ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

UNSW Global

Australia
video Bg

UNSW Global

Australia
Overview

Overview

Unlocking students' full potential, UNSW Global is a leading Australian international education provider.

A not-for-profit organisation, wholly owned enterprise of the University of New South Wales, Sydney, UNSW Global offers a variety of expertly developed programmes to support students on their path to university.

UNSW is ranked in the top 50 universities worldwide (QS World University Ranking, 2020), and 24th in the world for employer reputation (QS Graduate Employability Rankings, 2020). UNSW has produced a number of Australian start-up founders and is a leader in innovative teaching and research.

UNSW Global is a leader in pathway programs being the first provider of foundation studies programs in Australia. The courses offered at UNSW Global provide students with the academic and study skills needed for university, whilst enhancing students' English proficiency.

With three types of foundation study programs to choose from, students attending UNSW Global benefit from studying in one of the world's most liveable cities. Sydney is rated as the 9th best student city in the world and those who attend UNSW Global can enjoy year-round amazing weather, with 236 days of sun in a multicultural and vibrant city.

UNSW Sydney is ranked as the 22nd most international university's in the world (Times Higher Education, 2019), and offers 23 subjects ranked in the top 50 globally (QS World University Rankings by Subject, 2020). Rated as the 5th safest city in the world, Sydney has more global firms than any other Australian city, making it an incredible location for networking opportunities, enabling students to stand out in the global job market.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Unlocking students' full potential, UNSW Global is a leading Australian international education provider.

A not-for-profit organisation, wholly owned enterprise of the University of New South Wales, Sydney, UNSW Global offers a variety of expertly developed programmes to support students on their path to university.

UNSW is ranked in the top 50 universities worldwide (QS World University Ranking, 2022), and 32nd in the world for employer reputation (QS Graduate Employability Rankings, 2022). UNSW has produced a number of Australian start-up founders and is a leader in innovative teaching and research.

UNSW Global is a leading provider in pathway programs, being the first to offer foundation studies programs in Australia. The courses offered at UNSW Global provide students with the academic and study skills needed for university, whilst enhancing students' English proficiency.

With three types of foundation study programs to choose from, students attending UNSW Global benefit from studying in one of the world's most liveable cities. Sydney is rated as the 8th best student city in the world (QS Best Student Cities 2022) and those who attend UNSW Global can enjoy year-round amazing weather, with 236 days of sun in a multicultural and vibrant city.

UNSW Sydney is ranked as the 22nd most international universities in the world (Times Higher Education, 2022), and offers 23 subjects ranked in the top 50 globally (QS World University Rankings by Subject, 2020). Rated as the 5th safest city in the world, Sydney has more global firms than any other Australian city, making it an incredible location for networking opportunities, enabling students to stand out in the global job market.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

UNSW Sydney was the first in the world to win the maximum QS Five Star plus rating for its teaching, facilities, research, employability, and innovation categories, according to QS Stars University Ratings 2020.

It is rated number one for research in Australia, and has proven to have had a highly positive impact on industry helping to solve social, economic, and environmental issues (Excellence in Research in Australia Report & National Engagement and Impact Assessment 2018/19).

Throughout their studies, students will be mentored by renowned educators and researchers committed to shaping a generation of individuals who are environmentally conscious, forward thinking, and socially engaged.

The combination of the institution's expertise with student ambition helps students create a bright future and make a real difference to the world.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

UNSW Sydney was the first in the world to win the maximum QS Five Star plus rating across teaching, facilities, research, employability and innovation categories, according to QS Stars University Ratings 2020.

The university is rated number one for research in Australia and has proven to have had a highly positive impact on industry, helping to solve social, economic, and environmental issues (Excellence in Research in Australia Report & National Engagement and Impact Assessment 2018-19).

Throughout their studies, students will be mentored by renowned educators and researchers committed to shaping a generation of individuals who are environmentally conscious, forward thinking, and socially engaged.

The combination of the institution's expertise with student ambition helps students create a bright future and make a real difference to the world.

Show more +Show less -
Diploma programs

Diploma programs

A UNSW diploma in business, computer science, engineering or science provides students with a fast track to success.

The programs are designed to provide international students with an alternative path for direct entry in to a UNSW degree. Successful completion of the 12-month program will allow students to progress into the second year of a bachelor's degree in business (commerce or economics), computer science, engineering or science at UNSW Sydney.

UNSW Global diploma students will:

 • Graduate within the same time period as UNSW students
 • Enjoy personalised attention with small tutorial classes and benefit from additional tutoring and consultation free of cost.
 • Have access to UNSW facilities and resources as UNSW students do
 • Earn two qualifications on completion of study, namely a diploma and bachelor's degree

Scholarships of up to AUD 7,500 are awarded to high achieving diploma students.

Note: Diploma in Business students must achieve an average of 60% across all diploma academic courses to be guaranteed entry into Second Year at UNSW. Students studying a Diploma in Computer Science, Engineering or Science must achieve a pass across all diploma courses to be guaranteed entry into Second Year at UNSW.

Show more +Show less -
Diploma programs

Diploma programs

A UNSW Diploma in architecture, business, computer science, engineering, media or science provides students with a fast track to success.

The programs are designed to provide international students with an alternative path for direct entry onto a UNSW degree. Successful completion of the 12-month program will allow students to progress into the second year of a bachelor's degree in business (commerce or economics), computer science, engineering or science at UNSW Sydney.

UNSW Diploma students will:

 • Graduate from their degree within the same time period as UNSW students
 • Enjoy personalised attention with small tutorial classes and benefit from additional
  tutoring and consultation free of cost
 • Have access to the same UNSW facilities and resources as UNSW students do

Scholarships of up to AUD 7,500 are awarded to high achieving diploma students.

Note: Diploma in Business students must achieve an average of 60 percent across all diploma academic courses to be guaranteed entry into second year at UNSW. Students studying a Diploma in computer science, engineering or science must achieve a pass across all diploma courses to be guaranteed entry into second year at UNSW.

Show more +Show less -
Foundation studies

Foundation studies

UNSW foundation studies was Australia's first foundation program and helps provide students with pathways to all bachelor's degrees at UNSW.

The duration of the program ranges from four to 15 months based on a student's English language and academic background. Through foundation studies programs, students will enjoy a smooth transition into UNSW and be able to meet all required academic demands for their chosen degree.

Foundation programs are taught to international students by experienced teachers in a diverse, engaging and supportive study environment. Students will also be supported throughout their study at UNSW Global through learning support resources, extra consultations, a study club and more.

More than 30,000 students have completed the program and have progressed on to university study and employment.

Show more +Show less -
Foundation studies

Foundation studies

UNSW Foundation Studies was Australia's first university foundation studies program and helps provide students with pathways to all bachelor's degrees at UNSW.

The duration of the program ranges from 4 to 15 months based on a student's English language skills and academic background. Through foundation studies programs, students will enjoy a smooth transition into UNSW and be able to meet all required academic demands for their chosen degree.

Foundation studies programs are taught to international students by experienced teachers in a diverse, engaging and supportive study environment. Students will also be supported throughout their study at UNSW Global through learning support resources, extra consultations, a study club and more.

More than 30,000 students have completed the program and have progressed on to university study and employment.

Show more +Show less -
English language courses

English language courses

UNSW Global's English pathway courses are developed to help international students improve their English language skills and meet UNSW English language entry requirements. They also help students prepare for success at university level study and in their career.

These courses are delivered by the first university languages centre of Australia. More than 4,000 students progress through these English language courses every year.

Classes are delivered for students at the UNSW campuses providing them access to the university's social surroundings and facilities.

International students who haven't met the English language entry requirements can choose from study options including the Essential Academic English (EAE), Foundation English Entry Courses (FEEC), Essential English (EE), Career English (CE) and University English Entry Courses (UEEC).

Show more +Show less -
English language courses

English language courses

UNSW Global's English pathway courses are developed to help international students improve their English language skills and meet UNSW English language entry requirements. They also help students prepare for success at university level study and in their career.

These courses are delivered by the first university languages centre of Australia. More than 4,000 students progress through these English language courses every year.

Classes are delivered for students at the UNSW campuses providing them access to the university's social surroundings and facilities.

International students who haven't met the English language entry requirements can choose from a variety of study options including the Essential Academic English (EAE), Foundation English Entry Courses (FEEC), and University English Entry Courses (UEEC).

Show more +Show less -
Admissions

Admissions

How to Apply

Step 1

Students must choose their UNSW Sydney degree program.

Step 2

Students who don't meet entry requirements for a degree can opt for a pathway program.

Step 3

Students must produce required certified documents for academic qualifications evidence of English language proficiency and passport, visa or birth certificate copies.

Step 4

Students can apply through email or online.

Step 5

Once the application is approved, students will receive a letter of offer. They must then accept the offer and pay the required deposit and fees for gaining admission.

Step 6

Students will receive an electronic Confirmation of Enrolment (CoE) from the UNSW admissions team.

Scholarships

 • UNSW Pathway Scholarship: UNSW Global awards up to AUD 7,500 to high-achieving international students towards their diploma or foundation programme tuition.
 • UNSW Global Academic Award: Students are awarded up to AUD 10,000 on completion of a UNSW Global foundation studies program to help progress to a UNSW bachelor's degree.

Show more +Show less -
Admissions

Admissions

How to Apply

Applicants to a course or program at UNSW will need to complete the following steps to gain admission into the university.

Step 1

Students can apply online and will need to provide their latest academic results (such as their high school reports, academic qualifications), evidence of English language proficiency (such as IELTS or TOEFL results), if available, and a copy of their passport.

Step 2

Once the application is received, it will be assessed. Eligible students will receive a letter of offer. They must then accept the offer and pay the required deposit and fees to gain admission.

Step 3

Students will receive an electronic Confirmation of Enrolment (CoE) from the UNSW admissions team.

Step 4

Students will be provided with information about their enrolment and orientation prior to starting their program of study.

Show more +Show less -
Location

Location

Sydney is the world's third most liveable city (Economist Intelligence Unit's Global Liveability Index 2019) and the world's 9th best student city (QS Best Student Cities 2019).

With year-round great weather, more than 100 beaches, tourist attractions like the Sydney Opera House, and a stunning harbour, it's easy to understand why people love the city of Sydney.

This global city is also an economic and financial powerhouse. It offers students numerous career and business opportunities, with it being home to more global firms than any city in Australia. It offers valuable networking opportunities and helps students stand out in the international job market.

Sydney is a multicultural home for many international students from across the world. In Sydney, there are more than 250 languages spoken.

There's always something for international students to do in Sydney and UNSW is in the heart of it all ideally situated close to the beaches and the CBD and easily accessible by public transport.

Show more +Show less -
Location

Location

Sydney is the world's eleventh most liveable city (Economist Intelligence Unit's Global Liveability Index 2021) and the world's 8th best student city (QS Best Student Cities 2022).

With year-round great weather, more than 100 beaches, tourist attractions like the Sydney Opera House and a stunning harbour, it's easy to understand why people love the city of Sydney.

This global city is also an economic and financial powerhouse. It offers students numerous career and business opportunities, with it being home to more global firms than any city in Australia. It offers valuable networking opportunities and helps students stand out in the international job market.

Sydney is a multicultural home for many international students from across the world, with more than 250 languages spoken.

There's always something for international students to do in Sydney and UNSW is in the heart of it all ideally situated close to the beaches and the CBD and easily accessible by public transport.

Show more +Show less -
3000
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Australia

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
At UNSW Global
Apply today to get started online
At UNSW Global
At UNSW Global
At UNSW Global
At UNSW Global
At UNSW Global
At UNSW Global
At UNSW Global
At UNSW Global
At UNSW Global
At UNSW Global
At UNSW Global
At UNSW Global
At UNSW Global
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$2462

 • $1030
  លំនៅដ្ឋាន
 • $898
  ម្ហូបអាហារ
 • $138
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $396
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក
ទទួលបានការអប់រំស្តង់ដារអូស្ត្រាលី ដោយធ្វើការសិក្សាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម

តើអ្នកមានបំណងចង់ទទួលបានការអប់រំស្តង់ដារអូស្ត្រាលី ដោយមិនធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមែនទេ? សិស្សនិស្សិត ឳពុកម្តាយ អាចជួបផ្ទាល់តំណាងសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម នៅសាលា ACE សាខាទួលទំពូង ដើម្បីសិក្សាបន្ថែមពីលក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យចូលសិក្សា ជម្រើសមុខវិជ្ជាសិក្សា ការសុំទិដ្ឋាការ និងលក្ខខណ្ឌទទួលបានអាហារូបករណ៍​នៅថ្ងៃទី 20 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 ចាប៉ពីម៉ោង 4:30-6:00 ល្ងាច

AU Phnom Penh, Cambodia 20th កុម្ភៈ 2023 04:30 PM - 06:00 PM
បង្ហាញពីការសិក្សា & ព័ត៌មានអាហារូករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ក្នុងប្រទេសវៀតណាម

ជួបជាមួយតំណាងសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ពីប្រទេសអូស្ត្រាលី ដែលនឹងមកធ្វើបទបង្ហាញពីការសិក្សាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម នៅសាលា ACE សាខាសៀមរាប។ សិស្សនិស្សិត ឳពុកម្តាយ នឹងមានឱកាសពិភាក្សាបន្ថែមពីលក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យចូលសិក្សា ជម្រើសមុខវិជ្ជាសិក្សា ការដាក់ទិដ្ឋាការ ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅថ្ងៃទី 23 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 ចាប់ពីម៉ោង 4:30 ដល់ 6:00 ល្ងាច

AU Siem Reap, Cambodia 23rd កុម្ភៈ 2023 04:30 PM - 06:00 PM

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?