ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

University of Exeter - INTO UK

United Kingdom
video Bg

University of Exeter - INTO UK

United Kingdom
video Bg

University of Exeter - INTO UK

United Kingdom
Overview

Overview

INTO University of Exeter offers international students tailored programmes to help them reach their study goals in the UK. There are a dynamic range of programmes on offer:

 • International Foundation – students can prepare to enter directly onto the first year of an undergraduate degree, and simultaneously develop their academic and English language skills.
 • International Year One – equivalent to the first year of undergraduate study, students will build on their academic, research and English language skills and be ready to progress into the second year of an undergraduate degree.
 • Graduate Diploma – students will improve their academic, research and English language skills whilst preparing for direct entry to a postgraduate degree.
 • English language courses – prepare students for further academic study.

The INTO Centre is based at the world-class University of Exeter's main campus, where students can enjoy the expertise and modern facilities of the Russell Group institution, which ranks 12th in the UK in the Times and the Sunday Times Good University Guide 2020.

More than 7,800 INTO graduates have progressed to study at Exeter. There is an extensive support system for international students in place, as well as the countless cultural and entertainment opportunities the university and city have to offer.

Average tuition fees for undergraduate and postgraduate INTO students for three-term pathways in 2019–20 are GBP 19,895. Accommodation costs for three-term pathways in 2019–20 range from GBP 6,120 to GBP 7,980.

Show more +Show less -
Overview

Overview

INTO University of Exeter offers international students tailored programmes to help them reach their study goals in the UK. There are a dynamic range of programmes on offer:

 • International Foundation – students can prepare to enter directly onto the first year of an undergraduate degree, and simultaneously develop their academic and English language skills.
 • International Year One – equivalent to the first year of undergraduate study, students will build on their academic, research and English language skills and be ready to progress into the second year of an undergraduate degree.
 • Graduate Diploma – students will improve their academic, research and English language skills whilst preparing for direct entry to a postgraduate degree.
 • English language courses – prepare students for further academic study.

The INTO Centre is based at the world-class University of Exeter's main campus, where students can enjoy the expertise and modern facilities of the Russell Group institution, which ranks 12th in the UK in the Times and the Sunday Times Good University Guide 2020.

More than 7,800 INTO graduates have progressed to study at Exeter. There is an extensive support system for international students in place, as well as the countless cultural and entertainment opportunities the university and city have to offer.

Average tuition fees for undergraduate and postgraduate INTO students for three-term pathways in 2020–21 is GBP 20,495. Accommodation costs for three-term pathways in 2020–21 range from GBP 6,290 to GBP 8,170.

Show more +Show less -
Overview

Overview

INTO University of Exeter offers international students tailored programmes to help them reach their study goals in the UK. There are a dynamic range of programmes on offer:

 • International Foundation – students can prepare to enter directly onto the first year of an undergraduate degree, and simultaneously develop their academic and English language skills.
 • International Year One – equivalent to the first year of undergraduate study, students will build on their academic, research and English language skills and be ready to progress into the second year of an undergraduate degree.
 • Graduate Diploma – students will improve their academic, research and English language skills whilst preparing for direct entry to a postgraduate degree.
 • English language courses – prepare students for further academic study.

The INTO Centre is based at the world-class University of Exeter's main campus, where students can enjoy the expertise and modern facilities of the Russell Group institution, which ranks 12th in the UK in the Times and the Sunday Times Good University Guide 2020.

More than 7,800 INTO graduates have progressed to study at Exeter. There is an extensive support system for international students in place, as well as the countless cultural and entertainment opportunities the university and city have to offer.

Average tuition fees for undergraduate and postgraduate INTO students for three-term pathways in 2020–21 is GBP 20,495. Accommodation costs for three-term pathways in 2020–21 range from GBP 6,290 to GBP 8,170.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Study at one of the top universities worldwide

The University of Exeter, where INTO students are based, has recently been ranked as one of the best universities in the world in the Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2019.

For five years in a row, Exter has placed in the top 151–200 universities worldwide. This year it has placed between 17th and 21st in the UK. Over 1,200 universities are ranked every year by the ARWU.

This result is one of the latest achievements for the University of Exeter, both on the UK and international stage. Other accomplishments in league tables for Exeter include:

 • Top 150 in the world – Times Higher Education World University Rankings 2019
 • 163rd in the world – QS World University Ranking 2020
 • 24th in the world and 6th in the UK – CWTS Leiden Ranking 2019
 • 10th in the UK – Guardian University Guide 2020
 • 12th in the UK – The Times and the Sunday Times Good University Guide 2020
 • 37 subjects ranked in the UK top 20 – The Complete University Guide 2020

Show more +Show less -
What's new

What's new

Study at one of the top universities worldwide

The University of Exeter, where INTO University of Exeter students are based, has recently been ranked as one of the best universities in the world in the Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2019.

For five years in a row, Exeter has placed in the top 151–200 universities worldwide. This year it has placed between 17th and 21st in the UK. Over 1,200 universities are ranked every year by the ARWU.

This result is one of the latest achievements for the University of Exeter, both on the UK and international stage. Other accomplishments in league tables for Exeter include:

 • Top 150 in the world – Times Higher Education World University Rankings 2019
 • 163rd in the world – QS World University Ranking 2020
 • 24th in the world and 6th in the UK – CWTS Leiden Ranking 2019
 • 10th in the UK – Guardian University Guide 2020
 • 12th in the UK – The Times and the Sunday Times Good University Guide 2020
 • 37 subjects ranked in the UK top 20 – The Complete University Guide 2020

Show more +Show less -
What's new

What's new

Study at one of the top universities worldwide

The University of Exeter, where INTO University of Exeter students are based, has recently been ranked as one of the best universities in the world in the Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2019.

For five years in a row, Exeter has placed in the top 151–200 universities worldwide. This year it has placed between 17th and 21st in the UK. Over 1,200 universities are ranked every year by the ARWU.

This result is one of the latest achievements for the University of Exeter, both on the UK and international stage. Other accomplishments in league tables for Exeter include:

 • Top 150 in the world – Times Higher Education World University Rankings 2019
 • 163rd in the world – QS World University Ranking 2020
 • 24th in the world and 6th in the UK – CWTS Leiden Ranking 2019
 • 10th in the UK – Guardian University Guide 2020
 • 12th in the UK – The Times and the Sunday Times Good University Guide 2020
 • 37 subjects ranked in the UK top 20 – The Complete University Guide 2020

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

INTO courses at the University of Exeter are taught by highly qualified and experienced teachers. Students receive plenty of support through academic guidance, tuition and one-to-one progress sessions.

Personal Tutors

At the beginning of the course and throughout the academic year, students meet with their assigned Personal Tutor. Personal Tutors help international students settle into student life, support them with their academic progression and can refer them to the right support services if they need them.

Other academic support services include:

 • Personal and group academic lessons
 • Weekly academic helpdesk sessions
 • Online support
 • Revision sessions

Language support

International students, who struggle to effectively communicate in English, can also meet with language advisors at the INTO Centre. Chinese students can receive dedicated language support from the Chinese Language Support Officer (CLSO).

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

INTO courses at the University of Exeter are taught by highly qualified and experienced teachers. Students receive plenty of support through academic guidance, tuition and one-to-one progress sessions.

Personal Tutors

At the beginning of the course and throughout the academic year, students meet with their assigned Personal Tutor. Personal Tutors help international students settle into student life, support them with their academic progression and can refer them to the right support services if they need them.

Other academic support services include:

 • Personal and group academic lessons
 • Weekly academic helpdesk sessions
 • Online support
 • Revision sessions

Language support

International students, who struggle to effectively communicate in English, can also meet with language advisors at the INTO Centre.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

INTO courses at the University of Exeter are taught by highly qualified and experienced teachers. Students receive plenty of support through academic guidance, tuition and one-to-one progress sessions.

Personal Tutors

At the beginning of the course and throughout the academic year, students meet with their assigned Personal Tutor. Personal Tutors help international students settle into student life, support them with their academic progression and can refer them to the right support services if they need them.

Other academic support services include:

 • Personal and group academic lessons
 • Weekly academic helpdesk sessions
 • Online support
 • Revision sessions

Language support

International students, who struggle to effectively communicate in English, can also meet with language advisors at the INTO Centre.

Show more +Show less -
Student support

Student support

Moving to a new country to study can be a daunting process. However, at INTO University of Exeter, international students can be assured that they will receive all the support they need for a positive experience from the dedicated Student Services team. Services include:

 • Airport pick-up service
 • New student welcome week events
 • 24-hour telephone helpline for out-of-hours questions
 • Residence Mentors in their accommodation
 • Language advisers, to help students who may be struggling to communicate in English
 • Help opening a bank account and registering with a doctor
 • Extra support for students under the age of 18
 • Visa and immigration guidance

INTO students also have access to the support available to all students at the University of Exeter, including:

 • 24/7 campus security
 • Counselling
 • Careers services.
 • On-campus Student Health Centre

Show more +Show less -
Student support

Student support

Moving to a new country to study can be a daunting process. However, at INTO University of Exeter, international students can be assured that they will receive all the support they need for a positive experience from the dedicated Student Services team. Services include:

 • Airport pick-up service
 • New student welcome week events
 • 24-hour telephone helpline for out-of-hours questions
 • On-site staff in the accommodation
 • Help opening a bank account and registering with a doctor
 • Extra support for students under the age of 18
 • Visa and immigration guidance

INTO students also have access to the support available to all students at the University of Exeter, including:

 • 24/7 campus security
 • Counselling
 • On-campus Student Health Centre

Show more +Show less -
Student support

Student support

Moving to a new country to study can be a daunting process. However, at INTO University of Exeter, international students can be assured that they will receive all the support they need for a positive experience from the dedicated Student Services team. Services include:

 • Airport pick-up service
 • New student welcome week events
 • 24-hour telephone helpline for out-of-hours questions
 • On-site staff in the accommodation
 • Help opening a bank account and registering with a doctor
 • Extra support for students under the age of 18
 • Visa and immigration guidance

INTO students also have access to the support available to all students at the University of Exeter, including:

 • 24/7 campus security
 • Counselling
 • On-campus Student Health Centre

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

To be eligible for study at INTO University of Exeter, students have to meet a small number of entry requirements.

International Foundation

 • Academic requirements – students will need to have completed 12 years of school (or equivalent) and have finished with good grades.
 • English language requirements – depending on the start date and course length, students will need a minimum IELTS score of 5.0–6.5, or equivalent.

International Year One

 • Academic requirements – depending on the course, students will need satisfactory completion of certain A-Levels, or good grades in the first year of an overseas degree.
 • English language requirements – students will need a minimum IELTS score of 6.0, or equivalent.

Graduate Diploma

 • Academic requirements – depending on the course, students will need to have completed their first degree, a diploma or equivalent.
 • English language requirements – students will need a minimum IELTS score of 5.5, or equivalent.

English Language Courses

 • Academic requirements – depending on the course, students will usually need an offer of a place to study at INTO University of Exeter. Extended programmes are offered which incorporate a term of Academic English into the pathway. Those who cannot meet the English language requirements may be eligible for the Academic English course.
 • English language requirements – depending on the start date and course length, students will need a minimum IELTS score of 3.0-6.0, or equivalent.

This is not a definitive list, and students are recommended to check the entry requirements for their chosen course.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

To be eligible for study at INTO University of Exeter, students have to meet a small number of entry requirements.

International Foundation

 • Academic requirements – students will need to have completed 12 years of school (or equivalent) and have finished with good grades.
 • English language requirements – depending on the start date and course length, students will need a minimum IELTS score of 5.0–6.5, or equivalent.

International Year One

 • Academic requirements – depending on the course, students will need satisfactory completion of certain A-Levels, or good grades in the first year of an overseas degree.
 • English language requirements – students will need a minimum IELTS score of 6.0, or equivalent.

Graduate Diploma

 • Academic requirements – depending on the course, students will need to have completed their first degree, a diploma or equivalent.
 • English language requirements – students will need a minimum IELTS score of 5.5, or equivalent.

English Language Courses

 • Academic requirements – depending on the course, students will usually need an offer of a place to study at INTO University of Exeter. Extended programmes are also offered which incorporate a term of Academic English into the pathway. Those who cannot meet the English language requirements may be eligible for the Academic English course.
 • English language requirements – depending on the start date and course length, students will need a minimum IELTS score of 3.0-6.0, or equivalent.

This is not a definitive list, and students are recommended to check the entry requirements for their chosen course.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

To be eligible for study at INTO University of Exeter, students have to meet a small number of entry requirements.

International Foundation

 • Academic requirements – students will need to have completed 12 years of school (or equivalent) and have finished with good grades.
 • English language requirements – depending on the start date and course length, students will need a minimum IELTS score of 5.0–6.5, or equivalent.

International Year One

 • Academic requirements – depending on the course, students will need satisfactory completion of certain A-Levels, or good grades in the first year of an overseas degree.
 • English language requirements – students will need a minimum IELTS score of 6.0, or equivalent.

Graduate Diploma

 • Academic requirements – depending on the course, students will need to have completed their first degree, a diploma or equivalent.
 • English language requirements – students will need a minimum IELTS score of 5.5, or equivalent.

English Language Courses

 • Academic requirements – depending on the course, students will usually need an offer of a place to study at INTO University of Exeter. Extended programmes are also offered which incorporate a term of Academic English into the pathway. Those who cannot meet the English language requirements may be eligible for the Academic English course.
 • English language requirements – depending on the start date and course length, students will need a minimum IELTS score of 3.0-6.0, or equivalent.

This is not a definitive list, and students are recommended to check the entry requirements for their chosen course.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

INTO Centre

The University of Exeter's welcoming INTO Centre is the central hub for international students. There they can attend university-style classes, spend time studying and find comfortable places to relax with their peers.

Lecture theatre

Part of INTO's teaching facilities, the lecture theatre seats up to 110 students. It's dedicated to INTO students and provides the chance to learn in a university environment. The theatre features flexible seating, projector screens and a recording system, so students can recap lectures again in their own time.

Learning Resource Centre (LRC)

Open on weekdays, the INTO Centre's LRC is the perfect space for students to study. There is access to many helpful resources such as books, journals, computers, printers, scanning facilities and more.

Multimedia classrooms

As well as normal study classrooms, the INTO Centre features two multimedia classrooms. Computers are installed in the desks and students can learn on specialist computer software.

Science laboratory

Students on science pathways will benefit from practical classes in the science laboratory, which is equipped with high quality equipment for hands-on learning.

INTO Cafe

Located in the heart of the INTO Centre, the cafe nourishes students with a variety of refreshments such as hot and cold drinks, snacks and sandwiches.

University facilities

INTO students can make use of Exeter's facilities, including the flagship Forum building, a GBP 48 million high-tech study area, including a 24/7 library with 1.2 million books and resources, shops, a bank, the student portal and plenty more. There's also a wide variety of food options for students to enjoy, from burgers to Mexican cuisine.

Accommodation

International students can choose to live in student residences or with a carefully selected host. Both options are located close to campus. Accommodation is organised after students have made their applications to study at INTO University of Exeter.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

INTO Centre

The University of Exeter's welcoming INTO Centre is the central hub for international students to attend university-style classes, spend time studying and find comfortable places to relax with peers.

Lecture theatre

Part of INTO's teaching facilities, the lecture theatre seats up to 110 students. It's dedicated to INTO students and provides the chance to learn in a university environment. The theatre features flexible seating, projector screens and a recording system, so students can recap lectures again in their own time.

Learning Resource Centre (LRC)

Open on weekdays, the INTO Centre's LRC is the perfect space for students to study. There is access to many helpful resources such as books, journals, computers, printers, scanning facilities and more.

Multimedia classrooms

As well as normal study classrooms, the INTO Centre features two multimedia classrooms. Computers are installed in the desks and students can learn on specialist computer software.

Science laboratory

Students on science pathways will benefit from practical classes in the science laboratory, which is equipped with high quality equipment for hands-on learning.

INTO Cafe

Located in the heart of the INTO Centre, the cafe nourishes students with a variety of refreshments such as hot and cold drinks, snacks and sandwiches.

University facilities

INTO students can make use of Exeter's facilities, including the flagship Forum building, a GBP 48 million high-tech study area, including a 24/7 library with 1.2 million books and resources, shops, a bank, the student portal and plenty more. There's also a wide variety of food options for students to enjoy, from burgers to Mexican cuisine.

Accommodation

International students can choose to live in student residences on campus or with a carefully selected host close to campus. Accommodation is organised after students have made their applications to study at INTO University of Exeter.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

INTO Centre

The University of Exeter's welcoming INTO Centre is the central hub for international students to attend university-style classes, spend time studying and find comfortable places to relax with peers.

Lecture theatre

Part of INTO's teaching facilities, the lecture theatre seats up to 110 students. It's dedicated to INTO students and provides the chance to learn in a university environment. The theatre features flexible seating, projector screens and a recording system, so students can recap lectures again in their own time.

Learning Resource Centre (LRC)

Open on weekdays, the INTO Centre's LRC is the perfect space for students to study. There is access to many helpful resources such as books, journals, computers, printers, scanning facilities and more.

Multimedia classrooms

As well as normal study classrooms, the INTO Centre features two multimedia classrooms. Computers are installed in the desks and students can learn on specialist computer software.

Science laboratory

Students on science pathways will benefit from practical classes in the science laboratory, which is equipped with high quality equipment for hands-on learning.

INTO Cafe

Located in the heart of the INTO Centre, the cafe nourishes students with a variety of refreshments such as hot and cold drinks, snacks and sandwiches.

University facilities

INTO students can make use of Exeter's facilities, including the flagship Forum building, a GBP 48 million high-tech study area, including a 24/7 library with 1.2 million books and resources, shops, a bank, the student portal and plenty more. There's also a wide variety of food options for students to enjoy, from burgers to Mexican cuisine.

Accommodation

International students can choose to live in student residences on campus or with a carefully selected host close to campus. Accommodation is organised after students have made their applications to study at INTO University of Exeter.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

To reward high achieving international students, INTO University of Exeter has a number of scholarships in place. The following scholarships are available for the 2019–20 academic year:

Regional Scholarship

INTO students who will be studying an International Foundation, International Year One or a Graduate Diploma pathway may be able to receive a scholarship of up to GBP 3,000 towards their tuition fees. The award is based on academic excellence.

For INTO University of Exeter students continuing to a degree at the University of Exeter, there are also a number of progression scholarships.

International Foundation Progression Scholarships

INTO University of Exeter students who are high achievers on their International Foundation pathway, and who select Exeter as their firm choice when they apply through UCAS, may receive a scholarship of GBP 5,000 towards their year one tuition fees. Students progressing to the College of Engineering Mathematics and Physical Sciences College of Humanities College of Life and Environmental Sciences and College of Social Sciences and International Studies will be eligible.

High-achieving students progressing to the University of Exeter Business School may receive a scholarship of GBP 7,500 towards their year one tuition fees

Students are encouraged to check the availability and eligibility requirements for each scholarship.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

To reward high achieving international students, INTO University of Exeter has scholarships in place. The following scholarships are available for the 2020–21 academic year:

Regional Scholarship

INTO students who will be studying an International Foundation, International Year One or a Graduate Diploma pathway may be able to receive a scholarship of up to GBP 3,000 towards their tuition fees. The award is based on academic excellence.

For INTO University of Exeter students continuing to a degree at the University of Exeter, there are also a number of progression scholarships.

Students are encouraged to check the availability and eligibility requirements for each scholarship.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

To reward high achieving international students, INTO University of Exeter has scholarships in place. The following scholarships are available for the 2020–21 academic year:

Regional Scholarship

INTO students who will be studying an International Foundation, International Year One or a Graduate Diploma pathway may be able to receive a scholarship of up to GBP 3,000 towards their tuition fees. The award is based on academic excellence.

For INTO University of Exeter students continuing to a degree at the University of Exeter, there are also a number of progression scholarships.

Students are encouraged to check the availability and eligibility requirements for each scholarship.

Show more +Show less -
22500
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United Kingdom

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
Join INTO University of Exeter
Students in accommodation
Students Guild
Student Speak
Outside Library
Aerial campus shot
English students in classroom
Studying in Library
Staff helping student at INTO Exeter
Students walking outside INTO Exeter
Students in accommodation
Students working on computers
Students walking through Forum
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ£1332

 • £471
  លំនៅដ្ឋាន
 • £539
  ម្ហូបអាហារ
 • £88
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • £234
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី