ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

The University of Waikato

New Zealand
video Bg

The University of Waikato

New Zealand
video Bg

The University of Waikato

New Zealand
video Bg

The University of Waikato

New Zealand
video Bg

The University of Waikato

New Zealand
Overview

Overview

Based in the city of Hamilton in New Zealand, the University of Waikato is an internationally recognised institution which offers hundreds of different programmes with the aim of getting its graduates job-ready.

Waikato has been awarded QS five stars for facilities, social sciences and management, employability, internationalisation, teaching, and inclusiveness. The university has jumped 127 places in the QS World University Rankings over the last five years, making it number 274 out of more than 1,000 universities around the world.

The University of Waikato is an international institution, with over 2,000 of its students coming from overseas. It has an enthusiastic and energetic support team who pride themselves on helping international students with a variety of issues, such as preparing for graduate events and job fairs. All of the teaching staff at Waikato also have an ‘open office hours’ policy, so students can visit them to discuss their work and raise any issues they may have with the course content.

International students who attend Waikato can also get involved with the ‘International Buddy Programme’. This scheme pairs them up with an existing student at the institution to help them settle in more smoothly to life in a new country.

Lots of employers in New Zealand visit Waikato throughout the year to spread the word about internships and graduate positions that they have available. The university also holds a ‘Job-Ready Day’ that sees students liaise with employers and alumni and get advice on preparation for future jobs.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Based in the city of Hamilton in New Zealand, the University of Waikato is an internationally recognised institution which offers hundreds of different programmes with the aim of getting its graduates job-ready.

Waikato has been awarded QS five stars for facilities, social sciences and management, employability, internationalisation, teaching, and inclusiveness. The university has jumped 135 places in the QS World University Rankings over the last six years, making it number 266 out of more than 1,000 universities around the world.

The University of Waikato is an international institution, with over 2,500 of its students coming from overseas. It has an enthusiastic and energetic support team who pride themselves on helping international students with a variety of issues, such as preparing for graduate events and job fairs. All of the teaching staff at Waikato also have an ‘open office hours’ policy, so students can visit them to discuss their work and raise any issues they may have with the course content.

International students who attend Waikato can also get involved with the ‘International Buddy Programme’. This scheme pairs them up with an existing student at the institution to help them settle in more smoothly to life in a new country.

Lots of employers in New Zealand visit Waikato throughout the year to spread the word about internships and graduate positions that they have available. The university also holds a ‘Job-Ready Day’ that sees students liaise with employers and alumni and get advice on preparation for future jobs.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Established over 60 years ago in Hamilton, New Zealand and now a new purpose-built campus in Tauranga, the University of Waikato is a progressive and innovative institution of higher learning. With an eye on the future the university provides students with an international education, aligned with an excellent research culture.

The university has been highly rated by international students who registered an overall satisfaction of 90 per cent according to the 2019 International Student Barometer. The University of Waikato welcomes over 2,500 international students from across the globe who form part of a culturally diverse student community. International students also have the opportunity to apply for numerous bursaries and scholarships at the university.

The institution is committed to providing the ideal learning environment for students which is supported by highly-qualified and renowned faculty. In addition to academic support, international students are assisted consistently throughout their studies, from counselling to career guidance. Programmes include being paired with an existing student to assist with settling in. There is also an energetic and vibrant student life to get involved in with clubs, societies and activities.

Students are well prepared by the university for the rigours of a career in a variety of workplaces. The university maintains good relationships with industry and prospective employers often visit the institution to chat to students and discuss internships or work placements. Students are actively encouraged to engage with both potential employers and alumni to get an insight into the world of work and take advantage of the opportunities on offer.8

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of Waikato is renowned for its global research portfolio, distinctive future-focused courses, and world-class international education.

Established for over 60 years, it has three campuses two Hamilton and Tauranga city in New Zealand, with a third located at Zhejiang University City College (ZUCC) in China.

Over 8,359 students from 80 countries are enrolled, and its 2,500 international students rated their overall satisfaction with the institution at 90 per cent (International Student Barometer 2019).

It offers a range of subjects across multiple divisions, faculties, and schools. This includes undergraduate degrees, postgraduate diplomas, masters and higher degrees. The university provides a flexible degree structure, so students can customize their qualification to suit their strengths and career goals.

Led by an award-winning faculty, and strengthened by strong partnerships, the university's distinct courses provide students with an international education. Small classes provide accessibility to lecturers for individual support, and an engaging learning environment.

The university is globally ranked in several subjects by both QS World University Rankings and Times Higher Education (THE). Also recognized for its research excellence, Waikato is ranked 72nd for its quality and impact of research (QS World University Rankings 2021) and in the top 60 worldwide for research that supports economic growth (THE 2021)

Prospective employers and alumni regularly visit the institution to discuss internships and work placements. Every year, the university offers over 2,000 industry placements and internships to undergraduate and postgraduate students for unique work experiences and networking opportunities.

Two of New Zealand's fastest growing cities are nearby to the university's campuses. A short commute to Auckland, students can experience both busy city and a relaxed lifestyle, with beautiful beaches, mountains and lakes also nearby.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of Waikato is renowned for its global research portfolio, distinctive future-focused courses, and world-class international education.

Established for over 60 years, it has three campuses two Hamilton and Tauranga city in New Zealand, with a third located at Zhejiang University City College (ZUCC) in China.

Over 8,359 students from 80 countries are enrolled, and its 2,500 international students rated their overall satisfaction with the institution at 90 per cent (International Student Barometer 2019).

It offers a range of subjects across multiple divisions, faculties, and schools. This includes undergraduate degrees, postgraduate diplomas, masters and higher degrees. The university provides a flexible degree structure, so students can customize their qualification to suit their strengths and career goals.

Led by an award-winning faculty, and strengthened by strong partnerships, the university's distinct courses provide students with an international education. Small classes provide accessibility to lecturers for individual support, and an engaging learning environment.

The university is globally ranked in several subjects by both QS World University Rankings and Times Higher Education (THE). Also recognized for its research excellence, Waikato is ranked 72nd for its quality and impact of research (QS World University Rankings 2021) and in the top 60 worldwide for research that supports economic growth (THE 2021)

Prospective employers and alumni regularly visit the institution to discuss internships and work placements. Every year, the university offers over 2,000 industry placements and internships to undergraduate and postgraduate students for unique work experiences and networking opportunities.

Two of New Zealand's fastest growing cities are nearby to the university's campuses. A short commute to Auckland, students can experience both busy city and a relaxed lifestyle, with beautiful beaches, mountains and lakes also nearby.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Aaminah Ghani, a student of the University of Waikato, was able to embark on a journey to Vietnam with the help of the Prime Minister’s Scholarship for Asia. A student of Bachelor of Management Studies, she was able start an internship with a duration of eight weeks at Direct MX located in Ho Chi Minh City.

The scholarship programme is funded by the government of New Zealand and managed by Education New Zealand with the aim of strengthening the country’s ties with Asia as well as to improve the internationalisation of the tertiary institutions in New Zealand.

The Prime Minister’s Scholarship for Asia funds the students' study or travel, work fees, and accommodation costs. Aaminah Ghani is one of the seventeen students at the University of Waikato who has received the Prime Minister’s Scholarship for Asia.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Aaminah Ghani, a student of the University of Waikato, was able to embark on a journey to Vietnam with the help of the Prime Minister’s Scholarship for Asia. A student of Bachelor of Management Studies, she was able start an internship with a duration of eight weeks at Direct MX located in Ho Chi Minh City.

The scholarship programme is funded by the government of New Zealand and managed by Education New Zealand with the aim of strengthening the country’s ties with Asia as well as to improve the internationalisation of the tertiary institutions in New Zealand.

The Prime Minister’s Scholarship for Asia funds the students' study or travel, work fees, and accommodation costs. Aaminah Ghani is one of the seventeen students at the University of Waikato who has received the Prime Minister’s Scholarship for Asia.

Show more +Show less -
What's new

What's new

A research project focusing on wetland education, which is a joint venture between the University of Waikato and Manaaki Whenua Landcare Research, recently received funding of NZD 127,000 from the Ministry of Business, Innovation and Employment's (MBIE) Unlocking Curious Minds fund.

The project strives to create a series of multimedia educational (bilingual) resources, based around the research into New Zealand's wetland ecology and restoration. This is a one-year project scheduled to start in February 2020.

''We don't want people to look over there and see a swamp, we want them to see the hugely rich biodiversity our wetlands hold and the vital role they play in the ecosystem they sit in,'' says Project Manager, Andrea Soanes.

''When you engage people in a really deep and meaningful way you see that lightbulb switch on and it can take their life in a slightly different direction, it builds passion and understanding. That's what excites me,'' Miss Soanes added. Ms Soanes believes this project could help strengthen the relationship between scientists and regional communities, which will aid to the future protection of wetlands.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Design studio

The university's School of Engineering has opened a new civil engineering design studio. Providing a practical learning space, students can collaborate and apply knowledge in a real work environment.

An open-plan studio with multiple break-out spaces, the studio also boasts a digital construction lab, with state-of-the-art digital tools.

Global partnerships

While New Zealand's borders remain restricted due to Covid-19, the university is opening a new China Learning Centre at its partner institute, Shanghai International Studies University. Students from China can now study selective foundation and first-year undergraduate programme through Waikato university.

The university has also launched pathway programmes in over 30 countries worldwide. Helping students progress into degree-level programs at Waikato, this has been created in partnership with Education New Zealand and NCUK. Bursaries will be offered to all students who progress to Waikato through the pathway programmes in 2021 and 2022.

New campus

The university's Tauranga campus recently opened in 2019. A modern, multi-purpose institution with an NZD 60 million investment, it offers a variety of qualifications and study options.

Its high-quality academic and recreational facilities include:

 • 24-hour computer labs
 • Central atrium
 • Communal study spaces
 • Marine science research centre
 • Open courtyard and cafes
 • Science and engineering labs
 • Sports facility

Rankings

The university's research has been placed within the top 60 of worldwide universities by the Times Higher Education impact rankings. This recognizes both the impact on economic growth and reducing of inequality that is created through the university's research. Waikato is now ranked within the top 35 of global universities.

In addition to this, Waikato Management School's accounting programme has been ranked top in New Zealand and Australia (BYU Accounting Research Rankings 2020).

Show more +Show less -
What's new

What's new

Design studio

The university's School of Engineering has opened a new civil engineering design studio. Providing a practical learning space, students can collaborate and apply knowledge in a real work environment.

An open-plan studio with multiple break-out spaces, the studio also boasts a digital construction lab, with state-of-the-art digital tools.

Global partnerships

While New Zealand's borders remain restricted due to Covid-19, the university is opening a new China Learning Centre at its partner institute, Shanghai International Studies University. Students from China can now study selective foundation and first-year undergraduate programme through Waikato university.

The university has also launched pathway programmes in over 30 countries worldwide. Helping students progress into degree-level programs at Waikato, this has been created in partnership with Education New Zealand and NCUK. Bursaries will be offered to all students who progress to Waikato through the pathway programmes in 2021 and 2022.

New campus

The university's Tauranga campus recently opened in 2019. A modern, multi-purpose institution with an NZD 60 million investment, it offers a variety of qualifications and study options.

Its high-quality academic and recreational facilities include:

 • 24-hour computer labs
 • Central atrium
 • Communal study spaces
 • Marine science research centre
 • Open courtyard and cafes
 • Science and engineering labs
 • Sports facility

Rankings

The university's research has been placed within the top 60 of worldwide universities by the Times Higher Education impact rankings. This recognizes both the impact on economic growth and reducing of inequality that is created through the university's research. Waikato is now ranked within the top 35 of global universities.

In addition to this, Waikato Management School's accounting programme has been ranked top in New Zealand and Australia (BYU Accounting Research Rankings 2020).

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Practical experience and accessible academics

At the University of Waikato, students gain a globally recognised education. In 2019, the QS World University Rankings placed the University of Waikato in the world’s top 1.1% of universities. In what was a remarkable achievement, Waikato climbed 174 places in just five years.

The university’s courses are designed and taught so when students complete their degrees, they can transition easily from the classroom to the workplace. In 2018, the university offered more than 2,000 industry placement and internship opportunities to students.

The faculty at the University of Waikato are passionate about the areas of study in which they are experts, and are dedicated to helping students build their knowledge and skills which are essential for them to be successful in the careers they choose. Students at Waikato are encouraged to interact with academics, including generating debate during lectures and asking questions.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Practical experience and accessible academics

At the University of Waikato, students gain a globally recognised education. In 2020, the QS World University Rankings placed the University of Waikato in the top 300 of universities worldwide. In what was a remarkable achievement, Waikato climbed 135 places in just six years.

The university’s courses are designed and taught so when students complete their degrees, they can transition easily from the classroom to the workplace. In 2018, the university offered more than 2,000 industry placement and internship opportunities to students.

The faculty at the University of Waikato are passionate about the areas of study in which they are experts, and are dedicated to helping students build their knowledge and skills which are essential for them to be successful in the careers they choose. Students at Waikato are encouraged to interact with academics, including generating debate during lectures and asking questions.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Practical experience and accessible academics

At the University of Waikato, students gain a globally recognised education. The university's courses are designed and taught so that when students complete their degrees, they can transition easily from the classroom to the workplace. In 2019, the university offered more than 2,000 industry placement and internship opportunities to students.

The faculty at the University of Waikato are passionate about the areas of study in which they are experts and are dedicated to helping students build their knowledge and skills which are essential for them to be successful in the careers they choose. Students at Waikato are encouraged to interact with academics, including generating debate during lectures and asking questions.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

The university's award-winning faculty are experts in their field and are dedicated to student success. Its programmes are designed to meet industry and global needs, with a strong focus on work-integrated learning to prepare students for successful careers. The university is ranked 375th out of 1,000 worldwide universities (QS World University Rankings 2021).

Waikato has multiple areas of academic strength, including education, indigenous studies, management, and social sciences. Several subjects at the University of Waikato are globally ranked by QS World University Rankings, including:

 • Accounting and finance
 • Business and management
 • Communication and media studies
 • Computer science
 • Economics
 • Education
 • English
 • Environmental sciences
 • Sociology

The university also has five subjects placed within the top 300 of global institutions by Times Higher Education.

Several of the university's schools are internationally accredited, including its management school. This business school has triple crown status, an international recognition of its excellence, and an accreditation that only one per cent of business schools have. In addition to this, its accounting programme has been ranked top in New Zealand and Australia (BYU Accounting Research Rankings 2020).

Waikato's engineering programmes are also fully accredited by Engineering New Zealand. Graduates of this school will benefit from having this internationally recognised qualification.

The school of computing and mathematical sciences is the first New Zealand institution to become a member of iSchools. An international group of leading information schools, the university's partnership demonstrates its outstanding research.

The university is one of New Zealand's major research institutions. Its research impact was ranked 72nd worldwide by the Times Higher Education impact rankings. Waikato also sits within the top 35 of universities worldwide for its research excellence.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

The university's award-winning faculty are experts in their field and are dedicated to student success. Its programmes are designed to meet industry and global needs, with a strong focus on work-integrated learning to prepare students for successful careers. The university is ranked 375th out of 1,000 worldwide universities (QS World University Rankings 2021).

Waikato has multiple areas of academic strength, including education, indigenous studies, management, and social sciences. Several subjects at the University of Waikato are globally ranked by QS World University Rankings, including:

 • Accounting and finance
 • Business and management
 • Communication and media studies
 • Computer science
 • Economics
 • Education
 • English
 • Environmental sciences
 • Sociology

The university also has five subjects placed within the top 300 of global institutions by Times Higher Education.

Several of the university's schools are internationally accredited, including its management school. This business school has triple crown status, an international recognition of its excellence, and an accreditation that only one per cent of business schools have. In addition to this, its accounting programme has been ranked top in New Zealand and Australia (BYU Accounting Research Rankings 2020).

Waikato's engineering programmes are also fully accredited by Engineering New Zealand. Graduates of this school will benefit from having this internationally recognised qualification.

The school of computing and mathematical sciences is the first New Zealand institution to become a member of iSchools. An international group of leading information schools, the university's partnership demonstrates its outstanding research.

The university is one of New Zealand's major research institutions. Its research impact was ranked 72nd worldwide by the Times Higher Education impact rankings. Waikato also sits within the top 35 of universities worldwide for its research excellence.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

 • Faculty of Arts and Social Sciences – The faculty provides a number of qualifications on subjects including humanities, social sciences, and performing arts.
 • Faculty of Computing and Mathematical Sciences – This faculty offers students a leading-edge and stimulating environment of quality, world-class research, and relevant the teaching programme.
 • Te Kura Toi Tangata Faculty of Education – The faculty delivers programmes in teacher education, education, counselling, educational leadership as well as education studies.
 • Faculty of Health, Sport and Human Performance – The faculty fosters collaborative relationships with some of New Zealand’s top sports organisations and facilities to stay at the forefront of this dynamic industry.
 • Te Piringa - Faculty of Law – Offers professional law qualifications that provide pathways to legal practice and to a range of careers in non-governmental organisations and public services.
 • Te Pua Wānanga ki te Ao - Faculty of Māori and Indigenous Studies – Provides programmes in the Māori language and culture, linguistics, customs, media and communication, creative and performing arts, development studies, and Treaty of Waitangi.
 • Faculty of Science and Engineering – The faculty offers a number of innovative programmes including undergraduate degrees of Bachelor of Science, Bachelor of Engineering with Honours, and the Bachelor of Science (Technology).
 • Waikato Management School – Holds Triple Crown accreditation, placing it in the top 1% of business schools in the world. Programmes are renowned for their practical focus, relevance, and their foundation in leading-edge business research.
 • Waikato Pathways College Delivers foundation and university preparation courses, as well as English language programmes. The Waikato Pathways College also supports the international study groups which are offered in a number of discipline areas and also trains teachers who wish to teach English to adults.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

 • School of Arts – The school provides a number of qualifications and students will gain relevant and critical skills.
 • School of Computing and Mathematical Sciences – This school offers students a leading-edge and stimulating environment, along with world-class research and teaching.
 • School of Education – The school delivers programmes in teacher education, education, counselling, educational leadership, as well as education studies.
 • School of Engineering – Study with some of the world’s leading engineering researchers and practitioners, supported by specialised labs and exciting projects and work placement opportunities.
 • School of Health, Sport and Human Performance – The faculty fosters collaborative relationships with some of New Zealand’s top sports organisations and facilities.
 • Faculty of Law – This faculty offers professional law qualifications that provide pathways to legal practice and to a range of careers in non-governmental organisations and public services.
 • Faculty of Māori and Indigenous Studies – This provides programmes in the Māori language and culture, linguistics, customs, media and communication, creative and performing arts, development studies, and Treaty of Waitangi.
 • School of Psychology – The School of Psychology at Waikato is recognised as the home of Applied Psychology in New Zealand.
 • School of Science – The school offers a number of innovative programmes and is home to world-class research excellence and some of the most advanced laboratory equipment available.
 • School of Social Sciences –Research-led teaching at the intersection of key global and local debates around pertinent issues.
 • Waikato Management School – Placed in the top 1% of business schools in the world, programmes are renowned for their practical focus, relevance, and their foundation in leading-edge business research.
 • Waikato Pathways College – Delivers foundation and university preparation courses, as well as English language programmes.

Show more +Show less -
Why Hamilton and Tauranga, New Zealand?

Why Hamilton and Tauranga, New Zealand?

Culturally diverse, beautiful, and safe, New Zealand has a work-life balance that is the envy of the world. It's why these locations have consistently led international quality-of-life surveys. Hamilton and Tauranga city, and surrounding regions offer a wealth of nature-based activities and attractions, as well as world-class university education and vibrant city life.

The University of Waikato has two campuses located in Hamilton and Tauranga City. Both cities are centrally located in the north island of New Zealand and are relaxed and safe cities. Many popular tourist destinations such as the Hobbiton film set, Rotorua, and Auckland city are within close proximity.

Hamilton City

Hamilton is a vibrant and multicultural city immersed in Indigenous Māori culture, and is New Zealand's 4th largest city. Located on the banks of the Waikato River, Hamilton boasts magnificent parks and gardens.

Tauranga City

Tauranga is New Zealand's fifth largest city and is bustling with cultural, sporting and recreational activities. The cosmopolitan city is well known for its blue skies, warm climate, beautiful beaches, stunning harbour and relaxed lifestyle.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The university is split into several divisions, seven faculties and schools which offer undergraduate degrees, postgraduate diplomas, masters and higher degrees. Its main schools are:

 • Division of Arts, Law, Psychology and Social Sciences
 • Division of Health, Engineering, Computing and Science
 • Division of Education
 • Waikato Management School
 • School of Graduate Research
 • Te Pua Wānanga ki te Ao – Faculty of Māori and Indigenous Studies

The university also runs university preparation and foundation courses through the University of Waikato College. It also supports international students through English language programmes across a range of disciplines.

Waikato was also the first university in New Zealand to receive approval from the Chinese Ministry of Education to award degrees in China. Students can choose from three undergraduate degree programmes between Waikato and its partnered institute, Zhejiang University City College (ZUCC). Awarding a degree from both universities, the subjects available are:

 • Bachelor of business analysis with a major in finance
 • Bachelor of media and creative technologies with a major in design media
 • Bachelor of computer graphic design

Led by faculty from both Waikato and ZUCC, this joint institution also welcomes exchange students from the Hamilton and Tauranga campuses.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The university is split into several divisions, seven faculties and schools which offer undergraduate degrees, postgraduate diplomas, masters and higher degrees. Its main schools are:

 • Division of Arts, Law, Psychology and Social Sciences
 • Division of Health, Engineering, Computing and Science
 • Division of Education
 • Waikato Management School
 • School of Graduate Research
 • Te Pua Wānanga ki te Ao – Faculty of Māori and Indigenous Studies

The university also runs university preparation and foundation courses through the University of Waikato College. It also supports international students through English language programmes across a range of disciplines.

Waikato was also the first university in New Zealand to receive approval from the Chinese Ministry of Education to award degrees in China. Students can choose from three undergraduate degree programmes between Waikato and its partnered institute, Zhejiang University City College (ZUCC). Awarding a degree from both universities, the subjects available are:

 • Bachelor of business analysis with a major in finance
 • Bachelor of media and creative technologies with a major in design media
 • Bachelor of computer graphic design

Led by faculty from both Waikato and ZUCC, this joint institution also welcomes exchange students from the Hamilton and Tauranga campuses.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

There are several ways students can gain admission to degree study at the University of Waikato. The University of Waikato teaches in the English language and requires all students to demonstrate proficiency in written and spoken English.

The university has an extensive list of entry requirements based on a large number of qualifications. Applications using qualifications not on this list will be assessed on a case-by-case basis.

Undergraduate International

Academic entry requirements are dependent on which country your previous study was completed in and each application is assessed on a case-by-case basis.

Postgraduate

Students will need to meet the English language and academic requirements. Generally, an undergraduate degree in a similar area of study is required. Requirements are identified on the qualification pages of the university website.

Higher degrees

English language proficiency of an IELTS of 6.5 overall with no less than 6.0 in writing, or equivalent. Academic entry requirements also apply.

Pathways options

There are pathway options available for students who do not meet entry requirements.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

There are several ways students can gain admission to degree study at the University of Waikato. The University of Waikato teaches in the English language and requires all students to demonstrate proficiency in written and spoken English.

The university has an extensive list of entry requirements based on a large number of qualifications. Applications using qualifications not on this list will be assessed on a case-by-case basis.

Undergraduate International

Academic entry requirements are dependent on which country your previous study was completed in and each application is assessed on a case-by-case basis.

Postgraduate

Students will need to meet the English language and academic requirements. Generally, an undergraduate degree in a similar area of study is required. Requirements are identified on the qualification pages of the university website.

Higher degrees

English language proficiency of an IELTS of 6.5 overall with no less than 6.0 in writing, or equivalent. Academic entry requirements also apply.

Pathways options

There are pathway options available for students who do not meet entry requirements.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

There are several ways students can gain admission to degree study at the University of Waikato. The University of Waikato teaches in the English language and requires all students to demonstrate proficiency in written and spoken English. The university has an extensive list of entry requirements based on a large number of qualifications.

Undergraduate

Academic entry requirements are dependent on which country the international student's previous study was completed in and each application is assessed on a case-by-case basis.

Postgraduate

Students will need to meet the English language and academic requirements. Generally, an undergraduate degree in a similar area of study is required. Requirements are identified on the qualification pages of the university website.

Pathways options

There are pathway options available for students who do not meet entry requirements. Students should visit the university website for more details on entry requirements.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Each course at the University of Waikato has individual entry requirements, including specific qualifications based on the country of the applicant.

Across the university, all students need proficiency in both written and spoken English. Because many test centres are closed due to Covid-19, Waikato is currently accepting scores from IELTS Indictors, TOEFL iBT Home (Plus) and Duolingo English Tests. Results from IELTS and TOEFL iBT tests which have been taken in the last three years will also be accepted.

Applicants who submit test scores using any of these three providers will be issued an unconditional offer but will also need to take an online language assessment. This is all subject to review, so applicants should check the university's website first.

If the applicant's secondary education was taught in English, a waiver for English proficiency may be considered. Evidence of this will need to be provided at the time of application.

If applicants don't meet English proficiency requirements, they can attend the university's English language programme. Specifically designed for international students, these foundation and diploma programmes can be studied both on-campus and online. Preparing applicants for undergraduate and postgraduate studies, the programmes are led by specialist teachers who develop study skills and subject knowledge to improve language skills. Once completed, students can progress onto their chosen degree at the university.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Each course at the University of Waikato has individual entry requirements, including specific qualifications based on the country of the applicant.

Across the university, all students need proficiency in both written and spoken English. Because many test centres are closed due to Covid-19, Waikato is currently accepting scores from IELTS Indictors, TOEFL iBT Home (Plus) and Duolingo English Tests. Results from IELTS and TOEFL iBT tests which have been taken in the last three years will also be accepted.

Applicants who submit test scores using any of these three providers will be issued an unconditional offer but will also need to take an online language assessment. This is all subject to review, so applicants should check the university's website first.

If the applicant's secondary education was taught in English, a waiver for English proficiency may be considered. Evidence of this will need to be provided at the time of application.

If applicants don't meet English proficiency requirements, they can attend the university's English language programme. Specifically designed for international students, these foundation and diploma programmes can be studied both on-campus and online. Preparing applicants for undergraduate and postgraduate studies, the programmes are led by specialist teachers who develop study skills and subject knowledge to improve language skills. Once completed, students can progress onto their chosen degree at the university.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Waikato’s first-class facilities provide a student-centred learning environment designed to give students the support they need while they study at the university. It holds a five-star QS Stars rating for its facilities.

Student Centre

This is the university’s central hub for student support, and combines traditional library resources with hi-tech IT facilities. It is equipped with a café, library services, computer facilities and quiet study areas.

Gallagher Academy of Performing Arts

Specifically designed for performing arts, equipped with a world-class concert chamber and a range of teaching and performance spaces.

The University of Waikato Adams Centre for High Performance, Tauranga

A world-class facility that contains all the essential elements required to service elite athletes and prepare them for competition on the world stage.

Cyber Security Lab

The Cyber Security Lab develops solutions that enable users to know their data provenance, and to preserve the privacy and utility of data.

On-Campus Accommodation

The Hamilton campus offers four on-campus accommodation options. Students can choose between fully-catered and self-catered living options.

Other Hamilton on-campus facilities include:

 • Recreation centre and gym
 • Swimming pools
 • Sports courts (Tennis, Squash, Basketball)
 • Cafes and food shops (offering vegetarian and halal food)
 • Post office
 • Pharmacy
 • Doctors
 • Chapel and prayer rooms (providing services for most religious practices)
 • Stationery shop

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Waikato’s first-class facilities provide a student-centred learning environment designed to give students the support they need while they study at the university. It holds a five-star QS Stars rating for its facilities.

Student Centre

This is the university’s central hub for student support, and combines traditional library resources with hi-tech IT facilities. It is equipped with a café, library services, computer facilities and quiet study areas.

Gallagher Academy of Performing Arts

Specifically designed for performing arts, equipped with a world-class concert chamber and a range of teaching and performance spaces.

The University of Waikato Adams Centre for High Performance, Tauranga

A world-class facility that contains all the essential elements required to service elite athletes and prepare them for competition on the world stage.

Cyber Security Lab

The Cyber Security Lab develops solutions that enable users to know their data provenance, and to preserve the privacy and utility of data.

On-Campus Accommodation

The Hamilton campus offers five on-campus accommodation options for students to choose from. Students can select either fully-catered and self-catered living options. The Tauranga campus offers accommodation within a two minute walk to campus, making it easy for students to access facilities and amenities.

Other on-campus facilities include:

 • Bank and cash machines*
 • Cafés (offering vegetarian and halal food)
 • Doctors*
 • Gym and recreation centre*
 • Library
 • Multi-faith chapel* and prayer rooms
 • Outdoor pool*
 • Pharmacy*
 • Post Office*
 • Sports fields, tennis, basketball and squash courts*
 • Student Centre
 • The Wellbeing Hub*

* These facilities are for Hamilton campus only. However, as the Tauranga campus is located in the heart of the city, many of these facilities are available within a short walking distance for students.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Waikato's first-class facilities provide a student-centred learning environment designed to give students the support they need while they study at the university. It holds a five-star QS Stars rating for its facilities.

Student Centre

This is the university's central hub for student support and combines traditional library resources with hi-tech IT facilities. It is equipped with a cafe, library services, computer facilities and quiet study areas.

Gallagher Academy of Performing Arts

Specifically designed for performing arts, equipped with a world-class concert chamber and a range of teaching and performance spaces.

The University of Waikato Adams Centre for High Performance, Tauranga

A world-class facility that contains all the essential elements required to service elite athletes and prepare them for competition on the world stage.

Cyber Security Lab

The Cyber Security Lab develops solutions that enable users to know their data provenance, and to preserve the privacy and utility of data.

On-Campus Accommodation

The Hamilton campus offers students on-campus accommodation options.

Other on-campus facilities include:

 • Recreation centre and gym
 • Swimming pools
 • Sports courts (Tennis, Squash, Basketball)
 • Cafes and food shops (offering vegetarian and halal food)
 • Post office
 • Pharmacy
 • Doctors
 • Stationery shop
 • Multi-faith chapel and prayer room
 • The Wellbeing Hub
 • OMEN Esports Arena

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Academic

The university's student centre is the central hub for both student support and extensive library resources. It also has a cafe, computer facilities and quiet study areas.

Work has also recently begun on a new multi-purpose hub. The Pā, will house a marae and spaces for students to work and relax.

Students across disciplines have access to advanced subject specific facilities. This includes:

 • Adams Centre for High Performance in Tauranga – facilities for elite athletes
 • Gallagher Academy of Performing Arts – Range of teaching and performance spaces.
 • State-of-the-art science and engineering labs
 • Marine science research centre

Accommodation

Student housing is available on both Hamilton and Tauranga campuses.

The Hamilton campus boasts a range of accommodation, including halls of residences, apartments, cottages, studios, and units. Summer accommodation is also provided on the Hamilton campus for students who study over the summer months.

The Tauranga accommodation houses students exclusively studying on its campus. It offers six apartments, each with three bedrooms and shared facilities.

Social

The university regularly hosts events, activities, and social occasions. It offers over 60 clubs and societies across a range of interests, from sports, politics and cultural interests to academic areas.

Health and fitness facilities can be found at UniRec. It features over 40 group exercise classes, fully equipped cardio and weight rooms, personal training sessions, squash courts, physiotherapy appointments, sports hall and several swimming pools. The Hamilton campus also boasts the largest university sports field in New Zealand.

The Gallagher Academy of Performing Arts often hosts concerts, theatre and dance performances, exhibitions, festivals and student events.

Other on-campus facilities include:
Cafes and food shops (offering vegetarian and halal food)

 • Chapel
 • Doctors
 • OMEN Esports Arena
 • Pharmacy
 • Post office
 • Recreation centre and gym
 • Stationery shop

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Academic

The university's student centre is the central hub for both student support and extensive library resources. It also has a cafe, computer facilities and quiet study areas.

Work has also recently begun on a new multi-purpose hub. The Pā, will house a marae and spaces for students to work and relax.

Students across disciplines have access to advanced subject specific facilities. This includes:

 • Adams Centre for High Performance in Tauranga – facilities for elite athletes
 • Gallagher Academy of Performing Arts – Range of teaching and performance spaces.
 • State-of-the-art science and engineering labs
 • Marine science research centre

Accommodation

Student housing is available on both Hamilton and Tauranga campuses.

The Hamilton campus boasts a range of accommodation, including halls of residences, apartments, cottages, studios, and units. Summer accommodation is also provided on the Hamilton campus for students who study over the summer months.

The Tauranga accommodation houses students exclusively studying on its campus. It offers six apartments, each with three bedrooms and shared facilities.

Social

The university regularly hosts events, activities, and social occasions. It offers over 60 clubs and societies across a range of interests, from sports, politics and cultural interests to academic areas.

Health and fitness facilities can be found at UniRec. It features over 40 group exercise classes, fully equipped cardio and weight rooms, personal training sessions, squash courts, physiotherapy appointments, sports hall and several swimming pools. The Hamilton campus also boasts the largest university sports field in New Zealand.

The Gallagher Academy of Performing Arts often hosts concerts, theatre and dance performances, exhibitions, festivals and student events.

Other on-campus facilities include:
Cafes and food shops (offering vegetarian and halal food)

 • Chapel
 • Doctors
 • OMEN Esports Arena
 • Pharmacy
 • Post office
 • Recreation centre and gym
 • Stationery shop

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

International Excellence Scholarship – Up to 10,000 NZD

The scholarship contributes up to NZD 10,000 towards tuition fees for international students enrolling in undergraduate or postgraduate-taught studies.

University of Waikato Doctoral Scholarship

Students intending to enrol full-time in a PhD, DMA, EdD or SJD at the University of Waikato will be asked to indicate whether they wish to be considered for a UoW Doctoral Scholarship on the Application to Enrol form. Applications will be considered in three rounds a year.

High Achievement Scholarship

This scholarship is open to international students who enrol at Waikato for the second year of an undergraduate programme (full-time). Students who have achieved a grade average of B+ during the first year of an undergraduate programme (full-time) at the university will be automatically awarded this scholarship during their second year. The scholarship is equal to a discount of 15% on the full tuition fees of international students for the second year.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

International Excellence Scholarship – Up to NZD 10,000

This scholarship contributes up to NZD 10,000 towards tuition fees for international students enrolling in undergraduate or postgraduate-taught studies.

University of Waikato Doctoral Scholarship

Students intending to enrol full-time in a PhD, DMA, EdD or SJD at the University of Waikato will be asked to indicate whether they wish to be considered for a UoW Doctoral Scholarship on the Application to Enrol form. There is no need for a separate application process and applications will be considered in three rounds a year.

High Achievement Bursary

International students looking to enrol into the second year of undergraduate programmes (full-time) can apply for this bursary. Students must have an average of B+ for their first year in order to be eligible for the award. The bursary awards NZD5000 toward the second year of international students’ undergraduate study.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

University of Waikato International Excellence Scholarship – Up to NZD 10,000

The University of Waikato International Excellence Scholarship contributes up to NZD 10,000 towards tuition fees for international students enrolling in undergraduate or postgraduate-taught studies.

Applicants must be recipients of either a conditional or unconditional offer of place from the university. Applications for the International Excellence Scholarship may be submitted at any time.

University of Waikato Doctoral Scholarship

Students intending to enrol full-time in a PhD, DMA, EdD or SJD at the University of Waikato will be asked to indicate whether they wish to be considered for a UoW Doctoral Scholarship on the application to enrol form.

Students are encouraged to visit the University of Waikato website for a full list of scholarships and bursaries that are available to international students.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

International students are eligible for a range of scholarships and bursaries through the University of Waikato. Some of the funding requires an application, while others automatically consider students based on their university submission.

First-year international applicants for 2021 will automatically receive a 20 per cent bursary towards tuition fees upon enrolment.

Other scholarship and bursary options include:

The High Achievement Bursary for International Students

Open to all international students who enrol in a full-time undergraduate programme at the university. Awarding NZD 5,000, which is deducted from student fees for the second year of study, applicants need to achieve at least a B+ grade to be considered.

University of Waikato International Excellence – NZ School Leavers Scholarship

Aimed at international students completing Year 13 in a New Zealand high school in 2021, who intend to enrol full-time as an undergraduate in 2022. Applicants need to have completed NCEA Level 2 and received at least a merit. Recipients can be awarded up to NZD 10,000.

The New Zealand NCUK University of Waikato Bursary

Awards up to NZD 6,000 to international students on the university's pathway programmes who want to transition onto a full-time undergraduate course. Applicants need to complete the international foundation year, international year one or the master's preparation programme to be considered.

The Tauranga Campus International Bursary

Offered to new students on the Tauranga campus. The bursary awards up to NZD 10,000, which will be applied to tuition fees at the start of the academic year.

University of Waikato Doctoral Scholarship

Awards NZD 25,000 per year, for three years, plus domestic tuition fees. A scholarship with automatic consideration, applicants for full-time PhD, DMA, EdD or SJD degrees need to indicate whether they want to be considered on their application form.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

International students are eligible for a range of scholarships and bursaries through the University of Waikato. Some of the funding requires an application, while others automatically consider students based on their university submission.

First-year international applicants for 2021 will automatically receive a 20 per cent bursary towards tuition fees upon enrolment.

Other scholarship and bursary options include:

The High Achievement Bursary for International Students

Open to all international students who enrol in a full-time undergraduate programme at the university. Awarding NZD 5,000, which is deducted from student fees for the second year of study, applicants need to achieve at least a B+ grade to be considered.

University of Waikato International Excellence – NZ School Leavers Scholarship

Aimed at international students completing Year 13 in a New Zealand high school in 2021, who intend to enrol full-time as an undergraduate in 2022. Applicants need to have completed NCEA Level 2 and received at least a merit. Recipients can be awarded up to NZD 10,000.

The New Zealand NCUK University of Waikato Bursary

Awards up to NZD 6,000 to international students on the university's pathway programmes who want to transition onto a full-time undergraduate course. Applicants need to complete the international foundation year, international year one or the master's preparation programme to be considered.

The Tauranga Campus International Bursary

Offered to new students on the Tauranga campus. The bursary awards up to NZD 10,000, which will be applied to tuition fees at the start of the academic year.

University of Waikato Doctoral Scholarship

Awards NZD 25,000 per year, for three years, plus domestic tuition fees. A scholarship with automatic consideration, applicants for full-time PhD, DMA, EdD or SJD degrees need to indicate whether they want to be considered on their application form.

Show more +Show less -
6115
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Newzealand

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
401st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

Apply now
Why Waikato
Accommodation
Student Community
Hamilton Campus
At Waikato
The Student Centre
Tauranga Campus
International Orientation
Join us at the University of Waikato
Student Experience
Relax on Campus
TGA Campus
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ

 • លំនៅដ្ឋាន
 • ម្ហូបអាហារ
 • ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

តើសិស្សនិស្សិតគិតយ៉ាងណាចំពោះយើង

ព័ត៌មានសង្ខេប
(4.0)
គុណភាពមុខវិជ្ជាសិក្សា
3.2
សុវត្ថិភាពក្នុងបរិវេណសាលា
4.6
ការទ្រទ្រង់សិស្ស និស្សិត
3.6
គុណភាពក្នុងការបង្រៀន
3.2
បរិយាកាសក្នុងបរិវេណសាលា
3.8
Quazi Tahiti
The University of Waikato
Sowmen
The University of Waikato
ចំណាត់់ថ្នាក់លើពិភពលោក
The University of Waikato The University of Waikato
Rated3/5based on5 student reviews
Customer reviews:
The University of Waikato - by, 2020-01-07
4.0/ 5 stars
The University of Waikato The University of Waikato
Rated3/5based on5 student reviews
Campus was nice only, Customer reviews:
The University of Waikato - by, 2020-01-29
1.0/ 5 stars
The University of Waikato The University of Waikato
Rated3/5based on5 student reviews
Environment and campus Customer reviews:
The University of Waikato - by, 2020-01-07
5.0/ 5 stars
The University of Waikato The University of Waikato
Rated3/5based on5 student reviews
Customer reviews:
The University of Waikato - by, 2020-01-07
4.0/ 5 stars
The University of Waikato The University of Waikato
Rated3/5based on5 student reviews
Customer reviews:
The University of Waikato - by, 2020-01-30
4.0/ 5 stars

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

The University of Waikato The University of Waikato
Rated3/5based on5 student reviews
Customer reviews:
The University of Waikato - by, 2020-01-07
4.0/ 5 stars
The University of Waikato The University of Waikato
Rated3/5based on5 student reviews
Campus was nice only, Customer reviews:
The University of Waikato - by, 2020-01-29
1.0/ 5 stars
The University of Waikato The University of Waikato
Rated3/5based on5 student reviews
Environment and campus Customer reviews:
The University of Waikato - by, 2020-01-07
5.0/ 5 stars
The University of Waikato The University of Waikato
Rated3/5based on5 student reviews
Customer reviews:
The University of Waikato - by, 2020-01-07
4.0/ 5 stars
The University of Waikato The University of Waikato
Rated3/5based on5 student reviews
Customer reviews:
The University of Waikato - by, 2020-01-30
4.0/ 5 stars

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?