ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

The University of New England

Australia
video Bg

The University of New England

Australia
video Bg

The University of New England

Australia
video Bg

The University of New England

Australia

The University of New England

Australia
Overview

Overview

University of New England (UNE) offers over 200 courses at undergraduate, postgraduate and research level, and is situated in Armidale, New South Wales in Australia. It holds three different faculties – the Faculty of Humanities, Arts, Social Sciences, and Education, the Faculty of Medicine and Health, and the Faculty of Science, Agriculture, Business and Law. Students can also study a course online, giving them the flexibility to fit their learning around other work and family commitments.

The University has impressive learning and leisure facilities, including beautiful lawns and gardens, a student bar, coffee shop and brasserie. There is also a well-stocked library with books, journals and online resources, and a state-of-the-art sports centre complete with a gym, a climbing wall and athletics oval.

Students at UNE have the opportunity to get involved in a range of community-related activities, such as volunteering with local charities and contributing their time and skills to the local area. Throughout the year there are also plenty of social events taking place on campus, including dinners, themed parties and an annual College Ball held across all of its 7 colleges. Those wanting to get involved in a club or society have plenty to choose from, including theatre, public speaking and sports teams.

A dedicated careers team focus on helping students with everything from applying for a job to finding an internship. Group workshops are also arranged throughout the year, and students can book to see an advisor to get some one-on-one help and support. Other support services on offer at the institution include a special needs office, a confidential counselling service and additional academic skills support.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of New England (UNE) is a comprehensive public university offering over 200 courses at undergraduate, postgraduate and research level. Students studying at UNE benefit from world-class teaching and an unparalleled learning experience, supported by cutting edge resources and small class sizes. UNE was the first Australian university established outside a capital city with a rich history extending back to the 1920’s. Many graduates at UNE have gone on to senior roles in government, education, business and research in Australia.

UNE’s Sydney campus is located at 211 Church Street, Parramatta, Sydney, a short distance away from the central business district. It’s easy for students to get around the city with an advanced transport network from trains to taxis and buses to ferries. Students can experience some of the iconic sights of the city including the Sydney Tower, Sydney Opera House, Harbour Bridge as well as popular local destinations such as Bondi Beach, Manly and the Blue Mountains, which is a World Heritage Site.

UNE is comprised of three different faculties, namely the Faculty of Humanities, Arts, Social Sciences, and Education the Faculty of Medicine and Health and the Faculty of Science, Agriculture, Business and Law. Students can choose to study full time on campus in Australia or online. Students can select courses and programmes that provide the perfect platform for careers in business and healthcare. These include the Bachelor of Business (Analytics and Informatics), Bachelor of Business (Finance), Master of Health Management (International), Bachelor of Business (Accounting) and Master of Business Administration (International).

Students can enjoy the university’s impressive learning and leisure facilities, including beautiful landscapes and amenities. Multiple campus libraries hold a comprehensive stock of resources. Students have access to quiet study areas and tutorial rooms, ideal for meetings and research.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of New England (UNE) is a comprehensive public university offering over 200 courses at undergraduate, postgraduate and research level. Students studying at UNE benefit from world-class teaching and an unparalleled learning experience, supported by cutting-edge resources and small class sizes. UNE was the first Australian university established outside a capital city with a rich history extending back to the 1920's. Many graduates at UNE have gone on to senior roles in government, education, business and research in Australia.

UNE's Sydney campus is located at 211 Church Street, Parramatta, Sydney, a short distance away from the central business district. It's easy for students to get around the city with an advanced transport network, from trains to taxis to buses and ferries. Students can experience some of the iconic sights of the city including the Sydney Tower, Sydney Opera House, Harbour Bridge, as well as popular local destinations such as Bondi Beach, Manly and the Blue Mountains, which is a World Heritage Site.

UNE is comprised of three different faculties, namely the Faculty of Humanities, Arts, Social Sciences, and Education the Faculty of Medicine and Health and the Faculty of Science, Agriculture, Business and Law. Students can choose to study full-time on campus in Australia or online. Students can select courses and programmes that provide the perfect platform for careers in business and healthcare. These include the Bachelor of Business (Analytics and Informatics) Bachelor of Business (Finance) Bachelor of Business (Accounting) and Master of Business Administration (International).

Students can enjoy the university's impressive learning and leisure facilities, including beautiful landscapes and amenities. A campus library holds a comprehensive stock of resources. Students have access to quiet study areas and tutorial rooms, ideal for meetings and research.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of New England (UNE) is a comprehensive public university offering over 200 courses at undergraduate, postgraduate and research level. Students studying at UNE benefit from world-class teaching and an unparalleled learning experience, supported by cutting-edge resources and small class sizes. UNE was the first Australian university established outside a capital city with a rich history extending back to the 1920's. Many graduates at UNE have gone on to senior roles in government, education, business and research in Australia.

UNE's Sydney campus is located at 211 Church Street, Parramatta, Sydney, a short distance away from the central business district. It's easy for students to get around the city with an advanced transport network, from trains to taxis to buses and ferries. Students can experience some of the iconic sights of the city including the Sydney Tower, Sydney Opera House, Harbour Bridge, as well as popular local destinations such as Bondi Beach, Manly and the Blue Mountains, which is a World Heritage Site.

UNE is comprised of three different faculties, namely the Faculty of Humanities, Arts, Social Sciences, and Education the Faculty of Medicine and Health and the Faculty of Science, Agriculture, Business and Law. Students can choose to study full-time on campus in Australia or online. Students can select courses and programmes that provide the perfect platform for careers in business and healthcare. These include the Bachelor of Business (Analytics and Informatics) Bachelor of Business (Finance) Bachelor of Business (Accounting) and Master of Business Administration (International).

Students can enjoy the university's impressive learning and leisure facilities, including beautiful landscapes and amenities. A campus library holds a comprehensive stock of resources. Students have access to quiet study areas and tutorial rooms, ideal for meetings and research.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of New England (UNE) is a comprehensive public university offering over 200 courses at undergraduate, postgraduate and research level. Students studying at UNE benefit from world-class teaching and an unparalleled learning experience, supported by cutting-edge resources and small class sizes. UNE was the first Australian university established outside a capital city with a rich history extending back to the 1920's. Many graduates at UNE have gone on to senior roles in government, education, business and research in Australia.

UNE's Sydney campus is located at 211 Church Street, Parramatta, Sydney, a short distance away from the central business district. It's easy for students to get around the city with an advanced transport network, from trains to taxis to buses and ferries. Students can experience some of the iconic sights of the city including the Sydney Tower, Sydney Opera House, Harbour Bridge, as well as popular local destinations such as Bondi Beach, Manly and the Blue Mountains, which is a World Heritage Site.

UNE is comprised of three different faculties, namely the Faculty of Humanities, Arts, Social Sciences, and Education the Faculty of Medicine and Health and the Faculty of Science, Agriculture, Business and Law. Students can choose to study full-time on campus in Australia or online. Students can select courses and programmes that provide the perfect platform for careers in business and healthcare. These include the Bachelor of Business (Analytics and Informatics) Bachelor of Business (Finance) Bachelor of Business (Accounting) and Master of Business Administration (International).

Students can enjoy the university's impressive learning and leisure facilities, including beautiful landscapes and amenities. A campus library holds a comprehensive stock of resources. Students have access to quiet study areas and tutorial rooms, ideal for meetings and research.

Show more +Show less -
What’s new

What’s new

UNE Sydney

Students can become part of a brand-new UNE experience and study on-campus in Sydney. Exclusively for international students, the Bachelor of Business (Major in Analytics and Informatics) begins in March 2019, and students will develop skills in creative thinking and critical analysis, communication and business decision making. Set in the heart of Parramatta, UNE Sydney offers all the benefits of an urban university with access to the most modern learning facilities.

Earle Page College (EPC) Offer

Students can gain access to all the benefits of being an on-campus student at UNE Armidale for only AUD170 per week. They can live at Earle Page College in a furnished single-occupant room with flexible contracts, meals and access to all student facilities. On top of this, the deal includes free:

 • Wi-Fi
 • Laundry services – washing machines and dryers
 • Room furniture including bed, bar fridge, desk, chair, and wardrobe
 • Heating
 • Secure bike shed
 • Music rooms
 • Study & social spaces
 • Communal garden
 • Plenty of private study and social spaces
 • Courtyard BBQ

Show more +Show less -
Location

Location

Armidale

“Quietly sitting 475 kilometres north-west of Sydney in the NSW Northern Tablelands, Armidale balances a city-esque vibe amid a country landscape. This seemingly sleepy country town is in fact a buzzing urban centre with an impressive catalogue of galleries, museums, music gigs and theatre performances. There's a bounty of cafés and restaurants, many of which focus on local ingredients, as well as picturesque national parks, majestic waterfalls and plenty of walking trails to get your fill of country air. Suffice to say, its cover has been blown.” - Australian Traveller

Students living in Armidale will experience the best of both worlds, both rural and city life. Students will have an active balanced lifestyle with gourmet food, the best sports facilities, shopping outlets, cultural delights and all at affordable prices.

Sydney

Students can enjoy iconic Sydney attractions such as the Sydney Opera House, Sydney Tower, the Sydney Harbour Bridge, and discover popular destinations in the Sydney region from Manly and Bondi Beach to the Blue Mountains region, a World Heritage site.

Show more +Show less -
What's new

What's new

To become a great online university for students, the University of New England understands that it takes more than just being online. It acknowledges it takes time and experience, and the university has pioneered distance education from the 1950s for working adults and has perfected its offering over the course of time. The university strives to help students ‘future-proof' themselves in today's rapidly changing world and economy.

UNE is home to over 18,000 online students taking more than 170 online study options. Students can take advantage of 24/7 tutor support and take exams online. Online Study Australia ranks UNE the best online university in all of Australia.

International students can also apply for bursaries to study degrees online. Students are encouraged to visit the UNE website for more information on online bursaries.

Location

Armidale

''Quietly sitting 475 kilometres north-west of Sydney in the NSW Northern Tablelands, Armidale balances a city-esque vibe amid a country landscape. This city is a buzzing urban centre with an impressive catalogue of galleries, museums, music gigs and theatre performances. There's a bounty of cafes and restaurants, many of which focus on local ingredients, as well as picturesque national parks, majestic waterfalls and plenty of walking trails to get your fill of country air. Suffice to say, its cover has been blown.'' - Australian Traveller

Students living in Armidale will experience the best of both worlds, both regional and city life. Students will have an active balanced lifestyle with gourmet food, the best sports facilities, shopping outlets, cultural delights and all at affordable prices.

Sydney

Students can enjoy iconic Sydney attractions such as the Sydney Opera House, Sydney Tower, the Sydney Harbour Bridge, and discover popular destinations in the Sydney region from Manly and Bondi Beach, to the Blue Mountains region, a World Heritage site.

Show more +Show less -
What's new

What's new

To become a great online university for students, the University of New England understands that it takes more than just being online. It acknowledges it takes time and experience, and the university has pioneered distance education from the 1950s for working adults and has perfected its offering over the course of time. The university strives to help students ‘future-proof' themselves in today's rapidly changing world and economy.

UNE is home to over 18,000 online students taking more than 170 online study options. Students can take advantage of 24/7 tutor support and take exams online. Online Study Australia ranks UNE the best online university in all of Australia.

International students can also apply for bursaries to study degrees online. Students are encouraged to visit the UNE website for more information on online bursaries.

Location

Armidale

''Quietly sitting 475 kilometres north-west of Sydney in the NSW Northern Tablelands, Armidale balances a city-esque vibe amid a country landscape. This city is a buzzing urban centre with an impressive catalogue of galleries, museums, music gigs and theatre performances. There's a bounty of cafes and restaurants, many of which focus on local ingredients, as well as picturesque national parks, majestic waterfalls and plenty of walking trails to get your fill of country air. Suffice to say, its cover has been blown.'' - Australian Traveller

Students living in Armidale will experience the best of both worlds, both regional and city life. Students will have an active balanced lifestyle with gourmet food, the best sports facilities, shopping outlets, cultural delights and all at affordable prices.

Sydney

Students can enjoy iconic Sydney attractions such as the Sydney Opera House, Sydney Tower, the Sydney Harbour Bridge, and discover popular destinations in the Sydney region from Manly and Bondi Beach, to the Blue Mountains region, a World Heritage site.

Show more +Show less -
What's new

What's new

To become a great online university for students, the University of New England understands that it takes more than just being online. It acknowledges it takes time and experience, and the university has pioneered distance education from the 1950s for working adults and has perfected its offering over the course of time. The university strives to help students ‘future-proof' themselves in today's rapidly changing world and economy.

UNE is home to over 18,000 online students taking more than 170 online study options. Students can take advantage of 24/7 tutor support and take exams online. Online Study Australia ranks UNE the best online university in all of Australia.

International students can also apply for bursaries to study degrees online. Students are encouraged to visit the UNE website for more information on online bursaries.

Location

Armidale

''Quietly sitting 475 kilometres north-west of Sydney in the NSW Northern Tablelands, Armidale balances a city-esque vibe amid a country landscape. This city is a buzzing urban centre with an impressive catalogue of galleries, museums, music gigs and theatre performances. There's a bounty of cafes and restaurants, many of which focus on local ingredients, as well as picturesque national parks, majestic waterfalls and plenty of walking trails to get your fill of country air. Suffice to say, its cover has been blown.'' - Australian Traveller

Students living in Armidale will experience the best of both worlds, both regional and city life. Students will have an active balanced lifestyle with gourmet food, the best sports facilities, shopping outlets, cultural delights and all at affordable prices.

Sydney

Students can enjoy iconic Sydney attractions such as the Sydney Opera House, Sydney Tower, the Sydney Harbour Bridge, and discover popular destinations in the Sydney region from Manly and Bondi Beach, to the Blue Mountains region, a World Heritage site.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

UNE maintains a high-standard for teaching quality utilising its small student-to-teacher ratio to give students excellent access to award-winning teachers. In the International Student Barometer 2017, UNE was ranked 1st in learning in Australia.

With particular strengths in agriculture, business and nursing, UNE offers unique access to Australia’s best educators.

UNE is a community with its own particular names, ranks and titles. The people who teach at the University are also actively involved in research. In many cases, the people who teach will be world experts in their field. University staff are identified by a title which indicates their standing in the University community.

Recently, UNE Chemistry Senior Lecturer, Dr Erica Smith, was named the Royal Australian Chemistry Institute’s Educator of the Year. Have a look

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

UNE maintains a high-standard for teaching quality, utilising its small student-to-teacher ratio and giving students excellent access to award-winning teachers. In the International Student Barometer 2017, UNE was ranked 1st in learning in Australia.

With particular strengths in agriculture, business and nursing, UNE offers unique access to Australia’s best educators. Academics who teach at the university are also actively involved in research. In many cases, the people who teach are world experts in their field. UNE ranks at or above world standard in research in nearly 40 subject areas (2018 Excellence in Research for Australia by the Australian Research Council).

Good Universities Guide 2019 ranked UNE 1st, with five stars, in New South Wales for Teaching Quality and Overall Experience.

In 2017, UNE Chemistry Senior Lecturer, Dr Erica Smith, was named the Royal Australian Chemistry Institute’s Educator of the Year.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

UNE maintains excellent teaching quality, given its small student-to-teacher ratio and the access that students have to its award-winning teachers. The International Student Barometer 2017 ranked UNE number one for learning in Australia.

With strengths in subject areas such as business, IT, agriculture, and nursing, UNE offers its international students the best educators in Australia. Academics at UNE are active in research, and many of them are international experts in their fields. UNE's research ranks at or above world standard in almost 40 areas, according to the 2018 Excellence in Research for Australia by the Australian Research Council.

UNE was ranked 1st for its teaching quality and overall student experience (five stars) in New South Wales by the Good Universities Guide 2021.

UNE also enjoys five stars for its annual median starting salaries (that went from AUD 64,700 to AUD 66,800 in 2020) and for its full employment rates.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

UNE maintains excellent teaching quality, given its small student-to-teacher ratio and the access that students have to its award-winning teachers. The International Student Barometer 2017 ranked UNE number one for learning in Australia.

With strengths in subject areas such as business, IT, agriculture, and nursing, UNE offers its international students the best educators in Australia. Academics at UNE are active in research, and many of them are international experts in their fields. UNE's research ranks at or above world standard in almost 40 areas, according to the 2018 Excellence in Research for Australia by the Australian Research Council.

UNE was ranked 1st for its teaching quality and overall student experience (five stars) in New South Wales by the Good Universities Guide 2021.

UNE also enjoys five stars for its annual median starting salaries (that went from AUD 64,700 to AUD 66,800 in 2020) and for its full employment rates.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

UNE maintains excellent teaching quality, given its small student-to-teacher ratio and the access that students have to its award-winning teachers. The International Student Barometer 2017 ranked UNE number one for learning in Australia.

With strengths in subject areas such as business, IT, agriculture, and nursing, UNE offers its international students the best educators in Australia. Academics at UNE are active in research, and many of them are international experts in their fields. UNE's research ranks at or above world standard in almost 40 areas, according to the 2018 Excellence in Research for Australia by the Australian Research Council.

UNE was ranked 1st for its teaching quality and overall student experience (five stars) in New South Wales by the Good Universities Guide 2021.

UNE also enjoys five stars for its annual median starting salaries (that went from AUD 64,700 to AUD 66,800 in 2020) and for its full employment rates.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Study options are offered across…

Faculty of Humanities, Arts, Social Sciences, and Education

The Faculty supports an outstanding learning and student experience through provision of a range of courses, at undergraduate and postgraduate levels and prepares graduates to achieve their potential in a complex and changing global environment. It comprises:

 • School of Arts
 • School of Behavioural, Cognitive and Social Sciences
 • School of Education
 • School of Humanities

Faculty of Medicine and Health

 • School of Health
 • School of Rural Medicine

Faculty of Science, Agriculture, Business and Law

The Faculty is an innovative collaboration of scientists, researchers, and academics designed to deliver cutting-edge education and real-world learning. It has over 700 staff and postgraduate students with international reach and active industry collaborations and partners across Asia and Africa. It comprises:

 • School of Science and Technology
 • School of Environmental and Rural Science
 • UNE Business School
 • School of Law

Online education

As a provider of online education, not all programs are available to international students on campus in Armidale or Sydney. Only international students who are studying from overseas or are studying in Australia on a visa other than a Student Visa are permitted to enrol at UNE in the online education mode.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Study options are offered across:

Faculty of Humanities, Arts, Social Sciences, and Education

The faculty supports an outstanding learning and student experience through provision of a range of courses, at undergraduate and postgraduate levels and prepares graduates to achieve their potential in a complex and changing global environment. It is comprised:

 • School of Humanities, Arts and Social Sciences
 • School of Education

Faculty of Medicine and Health

 • School of Health
 • School of Psychology
 • School of Rural Medicine

Faculty of Science, Agriculture, Business and Law

The faculty is an innovative collaboration of scientists, researchers, and academics designed to deliver cutting-edge education and real-world learning. It has over 700 staff and postgraduate students with international reach and active industry collaborations and partners across Asia and Africa. It is comprised of:

 • School of Science and Technology
 • School of Environmental and Rural Science
 • UNE Business School
 • School of Law

Online education

The majority of UNE courses are available online. Most international students study full time on campus on a student visa however, as a provider of online education, international students can choose to study at UNE from overseas or in Australia (on a visa other than a Student Visa) in the online education mode. This allows students to balance their working and life commitments while gaining an internationally recognised Australian qualification.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Study options are offered across:

Faculty of Humanities, Arts, Social Sciences, and Education

The faculty supports an outstanding learning and student experience through provision of a range of courses, at undergraduate and postgraduate levels and prepares graduates to achieve their potential in a complex and changing global environment. It comprises:

 • School of Humanities, Arts and Social Sciences
 • School of Education

Faculty of Medicine and Health

This faculty comprises:

 • School of Health
 • School of Psychology
 • School of Rural Medicine

Faculty of Science, Agriculture, Business and Law

The faculty is an innovative collaboration of scientists, researchers, and academics designed to deliver cutting-edge education and real-world learning. It has over 700 staff and postgraduate students with international reach and active industry collaborations and partners across Asia and Africa. It comprises:

 • School of Science and Technology
 • School of Environmental and Rural Science
 • UNE Business School
 • School of Law

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Study options are offered across:

Faculty of Humanities, Arts, Social Sciences, and Education

The faculty supports an outstanding learning and student experience through provision of a range of courses, at undergraduate and postgraduate levels and prepares graduates to achieve their potential in a complex and changing global environment. It comprises:

 • School of Humanities, Arts and Social Sciences
 • School of Education

Faculty of Medicine and Health

This faculty comprises:

 • School of Health
 • School of Psychology
 • School of Rural Medicine

Faculty of Science, Agriculture, Business and Law

The faculty is an innovative collaboration of scientists, researchers, and academics designed to deliver cutting-edge education and real-world learning. It has over 700 staff and postgraduate students with international reach and active industry collaborations and partners across Asia and Africa. It comprises:

 • School of Science and Technology
 • School of Environmental and Rural Science
 • UNE Business School
 • School of Law

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Study options are offered across:

Faculty of Humanities, Arts, Social Sciences, and Education

The faculty supports an outstanding learning and student experience through provision of a range of courses, at undergraduate and postgraduate levels and prepares graduates to achieve their potential in a complex and changing global environment. It comprises:

 • School of Humanities, Arts and Social Sciences
 • School of Education

Faculty of Medicine and Health

This faculty comprises:

 • School of Health
 • School of Psychology
 • School of Rural Medicine

Faculty of Science, Agriculture, Business and Law

The faculty is an innovative collaboration of scientists, researchers, and academics designed to deliver cutting-edge education and real-world learning. It has over 700 staff and postgraduate students with international reach and active industry collaborations and partners across Asia and Africa. It comprises:

 • School of Science and Technology
 • School of Environmental and Rural Science
 • UNE Business School
 • School of Law

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

At least one of the following criteria must be met by international students:

 1. English is the applicant's first language or
 2. Satisfactory completion, within five years of the date of application for admission to UNE, of at least one year of full-time or equivalent full-time study at senior secondary, post-secondary or tertiary level in a country in which English is the primary official language or co-official language and in which English was the sole medium of instruction and assessment for the particular period of study claimed, resulting in an AQF award or an award recognised by the National Office of Overseas Skills Recognition (NOOSR) or
 3. A pass grade or better in an English language subject at Australian Year 12 level or overseas equivalent or
 4. An IELTS (Academic) overall score of at least 6.0 with no sub-band less than 5.5 or equivalent TOEFL score of at least 213 in the computer-based test or at least 79 in the internet-based test with no less than 22 in the written component or a PTE Academic minimum overall score of 57 with no skill less than 50 or
 5. Satisfactory completion of the English for Academic Purposes (EAP) programme at the University of New England English Language Centre, or an equivalent EAP programme at an Australian university NEAS- accredited English Language Centre or at a non-university NEAS-accredited English Language Provider recognised by the Academic Board Teaching and Learning Committee or
 6. Satisfactory completion on a prior or concurrent basis of an English communication skills programme appropriate for specific programmes approved by the Pro Vice-Chancellor

English Language Centre (ELC)

ELC programs will help students prepare for further study at UNE and give them the skills and knowledge they will need to understand on how to be successful at their new university.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Listed below are general entry requirements for students.

Undergraduate Entry Requirements

To gain admission into UNE undergraduate courses, students must have an educational qualification at least equivalent to Year 12 completion in Australia.

Postgraduate Entry Requirements

To qualify for admission onto the postgraduate level, students should have the educational qualification equivalent to an Australian Qualifications Framework (AQF) bachelor degree.

Students can also view the UNE Course and Unit Catalogue for more information.

English language requirements

At least one of the following criteria must be met by international students:

 1. English is the applicant's first language or
 2. Satisfactory completion, within five years of the date of application for admission to UNE, of at least one year of full-time or equivalent full-time study at senior secondary, post-secondary or tertiary level in a country in which English is the primary official language or co-official language.
 3. A pass grade or better in an English language subject at Australian Year 12 level or overseas equivalent or
 4. An IELTS (academic) overall score of at least 6.0 with no sub-band less than 5.5 or equivalent TOEFL score of at least 213 in the computer-based test or at least 79 in the internet-based test with no less than 22 in the written component or a PTE Academic minimum overall score of 57 with no skill less than 50.
 5. Satisfactory completion of the English for Academic Purposes (EAP) programme at the University of New England English Language Centre, or an equivalent.
 6. Satisfactory completion on a prior or concurrent basis of an English communication skills programme appropriate for specific programmes approved by the Pro Vice-Chancellor.

English Language Centre (ELC)

ELC offers direct entry English for Academic Purposes programmes to help students prepare for further study at UNE and give them the skills and knowledge they will need to understand how to be successful in their studies.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

The general entry requirements for students include:

Undergraduate entry requirements

To gain admission into UNE undergraduate courses, students must have an educational qualification at least equivalent to Year 12 completion in Australia.

Postgraduate entry requirements

To qualify for admission at postgraduate level, students should have the educational qualification equivalent to an Australian Qualifications Framework (AQF) bachelor's degree.

Students can consult the UNE Course and Unit Catalogue for more information.

English language requirements

At least one of the following criteria must be met by international students:

 1. English is the applicant's first language or
 2. Satisfactory completion, within five years of the date of application for admission to UNE, of at least one year of full-time or equivalent full-time study at senior secondary, post-secondary or tertiary level in a country in which English is the primary official language or co-official language.
 3. A pass grade or better in an English language subject at Australian Year 12 level or overseas equivalent or
 4. An IELTS (academic) overall score of at least 6.0 with no sub-band less than 5.5 or equivalent TOEFL score of at least 213 in the computer-based test or at least 79 in the internet-based test with no less than 22 in the written component or a PTE Academic minimum overall score of 57 with no skill less than 50.
 5. Satisfactory completion of the English for Academic Purposes (EAP) programme at the University of New England English Language Centre, or an equivalent.
 6. Satisfactory completion on a prior or concurrent basis of an English communication skills programme appropriate for specific programmes approved by the Pro Vice-Chancellor.

English Language Centre (ELC)

ELC offers direct entry English for Academic Purposes programmes to help students prepare for further study at UNE and give them the skills and knowledge they will need to understand how to be successful in their studies.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Undergraduate entry requirements

Qualification at least equivalent to Year 12 completion in Australia.

Postgraduate entry requirements

Qualification equivalent to an Australian Qualifications Framework (AQF) bachelor's degree.

Students can consult the UNE Course and Unit Catalogue and general entry requirements for more information.

Standard English language requirements

 1. English is the applicant's first language or
 2. Satisfactory completion, within five years of applying to UNE, of at least one year of full-time or equivalent full-time study at senior secondary, post-secondary or tertiary level in a country in which English is the official language or co-official language
 3. A pass grade or better in an English language subject at Australian Year 12 level or overseas equivalent or
 4. An IELTS (academic) overall score of at least 6.0 with no sub-band less than 5.5 or equivalent TOEFL score of at least 213 in the computer-based test or at least 79 in the internet-based test with no less than 22 in the written component or a PTE Academic minimum overall score of 57 with no skill less than 50
 5. Satisfactory completion of the EAP programme at the UNE English Language Centre, or an equivalent

Some courses have higher English language requirements.

English Language Centre (ELC)

ELC offers direct entry English for Academic Purposes programmes to help students prepare for further study at UNE. ELC teachers are dedicated to helping students reach their goals, and will provide ongoing support and guidance throughout their studies.

English for Academic Purposes (EAP) CRICOS Course Code: 083280M

UNE's EAP is offered at Armidale campus or online

The EAP course helps students improve their English language skills for entry into higher education study in Australia. On completion, students who meet the academic requirements may be eligible for direct entry into UNE.

EAP is also suitable for any student who wants to learn English at an advanced level.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Undergraduate entry requirements

Qualification at least equivalent to Year 12 completion in Australia.

Postgraduate entry requirements

Qualification equivalent to an Australian Qualifications Framework (AQF) bachelor's degree.

Students can consult the UNE Course and Unit Catalogue and general entry requirements for more information.

Standard English language requirements

 1. English is the applicant's first language or
 2. Satisfactory completion, within five years of applying to UNE, of at least one year of full-time or equivalent full-time study at senior secondary, post-secondary or tertiary level in a country in which English is the official language or co-official language
 3. A pass grade or better in an English language subject at Australian Year 12 level or overseas equivalent or
 4. An IELTS (academic) overall score of at least 6.0 with no sub-band less than 5.5 or equivalent TOEFL score of at least 213 in the computer-based test or at least 79 in the internet-based test with no less than 22 in the written component or a PTE Academic minimum overall score of 57 with no skill less than 50
 5. Satisfactory completion of the EAP programme at the UNE English Language Centre, or an equivalent

Some courses have higher English language requirements.

English Language Centre (ELC)

ELC offers direct entry English for Academic Purposes programmes to help students prepare for further study at UNE. ELC teachers are dedicated to helping students reach their goals, and will provide ongoing support and guidance throughout their studies.

English for Academic Purposes (EAP) CRICOS Course Code: 083280M

UNE's EAP is offered at Armidale campus or online

The EAP course helps students improve their English language skills for entry into higher education study in Australia. On completion, students who meet the academic requirements may be eligible for direct entry into UNE.

EAP is also suitable for any student who wants to learn English at an advanced level.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

UNE International Postgraduate Research Award (IPRA)

The UNE International Postgraduate Research Award (UNE IPRA) scholarship is offered to top quality international candidates who wish to enrol in a research degree at UNE.

The UNE IPRA provides a stipend of AUD 27,082 per annum, course tuition fees and single Standard Overseas Health Insurance

The Awards are for a maximum duration of two years for a research master’s degree or three years for a doctoral degree.

Applications are assessed on academic merit and research potential.

UNE PhD.I Research Award Scholarship

The UNE PhD. Innovation Research Award (UNE PIRA) Scholarship is offered to top quality international candidates who wish to enrol in the Doctor of Philosophy (Innovation) (PhD.I) research degree at UNE.

The UNE PIRA provides a stipend of AUD 27,082 per annum, course tuition fees and single Standard Overseas Health Insurance.

The Awards are for a maximum duration of 4 years. The first and last year are to be undertaken at UNE, with the second and third year being completed in the candidate’s home country.

Applications are assessed on academic merit and research potential.

More scholarship details

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

There are several scholarships available to international students who are pursuing a Higher Degree by Research (HDR) at the University of New England.

UNE PhD.I Research Award Scholarship

The UNE PhD. Innovation Research Award (UNE PIRA) Scholarship is offered to top quality international candidates who wish to enroll in the Doctor of Philosophy (Innovation) (PhD.I) research degree at UNE. This targets research in two streams: Agriculture & STEM Education and IndoBeef.

The UNE PIRA provides a stipend of AUD 27,596 per annum, course tuition fees and single Standard Overseas Health Insurance.

The UNE PIRA scholarships are for a maximum duration of four years. The first and last year are to be undertaken at UNE, with the second and third year being completed in the candidate’s home country. Applications are assessed on academic merit and research potential. Applications for the 2020 round opened in August 2019.

UNE International Postgraduate Research Award

The UNE International Postgraduate Research Award (IPRA) scholarship is awarded to high achieving international students looking to gain admission into a UNE postgraduate research degree. This is open to UNE researchers of all disciplines.

This awards students on an annual basis-AUD 27,596, course tuition fees and single Standard Overseas Health Insurance.

This scholarship’s duration is a maximum of three years full time (for doctoral level) and two years full time (for research master’s programmes). Applications for the 2020 round opened in August 2019.

UNE International Accommodation Scholarships

These scholarship offers include:

 • Up to AUD11,000 annual accommodation fees (the amount may vary based on individual colleges and scholarship amount awarded).
 • Residential college room- fully furnished
 • Utility costs (water, electricity, heating)
 • Wi-Fi access (free internet)
 • 24/7 campus security
 • Residential student support
 • Free train station or airport transfer within Armidale

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Bursaries for international students

The UNE International Bursary offers full-time international students, starting their study in 2021 or 2022, a reduction in their annual tuition. To benefit from this, students can study on campus, or online from anywhere they are based. They can also choose to transition to on-campus after commencing study online.

The Sub-Continent bursary reduces 2021-2022 tuition fees by 30 per cent. Some of the study options this is available for are Bachelor of Nursing (graduate entry) Master of Data Science Master of Business Administration Master of Information Technology Master of Environmental Science and Management Master of Professional Accounting Master of Scientific Studies and Master of Science in Agriculture.

HDR scholarships

Students can also apply for higher degree research (HDR) scholarships at the university. All applicants are required to be enrolled in a higher degree research course, or must have submitted a candidature application for an HDR course.

UNE international accommodation scholarships

These scholarship offers provide:

 • Accommodation fees for up to two academic trimesters of up to AUD 11,000
 • Fully furnished residential college room
 • Utility costs (water, electricity, heating)
 • Wi-Fi access (free internet)
 • 24/7 campus security
 • Residential student support

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Bursaries for international students

The UNE International Bursary offers full-time international students, starting their study in 2021 or 2022, a reduction in their annual tuition. To benefit from this, students can study on campus, or online from anywhere they are based. They can also choose to transition to on-campus after commencing study online.

The Sub-Continent bursary reduces 2021-2022 tuition fees by 30 per cent. Some of the study options this is available for are Bachelor of Nursing (graduate entry) Master of Data Science Master of Business Administration Master of Information Technology Master of Environmental Science and Management Master of Professional Accounting Master of Scientific Studies and Master of Science in Agriculture.

HDR scholarships

Students can also apply for higher degree research (HDR) scholarships at the university. All applicants are required to be enrolled in a higher degree research course, or must have submitted a candidature application for an HDR course.

UNE international accommodation scholarships

These scholarship offers provide:

 • Accommodation fees for up to two academic trimesters of up to AUD 11,000
 • Fully furnished residential college room
 • Utility costs (water, electricity, heating)
 • Wi-Fi access (free internet)
 • 24/7 campus security
 • Residential student support

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Bursaries for international students

The UNE International Bursary offers full-time international students, starting their study in 2021 or 2022, a reduction in their annual tuition. To benefit from this, students can study on campus, or online from anywhere they are based. They can also choose to transition to on-campus after commencing study online.

The Sub-Continent bursary reduces 2021-2022 tuition fees by 30 per cent. Some of the study options this is available for are Bachelor of Nursing (graduate entry) Master of Data Science Master of Business Administration Master of Information Technology Master of Environmental Science and Management Master of Professional Accounting Master of Scientific Studies and Master of Science in Agriculture.

HDR scholarships

Students can also apply for higher degree research (HDR) scholarships at the university. All applicants are required to be enrolled in a higher degree research course, or must have submitted a candidature application for an HDR course.

UNE international accommodation scholarships

These scholarship offers provide:

 • Accommodation fees for up to two academic trimesters of up to AUD 11,000
 • Fully furnished residential college room
 • Utility costs (water, electricity, heating)
 • Wi-Fi access (free internet)
 • 24/7 campus security
 • Residential student support

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Some of UNE’s on-campus facilities include…

 • Sport UNE — This offers students a great range of on-campus sporting facilities, including rock climbing, soccer, yoga, archery, hockey and basketball.
 • Café Life — Located in the centre of the campus, the Café is a great place for lunch, snacks or an espresso coffee during the day.
 • The Booloominbah Collection — The Brasserie and Courtyard Café are located in the historic Booloominbah homestead. Students can relax with coffee and cake or enjoy excellent food for breakfast or lunch throughout the year at Booloominbah.
 • Campus Essentials — A retail shop, newsagent and post-office rolled into one, Campus Essentials has everything needed for life at UNE.
 • Sleek Hair Studio — UNE 's very own hair salon - with great deals for students on haircuts, massages and beauty treatments and products.
 • United Campus Bookshop — This is home to stocks of all current student textbooks.
 • Medical Centre — International students are able to access this facility and use their Overseas Student Health Cover (OSHC) for a number of different health services.
 • Access to Money — The Armidale campus has an ATM and eftpos facilities.

Read more…

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Some of UNE’s on-campus facilities include:

 • Residential Colleges - UNE has an extensive network of seven colleges offering a wide range of accommodation options on campus.
 • Sport UNE - Offers students a great range of on-campus sporting facilities, including a state-of-the-art gym, rock climbing, soccer, yoga, archery, hockey and basketball. The indoor pool, currently being renovated, is due to re-open August 2019.
 • Café Life - Located in the centre of the campus, the Café is a great place for lunch, snacks or an espresso coffee during the day.
 • The Bistro - Located in the heart of campus, the Strop bar is the place for students to hang out, play a game of pool or get lunch.
 • The Booloominbah Collection - The Brasserie and Courtyard Café are located in the historic Booloominbah homestead. Students can relax with coffee and cake or enjoy excellent food for breakfast or lunch throughout the year at Booloominbah.
 • Campus Essentials - A retail shop, newsagent and post-office rolled into one, Campus Essentials has everything needed for life at UNE including purchasing textbooks.
 • Sleek Hair Studio - UNE's very own hair salon, with great deals for students on haircuts, massages, beauty treatments and products.
 • Natural History Museum - A great place to take in the wonders of our natural world, enjoy the café and meeting room.
 • UNE Medical Centre - International students are able to access this facility and use their Overseas Student Health Cover (OSHC) for a number of different health services. The UNE Medical Centre is located adjacent to Armidale Public hospital in the School of Rural Medicine building.
 • Museum of Antiquities - This is Australia’s only museum of regional ancient history and archaeology.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Some of UNE's on-campus facilities include:

 • Residential colleges - UNE has an extensive network of seven colleges offering a wide range of accommodation options on campus.
 • Sport UNE - Offers students a great range of on-campus sporting facilities, including group fitness classes a state-of-the-art gym indoor pool tennis courts indoor rock climbing, soccer, yoga hockey and basketball.
 • Cafe Life - Located in the centre of the campus, the cafe is a great place for lunch, snacks or an espresso coffee during the day.
 • The Bistro - Located in the heart of campus, the Strop bar is the place for students to hang out, play a game of pool or get lunch.
 • The Booloominbah Collection - The Brasserie and Courtyard Cafe are located in the historic Booloominbah homestead. Students can relax with coffee and cake or enjoy excellent food for breakfast or lunch throughout the year at Booloominbah.
 • Campus Essentials - A retail shop, newsagent and post-office rolled into one, Campus Essentials has everything needed for life at UNE, including purchasing textbooks.
 • Sleek Hair Studio - UNE's very own hair salon, with great deals for students on haircuts, massages, beauty treatments and products.
 • Natural History Museum – A great place to take in the wonders of our natural world, enjoy the cafe and meeting room.
 • UNE Medical Centre - International students are able to access this facility and use their Overseas Student Health Cover (OSHC) for a number of different health services. The UNE Medical Centre is located adjacent to Armidale Public hospital in the School of Rural Medicine building.
 • Museum of Antiquities - This is Australia's only museum of regional ancient history and archaeology.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Some of UNE's on-campus facilities include:

 • Residential colleges - UNE has an extensive network of seven colleges offering a wide range of accommodation options on campus.
 • Sport UNE - Offers students a great range of on-campus sporting facilities, including group fitness classes a state-of-the-art gym indoor pool tennis courts indoor rock climbing, soccer, yoga hockey and basketball.
 • Cafe Life - Located in the centre of the campus, the cafe is a great place for lunch, snacks or an espresso coffee during the day.
 • The Bistro - Located in the heart of campus, the Strop bar is the place for students to hang out, play a game of pool or get lunch.
 • The Booloominbah Collection - The Brasserie and Courtyard Cafe are located in the historic Booloominbah homestead. Students can relax with coffee and cake or enjoy excellent food for breakfast or lunch throughout the year at Booloominbah.
 • Campus Essentials - A retail shop, newsagent and post-office rolled into one, Campus Essentials has everything needed for life at UNE, including purchasing textbooks.
 • Sleek Hair Studio - UNE's very own hair salon, with great deals for students on haircuts, massages, beauty treatments and products.
 • Natural History Museum – A great place to take in the wonders of our natural world, enjoy the cafe and meeting room.
 • UNE Medical Centre - International students are able to access this facility and use their Overseas Student Health Cover (OSHC) for a number of different health services. The UNE Medical Centre is located adjacent to Armidale Public hospital in the School of Rural Medicine building.
 • Museum of Antiquities - This is Australia's only museum of regional ancient history and archaeology.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Some of UNE's on-campus facilities include:

 • Residential colleges - UNE has an extensive network of seven colleges offering a wide range of accommodation options on campus.
 • Sport UNE - Offers students a great range of on-campus sporting facilities, including group fitness classes a state-of-the-art gym indoor pool tennis courts indoor rock climbing, soccer, yoga hockey and basketball.
 • Cafe Life - Located in the centre of the campus, the cafe is a great place for lunch, snacks or an espresso coffee during the day.
 • The Bistro - Located in the heart of campus, the Strop bar is the place for students to hang out, play a game of pool or get lunch.
 • The Booloominbah Collection - The Brasserie and Courtyard Cafe are located in the historic Booloominbah homestead. Students can relax with coffee and cake or enjoy excellent food for breakfast or lunch throughout the year at Booloominbah.
 • Campus Essentials - A retail shop, newsagent and post-office rolled into one, Campus Essentials has everything needed for life at UNE, including purchasing textbooks.
 • Sleek Hair Studio - UNE's very own hair salon, with great deals for students on haircuts, massages, beauty treatments and products.
 • Natural History Museum – A great place to take in the wonders of our natural world, enjoy the cafe and meeting room.
 • UNE Medical Centre - International students are able to access this facility and use their Overseas Student Health Cover (OSHC) for a number of different health services. The UNE Medical Centre is located adjacent to Armidale Public hospital in the School of Rural Medicine building.
 • Museum of Antiquities - This is Australia's only museum of regional ancient history and archaeology.

Show more +Show less -
1370
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Australia

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
Join UNE
Join University of New England (UNE)
At UNE
At UNE
At UNE
At UNE
At UNE
At UNE
At UNE
At UNE
At UNE
At UNE
At UNE
At UNE
At UNE
At UNE
At UNE
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$2462

 • $1030
  លំនៅដ្ឋាន
 • $898
  ម្ហូបអាហារ
 • $138
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $396
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?