ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

University of South Australia

Australia
video Bg

University of South Australia

Australia
video Bg

University of South Australia

Australia
video Bg

University of South Australia

Australia
Overview

Overview

The University of South Australia (UniSA) is a globally recognised institution offering over 200 world-class degrees to students from around the world.

Based in the stunning city of Adelaide, it boasts two city centre campuses, two further metropolitan campuses in the city and two more regional campuses out of the city, with state-of-the-art facilities across all sites.

The University was awarded five-stars in the categories of research, employability, teaching, facilities, internationalisation, social responsibilities and innovation, capped off by a five-star overall rating in the 2019 QS Stars Ratings.

It also ranked number one in Australia for quality education as well as being recognised worldwide for reducing inequality in the 2019 THE University Impact Rankings (No.1 in Australia for Quality Education and No. 3 Worldwide for Reducing Inequality).

Ranked 30th in the world’s top 50 under 50 (2020 QS Top 50 Universities Aged Under 50), the University features four learning divisions offering a wide range of courses. It also welcomes a vast international student community of over 5,000, of a student body of nearly 32,000, and has global connections with 78 partner institutions around the globe.

This young, growing institution has invested heavily in infrastructure totalling over AUD 400 million in recent years. This gives students access to world-class learning spaces and technologies to take advantage of the opportunities offered.

The University has developed a first-class profile for research, working in collaboration with organisations both locally and internationally, with 100% of assessed research rated at world level or above by the 2018 Excellence in Research for Australia (ERA) survey.

Australia’s most internationally diverse academic teaching staff (QS World University Rankings 2019) provide an education focused on creating the next generation of creative minds in an industry connected and globally enterprising university.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of South Australia (UniSA) is a globally recognised institution offering over 200 world-class degrees to students from around the world.

Based in the stunning city of Adelaide, the university boasts two city centre campuses, two further metropolitan campuses in the city and two more regional campuses out of the city, with state-of-the-art facilities across all sites.

The university was awarded five-stars in the categories of research, employability, teaching, facilities, internationalisation, social responsibilities and innovation, capped off by a five-star overall rating in the 2019 QS Stars Ratings.

The institution also ranked number one in Australia for quality education as well as being recognised in the world top 15 for its commitment to equality in the 2020 Times Higher Education University Impact Rankings.

Ranked 29th in the world's top 50 under 50 (2021 QS Top 50 Universities Aged Under 50), the university offers a wide range of courses. It also welcomes a vast international student community of over 6,500 of a student body of over 35,000 and has global connections with 89 partner institutions around the globe.

This young, growing institution has invested heavily in infrastructure totalling over AUD 400 million in recent years. This gives students access to world-class learning spaces and technologies to take advantage of the opportunities offered.

The university has developed a first-class profile for research, working in collaboration with organisations both locally and internationally, with 100 percent of assessed research rated at world level or above by the 2018 Excellence in Research for Australia (ERA) survey.

Recognised as one of Australia's most internationally diverse universities for academic teaching staff (QS World University Rankings 2021) the university provides an education focused on creating the next generation of creative minds in an industry-connected and globally enterprising university.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of South Australia (UniSA) is a globally recognised institution, renowned for its research, diverse faculty, and academic excellence. Based in Adelaide, its six campuses are home to over 37,000 students from across the world.

Offering over 200 world-class degrees, the university has been ranked within the top 50 universities under the age of 50 by both Times Higher Education Young University Rankings (2020) and QS Top 50 Universities Aged Under 50 Rankings (2021). Many of its degrees provide work experience opportunities, where students can practice their classroom skills.

The university provides students with high-class learning spaces and technologies. UniSA has been rated five stars for its excellence in research, employability, teaching, facilities, internationalisation, inclusiveness and innovation (QS Stars Ratings 2020).

Recognised as one of Australia's most internationally diverse universities for teaching staff (QS World University Rankings 2021), there are over 2,000 expert staff across seven departments.

Several of its programmes have been ranked by the prestigious QS and THE Subject Rankings (2021), including in the top 100 worldwide for nursing, hospitality, and exercise and sports science.

With a reputation for strong research, 100 per cent of UniSA's assessed research has been rated above world-class (Excellence in Research for Australia 2018).

UniSA has strong partnerships with more than 2,500 institutions, including 89 global universities, research organisations and employers. It has been rated the top young university in Australia for industry collaborations (THE Young University Rankings 2020).

The university has an alumni community of over 226,000 members, and 91.1 per cent of undergraduate students are in full-time employment three years after graduating (Graduate Outcomes Survey 2020).

The University is based in Adelaide – a city which has been ranked as the world's third most liveable city by the 2021 Economist Intelligence Unit's Global Liveability Index.

*UniSA Business is one of just 11 institutions in Australia and 191 globally to be accredited by EQUIS (from over 16,500 worldwide). EFMD, February 2021.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of South Australia (UniSA) is a globally recognised institution offering over 200 world-class degrees to students from around the world.

The University is based in the beautiful city of Adelaide – a city which has been ranked as one of Australia's most liveable cities by the 2022 Economist Intelligence Unit's Global Liveability Index.

The university boasts two city centre campuses, two further metropolitan campuses near the city and two more regional campuses out of the city, with state-of-the-art facilities across all sites.

The university was awarded five-stars for excellence in the categories of research, employability, teaching, facilities, internationalisation, inclusiveness and innovation, capped off by an overall five-star plus rating in the 2022 QS Stars Ratings.

Ranked 29th in the world's top 50 under 50 universities (2021 QS Top 50 Universities Aged Under 50), the university offers a wide range of degrees. It also welcomes a vast international student community of almost 6,000 among a student body of over 37,000 and has global connections with 87 partner institutions around the globe.

This young, growing institution has invested heavily in infrastructure totalling over AUD 400 million in recent years. This gives students access to world-class learning spaces and technologies to take advantage of the opportunities offered.

The university has developed a first-class profile for research, working in collaboration with organisations both locally and internationally, with 100 per cent of assessed research rated at world level or above by the 2018 Excellence in Research for Australia (ERA) survey.

Recognised as one of Australia's most internationally diverse universities for academic teaching staff (QS World University Rankings 2021) the university provides an education focused on creating the next generation of creative minds in an industry-connected and globally enterprising university.

Show more +Show less -
What’s new

What’s new

The University of South Australia continues to demonstrate its strength as a globally connected and engaged university. In the latest Times Higher Education (THE) World University Rankings, the University maintained its strong position at number 26 in the THE Young University Rankings. This is a great result for an institution which is still only 28 years old and highlights the university’s commitment to being young and innovative, particularly given the increasing competition from other young universities.

The University also performed strongly in the THE Impact Rankings in April 2019, and was recognised as eighth in the world for its quality education, number three worldwide for reducing inequality and ranked 22nd globally for overall university impact.

UniSA’s Vice Chancellor, Professor David Lloyd said, “As our University grows, responds to changing demographics, changing technologies and changing higher education funding models, maintaining and improving our commitment to equity, access and engagement, is core.”

Show more +Show less -
What's new

What's new

Covid-19 update

Covid-19 has affected students globally, however UniSA has plans in place to facilitate students' study. The university is adapting and doing things differently so that students can still pursue their goals and plan for their future.

UniSA has a range of degrees available which include courses that can be started online as part of the September 2020 intake. Once students apply, they will be sent a customised study plan mapping out how the online to on campus process works so students can start their studies online and transfer to Adelaide later.

Students are encouraged to consult the university website to answer FAQs and to find out more.

UniSA highly ranked

The University of South Australia continues to demonstrate its strength as a globally connected and engaged university. In the latest rankings the university rose to number 25 in the 2020 THE Young University Rankings and to number 29 in the QS Top 50 Under 50. This is a great result for an institution which is still only 29 years old and highlights the university's commitment to being young and innovative, particularly given the increasing competition from other young universities.

The university also performed strongly in the THE Impact Rankings in 2020, and was recognised as number one in Australia for its quality education, sixth worldwide and in the top 100 for overall university impact.

UniSA's Vice Chancellor, Professor David Lloyd said, ''As our university grows, responds to changing demographics, changing technologies and changing higher education funding models, maintaining and improving our commitment to equity, access and engagement, is core.''

Show more +Show less -
What's new

What's new

Covid-19 update

Due to Covid-19, international students can begin their degree online. The University of South Australia will send customised enrolment study plans to new students, allowing them to begin studies remotely, and then transfer to campus learning when borders re-open.

New collaboration hub

A new partnership between UniSA and Optus will create a new Cyber Security Research and Collaboration Hub.

The hub will make technological innovations and educate students in cybersecurity and data science. It will bring together industry experts, students, and academics, who will work together to solve issues in the cyber industry.

Rankings

The university has been internationally recognised in several prestigious rankings. This includes:

 • Top 50 universities under the age of 50 (QS World Rankings 2021)
 • 2nd young university in Australia for teaching quality (THE Young University Rankings 2020)
 • Number one in Australia for industry research income (THE World University Rankings 2021)

UniSA has also been awarded a five star plus rating by the 2020 QS Stars Ratings, the highest score possible. It received this score because it demonstrated excellence in research, employability, teaching, facilities, inclusiveness, and innovation.

The university was also highly rated for individual subjects by the latest QS and THE Subject Rankings:

 • Top 100 worldwide: Nursing, hospitality and leisure management, exercise and sports science
 • Top 125 worldwide: Law
 • Top 150 worldwide: Education, computer science, pharmacy and pharmacology, business and economics

Research investment

Eight researchers at UniSA have secured over USD 2.8 million in funding for six discovery projects and two linkage projects. This financial award will help the university's researchers delve into several areas, including stem cell development, food production, the impacts of childhood emotional abuse and inclusivity in schools.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Rankings

The university has been internationally recognised in several prestigious rankings. This includes:

 • Ranked in the world's Top 50 universities under the age of 50 - ranked #29, 2021 QS Top 50 Universities Aged Under 50 and ranked #46, 2022 THE Young University Rankings.
 • Top 5 in Australia for Quality Education - ranked equal 5th, 2022 THE University Impact Rankings
 • Top 2 in Australia for graduate employability - ranked #2, 2021 QILT Employer Satisfaction Survey – Graduate Employability Skills Indicator. Public universities.
 • Top 5 in Australia for developing work-ready skills - ranked #4, ComparED (QILT) Student Experience Survey 2019-20 – Skills Development Indicator (Undergraduate). Public universities.
 • 2nd in Australia for industry research income (THE World University Rankings 2022)
 • UniSA has also been awarded a five star plus rating by the 2022 QS Stars Ratings, the highest score possible. It received this score because it demonstrated excellence in research, employability, teaching, facilities, internationalisation, inclusiveness, and innovation.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

There are many reasons to study at the University of South Australia and excellent teaching quality is one among them.

The University makes the study experience relevant and students can learn from extremely qualified academics and industry professionals. The University has Australia's most internationally diverse academic staff and the degrees are designed in partnership with industry. It enjoys a rating of five-stars for excellence for its teaching quality in the 2019 QS Stars Ratings.

Teaching at the University is industry-informed, and the degrees are aligned with the latest industry trends and demands. Students will learn from award winning teachers and will have the opportunity to work on real-world issues and become career ready.

Students have access to world-class learning spaces with modern technologies, along with up-to-date research facilities and more.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

There are many reasons to study at the University of South Australia and excellent teaching quality is one among them.

The university makes the study experience relevant and students can learn from extremely qualified academics and industry professionals. The university has Australia's most internationally diverse academic staff and the degrees are designed in partnership with industry. It enjoys a rating of five-stars for excellence for its teaching quality in the 2019 QS Stars Ratings.

Teaching at the university is industry-informed, and the degrees are aligned with the latest industry trends and demands. Students will learn from award winning teachers and will have the opportunity to work on real-world issues and become career ready.

Students have access to world-class learning spaces with modern technologies, along with up-to-date research facilities and more.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Ranked second in Australia for quality education (THE Young University Impact Rankings 2021), UniSA offers innovative courses which provide real-world experiences.

Its award-winning staff have been rated as one of Australia's most internationally diverse faculties (QS World University Rankings 2021) and are experts in their fields of study. The teaching quality has been rated five stars plus by the QS Stars Ratings 2020.

Degrees are designed in partnership with industry, so students learn the latest developments in world-class learning spaces using state-of-the-art facilities.

A globally connected institution, the university also has multiple partnerships with more than 2,500 global institutions, research organisations, industry partners and respected employers. This provides students with unique opportunities to make vital connections, gain practical skills and become career-ready.

The university is also passionate about producing high-quality research, and its work is rated above world-class (Excellence in Research for Australia 2018).

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

There are many reasons to study at the University of South Australia and excellent teaching quality is one of them.

The university makes the study experience relevant and students can learn from extremely qualified academics and industry professionals. The university has Australia's most internationally diverse academic staff and the degrees are designed in partnership with industry. It enjoys a rating of five-stars for excellence for its teaching quality in the 2022 QS Stars Ratings.

Teaching at the university is industry-informed, and degrees are aligned with the latest industry trends and demands. Students learn from award winning teachers and have the opportunity to work on real-world issues and become career ready.

Students have access to world-class learning spaces with modern technologies, along with up-to-date research facilities and more.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

UniSA Business School

The UniSA Business School is one among just nine business schools in Australia and 183 schools globally to be accredited by EQUIS – (from over 16,500 worldwide) EFMD, August 2019.

Art, Architecture and Design

The University is home to one of Australia’s oldest art schools where the students are mentored by professional artists, designers and theorists, and enjoy access to custom-built design workshops in their chosen specialisation.

Creative Industries

Degrees are developed through extensive consultation with industry professionals and are enriched with practical experience, internship and international exchange opportunities.

Education

Education programmes offer students the opportunity to follow a highly rewarding career path, working with young people who will shape the future.

Psychology, Social Work and Human Services

Students gain real experience and learn in state-of-the-art facilities, that includes practical social work studios, a cognitive neuroscience laboratory and cognitive ageing impairment neurosciences laboratory, and an on-campus psychology clinic.

Nursing and Midwifery

Students learn in an authentic simulated hospital and an on-campus health service, including a fully-equipped emergency department, birthing suite and day surgery.

Pharmacy and Medical Sciences

Students can study in modern, purpose-built facilities including pharmacy and on-campus Virtual Environment Radiotherapy Training.

Construction and the Environment

Students get to explore the fast-changing global construction industry and its complexities, and the science behind environmental mapping and sustainability in the modern world.

Engineering

Students will benefit from theoretical and experience-based learning, including placements, studying in state of the art facilities and partnering with industry to meet the challenges of modern enterprise.

Information Technology

Students learn how to use the latest tools and technologies in campus-built facilities.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

UniSA comprises seven academic units which focus on equipping students to meet the future needs of society and industry.

UniSA Allied Health and Human Performance

UniSA Allied Health and Human Performance produces future health professionals who can make valuable contributions. Through its research, it addresses health needs across the globe, and works with the community and industry to solve important challenges in the health sector.

UniSA Business

UniSA Business creates leaders equipped with knowledge and skills that can shape business, industry, and more. Its research programs deal with contemporary challenges in industry and students will benefit from its expertise in modern business practice with its global partners.

UniSA Clinical & Health Sciences

UniSA Clinical & Health Sciences addresses society's most critical emerging health needs through its quality teaching and research excellence. Its graduates translate its research into healthcare strategies to successfully contribute to a healthier society.

UniSA Creative

UniSA Creative equips students with the skills to meet industry demands of the future and influence the cultural landscape. Its research explores global complexities and helps produce human-centred solutions.

UniSA Education Futures

UniSA Education Futures produces education professionals who will play crucial roles in the development and learning of children, young people and adults. Its research helps produce new approaches in the constantly evolving education sector.

UniSA Justice and Society

UniSA Justice and Society offers a range of study options and conducts world-class research in the fields of law, social work, psychology, human services and social sciences.

UniSA STEM

UniSA STEM harnesses connections across technology, engineering, science, and mathematics for groundbreaking developments and innovative solutions.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The University of South Australia is made up of seven departments. These are:

Allied Health and Human Performance

Offers a range of degrees across health and human performance disciplines. This includes physiotherapy, occupational therapy, podiatry and sports science. Students use purpose-built facilities and work with real patients in community clinics.

Business

One of only 11 Australian institutions that are accredited by EQUIS, its business unit has been ranked in the top one per cent worldwide*. It teaches ground-breaking degrees in business-related areas including accounting and finance, marketing, management, and property.

Clinical & Health Sciences

These courses cover disciplines including pharmacy, nursing, midwifery, biomedical sciences, nutrition, and laboratory medicine. Students learn in cutting-edge facilities to help them transition into a professional workplace, including working in specialist clinics.

Creative

This department combines creative disciplines including architecture, design and journalism as well as film and television. Students learn in specialist studios and production facilities using the latest technology.

Education Futures

This department connects the fields of education, teaching, arts and language. It helps develop education professionals who will play a crucial role in the learning and development of children, young people and adults.

Justice and Society

Teaches complementary subjects in the areas of social need. This includes psychology, social work, human services as well as Aboriginal and Australian studies. With a particular focus on transformative solutions, students work with the local community through the university's legal advice and psychology clinics.

STEM

UniSA STEM harnesses connections across technology, engineering, science, and mathematics for ground-breaking developments and innovative solutions.

*UniSA Business is one of just 11 institutions in Australia and 191 globally to be accredited by EQUIS (from over 16,500 worldwide). EFMD, February 2021.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

UniSA comprises seven academic units which focus on equipping students to meet the future needs of society and industry.

UniSA Allied Health and Human Performance

UniSA Allied Health and Human Performance produces future health professionals who can make valuable contributions. Through its research, it addresses health needs across the globe, and works with the community and industry to solve important challenges in the health sector.

UniSA Business

UniSA Business creates leaders equipped with knowledge and skills that can shape business, industry, and more. Its research programs deal with contemporary challenges in industry and students will benefit from its expertise in modern business practice with its global partners.

UniSA Clinical & Health Sciences

UniSA Clinical & Health Sciences addresses society's most critical emerging health needs through its quality teaching and research excellence. Its graduates translate its research into healthcare strategies to successfully contribute to a healthier society.

UniSA Creative

UniSA Creative equips students with the skills to meet industry demands of the future and influence the cultural landscape. Its research explores global complexities and helps produce human-centred solutions.

UniSA Education Futures

UniSA Education Futures produces education professionals who will play crucial roles in the development and learning of children, young people and adults. Its research helps produce new approaches in the constantly evolving education sector.

UniSA Justice and Society

UniSA Justice and Society offers a range of study options and conducts world-class research in the fields of law, social work, psychology, human services and social sciences.

UniSA STEM

UniSA STEM harnesses connections across technology, engineering, science, and mathematics for ground-breaking developments and innovative solutions.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Students must find the programme of study that suits their interest and check its entry requirements.

Undergraduate students must have successfully completed an Australian Year-12- equivalent programme in their home country or a recognised Pathway or Foundation Studies Programme.

Postgraduate students must have successfully completed an undergraduate degree that is the international equivalent of one obtained from a recognised higher institution in Australia and some qualifications may require professional work experience. The university offers both coursework and research degrees at the postgraduate level.

Students must then apply online using the university’s international application system - an easy to use online application form. Students can track the progress of their application throughout the submission, assessment, offer and acceptance stages. This system also allows the users to download offer documents, submit acceptance and make a payment through the secure online system.

Undergraduate

 • TOEFL - 60 iBT (internet based), not less than 18 in Reading and Writing
 • IELTS (Academic) - 6.0 overall with a 6.0 in Reading and Writing

Postgraduate

 • TOEFL - 79 iBT (Internet-based), not less than 18 in Reading and Writing
 • IELTS (Academic) - 6.5 overall with a 6.0 in Reading and Writing

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Students should find the programme of study that suits their interests and check its entry requirements.

Undergraduate students must have successfully completed an Australian Year-12- equivalent programme in their home country or a recognised Pathway or Foundation Studies Programme.

Postgraduate students must have successfully completed an undergraduate degree that is the international equivalent of one obtained from a recognised higher institution in Australia and some qualifications may require professional work experience. The university offers both coursework and research degrees at the postgraduate level.

Students must then apply online using the university's international application system, an easy to use online application form. Students can track the progress of their application throughout the submission, assessment, offer and acceptance stages. This system also allows the users to download offer documents, submit acceptance and make a payment through the secure online system.

Undergraduate

 • TOEFL - 60 iBT (internet based), not less than 18 in Reading and Writing
 • IELTS (Academic) - 6.0 overall with a 6.0 in Reading and Writing

Postgraduate

 • TOEFL - 79 iBT (Internet-based), not less than 18 in Reading and Writing
 • IELTS (Academic) - 6.5 overall with a 6.0 in Reading and Writing

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

The university has a dedicated online application form for international students. This online portal allows applicants to track the progress of their submission, from initial application right through to the acceptance stage.

Each course has specific entry requirements, but all undergraduate applicants need to complete the equivalent of an Australian Year 12 programme in their home country. The University of South Australia's admissions team will also consider applicants from pathway or foundation study programmes.

Applicants to postgraduate programmes need to have achieved an undergraduate degree that is the international equivalent of one obtained at an Australian institution.

If students don't have English as their native language, they will also need to meet set English proficiency scores. The university accepts scores from TOEFL and IELTS tests, and the minimum requirements are:

Undergraduate

 • TOEFL - 60 iBT (internet-based), with 18 in reading and writing
 • IELTS (Academic) - 6.0 overall with a 6.0 in reading and writing

Postgraduate

 • TOEFL - 79 iBT (Internet-based), with 18 in reading and writing
 • IELTS (Academic) - 6.5 overall with a 6.0 in reading and writing

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Students should find the degree of study that interests them and check its entry requirements.

Undergraduate students must have successfully completed an Australian Year-12 equivalent programme in their home country or a recognised Pathway or Foundation Studies Programme.

Postgraduate students must have successfully completed an undergraduate degree that is the international equivalent of one obtained from a recognised higher institution in Australia and some qualifications may require professional work experience. The university offers both coursework and research degrees at the postgraduate level.

Students must then apply online using the university's international application system, an easy to use online application form. Students can track the progress of their application throughout the submission, assessment, offer and acceptance stages. This system also allows the users to download offer documents, submit acceptance and make a payment through the secure online system.

Undergraduate

 • TOEFL - 60 iBT (Internet based), not less than 18 in reading and writing
 • IELTS (Academic) - 6.0 overall with a 6.0 in reading and writing

Postgraduate

 • TOEFL - 79 iBT (Internet-based), not less than 18 in reading and writing
 • IELTS (Academic) - 6.5 overall with a 6.0 in reading and writing

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Campuses are equipped with cutting-edge facilities which include modern lecture theatres, libraries, workshops, laboratories and areas that simulate the actual work environment. Students have access to new technologies and a fully interactive online learning platform.

Library Resources

The University’s campus library provides easy access to a wide range of resources including books, electronic journals, databases and more. The University also has private group learning spaces available and can connect to free Wi-Fi.

Student accommodation

Adelaide has a variety of accommodation options to suit a range of student budgets and lifestyle. The University has a dedicated accommodation service with support staff to help students find the right fit.

24/7 Online Learning

It’s interactive online learning environment provides support for learning, virtual classrooms, lecture recordings and more. It’s part of the comprehensive digital learning strategy, and available to students 24 hours a day, seven days a week.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Campuses are equipped with cutting-edge facilities, which include modern lecture theatres, libraries, workshops, laboratories and areas that simulate the actual work environment. Students have access to new technologies and a fully interactive online learning platform.

Library resources

The university's campus library provides easy access to a wide range of resources including books, electronic journals, databases and more. The university also has private group learning spaces available and can connect to free Wi-Fi.

Student accommodation

Adelaide has a variety of accommodation options to suit a range of student budgets and lifestyle. The university has a dedicated accommodation service with support staff to help students find the right fit.

24/7 online learning

Its interactive online learning environment provides support for learning, virtual classrooms, lecture recordings and more. It's part of the comprehensive digital learning strategy, and available to students 24 hours a day, seven days a week.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Students have access to a wide range of services and facilities to enhance their on-campus experience. The university's campuses are fully equipped with modern facilities and UniSA has invested over AUD 400 million into its campus facilities.

Academic

Students learn in contemporary lecture theatres, workshops, simulated classrooms, and purpose-built laboratories. Providing an innovative learning space where real work environments are replicated, facilities include:

 • Engineering laboratories
 • Health laboratories
 • Microbiology and biomechanics spaces
 • Photography darkrooms
 • Simulated hospital and health services
 • Social work studios
 • Television and radio studios
 • Textile, paint and drawing studios

The university also boasts the Samsung SMARTSchool, one of the most technologically advanced teacher training facilities in Australia.

Students also have access to an interactive online learning platform that includes virtual classrooms and recordings of lectures.

Campus libraries offer a large selection of texts, including electronic journals, as well as several learning spaces. The university also runs an off-campus library service that delivers requested texts by post or email.

Accommodation

The university has a range of accommodation options across its six campuses to suit different lifestyle and budget requirements. This includes homestays, residential colleges, hostels, apartments, and private rentals.

Social

The university has a wide range of events and activities and the chance to sign up to more than 100 academic, cultural and social clubs. The university houses three galleries on its campuses. Featuring interactive exhibitions and contemporary work from local and international artists, it's an ideal place for students to unwind. Several campuses have gym facilities, which include:

 • Cardio areas
 • Electronic treadmills
 • Functional training cage
 • 25 metre heated indoor pool
 • Multisport courts
 • Pin-loaded resistances machines
 • Rock climbing wall

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Campuses are equipped with cutting-edge facilities, which include modern lecture theatres, libraries, workshops, laboratories and areas that simulate the actual work environment. Students have access to new technologies and a fully interactive online learning platform.

Library resources

The university's campus library provides easy access to a wide range of resources including books, electronic journals, databases and more. The university also has private group learning spaces available and can connect to free Wi-Fi.

Student accommodation

Adelaide has a variety of accommodation options to suit a range of student budgets and lifestyle. The university has a dedicated accommodation service with support staff to help students find the right fit.

24/7 online learning

Its interactive online learning environment provides support for learning, virtual classrooms, lecture recordings and more. It's part of the comprehensive digital learning strategy, and available to students 24 hours a day, seven days a week.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

More than 2,500 students at the University of South Australia benefit from scholarships and grants worth millions of dollars every year.

Vice Chancellor's International Excellence Scholarship

Students will receive a 50% reduction in their tuition fees for up to four years of full-time study. Students will be invited to apply for the scholarship if they meet the eligibility criteria.

International Merit Scholarship

Students will receive a 25% reduction in their student contributions (tuition fees) for their first year of study into their chosen programme, up to a maximum of two semesters or eight courses. Students will be automatically assessed when applying for an eligible programme.

Australian Government scholarships (Australia Awards)

Australia Awards scholarships are prestigious worldwide scholarships and fellowships, funded by the Australian Government, presenting the next generation of global leaders an opportunity to undertake study, research and professional development.

The University of South Australia is partnered with the Australian government to help provide students with a valuable opportunity to learn.

Sponsored Students

The University of South Australia hosts students from around 50 different international sponsors.

Sponsored students receive funding from their home government, university or employer to study at the University. Tuition fees are generally paid to the university by the sponsor on the student’s behalf and a living allowance may also be paid to the student.

Scholarships for international research students

A few key scholarships are available to international applicants in any discipline. These include the university-wide scholarships and the Endeavour Awards (open to students from some countries).

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

More than 2,500 students at the University of South Australia benefit from scholarships and grants worth millions of dollars every year.

Vice Chancellor's international excellence scholarship

Students will receive a 50 per cent reduction in their tuition fees for up to four years of full-time study. Students will be invited to apply for the scholarship if they meet the eligibility criteria.

International merit scholarship

Students will receive a 25 per cent reduction in their student contributions (tuition fees) for their first year of study into their chosen programme, up to a maximum of two semesters or eight courses. Students will be automatically assessed when applying for an eligible programme.

Australian government scholarships (Australia Awards)

Australia Awards scholarships are prestigious worldwide scholarships and fellowships, funded by the Australian Government, presenting the next generation of global leaders an opportunity to undertake study, research and professional development.

The University of South Australia is partnered with the Australian government to help provide students with a valuable opportunity to learn.

Sponsored students

The University of South Australia hosts students from around 50 different international sponsors.

Sponsored students receive funding from their home government, university or employer to study at the university. Tuition fees are generally paid to the university by the sponsor on the student's behalf and a living allowance may also be paid to the student.

Scholarships for international research students

A few key scholarships are available to international applicants in any discipline. These include the university-wide scholarships and the Endeavour Awards (open to students from some countries).

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Every year, the university awards a variety of scholarships to over 2,500 students.

The university offers an array of scholarships and bursaries to international students. Ranging from subject-specific funding to general scholarships, options include:

Vice Chancellor's international excellence scholarship

Awards a 50 per cent tuition fee reduction for up to four years of full-time study. Recipients of this scholarship need to maintain a 5.0 GPA each academic year.

International merit scholarship

All full-time international students are automatically assessed for this scholarship. It awards a 15 per cent tuition fee discount for the duration of studies if the recipient maintains a GPA of 4.5 (or equivalent). Recipients can also receive credit/ RPL/Advanced Standing towards their degree, but they must have at least two years/72 units of study remaining to be eligible.

BUPA UniSA International Student Grant

A one-off payment of AUD 1,000 to full-time international students commencing undergraduate or postgraduate programmes. Applicants need to demonstrate excellence both academically and in extracurricular activities.

MiskSA Student Support Grant

An AUD 1,000 grant for full-time undergraduate students who are facing personal hardships. The grant will help students cover academic costs, including textbooks, travel and computing equipment. Applicants need a GPA of 6.0 or above and submit a written statement highlighting academic achievements.

Australia Awards

The university has also partnered with the Australian government to provide worldwide scholarships and bursaries.

The University of South Australia also offers scholarships to international research students and high achievers in postgraduate studies.

The university also welcomes students who have international sponsors. International sponsored students who receive funding from their home government, university or employer, and tuition fees and a living allowance can be paid by the sponsor, on behalf of the student.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

More than 2,500 students at the University of South Australia benefit from scholarships and grants worth millions of dollars every year.

Vice Chancellor's international excellence scholarship

Students will receive a 50 per cent reduction in their tuition fees for up to four years of full-time study.

Students are encouraged to submit the scholarship application form at the same time as their degree application if they think they are eligible.

International merit scholarship

Students will receive a 15 per cent reduction in their student contributions (tuition fees) for the duration of their chosen degree. Students will be automatically assessed when applying for an eligible programme.

Australian government scholarships (Australia Awards)

Australia Awards scholarships are prestigious worldwide scholarships and fellowships, funded by the Australian Government, presenting the next generation of global leaders an opportunity to undertake study, research and professional development.

The University of South Australia is partnered with the Australian government to help provide students with a valuable opportunity to learn.

Sponsored students

The University of South Australia hosts students from around 50 different international sponsors.

Sponsored students receive funding from their home government, university or employer to study at the university. Tuition fees are generally paid to the university by the sponsor on the student's behalf and a living allowance may also be paid to the student.

Scholarships for international research students

A few key scholarships are available to international applicants in any discipline. These include the university-wide scholarships and the Endeavour Awards (open to students from some countries).

Show more +Show less -
6800
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Australia

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
301st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

At the University of South Australia
University of South Australia - Your first step to future success.
At the University of South Australia
At the University of South Australia
At the University of South Australia
At the University of South Australia
At UniSA
At UniSA
At UniSA
At the University of South Australia
At the University of South Australia
At the University of South Australia
At the University of South Australia
At the University of South Australia
At the University of South Australia
At the University of South Australia
Mawson Lakes Campus
At the University of South Australia
At the University of South Australia
International students and their experience of student life
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$2462

 • $1030
  លំនៅដ្ឋាន
 • $898
  ម្ហូបអាហារ
 • $138
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $396
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

តើសិស្សនិស្សិតគិតយ៉ាងណាចំពោះយើង

ព័ត៌មានសង្ខេប
(3.5)
គុណភាពមុខវិជ្ជាសិក្សា
3.0
សុវត្ថិភាពក្នុងបរិវេណសាលា
4.0
ការទ្រទ្រង់សិស្ស និស្សិត
4.0
គុណភាពក្នុងការបង្រៀន
3.5
បរិយាកាសក្នុងបរិវេណសាលា
3.0
ចំណាត់់ថ្នាក់លើពិភពលោក
University of South Australia University of South Australia
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
University of South Australia - by, 2020-02-03
3.0/ 5 stars
University of South Australia University of South Australia
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
University of South Australia - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars
ទទួលបានការអប់រំស្តង់ដារអូស្ត្រាលី ដោយធ្វើការសិក្សាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម

តើអ្នកមានបំណងចង់ទទួលបានការអប់រំស្តង់ដារអូស្ត្រាលី ដោយមិនធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមែនទេ? សិស្សនិស្សិត ឳពុកម្តាយ អាចជួបផ្ទាល់តំណាងសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម នៅសាលា ACE សាខាទួលទំពូង ដើម្បីសិក្សាបន្ថែមពីលក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យចូលសិក្សា ជម្រើសមុខវិជ្ជាសិក្សា ការសុំទិដ្ឋាការ និងលក្ខខណ្ឌទទួលបានអាហារូបករណ៍​នៅថ្ងៃទី 20 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 ចាប៉ពីម៉ោង 4:30-6:00 ល្ងាច

AU Phnom Penh, Cambodia 20th កុម្ភៈ 2023 04:30 PM - 06:00 PM
បង្ហាញពីការសិក្សា & ព័ត៌មានអាហារូករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ក្នុងប្រទេសវៀតណាម

ជួបជាមួយតំណាងសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ពីប្រទេសអូស្ត្រាលី ដែលនឹងមកធ្វើបទបង្ហាញពីការសិក្សាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម នៅសាលា ACE សាខាសៀមរាប។ សិស្សនិស្សិត ឳពុកម្តាយ នឹងមានឱកាសពិភាក្សាបន្ថែមពីលក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យចូលសិក្សា ជម្រើសមុខវិជ្ជាសិក្សា ការដាក់ទិដ្ឋាការ ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅថ្ងៃទី 23 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 ចាប់ពីម៉ោង 4:30 ដល់ 6:00 ល្ងាច

AU Siem Reap, Cambodia 23rd កុម្ភៈ 2023 04:30 PM - 06:00 PM

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

University of South Australia University of South Australia
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
University of South Australia - by, 2020-02-03
3.0/ 5 stars
University of South Australia University of South Australia
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
University of South Australia - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?