ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

University of York

United Kingdom
video Bg

University of York

United Kingdom
video Bg

University of York

United Kingdom
video Bg

University of York

United Kingdom
Overview

Overview

The University of York is a world-leading Russell Group university with a global reputation for inspirational and life-changing research. The prestigious Russell Group represents 24 leading UK universities committed to maintaining the highest academic standards in both teaching and research. The university is located in the historic city of York, which is regularly named one of the best places to live and visit in the UK.

The university offers over 250 undergraduate degrees as well as postgraduate taught and research degrees across sciences, arts and humanities, and social sciences. York offers a portfolio of postgraduate online and distance learning courses. Free, short online courses, known as MOOCS, are also available, which offer an interactive higher education experience. Its International Pathway College provides a route for international students to certain undergraduate and postgraduate degrees. Progression to these courses is guaranteed for students who complete their pathway course.

York is consistently highly ranked as one of the top UK universities. It was 20th in the Guardian University Guide Rankings for 2020 and 22nd in The Times and Sunday Times University League Table 2019.

As a campus-based university students can explore the cultural offerings of a thriving city whilst being part of an exciting student community on a diverse campus. The campus is an inclusive environment with an international community of more than 18,000 students from over 140 countries.

York is one of only a few UK universities to have a college system. The colleges are more than just on-campus accommodation. They provide students with a support network and a variety of events and activities to enjoy from the moment students arrive.

York is a great base from which students can explore the stunning scenery of Yorkshire and further afield. Great rail and transport networks also mean that other major cities including Leeds, Manchester and London are just a short train ride away.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of York is a high-performing Russell Group university with a global reputation for inspirational and life-changing research. The university is located in the historic city of York, which is regularly named one of the best places to live and visit in the UK. Students can rest assured in the knowledge that student-friendly York is a safe city with the lowest recorded crime rates in England and Wales in the areas where students live during the academic year (The Complete University Guide 2020). The city also has much to offer students in the way of cafes, restaurants and entertainment venues.

The university offers over 250 undergraduate degrees as well as postgraduate taught and research degrees across sciences, arts and humanities, and social sciences. York offers a portfolio of postgraduate online and distance learning courses. Free, short online courses, known as MOOCS, are also available. The university's International Pathway College provides foundation pathways and pre-sessional language courses for international students to certain undergraduate and postgraduate degrees. Progression to these courses is guaranteed for students who complete their pathway course.

York is consistently ranked as one of the top UK universities. It was 16th in the UK in the Guardian University Guide Rankings 2021 and 16th in the UK in the Times Higher Education World University Rankings 2021. The university has been ranked in the top 20 of the most targeted universities by the top 100 graduate employers according to the latest High Fliers report (The Graduate Market in 2021). As a campus-based university, students can explore the cultural offerings of a thriving city whilst being part of an exciting and diverse student community. The campus is an inclusive environment with excellent student support and an international community of more than 20,000 students from over 150 countries.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of York is an internationally acclaimed institution, located in Yorkshire, England. It is part of the prestigious Russell Group of 24 leading UK universities, which uphold rigorous academic standards among its members, promoting world-class research and the highest levels of teaching.

The University offers a comprehensive portfolio of degree courses, spanning three academic faculties the Faculty of Arts and Humanities the Faculty of Sciences the Faculty of Social Sciences. There are over 250 undergraduate courses to choose from, as well as taught postgraduate programmes and research degree options. Additionally, there are interactive online postgraduate courses, and a selection of free short courses for continued professional development and personal interest.

The University's International Pathway College offers an alternative route towards enrolment to degree level study, with pathway courses which guarantee progression to degree level study upon completion.

The campus is located in the historic city of York, and sits within 200 hectares of beautifully landscaped grounds, offering on-site accommodation and facilities. There are around 20,000 students, representing over 150 countries globally. Most live in the surrounding city, which is a diverse and dynamic hub of activity with much to discover and is frequently ranked as one of the best student cities in the UK. York is a great location from which to access the best places in the UK. Students are only a short journey from the beautiful landscapes of the Yorkshire Dales, and are well-placed to explore further afield since the city is well-connected to the rest of the country by public rail networks.

In the Guardian University Guide 2022 the University of York ranked as joint 18th in the UK. A degree from the University of York is an internationally recognised qualification from a top institution, which makes graduates highly desirable to future employers.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of York's founding principles of equality and opportunity for all are underpinned by the highest academic standards. A prestigious member of the research-led Russell Group, York is the proud home of over 20,000 students from more than 150 countries, each contributing to its inclusive community.

York challenges students to dream big and think critically. The university works in partnership with institutions across the world, pioneering solutions to society's most pressing global challenges. It builds these global connections and research activities into its teaching and co-curricular opportunities.

York Futures, an award-winning personal development programme created together with top employers, prepares students for employment and further study.

The University's unique college system provides a wealth of social activities and a supportive environment for all. Students become a member of one of 11 colleges, each of which encourages inclusivity and a sense of community. Over 250 societies and sports clubs make it easy for new students to integrate and feel at home throughout their studies. Upon graduation, students become part of an active network of over 135,000 alumni.

Close to the historic city centre, the University's beautiful parkland campus is home to a rich variety of wildlife, with lakes, wetlands, a tree trail, and a bird sanctuary. York is flourishing, safe and student-friendly and was recently named the best large UK city to visit (Which? 2022).

With excellent transport links to the rest of the country, the city has a vibrant social scene, offering shops, clubs, museums, bars, restaurants and activities for all. Frequent festivals, sporting events and cultural activities ensure it's big enough to feel lively but small enough to feel like home.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Recent developments on campus include:

New accommodation

There will be 1,400 new student bedrooms on campus, and more flexible social spaces when two new colleges are formed. In addition, there are upgrades being undertaken to a number of colleges including updating kitchens and bathrooms.

York Management School

As the Management School expands, it is being moved to a larger facility. There will be more teaching and learning spaces, flexible working spaces and outdoor social areas.

New chemistry research building

The Dorothy Hodgkin Building has doubled in size with a new laboratory space built to house 100 researchers.

Show more +Show less -
What's new

What's new

The university is currently undergoing a period of unprecedented expansion and renewal. Recent developments on campus include:

New accommodation

1,400 brand new student bedrooms are being developed on campus, including the creation of central hub community spaces when two new colleges are formed. There are also continued upgrades to a number of existing colleges, including updating kitchens, bathrooms and shared spaces.

York Management School

As the Management School expands, it is being moved to a larger facility which will provide an exciting space for staff and students to work collaboratively in research, teaching and engagement with other academic and non-academic partners.

New chemistry research building

The Dorothy Hodgkin Building has doubled in size with a new laboratory space built to house 100 researchers.

York Institute for Safe Autonomy building

Due to open in October 2021 the new facility on campus will be a world-leading ecosystem for research and innovation, education, public engagement, and commercial realisation.

Show more +Show less -
What's new

What's new

In recent years, the University of York has invested heavily in its infrastructure and new teaching facilities, to ensure that the resources available to its students remain cutting-edge in this modern university learning environment. Recent developments on campus include:

New accommodation

There will be 1,400 new student bedrooms on campus, and more flexible social spaces when two new colleges are formed. In addition, there are upgrades being undertaken to a number of colleges including updating kitchens and bathrooms.

York Management School

As the Management School expands, it is being moved to a larger facility. There will be more teaching and learning spaces, flexible working spaces and outdoor social areas.

New chemistry research building

The Dorothy Hodgkin Building has doubled in size with a new laboratory space built to house 100 researchers.

Institute for Safe Autonomy

The University is developing a new centre to place York at the forefront of research into the safe operation of robotics and autonomous systems.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Campus investment

As part of the University's vision for a 21st-century campus, York continues to invest in new facilities.

 • Increased accommodation: Two brand new colleges launched in 2022 provide around 1,400 additional student bedrooms and modern community spaces.
 • School for Business and Society building: The new Church Lane building features bespoke teaching and learning spaces, with a modern and flexible working environment and innovative outdoor social spaces.
 • York Institute for Safe Autonomy: Set to open in 2022, the new facility will be a world-leading ecosystem for research and innovation, education, public engagement, and commercial realisation.
 • New biomolecular research building: The Eleanor and Guy Dodson Building recently opened on campus, providing access to state-of-the-art facilities for determining protein structures.
 • New Student Centre building: Plans are in place for a brand-new GBP 35 million student centre, which will act as a hub for the student community.

Academic schools

York has launched three new schools bringing together its collective knowledge and expertise, to create fresh and distinctive new collaborative research and teaching opportunities.

 • The School for Business and Society: bringing together expertise in management, social policy and social work.
 • The School of Arts and Creative Technologies: bringing together expertise in music, theatre, film, television, and interactive media.
 • The School of Physics, Engineering and Technology: bringing together expertise in engineering and physics.

Modularisation and semesterisation

In 2023/24, York will change the structure of its academic year to a semester model. Each semester will consist of:

 • One week for induction
 • 11 weeks of teaching
 • Four weeks for assessments

This is designed to align better with international partners and help facilitate student exchanges. Modules will also be standardised, giving students the opportunity to take modules across academic disciplines.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

The University of York is renowned for excellent teaching. It was awarded Gold in the Teaching Excellence Framework (TEF), with praise being given for the outstanding outcomes for students from all backgrounds. It was awarded 16th place in the Europe Teaching Rankings (Times Higher Education Europe Teaching Rankings 2019) and ranked 134th in the QS World University Rankings for 2019.

It also has an outstanding reputation for research and the expertise of its faculty in this regard. This feeds directly into the teaching and facilitation that students receive. Students will study and learn with active researchers on some of the most exciting and cutting-edge research. In the Research Excellence Framework (2014), the university was ranked 10th for the impact of their research and 14th overall in the UK.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

The University of York is renowned for excellent teaching. It was awarded Gold in the Teaching Excellence Framework (TEF), with praise being given for the outstanding outcomes for students from all backgrounds. It was awarded 133rd place in the Times Higher Education World University Rankings 2021 and ranked 150th in the QS World University Rankings 2021. 26 of York's subjects featured in the QS World University Rankings by Subject 2021, these included four in the top 50 – archaeology (12), English language and literature (22), Social policy and administration (22) and history (46). An additional five are in the top 100, namely sociology (72), linguistics (85), psychology (86) and development studies (51-100). The university also has an outstanding reputation for research and the expertise of its faculty in this regard. This feeds directly into the teaching and support that students receive. Students will study and learn with active researchers on some of the most exciting and cutting-edge research. In the Research Excellence Framework (2014), the university was ranked 10th for the impact of their research and 14th overall in the UK.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

The University of York is renowned for delivering an excellent standard of teaching. In recent years it has performed extremely well in national assessment surveys, and has received particular praise for the consistency of teaching across all departments. The faculty works very hard to maintain this quality of tuition and is always seeking new ways to improve. The University was awarded 16th place in the Europe Teaching Rankings (Times Higher Education Europe Teaching Rankings 2019) and ranked 151st in the QS World University Rankings for 2022.

It also has an outstanding reputation for research and the expertise of its faculty in this regard. Students will study and learn with active researchers, conducting work on some of the most exciting and cutting-edge issues in current times. This feeds directly into the teaching and course content, and students benefit from their tutors' academic insights and professional expertise. In the most recent Research Excellence Framework (2014), the University was ranked 10th for the impact of their research and 14th overall in the UK.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Nurturing independent minds and a strong collective spirit, the University of York empowers people from all backgrounds to flourish. As a high-performing Russell Group university, York's ground-breaking research underpins its inspiring teaching, challenging students to dream big, think critically and change the world.

Throughout their studies, students study and learn with active researchers conducting work on some of the most exciting and cutting-edge issues in current times. This feeds directly into the teaching and course content, so students benefit from their tutors' academic insights and professional expertise. York also works closely with industry, governments, and international organisations to ensure that graduates have the skills they require. Many courses are accredited by professional bodies.

Students not only become specialists in their field but also develop vital skills ready for the world of work. Through group work and independent study, York students develop the problem-solving, analytical, team working, and leadership skills needed to thrive in their chosen career.

Research and teaching excellence

York's focus on teaching and research excellence has resulted in consistently high rankings in the UK and a first-class reputation globally:

 • A global top 150 university in the Times Higher Education's World University Rankings 2023
 • Top of the Russell Group for 'Academic support' of institutions included in the 2021 National student survey
 • 10th for research impact in the Times Higher Education's ranking of the 2021 Research Excellence Framework (REF 2021)
 • 17th overall in the Times Good University Guide (2023)
 • Nine subjects in the UK top 10 in the Complete University Guide (2022)

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Library

The main campus library is the JB Morrell library, which holds more than one million print books, as well as journals both print and electronic. The library is open 24 hours a day, 362 days of the year.

Accommodation

Centred around nine colleges, accommodation includes a variety of room types and options to suit different budgets. Each college offers a welcoming and supportive community with opportunities for students to meet new people.

Sports Facilities

York Sports Village is a new GBP 9 million sports facility featuring a 25-metre pool and full-size 3G Astroturf pitch. There is also a fitness suite with 100 computerised stations, and spaces for classes such as yoga, as well as sauna and steam rooms.

Shopping and Eating on Campus

Campus is full of interesting places for shopping, eating and drinking. There are three supermarkets on campus where students can get groceries and university merchandise. There are cafes in the library, sports centre, and in various departments and colleges. Further details about food and drink on campus are on the university website.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Library

The main campus library is the JB Morrell library, which holds more than one million print books, as well as journals both print and electronic. The library is open 24 hours a day, 362 days of the year.

Accommodation

Centred around nine colleges, the university's accommodation includes a variety of room types and options to suit different budgets. Each college offers a welcoming and supportive community with opportunities for students to meet new people.

Sports Facilities

York Sports Village is a new GBP 9 million sports facility featuring a 25-metre pool and full-size 3G Astroturf pitch. There is also a fitness suite with 100 computerised stations, and spaces for classes such as yoga, as well as sauna and steam rooms.

Shopping and Eating on Campus

Campus is full of interesting places for shopping, eating and drinking. There are three supermarkets on campus where students can get groceries and university merchandise. There are cafes in the library, sports centre, and in various departments and colleges.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Library

The main campus library is the JB Morrell library, which holds more than one million print books, as well as both printed and digital journals. The library is open 24 hours a day, 362 days of the year.

Accommodation

Centred around ten colleges, accommodation includes a variety of room types and options to suit different budgets. Each college offers a welcoming and supportive community with opportunities for students to meet new people.

Sports Facilities

The University recently opened its new GBP 9 million sports centre, York Sports Village, a state-of-the-art facility which includes a fully-equipped fitness suite with sauna and steam rooms, a full-size 3G Astroturf pitch and a 25-metre swimming pool.

Shopping and Eating on Campus

The campus is full of interesting places for shopping, eating and drinking. There are three supermarkets on site where students can get groceries and university merchandise. There are also cafes in the library, sports centre, and in various departments and colleges. Further details about food and drink on campus are on the university website.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The University of York's idyllic campus provides everything a student needs to make the most of their university experience.

Accommodation

York's accommodation is centred around 11 colleges, each offering a welcoming, supportive community. There's a variety of room types and options to suit every budget.

Sport and fitness

The University's award-winning sports facilities are recognised as some of the best in the region, helping students to unwind and stay healthy. Facilities include a competition-standard swimming pool, floodlit 3G football pitches, an Olympic-sized outdoor velodrome, a floodlit road cycle circuit, an athletics stadium and 39 acres of grass playing fields.

Library

The main campus library holds more than one million print books, as well as printed and digital journals. It also offers a range of study areas from silent study zones to innovative thinking spaces. There's also access to several specialist libraries on campus and in the city centre.

Food and drink

The campus has plenty of interesting and relaxing places to eat and drink. There are two supermarkets on site where students can pick up their groceries and essentials.

Culture and entertainment

The University is home to a range of facilities to help students unwind including its very own student-run theatre and cinema. Free open lectures and exhibitions also offer students an opportunity to hear about research at York. With over 250 student-run societies and over 65 sports clubs there are plenty of opportunities for students to try something new.

Getting around

The campus is situated within walking distance of the bustling city centre. York is a contemporary, student-friendly city, renowned for its rich history and heritage. With excellent transport links, York students also enjoy easy access to major cities like London and Manchester, as well as Yorkshire's beautiful countryside.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

There are several different scholarships available specifically to international students:

At undergraduate and postgraduate level, the university offers over 100 awards. For those international students starting university in the 2020/2021 academic year, the following scholarships are on offer:

Academic Excellence Scholarships

Offered to over 100 international students, these prestigious scholarships offer a tuition fee discount to recognise academic excellence. With funding ranging from GBP 2,500 to GBP 10,000, undergraduate and postgraduate taught students starting their studies in 2020 may be eligible for this award. Details on eligibility criteria can be found on the university’s website.

Vice- Chancellor’s Scholarships

Ten prestigious scholarships are available for the highest achieving undergraduate and postgraduate taught students. These scholarships are worth GBP 5000 per year for up to three years.

Albukhary Scholarships

The university offers five Sharifah Sofia Albukhary scholarships to undergraduate students in need of financial support to further their education. This scholarship is open to country specific applicants, and grants students awards ranging from GBP 31,250 (plus a full tuition fee waiver) to GBP 75,000.

Departmental Scholarships

The university also offers departmental scholarships which can be combined with the academic excellence awards. Information on availability can be found on the individual department pages.

Overseas Research Scholarships

International students interested in studying for a PhD, can consider applying for the Overseas Research Scholarship provided by York Graduate Research School. This competitive scholarship provides a regular financial sum of money in line with UKRI rate, as well as a research training support grant covering 100 percent of the student’s tuition fees for the duration of enrolment.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

There are a number of scholarships available specifically for international students. Students can check the university website for eligibility requirements and applicable deadlines.

Be Exceptional Scholarships

The Be Exceptional scholarships offer a tuition fee discount in recognition of achievement. They are available to both undergraduate and postgraduate taught students.

Vice-Chancellor's Scholarships

The Vice-Chancellor's scholarships offer a tuition fee discount for high-achieving undergraduate and postgraduate taught students.

Equal Access Scholarships

The Equal Access scholarship awards completely free tuition, as well as a maintenance award towards living costs to asylum seeker students wanting to pursue an undergraduate degree programme. Further eligibility requirements and details are available on the university website.

Albukhary Scholarships

The university offers six Sharifah Sofia Albukhary Scholarships to undergraduate students in need of financial support to further their education. This scholarship is open to country-specific applicants and grants students awards ranging from GBP 31,250 to GBP 75,000 (plus a full tuition fee waiver).

Overseas Research Scholarships

International students interested in studying for a PhD can consider applying for the Overseas Research Scholarship provided by York Graduate Research School. This competitive scholarship provides a regular financial sum of money in line with UKRI rate, as well as a research training support grant covering 100 percent of the student's tuition fees for the duration of enrolment.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

There are a number of scholarships available specifically to international students.

Be Exceptional scholarships

The Be Exceptional scholarships offer support to international students to help them achieve their goals at the University of York. They are available to undergraduate and postgraduate taught students starting in 2022 during their first year of study. Details are available on the Be Exceptional scholarships page of the university website.

Vice-Chancellor's scholarships

By applying to the Be Exceptional scholarships, you will also automatically be considered for the prestigious Vice-Chancellor's scholarships. These scholarships offer a tuition fee discount for high-achieving undergraduate and postgraduate taught students starting in 2022.

Equal Access Scholarships

This scholarship awards a total fee waiver, meaning no tuition fees, plus a maintenance award towards living costs. It is awarded to applicants who are seeking refuge in the UK and wanting to pursue an undergraduate degree programme, starting in 2022. Further eligibility requirements and details are available on the University website.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

As a university for public good, York offers a wide range of scholarships and awards to help talented students from all backgrounds achieve their goals. As well as offering subject and country-specific awards, the University recently launched two new scholarships to celebrate its 60th anniversary.

Be Exceptional 60th Anniversary Scholarships

The Be Exceptional 60th Anniversary Scholarships offer a GBP 7,500 tuition fee discount in the first year to help high-achieving undergraduate students reach their goals at the University of York. Details are available on the Be Exceptional 60th Anniversary Scholarships page of the University website.

Postgraduate 60th Anniversary Scholarships

York's Postgraduate 60th Anniversary Scholarships offer a tuition fee discount of GBP 5,000, GBP 7,500 or GBP 10,000 to high-achieving postgraduate students. If York makes you an offer, you will be considered for this scholarship automatically. Further details can be found on the Postgraduate 60th Anniversary Scholarships page of the University website.

Equal Access Scholarships

As a University of Sanctuary, York is proud to award Equal Access Scholarships which are awarded to students who are seeking refuge in the UK and who want to pursue an undergraduate degree programme. York also provides bursaries for refugee students and dedicated advice and support for all sanctuary-seeking students and applicants.

Chevening Scholarships

York is also a popular destination for Chevening Scholars and is proud to be a Chevening partner institution. Chevening Scholarships enable outstanding emerging leaders from all over the world to pursue a one-year Masters degree in the UK. They are typically awarded to people who have the passion, ideas and influence to create a better future.

Show more +Show less -
Student support

Student support

Student Hub

The best place to go for support and advice is the Student Hub on campus. Here, specialist advisers can provide advice and information to help students manage their wellbeing as well as offer guidance and information on practical matters.

Academic Supervisors

Each student will have an academic supervisor who they can contact about anything they might need to succeed academically. They advise students on their academic progress and can help with personal development.

International Student Support

There is specific support available to international students, from immigration advice to assistance with settling into life at York. Students can join the International Students’ Association to make friends from overseas, or join any of the over 200 societies on campus. The International Student Support Team can also offer support with practical matters such as access to healthcare and accommodation for visiting family members.

Open Door

Open Door are a team of professionals who are able to offer psychological and mental health support to all registered students. It is a completely confidential service and available by appointment.

Students’ Union

The University of York Students' Union, better known as YUSU, helps students to make the most of their time at university. They represent student views and play a huge part in the vibrant student experience at York both on and off campus.

YUSU is run for, with and by students. They help students to share ideas, create change, gain new skills and access support.

Show more +Show less -
Student support

Student support

Student Hub

The best place to go for support and advice is the Student Hub on campus. Here, specialist advisers can provide advice and information to help students manage their well-being as well as offer guidance and information on practical matters.

Academic Supervisors

Each student will have an academic supervisor who they can contact about anything they might need to succeed academically. They advise students on their academic progress and can help with personal development.

International Student Support

There is specific support available to international students, from immigration advice to assistance with settling into life at York. Students can join the International Students' Association to make friends from overseas, or join any of the over 200 societies on campus. The International Student Support Team can also offer support with practical matters such as access to healthcare and accommodation for visiting family members.

Open Door

Open Door is a team of professionals who offer psychological and mental health support to all registered students. It is a completely confidential service and available by appointment.

Students' Union

The University of York Students' Union, better known as YUSU, helps students to make the most of their time at university. They represent student views and play a huge part in the vibrant student experience at York, both on and off campus.

YUSU is run for, with and by students. They help students to share ideas, create change, gain new skills and access support.

Show more +Show less -
Student support

Student support

Student Hub

The best place to go for support and advice is the Student Hub on campus. Here, specialist advisers can provide advice and information to help students manage their wellbeing as well as offer guidance and information on practical matters.

Academic Supervisors

Each student will have an academic supervisor who they can contact about anything they might need to succeed academically. They advise students on their academic progress and can help with personal development.

International Student Support

There is specific support available to international students, from immigration advice to assistance with settling into life at York. Students can join the International Students' Association to make friends from overseas, or join any of the over 200 societies on campus. The International Student Support Team can also offer support with practical matters such as access to healthcare and accommodation for visiting family members.

Open Door

Open Door are a team of professionals who are able to offer psychological and mental health support to all registered students. It is a completely confidential service and available by appointment.

Students' Union

The University of York Students' Union, better known as YUSU, helps students to make the most of their time at university. They represent student views and play a huge part in the vibrant student experience at York both on and off campus.

YUSU is run for, with, and by students. They help students to share ideas, create change, gain new skills and access support.

Show more +Show less -
Student support

Student support

Moving to another country can be daunting, but York offers plenty of help. From mental health support to financial advice, York's network of support services is there to help students get the best out of their time at university.

International student support

York offers dedicated international student support to provide vital help to students coming from overseas. This ranges from advice on visas and healthcare to opening bank accounts and organising travel. The University also provides a free airport collection service from Manchester Airport, facilities to practice faith and more.

A range of pre-sessional English language courses and international pathway courses is available through the International Pathways College. These courses are designed to improve students' study, academic and English language skills, with the aim of progressing onto degree courses.

Health and wellbeing

There's a healthcare centre close to campus which offers doctor's appointments and a repeat prescription service. York's Open Door team, consisting of mental health practitioners and student wellbeing officers, also provide support to registered students experiencing psychological or mental health difficulties. They can work with external support services if students are receiving therapeutic or medical help for a long-term condition. York's student-run Nightline provides a confidential listening and information service.

Study support

Each student is designated an academic supervisor who can be contacted for support. Supervisors advise students on their academic progress and can help with personal development. Students can also access free skills advice through the Academic Skills Community which provides online resources, workshops and 1:1 support on areas like English and Maths.

Additional support

Help with personal matters, academic issues and the transition to university life is also available from staff within the Colleges, the Student Hub and the Students' Union Advice and Support Centre.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

The University of York has an excellent reputation for graduate outcomes. It is among the top 20 universities which are targeted by the greatest number of leading employers (The Graduate Market in 2019, High Fliers).

It ranks amongst the best in the UK for teaching and graduate statistics. In 2017, 94% percent of York graduates were either pursuing further study or in employment six months after graduating. (Destinations of Leavers from Higher Education Survey 2016/17 (HESA) full-time UK students)

York Futures, the employability programme run by the university, helps students to understand their options, reflect on their experiences and make plans for securing their desired graduate outcomes. Students can also benefit from resources such as CV help, networking and careers events.

The University of York also provides supported opportunities such as placements, studying abroad or volunteering for community and education projects. These experiences enhance students’ global perspective, making them stand out as exceptional candidates to employers.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

The University of York has an excellent reputation for graduate outcomes. It is among the top 20 universities which are targeted by the greatest number of leading employers (The Graduate Market in 2019, High Fliers).

It ranks amongst the best in the UK for teaching and graduate statistics. In 2017, 94% percent of York graduates were either pursuing further study or in employment six months after graduating. (Destinations of Leavers from Higher Education Survey 2016/17 (HESA) full-time UK students)

York Futures, the employability programme run by the university, helps students to understand their options, reflect on their experiences and make plans for securing their desired graduate outcomes. Students can also benefit from resources such as CV help, networking and careers events.

The University of York also provides supported opportunities such as placements, studying abroad or volunteering for community and education projects. These experiences enhance students' global perspective, making them stand out as exceptional candidates to employers.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

The University of York has an excellent reputation for graduate outcomes. It is among the top 20 universities which are targeted by the greatest number of leading employers (The Graduate Market in 2019, High Fliers).

It ranks amongst the best in the UK for teaching and graduate statistics. In 2017, 94 per cent of York graduates were either pursuing further study or in employment six months after graduating. (Destinations of Leavers from Higher Education Survey 2016/17 (HESA) (full-time UK students)).

York Futures, the employability programme run by the University, helps students to understand their options, reflect on their experiences and make plans for securing their desired graduate outcomes. Students can also benefit from resources such as CV help, networking and careers events.

The University of York also provides supported opportunities such as placements, studying abroad, or volunteering for community and education projects. These experiences enhance students' global perspective, making them stand out as exceptional candidates to employers.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

As a Russell Group university, York is a popular choice for many top recruiters, from large corporations to charities and third-sector employers.

As a result, York often appears among the most targeted universities by the UK's leading graduate employers, according to annual graduate market reports by High Fliers. York students typically progress to successful careers, with 93 percent of graduates entering work or further study within 15 months of graduating (HESA Graduate Outcomes Survey 2018/19).

Employment and careers support

The University's Careers and Placements and faculty career teams support students every step of the way. Students can access tailored support and advice to create a well-thought-out career plan.

All students can take part in the award-winning York Strengths Programme. This carefully crafted programme helps students identify their strengths and stand out to employers. York's award-winning employability programme York Futures offers a range of activities to help undergraduate students understand their options and plan for a career they'll thrive in.

York students have many opportunities to network with employers and gain valuable professional experience through careers fairs, employer-led events, networking meetings, placements, studying abroad, internships or volunteering. These experiences enhance students' global perspectives, making them stand out as exceptional candidates to employers around the world.

After graduation

After students graduate, they join the York Alumni Association, a dynamic community of over 135,000 alumni in more than 180 countries. All alumni maintain lifelong access to the University's career support and global networking opportunities. Masters discounts are also available for those wishing to explore further study.

Show more +Show less -
2585
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United Kingdom

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
139th  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

Join us at University of York - Sociology Department
Join us at University of York
Join us at University of York
Join us at University of York
Join us at University of York - Electronics Department
Join us at University of York
International Student Experiences at University of York
Join us at University of York
Join us at University of York
Join us at University of York
Join us at University of York
Join us at University of York
Join us at University of York - Central Hall
Join us at University of York
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ£1355

 • £474
  លំនៅដ្ឋាន
 • £559
  ម្ហូបអាហារ
 • £88
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • £234
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?