ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
video Bg
video Bg
video Bg
video Bg
Overview

Overview

Victoria University is one of Australia’s few dual-sector universities, giving students unique access to a top-class education and vocational opportunities.

The Times Higher Education World University Rankings 2019 recognised Victoria University as a top 350 university, placing it inside the top 2% worldwide, and also 53rd in their Young University Rankings 2018.

Located in Melbourne, Victoria University has eight campuses in the city including three in the vibrant city centre, as well as a campus in Sydney. It welcomes over 11,2000 international students from over 100 different countries to create a truly global institution. Whilst many of these are based at partner universities in Asia and around the world, over 3,800 study in Melbourne.

Victoria University champions an innovative education system, with a ground-breaking first-year programme featuring a subject-by-subject style of teaching which aims to equip students with a range of practical, employable, independent skills.

Its unique role as a dual-sector university means students can choose between vocational education and training or undergraduate and postgraduate courses – all bases are covered in the hundreds of courses on offer. It offers more sports-related courses than any other institution in Australia, plus courses in computer science, engineering and technology are considered among the best in Australia by the Times Higher Education World University Rankings 2019. The Victoria University ethos focuses on pathways to university via its TAFE provider, Victoria University Polytechnic, and there are a wide range of ways the institution can help students reach their ultimate goals.

With an excellent reputation, world-class facilities and fantastic research opportunities provided by collaborations with organisations across the world, Victoria University programs give students an internationally-recognised education with huge potential attached.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Victoria University is one of Australia’s few dual-sector universities, giving students unique access to a top-class education and vocational opportunities.

The Times Higher Education World University Rankings 2019 recognised Victoria University as a top 350 university, placing it inside the top 2% worldwide, and also 53rd in their Young University Rankings 2018.

Located in Melbourne, Victoria University has eight campuses in the city including three in the vibrant city centre, as well as a campus in Sydney. It welcomes over 11,2000 international students from over 100 different countries to create a truly global institution. Whilst many of these are based at partner universities in Asia and around the world, over 3,800 study in Melbourne.

Victoria University champions an innovative education system, with a ground-breaking first-year programme featuring a subject-by-subject style of teaching which aims to equip students with a range of practical, employable, independent skills.

Its unique role as a dual-sector university means students can choose between vocational education and training or undergraduate and postgraduate courses – all bases are covered in the hundreds of courses on offer. It offers more sports-related courses than any other institution in Australia, plus courses in computer science, engineering and technology are considered among= the best in Australia by the Times Higher Education World University Rankings 2019. The Victoria University ethos focuses on pathways to university via its TAFE provider, Victoria University Polytechnic, and there are a wide range of ways the institution can help students reach their ultimate goals.

With an excellent reputation, world-class facilities and fantastic research opportunities provided by collaborations with organisations across the world, Victoria University programs give students an internationally-recognised education with huge potential attached.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Victoria University (VU) offers internationally recognised, world-class qualifications in Melbourne and Sydney, two of the world's most liveable cities. VU ranks among the world's top two per cent of universities according to the Times Higher Education World University Rankings 2021, has more than 100 years of experience, over 4,000 industry partnerships, and options for study in Australia or closer to international students' home countries.

The university's industry-focused courses cover a diverse range of subject areas including arts business and management computing and IT education engineering science health, nursing and dermal sciences biomedicine hospitality and tourism law and criminology and sport and exercise science. Many of these courses are offered as pathways across multiple levels of education, from vocational certificates and diplomas to higher education diplomas and degrees, as well as postgraduate study and research.

Foundation studies and English language courses are also offered through the highly ranked English language centre, VU English. VU's courses are designed with industry, and accredited by leading industry bodies, to ensure VU students are graduate-ready and sought-after in the global workforce.

By studying at VU, students will benefit from the university's revolutionary method of learning and teaching, the VU Block Model. Students also benefit from its strong industry partnerships, excellent facilities, and services and support. They will also be part of an inclusive student and alumni community that includes thousands of past and present international students all over the world.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Victoria University (VU) is an educational provider based in Australia that is in the top 2% of international universities and 56th among top universities under 50 years from around the world (Times Higher Education World University Rankings 2021).

The university has campuses across Melbourne and Sydney - cities ranked among the best in the world to study and live in.

Victoria University is a student-centred, innovative and supportive university. Through the revolutionary VU Block Model – a first in Australia. Students can immerse themselves in one subject at a time, without the conflicting demands of multiple subjects, but also manage work and life commitments.

This smarter way to take on tertiary study has resulted in soaring pass rates, an increase in grade averages, and recognition from the International Education Association of Australia Excellence Awards for innovation and excellence in education.

VU offers students a range of internationally recognised, industry-focused qualifications to choose from, covering undergraduate, postgraduate and research options on a range of subject areas including engineering, business & management, arts & humanities, computers and IT, education, sciences, health & biomedicine, nursing, hospitality & tourism, law & criminology and sport & exercise science.

VU's courses are designed with industry, and accredited by leading industry bodies, to ensure VU students are graduate-ready and sought-after in the global workforce. VU's superb state-of-the-art facilities and support services make for a smooth study experience while its

4,000 plus industry partnerships offer students real-world learning opportunities to help them gain the skills valued by employers. VU has been rated the best higher-education institution in Australia to equip students with employability skills.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Victoria University (VU) is a public government-funded university ranked in the top 2 percent of universities worldwide. VU is also ranked 63rd in the world in the Times Higher Education Young University Rankings 2022.

VU is a welcoming and inclusive university in Australia's highest-ranked student city, Melbourne. Australia is also ranked the safest country in the world for women, according to the 2019 Global Wealth Migration Review.

VU's facilities include contemporary learning spaces, simulation labs, robotics, high-performance testing, industry-supported facilities such as the Cisco cybersecurity centre and the SAP Next Gen Lab, and the latest technology for vocational skills development. The new VU City Campus houses the state-of-the-art, 5-star green-rated, 32-level VU City Tower in Melbourne's Central Business District.

With the VU Block Model, an Australian first, students focus on one or two subjects at a time, in small classes for four or eight weeks, depending on the course. Each four-week or eight-week ‘block' includes all required assessments and results.

With a high level of academic support, the VU Block Model helps students to adjust to university study in Australia. International students perform particularly well, with a pass rate of 94.4 percent and 57.8 percent of results being a distinction or above.

VU offers students a range of internationally recognised, industry-focused qualifications from vocational education to research. They can choose from qualifications in arts, business, management, education, engineering, health, biomedicine, IT, nursing, hospitality, tourism, law, criminology, sport and exercise science.

VU courses are designed with industry, and many are accredited by industry organisations improving employment outcomes for our graduates.

VU graduates are ranked 1 in Australia for employability skills. With more than 4000 industry partners VU ensures that courses are relevant to industry needs and that graduates are career ready.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Block Model success

VU became the first and only Australian university to teach first year undergraduate students in Block Model – with stellar results. International student pass rates have increased by 5.3% compared with 2017, with students achieving high distinctions rising by nearly five percentage points between 2017 and 2018, from 20.3% to 25%, and distinctions rising from 21.6% to 27.7%.

VU’s Australian-first Block Model pedagogy has now received one of the Victorian Government’s highest honours for excellence, the Victorian International Education Award (VIEA). It has also been recognised with an award for innovation from the International Education Association of Australia (IEAA). The IEAA also recognised the university’s new First Year College during the annual conference – which was attended by over 1,600 educational and government officials.

The Block Model of teaching (where students complete one unit at a time) provides students with small-size classrooms, assessment results within three days and workshops for leadership development.

Following its successful results, the Block Model will be introduced across all undergraduate and postgraduate programmes (by coursework) by 2020.

Global rankings for VU engineering and computer science

According to the Times Higher Education World University Subject Rankings 2019, Victoria University is among the world’s best universities in the subjects of engineering and technology – ranking in the 126-150 band - and computer science – ranking in the 151-175 band.

VU sends 21 students to NASA

In December 2018, VU sent 21 students from across disciplines on the trip of a lifetime to America’s space agency, NASA, and to Silicon Valley, the home of Google. VU is the first Australian university to embark on a NASA study mission, where students have been exposed to cutting-edge science and technology.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Block Model success

VU became the first and only Australian university to teach first year undergraduate students in Block Model – with stellar results. International student pass rates have increased by 5.3% compared with 2017, with students achieving high distinctions rising by nearly five percentage points between 2017 and 2018, from 20.3% to 25%, and distinctions rising from 21.6% to 27.7%.

VU’s Australian-first Block Model pedagogy has now received one of the Victorian Government’s highest honours for excellence, the Victorian International Education Award (VIEA). It has also been recognised with an award for innovation from the International Education Association of Australia (IEAA). The IEAA also recognised the university’s new First Year College during the annual conference – which was attended by over 1,600 educational and government officials.

The Block Model of teaching (where students complete one unit at a time) provides students with small-size classrooms, assessment results within three days and workshops for leadership development.

Following its successful results, the Block Model will be introduced across all undergraduate and postgraduate programmes (by coursework) by 2020.

Global rankings for VU engineering and computer science

According to the Times Higher Education World University Subject Rankings 2019, Victoria University is among the world’s best universities in the subjects of engineering and technology – ranking in the 126-150 band - and computer science – ranking in the 151-175 band.

VU sends 21 students to NASA

In December 2018, VU sent 21 students from across disciplines on the trip of a lifetime to America’s space agency, NASA, and to Silicon Valley, the home of Google. VU is the first Australian university to embark on a NASA study mission, where students have been exposed to cutting-edge science and technology.

Show more +Show less -
What's new

What's new

PG courses in Block Model

Building on the success of our award-winning Block Model for undergraduate courses, we are pleased to announce our Australian-exclusive way of learning is available across many of our postgraduate coursework offerings from Semester 1, 2021. With smaller, collaborative classes, you will focus on one or two units at a time instead of juggling traditional four units at once. Our timetabling also allows for greater flexibility and better work /life / study balance. Units will last either four or eight weeks depending on the course:

 • Four-week – arts, education, health, sport and exercise science courses
 • Eight-week – business and selected engineering and science courses.

READ MORE ABOUT PG BLOCK MODEL

VU's new vice-chancellor

VU has appointed its next vice-chancellor and president, Professor Adam Shoemaker. Marking a new era for the university. Professor Shoemaker, the Vice-Chancellor and President of Southern Cross University since 2016, will join VU on the 14th of December, bringing years of experience from senior leadership roles at many Australian universities.

DSR learning in 2021

While the Australian borders remained closed, you can still achieve a world-class Australian qualification at VU by studying online, with digitally-supported remote (DSR) learning. We will be offering all courses in DSR learning mode to international students currently inside Australia in Semester 1, 2021, and most courses in DSR learning mode for students outside of Australia, with the exception of vocational education and training courses, which are unavailable online.

Block Model success

VU has replaced passive learning such as large, impersonal lectures with smaller group lectures and students taking up one subject at a time over a time period of four weeks. Since the award-winning Block Model was launched in 2018, international students have seen to be performing better with a pass rate of 93 per cent, among which 53 per cent of results are at distinction or above. The immersive class environment goes beyond academic results and helps students become independent and confident problem solvers and learners, preparing them for their career.

VU was awarded the IEAA Excellence Award in 2018 for its Block Model of teaching and its First Year College that helps students transition into university successfully, by The International Education Association of Australia (IEAA). It also awarded VU's Australia-first pedagogy for its innovation.

Show more +Show less -
What's new

What's new

ORT learning in 2021

Until the Australian borders open again, VU is offering a selection of courses via Online Real Time (ORT) learning. This option allows students to commence their studies in their home country and then complete their qualification in Melbourne as soon as it is safe to travel to Australia. ORT learning maintains a classroom environment using Zoom and allows students to take part in group discussions, interact with classmates and get immediate feedback. There is a small number of students in each virtual classroom. Courses available online include:

 • College of Engineering and Science

 • College of Health and Biomedicine

 • College of Sport and Exercise Science

 • VU Business School

 • VU College (including higher education diplomas, English language and foundation studies)

Vocational education and training courses are not available online.

For international students in Australia, the university is currently offering online real-time learning across its comprehensive course range. The university will return to on-campus, in-person learning once local restrictions are eased.

No.1 for employability

VU graduates have been ranked Australia's most employable by more than 3,400 Australian employers. According to the 2020 Quality Indicators for Learning and Teaching Employer Satisfaction Survey, Australia's most in-depth survey of employer satisfaction, Victoria University ranked number one in Australia for employability skills at 92.8 per cent second for adaptive skills and collaborative skills and third for foundation skills. Employability skills rated students for being able to work under pressure, be flexible in the workplace, meet deadlines, grasp the nature of the business and demonstrate leadership skills.

In other fantastic news, Victoria University has been ranked third in Australia for learner engagement, and fifth for skills development, according to the Australian Government's 2020 Student Experience Survey (SES).

Show more +Show less -
What's new

What's new

New VU City Tower

The VU City Campus embodies the university campus of the future. It houses the state-of-the-art, 32-level VU City Tower in the heart of Melbourne's central business district (CBD) and legal precinct.

The brand-new VU City Tower demonstrates VU's commitment to sustainable business practices with its five-star green rating and integrated partnerships with ethical organisations.

VU City Campus represents the University vision to bring the future of learning to our students by integrating industry partnerships into the offered courses.

The City Tower is home to select university and TAFE courses in business, health, beauty, education and English language. With industry partners located on the doorstep and on campus, and contributing to the design of the courses, students will benefit from networks, practical experience and real-world expertise from day one.

No.1 for employability

VU graduates have been ranked Australia's most employable by more than 3,400 Australian employers. According to the 2021 Quality Indicators for Learning and Teaching Employer Satisfaction Survey, Australia's most in-depth survey of employer satisfaction, Victoria University ranked number one in Australia for employability skills at 92.4 per cent third for foundation skills and fourth for collaborative skills and overall satisfaction. Employability skills rated students for being able to work under pressure, be flexible in the workplace, meet deadlines, grasp the nature of the business and demonstrate leadership skills.

In other fantastic news, Victoria University has been ranked third in Australia for learner engagement, and sixth for skills development and teaching quality, according to the Australian Government's 2020 Student Experience Survey (SES). – VU has ranked first in those categories among the Universities in Victoria.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

VU enjoys an international reputation for excellence in teaching and research in a variety of fields, including engineering, business, education, information systems, and sport.

Block model teaching

The International Education Association of Australia (IEAA) awarded the university an IEAA Excellence Award in 2018 and recognised VU’s Block Model of teaching and its new First Year College, which is designed to support students to transition successfully to the rigours of university study. VU’s Australia-first pedagogy also received an award for innovation from the International Education Association of Australia.

The team

VU education is supported by a specialist academic workforce and world-class researchers. Its focus is on the many links between learning, teaching, study, disciplines, work and innovation. The team works on these links to enhance the student experience.

The team offers support with:

 • Technology-enhanced learning
 • Curriculum design
 • Teaching and learning policy issues

Quality of education

 • Programmes are created in line with the Australian Capabilities System (AQF) level.
 • VU's programmes align with professional accrediting bodies to permit successful students into professional bodies, fields, or industry which may have accreditation requirements or standards.

The VU Quality and Standards Framework guarantee high standards and quality in teaching and learning.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

VU enjoys an international reputation for excellence in teaching and research in a variety of fields, including engineering, business, education, information systems, and sport.

Block model teaching

The International Education Association of Australia (IEAA) awarded the university an IEAA Excellence Award in 2018 and recognised VU’s Block Model of teaching and its new First Year College, which is designed to support students to transition successfully to the rigours of university study. VU’s Australia-first pedagogy also received an award for innovation from the International Education Association of Australia.

The team

VU education is supported by a specialist academic workforce and world-class researchers. Its focus is on the many links between learning, teaching, study, disciplines, work and innovation. The team works on these links to enhance the student experience.

The team offers support with:

 • Technology-enhanced learning
 • Curriculum design
 • Teaching and learning policy issues

Quality of education

 • Programmes are created in line with the Australian Qualifications Framework (AQF) level.
 • VU's programmes align with professional accrediting bodies to permit successful students into professional bodies, fields, or industry which may have accreditation requirements or standards.
 • The VU Quality and Standards Framework guarantee high standards and quality in teaching and learning.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

VU is well reputed for its high- quality teaching and rigorous and engaging curriculum with contemporary delivery.

Block Model teaching

At VU, teachers know students by name. Class sizes are small to ensure students get to know their classmates and teacher and become a working team. If students face difficulty with a concept or a task, the teacher can provide them with support and help as and when needed. VU's focus on personalised attention for students and their learning success has helped improved student pass rates and grades. VU also enjoys high retention rates and student satisfaction owing to this model.

The team

VU education is supported by a specialist academic workforce and world-class researchers. Its focus is on the many links between learning, teaching, work and innovation. The team works on these links to enhance the student experience. The team offers support with:

 • technology-enhanced learning
 • curriculum design
 • teaching and learning policy issues
 • quality of education

Programs are created in line with the Australian Qualifications Framework (AQF) level.

VU's programs align with professional accrediting bodies to permit successful students into professional bodies, fields, or industry which may have accreditation requirements or standards.

The VU Quality and Standards Framework guarantee high standards and quality in teaching and learning.

Show more +Show less -
Block Model

Block Model

VU's multi-award-winning Block Model is now being delivered across all undergraduate and postgraduate coursework qualifications. With smaller, collaborative classes, students will focus on one or two units at a time instead of juggling four units at once. The university's timetabling also allows for greater flexibility and better work/life/study balance.

By studying in the VU Block Model, students have a better chance of achieving academic success. The current undergraduate pass rate is 93 per cent, with 53 per cent of those results a distinction or above, all achieved during the Covid-19 pandemic and studied via digitally-supported remote learning.

Block model benefits

Connection

With more focused timetables and collaborative classes with one group at a time, the Block Model gives students more time to connect with their peers, lecturers and industry partners, helping them to build strong professional networks.

Flexibility

The postgraduate Block Model courses give students the freedom to achieve a better work/life/study balance with more start dates, part- and full-time study, and remote delivery and on-campus options.

Focus

Block Model is designed to allow students to be more focused in both the four-week and eight-week modes, studying one or two units at a time instead of juggling the traditional four units at once.

VU has received numerous accolades for its Australian-exclusive pedagogy and First-Year College, which has been designed specifically for first-year students to make the transition to tertiary education easier. Awards include:

 • 2020 Australian Award for University Teaching by Universities Australia
 • 2018 International Education Association of Australia Excellence Awards – Innovation
 • Victorian International Education Awards – Excellence in International Education

Show more +Show less -
Block Model

Block Model

VU's multi-award-winning Block Model is now being delivered across all undergraduate and postgraduate coursework qualifications. With smaller, collaborative classes, students will focus on one or two units at a time instead of juggling four units at once. The university's timetabling also allows for greater flexibility and better work/life/study balance.

By studying in the VU Block Model, students have a better chance of achieving academic success. The current Higher Education pass rate is 94,4 per cent, with 57,8 per cent of those results a distinction or above.

Block model benefits

Connection

With more focused timetables and collaborative classes with one group at a time, the Block Model gives students more time to connect with their peers, lecturers and industry partners, helping them to build strong professional networks.

Flexibility

The postgraduate Block Model courses give students the freedom to achieve a better work/life/study balance with more start dates, part- and full-time study, and remote delivery and on-campus options.

Less stress, more focus

Block Model is designed to allow students to be more focused in both the four-week and eight-week modes, studying one or two units at a time instead of juggling the traditional four units at once.

VU has received numerous accolades for its Australian-exclusive pedagogy and First-Year College, which has been designed specifically for first-year students to make the transition to tertiary education easier. Awards include:

2021 Higher Education - Teaching and Learning Excellence award by Australian Financial Review

2020 Australian Award for University Teaching by Universities Australia

2018 International Education Association of Australia Excellence Awards – Innovation

Victorian International Education Awards – Excellence in International Education

Show more +Show less -
Study options

Study options

Study areas offered across VU’s colleges include…

Arts

VU rates 5 stars in the 2018 Good Universities Guide for skills development in areas including social work, humanities, and culture and social sciences.

Business

Some of the nation’s most progressive business programmes are offered at VU. The MBA offered by VU rates Tier 1 by CEO Magazine 2018.

Computers & IT

VU’s computer science discipline benefits from industry connections with global brands such as Amazon, SAP, Cisco, IBM, Microsoft, and Inspur. The discipline ranks in the 151-175 band globally by the THE 2019 subject rankings.

Education

VU’s education discipline ranks at 251-300 in the world according to the THE 2019 subject rankings. VU is one of the only universities in Australia to offer a Bachelor of Education (P-12), allowing gradates to teach at any school level.

Engineering & Science

VU achieved 5 stars in science and mathematics in the Good Universities Guide, 2018 for learner engagement. With state-of-the-art laboratories and cutting-edge programmes, VU was ranked in the 151-175 band for technology and engineering subjects in the 2019 THE subject rankings.

Health & Biomedicine

VU offers study options in areas including nursing, dermal sciences, and paramedicine. Its courses are accredited by reputable organisations including the Australia Psychology Accreditation Council. According to the Good Universities Guide 2018, VU health graduates achieve above national average employment outcomes and above average median starting salaries (A$64,700 versus A$59,000).

Law & Justice

VU provides a range of programmes for legal administration, legal practice, management or specialist roles, and its Law School is based in the heart of Melbourne’s legal precinct. Students have the opportunity to participate in local and international mooting competitions, including VU’s very own Kirby Moot Competition – the largest of its kind in Australia.

Sports & Exercise Science

The University is the nation’s largest provider of teaching programmes in the areas of sport and exercise science. VU offers students opportunities to learn at the workplace with more than 300 employers in the sport industry.

Trades

VU offers a range of study options in hospitality, building and construction, beauty, and more through Victoria Polytechnic.

Show more +Show less -
Study options

Study options

Study areas offered across VU’s colleges include…

Arts

VU rates 5 stars in the 2018 Good Universities Guide for skills development in areas including social work, humanities, and culture and social sciences.

Business

Some of the nation’s most progressive business programmes are offered at VU. The MBA offered by VU rates Tier 1 by CEO Magazine 2018.

Computers & IT

VU’s computer science discipline benefits from industry connections with global brands such as Amazon, SAP, Cisco, IBM, Microsoft, and Inspur. The discipline ranks in the 151-175 band globally by the THE 2019 subject rankings.

Education

VU’s education discipline ranks at 251-300 in the world according to the THE 2019 subject rankings. VU is one of the only universities in Australia to offer a Bachelor of Education (P-12), allowing gradates to teach at any school level.

Engineering & Science

VU achieved 5 stars in science and mathematics in the Good Universities Guide, 2018 for learner engagement. With state-of-the-art laboratories and cutting-edge programmes, VU was ranked in the 151-175 band for technology and engineering subjects in the 2019 THE subject rankings.

Health & Biomedicine

VU offers study options in areas including nursing, dermal sciences, and paramedicine. Its courses are accredited by reputable organisations including the Australia Psychology Accreditation Council. According to the Good Universities Guide 2018, VU health graduates achieve above national average employment outcomes and above average median starting salaries (A$64,700 versus A$59,000).

Law & Justice

VU provides a range of programmes for legal administration, legal practice, management or specialist roles, and its Law School is based in the heart of Melbourne’s legal precinct. Students have the opportunity to participate in local and international mooting competitions, including VU’s very own Kirby Moot Competition – the largest of its kind in Australia.

Sports & Exercise Science

The University is the nation’s largest provider of teaching programmes in the areas of sport and exercise science. VU offers students opportunities to learn at the workplace with more than 300 employers in the sport industry.

Trades

VU offers a range of study options in hospitality, building and construction, beauty, and more through Victoria Polytechnic.

Show more +Show less -
Study options

Study options

Study areas at VU include:

Arts

VU focuses on enabling students to put theory into practice while working on real-world projects.

Business

The VU MBA has a Tier 1 ranking in CEO s 2020 Global MBA Rankings, and it scored five stars for skills development and learner engagement in business and management economics and accounting (Good Universities Guide 2020).

Computing & IT

VU ranks 3rd in Victoria for computer science in the Times Higher Education University Rankings by Subject 2020.

Education

According to the VU Australian Graduate Survey, 93 per cent of VU Bachelor of Education students are employed within the first four months of graduation.

Engineering & science

VU ranked 32nd in the world for automation and control in the , published by the ShanghaiRanking Consultancy.

Health, biomedicine, nursing & dermal sciences

Dermal sciences and osteopathy students learn real-world skills at the university's student-run, public clinics.

Hospitality & tourism

Industry partnerships and placements are central to teaching at VU, and include workplace experience with the Melbourne Convention and Exhibition Centre, Crown Hotels and Resorts, Museums Victoria and Melbourne Fashion Week.

Law & criminology

The university's in-class learning, moot courts, work placements and industry partnerships prepare students for success. Its City Queen Campus is in the heart of Melbourne's legal district.

Social, community and youth development

VU scored five stars for learner engagement in social work according to the Good Universities Guide, and its Bachelor of Social Work is accredited by the Australian Association of Social Workers.

Sport and exercise science

VU ranks ninth in the world in the 2020 Shanghai Ranking Global Ranking of Sport Science Schools and Departments, making it a world-leader in sport. The university enjoys extensive partnerships with the International Federation of Association Football (FIFA), Sport Australia, the Australian Institute of Sport, and Real Madrid Graduate School Universidad Europea.

Show more +Show less -
Study options

Study options

Study areas at VU include:

Arts

VU enables students to put theory into practice while working on real-world projects.

Business

The VU MBA has a tier one ranking in CEO Magazine's 2020 Global MBA Rankings, and it scored five stars for skills development and learner engagement in business and management economics and accounting (Good Universities Guide 2020).

Computing & IT

VU is rated 3rd in Victoria for computer science (Times Higher Education University Rankings by Subject 2020).

Education

In the VU Australian Graduate Survey, 93 per cent of graduates with a Bachelor of Education were employed within four months.

Engineering & science

VU ranks 32nd in the world for automation and control in the ShanghaiRanking Consultancy Global Ranking of Academic Subjects 2020.

Health, biomedicine, nursing & dermal sciences

Dermal sciences and osteopathy students learn real-world skills at the university's student-run, public clinics.

Hospitality & tourism

Work placements are central to teaching at VU, and industry partners include Melbourne Convention and Exhibition Centre and Crown Hotels and Resorts.

Law & criminology

VU's in-class learning, moot courts, work placements and industry partnerships prepare students for success. Its City Queen Campus is in the heart of Melbourne's legal district. VU ranks 10th in the world for peace, justice and strong institutions by the Times Higher Education Impact Rankings 2021.

Social, community and youth development

VU scored five stars for learner engagement in social work in the Good Universities Guide, and its Bachelor of Social Work is accredited by the Australian Association of Social Workers.

Sport and exercise science

VU ranks 9th in the world in the 2020 Shanghai Ranking Global Ranking of Sport Science Schools and Departments. It has partnerships with the International Federation of Association Football (FIFA), Sport Australia, the Australian Institute of Sport, and Real Madrid Graduate School Universidad Europea.

Show more +Show less -
Study options

Study options

Study areas at VU include:

Arts

Whether you're interested in the visual arts, digital media, social work or psychology studies, we have a huge range of arts courses on offer for international students.

Business

Victoria University Business School has partnered with the Institute of Managers and Leaders Australia & New Zealand (IML ANZ) to provide students with the essential skills and resources needed to support your leadership and career development long after graduation.

Computing & IT

At VU students will gain experience through VU's close partnerships in the IT industry, and develop the technical, analytical and leadership skills that employers want.

Education

In the VU Australian Graduate Survey, 93 per cent of graduates with a Bachelor of Education were employed within four months.

Engineering & science

VU offers a wide range of engineering and science courses for international students, from sports engineering through to environmental management.

Health, biomedicine, nursing & dermal sciences

Dermal sciences and osteopathy students learn real-world skills at the university's student-run, public clinics.

Hospitality & tourism

Work placements are central to teaching at VU, and industry partners include Melbourne Convention and Exhibition Centre and Crown Hotels and Resorts.

Law & criminology

VU's in-class learning, moot courts, work placements and industry partnerships prepare students for success. VU ranks 10th in the world for peace, justice and strong institutions by the THE Impact Rankings 2021.

Social, community and youth development

VU scored five stars for learner engagement in social work in the Good Universities Guide, and its Bachelor of Social Work is accredited by the Australian Association of Social Workers.

Sport and exercise science

VU ranks 9th in the world in the 2020 Shanghai Ranking Global Ranking of Sport Science Schools and Departments, and is partnered with FIFA, Sport Australia, the Australian Institute of Sport, and more.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Academic requirements

Undergraduate programmes

Students applying for a bachelor (undergraduate) degree must possess a secondary school qualification – that is equivalent to the Year 12 certificate in Australia.

Additionally, students are advised to check for other international requirements, including English language requirments, for their respective programmes.

Postgraduate programmes

Students looking to enrol into any of the postgraduate programmes must have completed an undergraduate programme – that is equivalent to a bachelor honours degree, a bachelor degree or a graduate diploma by Australian standards.

English language requirements

Entry into undergraduate or postgraduate programmes requires students to have completed any one of the following exams that tests their English language proficiency:

Undergraduate programmes

 1. TOEFL Internet: 67 (overall score) with minimum section scores of:
  • Reading: 15
  • Listening: 12
  • Writing: 21
  • Speaking: 18
 2. IELTS: 6.0 (overall score) with a minimum of 6.0 for each band.
 3. VU English: Level 5 in English for Academic Purposes.
 4. Pearson Test of English (PTE): 50-57 (overall score) with a minimum score of 50 in each section.
 5. University of Cambridge – Advanced (CAE): 169 (overall score) with no band lesser than 169.

Postgraduate programmes

 1. TOEFL Internet: 79 (overall score) with minimum section scores of:
  • Reading: 18
  • Listening: 19
  • Writing: 22
  • Speaking: 19
 2. IELTS: 6.5 (overall score) with a minimum of 6.0 for each band.
 3. VU English: Level 6 in English for Academic Purposes.
 4. Pearson Test of English (PTE): 58-64 (overall score) with a minimum score of 50 in each section.
 5. University of Cambridge – Advanced (CAE): 176 (overall score) with no band less than 169.

VU also has a number of different country-specific entry requirements.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Academic requirements

Undergraduate programmes

Students applying for a bachelor (undergraduate) degree must possess a secondary school qualification – that is equivalent to the Year 12 certificate in Australia.

Additionally, students are advised to check for other international requirements, including English language requirments, for their respective programmes.

Postgraduate programmes

Students looking to enrol into any of the postgraduate programmes must have completed an undergraduate programme – that is equivalent to a bachelor honours degree, a bachelor degree or a graduate diploma by Australian standards.

English language requirements

Entry into undergraduate or postgraduate programmes requires students to have completed any one of the following exams that tests their English language proficiency:

Undergraduate programmes

 1. TOEFL Internet: 67 (overall score) with minimum section scores of:
  • Reading: 15
  • Listening: 12
  • Writing: 21
  • Speaking: 18
 2. IELTS: 6.0 (overall score) with a minimum of 6.0 for each band.
 3. VU English: Level 5 in English for Academic Purposes.
 4. Pearson Test of English (PTE): 50-57 (overall score) with a minimum score of 50 in each section.
 5. University of Cambridge – Advanced (CAE): 169 (overall score) with no band lesser than 169.

Postgraduate programmes

 1. TOEFL Internet: 79 (overall score) with minimum section scores of:
  • Reading: 18
  • Listening: 19
  • Writing: 22
  • Speaking: 19
 2. IELTS: 6.5 (overall score) with a minimum of 6.0 for each band.
 3. VU English: Level 6 in English for Academic Purposes.
 4. Pearson Test of English (PTE): 58-64 (overall score) with a minimum score of 50 in each section.
 5. University of Cambridge – Advanced (CAE): 176 (overall score) with no band less than 169.

VU also has a number of different country-specific entry requirements.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Undergraduate programs

Entry into undergraduate courses generally requires a completed secondary school qualification equivalent to an Australian year 12 certificate.

Postgraduate programs

Entry into postgraduate courses requires a completed undergraduate degree that is equivalent to a bachelor honour's degree, a bachelor's degree or a graduate diploma by Australian standards.

English language requirements

Entry into undergraduate or postgraduate degrees requires students to have completed any one of the following exams that tests their English language proficiency:

Undergraduate

 • IELTS (Academic module): Overall score of 6.0 (no band less than 6.0)
 • TOEFL Internet: Overall score of 67 with no section score less than:
  • Listening: 12
  • Speaking: 18
  • Reading: 15
  • Writing: 21
 • Pearson Test of English (PTE): Overall score of 50-57 (no section score less than 50)
 • University of Cambridge - Advanced (CAE): Overall score of 169 and no individual band less than 169.
 • VU English - English for Academic Purposes (EAP) (Level 5): achieved
 • IELTS, TOEFL, PTE and CAE: These tests must be taken no more than two years prior to commencing the course.

Postgraduate

 • IELTS (academic module): Overall score of 6.5 (no band less than 6.0)
 • TOEFL Internet: Test score of 79 with no section score less than:
  • Listening: 19
  • Speaking: 19
  • Reading: 18
  • Writing: 22
 • Pearson Test of English (PTE): Overall score of 58-64 (with no section score less than 50)
 • University of Cambridge - Advanced (CAE): Overall score of 176 with no individual band less than 169.
 • VU English - English for Academic Purposes (EAP) (Level 6): achieved
 • IELTS, TOEFL, PTE and CAE: These tests must be taken no more than two years prior to commencing the course.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Undergraduate programs

Entry into undergraduate courses generally requires a completed secondary school qualification equivalent to an Australian year 12 certificate.

Postgraduate programs

Entry into postgraduate courses requires a completed undergraduate degree that is equivalent to a bachelor honour's degree, a bachelor's degree or a graduate diploma by Australian standards.

English language requirements

Entry into undergraduate or postgraduate degrees requires students to have completed any one of the following exams that tests their English language proficiency:

Undergraduate

 • IELTS (Academic module): Overall score of 6.0 (no band less than 6.0)
 • TOEFL Internet: Overall score of 67 with no section score less than:
  • Listening: 12
  • Speaking: 18
  • Reading: 15
  • Writing: 21
 • Pearson Test of English (PTE): Overall score of 50-57 (no section score less than 50)
 • University of Cambridge - Advanced (CAE): Overall score of 169 and no individual band less than 169.
 • VU English - English for Academic Purposes (EAP) (Level 5): achieved
 • IELTS, TOEFL, PTE and CAE: These tests must be taken no more than two years prior to commencing the course.

Postgraduate

 • IELTS (academic module): Overall score of 6.5 (no band less than 6.0)
 • TOEFL Internet: Test score of 79 with no section score less than:
  • Listening: 19
  • Speaking: 19
  • Reading: 18
  • Writing: 22
 • Pearson Test of English (PTE): Overall score of 58-64 (with no section score less than 50)
 • University of Cambridge - Advanced (CAE): Overall score of 176 with no individual band less than 169.
 • VU English - English for Academic Purposes (EAP) (Level 6): achieved
 • IELTS, TOEFL, PTE and CAE: These tests must be taken no more than two years prior to commencing the course.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Undergraduate programs

Entry into undergraduate courses generally requires a completed secondary school qualification equivalent to an Australian year 12 certificate however, students may be able to take advantage of the multiple pathway options including VU's International Foundations program, certificates and Diplomas.

Postgraduate programs

Entry into postgraduate courses requires a completed undergraduate degree that is equivalent to a bachelor' honour's degree, a bachelor's degree or a graduate diploma by Australian standards.

English language requirements

Entry into undergraduate or postgraduate degrees requires students to have completed any one of the following exams that tests their English language proficiency:

Undergraduate

IELTS (Academic module): Overall score of 6.0 (no band less than 6.0)

TOEFL Internet: Overall score of 67 with no section score less than:

Listening: 12

Speaking: 18

Reading: 15

Writing: 21

Pearson Test of English (PTE): Overall score of 50-57 (no section score less than 50)

University of Cambridge - Advanced (CAE): Overall score of 169 and no individual band less than 169.

VU English - English for Academic Purposes (EAP) (Level 5): achieved

IELTS, TOEFL, PTE and CAE: These tests must be taken no more than two years prior to commencing the course.

Postgraduate

IELTS (academic module): Overall score of 6.5 (no band less than 6.0)

TOEFL Internet: Test score of 79 with no section score less than:

Listening: 19

Speaking: 19

Reading: 18

Writing: 22

Pearson Test of English (PTE): Overall score of 58-64 (with no section score less than 50)

University of Cambridge - Advanced (CAE): Overall score of 176 with no individual band less than 169.

VU English - English for Academic Purposes (EAP) (Level 6): achieved

IELTS, TOEFL, PTE and CAE: These tests must be taken no more than two years prior to commencing the course.

Show more +Show less -
video Bg

Facilities

Some of the facilities students will benefit from across the University’s campuses include…

Sports facilities

At this leading sports university, students will enjoy working out. Its personal trainers are experienced and certified professionals. They can help students strengthen, tone and much more.

The University’s health and fitness centres provide:

 • A 25m swimming pool
 • Indoor sports courts
 • Gyms situated in various campuses with fitness classes
 • Tennis courts
 • An athletics track

Creative arts facilities

Students enjoy access to several creative arts spaces and services, including:

 • Kindred Studios, which was ranked by Lonely Planet in recent years to be one of the world’s top 10 co-working spaces in the world. It offers students dedicated spaces for performance, recording, and music rehearsal, as well as a wide range of equipment.
 • Its media production precinct includes a television studio with a green screen for visual effects, a radio studio, post-production labs and backstage hair, makeup and costume facilities.

Other general on-campus services and facilities include:

 • Bookshop
 • University library
 • Cafeterias and restaurants
 • Student support services

Accommodation

The University provides a 500-bed, luxury residency in Footscray, that is situated less than 7km from the district of central business and adjacent to the Footscray Park campus. UniLodge @ VU offers fully-furnished studio, six-bedroom and two-bedroom apartments starting from A$193 per week.

The other features of the accommodation include:

 • dining rooms, gourmet kitchens, and TV lounges
 • rooftop garden and barista café
 • high-tech study rooms
 • pool table, table tennis, half-court basketball court, and foosball
 • cinema room with BluRay, cable TV, PlayStation, and Xbox.

The complex is managed by VU in collaboration with UniLodge, a major provider of student accommodation which has over 50 properties across New Zealand and Australia.

In 2019, students also have the added advantage of guaranteed accommodation at UniLodge @ VU. Visit the website for more details about guaranteed accommodation at UniLodge.

Show more +Show less -
video Bg

Facilities

Some of the facilities students will benefit from across the University’s campuses include…

Sports facilities

At this leading sports university, students will enjoy working out. Its personal trainers are experienced and certified professionals. They can help students strengthen, tone and much more.

The University’s health and fitness centres provide:

 • A 25m swimming pool
 • Indoor sports courts
 • Gyms situated in various campuses with fitness classes
 • Tennis courts
 • An athletics track

Creative arts facilities

Students enjoy access to several creative arts spaces and services, including:

 • Kindred Studios, which was ranked by Lonely Planet in recent years to be one of the world’s top 10 co-working spaces in the world. It offers students dedicated spaces for performance, recording, and music rehearsal, as well as a wide range of equipment.
 • Its media production precinct includes a television studio with a green screen for visual effects, a radio studio, post-production labs and backstage hair, makeup and costume facilities.

Other general on-campus services and facilities include:

 • Bookshop
 • University library
 • Cafeterias and restaurants
 • Student support services

Accommodation

The University provides a 500-bed, luxury residency in Footscray, that is situated less than 7km from the district of central business and adjacent to the Footscray Park campus. UniLodge @ VU offers fully-furnished studio, six-bedroom and two-bedroom apartments starting from A$193 per week.

The other features of the accommodation include:

 • dining rooms, gourmet kitchens, and TV lounges
 • rooftop garden and barista café
 • high-tech study rooms
 • pool table, table tennis, half-court basketball court, and foosball
 • cinema room with BluRay, cable TV, PlayStation, and Xbox.

The complex is managed by VU in collaboration with UniLodge, a major provider of student accommodation which has over 50 properties across New Zealand and Australia.

In 2019, students also have the added advantage of guaranteed accommodation at UniLodge @ VU. Visit the website for more details about guaranteed accommodation at UniLodge.

Show more +Show less -
video Bg

Facilities

Some of the facilities students will benefit from across the campuses are listed below.

Sports facilities

At this leading sports university, students have access to:

 • a 25-metre swimming pool
 • indoor sports courts
 • gymnasiums with discounted membership fees for students
 • tennis courts
 • athletics track.

Creative arts facilities

Students enjoy access to several creative arts spaces and services, including Kindred Studios, which was ranked by Lonely Planet in recent years as one of the world's top ten co-working spaces. It offers students dedicated spaces for performance, recording, and music rehearsal, as well as a wide range of equipment. Its media production precinct includes a radio studio, post-production labs, a television studio with a green screen, and backstage makeup, hair, and costume facilities.

Other general on-campus services and facilities include:

 • bookshops
 • university libraries and learning commons
 • cafeterias
 • restaurants

Accommodation

VU offers guaranteed accommodation to new and continuing international students, in partnership with UniLodge. This purpose-built, 537-bed student accommodation complex is safe, secure and affordable. It features:

 • high-tech study rooms
 • gourmet kitchens, dining rooms and TV lounges
 • a barista cafe
 • convenience store and rooftop garden
 • basketball half-court, pool table and table tennis table
 • cinema room with access to Foxtel services, gaming consoles and media players

UniLodge Victoria University is located next to the university's Footscray Park campus. It's just a short walk from VU's Footscray Nicholson campus and the Footscray train station, which is a 12-minute trip to the centre of Melbourne and VU's city campuses. UniLodge features twin-share studio apartments from AUD 172 per week, as well as two and six-bedroom apartments. There is unlimited Wi-Fi and all utilities are included in the cost.

Show more +Show less -
video Bg

Facilities

Some of the facilities students will benefit from across the campuses are listed below.

Sports facilities

At this leading sports university, students have access to:

 • a 25-metre swimming pool
 • indoor sports courts
 • gymnasiums with discounted membership fees for students
 • tennis courts
 • athletics track.

Creative arts facilities

Students enjoy access to several creative arts spaces and services, including Kindred Studios, which was ranked by Lonely Planet in recent years as one of the world's top ten co-working spaces. It offers students dedicated spaces for performance, recording, and music rehearsal, as well as a wide range of equipment. Its media production precinct includes a radio studio, post-production labs, a television studio with a green screen, and backstage makeup, hair, and costume facilities.

Other general on-campus services and facilities include:

 • bookshops
 • university libraries and learning commons
 • cafeterias
 • restaurants

Accommodation

VU offers guaranteed accommodation to new and continuing international students, in partnership with UniLodge. This purpose-built, 537-bed student accommodation complex is safe, secure and affordable. It features:

 • high-tech study rooms
 • gourmet kitchens, dining rooms and TV lounges
 • a barista cafe
 • convenience store and rooftop garden
 • basketball half-court, pool table and table tennis table
 • cinema room with access to Foxtel services, gaming consoles and media players

UniLodge Victoria University is located next to the university's Footscray Park campus. It's just a short walk from VU's Footscray Nicholson campus and the Footscray train station, which is a 12-minute trip to the centre of Melbourne and VU's city campuses. UniLodge features twin-share studio apartments from AUD 172 per week, as well as two and six-bedroom apartments. There is unlimited Wi-Fi and all utilities are included in the cost.

Show more +Show less -
video Bg

Facilities

Victoria University has campuses in the heart of Melbourne city, and in Melbourne's cosmopolitan western suburbs. We also have a campus in a vibrant, central area of Sydney.

VU's campuses are easily accessible by public transport. The VU shuttle bus takes students between the campus and train station at Footscray and St Albans campuses.

VU's purpose-built learning environments include modern science labs, research centres, libraries, and digital equipment.

At this leading sports university, students have access to:

 • a 25-metre swimming pool
 • Indoor sports courts
 • Gymnasiums with discounted membership fees for students
 • Tennis courts
 • Athletics track

Students also enjoy access to several creative arts spaces and services. VU has its own dedicated music rehearsal, performance and recording spaces as well as a huge range of equipment available for student use or for hire.

Kindred Studios is an acclaimed multipurpose creative hub based in Yarraville. It offers all music and sound production students the opportunity to study at a working arts industry facility located just 1km from the Footscray Nicholson campus.

In 2016 Kindred Studios was listed as one of the top ten co-working spaces in the world by Lonely Planet.

Other general on-campus services and facilities:

Bookshops

University libraries and learning commons

Cafeterias

Restaurants

Childcare centres

Hair, Beauty & Massage Salon

Health clinics: Dermal therapies, massage, osteopathy and psychology

Accommodation

VU offers guaranteed accommodation to new and continuing international students, in partnership with UniLodge. This purpose-built, 526-bed student accommodation complex is safe, secure and affordable. It features:

High-tech study rooms

Gourmet kitchens, dining rooms and TV lounges

Barista cafe

Convenience store and rooftop garden

Basketball half-court, pool table and table tennis table

Cinema room with access to Foxtel services, gaming consoles and media players

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Some of the scholarships on offer at VU include…

VU College Diploma Merit Scholarship

The VU College Diploma Merit Scholarship rewards international student achievement in information technology, business (enterprise) or engineering. This scholarship requires no application and students are assessed on first semester completion at the VU College in Melbourne (with a distinction in each unit in of their diploma).

Value: $A2,000 grant (for the second semester of their diploma)

VU International Postgraduate Research Scholarship

This is for international students who have achieved excellent academic qualifications and are looking to participate in programmes of postgraduate research.

The VU International Postgraduate Research Scholarship is based on academic achievement.

Value: A$27,600 per year (for the year 2019)

There is also more general and country-specific scholarship information for international students.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Some of the scholarships on offer at VU include…

VU College Diploma Merit Scholarship

The VU College Diploma Merit Scholarship rewards international student achievement in information technology, business (enterprise) or engineering. This scholarship requires no application and students are assessed on first semester completion at the VU College in Melbourne (with a distinction in each unit in of their diploma).

Value: $A2,000 grant (for the second semester of their diploma)

VU International Postgraduate Research Scholarship

This is for international students who have achieved excellent academic qualifications and are looking to participate in programmes of postgraduate research.

The VU International Postgraduate Research Scholarship is based on academic achievement.

Value: A$27,600 per year (for the year 2019)

There is also more general and country-specific scholarship information for international students.

Show more +Show less -
Scholarships

Scholarships

VU offers a range of scholarships and accepts students who have scholarships funded by the Australian or other governments.

Applications are not needed for VU scholarships- students will be assessed on submission of their application to study at VU, and the scholarships will be offered based on their academic results and the course they apply for.

VU Future Leaders Scholarship

The VU Future Leaders Scholarship (International) supports new international students who plan to commence their higher education diploma, undergraduate or postgraduate (coursework) studies in 2021.

Study level: higher education diploma, undergraduate or postgraduate.

VU International Excellence Scholarship

The VU International Excellence Scholarship recognises and rewards international student achievement. It is based on academic merit and requires students to have achieved results that are higher than VU's academic entrance requirements.

Study level: VET, undergraduate or postgraduate.

VU International VCE Scholarship

The International VCE Scholarship rewards and recognises international students in their Victorian Certificate of Education (VCE).

Study level: Bachelor's degree in any discipline.

VU College Diploma Merit Scholarship

The VU College Diploma Merit Scholarship recognises and rewards international student achievement in the first semester of study at VU.

Study level: higher education Diploma of Business (Enterprise), Information Technology or Engineering.

Australia Awards Scholarships

These are administered by the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) and offered by the Australian Government. These offer citizens of the Middle East, Asia, the Pacific, and Africa, the opportunity for full-time study at Australian education institutions at undergraduate and postgraduate levels. These are inclusive of tuition fees, living allowance, flight charges, overseas student health cover and academic support.

Other scholarships

VU welcomes students with scholarships from their home government or organisations worldwide, including:

 • Ministry of Higher Education (Kuwait, Oman, Saudi Arabia)
 • Ministry of Religious Affairs (Indonesia)
 • United Arab Emirates Police Attache.

Show more +Show less -
Scholarships

Scholarships

VU offers a range of scholarships and accepts students who have scholarships funded by the Australian or other governments.

Applications are not needed for VU scholarships, students will be assessed on submission of their application to study at VU, and the scholarships will be offered based on their academic results and the course they apply for.

VU Global Leaders Scholarship*

20% tuition fee reduction for the entire standard duration of eligible courses. Available for new students commencing a higher education diploma, undergraduate or postgraduate (coursework) course with VU Melbourne are eligible, including students commencing their studies by online real-time (ORT) learning from outside of Australia.

Pathway to Victoria Scholarship*

The total value of the Scholarship is up to A$2500 for new offshore international applicants applying to study an English course, Foundation Studies or Higher Education Diploma (pathway course) with a packaged offer into bachelor or master level of study at Victoria University (principal course to start before the end of 2023).

VU Alumni Discount*

10% fee discount for VU alumni that have successfully completed an award at AQF level 4 when they enrol in a new course.

VU Diplomatic Scholarship*

10% tuition fee discount for Consular Corps and their immediate families on 995 visas who do not hold a higher qualification than the one applied for and are not New Zealand citizens.

Foreign-Government Funded

 • Kuwait – Ministry of Higher Education Scholarships*
 • Saudi Arabia – Ministry of Higher Education Scholarships
 • Sultanate of Oman – Ministry Of Higher Education Scholarships
 • United Arab Emirates Military Attache – Ministry Of Defence Scholarships
 • United Arab Emirates – Ministry Of Interior Scholarships
 • Indonesia – East Kalimantan (Kaltim Cemerlang Scholarship)

Australian-Government Funded*

 • Australia Awards Scholarships

Joint Programs*

 • Indonesia – VU-Mora

*Terms and Conditions apply

Show more +Show less -
Scholarships

Scholarships

VU offers a range of scholarships and accepts students who have scholarships funded by the Australian or other governments.

Applications are not needed for VU scholarships, students will be assessed on submission of their application to study at VU, and the scholarships will be offered based on their academic results and the course they apply for.

VU Global Leaders Scholarship

20 percent tuition fee reduction for the entire standard duration of eligible courses. Available for new students commencing a higher education diploma, undergraduate or postgraduate (coursework) course in 2022 at VU Melbourne are eligible.

Pathway to Victoria Scholarship

Valued up to AUD 2,500 for new offshore international applicants applying to study an English course, Foundation Studies or Higher Education Diploma (pathway course) with a packaged offer into bachelor or master level of study at Victoria University (packaged course to start before the end of 2023).

VU Alumni Discount

10 percent fee discount for VU alumni that have successfully completed an award at AQF level 4 when they enrol in a new course.

VU Diplomatic Scholarship

10 percent tuition fee discount for Consular Corps and their immediate families on 995 visas who do not hold a higher qualification than the one applied for and are not New Zealand citizens.

Foreign-Government Funded

Kuwait – Ministry of Higher Education Scholarships

Saudi Arabia – Ministry of Higher Education Scholarships

Sultanate of Oman – Ministry of Higher Education Scholarships

United Arab Emirates Military Attache – Ministry of Defence Scholarships

United Arab Emirates – Ministry of Interior Scholarships

Australian-Government Funded

Australia Awards Scholarships

Joint Programs

Indonesia – VU-Mora

Show more +Show less -
3600
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Australia

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
401st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

At Victoria University
At Victoria University
At Victoria University
At Victoria University
At Victoria University
At Victoria University
Join us at Victoria University
At Victoria University
At Victoria University
At Victoria University
At Victoria University
At Victoria University
Study in Melbourne
At Victoria University
At Victoria University
VU: A world-class university
At Victoria University
At Victoria University
The VU Way
At Victoria University
At Victoria University
At Victoria University
At Victoria University
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$2462

 • $1030
  លំនៅដ្ឋាន
 • $898
  ម្ហូបអាហារ
 • $138
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $396
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

តើសិស្សនិស្សិតគិតយ៉ាងណាចំពោះយើង

ព័ត៌មានសង្ខេប
(4.0)
គុណភាពមុខវិជ្ជាសិក្សា
4.4
សុវត្ថិភាពក្នុងបរិវេណសាលា
4.0
ការទ្រទ្រង់សិស្ស និស្សិត
3.8
គុណភាពក្នុងការបង្រៀន
3.7
បរិយាកាសក្នុងបរិវេណសាលា
3.7
May Anne
Victoria University
Diversified and all the staffs are accommodating
បង្ហាញបន្ថែម +
Caesario Prayogo
Victoria University
The diversity. Cheaper school fee.
បង្ហាញបន្ថែម +
ចំណាត់់ថ្នាក់លើពិភពលោក
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
I made good friends Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-29
3.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-08
1.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-07
3.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Diversified and all the staffs are accommodating Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-11
5.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2019-12-14
5.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2019-12-14
4.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Uni is one of the least expensive. Grading assessments was really not that great Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-07
3.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
I love that they have a student HQ where they help students in need Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-10
4.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
The diversity. Cheaper school fee. Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-15
4.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-12
5.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
ទទួលបានការអប់រំស្តង់ដារអូស្ត្រាលី ដោយធ្វើការសិក្សាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម

តើអ្នកមានបំណងចង់ទទួលបានការអប់រំស្តង់ដារអូស្ត្រាលី ដោយមិនធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមែនទេ? សិស្សនិស្សិត ឳពុកម្តាយ អាចជួបផ្ទាល់តំណាងសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម នៅសាលា ACE សាខាទួលទំពូង ដើម្បីសិក្សាបន្ថែមពីលក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យចូលសិក្សា ជម្រើសមុខវិជ្ជាសិក្សា ការសុំទិដ្ឋាការ និងលក្ខខណ្ឌទទួលបានអាហារូបករណ៍​នៅថ្ងៃទី 20 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 ចាប៉ពីម៉ោង 4:30-6:00 ល្ងាច

AU Phnom Penh, Cambodia 20th កុម្ភៈ 2023 04:30 PM - 06:00 PM
បង្ហាញពីការសិក្សា & ព័ត៌មានអាហារូករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ក្នុងប្រទេសវៀតណាម

ជួបជាមួយតំណាងសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ពីប្រទេសអូស្ត្រាលី ដែលនឹងមកធ្វើបទបង្ហាញពីការសិក្សាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម នៅសាលា ACE សាខាសៀមរាប។ សិស្សនិស្សិត ឳពុកម្តាយ នឹងមានឱកាសពិភាក្សាបន្ថែមពីលក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យចូលសិក្សា ជម្រើសមុខវិជ្ជាសិក្សា ការដាក់ទិដ្ឋាការ ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅថ្ងៃទី 23 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 ចាប់ពីម៉ោង 4:30 ដល់ 6:00 ល្ងាច

AU Siem Reap, Cambodia 23rd កុម្ភៈ 2023 04:30 PM - 06:00 PM

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
I made good friends Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-29
3.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-08
1.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-07
3.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Diversified and all the staffs are accommodating Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-11
5.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2019-12-14
5.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2019-12-14
4.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Uni is one of the least expensive. Grading assessments was really not that great Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-07
3.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
I love that they have a student HQ where they help students in need Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-10
4.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
The diversity. Cheaper school fee. Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-15
4.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-12
5.0/ 5 stars
Victoria University Victoria University
Rated3/5based on11 student reviews
Customer reviews:
Victoria University - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?