ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

University of Huddersfield

United Kingdom
video Bg

University of Huddersfield

United Kingdom
Overview

Overview

The University of Huddersfield is an award-winning institution which aims to inspire an innovative generation of students as well as future global professionals.

The University has been recognised by many different organisations over the last few years as it continues to grow as a leading institution in West Yorkshire, England. It was named the 2013 Times Higher Education (THE) University of the Year and in 2017 joined the world’s top 200 Young Universities in the THE rankings. It continues to be recognised for its teaching excellence, being given a gold rating by the Teaching Excellence Framework, winning the inaugural Gold Teaching Excellence Award and being named No.1 in the UK for highly qualified teaching staff by the Higher Education Funding Council for England (HEFCE).

Students can benefit from first-class teaching at the state-of-the-art Queensgate Campus that is based on the south-east of Huddersfield town centre. It has been the site of some massive investment over the last few years, providing modern, specialist facilities for a range of subjects and a large Student Central hub to support social activities and other student support services.

The convenient campus is based in a multicultural town with close links to major cities such as Leeds and Manchester, both accessible by public transport. The University places a focus on internationalism and welcomes around 4,000 international students per year from countries around the globe. It is a flourishing institution which is continuing to grow and develop industry links which give excellent opportunities for students both during their studies and after graduation.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of Huddersfield is a multi-award-winning, modern university with world-class facilities in a multicultural and thriving town. It is a modern public university, based on a site that has been home to academic institutions since the 19th century.

With more than 3,400 international students from around 100 countries on campus. Huddersfield's culturally diverse student community brings in a global perspective, thereby enriching the university experience.

Huddersfield offers a comprehensive selection of undergraduate and postgraduate degree programmes, spanning a wide range of subject areas. It has dedicated a lot of time and resources in recent years to provide a superb quality of tuition, which is recognised at an international level. Students learn from well-qualified experts who are at the forefront of their respective fields.

Huddersfield is among the top 20 universities in the UK for industry placements. Huddersfield's postgraduate courses are closely linked to business and many of them are professionally accredited, which helps increase the employability of the university's graduates. 96.8 percent of undergraduate students and 97.6 percent of postgraduate students from Huddersfield move on to further study or employment within 15 months of graduating (HESA, 2019).

The university has invested significantly in campus development and offers state-of-the-art facilities including studios, specialist laboratories and performance spaces, in addition to the library, research facilities and quiet study spaces.

The University of Huddersfield is located in the centre of this West Yorkshire town, surrounded by stunning green countryside, with a historic canal running through the heart of campus and a wealth of impressive Victorian architecture and heritage. Huddersfield is perfect for international students to learn and flourish in due to its convenient location and relaxed, affordable lifestyle.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

The University of Huddersfield focuses a large proportion of its resources and personnel into ensuring the highest quality of teaching, combined with a progressive and industry-relevant curriculum.

The Higher Education Statistics Agency (HESA) shows that the University of Huddersfield's teaching staff are the best qualified in England across a range of measures. 94 percent of lecturers hold specific teaching qualifications, 96 percent of lecturers have higher education academic qualifications, the highest percentage in the country, and 77 percent of those hold doctorates (HESA, 2022). Students can rest assured that they will be taught by the very best at Huddersfield, no matter what they decide to study.

Many of the university's teaching staff are active practitioners in their academic fields, and this shows in the success of the university's research programmes. Huddersfield has a well-established Research Excellence Framework as the university submitted 589 staff across nineteen Units of Assessment (UoA) to the Research Excellence Framework (REF) 2021, receiving outstanding results. It has climbed more than seventeen places since 2014 to rank within the top 50 institutions in the UK. Two-thirds of its research portfolio is world-leading, and it sits within the top 20 universities for increasing research power.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

The University of Huddersfield prides itself on the high quality of its teaching staff, which has been recognised by numerous external bodies. It has been given a gold rating by the Teaching Excellence Framework (TEF), and just last year became the first ever winner of the inaugural Global Teaching Excellence Award. The University beat off competition from 26 countries around the globe, including many other British institutions which were shortlisted by the Higher Education Academy (HEA) after detailed submissions. They praised the University of Huddersfield’s leadership for their passion and drive in delivering the highest teaching standards, which is represented by the University being recognised as offering the highest levels of qualifications amongst staff in the UK. The University of Huddersfield is also the recipient of the most National Teaching Fellowships in the UK, signalling Britain’s best Higher Education lecturers for the past ten years.

The quality of teaching at the University of Huddersfield places a focus on giving students outstanding work-based education, which will help them achieve the best career outcomes possible once they graduate. With top class staff across all departments that encourage independent learning, critical thinking and creativity amongst students, there is plenty of evidence to prove students will be in capable hands at Huddersfield.

Show more +Show less -
Fees & funding

Fees & funding

Huddersfield is dedicated to providing fair access to education and has organised a programme of scholarships and bursary awards to help subsidise the cost of study. There are merit-based and means-tested options available to eligible international students.

International undergraduate students can receive a non-repayable scholarship grant of up to GBP 4,000 for every year of their course, based on academic achievements. GBP 4,000 is awarded for an achievement of AAB at A-level (or equivalent), GBP 3,000 is awarded for ABB at A-level (or equivalent), and up to GBP 2,000 is awarded annually for meeting standard entry requirements. Students are considered automatically for these financial awards upon enrolment.

International postgraduate students can also receive a non-repayable scholarship grant of up to GBP 4,000 if they have the equivalent of a first-class degree (Hons) or GBP 3,000 for an upper second or equivalent.

With competitive fees a low cost of living and a generous merit-based scholarships system in place, Huddersfield provides excellent value for international students from all over the world.

Show more +Show less -
video Bg

Department structure

The University of Huddersfield is made up of a group of seven schools, which span a range of different subjects. These are:

School of Applied Sciences:

Three departments offer numerous subjects in scientific fields such as biological, chemical and geographical sciences as well as pharmacy.

School of Art, Design and Architecture:

Three separate departments cover architecture and 3D design, art and communication plus fashion and textiles.

The Business School:

Four departments make up the Business School, including the Law School. The other schools focus on accountancy, finance and economics, logistics, operations, hospitality, marketing and management.

School of Computing and Engineering:

Two departments specialise in engineering and technology and computer science.

School of Education and Professional Development:

This school includes two departments for initial teacher education and education and community studies.

School of Human and Health Sciences:

There are four departments in this school, specialising in psychology, nursing and midwifery, behavioural and social sciences and allied health professions, sport and exercise.

School of Music, Humanities and Media:

The three departments in this school are music and drama, media journalism and film and English, linguistics and history.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Huddersfield's large award-winning campus is home to all six schools and 41 impressive buildings.

The campus has recently had a large financial investment of over GBP 156 million to build some world-class facilities and exciting new buildings.

The next large-scale infrastructure project is a Health Innovation Campus, at their nearby Southgate location. The new proposal would take the place of the old Huddersfield Sports Centre, and planning permission was granted for the new university complex in 2020.

The University of Huddersfield's main Queensgate campus is a well-resourced student environment, offering everything needed for academic and personal success. The campus is home to the Huddersfield Students' Union, which is a student-run organisation representing students and advising them on any issues and opportunities which may concern them during their course. Working closely with the university, the HSU co-ordinates over 100 student-organised clubs, societies and sports teams, as well as a radio station (Radio Hud), magazine and website (T'Hud).

Student Central is also home to student shops and cafes, including Starbucks, the international kitchen, the Student Advice and Support Centre, the International Office and the lettings agency (HudLets) which helps students to find their ideal university accommodation. HudLets ensures high-quality accommodation at fair prices, by working closely with halls of residences and private landlords in the local area. On campus students will also find:

 • A well-resourced 6-floor Library consisting of 1,200 study spaces, 500 PCs, 120 laptops and Mac books
 • Health centre
 • Sports and fitness facilities including a large gym and sports halls, students have access to lots of free activities
 • Wellbeing, careers and international office support staff
 • Faith centre
 • Numerous cultural events throughout the year.

Show more +Show less -
video Bg

Entry requirements

International students must meet the regular University entry criteria for each course, and specific requirements are in place to reflect these in all individual countries.

Each degree also has an English language requirement, and although these may vary for some course programmes, students generally must have achieved one of the following scores as a minimum requirement:

 • Grade C in Cambridge English Advanced.
 • 6.0 in IELTS (Academic) with no score lower than 5.5 in any element.
 • Scores of 51 or higher in each section of Pearson Test of Academic English.
 • Grade C in GCSE or GCE ‘O’ Level.
 • Diploma with English at higher level in International Baccalaureate.

For EU students, a pass in all elements at proficiency level of the Ascentis Anglia ESOL Language qualification is also acceptable.

If these requirements are not met, then a number of Pre-Sessional English Programmes are available to provide a clear pathway into the undergraduate programmes.

Show more +Show less -
Student support

Student support

The University of Huddersfield is dedicated to providing the highest level of support services to its student population to inspire success and contribute to a great student experience. There is a large team of friendly and approachable support staff, distributed across a network of specialised departments, who offer targeted support as well as the ability to refer students to further professional resources where necessary. Services include:

 • Finance, Fees and Payments - includes tuition fee information, guidance with budgeting and loan payments, accommodation and cost of living advice
 • International Student Support - free service, helping international students settle in with confidence, as well as advice regarding visas, bursaries and insurance matters
 • Wellbeing Support - support with general health issues, free and confidential counselling and an on-site clinic
 • Disability Support - provides information about disability in the workplace, skill-building workshops and disability awareness amongst all members of the campus community
 • Faith and Religion - prayer and worship on-campus programmes, through the university's own Faith Centre
 • Career Support - provides a high-quality, guidance with CV writing, interview training, job seeking, work experience and volunteering opportunities
 • Work placement - a dedicated work-placement team supports students into placements across the UK and around the globe
 • Applicant support - When a student applies to Huddersfield they will be invited to regular applicant drop-in sessions, webinars and Information Days which are open for enquirers and applicants.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

A range of scholarships and bursaries are available to international students studying at the University of Huddersfield. All students starting undergraduate and postgraduate courses will automatically be considered for scholarships of up to GBP 2,000 per year.

Those progressing from an undergraduate to postgraduate degree at the University of Huddersfield are also automatically considered for a GBP 4,000 scholarship.

In addition to these automatically assessed scholarships, there are many more scholarships with individual requirements for those from various countries and areas.

The most prestigious and competitive of these scholarships on offer are the Chevening Scholarships, part of the UK government’s global scholarship programme which encourages leading scholars from around the world to take on postgraduate study in the UK. These scholarships cover full tuition fees and living expenses.

Show more +Show less -
Student safety

Student safety

The University of Huddersfield is an extremely safe campus, with a long list of measures and policies set in place to ensure that all students and staff can work and study in confidence. There are plenty of resources dedicated to supporting this including a campus security team, who operate out of the Security Hub, and a specialised security office in the Harold Wilson Building, which is open and staffed 24 hours a day, 365 days a year.

The team provides a range of services including campus patrols, monitoring CCTV, building access, lost property inquiries and personal safety around campus. If a student feels unsafe in any way, they can visit the Security Hub and have one of the staff members provide advice, which can include calling a taxi to get home.

The Security Hub also publishes a range of online safety information, as well as organising the university ID card access system. Any lost or stolen ID cards can be replaced at the office, to ensure a safe and secure campus.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The University of Huddersfield offers first-class facilities all on one site at a bustling campus. The continually evolving site houses everything from specialist equipment, studios and performance spaces to a fully stocked, modern library and everything else students could need.

There is a mix of contemporary and historical buildings, and classrooms housing a number of different class sizes – all the way up to 300-seater lecture theatres. The University provides the infrastructure in a convenient environment to support their excellent teaching staff in providing a quality education to students.

The campus also houses amenities for students such as cafes and restaurants. Student Central is the hub of the campus, with the Students’ Union, bank, student services including finance, careers, wellbeing and more all under one roof. A health centre, sports and leisure centre and entrepreneur centre are also part of the campus which gives students access to everything they could require on one site.

The University hosts several Global Campus Events annually such as Global Week, the Global Food and Culture Festival, as well as the Spring Festival which celebrates diversity, inclusion, and multi-culturalism in the campus. These events are extremely popular and provide a platform for students to socialise and make friends.

The University is based on one town centre campus which makes it very accessible and compact. It also has a very warm, friendly and safe environment which helps students to settle in to student life quickly.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

A degree from the University of Huddersfield is a globally recognised qualification which sets graduates apart from their peers when applying for competitive job roles in today's global workforce. 96.8 percent of the university's undergraduate students are employed in work or have gone on to further study within fifteen months of graduating and 97.6 percent of its postgraduates find work or further study. (HESA Graduate Outcomes 2018/19), which is substantially higher than the UK average.

The University of Huddersfield's innovative approach to helping students find work after graduating has seen the institution win the best university employability strategy award at the National Graduate Recruitment Awards 2021. Huddersfield was also awarded 5 stars by QS overall, including for internationalisation and inclusiveness.

Part of their success is due to the quality of their dedicated Careers and Employability Service, which helps in a variety of ways, from CV writing support, job opportunity seeking, interview training, and a schedule of networking events and workshops organised throughout the academic year.

Show more +Show less -
3300
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United Kingdom

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
601st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

At Huddersfield
Silje from Norway
At Huddersfield
At Huddersfield
Join University of Huddersfield
Join University of Huddersfield
Explore the University of Huddersfield
Join University of Huddersfield
Join University of Huddersfield
At Huddersfield
At Huddersfield
At Huddersfield
At Huddersfield
Ljeoma Ukeni from Nigeria
Join University of Huddersfield
Kerry Atu from Nigeria
Join University of Huddersfield
Join University of Huddersfield
Work Placements
Stephanie Tang from Malaysia
Join University of Huddersfield
Enterprise
At Huddersfield
Join University of Huddersfield
Join University of Huddersfield
Join University of Huddersfield
At Huddersfield
At Huddersfield
Join University of Huddersfield
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ£1355

 • £474
  លំនៅដ្ឋាន
 • £559
  ម្ហូបអាហារ
 • £88
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • £234
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?