ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
video Bg
video Bg
video Bg
video Bg
Overview

Overview

Trinity College was founded in 1870 after the model of the English colleges of Oxford and Cambridge, and affiliated as a college of and within the University of Melbourne.

Trinity College Foundation Studies (TCFS) was established to provide an academically excellent preparatory pathway for talented international students seeking entry to the University of Melbourne. Today, approximately 25 per cent of the University of Melbourne’s commencing international undergraduate students come through Trinity’s Foundation Studies.

TCFS is the only Foundation Studies program with guaranteed entry into University of Melbourne undergraduate courses for students who achieve the required scores. TCFS is a rigorous and challenging academic program taught by leading academics. The program has been designed in conjunction with the University of Melbourne and is supervised by the University’s Academic Board.

Trinity takes pride in its 140-year rich history, during which it has educated students from over 60 different countries. Away from the cacophony of the world, Trinity is located on the campus of the University of Melbourne and is one-and-a-half kilometres away from the city centre.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Founded in 1870, Trinity College was based on the English college model of Oxford and Cambridge. Trinity is a residential college of the University of Melbourne, with the affiliation beginning in 1876. Talented international students looking to study at the University of Melbourne can follow the academically excellent Trinity College Foundation Studies (TCFS) preparatory pathway. The University of Melbourne sees approximately 25 per cent of international undergraduate students coming from Trinity’s foundation studies.

TCFS is the only foundation studies programme that guarantees entry to undergraduate courses at the University of Melbourne, provided that students achieve the required scores. Taught by leading academics, the TCFS programme is both rigorous and challenging. It has been designed in collaboration with the University of Melbourne, with supervision provided by the university’s academic board.

Having educated students from over 60 different countries, Trinity is proud of its rich 140-year history. Located only one-and-a-half kilometres from the city centre, Trinity College is found on the quiet and tranquil campus of the University of Melbourne.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Founded in 1870, Trinity College was based on the English college model of Oxford and Cambridge. Trinity is a residential college of the University of Melbourne, with the affiliation beginning in 1876. Talented international students looking to study at the University of Melbourne can follow the academically excellent Trinity College Foundation Studies (TCFS) preparatory pathway. The University of Melbourne sees approximately 25 per cent of international undergraduate students coming from Trinity's foundation studies.

TCFS is the only foundation studies program that guarantees entry to undergraduate courses at the University of Melbourne, provided that students achieve the required scores. Taught by leading academics, the TCFS program is both rigorous and challenging. It has been designed in collaboration with the University of Melbourne, with supervision provided by the university's academic board.

Having educated students from over 60 different countries, Trinity is proud of its rich 140-year history. Located only one-and-a-half kilometres from the city centre, Trinity College is found on the quiet and tranquil campus of the University of Melbourne.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Trinity College has been offering a preparatory pathway for international students looking to access Australia's top university for more than 30 years. The University of Melbourne sees approximately 25 per cent of international undergraduate students coming from Trinity's foundation studies.

TCFS is the only foundation studies program that guarantees entry to undergraduate courses at the University of Melbourne, provided that students achieve the required scores. Taught by leading academics, the TCFS program is both rigorous and challenging. It has been designed in collaboration with the University of Melbourne, with supervision provided by the university's academic board.

Having educated students from over 60 countries, Trinity is proud of its rich history. Located only one-and-a-half kilometres from the city centre, Trinity College is found on the quiet and tranquil campus of the University of Melbourne.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Trinity College has been offering a preparatory pathway for international students looking to access Australia's top university for more than 30 years. The University of Melbourne sees approximately 25 per cent of international undergraduate students coming from Trinity's foundation studies.

TCFS is the only foundation studies program that guarantees entry to undergraduate courses at the University of Melbourne, provided that students achieve the required scores. Taught by leading academics, the TCFS program is both rigorous and challenging. It has been designed in collaboration with the University of Melbourne, with supervision provided by the university's academic board.

Having educated students from over 60 countries, Trinity is proud of its rich history. Located only one-and-a-half kilometres from the city centre, Trinity College is found on the quiet and tranquil campus of the University of Melbourne.

Show more +Show less -
What's new

What's new

One of the major highlights of 2017 was the opening of the Gateway Building by the Governor-General of the Commonwealth of Australia, His Excellency General the Honourable Sir Peter Cosgrove. The Gateway Building is intended as a world-class educational facility for Trinity College’s Pathway School, the second largest of its kind in Australia, providing international students the opportunity to equip themselves with the qualifications needed to go on to study at the University of Melbourne. The Pathways School welcomes students from 25 different countries, including China, Vietnam, Singapore, Indonesia, Malaysia and Myanmar.

The Gateway Building includes 25 tutorial rooms, an auditorium with capacity for 250 people, five drama rooms, an art gallery, six music practice rooms, computer and physics labs, archival storage spaces and student meeting rooms.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Trinity student awarded at the Australian national robotics competition

Rachel Ye, a Trinity College Foundation Studies student, was awarded the titles of robot skills champion as well as the tournament champion (VRC/VEXU) in the recent Australian national robotics competition. The wins have qualified her to participate in the 2019 Robotics World Championship in the USA.

Rachel was incredibly dedicated, spending at least 12 hours a day on robotics. Trinity College lent support in balancing her studies along with the robotics development and encouraging her participation in the national competition.

The design of the robot required them to be able to both carry balls and shoot them at different targets. “[Robotics] is like taking care of a child and seeing it grow and improve, using both creative and logical means,” says Rachel. “When I built the robot, I started off with the base and then experimented with methods to shoot the balls, such as using a catapult and a puncher”, explained Rachel.

Currently ranked first in Australia, Rachel has competed successfully in several national level robotics contests and appreciates the freedom and support that Trinity College gives for her academics and robotics.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Trinity student awarded at the Australian national robotics competition

Rachel Ye, a Trinity College Foundation Studies student, was awarded the titles of robot skills champion as well as the tournament champion (VRC/VEXU) in the recent Australian national robotics competition. The wins have qualified her to participate in the 2019 Robotics World Championship in the USA.

Rachel was incredibly dedicated, spending at least 12 hours a day on robotics. Trinity College lent support in balancing her studies along with the robotics development and encouraging her participation in the national competition.

The design of the robot required them to be able to both carry balls and shoot them at different targets. ''[Robotics] is like taking care of a child and seeing it grow and improve, using both creative and logical means,'' says Rachel. ''When I built the robot, I started off with the base and then experimented with methods to shoot the balls, such as using a catapult and a puncher'', explained Rachel.

Currently ranked first in Australia, Rachel has competed successfully in several national level robotics contests and appreciates the freedom and support that Trinity College gives for her academics and robotics.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Trinity College is pleased to welcome international students back to Melbourne to commence their foundation studies. Australia is a safe and fun destination for international students, with Melbourne, Victoria, home to the country's #1 university.

Frequently asked questions about studying in Melbourne and Australia can be found on the Trinity College website.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Trinity College is pleased to welcome international students back to Melbourne to commence their foundation studies. Australia is a safe and fun destination for international students, with Melbourne, Victoria, home to the country's #1 university.

Frequently asked questions about studying in Melbourne and Australia can be found on the Trinity College website.

Show more +Show less -
Teaching resources

Teaching resources

Teaching resources are available for all students in all intakes including a the Trinity College library which is utilised by TCFS students throughout their time at Trinity. Recently the English Conversation Corner was established for students to develop their English writing, reading and speaking skills. Casual conversations are a great way to get to know people and to become more comfortable in your surroundings. At the English Conversation Corner, TCFS students and staff share ideas and experiences, give and receive advice, and make friends. Students and staff come from many different countries, and have an amazingly diverse range of experiences and expectations.

The English Conversation Corner provides a place and time to relax and communicate informally, but in a meaningful way. Participation is voluntary, free, and open to everyone at Trinity. Topics are chosen democratically by participants and include popular themes such as Food, Music, Movies, Travel, Current Affairs, Technology, Pets, Local Customs, Jobs and Careers, and Shopping Tips.

We also share the experiences of being at Trinity College, living in Melbourne and having been – or are planning to go – to university or into the workforce. There is always something to talk about and plenty of things to share at the English Conversation Corner.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Students pursuing foundation studies obtain one-on-one guidance in choosing the most ideal pathway to the University of Melbourne, which is one of the leading universities in the world known for its academic and research excellence. Apart from studying the two core subjects, students of foundation studies will also be taught three electives out of the 11 options offered.

The guidance from staff help students enrol into programmes that can directly place them in the University of Melbourne’s undergraduate course of their choice. These programmes ensure that the students are trained in the pre-requisite subjects for the bachelor’s programme and also give them an opportunity to ace the TCFS score, which assures them an admission.

With 30 years of experience, Trinity College offers a flexible syllabus that prepares students for a wide variety of academic choices in all prominent universities in Australia. The university is also a top-ranked university in Australia according to the Times Higher Education Rankings 2019

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Students pursuing foundation studies obtain one-on-one guidance in choosing the most ideal pathway to the University of Melbourne, which is one of the leading universities in the world known for its academic and research excellence. Apart from studying the two core subjects, students of foundation studies will also be taught three electives out of the 11 options offered.

The guidance from staff help students enrol into programs that can directly place them in the University of Melbourne's undergraduate course of their choice. These programs ensure that the students are trained in the pre-requisite subjects for the bachelor's program and also give them an opportunity to ace the TCFS score, which assures them an admission.

With 30 years of experience, Trinity College offers a flexible syllabus that prepares students for a wide variety of academic choices in all prominent universities in Australia. The university is also a top-ranked university in Australia according to the Times Higher Education Rankings 2020.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Students pursuing foundation studies at Trinity obtain one-on-one guidance in choosing the most ideal pathway to the University of Melbourne, which is one of the leading universities in the world, known for its academic and research excellence. As well as studying two core subjects, students choose three electives out of the 11 options offered that best align with their interests and study aspirations.

Trinity's friendly staff help students enrol in subjects that can directly place them in the University of Melbourne's undergraduate course of their choice. This guidance ensures that students are trained in the prerequisite subjects for their preferred bachelor's program and also gives them an opportunity to achieve the prerequisite TCFS score, which assures them admission. The teachers at Trinity College are renowned for being friendly and approachable, while also challenging students to develop their academic and life skills. They are also highly experienced at teaching international students and offer personalised advice to help students succeed.

With 30 years of experience, Trinity College offers a flexible syllabus that prepares students, not only for the University of Melbourne, but for a variety of academic choices in all prominent universities in Australia, along with select international universities.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Students pursuing foundation studies at Trinity obtain one-on-one guidance in choosing the most ideal pathway to the University of Melbourne, which is one of the leading universities in the world, known for its academic and research excellence. As well as studying two core subjects, students choose three electives out of the 11 options offered that best align with their interests and study aspirations.

Trinity's friendly staff help students enrol in subjects that can directly place them in the University of Melbourne's undergraduate course of their choice. This guidance ensures that students are trained in the prerequisite subjects for their preferred bachelor's program and also gives them an opportunity to achieve the prerequisite TCFS score, which assures them admission. The teachers at Trinity College are renowned for being friendly and approachable, while also challenging students to develop their academic and life skills. They are also highly experienced at teaching international students and offer personalised advice to help students succeed.

With 30 years of experience, Trinity College offers a flexible syllabus that prepares students, not only for the University of Melbourne, but for a variety of academic choices in all prominent universities in Australia, along with select international universities.

Show more +Show less -
Academic structure

Academic structure

The Foundation Studies program produces graduates who are informed, critical, self-reflective and morally aware. The program aims to be the best foundation studies program in Australia, to provide the best bridging year for international students.

Through this course, students develop the confidence and creativity needed at university, through university-style lectures and tutorials and participate in a broad program of extracurricular activities.

Graduates of Trinity College Foundation Studies are guaranteed a place at the University of Melbourne course of their choice, by satisfying the prerequisite subjects including core subjects Literature, HOI, Drama and English for Academic Purposes.

More information about the academic program at Trinity College Foundation Studies…

Show more +Show less -
Pathway programmes

Pathway programmes

The Trinity College Foundation Studies programme is specifically designed for international students who meet the entry requirements with respect to both the English language and academic results. This also helps students who wish to sample Australia’s university life, and enter into the University of Melbourne as well as other Australian universities.

This offers direct pathways to the University of Melbourne’s degree programmes. These programmes provide focused discipline streams, the opportunity for students to study at their own pace, personalised advice, as well as a university experience, to prepare them for their tertiary education.

Trinity College provides one of Australia’s best foundation studies programmes, preparing over 1,500 international students every year for their success at the University of Melbourne, as well as other prominent Australian universities.

Show more +Show less -
Pathway programs

Pathway programs

The Trinity College Foundation Studies program is specifically designed for international students who meet the entry requirements with respect to both the English language and academic results. This also helps students who wish to sample Australia's university life, and enter into the University of Melbourne as well as other Australian universities.

This offers direct pathways to the University of Melbourne's degree programs. These programs provide focused discipline streams, the opportunity for students to study at their own pace, personalised advice, as well as a university experience, to prepare them for their tertiary education.

Trinity College provides one of Australia's best foundation studies programs, preparing over 1,500 international students every year for their success at the University of Melbourne, as well as other prominent Australian universities.

Show more +Show less -
Pathway programs

Pathway programs

The Trinity College Foundation Studies program is specifically designed to give international students who meet entry requirements with respect to English language and academic results direct access to University of Melbourne undergraduate degrees. Trinity's program is approved and overseen by the University of Melbourne, and is designed to allow students to seamlessly transition into tertiary studies. The Foundation Studies program does this by offering university-style lectures and plenty of support from staff and teachers, who help students adjust to life in Australia.

Trinity College provides one of Australia's best foundation studies programs, preparing up to 1,500 international students every year for success at the University of Melbourne, as well as other prominent Australian and international universities.

Show more +Show less -
Pathway programs

Pathway programs

The Trinity College Foundation Studies program is specifically designed to give international students who meet entry requirements with respect to English language and academic results direct access to University of Melbourne undergraduate degrees. Trinity's program is approved and overseen by the University of Melbourne, and is designed to allow students to seamlessly transition into tertiary studies. The Foundation Studies program does this by offering university-style lectures and plenty of support from staff and teachers, who help students adjust to life in Australia.

Trinity College provides one of Australia's best foundation studies programs, preparing up to 1,500 international students every year for success at the University of Melbourne, as well as other prominent Australian and international universities.

Show more +Show less -
Student life

Student life

There’s plenty to do at Trinity College outside of the classroom. Students can enrol in one of the numerous Trinity Life Skill Clubs (TLC) and societies to indulge in a hobby or just interact with peers. Trinity Life Skill clubs aim to enrich the experiences of students while they live and study in Melbourne while learning new skills as well as developing network of friends and peers. TLC covers a range of activities which includes enhancing the students physical, spiritual and educational development. Since 2015, there are more than 25 clubs available for students to join including, Mediation, Badminton, Movie, Philosophy, Art & Craft, Gardening and many more!

Students have numerous opportunities to socialise and interact at events such as barbecues, sporting events and musical performances. Those who like travelling and exploring places can grab the chance to be part of groups that tour areas in and around Melbourne and Victoria.

Trinity College Foundation Studies students also have the opportunity to join clubs at the University of Melbourne.

More about campus life at Trinity

Show more +Show less -
How to apply

How to apply

Application Steps

International students must visit the website and follow required steps to apply to the Trinity College.

Once the application is successful, students will be sent a letter of offer. Accepted students at Trinity College get a letter of offer which provides information about the intake, course commencement date, fees payable, as well as relevant policies.

Accepting offer

To confirm their place at the college, students need to:

 • meet any and all conditions declared in the letter of offer.
 • date and sign the acceptance page.
 • settle the first instalment appearing on the letter of offer.

Fee payment methods

Students can pay their fees made through a credit card, bank draft, or direct deposit/telegraphic transfer.

Accommodation for students

Students who are under 18 years of age must get their accommodation choices approved by the College before they apply for student visas.

Confirming an enrolment

On receipt of payment, as well as meeting the guidelines of the Department of Home Affairs, Trinity College will confirm the student enrolments.

Visa application

Students must present the electronic Confirmation of Enrolment (e-COE), CAAW letter (for students under 18) as well as other required documents to apply for a student visa.

Show more +Show less -
How to apply

How to apply

Application Steps

International students must visit the website and follow required steps to apply to the Trinity College.

Once the application is successful, students will be sent a letter of offer. Accepted students at Trinity College get a letter of offer which provides information about the intake, course commencement date, fees payable, as well as relevant policies.

Accepting offer

To confirm their place at the college, students need to:

 • meet any and all conditions declared in the letter of offer.
 • date and sign the acceptance page.
 • settle the first instalment appearing on the letter of offer.

Fee payment methods

Students can pay their fees made through a credit card, bank draft, or direct deposit/telegraphic transfer.

Accommodation for students

Students who are under 18 years of age must get their accommodation choices approved by the College before they apply for student visas.

Confirming an enrolment

On receipt of payment, as well as meeting the guidelines of the Department of Home Affairs, Trinity College will confirm the student enrolments.

Visa application

Students must present the electronic Confirmation of Enrolment (e-COE), CAAW letter (for students under 18) as well as other required documents to apply for a student visa.

Show more +Show less -
How to apply

How to apply

Application steps

International students must visit the website and follow the required steps to apply to Trinity College.

Once the application is successful, students will be sent a letter of offer. Accepted students at Trinity College get a letter of offer which provides information about the intake, course commencement date, and fees payable, as well as relevant policies.

Accepting offer

To confirm their place at the college, students need to:

 • Meet any and all conditions declared in the letter of offer
 • Date and sign the acceptance page
 • Settle the first instalment appearing on the letter of offer

Fee payment methods

Students can pay their fees made through a credit card, bank draft, or direct deposit/telegraphic transfer.

Accommodation for students

Students who are under 18 years of age must get their accommodation choices approved by the college before they apply for student visas.

Confirming an enrolment

On receipt of payment, as well as meeting the guidelines of the Department of Home Affairs, Trinity College will confirm the student enrolments.

Visa application

Students must present the electronic Confirmation of Enrolment (e-COE), CAAW letter (for students under 18) as well as other required documents to apply for a student visa.

Show more +Show less -
How to apply

How to apply

Application steps

International students must visit the website and follow the required steps to apply to Trinity College.

Once the application is successful, students will be sent a letter of offer. Accepted students at Trinity College get a letter of offer which provides information about the intake, course commencement date, and fees payable, as well as relevant policies.

Accepting offer

To confirm their place at the college, students need to:

 • Meet any and all conditions declared in the letter of offer
 • Date and sign the acceptance page
 • Settle the first instalment appearing on the letter of offer

Fee payment methods

Students can pay their fees made through a credit card, bank draft, or direct deposit/telegraphic transfer.

Accommodation for students

Students who are under 18 years of age must get their accommodation choices approved by the college before they apply for student visas.

Confirming an enrolment

On receipt of payment, as well as meeting the guidelines of the Department of Home Affairs, Trinity College will confirm the student enrolments.

Visa application

Students must present the electronic Confirmation of Enrolment (e-COE), CAAW letter (for students under 18) as well as other required documents to apply for a student visa.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Trinity College’s outstanding facilities enhance the whole experience of learning and enrich the College experience.

Trinity College Foundation Studies is an iPad, e-Learning program. With the use of iPads in classrooms, teachers are able to provide students with an enhanced learning experience that encourages engagement with learning materials so that the student has an active role in the learning process.

Teaching and extracurricular facilities include traditional and contemporary teaching and meeting spaces, tutorial rooms and a lecture theatre, music practice and drama rehearsal rooms, and college-wide wireless access. Student common room areas are utilised by Trinity student during the morning and evening as well as weekend use. Students have the facilities at Trinity to study individually or collaborate in groups in order to complete group assignments, practice rehearsals for Drama performances or collaborate as a group on projects and assignments.

The Dining Hall, where students, staff, alumni and friends come together as a community, to socialise and to share meals, is central to college life at Trinity.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

In the year 2020, the college will award 40 tuition fee remissions of 50% for students who join the foundation studies programme. These scholarships are allocated on the basis of competitiveness and will be awarded according to the academic merit of the students.

To be eligible for the scholarship, prospective students are required to have excellent results in their high schools, not be a permanent Australian resident, as well as have lodged the Trinity College foundation studies application form. A separate application is not necessary for the scholarship.

There are four selection rounds with a designated number of scholarships for each round:

 • November 2019 for the January to March 2020 intakes
 • April 2020 for the July 2020 intakes
 • May 2020 for the August 2020 intakes
 • July 2020 for the October 2020 intakes

Successful candidates will be notified via email within two weeks of the selection round being held.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

In the year 2020, the college will award 40 tuition fee remissions of 50% for students who join the foundation studies program. These scholarships are allocated on the basis of competitiveness and will be awarded according to the academic merit of the students.

To be eligible for the scholarship, prospective students are required to have excellent results in their high schools, not be a permanent Australian resident, as well as have lodged the Trinity College foundation studies application form. A separate application is not necessary for the scholarship.

There are four selection rounds with a designated number of scholarships for each round:

 • November 2019 for the January to March 2020 intakes
 • April 2020 for the July 2020 intakes
 • May 2020 for the August 2020 intakes
 • July 2020 for the October 2020 intakes

Successful candidates will be notified via email within two weeks of the selection round being held.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Foundation Studies Scholarships

Trinity College Foundation Studies Scholarships are awarded based on excellent academic merit. Students will be chosen from across each of the Foundation Studies programs and based on their geographic region. These scholarships do not require a separate scholarship application and will be considered based on admission to the college. They will be awarded prior to intake and students will be notified two weeks ahead of their selection round.

The scholarships are available at the following intakes:

 • January Intake
 • February Intake
 • June Intake
 • July Intake
 • August Intake
 • September Intake

Students of the Foundation Studies program who receive a scholarship enjoy a 25-50% tuition fee discount for the 2022 academic year.

Visit the Trinity College website for more details on scholarships and financial aid for international students.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Foundation Studies Scholarships

Trinity College Foundation Studies Scholarships are awarded based on excellent academic merit. Students will be chosen from across each of the Foundation Studies programs and based on their geographic region. These scholarships do not require a separate scholarship application and will be considered based on admission to the college. They will be awarded prior to intake and students will be notified two weeks ahead of their selection round.

The scholarships are available at the following intakes:

 • January Intake
 • February Intake
 • June Intake
 • July Intake
 • August Intake
 • September Intake

Students of the Foundation Studies program who receive a scholarship enjoy a 25-50% tuition fee discount for the 2022 academic year.

Visit the Trinity College website for more details on scholarships and financial aid for international students.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Trinity College Foundation Studies scholarships are awarded to outstanding students in each major intake on the basis of academic merit, intake and region, and allocated on a competitive basis. To be eligible, prospective students need to have excellent high school results, not be a permanent resident of Australia and have lodged a Trinity College Foundation Studies Application Form.

There are four selection rounds with a designated number of scholarships for each round:

 • November the year prior for the January to March intakes
 • May for the July intakes
 • June for the August intakes
 • August for the October intake

The Foundation Studies program also awards merit-based scholarships each year to the students with the best academic performance in the February Main, July Fast Track, August Main and October Fast Track programs.

Trinity College Foundation Studies students are regularly among the recipients receiving scholarships to the University of Melbourne.

Show more +Show less -
Location

Location

Australia is a nation that is famous for its coastal towns and beaches, cultural sites, unique wildlife, world-class food, sporting achievements, and multicultural population.

Why Melbourne?

Frequently named as one of the most liveable cities in the world, Melbourne, is an entertaining and exciting place to be. It is a multicultural and modern city of nearly four million people, famous for its architecture, diversity, trams, shopping, and sport. The city of Melbourne is also widely renowned for its excellent coffee and food, with several hidden restaurants and cafés to discover.

Melbourne is also considered as Australia’s cultural centre, and is home to various theatres, universities, music venues, museums, art galleries, cinemas, and libraries. Melbourne also plays host to acclaimed festivals and arts events, including the Melbourne International Arts Festival, the Melbourne International Comedy Festival, the Melbourne International Film Festival, as well as the Melbourne Fringe Festival.

Show more +Show less -
Location

Location

Australia is a nation that is famous for its coastal towns and beaches, cultural sites, unique wildlife, world-class food, sporting achievements, and multicultural population.

Why Melbourne?

Frequently named as one of the most liveable cities in the world, Melbourne, is an entertaining and exciting place to be. It is a multicultural and modern city of nearly four million people, famous for its architecture, diversity, trams, shopping, and sport. The city of Melbourne is also widely renowned for its excellent coffee and food, with several hidden restaurants and cafes to discover.

Melbourne is also considered as Australia's cultural centre, and is home to various theatres, universities, music venues, museums, art galleries, cinemas, and libraries. Melbourne also plays host to acclaimed festivals and arts events, including the Melbourne International Arts Festival, the Melbourne International Comedy Festival, the Melbourne International Film Festival, as well as the Melbourne Fringe Festival.

Show more +Show less -
Location

Location

Australia is a nation that is famous for its coastal towns and beaches, cultural sites, unique wildlife, world-class food, sporting achievements, and multicultural population.

Why Melbourne?

Frequently named as one of the most liveable cities in the world, Melbourne is an entertaining and exciting place to be. It is a multicultural and modern city of nearly four million people, famous for its architecture, diversity, trams, shopping, and sport. The city of Melbourne is also widely renowned for its excellent coffee and food, with several hidden restaurants and cafes to discover.

Melbourne is considered Australia's cultural centre, and is home to various theatres, universities, music venues, museums, art galleries, cinemas, and libraries. Melbourne also plays host to acclaimed festivals and arts events, including the Melbourne International Arts Festival, the Melbourne International Comedy Festival, the Melbourne International Film Festival, and the Melbourne Fringe Festival.

Show more +Show less -
Location

Location

Australia is a nation that is famous for its coastal towns and beaches, cultural sites, unique wildlife, world-class food, sporting achievements, and multicultural population.

Why Melbourne?

Frequently named as one of the most liveable cities in the world, Melbourne is an entertaining and exciting place to be. It is a multicultural and modern city of nearly four million people, famous for its architecture, diversity, trams, shopping, and sport. The city of Melbourne is also widely renowned for its excellent coffee and food, with several hidden restaurants and cafes to discover.

Melbourne is considered Australia's cultural centre, and is home to various theatres, universities, music venues, museums, art galleries, cinemas, and libraries. Melbourne also plays host to acclaimed festivals and arts events, including the Melbourne International Arts Festival, the Melbourne International Comedy Festival, the Melbourne International Film Festival, and the Melbourne Fringe Festival.

Show more +Show less -
1500
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Australia

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
At Trinity College
Trinity College Foundation Studies
At Trinity College
Trinity College Foundation Studies – Online Learning
At Trinity College
Trinity College Foundation Studies – Curriculum
At Trinity College
Trinity College Foundation Studies – Guaranteed Pathway
At Trinity College
Trinity College Foundation Studies – Academics
At Trinity College
Trinity College Foundation Studies – Wellbeing - Support
At Trinity College
Trinity College Foundation Studies
Vietnam student interview
Korea student interview
Young leaders
Student Experience
Philippines Student Interview
Foundation studies at Trinity
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$2462

 • $1030
  លំនៅដ្ឋាន
 • $898
  ម្ហូបអាហារ
 • $138
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $396
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

តើសិស្សនិស្សិតគិតយ៉ាងណាចំពោះយើង

ព័ត៌មានសង្ខេប
(4.5)
គុណភាពមុខវិជ្ជាសិក្សា
4.2
សុវត្ថិភាពក្នុងបរិវេណសាលា
4.2
ការទ្រទ្រង់សិស្ស និស្សិត
4.0
គុណភាពក្នុងការបង្រៀន
4.4
បរិយាកាសក្នុងបរិវេណសាលា
4.0
Michelle
Trinity College
Great teachers and nice schedule, okay paced
បង្ហាញបន្ថែម +
Trinity College Trinity College
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
Trinity College - by, 2019-12-14
5.0/ 5 stars
Trinity College Trinity College
Rated4/5based on5 student reviews
nothing Customer reviews:
Trinity College - by, 2019-12-17
3.0/ 5 stars
Trinity College Trinity College
Rated4/5based on5 student reviews
fancy building Customer reviews:
Trinity College - by, 2019-12-17
4.0/ 5 stars
Trinity College Trinity College
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
Trinity College - by, 2020-01-07
4.0/ 5 stars
Trinity College Trinity College
Rated4/5based on5 student reviews
Great teachers and nice schedule, okay paced Customer reviews:
Trinity College - by, 2020-01-10
5.0/ 5 stars
បទបង្ហាញពីសាកលវិទ្យាល័យ Monash University តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ

ឱកាសទទួលបានព័ត៌មានដោយឥតគិតថ្លៃ ពីសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Monash University បានមកដល់ហើយ!

AU Phnom Penh, Cambodia 30th កញ្ញា 2022 10:00 AM - 11:00 AM
កម្មវិធីស្វែងយល់ពីការសិក្សានៅសាលា Trinity College ដែលជាស្ពានបន្តចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ University of Melbourne

ជួបផ្ទាល់តំណាងសាលា Trinity College ដើម្បទទួលបានគន្លឺះសំខាន់ៗក្នុងការទទួលបានការចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ University of Melbourne ដែលល្បីឈ្មោះក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី & ស្វែងយល់ពី លក្ខខណ្ឌអាហារូបករណ៍ លក្ខខណ្ឌចូលរៀន ជម្រើសសិក្សា និងការសុំទិដ្ឋាការ នៅសាលា ACE សាខាទួលទំពូង​ នៅថ្ងៃទី 04 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2022 ពីម៉ោង 5 ដល់ 6:30 ល្ងាច

AU Phnom Penh, Cambodia 4th តុលា 2022 05:00 PM - 06:30 PM

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

Trinity College Trinity College
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
Trinity College - by, 2019-12-14
5.0/ 5 stars
Trinity College Trinity College
Rated4/5based on5 student reviews
nothing Customer reviews:
Trinity College - by, 2019-12-17
3.0/ 5 stars
Trinity College Trinity College
Rated4/5based on5 student reviews
fancy building Customer reviews:
Trinity College - by, 2019-12-17
4.0/ 5 stars
Trinity College Trinity College
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
Trinity College - by, 2020-01-07
4.0/ 5 stars
Trinity College Trinity College
Rated4/5based on5 student reviews
Great teachers and nice schedule, okay paced Customer reviews:
Trinity College - by, 2020-01-10
5.0/ 5 stars

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?