ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

University of Strathclyde

United Kingdom
video Bg

University of Strathclyde

United Kingdom
video Bg

University of Strathclyde

United Kingdom
Overview

Overview

The University of Strathclyde is situated in Glasgow, one of the top ten best cities in the world according to TimeOut. Glasgow is one of Scotland's most lively and interesting city's, with an abundance of history and culture to be explored by visitors and residents. GDP 1 billion is currently being invested into the campus in a 17-year plan, due to be completed by 2025. This investment will see great improvements to the facilities for students to make full use of.

As the only university in the UK to win University of the Year at the Times Higher Education Awards for a second time, Strathclyde has a variety of subjects ranked in the UK top ten by both The Times and The Sunday Times Good University Guide 2019. The nationally recognised subjects include accounting and finance, and social policy.

With more than 23,000 students from over 100 countries, Strathclyde University is a vibrant and welcoming place for students from all backgrounds. This award-winning university has been given a top-five-star rating in all eight categories in the QS Stars University Ratings (2017 - 2020). This includes recognition for excellence in teaching, employability, research, internationalisation, facilities, innovation, inclusiveness, and specialist. Students can expect excellent teaching standards, with world-class research opportunities and the benefit of industry links and business contacts. Strathclyde works to ensure students are effectively prepared for their desired career following graduation.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of Strathclyde is situated in Glasgow, one of the top ten best cities in the world according to TimeOut. Glasgow is one of Scotland's most lively and interesting city's, with an abundance of history and culture to be explored by visitors and residents. GDP 1 billion is currently being invested into the campus in a 17-year plan, due to be completed by 2025. This investment will see great improvements to the facilities for students to make full use of.

As the only university in the UK to win University of the Year at the Times Higher Education Awards for a second time, Strathclyde has a variety of subjects ranked in the UK top ten by both The Times and The Sunday Times Good University Guide 2019. The nationally recognised subjects include accounting and finance, and social policy.

With more than 23,000 students from over 100 countries, Strathclyde University is a vibrant and welcoming place for students from all backgrounds. This award-winning university has been given a top-five-star rating in all eight categories in the QS Stars University Ratings (2017 - 2020). This includes recognition for excellence in teaching, employability, research, internationalisation, facilities, innovation, inclusiveness, and specialist. Students can expect excellent teaching standards, with world-class research opportunities and the benefit of industry links and business contacts. Strathclyde works to ensure students are effectively prepared for their desired career following graduation.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of Strathclyde is situated in Glasgow, one of the top ten best cities in the world according to TimeOut. Glasgow is one of Scotland's most lively and interesting city's, with an abundance of history and culture to be explored by visitors and residents. GDP 1 billion is currently being invested into the campus in a 17-year plan, due to be completed by 2025. This investment will see great improvements to the facilities for students to make full use of.

As the only university in the UK to win University of the Year at the Times Higher Education Awards for a second time, Strathclyde has a variety of subjects ranked in the UK top ten by both The Times and The Sunday Times Good University Guide 2019. The nationally recognised subjects include accounting and finance, and social policy.

With more than 23,000 students from over 100 countries, Strathclyde University is a vibrant and welcoming place for students from all backgrounds. This award-winning university has been given a top-five-star rating in all eight categories in the QS Stars University Ratings (2017 - 2020). This includes recognition for excellence in teaching, employability, research, internationalisation, facilities, innovation, inclusiveness, and specialist. Students can expect excellent teaching standards, with world-class research opportunities and the benefit of industry links and business contacts. Strathclyde works to ensure students are effectively prepared for their desired career following graduation.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Strathclyde University has recently launched a new, state-of-the-art applied superconductivity laboratory. The laboratory has been built to help advance the technologies for energy and transportation power systems.

The superconducting technologies such as those found in this new laboratory play a key role in producing high power, greener energy. Although the practical uses of superconductors are still being investigated and identified, they are most commonly used in hospital MRI machines, which work by using a superconducting magnet.

Professor Scott MacGregor, the Vice-Principal of Strathclyde University, said:

''I'm delighted to formally open the new laboratory, which will be investigating the key technologies that will be required for a lower carbon energy system and the electrification of flight.

Its location within the Technology and Innovation Centre and our collaborations with other Strathclyde facilities will establish a unique combination of superconducting technology, electrical power systems and manufacturing methods specialists."

12 researchers will be supported by a wider team of approximately 270 electrical power specialists in the Institute for Energy and Environment at Strathclyde.

Virtual Fair

Want to find out more about postgraduate study at Strathclyde Business School? Join them for the virtual fair, to talk about their Master programmes, scholarships and all things studying at Strathclyde. Upcoming fair dates:

 • 20 May
 • 17 June
 • 22 July
 • 19 August

Show more +Show less -
What's new

What's new

Strathclyde University has recently launched a new, state-of-the-art applied superconductivity laboratory. The laboratory has been built to help advance the technologies for energy and transportation power systems.

The superconducting technologies such as those found in this new laboratory play a key role in producing high power, greener energy. Although the practical uses of superconductors are still being investigated and identified, they are most commonly used in hospital MRI machines, which work by using a superconducting magnet.

Professor Scott MacGregor, the Vice-Principal of Strathclyde University, said:

''I'm delighted to formally open the new laboratory, which will be investigating the key technologies that will be required for a lower carbon energy system and the electrification of flight.

Its location within the Technology and Innovation Centre and our collaborations with other Strathclyde facilities will establish a unique combination of superconducting technology, electrical power systems and manufacturing methods specialists."

12 researchers will be supported by a wider team of approximately 270 electrical power specialists in the Institute for Energy and Environment at Strathclyde.

Virtual Fair

Want to find out more about postgraduate study at Strathclyde Business School? Join them for the virtual fair, to talk about their Master programmes, scholarships and all things studying at Strathclyde. Upcoming fair dates:

 • 20 May
 • 17 June
 • 22 July
 • 19 August

Show more +Show less -
What's new

What's new

Strathclyde University has recently launched a new, state-of-the-art applied superconductivity laboratory. The laboratory has been built to help advance the technologies for energy and transportation power systems.

The superconducting technologies such as those found in this new laboratory play a key role in producing high power, greener energy. Although the practical uses of superconductors are still being investigated and identified, they are most commonly used in hospital MRI machines, which work by using a superconducting magnet.

Professor Scott MacGregor, the Vice-Principal of Strathclyde University, said:

''I'm delighted to formally open the new laboratory, which will be investigating the key technologies that will be required for a lower carbon energy system and the electrification of flight.

Its location within the Technology and Innovation Centre and our collaborations with other Strathclyde facilities will establish a unique combination of superconducting technology, electrical power systems and manufacturing methods specialists."

12 researchers will be supported by a wider team of approximately 270 electrical power specialists in the Institute for Energy and Environment at Strathclyde.

Virtual Fair

Want to find out more about postgraduate study at Strathclyde Business School? Join them for the virtual fair, to talk about their Master programmes, scholarships and all things studying at Strathclyde. Upcoming fair dates:

 • 20 May
 • 17 June
 • 22 July
 • 19 August

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Teaching at Strathclyde University consists of tutorials, seminar-style classes and large group lectures. As well as this, students are expected to participate in independent study. Students are given all of the information they require for their course, but are encouraged by the teaching staff to better understand their subject.

Students are also given the opportunity to receive the support of a personal tutor. The personal tutors help students to keep progressing their studies further and can offer advice on any projects or topics they are struggling with. Strathclyde University was voted Number 1 in the UK in seven subjects, in the Complete University Guide 2019.

As well as having dedicated and experienced teaching staff, the University of Strathclyde integrates practical work experiences into courses. This includes internships and placement opportunities to better prepare students for life and employment after graduation. Students not only gain knowledge on their chosen subject during their study, they also acquire industry skills and experience that many businesses look for in employees.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Teaching at Strathclyde University consists of tutorials, seminar-style classes and large group lectures. As well as this, students are expected to participate in independent study. Students are given all of the information they require for their course, but are encouraged by the teaching staff to better understand their subject.

Students are also given the opportunity to receive the support of a personal tutor. The personal tutors help students to keep progressing their studies further and can offer advice on any projects or topics they are struggling with. Strathclyde University was voted Number 1 in the UK in seven subjects, in the Complete University Guide 2019.

As well as having dedicated and experienced teaching staff, the University of Strathclyde integrates practical work experiences into courses. This includes internships and placement opportunities to better prepare students for life and employment after graduation. Students not only gain knowledge on their chosen subject during their study, they also acquire industry skills and experience that many businesses look for in employees.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Teaching at Strathclyde University consists of tutorials, seminar-style classes and large group lectures. As well as this, students are expected to participate in independent study. Students are given all of the information they require for their course, but are encouraged by the teaching staff to better understand their subject.

Students are also given the opportunity to receive the support of a personal tutor. The personal tutors help students to keep progressing their studies further and can offer advice on any projects or topics they are struggling with. Strathclyde University was voted Number 1 in the UK in seven subjects, in the Complete University Guide 2019.

As well as having dedicated and experienced teaching staff, the University of Strathclyde integrates practical work experiences into courses. This includes internships and placement opportunities to better prepare students for life and employment after graduation. Students not only gain knowledge on their chosen subject during their study, they also acquire industry skills and experience that many businesses look for in employees.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The University of Strathclyde is split into 4 excellent faculties. Each one has a range of interesting courses available to study:

 • Engineering:

Topics of study include architecture, biomedical engineering, chemical & process engineering, civil & environmental engineering, design, manufacture & engineering management, electronic & electrical engineering, mechanical & aerospace engineering, naval architecture and ocean & marine engineering.

 • Humanities and Social Sciences:

Topics of study include education, government & public policy, humanities, law, psychological sciences & health and social work & social policy.

 • Science:

Topics of study include computer & information sciences, mathematics & statistics, physics, pure & applied chemistry, Strathclyde Institute of Pharmacy & Biomedical Sciences.

 • Strathclyde Business School:

Topics of study include accounting & finance, economics, entrepreneurship, management science, marketing, MBA & international division, executive education & development, work and employment & organisation.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The University of Strathclyde is split into 4 excellent faculties. Each one has a range of interesting courses available to study:

 • Engineering:

Topics of study include architecture, biomedical engineering, chemical & process engineering, civil & environmental engineering, design, manufacture & engineering management, electronic & electrical engineering, mechanical & aerospace engineering, naval architecture and ocean & marine engineering.

 • Humanities and Social Sciences:

Topics of study include education, government & public policy, humanities, law, psychological sciences & health and social work & social policy.

 • Science:

Topics of study include computer & information sciences, mathematics & statistics, physics, pure & applied chemistry, Strathclyde Institute of Pharmacy & Biomedical Sciences.

 • Strathclyde Business School:

Topics of study include accounting & finance, economics, entrepreneurship, management science, marketing, MBA & international division, executive education & development, work and employment & organisation.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The University of Strathclyde is split into 4 excellent faculties. Each one has a range of interesting courses available to study:

 • Engineering:

Topics of study include architecture, biomedical engineering, chemical & process engineering, civil & environmental engineering, design, manufacture & engineering management, electronic & electrical engineering, mechanical & aerospace engineering, naval architecture and ocean & marine engineering.

 • Humanities and Social Sciences:

Topics of study include education, government & public policy, humanities, law, psychological sciences & health and social work & social policy.

 • Science:

Topics of study include computer & information sciences, mathematics & statistics, physics, pure & applied chemistry, Strathclyde Institute of Pharmacy & Biomedical Sciences.

 • Strathclyde Business School:

Topics of study include accounting & finance, economics, entrepreneurship, management science, marketing, MBA & international division, executive education & development, work and employment & organisation.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

International students are required to have a certain level of English language proficiency to study at the university. Strathclyde University accept a number of English language tests as proof of English language skill.

The current standard requirements are:

 • IELTS (Academic): 6.5 overall (no individual band less than 5.5)

Other English language qualifications that are acceptable include the following:

 • IELTS condition 6.0 overall, with a minimum of 5.5 in each component
 • IELTS condition 6.5 overall, with a minimum of 5.5 in each component
 • IELTS condition 6.5 overall, with a minimum of 6.0 in each component

Some study programmes have specific English language requirements that differ from the above so please check individual course pages for details.

The university's Recruitment and International Office can offer prospective students advice on any further qualifications that have not been listed.

As well as English language proficiency, there are specific course and country-based entry requirements. International students who do not meet all of the academic requirements can study preparation programmes. These are taught on campus and have been designed to introduce students to the style of teaching at the University of Strathclyde. Once this has been successfully completed, students can advance to degree-level of study.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

International students are required to have a certain level of English language proficiency to study at the university. Strathclyde University accept a number of English language tests as proof of English language skill.

The current standard requirements are:

 • IELTS (Academic): 6.5 overall (no individual band less than 5.5)

Other English language qualifications that are acceptable include the following:

 • IELTS condition 6.0 overall, with a minimum of 5.5 in each component
 • IELTS condition 6.5 overall, with a minimum of 5.5 in each component
 • IELTS condition 6.5 overall, with a minimum of 6.0 in each component

Some study programmes have specific English language requirements that differ from the above so please check individual course pages for details.

The university's Recruitment and International Office can offer prospective students advice on any further qualifications that have not been listed.

As well as English language proficiency, there are specific course and country-based entry requirements. International students who do not meet all of the academic requirements can study preparation programmes. These are taught on campus and have been designed to introduce students to the style of teaching at the University of Strathclyde. Once this has been successfully completed, students can advance to degree-level of study.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

International students are required to have a certain level of English language proficiency to study at the university. Strathclyde University accept a number of English language tests as proof of English language skill.

The current standard requirements are:

 • IELTS (Academic): 6.5 overall (no individual band less than 5.5)

Other English language qualifications that are acceptable include the following:

 • IELTS condition 6.0 overall, with a minimum of 5.5 in each component
 • IELTS condition 6.5 overall, with a minimum of 5.5 in each component
 • IELTS condition 6.5 overall, with a minimum of 6.0 in each component

Some study programmes have specific English language requirements that differ from the above so please check individual course pages for details.

The university's Recruitment and International Office can offer prospective students advice on any further qualifications that have not been listed.

As well as English language proficiency, there are specific course and country-based entry requirements. International students who do not meet all of the academic requirements can study preparation programmes. These are taught on campus and have been designed to introduce students to the style of teaching at the University of Strathclyde. Once this has been successfully completed, students can advance to degree-level of study.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Students are greatly encouraged to have a balance of study as well as extra-curricular activities. The university has a number of wonderful facilities to ensure that students enjoy life on campus and have a brilliant student experience.

Sport & Recreation

The University's £31 million state-of-the-art centre for sport & recreation hosts a range of activities such as a variety of fitness classes, squash courts, a free weights area, gym and swimming pool. For outdoor activities there are football, rugby and hockey pitches.

Information Services

The university has more than 25 modern PC labs and more than 1,000 PCs across campus with 350 available for drop-in use. There are dedicated IT helpdesk staff on hand to assist with IT queries, as well as an online Resource Centre for tutorials and free training from IT experts.

Accommodation

There are a number of excellent halls of accommodation at the University of Strathclyde:

 • Andrew Ure
 • Birkbeck Court
 • Chancellors Hall
 • Forbes Hall
 • Garnett Hall
 • James Goold Hall
 • James Young Hall
 • Murray Hall
 • Thomas Campbell Court

Each hall is only a short walk from the main university buildings, including the Students' Union, Sports Centre, International Study Centre, Library and the campus shops and cafes. The university is ideally situated in the bustling Glasgow city centre. A variety of bars, clubs, shops and restaurants are all a few minutes from the accommodation blocks.

Accommodation is self-catering, and a mixture of en-suite and shared bathroom facilities. Rooms are fully equipped with comfortable furniture and excellent internet connection. There is shared living space for students to socialise and cook together, which includes modern kitchen appliances and a TV.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Students are greatly encouraged to have a balance of study as well as extra-curricular activities. The university has a number of wonderful facilities to ensure that students enjoy life on campus and have a brilliant student experience.

Sport & Recreation

The University's £31 million state-of-the-art centre for sport & recreation hosts a range of activities such as a variety of fitness classes, squash courts, a free weights area, gym and swimming pool. For outdoor activities there are football, rugby and hockey pitches.

Information Services

The university has more than 25 modern PC labs and more than 1,000 PCs across campus with 350 available for drop-in use. There are dedicated IT helpdesk staff on hand to assist with IT queries, as well as an online Resource Centre for tutorials and free training from IT experts.

Accommodation

There are a number of excellent halls of accommodation at the University of Strathclyde:

 • Andrew Ure
 • Birkbeck Court
 • Chancellors Hall
 • Forbes Hall
 • Garnett Hall
 • James Goold Hall
 • James Young Hall
 • Murray Hall
 • Thomas Campbell Court

Each hall is only a short walk from the main university buildings, including the Students' Union, Sports Centre, International Study Centre, Library and the campus shops and cafes. The university is ideally situated in the bustling Glasgow city centre. A variety of bars, clubs, shops and restaurants are all a few minutes from the accommodation blocks.

Accommodation is self-catering, and a mixture of en-suite and shared bathroom facilities. Rooms are fully equipped with comfortable furniture and excellent internet connection. There is shared living space for students to socialise and cook together, which includes modern kitchen appliances and a TV.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Students are greatly encouraged to have a balance of study as well as extra-curricular activities. The university has a number of wonderful facilities to ensure that students enjoy life on campus and have a brilliant student experience.

Sport & Recreation

The University's £31 million state-of-the-art centre for sport & recreation hosts a range of activities such as a variety of fitness classes, squash courts, a free weights area, gym and swimming pool. For outdoor activities there are football, rugby and hockey pitches.

Information Services

The university has more than 25 modern PC labs and more than 1,000 PCs across campus with 350 available for drop-in use. There are dedicated IT helpdesk staff on hand to assist with IT queries, as well as an online Resource Centre for tutorials and free training from IT experts.

Accommodation

There are a number of excellent halls of accommodation at the University of Strathclyde:

 • Andrew Ure
 • Birkbeck Court
 • Chancellors Hall
 • Forbes Hall
 • Garnett Hall
 • James Goold Hall
 • James Young Hall
 • Murray Hall
 • Thomas Campbell Court

Each hall is only a short walk from the main university buildings, including the Students' Union, Sports Centre, International Study Centre, Library and the campus shops and cafes. The university is ideally situated in the bustling Glasgow city centre. A variety of bars, clubs, shops and restaurants are all a few minutes from the accommodation blocks.

Accommodation is self-catering, and a mixture of en-suite and shared bathroom facilities. Rooms are fully equipped with comfortable furniture and excellent internet connection. There is shared living space for students to socialise and cook together, which includes modern kitchen appliances and a TV.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The University of Strathclyde Glasgow has a number of different scholarships available to international undergraduate and postgraduate students. Available for both the pathway programmes and degree courses, scholarships can cover both tuition fees and living expenses. There are also some other partial funding opportunities that can contribute towards university costs.

International Study Centre scholarships

Scholarships are available for the Undergraduate Foundation Programme, International Year One BBA and Pre-Masters Programme. These are limited in availability and are awarded on a first come first served basis. After successful completion of a pathway programme, students can be awarded scholarships each academic year if they achieve grades of 60%.

Faculty scholarships

University scholarships are available at all four of the University of Strathclyde faculties:

 • Faculty of Engineering scholarships
 • Faculty of Humanities and Social Sciences scholarships
 • Faculty of Science scholarships
 • Strathclyde Business School scholarships

Combined scholarships

Combined scholarships can also be awarded to students that are self-funded. These are provided by both the Strathclyde International Study Centre and the University for studying a pathway programme as well as undergraduate or postgraduate study.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The University of Strathclyde Glasgow has a number of different scholarships available to international undergraduate and postgraduate students. Available for both the pathway programmes and degree courses, scholarships can cover both tuition fees and living expenses. There are also some other partial funding opportunities that can contribute towards university costs.

International Study Centre scholarships

Scholarships are available for the Undergraduate Foundation Programme, International Year One BBA and Pre-Masters Programme. These are limited in availability and are awarded on a first come first served basis. After successful completion of a pathway programme, students can be awarded scholarships each academic year if they achieve grades of 60%.

Faculty scholarships

University scholarships are available at all four of the University of Strathclyde faculties:

 • Faculty of Engineering scholarships
 • Faculty of Humanities and Social Sciences scholarships
 • Faculty of Science scholarships
 • Strathclyde Business School scholarships

Combined scholarships

Combined scholarships can also be awarded to students that are self-funded. These are provided by both the Strathclyde International Study Centre and the University for studying a pathway programme as well as undergraduate or postgraduate study.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The University of Strathclyde Glasgow has a number of different scholarships available to international undergraduate and postgraduate students. Available for both the pathway programmes and degree courses, scholarships can cover both tuition fees and living expenses. There are also some other partial funding opportunities that can contribute towards university costs.

International Study Centre scholarships

Scholarships are available for the Undergraduate Foundation Programme, International Year One BBA and Pre-Masters Programme. These are limited in availability and are awarded on a first come first served basis. After successful completion of a pathway programme, students can be awarded scholarships each academic year if they achieve grades of 60%.

Faculty scholarships

University scholarships are available at all four of the University of Strathclyde faculties:

 • Faculty of Engineering scholarships
 • Faculty of Humanities and Social Sciences scholarships
 • Faculty of Science scholarships
 • Strathclyde Business School scholarships

Combined scholarships

Combined scholarships can also be awarded to students that are self-funded. These are provided by both the Strathclyde International Study Centre and the University for studying a pathway programme as well as undergraduate or postgraduate study.

Show more +Show less -
4984
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United Kingdom

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
401st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

Join us at University of Strathclyde
Join us at University of Strathclyde
Join us at University of Strathclyde
Join us at University of Strathclyde
Join us at University of Strathclyde
Join us at University of Strathclyde
Join us at University of Strathclyde
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ£1355

 • £474
  លំនៅដ្ឋាន
 • £559
  ម្ហូបអាហារ
 • £88
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • £234
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

តើសិស្សនិស្សិតគិតយ៉ាងណាចំពោះយើង

ព័ត៌មានសង្ខេប
(4.0)
គុណភាពមុខវិជ្ជាសិក្សា
5.0
សុវត្ថិភាពក្នុងបរិវេណសាលា
5.0
ការទ្រទ្រង់សិស្ស និស្សិត
4.0
គុណភាពក្នុងការបង្រៀន
4.0
បរិយាកាសក្នុងបរិវេណសាលា
5.0
Rahul
University of Strathclyde
There is a very friendly vibe around the uni
បង្ហាញបន្ថែម +
University of Strathclyde University of Strathclyde
Rated4/5based on1 student reviews
There is a very friendly vibe around the uni Customer reviews:
University of Strathclyde - by, 2020-01-30
4.0/ 5 stars

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

University of Strathclyde University of Strathclyde
Rated4/5based on1 student reviews
There is a very friendly vibe around the uni Customer reviews:
University of Strathclyde - by, 2020-01-30
4.0/ 5 stars

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?