ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

The University of Newcastle

Australia
video Bg

The University of Newcastle

Australia
video Bg

The University of Newcastle

Australia
video Bg

The University of Newcastle

Australia
Overview

Overview

The University of Newcastle is a leading institution with a reputation for high-quality teaching and learning as well as exciting, contemporary academic programmes. Students are taught by academics who are leaders in their field and graduate ready to make an impact across the globe.

The university is a research-intensive university ranked amongst the top ten universities in Australia and ranked 214th in the world (QS World University Rankings 2019). It excels in subject areas such as mineral and mining engineering, nursing, architecture, education, and many more, offering a total of ten wide ranging subjects inside the world’s top 200 (QS World University Rankings by Subject 2019). It is also considered the eighth best university in Australia with 95 per cent of its research “at or well above world standard”, according to the 2018 Excellence in Research Australia report.

The university continues to place an increased focus on enhancing its presence and performance on the global stage. It is striving to create global leaders in the spheres of equity, education and research. As a result, the university welcomes international students from around the world with open arms and aims to equip them with the skills necessary to make a real impact anywhere around the globe.

Modern, city-based campuses allow students to study at various desirable locations across Australia. Whilst the main campus is in Newcastle, there are facilities on the Central Coast, Sydney and more, including a global hub in Singapore and various regional locations in Australia.

The university provides a well-regarded education with a focus on creativity and imagination, based in a welcoming and multicultural country known for its warm climate and beautiful scenery. This combination makes it a popular destination with international students as the university continues to successfully adapt to the demands required of a modern global institution.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of Newcastle, Australia is a leading institution with a reputation for high-quality teaching and learning as well as exciting, contemporary academic programmes. Students are taught by academics who are leaders in their field and graduate ready to make an impact across the globe.

The university is a research-intensive university ranked 197th in the world (QS World University Rankings 2021). It excels in subject areas such as automation and control, mining and mineral engineering, nursing, architecture, education, and many more, offering a total of ten subjects ranked inside the world's top 200 (QS World University Rankings by Subject 2020). It is ranked number 1 in Australia for industry collaboration, and 95 per cent of its research is ''at or well above world standard'', according to the 2018 Excellence in Research Australia report.

The university continues to place an increased focus on enhancing its presence and performance on the global stage. It is striving to create global leaders in the spheres of equity, education and research. As a result, the university welcomes international students from around the world with open arms and aims to equip them with the skills necessary to make a real impact anywhere around the globe.

Modern, city-based campuses allow students to study at various desirable locations across Australia. Whilst the main campus is in Newcastle, there are facilities on the Central Coast, Sydney and more, including a global hub in Singapore and various regional locations in Australia.

The university provides a well-regarded education with a focus on creativity and imagination, based in a welcoming and multicultural country known for its warm climate and beautiful scenery. This combination makes it a popular destination with international students, as the university continues to successfully adapt to the demands required of a modern global institution.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of Newcastle, Australia is a leading institution with a reputation for high-quality teaching and learning as well as exciting, contemporary academic programs. Students are taught by academics who are leaders in their field and graduate ready to make an impact across the globe.

The university is a research-intensive university ranked in the top 200 universities in the world. (QS World University Rankings 2021). It excels in subject areas such as automation and control, mining and mineral engineering, nursing, architecture, education, and many more, offering a total of 15 subjects ranked inside the world's top 200 (QS World University Rankings by Subject 2021). It is ranked number one in Australia for industry collaboration (Innovation Connections IC Report 2014 – 2020), and 95 per cent of its research is ''at'' or ''above world standard'', according to the 2018 Excellence in Research Australia report.

The university continues to place an increased focus on enhancing its presence and performance on the global stage. It is striving to create global leaders in the spheres of equity, education and research. As a result, the university welcomes international students from around the world with open arms and aims to equip them with the skills necessary to make a real impact anywhere around the globe.

Modern, city-based campuses allow students to study at various desirable locations across Australia. Whilst the main campus is in Newcastle, there are facilities on the Central Coast, Sydney and more, including a global hub in Singapore and various regional locations in Australia.

The university provides a well-regarded education with a focus on creativity and imagination, based in a welcoming and multicultural country known for its warm climate and beautiful scenery. This combination makes it a popular destination with international students, as the university continues to successfully adapt to the demands required of a modern global institution.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of Newcastle, Australia is a leading institution with a reputation for high-quality teaching and learning as well as exciting, contemporary academic programs. Students are taught by academics who are leaders in their field and graduate ready to make an impact across the globe.

The university is a research-intensive institution, ranked in the top 200 universities in the world (QS World University Rankings 2023). It excels in subject areas such as automation and control, mining and mineral engineering, nursing, architecture, education, and many more, offering a total of 12 subjects ranked inside the world's top 200 (QS World University Rankings by Subject 2022). It is ranked number one in Australia for industry collaboration (Innovation Connections IC Report 2014 – 2020), and 95 per cent of its research is ''at'' or ''above world standard'', according to the 2018 Excellence in Research Australia report.

Those who choose to study at the University of Newcastle, gain opportunities for additional post-study work opportunities. International students who meet certain academic and skills-based criteria, are granted permission by the Australian Government to start and continue working in Australia after graduation. Graduates of the Sydney campus are eligible to stay and work in the region for up to three years. Similarly, Newcastle campus graduates can stay for up to four years, and up to five years from the university's Central Coast campus.

Newcastle and Central Coast locations have a lot of benefits for international graduates. Each has the variety of amenities of a large city, with fantastic modern campuses supported by a friendly team of service staff and resources. International scholarships are also available. Additionally, each location is more affordable than major Australian cities, and both campuses and surrounding areas are safe and secure, meaning students can focus on their studies and university experience in comfort and confidence.

Show more +Show less -
What’s new

What’s new

University continues to expand in the very heart of Newcastle

The university continues its development into the city centre, complete with the revelation of the design for the Honeysuckle City Campus Development’s first building. A sleek, transparent, and sophisticated building along with smart glazing, this building is designed to build a 'stage within the city'. The campus will house new facilities as well as an Innovation Hub for the university's School of Creative Industries.

The building which costs AUD 25 million will offer students a number of flexible spaces which are capable of responding to the dynamic needs of the users. These spaces will include state-of-the-art studios for teaching and learning, event and exhibition facilities, co-working and networking spaces, as well as places for informal collaboration. The construction will begin soon and the works are expected to be completed in late 2020.

Prestigious Australian-American Fulbright Scholarships awarded to university’s researchers

Three researchers at the University of Newcastle were awarded the prestigious Australian-American Fulbright Scholarships, in recognition of their potential to create a global impact in their respective fields.

The scholars, Professor Scott Donne, Dr. Julie McIntyre, as well as Professor Philip Dwyer, will spend as many as six months in the United States, collaborating with academic colleagues, sharing their knowledge, and also engaging broader communities in the USA through seminars, workshops, and public lectures.

The Fulbright Program is the leading programme in foreign exchange scholarship in the USA, aimed at enhancing the exchange of ideas, binational research collaboration, and cultural understanding.

Professor Scott Donne, who is an Electrochemist in the School of Environmental and Life Sciences, and Professor Philip Dwyer, the founding Director of the Centre for the History of Violence at the university, have each been awarded the Fulbright Senior Scholarship.

Show more +Show less -
What's new

What's new

University continues to expand in the very heart of Newcastle

The university continues its development into the city centre, complete with the revelation of the design for the Honeysuckle City Campus Development's first building. A sleek, transparent, and sophisticated building along with smart glazing, this building is designed to build a 'stage within the city'. The campus will house new facilities as well as an Innovation Hub for the university's School of Creative Industries.

The building which costs AUD 25 million will offer students a number of flexible spaces which are capable of responding to the dynamic needs of the users. These spaces will include state-of-the-art studios for teaching and learning, event and exhibition facilities, co-working and networking spaces, as well as places for informal collaboration. The building will be completed in 2021.

Prestigious Australian-American Fulbright Scholarships awarded to university's researchers

Three researchers at the University of Newcastle were awarded the prestigious Australian-American Fulbright Scholarships, in recognition of their potential to create a global impact in their respective fields.

The scholars, Professor Scott Donne, Dr. Julie McIntyre, as well as Professor Philip Dwyer, will spend as many as six months in the United States, collaborating with academic colleagues, sharing their knowledge, and also engaging broader communities in the USA through seminars, workshops, and public lectures.

The Fulbright Program is the leading programme in foreign exchange scholarship in the USA, aimed at enhancing the exchange of ideas, binational research collaboration, and cultural understanding.

Professor Scott Donne, who is an Electrochemist in the School of Environmental and Life Sciences, and Professor Philip Dwyer, the founding Director of the Centre for the History of Violence at the university, have each been awarded the Fulbright Senior Scholarship.

Show more +Show less -
What's new

What's new

University of Newcastle's Q Building awarded world-leading 6 Star rating

The University of Newcastle's Q Building has become the first building in regional NSW to achieve a 6 Star Green Star ‘Design and As Built' certified rating.

A world-leading status, this is the highest rating awarded by Green Star, which is ''an internationally recognised rating system setting the standard for healthy, resilient, positive buildings and places'', founded by the Green Building Council of Australia (GBCA) in 2003.

The certification confirms that the $25 million building, which opened in June as the first stage of the University's new Honeysuckle City Campus, is more than just a creative and entrepreneurial hub in the city – the School of Humanities, Creative Industries and Social Sciences (HCISS) and Integrated Innovation Network (I2N) call it home – it's a signpost and an aspiration for the University, the city and the region's sustainable future.

Q Building is expected to be officially opened later this year.

NUmates wins Excellence in Student Engagement award

A University of Newcastle program to engage international and domestic students through a range of activities has received a national award for Excellence in Student Engagement.

The University's NUmates program has been recognised for fostering an amazing student experience, at the tenth annual Association for Tertiary Education Management (ATEM) awards.

Determined to ensure students who couldn't return to their friends and families at the end of 2020 would be connected and supported, the team created a Summer Support campaign with content arranged across four key areas: support services, foodbanks, free and fun activities in Newcastle, the Central Coast and Sydney, and COVID updates.

Vice Chancellor Professor Alex Zelinsky said that the win was fantastic recognition for a great, student-led initiative.

Show more +Show less -
What's new

What's new

University of Newcastle's Q Building awarded world-leading 6 Star rating

The University of Newcastle's Q Building has become the first building in regional NSW to achieve a 6 Star Green Star ‘Design and As Built' certified rating. This is the highest available rating by the Green Building Council of Australia, and sets a rigorous international standard for design and construction.

The new building represent an investment of AUD 25 million and opened in June, as phase one of the institution's new Honeysuckle City Campus.

NUmates wins Excellence in Student Engagement award

A University of Newcastle program to engage international and domestic students through a range of activities has received a national award for Excellence in Student Engagement.

The university's NUmates program has been recognised for fostering an amazing student experience, at the tenth annual Association for Tertiary Education Management (ATEM) awards.

Determined to ensure students who couldn't return to their friends and families at the end of 2020 would be connected and supported, the team created a Summer Support campaign with content arranged across four key areas: support services, food banks, free and fun activities in Newcastle, the Central Coast and Sydney, and COVID updates.

Vice Chancellor Professor Alex Zelinsky said that the win was fantastic recognition for a great, student-led initiative.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

As a leading provider in university education, the University of Newcastle is recognised for its high-quality learning and teaching, as well as contemporary and exciting academic programmes.

The university’s NeW Futures Strategic Plan 2016-2025 aims at delivering programmes which are of high quality and are accessible, through its innovative models. With an emphasis on outstanding student experience, as well as good teaching, the university produces graduates who are globally competitive, while the university maintains its place among Australia’s best for learning and teaching.

Among its staff, there are experts who are recipients of the national and state Teacher of the Year award and winners of the renowned Australian Awards for University Teaching.

The University of Newcastle provides students with an engaging approach to learning. The programmes offered at the university integrate study with research, practical experience, and paid employment.

Amid intense global competition, the University of Newcastle’s reputation for delivering high quality and world-class learning and teaching has attracted students from over 114 countries.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

As a leading provider in university education, the University of Newcastle is recognised for its high-quality learning and teaching, as well as contemporary and exciting academic programmes.

The university's Strategic Plan 2016-2025 aims at delivering programmes which are of high quality and are accessible, through its innovative models. With an emphasis on outstanding student experience, as well as good teaching, the university produces graduates who are globally competitive, while the university maintains its place among Australia's best for learning and teaching.

Among its staff, there are experts who are recipients of the national and state Teacher of the Year award and winners of the renowned Australian Awards for University Teaching.

The University of Newcastle provides students with an engaging approach to learning. The programmes offered at the university integrate study with research, practical experience, and paid employment.

Amid intense global competition, the University of Newcastle's reputation for delivering high quality and world-class learning and teaching has attracted students from over 114 countries.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

As a leading provider in university education, the University of Newcastle is recognized for its high-quality learning and teaching, as well as contemporary and exciting academic programs.

The university's Strategic Plan 2016-2025 aims at delivering programs which are of high quality and are accessible, through its innovative models. With an emphasis on outstanding student experience, as well as good teaching, the university produces graduates who are globally competitive, while the university maintains its place among Australia's best for learning and teaching.

Among its staff, there are experts who are recipients of the national and state Teacher of the Year award and winners of the renowned Australian Awards for University Teaching.

The University of Newcastle provides students with an engaging approach to learning. The programs offered at the university integrate study with research, practical experience, and paid employment.

Amid intense global competition, the University of Newcastle's reputation for delivering high quality and world-class learning and teaching has attracted students from over 105 countries.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

As a leading provider in university education, the University of Newcastle is recognized for its high-quality learning and teaching, as well as contemporary and exciting academic programs.

The university's Strategic Plan 2016-2025 aims at delivering programs which are of high quality and are accessible, through its innovative models. With an emphasis on outstanding student experience, as well as good teaching, the university produces graduates who are globally competitive, while the university maintains its place among Australia's best for learning and teaching.

Among its staff, there are experts who are recipients of the national and state Teacher of the Year award and winners of the renowned Australian Awards for University Teaching.

The University of Newcastle provides students with an engaging approach to learning. The programs offered at the university integrate study with research, practical experience, and paid employment.

Amid intense global competition, the University of Newcastle's reputation for delivering high quality and world-class learning and teaching has attracted students from over 105 nations. 

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The following are the faculties at the University of Newcastle:

Faculty of Business and Law

The faculty delivers innovative degree programmes and facilitates a learning community that is dynamic. Its researchers collaborate with external stakeholders and partners, and actively generate knowledge over their specialist areas.

Faculty of Education and Arts

The faculty provides innovative undergraduate, postgraduate, as well as research degree programmes. It offers an exciting and vibrant scholarly community which is designed to ensure that the graduates have professional skills that are highly developed.

Faculty of Engineering and Built Environment

The faculty is one of Australia’s best-known faculties of its kind and is renowned for its high-quality research and teaching, as well as strong links with industry. The faculty’s research-intensive environment attracts academic research staff of a high calibre from across the world and Australia.

Faculty of Health and Medicine

The faculty is a global leader in providing education to health professionals, offering undergraduate as well as postgraduate professional programmes. It also offers programmes in the areas of basic sciences that supports those professions. Its success in research is facilitated by the direct access it has to the community as well as health organisations through the Hunter Medical Research Institute.

Faculty of Science

The faculty delivers degree programmes across key areas of maths, science, psychology, food and nutrition, sport and exercise, and development studies, with impressive teaching and research facilities. It works in partnership with health services, government and non-government organisations, and local industry to optimise achievements in research and teaching.

English Language and Foundation Studies Centre

Recognised nationally for its success in helping students from various backgrounds to enter university, the centre offers English language support and a number of enabling programmes.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The University of Newcastle is comprised of three colleges namely:

College of Engineering, Science and Environment

The college focuses on subjects in the fields of engineering, science and the environment. The college aims to equip students with the skills necessary to develop innovative solutions that have a positive impact on society. Industry practice is actively incorporated into the curricula of the college and programs covered include environmental science development studies architecture data science maths and psychology. There are six schools in the college:

 • School of Architecture and Built Environment
 • School of Engineering
 • School of Environmental and Life Sciences
 • School of Electrical Engineering and Computer Science
 • School of Psychology
 • School of Mathematical and Physical Sciences

College of Health, Medicine and Wellbeing

The college looks to develop students into excellent healthcare professionals and researchers who can make significant contributions to their field. The college is noted for its innovative educational approach and the quality of the research that it produces. The schools that make up the college are:

 • School of Biomedical Sciences ad Pharmacy
 • School of Health Sciences
 • School of Medicine and Public Health
 • School of Nursing and Midwifery

College of Human and Social Futures

This college is renowned for its teaching quality and research, as well as a focus on the development of students' professional skills. The college is home to 17,000 students, including master's and doctoral degree candidates. The subject focus areas for the college include business education management social sciences art and law. Schools in the college are:

 • Newcastle Business School
 • Newcastle Law School
 • School of Creative Industries
 • School of Education
 • School of Humanities and Social Sciences

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The University of Newcastle is comprised of three colleges namely:

College of Engineering, Science and Environment

The college focuses on subjects in the fields of engineering, science and the environment. The college aims to equip students with the skills necessary to develop innovative solutions that have a positive impact on society. Industry practice is actively incorporated into the curricula of the college and programs covered include environmental science development studies architecture data science maths and psychology. There are six schools in the college:

 • School of Architecture and Built Environment
 • School of Engineering
 • School of Environmental and Life Sciences
 • School of Electrical Engineering and Computer Science
 • School of Psychology
 • School of Mathematical and Physical Sciences

College of Health, Medicine and Wellbeing

The college looks to develop students into excellent healthcare professionals and researchers who can make significant contributions to their field. The college is noted for its innovative educational approach and the quality of the research that it produces. The schools that make up the college are:

 • School of Biomedical Sciences and Pharmacy
 • School of Health Sciences
 • School of Medicine and Public Health
 • School of Nursing and Midwifery

College of Human and Social Futures

This college is renowned for its teaching quality and research, as well as a focus on the development of students' professional skills. The college is home to 17,000 students, including master's and doctoral degree candidates. The subject focus areas for the college include business education management social sciences art and law. Schools in the college are:

 • Newcastle Business School
 • Newcastle Law School
 • School of Creative Industries
 • School of Education
 • School of Humanities and Social Sciences

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The University of Newcastle is comprised of three colleges:

College of Engineering, Science and Environment 

The college focuses on subjects in the fields of engineering, science and the environment. The college aims to equip students with the skills necessary to develop innovative solutions that have a positive impact on society. Industry practice is actively incorporated into the curricula of the college and programs covered include environmental science development studies architecture data science maths and psychology. There are five schools in the college:

 • School of Architecture and Built Environment 
 • School of Engineering 
 • School of Environmental and Life Sciences 
 • School of Information and Physical Sciences
 • School of Psychological Sciences

College of Health, Medicine and Wellbeing

The college looks to develop students into excellent healthcare professionals and researchers who can make significant contributions to their field. The college is noted for its innovative educational approach and the quality of the research that it produces. The schools that make up the college are:

 • School of Biomedical Sciences and Pharmacy
 • School of Health Science
 • School of Medicine and Public Health 
 • School of Nursing and Midwifery

College of Human and Social Futures

This college is renowned for its teaching quality and research, as well as a focus on the development of students' professional skills. The college is home to 17,000 students, including master's and doctoral degree candidates. The subject focus areas for the college include business education management social sciences art and law. Schools in the college are:

 • Newcastle Business School 
 • Newcastle Law School 
 • School of Education 
 • School of Humanities, Creative Industries and Social Sciences

Show more +Show less -
How to apply?

How to apply?

Undergraduate and Postgraduate Applicants

Online

For undergraduate as well as postgraduate programmes, if international students have access to internet, they can apply through the university’s Online Direct Admissions tool. Students can save their online application after they have started and revisit later.

Paper-based

If students cannot access the application online, they can complete a paper application and send it. Students can choose the programme they want to apply for, and send their completed application form. There is no cost involved in applying directly.

In order to apply, students will need to produce certified or original documents listed below. Students’ application will only be processed when the university has received these documents:

 • Passport
 • Academic transcript
 • Letters of work experience
 • Completion certificate
 • CV/resume

PhD Applicants

Applicants for the PhD programmes and research master’s degrees can apply directly on the website.

Show more +Show less -
How to apply?

How to apply?

Undergraduate and Postgraduate Applicants

Online

For undergraduate as well as postgraduate programmes, if international students have access to internet, they can apply through the university's Online Direct Admissions tool. Students can save their online application after they have started and revisit later.

Paper-based

If students cannot access the application online, they can complete a paper application and send it. Students can choose the programme they want to apply for, and send their completed application form. There is no cost involved in applying directly.

In order to apply, students will need to produce certified or original documents listed below. Students' application will only be processed when the university has received these documents:

 • Passport
 • Academic transcript
 • Letters of work experience
 • Completion certificate
 • CV/resume

PhD Applicants

Applicants for the PhD programmes and research master's degrees can apply directly on the website.

Show more +Show less -
How to apply

How to apply

Undergraduate and Postgraduate Applicants

Online

For undergraduate as well as postgraduate programs, if international students have internet access, they can apply through the university's Online Direct Admissions tool. Students can save their online application after they have started and revisit later.

Paper-based

If students cannot access the application online, they can complete a paper application and send it. Students can choose the programme they want to apply for, and send their completed application form. There is no cost involved in applying directly.

In order to apply, students will need to produce certified or original documents listed below. Students' application will only be processed when the university has received these documents:

 • Passport
 • Academic transcript
 • Letters of work experience
 • Completion certificate
 • CV/resume

PhD Applicants

Applicants for the PhD programmes and research master's degrees can apply directly on the website.

Show more +Show less -
How to apply

How to apply

Undergraduate and Postgraduate Applicants

For information on the university's international application process, prospective students are encouraged to visit the university website.

Online

For undergraduate as well as postgraduate programs, if international students have internet access, they can apply through the university's Online Direct Admissions tool. Students can save their online application after they have started and revisit later.

In order to apply, students will need to produce certified or original documents listed below. Students' application will only be processed when the university has received these documents:

 • Passport
 • Academic transcript
 • Letters of work experience
 • Completion certificate
 • CV/resume

PhD Applicants

Applicants for the PhD programmes and research master's degrees can apply directly on the website.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

NeW Space

NeW Space is an AUD 95 million landmark education precinct situated in the midst of Newcastle's CBD, utilising the latest in technology as well as innovation in both teaching and learning to provide a student experience that is world-class.

NeW Space is a part of the university’s City campus, providing university-supported activities across its faculties including:

 • information commons and digital library services
 • work integrated learning
 • collaborative research and learning spaces
 • social spaces
 • facilities for professional, industry, and community engagement.

Education environments

The University of Newcastle’s campuses at Newcastle, Central Coast and Port Macquarie are located in attractive bushland settings, which provide great backdrops for its outdoor study spaces. Students can benefit from the wireless access available to move their study outdoors.

Research facilities

The University of Newcastle is a research-intensive university as well as a leading contributor to research both in the world and in Australia. The university’s research facilities support the university's commitment to excellence in research, and also reflects the wide range of research that is carried out at the institution. The university’s researchers benefit from its world-class infrastructure and flagship research institutes consisting of the Hunter Medical Research Institute (HMRI), Newcastle Institute for Energy and Resources (NIER), and more than 15 Priority Research Centres.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

NUspace

NUspace is an AUD 95 million landmark education precinct situated in the midst of Newcastle's CBD, utilising the latest in technology as well as innovation in both teaching and learning to provide a student experience that is world-class.

NUspace is a part of the university's City campus, providing university-supported activities across its faculties including:

 • information commons and digital library services
 • work integrated learning
 • collaborative research and learning spaces
 • social spaces
 • facilities for professional, industry, and community engagement

Education environments

The University of Newcastle's campuses at Callaghan and Ourimbah (Central Coast) are located in attractive bushland settings, which provide great backdrops for its outdoor study spaces. Students can benefit from the wireless access available to move their study outdoors.

Research facilities

The University of Newcastle is a research-intensive university as well as a leading contributor to research both in the world and in Australia. The university's research facilities support the university's commitment to excellence in research, and also reflects the wide range of research that is carried out at the institution. The university's researchers benefit from its world-class infrastructure and flagship research institutes consisting of the Hunter Medical Research Institute (HMRI), Newcastle Institute for Energy and Resources (NIER), and more than 15 Priority Research Centres.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

NUspace

NUspace is an AUD 95 million education precinct in Newcastle's CBD, utilising the latest in technology as well as innovation in both teaching and learning to provide a world-class student experience.

Campuses

Callaghan (Newcastle)

The original campus, Callaghan is well connected to regional employers and industry, including the John Hunter Hospital and Hunter Medical Research Institute (HMRI). It is the central hub for education, humanities, social science, and science, technology, engineering, mathematics and medicine (STEMM), nursing and health.

Ourimbah and Gosford (Central Coast)

The Ourimbah campus offers programs in business, education, humanities and social science, oral health therapy, podiatry and nursing and the sciences (food, coastal and marine, exercise and sports). Students benefit from partnerships with the Central Coast Local Health District for specialised health degrees, world-class research and testing facilities, as well as growing opportunities for research.

In 2021, the Central Coast Clinical School welcomed its first students and expanded its presence into Gosford.

Sydney (City)

The Sydney campus offers world-class facilities and innovative learning. A range of ELICOS English Language programs and postgraduate programs are offered, including Information Technology, Business Administration and Professional Accounting.

Singapore (Downtown Core)

Located in the CBD of one of Asia's best entrepreneurial and educational hubs, the Singapore campus offers programs in business, commerce, communications, construction management, engineering, environmental and occupational health and safety and information technology.

Research

The university is a leading contributor to research both in the world and in Australia. Its researchers benefit from its world-class facilities and flagship research institutes consisting of the Hunter Medical Research Institute (HMRI), Newcastle Institute for Energy and Resources (NIER), and more than 15 Priority Research Centres.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Campuses

Newcastle City

NUspace is an AUD 95 million education precinct in Newcastle's CBD, utilising the latest in technology as well as innovation in both teaching and learning to provide a world-class student experience.

At Honeysuckle, Q Building provides state-of-the-art facilities for the School of Creative Industries (SOCI) and the Integrated Innovation Network (I2N) Hub, strengthening the university's presence in the Newcastle CBD.

Callaghan (Newcastle)

The original campus, Callaghan is well connected to regional employers and industry, including the John Hunter Hospital and Hunter Medical Research Institute (HMRI). It is the central hub for education, humanities, social science, and science, technology, engineering, mathematics and medicine (STEMM), nursing and health.

Ourimbah and Gosford (Central Coast)

The Ourimbah campus offers programs in business, education, humanities and social science, oral health therapy, podiatry and nursing and the sciences (food, coastal and marine, exercise and sports).

In 2021, the Central Coast Clinical School welcomed its first students and expanded its presence into Gosford.

Sydney (City)

The Sydney campus offers world-class facilities and a range of ELICOS English Language programs and postgraduate programs, including Information Technology, Business Administration and Professional Accounting.

Singapore (Downtown Core)

Located in the CBD of one of Asia's best entrepreneurial and educational hubs, the Singapore campus offers programs in business, commerce, communications, construction management, engineering, environmental and occupational health and safety and information technology.

Research

The university is a leading contributor to research both in the world and in Australia. Its researchers benefit from its world-class facilities and flagship research institutes consisting of the Hunter Medical Research Institute (HMRI), Newcastle Institute for Energy and Resources (NIER), and more than 15 Priority Research Centres.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Some of the scholarships offered at the University of Newcastle:

FEBE Golden Jubilee Commemorative International Scholarship

This scholarship awards up to AUD 140,000 for the duration of a degree taken by a student. It supports and encourages international students who are academically gifted to enrol in a program with the Faculty of Engineering and Built Environment at the University of Newcastle (Callaghan campus), with a long-term goal of pursuing a higher research degree.

India International Excellence Scholarship

Indian students with a strong academic background could be eligible to receive the International Excellence Scholarship valued up to AUD 15,000.

South Asia Business and Law Scholarship

Students looking to begin a full-time undergraduate or postgraduate Law or Business program in 2020, with a two-year duration (minimum), are eligible for scholarships of up to AUD 12,500.

International Alumni Family and Friends Scholarship

Students referred to the university by alumni will receive AUD 10,000 towards their studies. They will also gain access to invaluable professional connections and professional development opportunities.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Some of the scholarships offered at the University of Newcastle:

FEBE Golden Jubilee Commemorative International Scholarship

This scholarship awards up to AUD 140,000 for the duration of a degree taken by a student. It supports and encourages international students who are academically gifted to enrol in a program with the Faculty of Engineering and Built Environment at the University of Newcastle (Callaghan campus), with a long-term goal of pursuing a higher research degree.

India International Excellence Scholarship

Indian students with a strong academic background could be eligible to receive the International Excellence Scholarship valued up to AUD 15,000.

Global Leaders Scholarship

Students from Africa, Latin America, Middle East, South Asia and South-East Asia looking to begin an undergraduate or postgraduate Business or Law program, are eligible for a scholarship of up to AUD 12,500.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

There is a variety of different scholarships available at the University of Newcastle, several of which can be received by international students. Some examples include:

South Asia Excellence Scholarship

The South Asia Excellence Scholarship has been established to attract high-performing students to study at the University of Newcastle. This is a merit-based scholarship that recognises applicants with a strong academic background and incentives them to continue striving to be the best that they can be.

The scholarship is valued as up to AU$40,000 depending on the length of your study. The scholarship value per year of full-time study is AU$10,000.

No need to apply - scholarships will be automatically awarded to students who have received an offer to study in an eligible, non-quota program and who will commence studying with the University of Newcastle.

ASEAN Excellence Scholarship

The ASEAN Excellence Scholarship has been established to attract high-performing students to study at the University of Newcastle. This is a merit-based scholarship that recognises applicants with a strong academic background and incentives them to continue striving to be the best that they can be.

The scholarship is valued as up to AU$40,000 depending on the length of your study. The scholarship value per year of full-time study is AU$10,000.

No need to apply - scholarships will be automatically awarded to students who have received an offer to study in an eligible, non-quota program and who will commence studying with the University of Newcastle.

Onshore Excellence Scholarship

The Onshore Excellence Scholarship has been established to attract high-performing students to study at the University of Newcastle. This is a merit-based scholarship that recognises applicants with a strong academic background and incentives them to continue striving to be the best that they can be.

The scholarship is valued as up to AU$40,000 depending on the length of your study. The scholarship value per year of full-time study is AU$10,000.

No need to apply - scholarships will be automatically awarded to students who have received an offer to study in an eligible, non-quota program and who will commence studying with the University of Newcastle.

CIE Pathways Scholarship

This scholarship has been established as an International Pathway Scholarship for eligible students entering the University of Newcastle. It is applicable for students who have completed an applicable pathway program (Foundation Studies, Degree Transfer, Degree Transfer Extended and Pre-Master's Program) at the College of International Education and will progress to their undergraduate or postgraduate coursework degree program.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Anyone with worries about the cost of studying in Australia can be reassured that the University of Newcastle is located in a place with a significantly lower cost of living than most major cities in the country. Additionally there are a huge variety of financial support options and scholarship opportunities for international students.

The University is excited to announce four new international student scholarships from 2022 valued up to AUD 60,000 depending on the length of study and the degree of choice:

There are more scholarships available at the University of Newcastle, several of which can be received by international students. Some examples include:

The South Asia Excellence Scholarship is a merit-based award, valued at AUD 10,000 per year of study. Eligibility is considered automatically upon enrolment, and awards are granted to students with strong academic achievements and motivation.

The ASEAN Excellence Scholarship is a merit-based award, targeted at students with exceptional academic performance.

The scholarship is valued at AUD 10,000 per year of full-time study, and scholarships will be automatically awarded to students who have received an offer to study in an eligible, non-quota program.

The Onshore Excellence Scholarship aims to attract high-performing students and is valued as up to AUD 40,000 depending on course duration. There is no need to apply since all students are considered upon application.

The CIE Pathways Scholarship is designed for eligible international students who are progressing to undergraduate or postgraduate study at the university, after having successfully completed a pathway program at the College of International Education.

Show more +Show less -
7399
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Australia

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
251st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

At UoN
Student Life and Experiences
At UoN
At UoN
At UoN
Study Abroad at the University of Newcastle
At UoN
At UoN
At UoN
Study at the University of Newcastle
At UoN
At UoN
At UoN
At UoN
Student Life
At the University of Newcastle
The Power of NEW
At the University of Newcastle
At University of Newcastle
New makes space exploration affordable
At University of Newcastle
New makes drinking water safe in Bangladesh
New changes stroke outcomes
At University of Newcastle
At University of Newcastle
At University of Newcastle
At University of Newcastle
At University of Newcastle
At University of Newcastle
Study abroad at the University of Newcastle
Study Abroad at the University of Newcastle
Real-world experience - Bachelor of Business student Emma
Come study with us
Life On-Campus, It
At UoN
At UoN
Study Abroad at the University of Newcastle
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$2462

 • $1030
  លំនៅដ្ឋាន
 • $898
  ម្ហូបអាហារ
 • $138
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $396
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?