ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

University of Nevada, Las Vegas

United States
video Bg

University of Nevada, Las Vegas

United States
Overview

Overview

The University of Nevada, Las Vegas (UNLV) was established in 1957 and has since grown to become one of the leading research institutions and centers for higher education in the U.S. It has a thriving student body of over 25,000 undergraduate students, many of whom are first-generation - where neither parent has earned a university degree previously.

The university is renowned for its diversity – there are over 1,000 international students enrolled at the institution from 85 countries. There are also more than 100 cultural, ethnic or religious-based student organizations at the university where students can meet people of similar backgrounds to help them feel even more welcome.

Students will find the thriving atmosphere of Las Vegas on their doorstep, ensuring plenty of exciting opportunities for those who wish to live on campus or close by. For students looking for a more serene escape, the desert landscapes are within a short drive and provide plenty of respite from the bright lights.

There are 16 main colleges at the university providing a wide selection of study programs. The university is also known for its ‘Academically Cool' subjects – the most contemporary majors or combinations of study fields that ensure students are at the forefront of modern learning. UNLV is not just about excellent teaching quality, but the diverse modern methods it uses to ensure students are at the cutting edge of their chosen field.

Student support at the university is excellent, with a wide variety of services ensuring students aren't distracted from study due to personal issues. The university also offers excellent value for anyone concerned about the financial impact of study – 87% of UNLV undergrad students received financial aid and scholarships in 2020-2021.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of Nevada, Las Vegas (UNLV) was established in 1957 and has since grown to become one of the leading research institutions and centers for higher education in the U.S. It has a thriving student body of over 25,000 undergraduate students, many of whom are first-generation - where neither parent has earned a university degree previously.

The university is renowned for its diversity – there are over 1,000 international students enrolled at the institution from 85 countries. There are also more than 100 cultural, ethnic or religious-based student organizations at the university where students can meet people of similar backgrounds to help them feel even more welcome.

Students will find the thriving atmosphere of Las Vegas on their doorstep, ensuring plenty of exciting opportunities for those who wish to live on campus or close by. For students looking for a more serene escape, the desert landscapes are within a short drive and provide plenty of respite from the bright lights.

There are 16 main colleges at the university providing a wide selection of study programs. The university is also known for its ‘Academically Cool' subjects – the most contemporary majors or combinations of study fields that ensure students are at the forefront of modern learning. UNLV is not just about excellent teaching quality, but the diverse modern methods it uses to ensure students are at the cutting edge of their chosen field.

Student support at the university is excellent, with a wide variety of services ensuring students aren't distracted from study due to personal issues. The university also offers excellent value for anyone concerned about the financial impact of study – 87% of UNLV undergrad students received financial aid and scholarships in 2020-2021.

Show more +Show less -
What's new

What's new

The University of Nevada, Las Vegas (UNLV) is always striving to improve to best serve its student body. This commitment is reflected in the university's Top Tier Vision, the mission of the institution to become a top tier public university in research, education and community impact by 2025.

As part of this mission, the university continues to develop its facilities and get involved in world-leading research and projects to create an exciting environment at the threshold of new discovery, where students drive the research as much as established lecturers and faculty.

This is recognized in how more courses than ever at UNLV are being recommended within the top 100 of their field, and how students are working with professors at the university to lead the global fight against Alzheimers, or how the university is becoming a hub of sports-related learning where industry leaders converge to develop their own analysis and understanding of sports science.

Show more +Show less -
What's new

What's new

The University of Nevada, Las Vegas (UNLV) is always striving to improve to best serve its student body. This commitment is reflected in the university's Top Tier Vision, the mission of the institution to become a top tier public university in research, education and community impact by 2025.

As part of this mission, the university continues to develop its facilities and get involved in world-leading research and projects to create an exciting environment at the threshold of new discovery, where students drive the research as much as established lecturers and faculty.

This is recognized in how more courses than ever at UNLV are being recommended within the top 100 of their field, and how students are working with professors at the university to lead the global fight against Alzheimers, or how the university is becoming a hub of sports-related learning where industry leaders converge to develop their own analysis and understanding of sports science.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

UNLV is recognized for its excellence in a number of areas, with a range of study programs that have been placed highly in national and international surveys. The U.S. News & World Report's annual collection of study fields has placed 26 of UNLV's programs within the top 100 of their respective areas, with the Nuclear Engineering and Criminal Justice courses both within the top 30.

While the faculty are known for being excellent at developing students' understanding and skill sets, it is also the way that courses are set up at UNLV that helps them to fulfil their potential. Many courses include academic enrichment opportunities that allow students to travel to broaden their understanding and horizons within their field.

The university is also renowned for its ‘Academically Cool' range of contemporary study programs that combine degrees with new ways of learning that are expressive and unique, giving students a much more varied and interesting way of growing their ability and furthering their career. Some examples include Entertainment Engineering & Design, Cybersecurity, PGA Golf Management, and Esports to name just a few.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

UNLV is recognized for its excellence in a number of areas, with a range of study programs that have been placed highly in national and international surveys. The U.S. News & World Report's annual collection of study fields has placed 26 of UNLV's programs within the top 100 of their respective areas, with the Nuclear Engineering and Criminal Justice courses both within the top 30.

While the faculty are known for being excellent at developing students' understanding and skill sets, it is also the way that courses are set up at UNLV that helps them to fulfil their potential. Many courses include academic enrichment opportunities that allow students to travel to broaden their understanding and horizons within their field.

The university is also renowned for its ‘Academically Cool' range of contemporary study programs that combine degrees with new ways of learning that are expressive and unique, giving students a much more varied and interesting way of growing their ability and furthering their career. Some examples include Entertainment Engineering & Design, Cybersecurity, PGA Golf Management, and Esports to name just a few.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

UNLV has an extensive range of study programs available, across 16 major academic units.

 • The Lee Business School covers all aspects of economics, management, finance, and entrepreneurship.
 • The School of Dental Medicine teaches world-class oral health care.
 • The College of Education helps to train the next generation of teachers and counsellors.
 • The Howard R. Hughes College of Engineering includes civil, mechanical, electrical, aerospace (master's only), and environmental engineering (master's only).
 • The College of Fine Arts caters to students who wish to study architecture, art, dance, film, music, and more.
 • The Graduate College is a specialist unit that covers various master's and doctorate qualifications.
 • The Honors College is a selective college for academically talented students that works alongside the ‘discipline' colleges within the university providing students a rich academic experience with hand-selected faculty in core courses just for them.
 • The William F. Harrah College of Hospitality provides a world-leading range of hospitality and leisure service study programs.
 • The School of Integrated Health Sciences includes brain health, nutrition sciences, physical therapy, and other speciality branches of health.
 • The William S. Boyd School of Law includes three-and four-year post-graduate law programs.
 • The College of Liberal Arts offers courses in subjects such as English, History, Sociology, and Political Science.
 • The School of Nursing is dedicated to research and practical study of nursing and healthcare.
 • The School of Public Health includes research and training into environmental and occupational health and epidemiology.
 • The College of Sciences provides an excellent foundation in various scientific and mathematical fields.
 • Finally, the Greenspun College of Urban Affairs offers contemporary solutions for communities in courses such as criminal justice, social work, and journalism.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

UNLV has an extensive range of study programs available, across 16 major academic units.

 • The Lee Business School covers all aspects of economics, management, finance, and entrepreneurship.
 • The School of Dental Medicine teaches world-class oral health care.
 • The College of Education helps to train the next generation of teachers and counsellors.
 • The Howard R. Hughes College of Engineering includes civil, mechanical, electrical, aerospace (master's only), and environmental engineering (master's only).
 • The College of Fine Arts caters to students who wish to study architecture, art, dance, film, music, and more.
 • The Graduate College is a specialist unit that covers various master's and doctorate qualifications.
 • The Honors College is a selective college for academically talented students that works alongside the ‘discipline' colleges within the university providing students a rich academic experience with hand-selected faculty in core courses just for them.
 • The William F. Harrah College of Hospitality provides a world-leading range of hospitality and leisure service study programs.
 • The School of Integrated Health Sciences includes brain health, nutrition sciences, physical therapy, and other speciality branches of health.
 • The William S. Boyd School of Law includes three-and four-year post-graduate law programs.
 • The College of Liberal Arts offers courses in subjects such as English, History, Sociology, and Political Science.
 • The School of Nursing is dedicated to research and practical study of nursing and healthcare.
 • The School of Public Health includes research and training into environmental and occupational health and epidemiology.
 • The College of Sciences provides an excellent foundation in various scientific and mathematical fields.
 • Finally, the Greenspun College of Urban Affairs offers contemporary solutions for communities in courses such as criminal justice, social work, and journalism.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

The university is home to thousands of students, including over 1,000 international students from 85 countries, and is seen as a worldwide destination where anyone can learn and develop their skills to push for a successful career. With such a diverse student body, the admission criteria are tailored to ensure that everyone has a fair chance to attend.

Undergraduate students will need to be able to demonstrate a successful high school education or equivalent, and must have maintained the equivalent of a B grade point average OR achieved a 22 on the ACT OR an 1120 on the SAT. EITHER an admissible grade point average OR test score will gain you admission! This test optional policy provides helpful options for applicants. Additionally, UNLV does not require an admission essay, letters of recommendation or a co-curricular resume - they keep the process very simple for students! Admission requirements for graduate students will vary by department.

Students will also be required to speak English, which can be verified through various accepted testing methods. Students who are not proficient but meet university admission criteria will be offered the opportunity to study through the university's ESL Bridge Program. International students will be asked to pay a USD 95 fee with their application to cover costs.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

The university is home to thousands of students, including over 1,000 international students from 85 countries, and is seen as a worldwide destination where anyone can learn and develop their skills to push for a successful career. With such a diverse student body, the admission criteria are tailored to ensure that everyone has a fair chance to attend.

Undergraduate students will need to be able to demonstrate a successful high school education or equivalent, and must have maintained the equivalent of a B grade point average OR achieved a 22 on the ACT OR an 1120 on the SAT. EITHER an admissible grade point average OR test score will gain you admission! This test optional policy provides helpful options for applicants. Additionally, UNLV does not require an admission essay, letters of recommendation or a co-curricular resume - they keep the process very simple for students! Admission requirements for graduate students will vary by department.

Students will also be required to speak English, which can be verified through various accepted testing methods. Students who are not proficient but meet university admission criteria will be offered the opportunity to study through the university's ESL Bridge Program. International students will be asked to pay a USD 95 fee with their application to cover costs.

Show more +Show less -
Student safety

Student safety

The safety of students is taken extremely seriously at the University of Nevada, Las Vegas (UNLV) with various measures in place and resources available to ensure that all students are protected during their time on campus.

The university has its own police force that is available to respond to emergencies as well as provide general safety support. They also offer tips and guidance on how students can stay safe when studying late at night either around their accommodation or at the library.

The university's police service has also been pivotal in ensuring students are kept safe during the COVID-19 pandemic. While measures are starting to be reduced in line with government guidelines as students return to in-person study in force, students will need to adhere to the latest restrictions and recommendations during their time at UNLV to protect everyone from infection.

Finally, there is emergency support available for students through alert systems and with educational material so that students are prepared for any events such as earthquakes that could occur.

Show more +Show less -
Student safety

Student safety

The safety of students is taken extremely seriously at the University of Nevada, Las Vegas (UNLV) with various measures in place and resources available to ensure that all students are protected during their time on campus.

The university has its own police force that is available to respond to emergencies as well as provide general safety support. They also offer tips and guidance on how students can stay safe when studying late at night either around their accommodation or at the library.

The university's police service has also been pivotal in ensuring students are kept safe during the COVID-19 pandemic. While measures are starting to be reduced in line with government guidelines as students return to in-person study in force, students will need to adhere to the latest restrictions and recommendations during their time at UNLV to protect everyone from infection.

Finally, there is emergency support available for students through alert systems and with educational material so that students are prepared for any events such as earthquakes that could occur.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

Once students complete their study program at UNLV and graduate, they usually find employment or further education opportunities within a short amount of time. Many of the different colleges within the university report that over 80% of graduates have found work within three months of completing their studies, which doesn't account for those who choose to continue their education.

Graduates of UNLV can be found working both in the southwest U.S. and around the world. The latest statistics place graduates within 16 Nevada counties and in 50 U.S. states, as well as those who have travelled further afield - UNLV graduates are working in 77 countries of the world.

14% of UNLV graduates have gone on to gain a second degree by furthering their education, recognizing the drive and desire instilled in UNLV students to better themselves and seek the best career possible.

Overall, 94% of students from the University of Nevada Las Vegas are working or undertaking further study within a few months of graduating.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

Once students complete their study program at UNLV and graduate, they usually find employment or further education opportunities within a short amount of time. Many of the different colleges within the university report that over 80% of graduates have found work within three months of completing their studies, which doesn't account for those who choose to continue their education.

Graduates of UNLV can be found working both in the southwest U.S. and around the world. The latest statistics place graduates within 16 Nevada counties and in 50 U.S. states, as well as those who have travelled further afield - UNLV graduates are working in 77 countries of the world.

14% of UNLV graduates have gone on to gain a second degree by furthering their education, recognizing the drive and desire instilled in UNLV students to better themselves and seek the best career possible.

Overall, 94% of students from the University of Nevada Las Vegas are working or undertaking further study within a few months of graduating.

Show more +Show less -
914
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United States

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
601st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

At UNLV
DiscoverUNLV
At UNLV
At UNLV
At UNLV
Get Involved at UNLV
Explore UNLV
At UNLV
What a RebelHomecoming Week
At UNLV
At UNLV
At UNLV
At UNLV
At UNLV
At UNLV
At UNLV
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$1767

 • $816
  លំនៅដ្ឋាន
 • $677
  ម្ហូបអាហារ
 • $98
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $176
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?