ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

University of South Wales

United Kingdom
video Bg

University of South Wales

United Kingdom
video Bg

University of South Wales

United Kingdom
video Bg

University of South Wales

United Kingdom
video Bg

University of South Wales

United Kingdom
Overview

Overview

Formed after a merger between the University of Glamorgan and the University of Wales, Newport in 2013, the University of South Wales (USW) is a major player in UK higher education.

At the University of South Wales, it’s all about being bold, independent and fulfilling your potential. Campuses located in Cardiff, Newport, Pontypridd and Dubai — with 95% of its graduates in work or study within six months of graduation (DLHE 2016/17).

Courses across USW have been created with advice and guidance from professional bodies and leading businesses, to leave graduates from the institution in the best possible position to get a job once they have finished their qualification. USW graduates have gone on to work for companies such as Sony, the BBC, the NHS and British Airways.

Teaching staff at USW are leaders in their fields, have connections across their specific industry, and do everything they can to make sure that students are kept up-to-date with all the relevant information they need to succeed in that field.

With over 345 different undergraduate and postgraduate courses on offer at USW, there is no shortage of options for students to choose from, too.

USW does a lot to make international students feel welcome, with a packed International Welcome Programme, airport arrival services and a variety of other support services such as the Study Skills Service, the Wellbeing Service and the Disability and Dyslexia Service.

There is also lots to do for students outside of class, with world-class sport facilities and a number of student clubs and societies to join.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of South Wales is one of the biggest universities in the UK with 30,000 enrolled students. With three campuses in and near the capital of Wales, Cardiff, and now a campus in Dubai the university offers recognised British bachelor’s and master’s courses in aerospace engineering, as well as multi-accredited postgraduate courses in business and management, and cyber security.

The university is renowned for its partnerships with major employers, one of the reasons why 95 percent of its students are in employment or further study within six months of graduating. It uses these employer connections to run a series of public lectures featuring some of the leading figures in business and politics.

Courses across USW have been created with advice and guidance from professional bodies and leading businesses, to leave graduates from the institution in the best possible position to get a job once they have finished their qualification. USW graduates have gone on to work for companies such as Sony, the BBC, the NHS and British Airways.

Teaching staff at USW are leaders in their fields, with connections across their specific industry, and do everything they can to make sure that students are up-to-date with relevant information they need to succeed in their respective fields. With over 500 different undergraduate and postgraduate courses on offer at USW, there are a wide range of options for students to choose from.

USW welcomes 2,500 students each year from 120 countries and does a lot to make international students feel welcome, with a packed International Welcome Programme, airport arrival service and a variety of support services such as the Study Skills Service and English language support throughout your studies. Outside of classes, there are world-class sport facilities and a number of student clubs and societies to join.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of South Wales (USW) is a modern, forward-thinking institution which provides practical courses with an applied approach.

Spread across three campuses in South Wales, it is one of the largest UK universities. Welcoming thousands of students from over 200 countries, the university offers more than 500 programmes. It has campuses in Pontypridd, Cardiff, and Newport. The largest of these is Pontypridd, which is made up of two sites (Treforest and Glyntaff).

USW has three faculties and multiple research centres across key disciplines. Its faculties are:

 • Computing, engineering, and science
 • Creative industries
 • Life sciences and education

From their first day on campus, students are welcomed into a collaborative learning environment. Many of the university's courses are accredited by professional bodies and taught by award-winning lecturers who are experts in their industry. Its teaching staff maintain strong links within their fields, ensuring students are taught up-to-date and relevant information.

Cutting-edge facilities on campus provide hands-on learning opportunities, where students can apply their specialist knowledge in practical environments. The university also has strong links to industry employers, providing students with work experience opportunities and placements.

95 per cent of USW students are in employment or further study within six months of graduating. Successful alumni have gone on to work for well-known companies including Sony, BBC, the NHS, and British Airways.

A beautiful and affordable place to study, South Wales combines city life, countryside, and coastal environments, all in one convenient place. The university's campuses are easily accessible from all modes of public transport, connecting students with other UK locations to explore, including London which is just two hours away by train.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of South Wales (USW) is a modern, forward-thinking institution which provides practical courses with an applied approach.

Spread across three campuses in South Wales, it is one of the largest UK universities. Welcoming thousands of students from over 200 countries, the university offers more than 500 programmes. It has campuses in Pontypridd, Cardiff, and Newport. The largest of these is Pontypridd, which is made up of two sites (Treforest and Glyntaff).

USW has three faculties and multiple research centres across key disciplines. Its faculties are:

 • Computing, engineering, and science
 • Creative industries
 • Life sciences and education

From their first day on campus, students are welcomed into a collaborative learning environment. Many of the university's courses are accredited by professional bodies and taught by award-winning lecturers who are experts in their industry. Its teaching staff maintain strong links within their fields, ensuring students are taught up-to-date and relevant information.

Cutting-edge facilities on campus provide hands-on learning opportunities, where students can apply their specialist knowledge in practical environments. The university also has strong links to industry employers, providing students with work experience opportunities and placements.

95 per cent of USW students are in employment or further study within six months of graduating. Successful alumni have gone on to work for well-known companies including Sony, BBC, the NHS, and British Airways.

A beautiful and affordable place to study, South Wales combines city life, countryside, and coastal environments, all in one convenient place. The university's campuses are easily accessible from all modes of public transport, connecting students with other UK locations to explore, including London which is just two hours away by train.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of South Wales (USW) is a modern, forward-thinking institution which provides practical courses with an applied approach.

Spread across three campuses in South Wales, it is one of the largest UK universities. Welcoming thousands of students from over 120 countries, the university offers more than 500 programmes. It has campuses in Pontypridd, Cardiff, and Newport. The largest of these is Pontypridd, which is made up of two sites (Treforest and Glyntaff).

USW has three faculties and multiple research centres across key disciplines. Its faculties are:

 • Computing, engineering, and science
 • Creative industries
 • Life sciences and education

From their first day on campus, students are welcomed into a collaborative learning environment. Many of the university's courses are accredited by professional bodies and taught by award-winning lecturers who are experts in their industry. Its teaching staff maintain strong links within their fields, ensuring students are taught up-to-date and relevant information.

Cutting-edge facilities on campus provide hands-on learning opportunities, where students can apply their specialist knowledge in practical environments. The university also has strong links to industry employers, providing students with work experience opportunities and placements.

95 percent of USW students are in employment or further study within six months of graduating (DLHE 2018). Successful alumni have gone on to work for well-known companies including Sony, BBC, the NHS, and British Airways.

A beautiful and affordable place to study, South Wales combines city life, countryside, and coastal environments, all in one convenient place. Cardiff has even been voted the most affordable city in the UK for Students (2022 Natwest Student Index). The university's campuses are easily accessible from all modes of public transport, connecting students with other UK locations to explore. Students at the university will be able to access places like London, which is just two hours away by train from the Newport campus or 2.5 hours from the Cardiff and Pontypridd campuses.

Show more +Show less -
What’s new

What’s new

USW Sport students are now learning on the University’s new full-sized indoor 3G pitch at the USW Sport Park - the only one in Wales.

This facility provides students with the very best environment in which to learn, grow and become professional coaches and analysts.

Their classroom is on this pitch - a FIFA 2-star pitch which meets all the requirements of the B license for football coaching which is embedded in to its football courses.

The pitch also conforms to World Rugby 22 standard with a shock pad underneath, meaning it will play better, last longer and provide a safer playing environment for rugby students.

Its new specialist centre for strength and conditioning provides 12 lifting platforms so an entire rugby or football squad can train together. The floor is integrated with the platforms so that it can support the heavy weights its athletes will be using.

More about this

Show more +Show less -
What’s new

What’s new

February 2020 sees the opportunity for students to enrol onto several selected master’s and top-up programmes at the University of South Wales, which includes the USW Dubai Campus. Teaching for the courses commences in the week starting the 3rd of February. Students who are interested in finding out more about a particular programme can visit the university website. Students looking to undertake one of the courses can also apply online.

MSc Strategic Procurement Management

Students looking for a career in procurement management can enrol for the specialist MSc Strategic Procurement Management degree that offers high-level strategic teaching in all areas of this growing field. In an increasingly competitive environment, purchasing and supply chain managers need to develop and demonstrate a variety of key competencies.

USW graduates have the specialist knowledge to co-ordinate and adapt their purchasing and supply chain activities and respond to the dynamic needs of a modern business.

The MSc Strategic Procurement Management course is accredited by the leading professional body, the Chartered Institute of Procurement and Supply, meaning the course is highly regarded by employers and equips students with the skills and knowledge needed to succeed in the industry.

Students with relevant professional qualifications and three to five years' industry experience may be eligible for exemptions to fast track their studies. This route starts in February 2020 and students will only be required to study specific modules. The course is also offered part-time in block delivery at USW Dubai. Students who are interested in finding out more about a particular programme can visit the university website.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Environmental initiatives

In a new strategy, USW has outlined its plans to become carbon neutral by 2040. Aiming to create a sustainable environment by 2030, the university is starting this initiative by addressing its carbon emissions.

The institution has already started implementing changes, including adding LED lights and solar panels on campus and switching to biodegradable packaging in its catering facilities. These actions have already reduced USW's carbon output by 32 per cent since 2012.

Popular programmes

MBA Global is a two-year postgraduate programme that is accredited by the Chartered Management Institute. With a scholarship worth up to GBP 2,500, the programme is a unique MBA, that offers students the opportunity to apply for a placement with a local company or within the USW Business Clinic to gain up to 8 months of invaluable work experience in the UK.

BSc/MSc Cyber Security - The university has become the only Welsh institution to be named an Academic Centre of Excellence in Cyber Security Education. Awarded by the National Cyber Security Centre, USW is one of only eight universities to receive this recognition of cybersecurity excellence and was named cyber university of the year in 2020.

The MSc Public Health qualification creates professionals who can lead and implement change in public health across the world stage. This Public Health Masters recognises that health challenges can be more global than a single country's population but that local policy and regulation responses will vary from country to country.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Environmental initiatives

In a new strategy, USW has outlined its plans to become carbon neutral by 2040. Aiming to create a sustainable environment by 2030, the university is starting this initiative by addressing its carbon emissions.

The institution has already started implementing changes, including adding LED lights and solar panels on campus and switching to biodegradable packaging in its catering facilities. These actions have already reduced USW's carbon output by 32 per cent since 2012.

Popular programmes

MBA Global is a two-year postgraduate programme that is accredited by the Chartered Management Institute. With a scholarship worth up to GBP 2,500, the programme is a unique MBA, that offers students the opportunity to apply for a placement with a local company or within the USW Business Clinic to gain up to 8 months of invaluable work experience in the UK.

BSc/MSc Cyber Security - The university has become the only Welsh institution to be named an Academic Centre of Excellence in Cyber Security Education. Awarded by the National Cyber Security Centre, USW is one of only eight universities to receive this recognition of cybersecurity excellence and was named cyber university of the year in 2020.

The MSc Public Health qualification creates professionals who can lead and implement change in public health across the world stage. This Public Health Masters recognises that health challenges can be more global than a single country's population but that local policy and regulation responses will vary from country to country.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Environmental initiatives

In a new strategy, USW has outlined its plans to become carbon neutral by 2040 and has introduced a range of initiatives to reduce its carbon footprint.

The institution has already started implementing changes, including adding LED lights and solar panels on campus and switching to biodegradable packaging in its catering facilities and has reduced its carbon emissions by 27 percent since 2018/19.

Popular programmes

The MBA Global is a two-year postgraduate programme that is accredited by the Chartered Management Institute. With a scholarship worth up to GBP 2,500, the programme is a unique MBA, that offers students the opportunity to apply for a placement with a local company, within the USW Business Clinic or an entrepreneurship-based placement to gain up to 8 months of invaluable work experience in the UK.

The BSc/MSc Cyber Security has helped university has become the only Welsh institution to be named an Academic Centre of Excellence in Cyber Security Education and has been named cyber security university of the year for three years running from 2019-2021.

The MSc Public Health qualification creates professionals who can lead and implement change in public health across the world stage. An increasingly popular course since the pandemic, this public health master's recognises that health challenges can be more global than a single country's population, and that local policy and regulation responses will vary from country to country.

Show more +Show less -
Study experience

Study experience

When it comes to working with industry, USW is the University of Choice for business. Many of its courses are developed with the professional bodies and leading organisations that employ its graduates, from local government and the NHS to many of the world’s major corporations.

Its courses are designed to increase the skills and employability of its students. This is recognised in the University’s partnership with key anchor companies in Wales’s growth sectors.

Its teaching staff and careers teams have connections with employers, professional bodies and specialists across industry, practice and the professions. The University works with employer partners to make sure that its students get all the experience and advice that they need.

In Aerospace, the University’s unique partnership with British Airways enables aircraft maintenance engineering students to graduate with both a BSc degree and the industry-standard EASA professional licence under BA’s accreditation.

Its Accounting courses are hugely respected, gaining Gold and Platinum ACCA accolades, as well as being named Public Sector Accountancy College of the Year by PQ Magazine.

In financial and professional services, its pioneering graduate scheme offers paid work placements in partnership with Admiral, Atradius, GMAC and Composite Legal Expenses, providing opportunities to experience a professional career in financial services first hand.

Its partnership with employers makes the University of South Wales a major contributor to the success of its graduates and their employers.

View study options

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

When it comes to working with industry, USW has an excellent reputation. Many of its courses are developed with the professional bodies and leading organisations that employ its graduates, from local government and the NHS to many of the world’s major corporations. Its courses are designed to increase the skills and employability of its students. This is recognised in the university’s partnerships with key companies in growth sectors across the globe.

In aerospace, the university is the only university in the UK that has integrated the industry-standard aircraft maintenance qualification 'EASA Part 66' with an honour’s degree, delivered on a single campus.

Students have the option to arrange and undertake practical training all over the world with any university-approved Part 145 Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) organisation. This course is also available at the Dubai campus.

Show more +Show less -
Teaching quality and accreditations

Teaching quality and accreditations

Several of USW's courses have been accredited by professional organisations, highlighting its academic excellence. Accreditations come from several professional bodies, including:

 • British Computer Society
 • British Psychology Society
 • Chartered Institute of Purchasing and Supply
 • Institute of Fire Safety Engineers
 • Royal Institution of Chartered Surveyors
 • Skillset Media Academy Wales

Many of USW's courses are developed alongside professional bodies, and several teaching staff are still actively involved in their chosen industries. This allows students to be taught by modern industry experts and engage with courses that have been specifically designed to meet business expectations and demands.

The university is also heavily involved with high-impact research work. Using collaborative learning practices, it develops and explores solutions to problems within society, culture, and the economy. This includes areas of sustainability, security, and justice, as well as health and wellbeing. In the latest Research Excellence Framework, half of its research was rated world-leading or internationally excellent.

USW is the only university in Wales to be named as an Academic Centre of Excellence in Cyber Security Education by the National Cyber Security Centre.

It is also the only UK university to have integrated industry-standard aircraft maintenance qualification 'EASA Part 66' with an aerospace honour's degree, delivered on a single campus. Students can also undertake practical training all over the world with any university-approved Part 145 Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) organisation.

Show more +Show less -
Teaching quality and accreditations

Teaching quality and accreditations

Several of USW's courses have been accredited by professional organisations, highlighting its academic excellence. Accreditations come from several professional bodies, including:

 • British Computer Society
 • British Psychology Society
 • Chartered Institute of Purchasing and Supply
 • Institute of Fire Safety Engineers
 • Royal Institution of Chartered Surveyors
 • Skillset Media Academy Wales

Many of USW's courses are developed alongside professional bodies, and several teaching staff are still actively involved in their chosen industries. This allows students to be taught by modern industry experts and engage with courses that have been specifically designed to meet business expectations and demands.

The university is also heavily involved with high-impact research work. Using collaborative learning practices, it develops and explores solutions to problems within society, culture, and the economy. This includes areas of sustainability, security, and justice, as well as health and wellbeing. In the latest Research Excellence Framework, half of its research was rated world-leading or internationally excellent.

USW is the only university in Wales to be named as an Academic Centre of Excellence in Cyber Security Education by the National Cyber Security Centre.

It is also the only UK university to have integrated industry-standard aircraft maintenance qualification 'EASA Part 66' with an aerospace honour's degree, delivered on a single campus. Students can also undertake practical training all over the world with any university-approved Part 145 Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) organisation.

Show more +Show less -
Teaching quality and accreditations

Teaching quality and accreditations

Several of USW's courses have been accredited by professional organisations, highlighting its academic excellence. Accreditations come from a wide range of professional bodies, including:

 • Association of Chartered Certified Accountants
 • British Computer Society
 • British Psychology Society
 • Chartered Institute of Purchasing and Supply
 • Institute of Fire Safety Engineers
 • Royal Institution of Chartered Surveyors
 • Skillset Media Academy Wales

Many of USW's courses are developed alongside professional bodies, and several teaching staff are still actively involved in their chosen industries. This allows students to be taught by modern industry experts and engage with courses that have been specifically designed to meet business expectations and demands.

The university is also heavily involved with high-impact research work. Using collaborative learning practices, it develops and explores solutions to problems within society, culture, and the economy. This includes areas of sustainability, security, and justice, as well as health and wellbeing. In the latest Research Excellence Framework, half of its research was rated ‘world-leading' or ‘internationally excellent'.

USW is the only university in Wales to be named as an Academic Centre of Excellence in Cyber Security Education by the National Cyber Security Centre.

It is also the only UK university to have integrated industry-standard aircraft maintenance qualification 'EASA Part 66' with an aerospace honour's degree, delivered on a single campus. Students can also undertake practical training all over the world with any university-approved Part 145 Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) organisation.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

English Language Entry Requirements

Proficiency in the English language is essential and the University recognises the following English language qualifications:

 • GCSE pass in English at Grade C or above.
 • IELTS with an average overall score of 6.0 with at least 5.5 in each component for undergraduate and most postgraduate study.
 • TOEFL IBT minimum score of 80 IBT for undergraduate and most postgraduate courses.
 • Cambridge English: Advanced (CAE): exams taken from January 2015 – overall score of 169 with at least 162 in each component for undergraduate and most postgraduate study. Exams taken before January 2015 – Grade C and no less than borderline in each skill for undergraduate and postgraduate.
 • Trinity College English Language qualifications: ISE II Distinction or ISE III Pass for undergraduate and most postgraduate courses.
 • City and Guild’s IESOL/ISESOL tests at the communicator level (B2) for undergraduate expert and for the majority of postgraduate programmes.
 • Pearson Test of English Academic (PTE Academic) with a minimum of 51 points in each element for the majority of undergraduate programmes and for the majority of postgraduate programmes.

Students who do not meet these requirements must look into a number of courses to prepare themselves for academic studies. Please visit the Centre for International English pages for more information.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

USW is spread across four campuses, in Cardiff, Newport, Portypridd and Dubai. There are four faculties and a number of courses that students can study.

Faculty of Life Sciences and Education

The Faculty of Life Sciences and Education offers a range of undergraduate and graduate degrees in specialist subjects including Social Care, Nursing, Working with Children and Families, Creative and Therapeutic Arts, Psychology, Professional Policing, Community Health Studies, and Health and Social Care Management.

Faculty of Creative Industries

The Faculty of Creative Industries offers a range of undergraduate and graduate degrees in specialist subjects including Advertising Design, Fashion Design, Documentary Photography, Computer Animation, Game Art, Music Business and Visual Production.

Faculty of Computing, Engineering and Science

The Faculty of Computing, Engineering and Science offers a range of undergraduate and graduate degrees in specialist subjects including Aeronautical Engineering, Computer Forensics, Forensic Science, Mechanical Engineering, Quantity Surveying, Sound and Live Event Production and Pharmaceutical Science.

Faculty of Business and Society

The Faculty of Business and Society offers a range of undergraduate and graduate degrees in specialist subjects including Event Management, International Business and Management, Public Services, Youth and Community Work and Law.

USW's MBA Global programme is a unique two-year MBA that offers students the opportunity to gain up to ten months' worth of work-experience in the UK.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The University of South Wales is comprised of three faculties and multiple research centres. Its faculties are:

Faculty of Creative Industries

This faculty is split into three schools which are design and digital production and performance and the South Wales business school. Offering both undergraduate and graduate degrees, students can study a variety of creative subjects including:

 • Advertising
 • Computer animation
 • Documentary photography
 • Fashion design
 • Game art
 • Music business
 • Visual production

The business school runs specialist subjects including:

 • Business and management
 • Accounting and finance
 • Law
 • Public services
 • Sociology

Faculty of Computing, Engineering and Science

This faculty's three schools are computing and mathematics engineering and applied sciences. Subjects that can be studied at undergraduate and graduate levels include:

 • Aeronautical engineering
 • Biological sciences
 • Civil engineering
 • Computing and cybersecurity
 • Electrical and electronic engineering
 • Forensic sciences
 • Maths and data science
 • Mechanical engineering
 • Pharmaceutical science
 • Quantity surveying
 • Renewable energy
 • Sound and live event production

Faculty of Life Sciences and Education

This faculty is comprised of four schools. These are psychology and therapeutic studies health, sport, and professional practice care sciences and education, early years, and social work.

Specialist subjects within these departments include:

 • Chiropractic
 • Community health studies
 • Education
 • Football coaching and development
 • Health and social care management
 • Psychology
 • Public health
 • Social care
 • Sports Science and coaching
 • Working with children and families

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The University of South Wales is comprised of three faculties and multiple research centres. Its faculties are:

Faculty of Creative Industries

This faculty is split into three schools which are design and digital production and performance and the South Wales business school. Offering both undergraduate and graduate degrees, students can study a variety of creative subjects including:

 • Advertising
 • Computer animation
 • Documentary photography
 • Fashion design
 • Game art
 • Music business
 • Visual production

The business school runs specialist subjects including:

 • Business and management
 • Accounting and finance
 • Law
 • Public services
 • Sociology

Faculty of Computing, Engineering and Science

This faculty's three schools are computing and mathematics engineering and applied sciences. Subjects that can be studied at undergraduate and graduate levels include:

 • Aeronautical engineering
 • Biological sciences
 • Civil engineering
 • Computing and cybersecurity
 • Electrical and electronic engineering
 • Forensic sciences
 • Maths and data science
 • Mechanical engineering
 • Pharmaceutical science
 • Quantity surveying
 • Renewable energy
 • Sound and live event production

Faculty of Life Sciences and Education

This faculty is comprised of four schools. These are psychology and therapeutic studies health, sport, and professional practice care sciences and education, early years, and social work.

Specialist subjects within these departments include:

 • Chiropractic
 • Community health studies
 • Education
 • Football coaching and development
 • Health and social care management
 • Psychology
 • Public health
 • Social care
 • Sports Science and coaching
 • Working with children and families

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The University of South Wales is comprised of three faculties and multiple research centres. Its faculties are:

Faculty of Creative Industries

This faculty is split into three schools which are design and digital production and performance and the South Wales business school. Offering both undergraduate and graduate degrees, students can study a variety of creative subjects including:

 • Animation and Games
 • Design and Communication
 • Fashion
 • Photography
 • Drama and Performance
 • Film and Visual Effects
 • Journalism and Media
 • Music and Sound

The business school runs specialist subjects including:

 • Business and management
 • Accounting and finance
 • Law
 • Public services
 • Sociology

Faculty of Computing, Engineering and Science

This faculty's three schools are computing and mathematics engineering and applied sciences. Subjects that can be studied at undergraduate and graduate levels include:

 • Biological sciences
 • Built Environment
 • Chemical and Pharmaceutical science
 • Computing and cybersecurity
 • Engineering (Aerospace, Applied, Automotive, Civil, Electric and Electronic and Mechanical)
 • Environmental Sciences
 • Forensic sciences
 • Maths and data science
 • Medical Sciences
 • Natural History
 • Quantity surveying
 • Renewable energy
 • Sound and live event production

Faculty of Life Sciences and Education

This faculty is comprised of four schools. These are psychology and therapeutic studies health, sport, and professional practice care sciences and education, early years, and social work.

Specialist subjects within these departments include:

 • Chiropractic
 • Criminology
 • Education
 • Football coaching and development
 • Health Sciences
 • Psychology
 • Psychotherapy and Counselling
 • Public health
 • Sport
 • Working with children and families

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

International Scholarships

The University of South Wales offers the following scholarships for self-funding international students. They will be automatically considered for one of these awards when they receive their application. Students do not need to make a separate application and confirmation of the scholarship will be included in their offer letter.

 • Undergraduate degree courses – GBP 1,500 per year
 • Postgraduate degree courses – GBP 2,000
 • Master of Business Administration (MBA) – GBP 1,500

Chancellors International Development Scholarships

Undergraduate International Development Scholarships of GBP 2,500 are available for students from the following countries:

 • Bangladesh
 • Brazil
 • India
 • Kenya
 • Mexico
 • Myanmar
 • Nepal
 • Nigeria
 • Sri Lanka
 • Tanzania
 • Thailand
 • Turkey
 • Uganda
 • Vietnam
 • Zambia
 • Zimbabwe

This scholarship is available only for students studying a full undergraduate degree.

This scholarship would replace the standard £1,500 undergraduate scholarship and is available only for those students studying a full undergraduate degree. Higher National Diploma students and Foundation Degree students are not eligible for the Chancellor’s International Development Scholarship.

You will be automatically considered for a scholarship when you make your application. You do not need to make a separate scholarship application. You will receive confirmation of a scholarship with your offer letter.

Scholarships and discounts do not apply to sponsored students or those studying a placement year, the IFP, or English Language Programmes.

Fee discount for international students at USW progressing to masters level study

The University of South Wales offers the following scholarships for self-funding USW international graduates…

 • MBA – GBP 4,000
 • MA/MSc (non-STEM) awards – GBP 4,200
 • MA/MSc (STEM) awards – GBP 3,700

Applicants must pay the minimum deposit stipulated in the offer letter by the date stated on the Acceptance Form in order to secure their scholarship.

More scholarship information

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

English Language Entry Requirements

Proficiency in the English language is essential and the university recognises the following English language qualifications:

 • GCSE pass in English at Grade C or above.
 • IELTS with an average overall score of 6.0 with at least 5.5 in each component for undergraduate and most postgraduate study.
 • TOEFL IBT minimum score of 80 IBT for undergraduate and most postgraduate courses.
 • Cambridge English: Advanced (CAE): exams taken from January 2015 – overall score of 169 with at least 162 in each component for undergraduate and most postgraduate study. Exams taken before January 2015 – Grade C and no less than borderline in each skill for undergraduate and postgraduate.
 • Trinity College English Language qualifications: ISE II Distinction or ISE III Pass for undergraduate and most postgraduate courses.
 • Pearson Test of English Academic (PTE Academic) with a minimum of 51 points in each element for the majority of undergraduate programmes and for the majority of postgraduate programmes.

Students who do not meet these requirements must look into a number of courses to prepare themselves for academic studies.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Each course at USW has specific entry requirements, including country-specific qualifications which are accepted.

As all of its courses are taught in English, the university requires applicants to have English language proficiency. USW recognises the following qualifications and test scores as a minimum:

 • Cambridge English: Overall score of 169, 162 in each component
 • GCSE pass in English (at least Grade C)
 • IELCA: Direct entry: 32 overall score, 30 in each component
 • IELTS: Overall score of 6.0, at least 5.5 in each component
 • LanguageCert International ESOL: High pass with a score of 33 in each component
 • PTE Academic and PTE Academic UKVI: 64 overall and 59 in each component
 • TOEFL: Overall score of 72, at least 18 in reading, 17 in listening, 20 in speaking and 17 in writing
 • TOEFL Home Edition: 72 overall and a minimum of 18 in reading, 17 in listening, 20 in speaking and 17 in writing (for 2021 intakes only)
 • Trinity College English Language: ISE II Distinction or ISE III Pass

Some of USW's courses may require a higher score than the ones listed above, so applicants are encouraged to check the university's website.

If applicants don't meet these language requirements but have a conditional offer from the university, USW's English Language school can help. It runs several pre-sessional programmes which improve English language and academic skills. Run several times each year, the programmes are completed by the start of academic terms in September and February.

International applicants who are applying for a Tier 4 student visa and planning on studying a below degree level course (for example, foundation courses and HNDs) will need a Home Office approved Secure English Language test.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Each course at USW has specific entry requirements, including country-specific qualifications which are accepted.

As all of its courses are taught in English, the university requires applicants to have English language proficiency. USW recognises the following qualifications and test scores as a minimum:

 • Cambridge English: Overall score of 169, 162 in each component
 • GCSE pass in English (at least Grade C)
 • IELCA: Direct entry: 32 overall score, 30 in each component
 • IELTS: Overall score of 6.0, at least 5.5 in each component
 • LanguageCert International ESOL: High pass with a score of 33 in each component
 • PTE Academic and PTE Academic UKVI: 64 overall and 59 in each component
 • TOEFL: Overall score of 72, at least 18 in reading, 17 in listening, 20 in speaking and 17 in writing
 • TOEFL Home Edition: 72 overall and a minimum of 18 in reading, 17 in listening, 20 in speaking and 17 in writing (for 2021 intakes only)
 • Trinity College English Language: ISE II Distinction or ISE III Pass

Some of USW's courses may require a higher score than the ones listed above, so applicants are encouraged to check the university's website.

If applicants don't meet these language requirements but have a conditional offer from the university, USW's English Language school can help. It runs several pre-sessional programmes which improve English language and academic skills. Run several times each year, the programmes are completed by the start of academic terms in September and February.

International applicants who are applying for a Tier 4 student visa and planning on studying a below degree level course (for example, foundation courses and HNDs) will need a Home Office approved Secure English Language test.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Each course at USW has specific entry requirements, including country-specific qualifications which are accepted.

As all of its courses are taught in English, the university requires applicants to have English language proficiency. USW recognises the following qualifications and test scores as a minimum:

 • Cambridge English: Overall score of 169, 162 in each component
 • GCSE pass in English (at least Grade C)
 • IELCA: Direct entry: 32 overall score, 30 in each component
 • IELTS: Overall score of 6.0, at least 5.5 in each component
 • LanguageCert International ESOL: High pass with a score of 33 in each component
 • PTE Academic and PTE Academic UKVI: 64 overall and 59 in each component
 • TOEFL: Overall score of 72, at least 18 in reading, 17 in listening, 20 in speaking and 17 in writing
 • TOEFL Home Edition: 72 overall and a minimum of 18 in reading, 17 in listening, 20 in speaking and 17 in writing (for 2021 intakes only)
 • Trinity College English Language: ISE II Distinction or ISE III Pass

Some of USW's courses may require a higher score than the ones listed above, so applicants are encouraged to check the university's website.

If applicants don't meet these language requirements but have a conditional offer from the university, USW's English Language school can help. It runs several pre-sessional programmes which improve English language and academic skills. Run several times each year, the programmes are completed by the start of academic terms in September and February.

International applicants who are applying for a Tier 4 student visa and planning on studying a below degree level course (for example, foundation courses and HNDs) will need a Home Office approved secure English language test.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Treforest, Pontypridd Campus

From listed buildings to new, modern structures, Treforest reflects the USW’s history and its ambitions. Students will find everything they need in one place - halls of residence, the library and sport centre, cafes, and friends to spend time with.

Glyntaff, Pontypridd Campus

Home to health, nursing, police, sport and science students, Glyntaff has state-of-the-art facilities including the latest science laboratories, a Crime Scene House for forensic investigation and a Clinical Simulation Centre. Students will also find a library, two cafes and a free regular shuttle bus to USW Treforest.

USW Cardiff

The USW Cardiff campus has recently been developed, to offer even more specialist facilities for students to learn creative skills in a professional environment. Well known as a city of culture and entertainment, the opportunities for creative industries in Cardiff are endless.

USW Newport

USW Newport is home to a wide range of subject areas, helping students benefit from studying in a diverse atmosphere. It is continually developing facilities - there’s a new cafe with Starbucks coffee, Students’ Union facilities and study space, and more developments to come.

USW Sport Park

USW Sport Park is one of the best university sport coaching and training venues in the country. Many professional teams use the USW Sport Park for training, such as the Wales football team, Cardiff City Football Club, as well as the touring British Lions and New Zealand rugby squad.

Facilities include 11 pitches, including five floodlit pitches, an artificial training pitch and a 3G rubber crumb floodlit football pitch. New for 2018 will be a specialist centre for strength and conditioning and a full-sized indoor football pitch - the only one in Wales and one of only five in the UK.

Read more

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

International Scholarships

The University of South Wales offers the following scholarships for self-funding international students. Students will be automatically considered for one of these awards when they receive their application. Students do not need to make a separate application and confirmation of the scholarship will be included in their offer letter.

 • International Foundation Year: GBP 1,500
 • Undergraduate degree courses including top-ups: GBP 1,500
 • Postgraduate degree courses, including Master of Business Administration (MBA): up to GBP 2,000

Chancellor’s International Development Scholarships

International Development Scholarships of GBP 2,500* are available for students from the following regions, for undergraduate and postgraduate courses:

 • Africa
 • Latin America
 • South Asia
 • South East Asia
 • Central Asia
 • Caribbean

This scholarship is available only for students studying a full undergraduate degree. The scholarship would replace the standard GBP 1,500 undergraduate scholarship. Higher National Diploma students and Foundation Degree students are not eligible for the Chancellor’s International Development Scholarship.

BSc (Hons) Aircraft Maintenance Engineering Top-Up

Students eligible for the Chancellor’s Development Scholarship may be considered for a scholarship of GBP 3,750 for this particular undergraduate programme. Standard scholarship terms and conditions described above apply.

Students will be automatically considered for a scholarship when they make an application and do not need to make a separate scholarship application. The confirmation of a scholarship will arrive with the offer letter.

Scholarships and discounts do not apply to sponsored students or those studying a placement year or English Language programmes.

Applicants must pay the minimum deposit stipulated in the offer letter by the date stated on the Acceptance Form in order to secure their scholarship.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The university offers a variety of scholarships for self-funding international students. When students apply to USW, they are automatically assessed for these scholarships, so don't need to apply separately.

All scholarships are awarded for each year of study. To secure the scholarship, recipients must pay the minimum deposit which is stated on their offer letter.

Scholarships for international students include:

 • Chevening scholarship: Covers tuition fees and living costs for a one-year postgraduate course.
 • Commonwealth scholarship: Covers airfare, full tuition fees, living costs, thesis grant and clothing allowance.
 • EU scholarship: Awards up to GBP 4,800 per year for undergraduates and up to GBP 5,500 for postgraduates. The scholarship will ensure that tuition fees for EU students do not exceed the amount being paid by UK students at USW for the duration of their study.
 • GREAT scholarship: Awards two scholarships to students in Pakistan applying for postgraduate courses in computing, engineering, science, life sciences, education, and creative industries.
 • International Office scholarship: Awards up to GBP 1,500 for undergraduates and GBP 2,000 for postgraduates.

Chancellor's International Development Scholarship

Undergraduate and postgraduate students from the following areas are eligible for a scholarship of GBP 2,500:

 • Africa
 • Latin America
 • South Asia
 • South East Asia
 • Central Asia
 • Caribbean
 • Lebanon
 • Norway

Global Wales Postgraduate Scholarship Programme 2021

A new scholarship for international students, it offers GBP 10,000 to those studying for a full-time master's degree. Part of a new partnership between the Welsh Government, Universities Wales, The British Council and HEFCW, it is the first scholarship of its kind in Wales.

USW international students progressing to masters

International undergraduate students who are progressing onto a USW master's programme are eligible for this scholarship. It awards a fee discount of up to GBP 6,000.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The university offers a variety of scholarships for self-funding international students. When students apply to USW, they are automatically assessed for these scholarships, so don't need to apply separately.

All scholarships are awarded for each year of study. To secure the scholarship, recipients must pay the minimum deposit which is stated on their offer letter.

Scholarships for international students include:

 • Chevening scholarship: Covers tuition fees and living costs for a one-year postgraduate course.
 • Commonwealth scholarship: Covers airfare, full tuition fees, living costs, thesis grant and clothing allowance.
 • EU scholarship: Awards up to GBP 4,800 per year for undergraduates and up to GBP 5,500 for postgraduates. The scholarship will ensure that tuition fees for EU students do not exceed the amount being paid by UK students at USW for the duration of their study.
 • GREAT scholarship: Awards two scholarships to students in Pakistan applying for postgraduate courses in computing, engineering, science, life sciences, education, and creative industries.
 • International Office scholarship: Awards up to GBP 1,500 for undergraduates and GBP 2,000 for postgraduates.

Chancellor's International Development Scholarship

Undergraduate and postgraduate students from the following areas are eligible for a scholarship of GBP 2,500:

 • Africa
 • Latin America
 • South Asia
 • South East Asia
 • Central Asia
 • Caribbean
 • Lebanon
 • Norway

Global Wales Postgraduate Scholarship Programme 2021

A new scholarship for international students, it offers GBP 10,000 to those studying for a full-time master's degree. Part of a new partnership between the Welsh Government, Universities Wales, The British Council and HEFCW, it is the first scholarship of its kind in Wales.

USW international students progressing to masters

International undergraduate students who are progressing onto a USW master's programme are eligible for this scholarship. It awards a fee discount of up to GBP 6,000.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The university offers a variety of scholarships for self-funding international students. When students apply to USW, they are automatically assessed for these scholarships, so don't need to apply separately.

All scholarships are awarded for each year of study. To secure the scholarship, recipients must pay the minimum deposit which is stated on their offer letter.

Scholarships for international students include:

 • Chevening scholarship: Covers tuition fees and living costs for a one-year postgraduate course.
 • Commonwealth scholarship: Covers airfare, full tuition fees, living costs, thesis grant and clothing allowance.
 • EU scholarship: The scholarship will ensure that tuition fees for EU students do not exceed the amount being paid by UK students at USW for the duration of their study.
 • International Office scholarship: Awards up to GBP 1,500 for undergraduates and GBP 2,000 for postgraduates.

Chancellor's International Development Scholarship

Undergraduate and postgraduate students from the following regions are eligible for a scholarship of GBP 2,500:

 • Africa
 • Latin America
 • South Asia
 • South East Asia
 • Central Asia and Turkey
 • Caribbean
 • Lebanon
 • Norway

Global Wales Postgraduate Scholarship Programme 2022

A new scholarship for international students from Vietnam, North America, India and the EU, it offers GBP 10,000 to those studying for a full-time one year master's degree. Part of a new partnership between the Welsh Government, Universities Wales, The British Council and HEFCW, it is the first scholarship of its kind in Wales.

USW international students progressing to masters

International undergraduate students who are progressing onto a USW master's programme are eligible for this scholarship. It awards a fee discount of up to GBP 6,000.

Show more +Show less -
Accommodation

Accommodation

There’s a great selection of accommodation at the University of South Wales – from halls of residence on campus to privately rented rooms in the local area.

Halls of residence

The on-campus halls of residence are the most convenient type of accommodation available. For students studying at Treforest or Glyntaff, the on-campus accommodation is situated at the main campus (Treforest), and facilities including the Learning Resources Centre, The Centre for Sport, Health & Exercise and Students Union are close by.

For students studying at Cardiff, there are three privately owned accommodation options for the University of South Wales students, one of which is directly opposite the ATRiuM campus. Living in halls of residence is a great opportunity to meet new people, make friends and enjoy independence whilst living in a safe and secure environment.

For students studying at Newport, there are a range of standard or en-suite rooms available all with a shared kitchen, dining and living area.

Privately rented accommodation

Some international students prefer to stay with a host family or share a house with British students, as it provides them with a good opportunity to improve their English.

More accommodation details

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The university has two main campuses.

Pontypridd Campus

From listed buildings to new, modern structures, The Pontypridd campus reflects the university’s history and its ambitions. The campus is divided into two sites: USW Treforest and USW Glyntaff and students will find everything they need including halls of residence, the library and sport centre, and cafes and bars.

Cardiff Campus

USW Cardiff is in the city centre, putting student life at the heart of the capital of Wales, great for students in creative industry courses with specialist facilities across campus for students to perfect and learn creative skills in a professional environment. Cardiff is a major centre for media production in the UK, and the city centre will soon to be home to the BBC in addition to the established Pinewood Studios.

USW Sport Park

The USW Sport Park is one of the best university sports coaching and training venues in the country. Many professional teams use the USW Sport Park for training, such as the Wales football team, Cardiff City Football Club, as well as touring rugby squads, including the New Zealand All Blacks, South African Springboks and Australian Wallabies.

Facilities include a new full-size indoor 3G pitch, built to the FIFA Pro and World Rugby 22 standard and a specialist centre for strength and conditioning. Along with a notational analysis suite, more than 30 acres of playing fields with five floodlit pitches, as well as a full-size FIFA-approved outdoor 3G pitch.

Accommodation

For students studying at Cardiff, USW work with a private provider to offer rooms in their Halls of Residence. These en suite rooms are right in the city centre directly opposite the USW Cardiff campus. For students studying at City Campus, Newport, the university has teamed up with a private provider to offer modern halls of residence overlooking the River Usk and a five-minute walk from the university, local supermarkets and the city centre nightlife.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The university boasts high-quality facilities across its three campuses. USW invests in the latest technology and equipment, so students have access to industry-standard facilities and feel fully prepared for real work environments.

Specialist industry equipment includes a full-size Jetstream 31 airliner an engineering flight simulator TV studios crime scene houses and healthcare suites.

Cardiff campus

Based in Cardiff, which was recently rated as the most affordable student city by NatWest's Student Living Index (2019), facilities here include:

 • Dance and performance studios
 • Fashion studio
 • Interior design studio
 • Library
 • Photography studio
 • Pro tools studio
 • Music studio
 • Theatre
 • TV and film set design studios

Newport campus

A range of subject-specific facilities can be found on the Newport campus. With more developments planned for this campus, it currently has:

 • Cafe
 • Library and study spaces
 • Students' Union

Pontypridd campus

The largest of the campuses, Pontypridd has two sites: Treforest and Glyntaff. Facilities on this campus include:

 • Aircraft workshop and hangar
 • Cafes and bars
 • Clinical simulation centres
 • Crime scene training facilities
 • Gym
 • Library
 • Prayer spaces
 • Science and sports laboratories
 • Sports hall
 • Student Centre
 • Students' union and nightclub

USW Sport Park

The university has a vibrant sports community, including over 60 sports teams. The USW Sport Park is one of the best coaching and training venues in the UK and is often used by professional teams.

Facilities include:

 • Five floodlit pitches, including all-weather and grass
 • Full-size FIFA-approved indoor and outdoor 3G pitches
 • Notational analysis suite
 • Strength and conditioning room
 • Over 30 acres of playing fields

Accommodation

Each of USW's campuses has a range of student housing. All accommodation has a bed, wardrobe, storage, chair, and desk, as well as shared kitchen and laundry facilities. The university also provides advice on finding private rental housing.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The university boasts high-quality facilities across its three campuses. USW invests in the latest technology and equipment, so students have access to industry-standard facilities and feel fully prepared for real work environments.

Specialist industry equipment includes a full-size Jetstream 31 airliner an engineering flight simulator TV studios crime scene houses and healthcare suites.

Cardiff campus

Based in Cardiff, which was recently rated as the most affordable student city by NatWest's Student Living Index (2019), facilities here include:

 • Dance and performance studios
 • Fashion studio
 • Interior design studio
 • Library
 • Photography studio
 • Pro tools studio
 • Music studio
 • Theatre
 • TV and film set design studios

Newport campus

A range of subject-specific facilities can be found on the Newport campus. With more developments planned for this campus, it currently has:

 • Cafe
 • Library and study spaces
 • Students' Union

Pontypridd campus

The largest of the campuses, Pontypridd has two sites: Treforest and Glyntaff. Facilities on this campus include:

 • Aircraft workshop and hangar
 • Cafes and bars
 • Clinical simulation centres
 • Crime scene training facilities
 • Gym
 • Library
 • Prayer spaces
 • Science and sports laboratories
 • Sports hall
 • Student Centre
 • Students' union and nightclub

USW Sport Park

The university has a vibrant sports community, including over 60 sports teams. The USW Sport Park is one of the best coaching and training venues in the UK and is often used by professional teams.

Facilities include:

 • Five floodlit pitches, including all-weather and grass
 • Full-size FIFA-approved indoor and outdoor 3G pitches
 • Notational analysis suite
 • Strength and conditioning room
 • Over 30 acres of playing fields

Accommodation

Each of USW's campuses has a range of student housing. All accommodation has a bed, wardrobe, storage, chair, and desk, as well as shared kitchen and laundry facilities. The university also provides advice on finding private rental housing.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The university boasts high-quality facilities across its three campuses. USW invests in the latest technology and equipment, so students have access to industry-standard facilities and feel fully prepared for real work environments.

Specialist industry equipment includes a full-size Jetstream 31 airliner, an engineering flight simulator, TV studios, crime scene houses and healthcare suites.

Cardiff campus

Cardiff was voted the most affordable city in the UK for students (2022 Natwest Student Index). Facilities include:

 • Dance and performance studios
 • Fashion studio
 • Interior design studio
 • Library
 • Photography studio
 • Pro tools studio
 • Music studio
 • Theatre
 • TV and film set design studios

Newport campus

A range of subject-specific facilities can be found on the Newport campus. With more developments planned for this campus, it currently has:

 • Cafe
 • Library and study spaces
 • Students' Union

Pontypridd campus

The largest of the campuses, Pontypridd has two sites: Treforest and Glyntaff. Facilities on this campus include:

 • Aircraft workshop and hangar
 • Cafes and bars
 • Clinical simulation centres
 • Crime scene training facilities
 • Gym
 • Library
 • Prayer spaces
 • Science and sports laboratories
 • Sports hall
 • Student Centre
 • Students' union and nightclub

USW Sport Park

The university has a vibrant sports community, including over 60 sports teams. The USW Sport Park is one of the best coaching and training venues in the UK and is often used by professional teams.

Facilities include:

 • Five floodlit pitches, including all-weather and grass
 • Full-size FIFA-approved indoor and outdoor 3G pitches
 • Notational analysis suite
 • Strength and conditioning room
 • Over 30 acres of playing fields

Accommodation

Each of USW's campuses has a range of student housing. All accommodation has a bed, wardrobe, storage, chair and a desk, as well as shared kitchen and laundry facilities. The university also provides advice on finding private rental housing.

Show more +Show less -
23000
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United Kingdom

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
1001st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

Join USW
Glyntaff, Pontypridd
Mary Zakaria - Tanzania student
Freshers Foam Party
At USW
International Student Life
Students Union
At USW
It all starts now! University of South Wales
At University of South Wales
At University of South Wales
University of South Wales - location
At University of South Wales
MSc Trading and Risk students
The University of South Wales - an introduction
At USW
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ£1355

 • £474
  លំនៅដ្ឋាន
 • £559
  ម្ហូបអាហារ
 • £88
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • £234
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?