ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

University of Hull

United Kingdom
video Bg

University of Hull

United Kingdom
video Bg

University of Hull

United Kingdom
video Bg

University of Hull

United Kingdom
Overview

Overview

England's 14th oldest university, the University of Hull, is an ambitious institution that strives to inspire future world-changing leaders.

Hull's motto, Lampada Ferens, means ‘carrying the light of learning,' and the university is proud to have been making a global impact and challenging the way people think for 90 years.

Originally established as University College Hull in 1927, today the university has a community of over 16,000 students, with over 2,500 international students from more than 100 countries.

Hull was awarded silver status in the Teaching Excellence Framework 2018. It has a 97.9% percent graduate employability rate for international students (HESA 2018), which can be attributed to its excellent career support, where students have access to countless invaluable resources.

Hull, or Kingston upon Hull, is a very student-friendly and affordable city. It was UK City of Culture in 2017 and was placed in the Guardian's Hot List of places to visit in the same year. Rough Guides even named Hull as one of the top ten cities to visit in the world in 2016.

On the east coast of England near stunning countryside and coastlines, the city of Hull has inspired great names such as JRR Tolkien and Luke Campbell. Students will have plenty to enjoy in the surrounding area, such as concert venues, art galleries, museums, cinemas, shopping centres and even a trampoline park.

A direct train to London takes under three hours and Birmingham is just two and a half hours away. York and Leeds can both be reached in an hour and the seaside resorts of Bridlington, Scarborough and Whitby are also nearby.

Show more +Show less -
Overview

Overview

England's 14th oldest university, the University of Hull, is an ambitious institution that strives to inspire future world-changing leaders.

Hull's motto, Lampada Ferens, means ‘carrying the light of learning,' and the university is proud to have been making a global impact and challenging the way people think for 90 years.

Originally established as University College Hull in 1927, today the university has a community of over 14,500 students, with over 1,400 international students from nearly 100 countries.

Hull has a 97.9% percent graduate employability rate for international students (HESA 2018), which can be attributed to its excellent career support, where students have access to countless invaluable resources.

In November 2019 the university announced its ambition to become Carbon Neutral by 2027, which marks the university's 100-year anniversary. Hull's vision is to shape a fairer, brighter carbon neutral future for all. The university plans to deliver on this by preparing outstanding graduates to help solve critical, complex, global challenges and thought provoking, game changing research that is advancing knowledge to inform policy and practice.

Hull, or Kingston upon Hull, is a very student-friendly and affordable city. It was UK City of Culture in 2017, which attracted over 5.3m audience visits with events ranging from major touring exhibitions of artworks by the likes of Picasso and Michelangelo, debates, drama, to classical concerts by renowned musicians. Hull is vibrant city to live in with the annual Freedom Festival and the Humber Street Sesh, which attracts 30,000+ people and over 200 bands.

On the east coast of England near stunning countryside and coastlines, the city of Hull has inspired great names such as JRR Tolkien and Hull-born Olympian Luke Campbell. Students will have plenty to enjoy in the surrounding area, such as concert venues, art galleries, museums, cinemas, shopping centres and even a trampoline park.

A direct train to London takes under three hours and Manchester or Birmingham is just two and a half hours away. York and Leeds can both be reached in an hour and the seaside resorts of Bridlington, Scarborough and Whitby are also nearby.

Show more +Show less -
Overview

Overview

England's 14th oldest university, the University of Hull, is an ambitious institution that strives to inspire future world-changing leaders.

Hull's motto, Lampada Ferens, means ‘carrying the light of learning,' and the university is proud to have been making a global impact and challenging the way people think for 90 years.

Originally established as University College Hull in 1927, today the university has a community of over 14,500 students, with over 1,400 international students from nearly 100 countries.

Hull has a 97.9% percent graduate employability rate for international students (HESA 2018), which can be attributed to its excellent award-winning careers support (AGCAS 2018) where students have access to countless invaluable resources.

Hull, or Kingston upon Hull, is a very student-friendly and affordable city. It was UK City of Culture in 2017, which attracted over 5.3m audience visits with events ranging from major touring exhibitions of artworks by the likes of Picasso and Michelangelo, debates, drama, to classical concerts by renowned musicians. Hull is vibrant city to live in with the annual Freedom Festival and the Humber Street Sesh, which attracts 30,000+ people and over 200 bands.

On the east coast of England near stunning countryside and coastlines, the city of Hull has inspired great names such as JRR Tolkien and Hull-born Olympian Luke Campbell. Students will have plenty to enjoy in the surrounding area, such as concert venues, art galleries, museums, cinemas and shopping centres.

A direct train to London takes under three hours and Manchester or Birmingham is just two and a half hours away. York and Leeds can both be reached in an hour and the seaside resorts of Bridlington, Scarborough and Whitby are also nearby.

Show more +Show less -
Overview

Overview

England's 14th oldest university, the University of Hull, is an ambitious institution that strives to inspire future world-changing leaders.

Hull's motto, Lampada Ferens, means ‘carrying the light of learning,' and the university is proud to have been making a global impact and challenging the way people think for 90 years.

Originally established as University College Hull in 1927, today the university has a community of over 16,000 students, around 2,500 employees, including more than 1,000 academic staff.

Hull has a 97.9% percent graduate employability rate for international students (HESA 2018), which can be attributed to its excellent award-winning careers support (AGCAS 2018) where students have access to countless invaluable resources.

Hull, or Kingston upon Hull, is a very student-friendly and affordable city. It was UK City of Culture between January 2017 to December 2020, which attracted over 5.3m audience visits with events ranging from major touring exhibitions of artworks by the likes of Picasso and Michelangelo, debates, drama, to classical concerts by renowned musicians. Hull is vibrant city to live in with the annual Freedom Festival and the Humber Street Sesh, which attracted about 15,000 people and over 100+ bands in 2022.

On the east coast of England near stunning countryside and coastlines, the city of Hull has inspired great names such as JRR Tolkien and Hull-born Olympian Luke Campbell. Students will have plenty to enjoy in the surrounding area, such as concert venues, art galleries, museums, cinemas and shopping centres.

A direct train to London takes under three hours and Manchester or Birmingham is just two and a half hours away. York and Leeds can both be reached in an hour and the seaside resorts of Bridlington, Scarborough and Whitby are also nearby.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Virtual campus and city tour

Ideal for students who aren't able to visit the University of Hull before applying or joining, there are 360-degree virtual tours available. Students can see the impressive architecture, where they could be studying and socialising, and the recent GBP 300 million investment into the campus.

Official University Partner of Team GB

The University of Hull is proud to be the Official University Partner of Team GB. Holding the title until 2025, this has brought, and will facilitate, unforgettable and invaluable opportunities for students. This includes internships, guest lectures, volunteering, work placements, exclusive events and much more.

Recently ten students from Hull had the opportunity to volunteer at the Team GB kitting-out event at the NEC, Birmingham, before the Minsk 2019 European Games. The event is where Team GB's athletes chose their kit for competition. Students gained CV-writing and interview experience through the application process.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Fee update for September 2021

In response to the events of 2020, the university wants to support individuals seeking education internationally and plans to do more to promote equality, solidarity and opportunity amongst all its students.

Full-time international students enrolling at Hull on a masters postgraduate taught programme in either September 2021 or January 2022 will pay the same fees as Hull's home fee status students (terms and conditions apply).

Virtual campus and city tour

Ideal for students who aren't able to visit the University of Hull before applying or joining, there are 360-degree virtual tours available. Students can see the impressive architecture, where they could be studying and socialising, and the recent GBP 300 million investment into the campus.

Official University Partner of Team GB

The University of Hull is proud to be the Official University Partner of Team GB. Holding the title until 2025, this has brought, and will facilitate, unforgettable and invaluable opportunities for students. This includes internships, guest lectures, volunteering, work placements, exclusive events and much more.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Fee update for September 2022

In response to the events of 2020, the university wants to support individuals seeking education internationally and plans to do more to promote equality, solidarity and opportunity amongst all its students.

Full-time international students enrolling at Hull on a masters postgraduate taught programme in September 2022 will pay the same fees as Hull's home fee status students (terms and conditions apply).

Virtual campus and city tour

Ideal for students who aren't able to visit the University of Hull before applying or joining, there are 360-degree virtual tours available. Students can see the impressive architecture, where they could be studying and socialising, and the recent GBP 300 million investment into the campus.

Official University Partner of Team GB

The University of Hull is proud to be the Official University Partner of Team GB. Holding the title until 2025, this has brought, and will facilitate, unforgettable and invaluable opportunities for students. This includes internships, guest lectures, volunteering, work placements, exclusive events and much more.

In November 2019 the university announced its ambition to become Carbon Neutral by 2027, which marks the university's 100-year anniversary. Hull's vision is to shape a fairer, brighter carbon neutral future for all. The university plans to deliver on this by preparing outstanding graduates to help solve critical, complex, global challenges and thought provoking, game changing research that is advancing knowledge to inform policy and practice.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Virtual campus and city tour

Ideal for students who aren't able to visit the University of Hull before applying or joining, there are 360-degree virtual tours available. Students can see the impressive architecture, where they could be studying and socialising, and the recent GBP 300 million investment into the campus.

Official University Partner of Team GB

The University of Hull is proud to be the Official University Partner of Team GB. Holding the title until 2025, this has brought, and will facilitate, unforgettable and invaluable opportunities for students. This includes internships, guest lectures, volunteering, work placements, exclusive events and much more.

In November 2019 the university announced its ambition to become Carbon Neutral by 2027, which marks the university's 100-year anniversary. Hull's vision is to shape a fairer, brighter carbon neutral future for all. The university plans to deliver on this by preparing outstanding graduates to help solve critical, complex, global challenges and thought provoking, game changing research that is advancing knowledge to inform policy and practice.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Teaching

The University of Hull ensures that students are taught by passionate experts. Awarded silver status in the Teaching Excellence Framework in 2018, the university is immensely proud of its academic staff, who come from many different countries.

The university's heritage, together with their academic quality, means students can expect an education from ambitious professors and academics at Hull who are dedicated to helping them succeed.

Research

It's also a fantastic hub for research. The most recent Research Excellence Framework judged 62 percent of Hull's research as internationally excellent.

The university has made many contributions to life-changing research, including liquid-crystal technology, LCD screens and bone density scanners. It is also esteemed for its work in social justice, maritime history, environmental technologies, 3D visualisation, healthcare and nanotechnology. Hull has even been given the Queen's Award for Technological Achievement.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Teaching

The University of Hull ensures that students are taught by passionate experts. The university is immensely proud of its academic staff, who come from many different countries.

The university's heritage, together with its academic quality, means students can expect an education from ambitious professors and academics at Hull who are dedicated to helping them succeed.

Research

It's also a fantastic hub for research. The most recent Research Excellence Framework, conducted in 2014, judged 62 percent of Hull's research as internationally excellent.

The university has made many contributions to life-changing research, including liquid-crystal technology, LCD screens and bone density scanners. It is also esteemed for its work in social justice, maritime history, environmental technologies, 3D visualisation, healthcare and nanotechnology. Hull has even been given the Queen's Award for Technological Achievement.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Teaching

The University of Hull ensures that students are taught by passionate experts. The university is immensely proud of its academic staff, who come from many different countries.

The university's heritage, together with its academic quality, means students can expect an education from ambitious professors and academics at Hull who are dedicated to helping them succeed.

Research

It's also a fantastic hub for research. The most recent Research Excellence Framework, conducted in 2014, judged 62 percent of Hull's research as internationally excellent.

The university has made many contributions to life-changing research, including liquid-crystal technology, LCD screens and bone density scanners. It is also esteemed for its work in social justice, maritime history, environmental technologies, 3D visualisation, healthcare and nanotechnology. Hull has even been given the Queen's Award for Technological Achievement.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Teaching

The University of Hull ensures that students are taught by passionate experts. The university is immensely proud of its academic staff, who come from many different countries.

The university's heritage, together with its academic quality, means students can expect an education from ambitious professors and academics at Hull who are dedicated to helping them succeed.

Research

It's also a fantastic hub for research. In the most recent Research Excellence Framework, conducted in 2021, Hull's research graded as world-leading (4*) has doubled, and overall 82% of its research is recognised as world-leading or internationally excellent (4*+3*).

The university has made many contributions to life-changing research, including liquid-crystal technology, LCD screens and bone density scanners. It is also esteemed for its work in social justice, maritime history, environmental technologies, 3D visualisation, healthcare and nanotechnology. Hull has even been given the Queen's Award for Technological Achievement. Times Higher Education (THE) Impact Rankings named the University of Hull in the top global 100 for impact. These global rankings are based on the United Nations' (UN) 17 Sustainable Development Goals (SDGs).

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The University of Hull has four academic faculties:

Faculty of Arts, Cultures and Education

Subject areas taught in this faculty include American Studies, Digital and Game Design, Drama, Education, English and Creative Writing, Film and Media Studies, History, Modern Languages and Cultures, Music, Philosophy, Sociology, as well as Teaching and Childhood Studies.

Students will learn from passionate staff who work tirelessly to ensure that they have a rich and inspiring education in order to reach their full potential.

Faculty of Business, Law and Politics

This faculty combines Hull University Business School, the Department of Politics and the Law School. Led by dedicated experts, the faculty's curriculum has a focus on government, legal and political studies, international business, governance and ethics.

Subject areas taught in this faculty include Accounting and Finance, Business and Management, Economics, Law, Logistics and Supply Chain Management, Marketing, as well as Politics and International Studies.

Faculty of Health Sciences

The Faculty of Health Sciences is a major contributor to the region's healthcare workforce and carries out world-leading research tackling critical issues.

This pioneering faculty includes the Hull York Medical School and teaches subject areas including Biomedical and Forensic Science, Criminology, Health, Nursing and Midwifery, Medicine, Psychology, Social Work, and Sport, Health and Exercise Science.

Faculty of Science and Engineering

The faculty unites leading academics with state-of-the-art facilities. The university delivers teaching and research across a broad range of science and engineering areas.

This faculty is home to subject areas such as Biochemistry, Biological Science, Chemical Engineering, Chemistry, Computer Science, Electrical and Electronic Engineering, Environmental Science, Geography, Geology, Mathematics, Mechanical Engineering, Mechatronics and Robotics, Medical and Biomedical Engineering, Physics and Astrophysics.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The University of Hull has four academic faculties:

Faculty of Arts, Cultures and Education

Subject areas taught in this faculty include American Studies, Digital and Game Design, Drama, Education, English and Creative Writing, Film and Media Studies, History, Modern Languages and Cultures, Music, Philosophy, Sociology, as well as Teaching and Childhood Studies.

Students will learn from passionate staff who work tirelessly to ensure that they have a rich and inspiring education in order to reach their full potential.

Faculty of Business, Law and Politics

This faculty combines Hull University Business School, the Department of Politics and the Law School. Led by dedicated experts, the faculty's curriculum has a focus on government, legal and political studies, international business, governance and ethics.

Subject areas taught in this faculty include Accounting and Finance, Business and Management, Economics, Law, Logistics and Supply Chain Management, Marketing, as well as Politics and International Studies.

Faculty of Health Sciences

The Faculty of Health Sciences is a major contributor to the region's healthcare workforce and carries out world-leading research tackling critical issues.

This pioneering faculty includes the Hull York Medical School and teaches subject areas including Biomedical and Forensic Science, Criminology, Health, Nursing and Midwifery, Medicine, Psychology, Social Work, and Sport, Health and Exercise Science.

Faculty of Science and Engineering

The faculty unites leading academics with state-of-the-art facilities. The university delivers teaching and research across a broad range of science and engineering areas.

This faculty is home to subject areas such as Biochemistry, Biological Science, Chemical Engineering, Chemistry, Computer Science, Electrical and Electronic Engineering, Environmental Science, Geography, Mathematics, Mechanical Engineering, Mechatronics and Robotics, Medical and Biomedical Engineering, Physics and Astrophysics.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The University of Hull has four academic faculties:

Faculty of Arts, Cultures and Education

Subject areas taught in this faculty include American Studies, Digital and Game Design, Drama, Education, English and Creative Writing, Film and Media Studies, History, Modern Languages and Cultures, Music, Philosophy, Sociology, as well as Teaching and Childhood Studies.

Students will learn from passionate staff who work tirelessly to ensure that they have a rich and inspiring education in order to reach their full potential.

Faculty of Business, Law and Politics

This faculty combines Hull University Business School, the Department of Politics and the Law School. Led by dedicated experts, the faculty's curriculum has a focus on government, legal and political studies, international business, governance and ethics.

Subject areas taught in this faculty include Accounting and Finance, Business and Management, Economics, Law, Logistics and Supply Chain Management, Marketing, as well as Politics and International Studies.

Faculty of Health Sciences

The Faculty of Health Sciences is a major contributor to the region's healthcare workforce and carries out world-leading research on critical issues.

This pioneering faculty includes the Hull York Medical School and teaches subject areas including Biomedical and Forensic Science, Criminology, Health, Nursing and Midwifery, Medicine, Psychology, Social Work, and Sport, Health and Exercise Science.

Faculty of Science and Engineering

The faculty unites leading academics with state-of-the-art facilities. The university delivers teaching and research across a broad range of science and engineering areas.

This faculty is home to subject areas such as Biochemistry, Biological Science, Chemical Engineering, Chemistry, Computer Science, AI and Data Science, Electrical and Electronic Engineering, Environmental Science, Geography, Mathematics, Mechanical Engineering, Mechatronics and Robotics, Medical and Biomedical Engineering, Physics and Astrophysics.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The University of Hull has four academic faculties:

Faculty of Arts, Cultures and Education

Subject areas taught in this faculty include American studies, digital and game design, drama, education, English and creative writing, film and media studies, history, criminology, philosophy and sociology, as well as teaching and childhood studies.

Students will learn from passionate staff who work tirelessly to ensure that they have a rich and inspiring education in order to reach their full potential.

Faculty of Business, Law and Politics

This faculty combines Hull University Business School, the Department of Politics and the Law School. Led by dedicated experts, the faculty's curriculum has a focus on government, legal and political studies, international business, governance and ethics.

Subject areas taught in this faculty include accounting and finance, business and management, economics, law, logistics and supply chain management, marketing, as well as politics and international studies.

Faculty of Health Sciences

The Faculty of Health Sciences is a major contributor to the region's healthcare workforce and carries out world-leading research on critical issues.

This pioneering faculty includes the Hull York Medical School and teaches subject areas including biomedical and forensic science, criminology, health, nursing and midwifery, medicine, psychology, social work, and sport, health and exercise science.

Faculty of Science and Engineering

The faculty unites leading academics with state-of-the-art facilities. The university delivers teaching and research across a broad range of science and engineering areas.

This faculty is home to subject areas such as biochemistry, biological science, chemical engineering, chemistry, computer science, ai and data science, electrical and electronic engineering, environmental science, geography, mathematics, mechanical engineering, robotics and artificial intelligence, medical and biomedical engineering, physics and astrophysics.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

In order to study at the University of Hull, students whose native language is not English or who need a Tier 4 student visa will have to show proof of their English language proficiency.

For degree programmes, the university accepts a number of tests and qualifications including the following:

 • IELTS Academic Test – a score of 6.0 overall with at least 5.5 in each band, or 5.5 overall with at least 5.5 in each band for integrated foundation year programmes
 • PTE Academic – a score of 54 overall with at least 51 in each band
 • TOEFL iBT – a score of 79 overall with at least 17 in listening, 18 in reading, 20 in speaking and 17 in writing
 • Other accepted equivalents

Students who cannot satisfy the English language requirements can pursue a Hull English language course before starting their academic degree. Suitable for a range of levels, there is a 12-month programme as well as a one or two semester option.

Alternatively, there is a summer study programme lasting 12 weeks or eight weeks to help students increase their academic English language skills ready for entry onto their degree programme.

Finally, there is a 4-week course for students who have already met their entry requirements but would like to refresh their English before starting their studies.

There are also country and course specific requirements.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

In order to study at the University of Hull, students whose native language is not English or who need a Tier 4 student visa will have to show proof of their English language proficiency.

For degree programmes, the university accepts a number of tests and qualifications including the following:

 • IELTS Academic Test – a score of 6.0 overall with at least 5.5 in each band, or 5.5 overall with at least 5.5 in each band for integrated foundation year programmes
 • PTE Academic – a score of 54 overall with at least 51 in each band
 • TOEFL iBT – a score of 79 overall with at least 17 in listening, 18 in reading, 20 in speaking and 17 in writing
 • Other accepted equivalents

Students who cannot satisfy the English language requirements can pursue a Hull English language course before starting their academic degree. Suitable for a range of levels, there is a 12-month programme as well as a one or two semester option.

Alternatively, there is a summer study programme lasting 12 weeks or eight weeks to help students increase their academic English language skills ready for entry onto their degree programme.

Finally, there is a 4-week course for students who have already met their entry requirements but would like to refresh their English before starting their studies.

There are also country and course specific requirements.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

In order to study at the University of Hull, students whose native language is not English or who need a Tier 4 student visa will have to show proof of their English language proficiency.

For degree and Masters programmes, the university accepts a number of tests and qualifications including the following:

 • IELTS Academic Test – a score of 6.0 overall with at least 5.5 in each band for undergraduate degrees
 • IELTS Academic Test – a score of 5.5 overall with at least 5.5 in each band for integrated foundation year programmes
 • IELTS Academic Test – a score of 6.5 with at least 5.5 in each band for postgraduate taught courses
 • Other accepted equivalents

Students who cannot satisfy the English language requirements can pursue a Hull English language course before starting their academic degree.

There are also country and course specific requirements.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

In order to study at the University of Hull, students whose native language is not English or who need a Tier 4 student visa will have to show proof of their English language proficiency.

For degree and masters programmes, the university accepts a number of tests and qualifications including the following:

 • IELTS Academic Test – a score of 6.0 overall with at least 5.5 in each band for undergraduate degrees
 • IELTS Academic Test – a score of 5.5 overall with at least 5.5 in each band for integrated foundation year programmes
 • IELTS Academic Test – a score of 6.5 with at least 5.5 in each band for postgraduate taught courses
 • Other accepted equivalents

Students who cannot satisfy the English language requirements can pursue a Hull English language course before starting their academic degree.

There are also country and course specific requirements.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The university offers a range of international scholarships and awards to help students fund their studies. These are offered at both undergraduate and postgraduate level. There are a number of options available for both EU and international students, the details of and requirements for each can be found on the university website. Some of the available funding includes:

 • EU Students: Merit Scholarship, Achievement Scholarship, Talented Athlete Programme, Attainment Scholarships, Music Scholarships, PhD Scholarships.
 • International students: GREAT-Hull Scholarships, University of Hull PhD Scholarships, University of Hull Graduate Studentship.

It is also possible to apply for a scholarship at Hull through various scholarship organisations and bodies such as Chevening and The Commonwealth Scholarships.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The university offers a range of international scholarships and awards to help students fund their studies. These are offered at both undergraduate and postgraduate level. There are a number of options available for international students, the details of and requirements for each can be found on the university website. Some of the available funding includes:

 • GREAT Scholarship 2021 (applications open to students from India, Pakistan and Thailand)
 • International Undergraduate Studentship 2021
 • Talented Athlete Programme

It is also possible to apply for a scholarship at Hull through various scholarship organisations and bodies such as Chevening and The Commonwealth Scholarships.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The university offers a range of international scholarships and awards to help students fund their studies. These are offered at both undergraduate and postgraduate level. There are a number of options available for international students, the details of and requirements for each can be found on the university website. Some of the available funding includes:

 • University of Hull - Women in STEM scholarship
 • University of Hull - Humanities Scholarship
 • University of Hull Undergraduate Scholarship (applications open to students from Nigeria, Ghana, Kenya, Malaysia, Singapore, Indonesia, Vietnam, Cyprus, Turkey, Italy, Spain and China (in HK)
 • GREAT Scholarship 2022 - Justice and Law (applications open to students from Malaysia)
 • GREAT Scholarship 2022 - (applications open to students from Ghana, Bangladesh, Turkey, Vietnam, China and Kenya)
 • Talented Athlete Programme

It is also possible to apply for a scholarship at Hull through various scholarship organisations and bodies such as Chevening, Marshall and The Commonwealth Scholarships.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The university offers a range of international scholarships and awards to help students fund their studies. These are offered at both undergraduate and postgraduate level. There are a number of options available for international students, the details of and requirements for each can be found on the university website. Some of the available funding includes:

 • Chevening/University of Hull Scholarships - (application open to five International postgraduate taught students from eligible countries)
 • GREAT Scholarship 2023 - Justice and Law (applications open to students from Malaysia)
 • GREAT Scholarship 2023 - (applications open to students from Ghana, Bangladesh, India, Turkey, Vietnam, Malaysia, Mexico, China and Kenya)
 • Talented Athlete Programme
 • Fairer Future Global Scholarship

It is also possible to apply for a scholarship at Hull through various scholarship organisations and bodies such as Chevening, Marshall and The Commonwealth Scholarships.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The University of Hull constantly looks for ways to improve the student experience and is currently undergoing a GBP 300 million project to drastically enhance the campus buildings and facilities.

New buildings

This includes the GBP 28 million health campus which features the impressive Allam Medical Building, and the GBP 9.5 million investment into transforming the Middleton Hall into an outstanding performing arts venue.

Campus facilities

Students have access to 1,100 computers and 1,600 study spaces across campus. The Brynmor Jones Library has recently undergone a GBP 28 million refurbishment and offers countless learning resources and spaces. There's even a seventh-floor observatory offering panoramic views.

Accommodation

There is newly opened luxury student accommodation, the Courtyard, and a larger GBP 130 million housing complex, Westfield Court, which has a range of high-quality, mostly self-catered rooms. All students are guaranteed a room in university accommodation if they apply by the given deadline. There are many options to pick from to suit all preferences and budgets.

Students' Union

The Hull SU is a social hub where students can find dining options and spaces to relax and socialise. There is also a nightclub which has welcomed many big names in the music industry. It has even hosted bunny cuddling sessions to help students reduce stress.

Sports facilities

When you choose to be a part of sport at Hull, you're also choosing some of the best sport and fitness facilities in the country. Facilities include an eight-court sports hall, 110-station fitness suite, floodlit pitch and pitch side changing rooms. You can also explore brand-new sports centre, The Beacon, and find out what Hull's GBP 16 million investment means for you.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The University of Hull constantly looks for ways to improve the student experience and is currently undergoing a GBP 300 million project to drastically enhance the campus buildings and facilities.

New buildings

This includes the GBP 28 million health campus which features the impressive Allam Medical Building, and the GBP 9.5 million investment into transforming the Middleton Hall into an outstanding performing arts venue.

Campus facilities

Students have access to 1,100 computers and 1,600 study spaces across campus. The Brynmor Jones Library has recently undergone a GBP 28 million refurbishment and offers countless learning resources and spaces. There's even a seventh-floor observatory offering panoramic views.

Accommodation

There is a range of on-campus accommodation options including, the Courtyard, and a larger GBP 130 million housing complex, and Westfield Court, which has a range of high-quality, mostly self-catered rooms. All students are guaranteed a room in university accommodation if they apply by the given deadline. There are many options to pick from to suit all preferences and budgets.

Students' Union

The Hull University Union is a social hub where students can find dining options and spaces to relax and socialise. There is also a nightclub which has welcomed many big names in the music industry. It has even hosted bunny cuddling sessions to help students reduce stress.

Sports facilities

When you choose to be a part of sport at Hull, you're also choosing some of the best sport and fitness facilities in the country. Facilities include an eight-court sports hall, 110-station fitness suite, floodlit pitch and pitch side changing rooms. You can also explore their brand-new sports centre, The Allam Sport Centre, and find out what its GBP 16 million investment means for you.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The University of Hull constantly looks for ways to improve the student experience and is currently undergoing a GBP 300 million project to drastically enhance the campus buildings and facilities.

New buildings

This includes the GBP 28 million health campus which features the impressive Allam Medical Building, and the GBP 9.5 million investment into transforming the Middleton Hall into an outstanding performing arts venue.

Campus facilities

Students have access to 1,600 study spaces across campus. The Brynmor Jones Library has recently undergone a GBP 28 million refurbishment and offers countless learning resources and spaces. There's even a seventh-floor observatory offering panoramic views.

Accommodation

There is a range of on-campus accommodation options including, a recently completed GBP 130 million housing complex. All students are guaranteed a room in university accommodation if they apply by the given deadline. There are many options to pick from to suit all preferences and budgets.

Students' Union

The Hull University Union is a social hub where students can find dining options and spaces to relax and socialise. There is also a nightclub which has welcomed many big names in the music industry. It has even hosted bunny cuddling sessions to help students reduce stress.

Sports facilities

When you choose to be a part of sport at Hull, you're also choosing some of the best sport and fitness facilities in the country. Facilities include an eight-court sports hall, 110-station fitness suite, floodlit pitch and pitch side changing rooms. You can also explore their brand-new sports centre, The Allam Sport Centre, and find out what its GBP 16 million investment means for you.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The University of Hull constantly looks for ways to improve the student experience and is currently undergoing a GBP 300 million project to drastically enhance the campus buildings and facilities.

New buildings

This includes the GBP 28 million health campus which features the impressive Allam Medical Building, and the GBP 9.5 million investment into transforming the Middleton Hall into an outstanding performing arts venue.

Campus facilities

Students have access to 1,600 study spaces across campus. The Brynmor Jones Library has recently undergone a GBP 28 million refurbishment and offers countless learning resources and spaces. There's even a seventh-floor observatory offering panoramic views.

Accommodation

There is a range of on-campus accommodation options including, a recently completed GBP 130 million housing complex. All students are guaranteed a room in university accommodation if they apply by the given deadline. There are many options to pick from to suit all preferences and budgets.

Students' Union

The Hull University Union is a social hub where students can find dining options and spaces to relax and socialise. There is also a nightclub which has welcomed many big names in the music industry. It has even hosted bunny cuddling sessions to help students reduce stress.

Sports facilities

When students choose to be a part of sport at Hull, you're also choosing some of the best sport and fitness facilities in the country. Facilities include an eight-court sports hall, 110-station fitness suite, floodlit pitch and pitch side changing rooms. Students can also explore their brand-new sports centre, The Allam Sport Centre, and find out what its GBP 16 million investment means for them.

Show more +Show less -
3000
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United Kingdom

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
501st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

Hull Marina
Join University of Hull
Chemical Engineering Lab
International Student Ambassadors
Hull University Welcome Week
Faculty of Health Sciences Students
Hull University Welcome Week
Business School
Studying in Eats
Music class
Westfield Court Accommodation
New Sports Centre The Beacon Gym Treadmill
Hull Fruit Market
Hull University Welcome Week
International Student Ambassadors
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ£1355

 • £474
  លំនៅដ្ឋាន
 • £559
  ម្ហូបអាហារ
 • £88
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • £234
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?