ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

University of Tampa

United States
video Bg

University of Tampa

United States
video Bg

University of Tampa

United States
video Bg

University of Tampa

United States
Overview

Overview

University of Tampa is a highly regarded independent institution regularly ranked as one of America’s Top Colleges by Forbes. It is placed in the top 15% of four-year colleges in the USA as a result of being ranked in the nation’s best 384 institutions for undergraduate programs by The Princeton Review. It also provides excellent postgraduate programs with a reputation for leading research.

Placed in the top tier category for Best Regional Universities (South) by the U.S. News and World Report (2018), UT provides an unforgettable student experience on the stunning east coast in Florida. It houses a vibrant student body featuring students from all U.S. states and 140 countries amongst its 8,913 enrollees.

UT is known to provide outstanding teaching quality, with highly qualified faculty who are often industry leaders in their fields. A 17:1 student to faculty ratio enables investment in the individual success of their students with their innovative and engaging teaching methods designed to encourage hands-on learning and create job-ready graduates.

There is a tremendous amount of support provided in terms of career services to support the future plans of students, with investment into the new Riverside Center set to further support these services. During study, many jobs are available on campus whilst the support systems are in place to help students gain crucial experience alongside their studies before entering full-time work as graduates.

A diverse campus community attends UT, with 92% of students benefitting from the USD 68 million of financial aid awarded to students each year. Much of this aid is accessible to international students in the form of scholarships if they demonstrate high levels of academic success.

Show more +Show less -
Overview

Overview

University of Tampa (UT) is a renowned independent institution consistently ranked as one of America's Top Colleges by Forbes. Providing an unforgettable student experience, the university is situated on the stunning east coast of Florida.

It offers excellent undergraduate and postgraduate programs to a diverse community of over 9,000 students from 140 countries and all U.S. states.

The Princeton Review recognizes UT as one of the nation's best institutions, an accomplishment only 15 per cent of four-year U.S. colleges hold. In 2021, The Princeton Review also named UT amongst the best Southeastern colleges, ranking it 2nd for its library and within the top 50 undergraduate entrepreneurship programs. The university also consistently ranks in the top tier category of best regional universities (South) as per the U.S. News & World Report (2021).

The university has a strong reputation for leading research and outstanding teaching quality. Students are taught by industry leaders, and the expert faculty provide innovative, hands-on, and engaging teaching methods. The 17:1 student to faculty ratio allows dedicated student investment, and teachers are committed to creating individual successes and job-ready graduates.

There is a tremendous amount of student support provided by the university, including careers services. Helping to prepare students for the workplace, the university provides a range of experience and opportunities, including on-campus jobs and other work experience opportunities. The new investment in UT's Riverside Center will provide additional student support services.

92 per cent of students benefit from USD 68 million of financial aid. Awarded each year, international students who demonstrate high levels of academic success are eligible to apply for scholarships.

Show more +Show less -
Overview

Overview

University of Tampa (UT) is a renowned independent institution consistently ranked as one of America's Top Colleges by Forbes. Providing an unforgettable student experience, the university is situated on the stunning east coast of Florida.

It offers excellent undergraduate and postgraduate programs to a diverse community of over 9,000 students from 140 countries and all U.S. states.

The Princeton Review recognizes UT as one of the nation's best institutions, an accomplishment only 15 per cent of four-year U.S. colleges hold. In 2021, The Princeton Review also named UT amongst the best Southeastern colleges, ranking it 2nd for its library and within the top 50 undergraduate entrepreneurship programs. The university also consistently ranks in the top tier category of best regional universities (South) as per the U.S. News & World Report (2021).

The university has a strong reputation for leading research and outstanding teaching quality. Students are taught by industry leaders, and the expert faculty provide innovative, hands-on, and engaging teaching methods. The 17:1 student to faculty ratio allows dedicated student investment, and teachers are committed to creating individual successes and job-ready graduates.

There is a tremendous amount of student support provided by the university, including careers services. Helping to prepare students for the workplace, the university provides a range of experience and opportunities, including on-campus jobs and other work experience opportunities. The new investment in UT's Riverside Center will provide additional student support services.

92 per cent of students benefit from USD 68 million of financial aid. Awarded each year, international students who demonstrate high levels of academic success are eligible to apply for scholarships.

Show more +Show less -
Overview

Overview

University of Tampa (UT) is a renowned independent institution consistently ranked as one of America's Top Colleges by Forbes. Providing an unforgettable student experience, the university is situated on the stunning east coast of Florida.

It offers excellent undergraduate and postgraduate programs to a diverse community of over 9,000 students from 140 countries and all U.S. states.

The Princeton Review recognizes UT as one of the nation's best institutions, an accomplishment only 15 per cent of four-year U.S. colleges hold. In 2021, The Princeton Review also named UT amongst the best Southeastern colleges, ranking it 2nd for its library and within the top 50 undergraduate entrepreneurship programs. The university also consistently ranks in the top tier category of best regional universities (South) as per the U.S. News & World Report (2021).

The university has a strong reputation for leading research and outstanding teaching quality. Students are taught by industry leaders, and the expert faculty provide innovative, hands-on, and engaging teaching methods. The 17:1 student to faculty ratio allows dedicated student investment, and teachers are committed to creating individual successes and job-ready graduates.

There is a tremendous amount of student support provided by the university, including careers services. Helping to prepare students for the workplace, the university provides a range of experience and opportunities, including on-campus jobs and other work experience opportunities. The new investment in UT's Riverside Center will provide additional student support services.

92 per cent of students benefit from USD 68 million of financial aid. Awarded each year, international students who demonstrate high levels of academic success are eligible to apply for scholarships.

Show more +Show less -
What’s new

What’s new

University of Tampa has undergone massive campus investments in recent years, and these are continuing into 2019. Two new high-tech buildings are set to be completed in Spring 2019, supporting UT students with top quality learning facilities.

Fab Lab

The Fab Lab will host one of the most forward-thinking visual arts programs in the U.S., offering innovation and creativity space for student and faculty inventors. The digital fabrication lab will be focused on entrepreneurs, providing a collaborative maker-space to produce prototypes and products. Laser cutters, 3D printers, computer numerical control routers, large format printers and the latest computer technology will be featured for students and faculty to use in the building. It also includes a state-of-the-art photo studio and dark room, plus a reimagined printmaking studio.

Riverside Centre

The original building will be transformed from a single-storey to two-storey building with modern renovations. The project will house the expansion of career services, classrooms and modern conference spaces and new faculty offices to keep pace with additional hires of high-quality staff members. The new space will support the infrastructure of UT and provide valuable services and space for students across the university.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Covid-19 update

The university regularly monitors advice from government and public health bodies about the coronavirus pandemic.

UT's dedicated emergency operations team monitors the university's response, and constantly reviews and develops its policies. This strategy ensures student safety, and some of the on-campus measures include daily health self-assessments, face masks/coverings, social distancing as well as hand washing and sanitizing facilities. All campus facilities are also thoroughly cleaned and disinfected regularly.

Comprehensive information on the university's coronavirus response can be found on UT's website. Students can also contact the university directly with questions.

Campus developments

The University of Tampa has undergone massive campus investment in recent years. In 2019, work was completed on two high-tech buildings, which provide students with top-quality learning facilities.

Fab Lab

Providing an innovative and creative space, the digital fabrication lab will host one of the most forward-thinking visual arts programs in the U.S.

Designed with an entrepreneurial focus, the Fab Lab will allow students and faculty inventors to produce prototypes and products. Its high-quality facilities will be the latest in computer technology, including laser cutters, 3D printers, computer numerical control routers and large format printers.

Riverside Center

Originally a single storey building, the Riverside Center has been renovated and expanded into a two-storey space. The center now houses the expansion of UT's career services, classrooms and modern conference spaces and new faculty offices. Supporting UT's infrastructure, the center provides valuable services and space for students.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Covid-19 update

The university regularly monitors advice from government and public health bodies about the coronavirus pandemic.

UT's dedicated emergency operations team monitors the university's response, and constantly reviews and develops its policies. This strategy ensures student safety, and some of the on-campus measures include daily health self-assessments, face masks/coverings, social distancing as well as hand washing and sanitizing facilities. All campus facilities are also thoroughly cleaned and disinfected regularly.

Comprehensive information on the university's coronavirus response can be found on UT's website. Students can also contact the university directly with questions.

Campus developments

The University of Tampa has undergone massive campus investment in recent years. In 2019, work was completed on two high-tech buildings, which provide students with top-quality learning facilities.

Fab Lab

Providing an innovative and creative space, the digital fabrication lab will host one of the most forward-thinking visual arts programs in the U.S.

Designed with an entrepreneurial focus, the Fab Lab will allow students and faculty inventors to produce prototypes and products. Its high-quality facilities will be the latest in computer technology, including laser cutters, 3D printers, computer numerical control routers and large format printers.

Riverside Center

Originally a single storey building, the Riverside Center has been renovated and expanded into a two-storey space. The center now houses the expansion of UT's career services, classrooms and modern conference spaces and new faculty offices. Supporting UT's infrastructure, the center provides valuable services and space for students.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Covid-19 update

The university regularly monitors advice from government and public health bodies about the coronavirus pandemic.

UT's dedicated emergency operations team monitors the university's response, and constantly reviews and develops its policies. This strategy ensures student safety, and some of the on-campus measures include daily health self-assessments, face masks/coverings, social distancing as well as hand washing and sanitizing facilities. All campus facilities are also thoroughly cleaned and disinfected regularly.

Comprehensive information on the university's coronavirus response can be found on UT's website. Students can also contact the university directly with questions.

Campus developments

The University of Tampa has undergone massive campus investment in recent years. In 2019, work was completed on two high-tech buildings, which provide students with top-quality learning facilities.

Fab Lab

Providing an innovative and creative space, the digital fabrication lab will host one of the most forward-thinking visual arts programs in the U.S.

Designed with an entrepreneurial focus, the Fab Lab will allow students and faculty inventors to produce prototypes and products. Its high-quality facilities will be the latest in computer technology, including laser cutters, 3D printers, computer numerical control routers and large format printers.

Riverside Center

Originally a single storey building, the Riverside Center has been renovated and expanded into a two-storey space. The center now houses the expansion of UT's career services, classrooms and modern conference spaces and new faculty offices. Supporting UT's infrastructure, the center provides valuable services and space for students.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Educational excellence

The University of Tampa has strived to provide students with exceptional learning experiences in a global context since 1931. It works to support the development and success of every student by offering high-quality teaching. This is achieved by recruitment and promotion of top-class faculty with the highest credentials and standards possible.

Student-focused learning

UT’s distinguished faculty features celebrated scholars, teachers and authors from around the globe, with 90% holding either a PhD or the highest possible degree in their field. UT professors keep their students at the center of their work, whether primarily teaching postgraduate courses or travelling abroad to present research. There is an emphasis placed on experiential education and striving to actively engage students in learning opportunities such as studying abroad, internship and their own research. Class sizes are also kept small, with an average size of just 21 students, to allow for individual attention from faculty.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Since 1931, the University of Tampa has provided exceptional learning experiences in a global way.

UT encourages experiential education, so students actively engage with learning opportunities. This includes studying abroad, internships and conducting their own research.

Supporting student development and success, UT's distinguished faculty include celebrated scholars, teachers, and authors from around the world. A faculty with high credentials, 90 per cent of teaching staff have either got a PhD or the highest degree possible in their field.

Students are the top priority of UT's professors, whether they are teaching on campus or travelling abroad to present research. Class sizes are kept purposely small, with around 21 students per class, so individual attention and support from faculty can be achieved.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Since 1931, the University of Tampa has provided exceptional learning experiences in a global way.

UT encourages experiential education, so students actively engage with learning opportunities. This includes studying abroad, internships and conducting their own research.

Supporting student development and success, UT's distinguished faculty include celebrated scholars, teachers, and authors from around the world. A faculty with high credentials, 90 per cent of teaching staff have either got a PhD or the highest degree possible in their field.

Students are the top priority of UT's professors, whether they are teaching on campus or travelling abroad to present research. Class sizes are kept purposely small, with around 21 students per class, so individual attention and support from faculty can be achieved.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Since 1931, the University of Tampa has provided exceptional learning experiences in a global way.

UT encourages experiential education, so students actively engage with learning opportunities. This includes studying abroad, internships and conducting their own research.

Supporting student development and success, UT's distinguished faculty include celebrated scholars, teachers, and authors from around the world. A faculty with high credentials, 90 per cent of teaching staff have either got a PhD or the highest degree possible in their field.

Students are the top priority of UT's professors, whether they are teaching on campus or travelling abroad to present research. Class sizes are kept purposely small, with around 21 students per class, so individual attention and support from faculty can be achieved.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The Four-College Model operates as UT’s academic structure, helping it to retain a small-school feel despite rapid growth. Each of the four individual colleges is headed by its own dean, reporting to the wider university bosses on academic affairs.

The four colleges at the University of Tampa are:

 • College of Arts and Letters
 • Sykes College of Business
 • College of Natural and Health Sciences
 • College of Social Sciences, Mathematics and Education

Each academic area is allowed the freedom to establish an individual sense of identity and encourage support of the scholarly community by students and faculty. There is also a greater level of transparency via this model, which encourages external community connections to aid the creation of new and innovative programs.

UT offers a varied and creative range of study options to give students access to some fantastic learning experiences across the four well-regarded colleges.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The University of Tampa offers a variety of creative study options. Fantastic learning experiences take place across its four reputable colleges, which are:

 • College of Arts and Letters
 • Sykes College of Business
 • College of Natural and Health Sciences
 • College of Social Sciences, Mathematics and Education

Having four colleges allows UT to have a small school feel while still growing rapidly as an institution. Each academic area is given the freedom to create its own unique individual identity, with students and faculty encouraged to support the wider scholarly community.

UT's four-college model also brings greater transparency, and each college has its own dean, who reports to wider university bosses on academic issues. External community connections are also supported, allowing new and innovative programs to be created.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The University of Tampa offers a variety of creative study options. Fantastic learning experiences take place across its four reputable colleges, which are:

 • College of Arts and Letters
 • Sykes College of Business
 • College of Natural and Health Sciences
 • College of Social Sciences, Mathematics and Education

Having four colleges allows UT to have a small school feel while still growing rapidly as an institution. Each academic area is given the freedom to create its own unique individual identity, with students and faculty encouraged to support the wider scholarly community.

UT's four-college model also brings greater transparency, and each college has its own dean, who reports to wider university bosses on academic issues. External community connections are also supported, allowing new and innovative programs to be created.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The University of Tampa offers a variety of creative study options. Fantastic learning experiences take place across its four reputable colleges, which are:

 • College of Arts and Letters
 • Sykes College of Business
 • College of Natural and Health Sciences
 • College of Social Sciences, Mathematics and Education

Having four colleges allows UT to have a small school feel while still growing rapidly as an institution. Each academic area is given the freedom to create its own unique individual identity, with students and faculty encouraged to support the wider scholarly community.

UT's four-college model also brings greater transparency, and each college has its own dean, who reports to wider university bosses on academic issues. External community connections are also supported, allowing new and innovative programs to be created.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

The University of Tampa welcomes international applicants, but students must meet and provide the following admissions requirements.

 • Completed application
 • USD 40 non-refundable application fee
 • Official transcripts of all secondary school coursework and previously attended colleges or universities (with certified English translation)
 • Graduate Management Admissions Test score report (GMAT) or GRE score (for postgraduate level)
 • Proof of English language proficiency (more details below)
 • Personal statement written in English
 • CV (for postgraduate level)
 • One recommendation for undergraduate students and two for postgraduate students
 • Financial Certification Form for international students
 • Bank statement/proof of funds.
 • Copy of biographical page of the passport (if available)

English Language proficiency must be proved by one of the following scores for international applicants:

 • TOEFL score of at least 550 or 213 (computer based) or 79 (internet based).
 • IELTS minimum grade of 6.5.
 • Successfully complete English 112 certificate offered by ELS Language Centers, plus accompanied letter of recommendation and 500-word English writing sample.

Several ESL programs are also available for international students who meet admission requirements but need additional English language training before starting full-time degree study.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

International applicants to the University of Tampa need to meet and provide these admissions requirements:

 • Completed application
 • USD 40 non-refundable application fee
 • Official transcripts of all secondary school coursework and previously attended colleges or universities (with certified English translation).
 • Graduate Management Admissions Test score report (GMAT) or GRE score (for postgraduate level).
 • Proof of English language proficiency
 • Personal statement written in English
 • CV (for postgraduate level)
 • One recommendation for undergraduate students and two for postgraduate students
 • Financial Certification Form for international students
 • Bank statement/proof of funds
 • Copy of biographical page of the passport (if available)

English proficiency scores are a vital part of an international application. International applicants need to submit one of the following:

 • TOEFL score of at least 550 or 213 (computer-based) or 79 (internet-based)
 • IELTS minimum grade of 6.5
 • English 112 certificate (offered by ELS Language Centers), plus recommendation letter and 500-word English writing sample

If international applicants meet entry requirements but require additional English language support before enrolling, there are several ESL programs which provide this support.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

International applicants to the University of Tampa need to meet and provide these admissions requirements:

 • Completed application
 • USD 40 non-refundable application fee
 • Official transcripts of all secondary school coursework and previously attended colleges or universities (with certified English translation).
 • Graduate Management Admissions Test score report (GMAT) or GRE score (for postgraduate level).
 • Proof of English language proficiency
 • Personal statement written in English
 • CV (for postgraduate level)
 • One recommendation for undergraduate students and two for postgraduate students
 • Financial Certification Form for international students
 • Bank statement/proof of funds
 • Copy of biographical page of the passport (if available)

English proficiency scores are a vital part of an international application. International applicants need to submit one of the following:

 • TOEFL score of at least 550 or 213 (computer-based) or 79 (internet-based)
 • IELTS minimum grade of 6.5
 • English 112 certificate (offered by ELS Language Centers), plus recommendation letter and 500-word English writing sample

If international applicants meet entry requirements but require additional English language support before enrolling, there are several ESL programs which provide this support.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

International applicants to the University of Tampa need to meet and provide these admissions requirements:

 • Completed application
 • USD 40 non-refundable application fee
 • Official transcripts of all secondary school coursework and previously attended colleges or universities (with certified English translation).
 • Graduate Management Admissions Test score report (GMAT) or GRE score (for postgraduate level).
 • Proof of English language proficiency
 • Personal statement written in English
 • CV (for postgraduate level)
 • One recommendation for undergraduate students and two for postgraduate students
 • Financial Certification Form for international students
 • Bank statement/proof of funds
 • Copy of biographical page of the passport (if available)

English proficiency scores are a vital part of an international application. International applicants need to submit one of the following:

 • TOEFL score of at least 550 or 213 (computer-based) or 79 (internet-based)
 • IELTS minimum grade of 6.5
 • English 112 certificate (offered by ELS Language Centers), plus recommendation letter and 500-word English writing sample

If international applicants meet entry requirements but require additional English language support before enrolling, there are several ESL programs which provide this support.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Financial aid is available to international students in a variety of forms, including various scholarships and assistantships.

UT scholarships

Partial academic scholarships up to the value of USD 11,000 per academic year are awarded to qualified undergraduate international students. They are awarded to those with exceptional grades, SAT and TOEFL scores and the award amount is dependent on the level of achievement.

Graduate assistantships

Selected postgraduate students may be eligible to achieve graduate assistantships, providing a tuition waiver for up to 12 credit hours per semester as well as a USD 1,500 stipend. Graduate assistants work for an academic or administrative office for 20 hours per week whilst also carrying a full course load of at least eight credit hours and maintaining an overall GPA of 3.25. The award of assistantships is by invitation only, with many types of financial assistance available for specific individual programs.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The University of Tampa has an excellent range of academic, research and athletics facilities across its 110-acre campus. With upgrades and developments regularly taking place, the university currently has 60 buildings, including 11 student halls.

Library

One of the top facilities on UT's campus is The Macdonald-Kelce Library. This outstanding library is well-stocked with over 275,000 books and 65,181 periodicals, including reference materials, government documents, as well as old and rare books. The library also has:

 • Research resources
 • Audio-visual tapes, laptops, CDs, and records
 • Media services equipment and support
 • Local history and university archives
 • Reference assistance and bibliographic instruction
 • Interlibrary loans and reserve materials
 • Computer lab and study rooms

Research facilities

Staff and students have access to a wide range of state-of-the-art academic facilities to enhance and develop their research. This includes:

 • 300,000 Magnification Scanning Electron Microscope
 • Biopsychology and Learning Instructional Lab
 • Cybersecurity Labs
 • Forensic Science Lab
 • Huizenga Financial Trading Center
 • Human Performance Research Lab
 • Marine Science Center

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The University of Tampa has an excellent range of academic, research and athletics facilities across its 110-acre campus. With upgrades and developments regularly taking place, the university currently has 60 buildings, including 11 student halls.

Library

One of the top facilities on UT's campus is The Macdonald-Kelce Library. This outstanding library is well-stocked with over 275,000 books and 65,181 periodicals, including reference materials, government documents, as well as old and rare books. The library also has:

 • Research resources
 • Audio-visual tapes, laptops, CDs, and records
 • Media services equipment and support
 • Local history and university archives
 • Reference assistance and bibliographic instruction
 • Interlibrary loans and reserve materials
 • Computer lab and study rooms

Research facilities

Staff and students have access to a wide range of state-of-the-art academic facilities to enhance and develop their research. This includes:

 • 300,000 Magnification Scanning Electron Microscope
 • Biopsychology and Learning Instructional Lab
 • Cybersecurity Labs
 • Forensic Science Lab
 • Huizenga Financial Trading Center
 • Human Performance Research Lab
 • Marine Science Center

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The University of Tampa has an excellent range of academic, research and athletics facilities across its 110-acre campus. With upgrades and developments regularly taking place, the university currently has 60 buildings, including 11 student halls.

Library

One of the top facilities on UT's campus is The Macdonald-Kelce Library. This outstanding library is well-stocked with over 275,000 books and 65,181 periodicals, including reference materials, government documents, as well as old and rare books. The library also has:

 • Research resources
 • Audio-visual tapes, laptops, CDs, and records
 • Media services equipment and support
 • Local history and university archives
 • Reference assistance and bibliographic instruction
 • Interlibrary loans and reserve materials
 • Computer lab and study rooms

Research facilities

Staff and students have access to a wide range of state-of-the-art academic facilities to enhance and develop their research. This includes:

 • 300,000 Magnification Scanning Electron Microscope
 • Biopsychology and Learning Instructional Lab
 • Cybersecurity Labs
 • Forensic Science Lab
 • Huizenga Financial Trading Center
 • Human Performance Research Lab
 • Marine Science Center

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The University of Tampa features excellent facilities in terms of academics, research and athletics spread over its 110-acre campus, with 60 buildings including 11 residence halls and upgrades taking place all the time.

Library

The Macdonald-Kelce Library is one of the top facilities at UT, providing research resources, services and collections for students. The outstanding library includes:

 • More than 275,000 books and 65,181 periodicals
 • Reference materials
 • Government documents
 • Audio-visual tapes, laptops, CDs and records
 • Media services equipment and support
 • Old and rare books
 • Local history and UT archives
 • Reference assistance and bibliographic instruction
 • Interlibrary loans and reserve materials
 • Computer lab and study rooms

Research facilities

UT is also the home to various state-of-the-art facilities to support its excellent research, including:

 • Marine Science Centre
 • Human Performance Research Lab
 • 300,000 Magnification Scanning Electron Microscope
 • Biopsychology and Learning Instructional Lab
 • Huizenga Financial Trading Centre
 • Forensic Science Lab
 • Cybersecurity Labs

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

A variety of financial aid is offered to international students, including scholarships, grants, loans and graduate assistantships. There is also financial assistance available for specific programs at the university.

UT scholarships

Partial academic scholarships are awarded to undergraduate international students with exceptional grades, including SAT and TOEFL scores. The amount received will depend on the applicant's achievements, with scholarships worth up to USD 11,000 per academic year.

Graduate assistantships

Awarded by invitation only to selected postgraduate students, graduate assistantships award a tuition waiver for up to 12 credit hours per semester and a USD 1,500 stipend. To receive this funding, graduate assistants need to work for an academic or administrative office for 20 hours each week, whilst also studying for eight credit hours and maintaining an overall GPA of 3.25.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

A variety of financial aid is offered to international students, including scholarships, grants, loans and graduate assistantships. There is also financial assistance available for specific programs at the university.

UT scholarships

Partial academic scholarships are awarded to undergraduate international students with exceptional grades, including SAT and TOEFL scores. The amount received will depend on the applicant's achievements, with scholarships worth up to USD 11,000 per academic year.

Graduate assistantships

Awarded by invitation only to selected postgraduate students, graduate assistantships award a tuition waiver for up to 12 credit hours per semester and a USD 1,500 stipend. To receive this funding, graduate assistants need to work for an academic or administrative office for 20 hours each week, whilst also studying for eight credit hours and maintaining an overall GPA of 3.25.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

A variety of financial aid is offered to international students, including scholarships, grants, loans and graduate assistantships. There is also financial assistance available for specific programs at the university.

UT scholarships

Partial academic scholarships are awarded to undergraduate international students with exceptional grades, including SAT and TOEFL scores. The amount received will depend on the applicant's achievements, with scholarships worth up to USD 11,000 per academic year.

Graduate assistantships

Awarded by invitation only to selected postgraduate students, graduate assistantships award a tuition waiver for up to 12 credit hours per semester and a USD 1,500 stipend. To receive this funding, graduate assistants need to work for an academic or administrative office for 20 hours each week, whilst also studying for eight credit hours and maintaining an overall GPA of 3.25.

Show more +Show less -
1422
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United States

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
Join university at Tampa
At University of Tampa
At University of Tampa
At University of Tampa
At University of Tampa
At University of Tampa
At University of Tampa
Ferman Center of Arts
At University of Tampa
At University of Tampa
At University of Tampa
At University of Tampa
At University of Tampa
At University of Tampa
At University of Tampa
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$1767

 • $816
  លំនៅដ្ឋាន
 • $677
  ម្ហូបអាហារ
 • $98
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $176
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?