ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

University of Bath

United Kingdom
video Bg

University of Bath

United Kingdom
video Bg

University of Bath

United Kingdom
Overview

Overview

The University of Bath offers a research-led, top-class education, with excellent student facilities and an idyllic location. The university was established in 1966 and is based in South West England, with travel to London less than an hour and a half hour away by train.

Bath teaches courses in engineering, management, humanities, science and the social sciences. Its mission is to provide a world-class education, where students become innovative future leaders who make a positive impact on society. More than 18,600 students are enrolled at the university. 30 per cent of the student population is from outside the UK, representing over 130 nations. The university is widely acknowledged for the quality of its education, with awards and rankings including:

 • Gold status in Teaching Excellence Framework
 • 6th for graduate prospects by Times and Sunday Times Good University Guide 2021
 • 6th in Guardian University Guide 2021
 • 88.3 per cent for student satisfaction in the National Student Survey 2020
 • 4th in THE Student Experience Survey 2018

The city of Bath is a UNESCO World Heritage Site and a coveted destination for international students. Bursting with historic architecture and entertainment, it's an ideal location year-round for cultural events such as festivals, exhibitions, sports and concerts.

It also provides a peaceful setting where students can quietly study and soak up stunning green spaces or riverside scenery. Students can however also enjoy the vibrant social scene, as the city is home to many unique pubs, clubs and bars.

Transport is affordable and easy, with cheap, quick bus routes between the city and campus. International students can choose to live at the university, or in safe accommodation within the city.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Established in 1966, the University of Bath offers its students a world-class education, with excellent facilities in an idyllic location.

A research-led institution, the university specialises in engineering, management, humanities, science, and social science courses. Home to a diverse community, 30 per cent of the 18,600 students enrolled at the university are international students from over 130 countries.

The university's peaceful campus is based in South West England. The institution received an 86 per cent student satisfaction rating in the National Student Survey 2021 and the campus provides a vibrant scene, and the bustling city of Bath with plenty of pubs, clubs and bars is nearby. Students can also relax by the beautiful riverside and surrounding green spaces.

A UNESCO World Heritage Site, the city of Bath is bursting with historic architecture, and exciting cultural events take place throughout the year, including festivals, exhibitions, sports, and concerts.

International students can either live on the university's campus, or in accommodation within the city itself. Transport is affordable and easy, with cheap, quick bus routes between the city and campus. Students are also well connected to London, which is less than 90 minutes away by train.

Teaching future leaders and providing students with innovative knowledge and skills, the university's graduates make a positive impact on society. The institution is ranked 7th for graduate prospects by The Times and Sunday Times Good University Guide 2022.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Established in 1966, the University of Bath offers its students a world-class education, with excellent facilities and an idyllic campus location. Bath has just been named University of the Year 2023 by the Times and The Sunday Times Good University Guide.

As a research-led institution, the university specialises in engineering, management, humanities, science, and social science courses. Bath is home to a diverse community, with 32 per cent students enrolled at the university coming from outside the UK and representing over 147 nationalities worldwide.

The university's peaceful campus is based in South West England. The institution received an 86 per cent student satisfaction rating in the National Student Survey 2022 and the campus provides a vibrant students scene while the bustling city of Bath offers plenty of pubs, clubs and bars nearby. Students can also relax by the beautiful riverside and surrounding green spaces.

A UNESCO World Heritage Site, the city of Bath is bursting with historic architecture and exciting cultural events that take place throughout the year, including festivals, exhibitions, sports, and concerts.

International students can either live on the university's campus or in accommodation within the city itself. Transport is affordable and easy, with cheap, quick bus routes between the city and campus. Students are also well connected to London, which is less than 90 minutes away by train.

The university prides itself on teaching future leaders and providing students with innovative knowledge and skills, creating graduates that make a positive impact on society. The institution is ranked 5th for graduate prospects by The Times and The Sunday Times Good University Guide 2023 and 5th for career after 15 month in the Guardian University Guide 2023.

Show more +Show less -
What's new

What's new

In world top 100 for six subjects

The University of Bath has been named in the 2020 QS World University Rankings by Subject as one of the top universities in the world across 23 subject areas. Bath stands out for sports-related subjects, where it is ranked 11th overall. It placed at 46th for social policy and administration, and in the top 100 for architecture and the built environment, education, business and management, and statistics and operational research. When compared to other UK universities in the rankings, Bath places within the top ten for the following six subjects:

 • Architecture and the built environment
 • Mathematics
 • Chemical engineering
 • Business and management studies
 • Social policy and administration
 • Sports-related subjects

National rankings

Bath performs exceptionally well across UK university rankings. This includes:

 • Guardian University Guide 2021 – 6th overall, with 11 subjects in the top ten
 • Complete University Guide 2021 – 9th overall, and 5th for graduate prospects
 • Times and Sunday Times Good University Guide 2021 – 9thoverall, and 6th for graduate prospects
 • Whatuni Student Choice Awards 2019 – 9th for job prospects and 16th for clubs and societies

International rankings

Equally, the university shines among global institutions:

 • QS World University Rankings 2020 – 172nd overall
 • Times Higher Education World University Rankings 2021 – 201–250 overall

The University of Bath is hosting a virtual postgraduate open day taking place on Wednesday 3rd February 2021. There will be a series of live question and answer sessions where future applicants may ask staff and students about anything related to student life and studying at Bath.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Virtual events

The University of Bath has hosted a series of virtual events, including virtual open days, for both undergraduate and postgraduate students. It features question and answer sessions, where prospective students can find out about student life and studying at Bath.

Top 100 for six subjects worldwide

The University of Bath has been recognised as one of the top universities in the world (QS World University Rankings by Subject 2022).

The university ranked highly for sports subjects (7th overall). It is also placed in the top 100 worldwide for architecture and the built environment, development studies, business, and management, mathematics, and social policy and administration.

Rankings

Bath performed exceptionally well across recent UK university rankings. This includes:

 • Complete University Guide 2022 – 10th overall, and 6th for graduate prospects
 • Guardian University Guide 2022 – 8th overall, with 13 subjects in the top ten
 • Times and Sunday Times Good University Guide 2022 – 9th overall, and 7th for graduate prospects

Top 3 for the following subjects in the UK

 • 1st for Architecture and Criminology
 • 2nd for Psychology, Sociology, and Sports Science
 • 3rd for Civil Engineering and Mechanical Engineering

The university is also highly ranked amongst global institutions:

 • QS World University Rankings 2022 – 166th overall
 • Times Higher Education World University Rankings 2021 – 201 to 250 overall

Show more +Show less -
What's new

What's new

Virtual events

The University of Bath hosts a series of virtual events, including virtual open days for both undergraduate and postgraduate students. It features question and answer sessions where prospective students can find out about student life and studying at Bath.

Top 100 for six subjects worldwide

The University of Bath has been recognised as one of the top universities in the world, having been ranked 166th out of 1,300 universities around the world in the QS World University Rankings 2022 and is placed in the top 100 of the QS Graduate Employability Rankings 2022.

The university ranked highly for sports subjects (joint 7th overall) in the QS World Rankings by Subject 2021. It is also placed in the top 100 worldwide for architecture and the built environment, development studies, business and management, mathematics, and social policy and administration. The university also ranks 201 to 250 overall in the Times Higher Education World University Rankings 2022.

Rankings

Bath performed exceptionally well across recent UK university rankings. This includes:

 • Complete University Guide 2023 – 8th overall, and 6th for graduate prospects
 • Guardian University Guide 2023 – 7th overall, with 11 subjects in the top ten
 • The Times and The Sunday Times Good University Guide 2023 – 8th overall, and 5th for graduate prospects
 • QS World University Rankings 2022 – 166th overall
 • Times Higher Education World University Rankings 2021 – 201 to 250 overall

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Teaching

At the University of Bath, teaching is led by research and designed to meet the needs of industry. It provides students with a real-world experience where they learn through diverse teaching methods. Wider thinking is encouraged as is making a positive impact on society. All of this is to ensure graduates have the best career opportunities.

Research

The university has a strong emphasis on research, with a research grants and contracts portfolio worth around GBP 150 million. The Research Excellence Framework recognised 87 per cent of its research as being world-leading or internationally excellent. It has also been awarded two of the Queen's Anniversary Prizes for Higher and Further Education.

Bath is one of the four universities in South West England that make up the GW4 Alliance. This is a relationship between four of the most research-intensive and innovative universities in the UK. It highlights the expertise of these universities and how they work towards addressing major global challenges.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Research

The university has been recognised by the Research Excellence Framework for its world-leading and internationally excellent research. The institution has also been awarded two of the Queen's Anniversary Prizes for Higher and Further Education.

Completely committed to its world-class research, the university has a GBP 150 million portfolio of research grants and contracts.

One of only four universities in South West England in the GW4 Alliance, Bath has strong relationships with the most research-intensive and innovative universities in the UK. Highlighting its expertise, the alliance works together to address major global challenges.

Teaching

The University of Bath's diverse teaching methods provide students with real-world experience. Courses are led by research and specifically designed to meet industry needs and requirements. To ensure graduates have the best career opportunities, students are encouraged to think innovatively and make a positive impact on society.

The learning approach combines in-person activities on campus, online elements, and structured independent study. In-person teaching and engagement takes place each week on campus, making sure that learning is worked through in practice, a key feature of Bath education. In addition, the online teaching provision includes both interactive learning sessions, allowing sharing and exploration of ideas within a group, and structured independent self-study.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Research

92% of the University of Bath research submitted to the Research Excellence Framework (REF ) 2021 achieved the two highest classifications of ‘world leading' or ‘internationally excellent'.

Bath is completely committed to its world-class research, with a GBP 165 million portfolio of research grants and contracts.

As one of only four universities in South West England in the GW4 Alliance, Bath has strong relationships with the most research-intensive and innovative universities in the UK. With its world-class research expertise, the alliance works together to address major global challenges.

Teaching

The University of Bath's diverse teaching methods provide students with real-world experience. Courses are research-driven and specifically designed to meet industry needs and requirements. To ensure graduates have the best career opportunities, students are encouraged to be innovative in their approach to study and make a positive impact on society. Bath's learning model comprises a blend of campus-based study and structured independent work, with an online component throughout. These are carefully designed to meet the needs of each course. Ensuring that learning is worked through in practice is a key feature of study at Bath.

Campus study includes an engaging programme of weekly lectures, seminars, classes and workshops, while the online elements of a Bath degree course include interactive learning sessions as well as group and individual assignments. As it looks ahead, the university's aim is to offer students the best possible learning experience in an ever-changing world. It will continue to improve students' teaching and learning experience, enabling them to gain valuable skills and understanding that is sought after by employers in a modern, global workplace.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The university has four faculties and schools that are home to a number of academic departments. From these, international students have a wide choice of innovative programmes to study.

Faculty of Engineering & Design

 • Architecture & Civil Engineering
 • Chemical Engineering
 • Electronic & Electrical Engineering
 • Mechanical Engineering

Faculty of Humanities & Social Sciences

 • Economics
 • Education
 • Health
 • Politics, Languages & International Studies
 • Psychology
 • Social & Policy Sciences

Faculty of Science

 • Biology & Biochemistry
 • Chemistry
 • Computer Science
 • Mathematical Sciences
 • Natural Sciences
 • Pharmacy & Pharmacology
 • Physics

School of Management

 • Accounting, Finance & Law
 • Marketing, Business & Society
 • Information, Decisions & Operations
 • Strategy & Organisation

Pre-sessional and foundation courses

International students who don't meet the English language requirements for undergraduate study at Bath can take a pre-sessional course. This helps them improve their speaking, listening, reading and writing skills, so they are ready to pursue their degree studies.

The International Foundation Year (IFY) is a pathway for international students who can't meet the academic requirements for undergraduate study at Bath. It is delivered by the university's partner institution, Bath College, and lasts one year when studied full-time. Students develop their skills and, upon successful completion, can directly progress to their chosen degree course.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The university is made up of four faculties and schools with multiple academic departments. Providing students with a variety of innovative courses to choose from, its faculties and schools are:

Faculty of Engineering & Design

 • Architecture and civil engineering
 • Chemical engineering
 • Electronic and electrical engineering
 • Mechanical engineering

Faculty of Humanities & Social Sciences

 • Economics
 • Education
 • Health
 • Politics, languages, and international studies
 • Psychology
 • Social and policy sciences

Faculty of Science

 • Biology and biochemistry
 • Chemistry
 • Computer science
 • Mathematical sciences
 • Natural sciences
 • Pharmacy and pharmacology
 • Physics

School of Management

 • Accounting, finance, and law
 • Marketing, business, and society
 • Information, decisions, and operations
 • Strategy and organisation

Pre-sessional and foundation courses

International applicants who don't meet Bath's English language requirements can attend a pre-sessional course. Helping students become ready to pursue degree studies, the pre-sessional course improves speaking, listening, reading, and writing skills.

The university also runs an International Foundation Year for international students who don't meet the academic requirements of an undergraduate course. Delivered by the university's partner institution, Bath College, this full-time course lasts one year. Once completed, students can directly progress onto their chosen course.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The university is made up of three faculties and one school, each with multiple academic departments providing students with a variety of innovative courses to choose from. It's faculties, schools, departments and divisions are:

Faculty of Engineering & Design

 • Architecture and civil engineering
 • Chemical engineering
 • Electronic and electrical engineering
 • Mechanical engineering

Faculty of Humanities & Social Sciences

 • Economics
 • Education
 • Health
 • Politics, languages, and international studies
 • Psychology
 • Social and policy sciences

Faculty of Science

 • Biology and biochemistry
 • Chemistry
 • Computer science
 • Mathematical sciences
 • Natural sciences
 • Pharmacy and pharmacology
 • Physics

School of Management

 • Accounting, finance, and law
 • Marketing, business, and society
 • Information, decisions, and operations
 • Strategy and organisation

Pre-sessional and foundation courses

International applicants who don't meet Bath's English language requirements can attend a pre-sessional course. The pre-sessional course helps students become ready to pursue degree-level studies though improving speaking, listening, reading, and writing skills.

The university also runs an International Foundation Year for international students who don't meet the academic requirements of an undergraduate course. Delivered by the university's partner institution, Bath College, this full-time course lasts one year. Once completed, students can directly progress onto their chosen course.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Depending on the chosen course of study, there are different English language requirements for non-native speakers at the University of Bath. Courses are grouped into four categories – A, B, C and D. Students must be able to demonstrate proficiency in the English language. This is so they will be able to cope with and enjoy their academic courses. These are generally a minimum of:

 • IELTS – minimum overall score of 6.5 with no band below 6.0
 • TOEFL iBT – minimum overall score of 90 with no section band below 21

This is dependent on the course and students are strongly advised to check the specific requirements of the courses they are interested in.

There are also other accepted language tests, where students must achieve results equivalent to the ones listed above. Tests must have been taken within the 24–30 months prior to the intended course start date.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

International applicants must be able to demonstrate proficiency in the English language. These requirements are in place to ensure students can cope with, and enjoy their chosen academic course.

English language requirements vary across the university's departments, and are grouped into four categories - A, B, C and D. English language proficiency requirements at The University of Bath are generally a minimum of:

 • IELTS – minimum overall score of 6.5 with no band below 6.0
 • TOEFL iBT – minimum overall score of 90 with no section band below 21

The university also accepts other language tests, and applicants must achieve equivalent results. Tests must have been taken within the 24 to 30 months prior to the intended course start date.

Because requirements are course-dependent, international students are encouraged to check the conditions of the specific course they're interested in.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

International applicants must be able to demonstrate proficiency in the English language. These requirements are in place to ensure students can cope with and benefit from their chosen academic course.

English language requirements vary across the university's departments and are grouped into four categories - A, B, C and D. English language proficiency requirements at the University of Bath are generally a minimum of:

 • IELTS – minimum overall score of 6.5 with no band below 6.0
 • TOEFL iBT – minimum overall score of 90 with no section band below 21

The University of Bath also accepts other language tests, and applicants must achieve equivalent results. Tests must have been taken within the 24 to 30 months prior to the intended course start date.

Because requirements are course-dependent, international students are encouraged to check the conditions of the specific course they're interested in.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

A number of scholarships are in place to support eligible international students with their studies at Bath. These include:

Chancellor's Scholarship

Up to GBP 2,000 is available as a first-year tuition fee waiver for international students who demonstrate academic excellence.

International Baccalaureate 50th Anniversary Scholarship

Up to GBP 8,000 is available as a first-year tuition fee waiver for international students who demonstrate academic excellence in the IB.

Winning Women in Technology Scholarship

GBP 3,000 per year of study for three years is available for ten female students who accept a paid industrial placement opportunity in J.P. Morgan's technology department as a Software Engineer.

Global Leaders Scholarship

GBP 5,000 is available as a tuition fee waiver for international master's degree students on the basis of exceptional communication and interpersonal skills, and on demonstration of future leadership potential.

Dean's Award for Academic Excellence Scholarship

GBP 5,000 is available as a tuition fee waiver for international master's degree students with strong academic credentials and a demonstrable background of achievement and success.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

International students can apply for a range of scholarships to support them with their studies. This includes:

Chancellor's Scholarship

A tuition fee waiver worth up to GBP 2,000 is available for first-year international students who demonstrate academic excellence.

Deans Award for Academic Excellence Scholarship

A tuition fee waiver worth GBP 5,000 is awarded to eligible international students studying for a master's degree at the university. Applicants need to demonstrate strong academic credentials and background of achievement and success.

Global Leaders Scholarship

An award of GBP 5,000 is awarded for international master's degree students who demonstrate exceptional communication and interpersonal skills. The award is a tuition fee waiver and the recipients will also showcase leadership potential.

International Baccalaureate 50th Anniversary Scholarship

Up to GBP 6,000 tuition fee waiver for first-year international students who demonstrate academic excellence in the IB.

Winning Women in Technology Scholarship

Ten female students who accept a paid industrial placement at J.P. Morgan's technology department as a software engineer will receive this scholarship. Worth GBP 3,000 for each year of study for three years.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

International students can apply for a range of scholarships to support them with their studies. This includes:

Chancellor's Scholarship

A tuition fee waiver worth up to GBP 2,000 is available for first-year international students who demonstrate academic excellence.

Deans Award for Academic Excellence Scholarship

A tuition fee waiver worth GBP 5,000 is awarded to eligible international students studying for a master's degree at the university. Applicants need to demonstrate strong academic credentials and background of achievement and success.

Global Leaders Scholarship

A grant of GBP 5,000 is awarded for international master's degree students who demonstrate exceptional communication and interpersonal skills. The award is a tuition fee waiver and requires that the recipients will also showcase leadership potential.

International Baccalaureate 50th Anniversary Scholarship

Up to GBP 6,000 tuition fee waiver for first-year international students who demonstrate academic excellence in the IB.

Winning Women in Technology Scholarship

Ten female students who accept a paid industrial placement at J.P. Morgan's technology department as a software engineer will receive this scholarship. It is valued at GBP 3,000 for each year of study up to three years.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Over the past ten years, more than GBP 450 million has been invested in facilities at the university's main campus. This ranges from a GBP 10.9 million arts and management building, the Edge, to a GBP 30 million Sports Training Village. Other facilities include:

 • Library – open 24 hours a day, the library is home to an extensive collection of learning resources as well as study spaces and support staff
 • Students' Union (SU) – the SU building consists of food outlets, a pub, a nightclub, the Student Centre and SU offices
 • Dental Centre – NHS and private dental services
 • Medical Centre – NHS treatment and services such as medical appointments, vaccinations, prescriptions and advice
 • Chaplaincy – space and support for people with all faiths or no faith
 • Learning Commons – across campus there are dedicated spaces where students can study independently or in groups

University sport

Bath is famous for its excellence in student sport. On campus, around 250 international-level athletics competitions are held, alongside national and regional teams in ten sports. The Sports Training Village is open to the entire community and features a gym, sport and fitness centre, and coaching, physiotherapy and sport science services.

Accommodation

International students can enjoy comfortable specially-designed accommodation either on-campus or within the city. Student housing suits a range of budgets and lifestyles, and accommodates those with a disability or medical condition.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Over the past decade, The University of Bath has invested over GBP 450 million in a range of high-quality facilities for its main campus. This includes a GBP 10.9 million arts and management building, and a GBP 30 million Sports Training Village. Students can take a tour through one of the Virtual Open Days.

Other facilities at the university include:

 • Library – Open 24 hours a day with helpful support staff, it has an extensive collection of learning resources and study spaces
 • Students' Union (SU) – The SU building has food outlets, pub, nightclub, the Student Centre and SU offices
 • Dental Centre – NHS and private dental services
 • Medical Centre – NHS treatment and services including medical appointments, vaccinations, prescriptions, and advice
 • Chaplaincy – Space and support for people with all faiths or no faith
 • Learning Commons – Dedicated spaces across campus where students can study independently or in groups

Accommodation

The university provides international students with specifically designed comfortable accommodation, both on-campus and within the city. There is a range of housing options to suit individual budgets and lifestyles, including students with disabilities and medical conditions.

Sport

Students can join one of 50 sports clubs run by the SU. Each club welcomes new members, whether they are a novice or a professional. All students can access the Sports Training Village, which hosts a gym, sports, and fitness centre, as well as coaching, physiotherapy, and sport science services.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Over the past decade, the University of Bath has invested over GBP 450 million in a range of high-quality facilities for its main campus. This includes a GBP 10.9 million arts and management building, and a GBP 30 million Sports Training Village. Students can take a tour through one of the university's virtual open days.

Other facilities at the university include:

 • Library – open 24 hours a day with helpful support staff, it has an extensive collection of learning resources and study spaces
 • Students' Union (SU) – the SU building has food outlets, pub, nightclub, the Student Centre and SU offices
 • Dental Centre – NHS and private dental services
 • Medical Centre – NHS treatment and services including medical appointments, vaccinations, prescriptions, and advice
 • Chaplaincy – space and support for people with all faiths or no faith
 • Learning Commons – dedicated spaces across campus where students can study independently or in groups.

Accommodation

The university provides international students with well-designed and comfortable accommodation, both on-campus and within the city. There is a range of housing options to suit individual budgets and lifestyles, including students with disabilities and medical conditions.

Sport

Students can join one of 50 sports clubs run by the SU. Each club welcomes new members, whether they are a novice or a professional. All students can access the Sports Training Village, which hosts a gym, sports and fitness centre, coaching, physiotherapy, and sport science services.

Show more +Show less -
3789
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United Kingdom

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
251st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

Sport at Bath
Students in city of Bath
At University of Bath
At University of Bath
At University of Bath
Join University of Bath
Arts at Bath
Campus by the lake
Campus Tour
At University of Bath
At University of Bath
Masters at Bath
At University of Bath
At University of Bath
At University of Bath
The library
Students in the city of Bath
Masters at Bath
The campus
Campus by the lake
Campus steps to the Parade
The university campus
The lake university campus
Aerial view of the campus
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ£1355

 • £474
  លំនៅដ្ឋាន
 • £559
  ម្ហូបអាហារ
 • £88
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • £234
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?