ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

University of New Orleans

United States
video Bg

University of New Orleans

United States
video Bg

University of New Orleans

United States
video Bg

University of New Orleans

United States
video Bg

University of New Orleans

United States
Overview

Overview

Established in 1958, the University of New Orleans (UNO) has awarded degrees to students from 130 different countries in the last 60 years. Based in Louisiana, USA, the institution strives to make learning accessible for everyone, evidenced by the fact that 77% of students receive some sort of financial assistance. UNO award more than USD 41 million dollars in scholarships each year.

Students should feel confident that their degree will leave them work-ready, as 90% of UNO students find a job within two years of graduating. The institution was also ranked number one in the state of Louisiana for highest early career salaries among graduates.

A wide range of different degree programmes are on offer across 8 different schools and colleges. From professional degrees such as Hospitality and Tourism, all the way to more intellectual degrees like Anthropology or Fine Arts, UNO has it all. Teaching quality is high in all faculties, as more than 80% of the full-time teaching and research staff at UNO have a doctorate or terminal degree in their field of expertise.

Students can trust that they will enjoy life away from their studies during their time in New Orleans. According to the Urban Land Institute and Time Magazine, New Orleans is ranked fifth on the list of the 25 Cities Where Millennials Are Moving. The city was also placed at number 4 in Forbes Magazine’s list of the Coolest Cities in America.

The facilities on offer for students at the institution are outstanding, meaning that international students can make UNO a real home away from home. From saunas and gyms in the Recreation and Fitness Center, to student hangouts like The Cove, there are plenty of things to do away from their studies.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of New Orleans (UNO) established in 1958, is a historic and multicultural institution awarding degrees to students from 130 different countries. Based in Louisiana, USA, the institution prides itself on providing a high level of education that is accessible to everyone. 77% of students at UNO receive some form of financial asssistance, with more than USD 41 million in scholarships provided each year.

UNO degrees leave students work-ready, with 90% of graduated students finding employment within two years and the institution is ranked top in the state of Louisiana for the highest early career graduate salaries. It offers a wide range of degree programs across eight schools and colleges covering various subject areas, some more professional, industry-focused courses and others more traditional, intellectual degrees. It also offers a high quality of teaching, with more than 80% of full-time teaching and research staff possessing a doctorate or terminal degree in their field of expertise.

New Orleans offers an enjoyable, sociable backdrop for student life at UNO. It is ranked fifth on the Urban Land Institute and Time Magazine list for 25 Cities Where Millennials Are Moving. It was also named the fourth Coolest City in America by Forbes Magazine. The vibrant city life in New Orleans makes it an exciting place for students to study and enjoy life in a developing American city.

UNO provides outstanding facilities which give international students all they need in one place. The campus includes a Recreation and Fitness Center, saunas and gyms, a dedicated student hangout called The Cove, and top-class learning facilities.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Set on a beautiful 195-acre campus, The University of New Orleans (UNO) has provided comprehensive courses, vibrant student life and educational excellence for over 60 years. Teaching over 8,000 students, it is ranked as one of Louisiana's best colleges by The Princeton Review.

The university is internationally recognized as one of the top 1,000 universities in the world, as well as a top 200 university in America (Center for World University Rankings).

UNO's international faculty are experts in their field and come from over 100 countries. The university offers a range of courses, including undergraduate and graduate level, minors, certifications, and pre-professional courses. Students can also study abroad on award-winning programs in Europe, Central and South America, Asia, Africa, and Australia.

UNO welcomes students from over 140 countries, with an alumni community of over 70,000. For the second consecutive year, UNO has been ranked top for ethnic diversity amongst Louisiana universities (College Factual).

The only public research university in New Orleans, UNO is certified as a Doctoral University with Higher Research Activity (Carnegie Foundation). This certification is held by less than 100 other institutions. UNO alumni have a bright future, with 90 percent of students employed within two years of graduating (Niche.com), and their salary potential has been ranked number one in Louisiana.

The campus has multiple areas for students to socialize in, including coffee shops, a recreation and fitness center and a fine arts gallery. The main campus is a short distance away from the beautiful Lake Pontchartrain, and just fifteen minutes away from the iconic French Quarter.

The bustling city of New Orleans, including the central business district, is just ten minutes away from campus. It is the only city in the world with two festivals on the Best Music Festivals Around the Globe list and has the highest number of festivals per capita in America.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Set on a beautiful 195-acre campus, The University of New Orleans (UNO) has provided comprehensive courses, vibrant student life and educational excellence for over 60 years. Teaching over 8,000 students, it is ranked as one of Louisiana's best colleges by The Princeton Review.

The university is internationally recognized as one of the top 1,000 universities in the world, as well as a top 200 university in America (Center for World University Rankings).

UNO's international faculty are experts in their field and come from over 100 countries. The university offers a range of courses, including undergraduate and graduate level, minors, certifications, and pre-professional courses. Students can also study abroad on award-winning programs in Europe, Central and South America, Asia, Africa, and Australia.

UNO welcomes students from over 140 countries, with an alumni community of over 70,000. For the second consecutive year, UNO has been ranked top for ethnic diversity amongst Louisiana universities (College Factual).

The only public research university in New Orleans, UNO is certified as a Doctoral University with Higher Research Activity (Carnegie Foundation). This certification is held by less than 100 other institutions. UNO alumni have a bright future, with 90 percent of students employed within two years of graduating (Niche.com), and their salary potential has been ranked number one in Louisiana.

The campus has multiple areas for students to socialize in, including coffee shops, a recreation and fitness center and a fine arts gallery. The main campus is a short distance away from the beautiful Lake Pontchartrain, and just fifteen minutes away from the iconic French Quarter.

The bustling city of New Orleans, including the central business district, is just ten minutes away from campus. It is the only city in the world with two festivals on the Best Music Festivals Around the Globe list and has the highest number of festivals per capita in America.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Set on a beautiful 195-acre campus, The University of New Orleans (UNO) has provided comprehensive courses, vibrant student life and educational excellence for over 60 years. Teaching over 8,000 students, it is ranked as one of Louisiana's best colleges by The Princeton Review.

The university is internationally recognized as one of the top 1,000 universities in the world, as well as a top 200 university in America (Center for World University Rankings).

UNO's international faculty are experts in their field and come from over 100 countries. The university offers a range of courses, including undergraduate and graduate level, minors, certifications, and pre-professional courses. Students can also study abroad on award-winning programs in Europe, Central and South America, Asia, Africa, and Australia.

UNO welcomes students from over 140 countries, with an alumni community of over 70,000. For the second consecutive year, UNO has been ranked top for ethnic diversity amongst Louisiana universities (College Factual).

The only public research university in New Orleans, UNO is certified as a Doctoral University with Higher Research Activity (Carnegie Foundation). This certification is held by less than 100 other institutions. UNO alumni have a bright future, with 90 percent of students employed within two years of graduating (Niche.com), and their salary potential has been ranked number one in Louisiana.

The campus has multiple areas for students to socialize in, including coffee shops, a recreation and fitness center and a fine arts gallery. The main campus is a short distance away from the beautiful Lake Pontchartrain, and just fifteen minutes away from the iconic French Quarter.

The bustling city of New Orleans, including the central business district, is just ten minutes away from campus. It is the only city in the world with two festivals on the Best Music Festivals Around the Globe list and has the highest number of festivals per capita in America.

Show more +Show less -
Academic areas

Academic areas

College of Business Administration

The College of Business Administration programmes include Accounting, Business Management, Finance, Hospitality & Tourism Management, and Healthcare Management.

College of Engineering

The College of Engineering has four departments, namely Civil and Environmental Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, and Naval Architecture and Marine Engineering - all offering the Bachelor of Science degree and Master of Science or Ph.D. degree.

College of Liberal Arts and the College of Education and Human Development

This offers study options in the areas of the Arts, Humanities, Social Sciences, Teacher Education, Special Education, Educational Leadership, Counselling, and Political Science.

College of Sciences

This College offers baccalaureate, master’s, and Ph.D. degrees in Biological Sciences, Computer Science, Chemistry, Math, Physics, Psychology, and many others.

School of the Arts

The School brings together five arts disciplines: Arts Administration, Film, Music, Theatre, and Visual Arts, to expand on UNO’s rich arts traditions, share resources and training across disciplines, and address 21st Century career challenges.

School of Naval Architecture & Marine Engineering

The School of Naval Architecture and Marine Engineering (NAME) features a 40-metre long towing tank for testing ship models and offshore structures in calm water and in waves, as well as in shallow water with current.

Intensive English Language Program

The Intensive English Language Program (IELP) prioritizes small classrooms, and each student receives individual attention from their teacher. The program offers Conditional Admission to the University of New Orleans without TOEFL or IELTS. More information about IELP here…

More details here…

Show more +Show less -
What's new

What's new

Most Diverse College

Data analytics company College Factual has named University of New Orleans as the most diverse college in Louisiana for the second year in a row.

“The ethnic diversity of our student body serves to enrich the educational experiences of all of our students,” said UNO President John Nicklow. “A wide variety of experiences and viewpoints helps foster more understanding and an expanded world view. Our differences are among our institution’s greatest attributes, and they are worth celebrating,” Nicklow added.

Best graduate school

The U.S. News & World Report has recently ranked UNO amongst the top graduate schools in the U.S. for public affairs and biological sciences. This represents a jump of 12 places from the 2018 rankings, with the Master of Public Administration (MPA) program being one of the two ranked courses in the entire state.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Applications open for Innovation Academy

The University of New Orleans is now accepting applications to its new Innovation Academy.

Created to bring down entry barriers into specific industries, it teaches practical programs and provides paid apprenticeships. Taught by practitioner-instructors, the program lasts between six to eight weeks and teaches employable skills. A flexible learning experience, students are also given learning materials, activities, access to discussion forums and weekly online modules.

Chemistry department upgrades

The university's chemistry department has added another tool to its state-of-the-art facilities with a new Mass Spectrometer. Providing researchers with the ability to analyze and trace samples accurately, it's the only one in South-eastern America.

New master's degree

UNO is offering a new master's degree in cybersecurity and operations. Teaching modern cybersecurity, including a detailed look at its landscape, students learn practical skills across multiple areas. Course focuses include digital forensics, malware analysis, as well as network testing and defense. In a flexible learning program, applicants aren't required to have studied a relevant undergraduate qualification to be considered for a place, and students from other academic and work experiences are encouraged to apply.

New College of Sciences scholarship

The university's College of Sciences will be offering a new scholarship, The Sabrina D. Farmer Endowed Scholarship in Computer Science. The scholarship has been made possible by a generous donation of USD 250,000 by UNO alumnus (and Google's vice president) Sabrina Farmer. Her donation will also support academic and research programs within the department, as well as classroom and lab developments.

Top ranking

In 2020, UNO's online bachelor's in philosophy ranked on both the best online colleges list and the most affordable online college course.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Applications open for Innovation Academy

The University of New Orleans is now accepting applications to its new Innovation Academy.

Created to bring down entry barriers into specific industries, it teaches practical programs and provides paid apprenticeships. Taught by practitioner-instructors, the program lasts between six to eight weeks and teaches employable skills. A flexible learning experience, students are also given learning materials, activities, access to discussion forums and weekly online modules.

Chemistry department upgrades

The university's chemistry department has added another tool to its state-of-the-art facilities with a new Mass Spectrometer. Providing researchers with the ability to analyze and trace samples accurately, it's the only one in South-eastern America.

New master's degree

UNO is offering a new master's degree in cybersecurity and operations. Teaching modern cybersecurity, including a detailed look at its landscape, students learn practical skills across multiple areas. Course focuses include digital forensics, malware analysis, as well as network testing and defense. In a flexible learning program, applicants aren't required to have studied a relevant undergraduate qualification to be considered for a place, and students from other academic and work experiences are encouraged to apply.

New College of Sciences scholarship

The university's College of Sciences will be offering a new scholarship, The Sabrina D. Farmer Endowed Scholarship in Computer Science. The scholarship has been made possible by a generous donation of USD 250,000 by UNO alumnus (and Google's vice president) Sabrina Farmer. Her donation will also support academic and research programs within the department, as well as classroom and lab developments.

Top ranking

In 2020, UNO's online bachelor's in philosophy ranked on both the best online colleges list and the most affordable online college course.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Applications open for Innovation Academy

The University of New Orleans is now accepting applications to its new Innovation Academy.

Created to bring down entry barriers into specific industries, it teaches practical programs and provides paid apprenticeships. Taught by practitioner-instructors, the program lasts between six to eight weeks and teaches employable skills. A flexible learning experience, students are also given learning materials, activities, access to discussion forums and weekly online modules.

Chemistry department upgrades

The university's chemistry department has added another tool to its state-of-the-art facilities with a new Mass Spectrometer. Providing researchers with the ability to analyze and trace samples accurately, it's the only one in South-eastern America.

New master's degree

UNO is offering a new master's degree in cybersecurity and operations. Teaching modern cybersecurity, including a detailed look at its landscape, students learn practical skills across multiple areas. Course focuses include digital forensics, malware analysis, as well as network testing and defense. In a flexible learning program, applicants aren't required to have studied a relevant undergraduate qualification to be considered for a place, and students from other academic and work experiences are encouraged to apply.

New College of Sciences scholarship

The university's College of Sciences will be offering a new scholarship, The Sabrina D. Farmer Endowed Scholarship in Computer Science. The scholarship has been made possible by a generous donation of USD 250,000 by UNO alumnus (and Google's vice president) Sabrina Farmer. Her donation will also support academic and research programs within the department, as well as classroom and lab developments.

Top ranking

In 2020, UNO's online bachelor's in philosophy ranked on both the best online colleges list and the most affordable online college course.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

International freshmen applicants

Minimum admission requirements for freshmen:

 • Official high school transcripts must be sent directly from the school. The transcripts must be in the original language, accompanied by an official English translation. International college/university transcripts must be evaluated by one of the NACES Evaluation Agencies.
 • A cumulative high school GPA of 2.5 as calculated by the UNO Admissions office.
 • Math Test Scores (one of the following):

- ACT 19

- SAT 500

 • English Test Scores (one of the following):

- ACT 18

- SAT 25 (Writing & Language)

- TOEFL 70

- IELTS 6.0

- IELP Exit Exam

International postgraduate applications

A United States equivalency evaluation must accompany transcripts from foreign institutions, which must be certified by one of the NACES Evaluation Agencies. Graduate admissions vary program. View more program requirements…

 • Minimum GPA 2.5 as calculated by the UNO Admissions Office
 • English Test Scores (one of the following):

- TOEFL 79

- IELTS 6.6

- IELP Exit Exam

More entry requirement details…

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

UNO students are able to access a top-class education with high quality, fully qualified teaching staff. The faculty at UNO are known to provide excellent insight and knowledge both from an academic and wider industry perspective. More than 80% of teaching faculty possess either a doctorate or terminal degree in their chosen field and can pass on this expertise to students.

Across a range of subject areas, all UNO colleges and schools provide the same high standards of teaching and enable students to learn in an encouraging environment. Whether more traditional subjects such as Anthropology and Fine Arts or more industry-driven courses such as Hospitality and Tourism, all students can be assured of the fact they will be learning from highly qualified and knowledgeable faculty with plenty of expertise to pass on through creative and engaging teaching methods.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

One of Louisiana's best colleges (Princeton Review), UNO's specialist faculty provide world-class education across their departments. 80 percent of the teaching staff have got either a doctorate or a terminal degree in their specialization. Most teaching staff work full-time at the university or are still actively working in their field.

The university offers a range of qualifications, including undergraduate degrees, research-based programs, graduate programs, online degrees, certificates for credit and non-credit, as well as pre-professional qualifications.

The university also offers innovative programs that aren't available anywhere else. This includes its School of Naval Architecture and Marine Engineering (one of only several in the nation), and its civil engineering, electrical engineering, and mechanical engineering programs, which aren't offered anywhere else in New Orleans.

The university has been ranked as one of the top 1,000 universities in the world and top 200 in America by the Center for World University Rankings. It is also only one of 100 institutes classified as a Doctoral University with Higher Research Activity by the prestigious Carnegie Foundation.

Around 17,000 students have studied on award-winning programs abroad that have been arranged by the university. UNO runs summer programs, academic years abroad and exchange programs across multiple locations including Europe, Central and South America, Asia, Africa, and Australia.

With a creative and supportive learning environment, as well as expert teaching and modern facilities, graduates of UNO are fully equipped with the necessary skills to succeed in a competitive job market.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

One of Louisiana's best colleges (Princeton Review), UNO's specialist faculty provide world-class education across their departments. 80 percent of the teaching staff have got either a doctorate or a terminal degree in their specialization. Most teaching staff work full-time at the university or are still actively working in their field.

The university offers a range of qualifications, including undergraduate degrees, research-based programs, graduate programs, online degrees, certificates for credit and non-credit, as well as pre-professional qualifications.

The university also offers innovative programs that aren't available anywhere else. This includes its School of Naval Architecture and Marine Engineering (one of only several in the nation), and its civil engineering, electrical engineering, and mechanical engineering programs, which aren't offered anywhere else in New Orleans.

The university has been ranked as one of the top 1,000 universities in the world and top 200 in America by the Center for World University Rankings. It is also only one of 100 institutes classified as a Doctoral University with Higher Research Activity by the prestigious Carnegie Foundation.

Around 17,000 students have studied on award-winning programs abroad that have been arranged by the university. UNO runs summer programs, academic years abroad and exchange programs across multiple locations including Europe, Central and South America, Asia, Africa, and Australia.

With a creative and supportive learning environment, as well as expert teaching and modern facilities, graduates of UNO are fully equipped with the necessary skills to succeed in a competitive job market.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

One of Louisiana's best colleges (Princeton Review), UNO's specialist faculty provide world-class education across their departments. 80 percent of the teaching staff have got either a doctorate or a terminal degree in their specialization. Most teaching staff work full-time at the university or are still actively working in their field.

The university offers a range of qualifications, including undergraduate degrees, research-based programs, graduate programs, online degrees, certificates for credit and non-credit, as well as pre-professional qualifications.

The university also offers innovative programs that aren't available anywhere else. This includes its School of Naval Architecture and Marine Engineering (one of only several in the nation), and its civil engineering, electrical engineering, and mechanical engineering programs, which aren't offered anywhere else in New Orleans.

The university has been ranked as one of the top 1,000 universities in the world and top 200 in America by the Center for World University Rankings. It is also only one of 100 institutes classified as a Doctoral University with Higher Research Activity by the prestigious Carnegie Foundation.

Around 17,000 students have studied on award-winning programs abroad that have been arranged by the university. UNO runs summer programs, academic years abroad and exchange programs across multiple locations including Europe, Central and South America, Asia, Africa, and Australia.

With a creative and supportive learning environment, as well as expert teaching and modern facilities, graduates of UNO are fully equipped with the necessary skills to succeed in a competitive job market.

Show more +Show less -
Research centres

Research centres

Some of the University’s research centres include…

Advanced Materials Research Institute (AMRI)

The general focus of Advanced Materials Research Institute (AMRI) researchers is on Materials Science and Nanotechnology. Some current focus areas include nanofabrication, composites, catalysis development, magnetism, solar conversion, and thermal and electrical transport properties. In support of its research programs, AMRI provides state of the art laboratories and equipment facilities.

Centre for Hazards Assessment Response and Technology (UNO-CHART)

The Center for Hazards Assessment, Response & Technology at The University of New Orleans (UNO-CHART) is to support applied research focusing on sustainability and resilience efforts and strategies in light of natural, technological, and environmental risks in coastal regions and to collaborate with similar programs across the United States.

Greater New Orleans Centre for Information Assurance (GNOCIA)

Faculty and students in the Information Assurance (AI) program at UNO work together on cutting edge problems involving reverse engineering malicious software, developing better digital forensics tools to help investigators recover data and solve computer crimes more efficiently, and creating new strategies for battling computer viruses.

Hospitality research centre

The Hospitality research centre is recognised for research productivity in the hospitality field and provides a variety of research services to hospitality, travel and tourism organisations.

And many more here…

Show more +Show less -
Department Structure

Department Structure

College of Business Administration

Includes programs such as Accounting, Business Management, Finance, Hospitality & Tourism Management, and Healthcare Management.

College of Engineering

Features four departments - Civil and Environmental Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, and Naval Architecture and Marine Engineering. All offer a Bachelor of Science degree and Master of Science or Ph.D. degree. Graduate certificate in Coastal Engineering offered online.

School of Naval Architecture & Marine Engineering in the COE

Includes a 40-meter long towing tank for testing ship models and offshore structures in calm water and in waves, as well as in shallow water with current.

College of Liberal Arts, Education and Human Development

Focuses on areas of Arts, Humanities, Social Sciences, Teacher Education, Special Education, Educational Leadership, Counselling, and Political Science.

School of the Arts in the COLEHD

Five arts disciplines: Arts Administration, Film, Music, Theatre, and Visual Arts. Expands on UNO’s rich arts traditions with shared resources and training across disciplines and works to address 21st Century career challenges.

College of Sciences

Baccalaureate, master’s, and Ph.D. degrees in Biological Sciences, Computer Science, Chemistry, Earth & Environmental Science, Maths, Physics, Psychology plus more. Graduate certificate in Coastal Sciences offered online. New Graduate certificate in Data Analytics.

Intensive English Language Program

Prioritizes small classrooms, with individual attention for each student. The program offers Conditional Admission to the University of New Orleans upon successful completion of the IELP without TOEFL or IELTS.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

UNO offers multiple undergraduate and graduate programs across nine schools and colleges:

College of Business Administration

Programs and research centers with state-of-the-art facilities, including computer labs, commercial kitchen, and demonstration lab. Programs include accounting, business management and healthcare management.

College of Engineering

This college covers the following areas in engineering: civil and environmental, electrical, mechanical, naval architecture and marine.

College of Liberal Arts, Education and Human Development

Teaches areas of arts, humanities, social sciences, teacher education, special education, educational leadership, counselling, and political science. Students conduct research, attend internships and gain work experience.

College of Sciences

Heavily led by faculty and separated into seven departments, students participate in research alongside teachers and industry professionals. Subjects include biological sciences, computer science, chemistry, and maths.

School of the Arts

Focuses on five arts disciplines: arts administration, film, music, theatre, and visual arts. Through traditional and innovative teaching, it encourages sharing of resources and training across disciplines.

Hotel, Restaurant and Tourism

The only university in Louisiana to offer this at a graduate level. Focusing on the foundations of hospitality, students take specialized classes, attend events, and go on work placements.

School of Naval Architecture and Marine Engineering

Students learn how to build ships and offshore structures. Facilities include a 40-meter towing tank for testing ship models, a marine engineering lab and a design lab.

Interdisciplinary Studies

Combines multiple disciplines and connects them. Students compare multiple subjects to broaden their knowledge and connections.

Graduate School

Research and professional graduate opportunities through a range of programs including certificates, masters, and doctoral programs.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

UNO offers multiple undergraduate and graduate programs across nine schools and colleges:

College of Business Administration

Programs and research centers with state-of-the-art facilities, including computer labs, commercial kitchen, and demonstration lab. Programs include accounting, business management and healthcare management.

College of Engineering

This college covers the following areas in engineering: civil and environmental, electrical, mechanical, naval architecture and marine.

College of Liberal Arts, Education and Human Development

Teaches areas of arts, humanities, social sciences, teacher education, special education, educational leadership, counselling, and political science. Students conduct research, attend internships and gain work experience.

College of Sciences

Heavily led by faculty and separated into seven departments, students participate in research alongside teachers and industry professionals. Subjects include biological sciences, computer science, chemistry, and maths.

School of the Arts

Focuses on five arts disciplines: arts administration, film, music, theatre, and visual arts. Through traditional and innovative teaching, it encourages sharing of resources and training across disciplines.

Hotel, Restaurant and Tourism

The only university in Louisiana to offer this at a graduate level. Focusing on the foundations of hospitality, students take specialized classes, attend events, and go on work placements.

School of Naval Architecture and Marine Engineering

Students learn how to build ships and offshore structures. Facilities include a 40-meter towing tank for testing ship models, a marine engineering lab and a design lab.

Interdisciplinary Studies

Combines multiple disciplines and connects them. Students compare multiple subjects to broaden their knowledge and connections.

Graduate School

Research and professional graduate opportunities through a range of programs including certificates, masters, and doctoral programs.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

UNO offers multiple undergraduate and graduate programs across nine schools and colleges:

College of Business Administration

Programs and research centers with state-of-the-art facilities, including computer labs, commercial kitchen, and demonstration lab. Programs include accounting, business management and healthcare management.

College of Engineering

This college covers the following areas in engineering: civil and environmental, electrical, mechanical, naval architecture and marine.

College of Liberal Arts, Education and Human Development

Teaches areas of arts, humanities, social sciences, teacher education, special education, educational leadership, counselling, and political science. Students conduct research, attend internships and gain work experience.

College of Sciences

Heavily led by faculty and separated into seven departments, students participate in research alongside teachers and industry professionals. Subjects include biological sciences, computer science, chemistry, and maths.

School of the Arts

Focuses on five arts disciplines: arts administration, film, music, theatre, and visual arts. Through traditional and innovative teaching, it encourages sharing of resources and training across disciplines.

Hotel, Restaurant and Tourism

The only university in Louisiana to offer this at a graduate level. Focusing on the foundations of hospitality, students take specialized classes, attend events, and go on work placements.

School of Naval Architecture and Marine Engineering

Students learn how to build ships and offshore structures. Facilities include a 40-meter towing tank for testing ship models, a marine engineering lab and a design lab.

Interdisciplinary Studies

Combines multiple disciplines and connects them. Students compare multiple subjects to broaden their knowledge and connections.

Graduate School

Research and professional graduate opportunities through a range of programs including certificates, masters, and doctoral programs.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

For the sixth straight year, the University of New Orleans ranks among the universities whose students graduate with the least amount of debt due to its affordable tuition. UNO assists those with financial need by awarding them grants and scholarships for their academic achievements and other work.

Most scholarships are awarded based on academic credentials and student accomplishments. Additional scholarships may be offered that involve a Skype interview, and qualified admitted students will be notified accordingly.

International students are considered for all first-time, full-time undergraduate scholarships.

More undergraduate scholarship details…

The amount of each postgraduate award varies by student. All students who apply for the Fall semester by March 15th each year will be considered for scholarships and graduate assistantships.

Postgraduate awards are based on academic credentials and distributed to highly qualified first-time, full-time postgraduate students.

More postgraduate scholarship details…

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

International undergraduate applicants

 • Official high school transcripts sent directly from school in original language with official English translation, evaluated by one of the NACES Evaluation Agencies.
 • A cumulative high school GPA of 2.5, calculated by the UNO Admissions office.
 • Math Test Scores (one of the following):
  • ACT 19
  • SAT 510
 • English Test Scores (one of the following):
  • ACT 18
  • SAT 500 (Evidence-Based Reading & Writing)
  • TOEFL 70
  • IELTS 6.0
  • IELP Exit Exam

International postgraduate applicants:

Graduate admissions vary depending on the program. Transcripts from foreign institutions must be accompanied by United States equivalency evaluation certified by one of the NACES Evaluation Agencies.

 • Minimum GPA 2.5, calculated by the UNO Admissions Office
 • 4-year bachelor’s equivalency required, except some business degrees in India. 3-year bachelor’s plus 1-year masters eligible.
 • English Test Scores (one of the following):
  • TOEFL 79
  • IELTS 6.5
  • Pearson Test of English 58
  • IELP Exit Exam

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Each department has specific entry requirements and its method of assessing eligibility.

International applicants

The university requires international applicants to submit country-specific supporting documents along with their application. International applicants need to provide the following as a minimum:

 • Exam transcripts - Sent directly from the applicant's school, in the original language as well as an English translation. A U.S. equivalency evaluation certified by one of the NACES Evaluation Agencies must also be provided.
 • 2.5 core GPA (calculated by the UNO admissions team)
 • Either ACT 19 or SAT 510 in maths
 • One of the following English Test Scores: ACT 18 / SAT 500 / TOEFL 70 / IELTS 6.0 / Duolingo 95.

If an applicant is now a permanent U.S. resident, but their secondary education was conducted outside America, they need to meet the same entry requirements as international students.

If applicants are non-native English speakers and require additional support, they can attend the university's Intensive English Language Program (IELP). Pending successful completion of this course, UNO's admissions team will conditionally admit applicants who attend the IELP.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Each department has specific entry requirements and its method of assessing eligibility.

International applicants

The university requires international applicants to submit country-specific supporting documents along with their application. International applicants need to provide the following as a minimum:

 • Exam transcripts - Sent directly from the applicant's school, in the original language as well as an English translation. A U.S. equivalency evaluation certified by one of the NACES Evaluation Agencies must also be provided.
 • 2.5 core GPA (calculated by the UNO admissions team)
 • Either ACT 19 or SAT 510 in maths
 • One of the following English Test Scores: ACT 18 / SAT 500 / TOEFL 70 / IELTS 6.0 / Duolingo 95.

If an applicant is now a permanent U.S. resident, but their secondary education was conducted outside America, they need to meet the same entry requirements as international students.

If applicants are non-native English speakers and require additional support, they can attend the university's Intensive English Language Program (IELP). Pending successful completion of this course, UNO's admissions team will conditionally admit applicants who attend the IELP.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Each department has specific entry requirements and its method of assessing eligibility.

International applicants

The university requires international applicants to submit country-specific supporting documents along with their application. International applicants need to provide the following as a minimum:

 • Exam transcripts - Sent directly from the applicant's school, in the original language as well as an English translation. A U.S. equivalency evaluation certified by one of the NACES Evaluation Agencies must also be provided.
 • 2.5 core GPA (calculated by the UNO admissions team)
 • Either ACT 19 or SAT 510 in maths
 • One of the following English Test Scores: ACT 18 / SAT 500 / TOEFL 70 / IELTS 6.0 / Duolingo 95.

If an applicant is now a permanent U.S. resident, but their secondary education was conducted outside America, they need to meet the same entry requirements as international students.

If applicants are non-native English speakers and require additional support, they can attend the university's Intensive English Language Program (IELP). Pending successful completion of this course, UNO's admissions team will conditionally admit applicants who attend the IELP.

Show more +Show less -
Campus & facilities

Campus & facilities

Campus area

Located on the edge of Lake Pontchartrain, the large campus is situated in a quiet residential area of New Orleans. The French Quarter, located a short ride from campus, boasts world-class food, historic charm and exciting nightlife. The birthplace of jazz music and creole cuisine, today's New Orleans produces cutting-edge biomedical research, leads the nation in public education reforms, and attracts record numbers of young entrepreneurs.

Campus network & technology

Wireless connectivity is available throughout all major areas on campus. There are many open computing labs that are available to any enrolled UNO student. Student Lab Assistants are on duty to help users with system related problems.

University library

The Earl K. Long Library, situated in the heart of the campus, provides a wide array of resources and services to support the learning and research needs of the campus community.

Fitness facilities

The UNO Recreation and Fitness Centre has 8,000 square metres of space dedicated to a variety of fitness and recreational activities conveniently located on the campus of the University of New Orleans. The full-service facility is open to UNO students. In addition, it has won several architectural awards.

Sports facilities

Some of UNO’s sports facilities include…

 • Three full-size basketball courts with volleyball, badminton, and table tennis available.
 • Two Racquetball courts with glass backed wall and hardwood floors.
 • A 23-metre pool with 4 lanes.
 • Dry saunas in both the men's and women's locker rooms.

Accommodation & dining

The University of New Orleans offers dormitories and apartment-style living. Both facilities feature private bedrooms, bathrooms in suite, and shared common spaces, all at an affordable cost. Have a look at the residential options on offer…

UNO offers students a variety of different dining plans and food options on-campus. The campus features a buffet-style cafeteria, many restaurant-style choices, and weekly visiting New Orleans restaurants. Grocery stores are accessible from campus.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

UNO consistently ranks amongst the most generous universities in the USA in terms of its financial assistance to students. Its affordable tuition fee rates mean students graduate with minimal amounts of debt, and and those who need financial assistance can take advantage of scholarships and awards.

Most scholarships are based on academic achievement, but other work and student accomplishments can be recognized. Some additional scholarships involve a Skype interview with qualified students notified of their eligibility.

International students are eligible and considered for all full-time undergraduate scholarships. There are also a number of postgraduate scholarships on offer, with awards varying on an individual basis.

Graduate applicants applying by March 15th each year for the Fall semester will be automatically considered for scholarships and graduate assistantships. Awards are based on academic credentials, with highly-qualified, full-time students benefitting from them.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Awarding over USD 40 million in scholarships every year, UNO provides an affordable education. It is ranked third in the nation for providing equal access to students on all income levels. (The Brookings Institution). It is also one of the national universities whose students graduate with the least amount of debt (U.S News & World Report).

Scholarship eligibility is determined by the admission's team from the applicant's university submission. This means that applicants don't need to send separate scholarship applications, and international students are considered for all full-time undergraduate scholarships.

While most scholarships are awarded based on academic achievements, other work experience and student achievements can be considered.

Applicants are also encouraged to complete the Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) to potentially receive further financial assistance. A needs-based grant, eligibility is assessed on the applicant's FAFSA score.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Awarding over USD 40 million in scholarships every year, UNO provides an affordable education. It is ranked third in the nation for providing equal access to students on all income levels. (The Brookings Institution). It is also one of the national universities whose students graduate with the least amount of debt (U.S News & World Report).

Scholarship eligibility is determined by the admission's team from the applicant's university submission. This means that applicants don't need to send separate scholarship applications, and international students are considered for all full-time undergraduate scholarships.

While most scholarships are awarded based on academic achievements, other work experience and student achievements can be considered.

Applicants are also encouraged to complete the Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) to potentially receive further financial assistance. A needs-based grant, eligibility is assessed on the applicant's FAFSA score.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Awarding over USD 40 million in scholarships every year, UNO provides an affordable education. It is ranked third in the nation for providing equal access to students on all income levels. (The Brookings Institution). It is also one of the national universities whose students graduate with the least amount of debt (U.S News & World Report).

Scholarship eligibility is determined by the admission's team from the applicant's university submission. This means that applicants don't need to send separate scholarship applications, and international students are considered for all full-time undergraduate scholarships.

While most scholarships are awarded based on academic achievements, other work experience and student achievements can be considered.

Applicants are also encouraged to complete the Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) to potentially receive further financial assistance. A needs-based grant, eligibility is assessed on the applicant's FAFSA score.

Show more +Show less -
Student life

Student life

Student organisations

There are a number of ways to get involved on campus, such as…

 • By joining student organisations or by attending one of the many events that are hosted on campus every day.
 • Through cultural organisations that promote an understanding of different cultures, languages and diversity.
 • Through arts and music organisations that foster creativity in the visual arts, theatre, dance, music, or film.
 • Through physical activity, team work, or participation in sports.

Festivals

Each year, students participate in campus traditions like Sucauf, a large celebration with live music and a Louisiana crawfish boil. UNO also celebrates Holi, one of the campus’s most popular activities. In addition to live concerts, outdoor movies, and other campus activities, students can participate in the rich culture in New Orleans. Mardi Gras, the largest celebration on earth, happens every spring. Jazz Fest, French Quarter Fest, and many other celebrations create a unique student life in New Orleans.

More about student life at the University…

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Campus location

UNO’s large campus is located on the edge of Lake Pontchartrain, a quiet residential area of New Orleans. The bustling French Quarter, the birthplace of jazz music and creole cuisine, is a short ride from campus, offering exciting nightlife, charm and world-class food. New Orleans provides cutting-edge biomedical research and leads the nation in public education reforms to attract record numbers of young enterpreneurs.

Campus network & technology

All major areas on campus are served by wireless connectivity, with many open computer labs available to all enrolled UNO students, with Student Lab Assistants on hand to help users with technology problems.

University library

UNO has an impressive library, the Earl K. Long Library, situated in the heart of campus. It provides a vast array of services and resources to support the student community.

Fitness and Sports facilities

UNO students have access to an 8,000 square meter Recreation and Fitness Center, located conveniently on campus. The impressive facility has won several architectural awards and is open to UNO students. Sports facilities include three full-size basketball courts also used for volleyball, badminton and table tennis. There are also two racquetball courts, a 23-meter swimming pool and dry saunas for both men and women.

Accommodation & dining

UNO offers living options for students in the form of both dormitories and apartments. Both feature private bedrooms, en suite bathrooms and shared common spaces at an affordable cost.

Students can also choose from a variety of dining plans and food options on campus, including a buffet-style cafeteria and many types of restaurants.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

UNO offers a range of high-quality facilities for students, for both academic and personal need.

Accommodation

International students are offered on-campus housing at UNO. Students need to apply for housing, and application forms and fees vary on the accommodation. All halls have entry card access, video surveillance and 24-hour security. On-campus housing options are:

Privateer place

Fully furnished two and four-bedroom apartments. A gated area with free parking, sociable areas include a community pool, clubhouse, BBQ pavilion and basketball court.

Pontchartrain halls

Offering one, two and four-bedroom furnished suites, students have their own bedroom. Communal rooms include study and social areas, game room, shop, laundry facilities and a community kitchen.

Lafitte village

Unfurnished apartments with one and two bedrooms. Allocated to graduates, or students who are married or with families.

Social

The Center provides social areas with comfortable sofas, as well as a Gallery Lounge for students looking for a quieter space. There is also a dining area, bookstore and the campus mailroom located here. Home to student organizations, the center regularly runs activities and events.

The Cove has multiple dining areas offering a range of cuisines, as well as its iconic Sandbar area which hosts live music.

Recreation and sports

UNO's Recreation and Fitness Center (RFC) boasts a variety of facilities for recreation and sport. Winner of several architectural awards, the center features cardio and weight areas, an indoor track, three full-size basketball courts, a 25-yard pool, saunas, and an outdoor deck.

Library

UNO students have access to a large collection of academic texts at the Earl K. Long Library. The library is also home to the Women's Center and has dedicated spaces for solo and group study, a meditation room, and a 3D printer.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

UNO offers a range of high-quality facilities for students, for both academic and personal need.

Accommodation

International students are offered on-campus housing at UNO. Students need to apply for housing, and application forms and fees vary on the accommodation. All halls have entry card access, video surveillance and 24-hour security. On-campus housing options are:

Privateer place

Fully furnished two and four-bedroom apartments. A gated area with free parking, sociable areas include a community pool, clubhouse, BBQ pavilion and basketball court.

Pontchartrain halls

Offering one, two and four-bedroom furnished suites, students have their own bedroom. Communal rooms include study and social areas, game room, shop, laundry facilities and a community kitchen.

Lafitte village

Unfurnished apartments with one and two bedrooms. Allocated to graduates, or students who are married or with families.

Social

The Center provides social areas with comfortable sofas, as well as a Gallery Lounge for students looking for a quieter space. There is also a dining area, bookstore and the campus mailroom located here. Home to student organizations, the center regularly runs activities and events.

The Cove has multiple dining areas offering a range of cuisines, as well as its iconic Sandbar area which hosts live music.

Recreation and sports

UNO's Recreation and Fitness Center (RFC) boasts a variety of facilities for recreation and sport. Winner of several architectural awards, the center features cardio and weight areas, an indoor track, three full-size basketball courts, a 25-yard pool, saunas, and an outdoor deck.

Library

UNO students have access to a large collection of academic texts at the Earl K. Long Library. The library is also home to the Women's Center and has dedicated spaces for solo and group study, a meditation room, and a 3D printer.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

UNO offers a range of high-quality facilities for students, for both academic and personal need.

Accommodation

International students are offered on-campus housing at UNO. Students need to apply for housing, and application forms and fees vary on the accommodation. All halls have entry card access, video surveillance and 24-hour security. On-campus housing options are:

Privateer place

Fully furnished two and four-bedroom apartments. A gated area with free parking, sociable areas include a community pool, clubhouse, BBQ pavilion and basketball court.

Pontchartrain halls

Offering one, two and four-bedroom furnished suites, students have their own bedroom. Communal rooms include study and social areas, game room, shop, laundry facilities and a community kitchen.

Lafitte village

Unfurnished apartments with one and two bedrooms. Allocated to graduates, or students who are married or with families.

Social

The Center provides social areas with comfortable sofas, as well as a Gallery Lounge for students looking for a quieter space. There is also a dining area, bookstore and the campus mailroom located here. Home to student organizations, the center regularly runs activities and events.

The Cove has multiple dining areas offering a range of cuisines, as well as its iconic Sandbar area which hosts live music.

Recreation and sports

UNO's Recreation and Fitness Center (RFC) boasts a variety of facilities for recreation and sport. Winner of several architectural awards, the center features cardio and weight areas, an indoor track, three full-size basketball courts, a 25-yard pool, saunas, and an outdoor deck.

Library

UNO students have access to a large collection of academic texts at the Earl K. Long Library. The library is also home to the Women's Center and has dedicated spaces for solo and group study, a meditation room, and a 3D printer.

Show more +Show less -
600
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United States

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
Computer Science - cyber security
Experience the Momentum at UNO
One of many places to eat
Student @ private housing
Student in chemistry lab
International students
Fun in New Orleans
Concert
Hanging out at the Cove
Business Students
Engineering student
Working in the lab
Student Housing
Near the lake
Join at New Orleans
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$1767

 • $816
  លំនៅដ្ឋាន
 • $677
  ម្ហូបអាហារ
 • $98
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $176
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?