ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Virginia Tech

United States
video Bg

Virginia Tech

United States
video Bg

Virginia Tech

United States
video Bg

Virginia Tech

United States
Overview

Overview

Virginia Tech has been ranked 44th in university research in the United States. Located in Blacksburg, Virginia, the institution offers over 100 undergraduate degree programmes on a sprawling campus. With over 200 buildings across 2,600 acres of land, there is even an airport on site – making it easy for students from around the world to study there.

Students at the University have access to a wide range of resources through the Career and Professional Development Department, which includes information on careers fairs, on-campus interview programmes and help with writing a stand-out CV. There is also information available on finding an internship or part-time job, ideal for gaining extra experience and contacts for after graduating.

The University runs a number of clubs and societies for students to get involved in outside of the classroom, ideal for exploring new interests and making new friends. These include the YouTube and Social Media Club, a student-run newspaper and a Craft and Coffee Club. There are also many sports clubs and fitness classes available to join and stay active.

The campus has modern facilities including art galleries, a theatre, an on-site hotel, a horticulture garden, a farm, and a sports centre featuring two fitness studios, a 25-yard swimming pool, jogging tracks and sports courts. There are also a number of student centres featuring facilities such as ATM machines, food outlets, gender neutral bathrooms and a space for meditation.

Students are provided with a strong support network at the University, with dedicated help available for those with a disability, advice on finances, help with finding accommodation and general advice offered at the Welcome Centre – located at Squires Student Centre.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Located in Blacksburg, Virginia, the university offers over 110 undergraduate degree programs on a sprawling campus with over 200 buildings across 2,600 acres of land. Virginia Tech is ranked 46th in university research in the United States. There is even an airport on site, making it easy for students from around the world to study there.

Students at the university have access to a wide range of resources through Virginia Tech’s Career and Professional Development, which includes information on career fairs, on-campus interview programs and help with writing a stand-out CV. There is also information available on finding an internship or part-time job, ideal for gaining extra experience and contacts after graduating.

The university runs a number of clubs and societies for students to get involved in outside of the classroom, ideal for exploring new interests and making friends. These include the YouTube and Social Media Club, a student-run newspaper, and a Craft and Coffee Club. There are also many sports clubs and fitness classes available to join to stay active.

The campus has modern facilities including art galleries, a theatre, an on-site hotel, a horticulture garden, a farm, and a sports center featuring two fitness studios, a 25-yard swimming pool, jogging tracks and sports courts. There are also a number of student centers featuring facilities such as ATMs, food outlets, gender neutral bathrooms and a space for meditation.

Students are provided with a strong support network at the university, with dedicated help available for those with a disability, advice on finances, help with finding accommodation and general advice offered at the welcome center – located at Squires Student Center.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Located in Blacksburg, Virginia, the university offers over 110 undergraduate degree programs on a sprawling campus with over 200 buildings across 2,600 acres of land. Virginia Tech is ranked 46th in university research in the United States. There is even an airport on site, making it easy for students from around the world to study there.

Students at the university have access to a wide range of resources through Virginia Tech's Career and Professional Development, which includes information on career fairs, on-campus interview programs and help with writing a stand-out CV. There is also information available on finding an internship or part-time job, ideal for gaining extra experience and contacts after graduating.

The university runs a number of clubs and societies for students to get involved in outside of the classroom, ideal for exploring new interests and making friends. These include the YouTube and Social Media Club, a student-run newspaper, and a Craft and Coffee Club. There are also many sports clubs and fitness classes available to join to stay active.

The campus has modern facilities including art galleries, a theatre, an on-site hotel, a horticulture garden, a farm, and a sports center featuring two fitness studios, a 25-yard swimming pool, jogging tracks and sports courts. There are also a number of student centers featuring facilities such as ATMs, food outlets, gender neutral bathrooms and a space for meditation.

Students are provided with a strong support network at the university, with dedicated help available for those with a disability, advice on finances, help with finding accommodation and general advice offered at the welcome center – located at Squires Student Center.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Virginia Tech is a highly ranked and widely recognized university that offers a wide range of undergraduate and master's study programs. Situated across multiple campuses in the state of Virginia, students who choose to enrol at VT will enjoy an exceptional education, driven by leading research and outstanding faculty.

The university offers over 110 undergraduate and 170 graduate degrees, and is home to around 37,000 students – 11,000 of whom study at the prestigious College of Engineering. The university strives to utilize the latest technology to not only drive learning in each of its courses but also to find solutions to global problems and encourage students to become problem-solvers and leaders in their own right.

Over 900 clubs and societies offer opportunities for students to get involved in outside of the classroom. These include the YouTube and Social Media Club, a student-run newspaper, and a Craft and Coffee Club. Nearly 20 percent of the undergraduate population participates in fraternity and sorority life communities.

Students have a strong support network during their time at Virginia Tech, with various services offered to both domestic and international bodies. From help with accommodation and finance to specific international challenges such as visas and language, students will always find the help they need.

The university is highly welcoming to its international applicants. The AdvantageVT program offers the ideal gateway for students who want to combine English language studies with course credits. Successful applicants can study for one to three terms before guaranteed enrolment onto a Business, Engineering or Science course.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Virginia Tech is launching a centre for higher education innovation to chart new ways to prepare students to solve problems and generate new perspectives in today’s complex world.

The Calhoun Centre for Higher Education Innovation is one of three interrelated initiatives to benefit from a USD20 million gift to the Honours College by Virginia Tech alumnus David Calhoun, a senior managing director for Blackstone and the former CEO of Nielsen.

The gift will also support the development and implementation of curricula for the Calhoun Honours Discovery Programme, a pilot model for collaborative learning within the Honours College that will train graduates for the 21st century’s innovation economy. Of the gift, USD15 million is endowed for Discovery Programme scholarships.

Design of the Discovery Programme pilot initiative began more than a year ago, first with a working group that outlined a vision for the project. The project recently moved into a new phase, with a new team formed to design the initiative in detail.

“An initiative this ambitious would not be possible without extensive collaboration across our university,” said Knox, the Honours College dean. “I appreciate all the partners who are helping make this possible. That includes Dave Calhoun. His generosity makes it possible for us to launch this project at a much larger scale than we could ever have done without him.”

More about this…

Show more +Show less -
What's new

What's new

Virginia Tech has recently launched The Calhoun Centre for Higher Education Innovation. One of three interrelated initiatives run by the university, it will equip students with problem-solving skills and teach them new perspectives of the world around them.

Funded by Virginia Tech alumnus David Calhoun, who is now a senior managing director for Blackstone and was CEO of Nielsen, his USD 20 million gift to the Honors College will fund several other projects at the university.

This includes the Calhoun Honours Discovery Program, which will develop a new model for collaborative learning within the Honors College. The program is currently under development, but aims to teach graduates and prepare them for the 21st century’s innovation economy. In order to help students financially, a further USD 15 million will be invested into Discovery Program scholarships.

The university has also recently launched its Apex Center for Entrepreneurs, which recently won the Outstanding Emerging Entrepreneurship Center Award from the Global Consortium of Entrepreneurship Centers. The center won this award for many reasons, one of which being the interdisciplinary nature of its programs. Last year alone, over 1,900 students from across its eight colleges took part in programs and events led by the center. It can be used by students from any year group, studying any subject and it will encourage those who use it to learn and engage in all phases of the entrepreneurship process. Virginia Tech alumni also take part and help students who use the center. Over 2,500 students are expected to use it this year.

The Fralin Biomedical Research Institute at the Center for Transformative Research on Health Behaviours supported a pilot research project. The project aims to tackle health issues caused by lifestyle diseases.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Virginia Tech has recently launched The Calhoun Centre for Higher Education Innovation. One of three interrelated initiatives run by the university, it will equip students with problem-solving skills and teach them new perspectives of the world around them.

Funded by Virginia Tech alumnus David Calhoun, who is now a senior managing director for Blackstone and was CEO of Nielsen, his USD 20 million gift to the Honors College will fund several other projects at the university.

This includes the Calhoun Honours Discovery Program, which will develop a new model for collaborative learning within the Honors College. The program is currently under development, but aims to teach graduates and prepare them for the 21st century's innovation economy. In order to help students financially, a further USD 15 million will be invested into Discovery Program scholarships.

The university has also recently launched its Apex Center for Entrepreneurs, which recently won the Outstanding Emerging Entrepreneurship Center Award from the Global Consortium of Entrepreneurship Centers. The center won this award for many reasons, one of which being the interdisciplinary nature of its programs. Last year alone, over 1,900 students from across its eight colleges took part in programs and events led by the center. It can be used by students from any year group, studying any subject and it will encourage those who use it to learn and engage in all phases of the entrepreneurship process. Virginia Tech alumni also take part and help students who use the center. Over 2,500 students are expected to use it this year.

The Fralin Biomedical Research Institute at the Center for Transformative Research on Health Behaviours supported a pilot research project. The project aims to tackle health issues caused by lifestyle diseases.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Virginia Tech is a university that continuously strives to offer students the best learning environment, and so there are always new developments being planned or enacted. This includes the construction of the new Innovation Campus, with the first buildings expected to be ready in Fall 2024.

The 2021/22 academic year is a major milestone for Virginia Tech, as it enters its 150th anniversary celebrations. Various events will be held throughout the academic year that celebrates the history and heritage of the institution, the present experience offered to students, and the future of education at VT.

The university has returned to full face-to-face teaching for the new academic year following the COVID-19 pandemic. Rules around mask-wearing and other safety measures will vary throughout the year, with students being informed of any changes during their time at the university.

Show more +Show less -
Points of pride

Points of pride

Virginia Tech is consistently recognized for its value and the quality of its programmes. These rankings represent a few of the broader measures of excellence that the University garners.

International Rankings

 • QS World University Rankings: Virginia Tech ranked among the world's best in 21 subjects, March 2017
 • Times Higher Education World University Rankings: Virginia Tech remains one of the world's top universities
 • QS World University Rankings: Virginia Tech ranked in top 10 percent among 3,500 of the world's best universities
 • Centre for World University Rankings: Virginia Tech rises 15 places among world's top 1,000 universities
 • National Academy of Inventors and the Intellectual Property Owners Association: Virginia Tech is among top 100 worldwide universities granted U.S. patents

More about rankings…

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Virginia Tech’s programs are consistently recognized for their quality and value. This is echoed by its high rankings across departments.

The university’s global rankings include:

 • QS World University Rankings: Virginia Tech ranked among the world's best in 21 subjects in 2017.
 • Times Higher Education World University Rankings: Virginia Tech remains one of the world's top universities.
 • QS World University Rankings: Virginia Tech ranked in top 10 percent among 3,500 of the world's best universities
 • Center for World University Rankings: Virginia Tech rises 15 places among world's top 1,000 universities.
 • National Academy of Inventors and the Intellectual Property Owners Association: Virginia Tech is among top 100 worldwide universities granted U.S. patents.

Additionally, according to the QS World University Rankings, the highest ranked subjects at Virginia Tech are:

 • Agriculture and Forestry (#51-100)
 • Architecture (#51-100)
 • Hospitality Leisure Management (#10)
 • Civil and Structural, Electrical and Mechanical Engineering (#51-100)
 • Environmental Studies (#101-150)
 • Mine & Mineral Engineering (#27)
 • Material Science (#51-100)
 • Stats and Operational Research (#51-100)
 • Vet Med (#45)

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Virginia Tech's programs are consistently recognized for their quality and value. This is echoed by its high rankings across departments.

The university's global rankings include:

 • QS World University Rankings: Virginia Tech ranked among the world's best in 21 subjects in 2017.
 • Times Higher Education World University Rankings: Virginia Tech remains one of the world's top universities.
 • QS World University Rankings: Virginia Tech ranked in top 10 percent among 3,500 of the world's best universities
 • Center for World University Rankings: Virginia Tech rises 15 places among world's top 1,000 universities.
 • National Academy of Inventors and the Intellectual Property Owners Association: Virginia Tech is among top 100 worldwide universities granted U.S. patents.

Additionally, according to the QS World University Rankings, the highest ranked subjects at Virginia Tech are:

 • Agriculture and Forestry (#51-100)
 • Architecture (#51-100)
 • Hospitality Leisure Management (#10)
 • Civil and Structural, Electrical and Mechanical Engineering (#51-100)
 • Environmental Studies (#101-150)
 • Mine & Mineral Engineering (#27)
 • Material Science (#51-100)
 • Stats and Operational Research (#51-100)
 • Vet Med (#45)

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Virginia Tech's programs are consistently recognized for their quality and value. This is echoed by its high rankings across departments.

The university's global rankings include:

 • Times Higher Education (THE) World University Rankings and U.S. News and World Report Best Global Universities rank Virginia Tech among the top 250 universities in the world.
 • QS World University Rankings: Virginia Tech ranks in top 10 percent among 3,500 of the world's best universities.
 • According to the National Science Foundation (NSF), Virginia Tech is among the top 50 U.S. universities in total research and development expenditures.

The university also has many individual study programs ranked highly by global bodies. In particular the College of Engineering is widely recognized for its excellence, with 11 subjects being ranked within the top 100 globally in their respective fields.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Virginia Tech offers undergraduate and postgraduate degree programmes and manages a research portfolio of more than USD502 million.

College of Agriculture & Life Sciences

The College of Agriculture and Life Sciences explores ways to preserve natural resources and improve the economic prosperity and quality of life for people around the globe.

College of Architecture & Urban Studies

The College of Architecture and Urban Studies offers highly ranked and competitive programmes taught by internationally known faculty who care about student success.

Pamplin College of Business

The College’s offers students many degree programmes accredited by AACSB International.

College of Engineering

Virginia Tech Engineering is working to solve complex global problems through an interdisciplinary and experiential approach. It prepares the next generation of innovative engineers to be a force for change regionally and beyond.

College of Liberal Arts and Human Sciences

The College educates students for change in this dynamic global society. It challenges and provokes critical thinking. It creates.

College of Natural Resources and Environment

With outstanding programmes, ground-breaking research, and local and global community involvement, the College of Natural Resources and Environment is one of the USA’s top natural resource schools.

College of Science

The Virginia Tech College of Science offers students hands-on learning and research to help solve complex issues regionally, and globally.

Virginia-Maryland College of Veterinary Medicine

The College is a leading biomedical teaching and research centre.

Virginia Tech Carilion School of Medicine and Research Institute

Virginia Tech Carilion improves human health and quality of life by providing leadership in medical education and biomedical and clinical research.

More programme details…

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Virginia Tech offers undergraduate and postgraduate degree programs, managing a research portfolio of over USD 531 million. The colleges are:

College of Agriculture & Life Sciences

Explores ways to preserve natural resources and improve the economic prosperity and quality of life for people around the globe.

College of Architecture & Urban Studies

Offers highly ranked and competitive programs taught by an internationally recognized faculty who care about student success.

Pamplin College of Business

Offers many degree programs accredited by AACSB International.

College of Engineering

The engineering department aims to not only prepare the next generation of innovative engineers, but also help solve complex global problems through experiential methods.

College of Liberal Arts and Human Sciences

Educates students for change in this dynamic global society. It challenges and provokes critical thinking.

College of Natural Resources and Environment

With outstanding programs, ground-breaking research and local and global community involvement, the College of Natural Resources and Environment is one of the USA’s top natural resource schools.

College of Science

Offers students hands-on learning and research to help solve complex issues both regionally and globally.

Virginia-Maryland College of Veterinary Medicine

The college is a leading biomedical teaching and research center.

Virginia Tech Carilion School of Medicine and Fralin Biomedical Research Institute

The university also has seven Research Institutes of Virginia Tech and they are:

 • Fralin Life Science Institute
 • Fralin Biomedical Research Institute
 • Hume Center for National Security and Technology
 • Institute for Creativity, Arts, and Technology
 • Institute for Critical Technology and Applied Science
 • Institute for Society, Culture, and Environment
 • Virginia Tech Transportation Institute

These institutes take part in large-scale research opportunities and provide access to high expertise across a range of disciplines.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Virginia Tech offers undergraduate and postgraduate degree programs, managing a research portfolio of over USD 531 million. The colleges are:

College of Agriculture & Life Sciences

Explores ways to preserve natural resources and improve the economic prosperity and quality of life for people around the globe.

College of Architecture & Urban Studies

Offers highly ranked and competitive programs taught by an internationally recognized faculty who care about student success.

Pamplin College of Business

Offers many degree programs accredited by AACSB International.

College of Engineering

The engineering department aims to not only prepare the next generation of innovative engineers, but also help solve complex global problems through experiential methods.

College of Liberal Arts and Human Sciences

Educates students for change in this dynamic global society. It challenges and provokes critical thinking.

College of Natural Resources and Environment

With outstanding programs, ground-breaking research and local and global community involvement, the College of Natural Resources and Environment is one of the USA's top natural resource schools.

College of Science

Offers students hands-on learning and research to help solve complex issues both regionally and globally.

Virginia-Maryland College of Veterinary Medicine

The college is a leading biomedical teaching and research center.

Virginia Tech Carilion School of Medicine and Fralin Biomedical Research Institute

The university also has seven Research Institutes of Virginia Tech and they are:

 • Fralin Life Science Institute
 • Fralin Biomedical Research Institute
 • Hume Center for National Security and Technology
 • Institute for Creativity, Arts, and Technology
 • Institute for Critical Technology and Applied Science
 • Institute for Society, Culture, and Environment
 • Virginia Tech Transportation Institute

These institutes take part in large-scale research opportunities and provide access to high expertise across a range of disciplines.

Show more +Show less -
Advantage VT

Advantage VT

The AdvantageVT program is designed for international students who wish to enrol at Virginia Tech but are not yet ready to do a full course taught in English.

AdvantageVT combines intensive academic skills training and credit-bearing university coursework. Students can choose from a select range of undergraduate majors, and there is no SAT required for entry into the program. An English examination is not necessary upon completion.

Students who complete the AdvantageVT program will gain between 15 and 18 credits to carry into their course. The program lasts between one and three semesters, depending on the student's English proficiency when they begin.

Three entry dates are available each year – spring, summer and fall. On-campus housing is available and anyone who completes AdvantageVT is guaranteed entry onto their chosen undergraduate program.

International students who have already completed an undergraduate degree in another language can instead apply for the AdvantageVT-Master's program, which works in a similar way – students combine an entry program on their chosen Engineering, Business or Architecture graduate course with English and academic research learning.

Students who wish to apply to the AdvantageVT program must have graduated from an accredited secondary or high school with a B+ (88%) grade-point average. They must include at least three units of math, two units of laboratory science, as well as additional academic units – foreign languages are highly recommended. Some majors will have additional requirements.

The admission requirements for the AdvantageVT-Master's include an undergraduate degree from an accredited institution of higher learning, that should be closely related to the chosen graduate subject, and a minimum of a 3.0 cumulative grade-point average, although some courses require a higher average.

For both options, students must be able to demonstrate a level of English proficiency with a IELTS 5.5 average or TOEFL iBT 60, or above.

Show more +Show less -
Research institutes

Research institutes

The University is committed to achieving excellence as a comprehensive land-grant university that makes innovative contributions in learning, discovery, and engagement.

The Research Institutes of Virginia Tech enhance the University's ability to address large-scale research opportunities by crossing traditional disciplinary and college lines.

Its eight institutes provide access to world-class expertise across many disciplines and to the scientific and technical capability of specially equipped, advanced laboratories.

 • Biocomplexity Institute
 • Fralin Life Science Institute
 • Hume Centre
 • Institute for Creativity, Arts, and Technology
 • Institute for Critical Technology and Applied Science
 • Institute for Society, Culture and Environment
 • Virginia Tech Carilion Research Institute
 • Virginia Tech Transportation Institute

More about research at Virginia Tech…

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

International students need to apply using a coalition application form.

In order to study an undergraduate or postgraduate course, international students must score a minimum of either 6.5 on the IELTS test or 80 on the TOEFL IBT with no subscore less than 16. Depending on the type of TOEFL, students need minimum scores of:

 • Internet-based: 80
 • Computer-based: 233
 • Paper-based: 550

Students who take a PTE must achieve a score of at least 53.

Students can get their IELTS/TOEFL/PTE score automatically sent to Virginia Tech, by specifying the CEEB code (5859) on the test form. Students are advised to take these tests before January 15 of the academic year they wish to study in, as the final deadline is February 1.

Some subjects may also have other requirements, such as an additional year of maths or lab science.

If the student doesn’t have these scores, but meets other admissions requirements, they’ll be encouraged to enrol in Virginia Tech's Language and Culture Institute program until they achieve them.

Because the university requires students to have the necessary language skills, it encourages international applicants to participate in an InitialView interview as part of their application. InitialView conducts and records student interviews, with the results reviewed by the university’s admissions office. Chinese students who wish to use InitialView are encouraged to use the university’s partner organization in China. Students who are interested in being interviewed by InitialView should contact them to schedule it.

Evidence of a student’s financial situation may also be required. F-1 visa students must show they have enough funds for the first year, as without this the university can’t issue a I-20 immigration form. Similarly, J-1 bilateral exchange students need at least USD 6,000 for each semester before a DS-2019 form can be issued. If students have any questions about visa requirements, they should contact the Cranwell International Centre.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

International students need to apply using a coalition application form.

In order to study an undergraduate or postgraduate course, international students must score a minimum of either 6.5 on the IELTS test or 80 on the TOEFL IBT with no subscore less than 16. Depending on the type of TOEFL, students need minimum scores of:

 • Internet-based: 80
 • Computer-based: 233
 • Paper-based: 550

Students who take a PTE must achieve a score of at least 53.

Students can get their IELTS/TOEFL/PTE score automatically sent to Virginia Tech, by specifying the CEEB code (5859) on the test form. Students are advised to take these tests before January 15 of the academic year they wish to study in, as the final deadline is February 1.

Some subjects may also have other requirements, such as an additional year of maths or lab science.

If the student doesn't have these scores, but meets other admissions requirements, they'll be encouraged to enrol in Virginia Tech's Language and Culture Institute program until they achieve them.

Because the university requires students to have the necessary language skills, it encourages international applicants to participate in an InitialView interview as part of their application. InitialView conducts and records student interviews, with the results reviewed by the university's admissions office. Chinese students who wish to use InitialView are encouraged to use the university's partner organization in China. Students who are interested in being interviewed by InitialView should contact them to schedule it.

Evidence of a student's financial situation may also be required. F-1 visa students must show they have enough funds for the first year, as without this the university can't issue a I-20 immigration form. Similarly, J-1 bilateral exchange students need at least USD 6,000 for each semester before a DS-2019 form can be issued. If students have any questions about visa requirements, they should contact the Cranwell International Centre.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

International undergraduate applicants use either the Coalition Application or the Common Application. Deadlines and instructions are available on the undergraduate international student admissions website.

Applicants whose native language is not English must demonstrate proficiency in English. Students can choose to do this through TOEFL, IELTS, PTE or Duolingo. Students will be asked to submit their scores to prove they are capable of understanding the course they will be taught.

International graduate applicants use the graduate school application website. Admission requirements for graduate study vary by department and major, and are detailed on department websites and in the Graduate Catalog. The following requirements generally apply:

 • An undergraduate degree from an accredited institution of higher learning. In most cases, a closely related undergraduate degree is necessary.
 • A minimum of a 3.0 cumulative grade point average (GPA) or above is required for consideration for admission into most majors. Some programs require higher GPAs.

If a student meets all criteria except for the English language proficiency, they are encouraged to enrol in the AdvantageVT (for undergraduates) or AdvantageVT-Master's (for postgraduate study) programs. These are entryway courses that combine coursework with intensive English language tuition.

Show more +Show less -
video Bg

Accommodation

Virginia Tech's Housing and Residence Life (HRL) is a large organization which operates 47 on-campus residence halls housing approximately 9,300 residents. More than just a place to sleep, the on-campus experience is enriched by the initiatives and engagement of its resident student staff (such as resident advisors, house supervisors), and its live in professional and para-professional staff (assistant residential learning coordinators, residential learning coordinators) who live in the residence halls. There are faculty principals living within the residential colleges at Ambler Johnston and many other faculty involved in the residential colleges and the living learning communities throughout the residential system. To support such a dynamic environment, HRL has a complete facilities operation (maintenance, housekeeping, lock shop, renovations, fire/safety compliance, warehousing), an occupancy management (assignments & contracting, communications and general services), and a robust conference management area (summer conferences and guest dining plans for groups coming to campus).

It…

 • Provides inclusive communities
 • Fosters a culture of learning
 • Offers safe, clean, well-maintained living environments
 • And has exceptional service

More about residential life at Virginia Tech…

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Across the university’s six campuses there are a range of academic and social facilities.

For student accommodation, Housing and Residence Life offers 47 on-campus residence halls.

There are three libraries the Newman Library, Art & Architecture Library and the Veterinary Medicine Library. The Newman library offers meeting spaces, group and quiet study, café, exhibit areas, Multimedia Collaboration Tables, studios and a writing center.

Many departments have purpose-built facilities for students. For example, the School of Medicine has specially equipped symposium rooms, a medical library, 12 team rooms, a media center, student lounge and ten OSCE rooms.

Cowgill Hall contains architecture studios and is often the principal exhibition space on campus. Students can go there for the Art and Architecture Library, a graphics or ceramic workshop, or to use the photographic areas such as the five darkrooms or video facilities.

Over at Henderson Hall, performing arts students have access to computer and design labs, costume shop, lighting lab, editing studio, model shops and several practice rooms.

The 150,000-square-foot Moss Arts Center includes a 1,260-seat performance hall, visual arts galleries, amphitheatre, four-story experimental Cube and multiple studios.

For students to relax, the Squires Student Center offers two ballrooms, a 510-seat theatre, dining areas, activity rooms, an art gallery and lounges. Dietrick Hall has a large dining area, as does Owens Food Court, which has a wide range inside. VT’s Dining Services is currently ranked #1 for Best College Food in America on NICHE.

Students can also go to The Graduate Life Center to meet and collaborate with staff, students and graduates across different subjects.

For sports and fitness enthusiasts there are several places to go. These include:

 • McComas Hall (weight training, basketball courts and more)
 • War Memorial Hall (weight training area, dance room and more).
 • Cassell Coliseum (basketball arena, two gyms and more).

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Across the university's six campuses there are a range of academic and social facilities.

For student accommodation, Housing and Residence Life offers 47 on-campus residence halls.

There are three libraries the Newman Library, Art & Architecture Library and the Veterinary Medicine Library. The Newman library offers meeting spaces, group and quiet study, cafe, exhibit areas, Multimedia Collaboration Tables, studios and a writing center.

Many departments have purpose-built facilities for students. For example, the School of Medicine has specially equipped symposium rooms, a medical library, 12 team rooms, a media center, student lounge and ten OSCE rooms.

Cowgill Hall contains architecture studios and is often the principal exhibition space on campus. Students can go there for the Art and Architecture Library, a graphics or ceramic workshop, or to use the photographic areas such as the five darkrooms or video facilities.

Over at Henderson Hall, performing arts students have access to computer and design labs, costume shop, lighting lab, editing studio, model shops and several practice rooms.

The 150,000-square-foot Moss Arts Center includes a 1,260-seat performance hall, visual arts galleries, amphitheatre, four-story experimental Cube and multiple studios.

For students to relax, the Squires Student Center offers two ballrooms, a 510-seat theatre, dining areas, activity rooms, an art gallery and lounges. Dietrick Hall has a large dining area, as does Owens Food Court, which has a wide range inside. VT's Dining Services is currently ranked #1 for Best College Food in America on NICHE.

Students can also go to The Graduate Life Center to meet and collaborate with staff, students and graduates across different subjects.

For sports and fitness enthusiasts there are several places to go. These include:

 • McComas Hall (weight training, basketball courts and more)
 • War Memorial Hall (weight training area, dance room and more).
 • Cassell Coliseum (basketball arena, two gyms and more).

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Across the university's six campuses there are a range of academic, social and recreational facilities, all maintained to the highest standards.

On-campus housing: For student accommodation, Housing and Residence Life maintain 47 residence halls housing 9,300 students.

Dining: With 46 venues in 10 locations plus two food trucks, Virginia Tech's dining program is consistently ranked among the top in the U.S. in food, facilities, and services by national polls.

Arts: The Moss Arts Center is a thriving community where the arts are a catalyst for engagement, inspiration, and discovery. The 147,000-square-foot facility includes a 1,260-seat performance hall, visual arts galleries, amphitheater, four-story experimental Cube and multiple studios.

Student Center: For students to relax, the Squires Student Center offers two ballrooms, a 510-seat theatre, dining areas, activity rooms, an art gallery and lounges.

Recreation and Fitness: McComas Hall houses one of the gyms on campus as well as the main administrative and business offices for Recreational Sports. McComas Hall has nearly 100,000 square feet of recreation space.

Libraries: University Libraries consists of Newman Library branch libraries in geology, veterinary medicine, art and architecture, and the Northern Virginia Center and a storage facility constructed in 1995 near Blacksburg's Huckleberry Trail. These facilities house over 1.9 million printed volumes, 17,000 serial subscriptions, 5 million microforms, 130,000 audiovisual and machine-readable pieces, and 120,000 maps.

Show more +Show less -
Student life

Student life

Student Affairs

The Student Affairs is committed to the growth, development, and achievement of students at Virginia Tech. This organization works closely with academic colleagues to support students as they learn to be successful and effective leaders in the emerging global community.

Student Affairs promotes student learning, life skills, and personal growth through a strong focus on holistic student development and collaborative partnerships that deliver superior service to, and care for students.

International Centre

Cranwell International Centre exists to articulate, advocate, and act in support of international students, amplifying their contributions to the Virginia Tech community and to the advancement of the University as more globally oriented and internationally connected.

Cranwell International Centre, in partnership with other campus colleagues:

 • Educates students regarding the development of intercultural competence within the global context
 • Engages the campus and broader community with a wide range of intercultural programmes and services
 • Enhances awareness of the unique contributions of international students
 • Equips international students for success inside and outside the classroom
 • Expands opportunities for meaningful interaction between domestic and international student and much more.

Read More…

Show more +Show less -
Student safety

Student safety

Student safety is of the upmost importance at Virginia Tech.

The university has its own professional, nationally accredited Police Department that operates 24 hours a day and provides full police service to the university community. The Police Department and Emergency Management teams work closely with the teams at Housing and Residence Life, the Counselling Center, Health Center and Dean of Students in order to protect and serve the student community successfully.

Students are encouraged to download the LiveSafe mobile app. This app has incredibly useful features, including:

 • An explanation of what to do in an emergency.
 • Navigational instructions for the Blacksburg campus.
 • Virtual escort monitoring system.
 • Ability to share reports of suspicious activity.

The university also has “VT Alerts”. This is a notification system, so if an emergency happens on campus, alerts would go out using several different types of delivery methods in order to get the word out to students.

Show more +Show less -
Student safety

Student safety

Student safety is of the upmost importance at Virginia Tech.

The university has its own professional, nationally accredited Police Department that operates 24 hours a day and provides full police service to the university community. The Police Department and Emergency Management teams work closely with the teams at Housing and Residence Life, the Counselling Center, Health Center and Dean of Students in order to protect and serve the student community successfully.

Students are encouraged to download the LiveSafe mobile app. This app has incredibly useful features, including:

 • An explanation of what to do in an emergency.
 • Navigational instructions for the Blacksburg campus.
 • Virtual escort monitoring system.
 • Ability to share reports of suspicious activity.

The university also has ''VT Alerts''. This is a notification system, so if an emergency happens on campus, alerts would go out using several different types of delivery methods in order to get the word out to students.

Show more +Show less -
Student safety

Student safety

Student safety is of the upmost importance at Virginia Tech.

The university has its own professional, nationally accredited Police Department that operates 24 hours a day and provides full police service to the university community. The Police Department and Emergency Management teams work closely with the teams at Housing and Residence Life, the Counselling Center, Health Center and Dean of Students in order to protect and serve the student community successfully.

Students are encouraged to download the LiveSafe mobile app. This app has incredibly useful features, including:

 • An explanation of what to do in an emergency.
 • Navigational instructions for the Blacksburg campus.
 • Virtual escort monitoring system.
 • Ability to share reports of suspicious activity.

The university also has ''VT Alerts''. This is a notification system, so if an emergency happens on campus, alerts are sent out using several different types of delivery methods in order to get the word out to students.

Show more +Show less -
4227
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United States

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
201st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

At Virginia Tech
Take a campus tour
HokieBird
Anatomage Table
Residence Hall
At Virginia Tech
Get Ready, This is Virginia Tech
At Virginia Tech
Residence Life - What it is like to call Virginia Tech home
Burruss Hall
Hands-on, Minds-on - Virginia Tech
Moss Arts Center
Take a Campus tour - Virginia Tech
Cowgill Plaza
Virginia Tech Flyover
Eat well - Virginia Tech
Athletic Facilities
Torgersen Bridge
Get Ready
Burruss in Autumn
The Cube
Torgersen Bridge
3D Printing
Math Emporium
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$1759

 • $807
  លំនៅដ្ឋាន
 • $677
  ម្ហូបអាហារ
 • $99
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $176
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី