of Auckland
At University of Auckland
At University of Auckland
At University of Auckland
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ

 • លំនៅដ្ឋាន
 • ម្ហូបអាហារ
 • ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

តើសិស្សនិស្សិតគិតយ៉ាងណាចំពោះយើង

ព័ត៌មានសង្ខេប
(5.0)
គុណភាពមុខវិជ្ជាសិក្សា
3.6
សុវត្ថិភាពក្នុងបរិវេណសាលា
3.8
ការទ្រទ្រង់សិស្ស និស្សិត
4.4
គុណភាពក្នុងការបង្រៀន
4.0
បរិយាកាសក្នុងបរិវេណសាលា
4.4
ចំណាត់់ថ្នាក់លើពិភពលោក
The University of Auckland The University of Auckland
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
The University of Auckland - by, 2020-03-30
5.0/ 5 stars
The University of Auckland The University of Auckland
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
The University of Auckland - by, 2020-03-23
4.0/ 5 stars
The University of Auckland The University of Auckland
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
The University of Auckland - by, 2020-01-28
5.0/ 5 stars
The University of Auckland The University of Auckland
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
The University of Auckland - by, 2020-01-28
4.0/ 5 stars
The University of Auckland The University of Auckland
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
The University of Auckland - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

The University of Auckland The University of Auckland
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
The University of Auckland - by, 2020-03-30
5.0/ 5 stars
The University of Auckland The University of Auckland
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
The University of Auckland - by, 2020-03-23
4.0/ 5 stars
The University of Auckland The University of Auckland
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
The University of Auckland - by, 2020-01-28
5.0/ 5 stars
The University of Auckland The University of Auckland
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
The University of Auckland - by, 2020-01-28
4.0/ 5 stars
The University of Auckland The University of Auckland
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
The University of Auckland - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?