ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image
institution profile image
Overview

Overview

York is a leading international teaching and research university and a driving force for positive change. Empowered by a welcoming and diverse community with a uniquely global perspective, students are prepared for their long-term career and personal success.

Home to one of the largest and most diverse student bodies in Canada, with 53,000 students from 178 countries, more than 325,000 alumni and leading professors work with over 300 university, industry and NGO partners to tackle pressing issues. Recognized as a global leader for two consecutive years in the Times Higher Education Impact Rankings and number one in global joint research publications in Ontario, York is positioned to take on the challenges that matter most.

With leading programs and over 9,500 diverse experiential education opportunities including internships, community placements, co-ops and capstone projects, the university prepares students for meaningful careers, long-term success, and the critical knowledge to work toward a better future.

Across multiple campuses locally, including the Keele and bilingual Glendon campuses in Toronto, and globally in Hyderabad, India and Costa Rica, the university continues to innovate. This brings success to students in the top ranked Schulich School of Business and Osgoode Hall Law School as well as in the liberal arts, creative and performing arts, professional studies, health, engineering, education and sciences.

York University values collaboration, diversity and inclusivity. The university prides itself on working together with students to improve lives, communities, the planet, and the future.

Show more +Show less -
Overview

Overview

York is a leading international teaching and research university and a driving force for positive change. Empowered by a welcoming and diverse community with a uniquely global perspective, students are prepared for their long-term career and personal success.

Home to one of the largest and most diverse student bodies in Canada, with 53,000 students from 178 countries, more than 325,000 alumni and leading professors work with over 300 university, industry and NGO partners to tackle pressing issues. Recognized as a global leader for two consecutive years in the Times Higher Education Impact Rankings and number one in global joint research publications in Ontario, York is positioned to take on the challenges that matter most.

With leading programs and over 9,500 diverse experiential education opportunities including internships, community placements, co-ops and capstone projects, the university prepares students for meaningful careers, long-term success, and the critical knowledge to work toward a better future.

Across multiple campuses locally, including the Keele and bilingual Glendon campuses in Toronto, and globally in Hyderabad, India and Costa Rica, the university continues to innovate. This brings success to students in the top ranked Schulich School of Business and Osgoode Hall Law School as well as in the liberal arts, creative and performing arts, professional studies, health, engineering, education and sciences.

York University values collaboration, diversity and inclusivity. The university prides itself on working together with students to improve lives, communities, the planet, and the future.

Show more +Show less -
What's new

What's new

York University is working tirelessly to respond to the ongoing Covid-19 crisis and is developing a plan that will ensure that normal campus operations can resume in a timely manner while safeguarding the health and well-being of all students and staff. In its response planning, the university is placing public health and government directives at the heart of its response, in addition to close work with other universities and partners in Ontario. York's plan is designed to serve the best interests of the entire community both on and off its campuses.

York's new Faculty of Environmental and Urban Change opened in September 2020 as a call to action to respond to the most pressing challenges facing people and the planet. This new faculty brings together world class scientists and scholars who are producing research on the climate crisis, biodiversity loss, intensive urbanization and how these dynamics impact the most vulnerable.

York has continued to advance important longer-term initiatives like the Markham Centre Campus (MCC) in Markham, a fast-growing suburb of Toronto. The campus will open to students in 2023. The new MCC gives York students an opportunity to take part in innovative academic programs while choosing between a rich array of experiential education activities and partnering on pressing research problems in a high-demand area of Ontario. It will be a state-of-the-art campus that gives thousands of students a high-quality, research-intensive learning experience.

York is also investing in a new School of Continuing Studies located at the Keele campus, which is the first Continuing Studies building of its kind in North America. The School of Continuing Studies is home to cutting-edge Continuing Professional Education programs and the world-renowned York University English Language Institute (YUELI). The new facility will expand access to the English-language university pathways that support international students and new Canadians.

Show more +Show less -
What's new

What's new

York University is working tirelessly to respond to the ongoing Covid-19 crisis and is developing a plan that will ensure that normal campus operations can resume in a timely manner while safeguarding the health and well-being of all students and staff. In its response planning, the university is placing public health and government directives at the heart of its response, in addition to close work with other universities and partners in Ontario. York's plan is designed to serve the best interests of the entire community both on and off its campuses.

York's new Faculty of Environmental and Urban Change opened in September 2020 as a call to action to respond to the most pressing challenges facing people and the planet. This new faculty brings together world class scientists and scholars who are producing research on the climate crisis, biodiversity loss, intensive urbanization and how these dynamics impact the most vulnerable.

York has continued to advance important longer-term initiatives like the Markham Centre Campus (MCC) in Markham, a fast-growing suburb of Toronto. The campus will open to students in 2023. The new MCC gives York students an opportunity to take part in innovative academic programs while choosing between a rich array of experiential education activities and partnering on pressing research problems in a high-demand area of Ontario. It will be a state-of-the-art campus that gives thousands of students a high-quality, research-intensive learning experience.

York is also investing in a new School of Continuing Studies located at the Keele campus, which is the first Continuing Studies building of its kind in North America. The School of Continuing Studies is home to cutting-edge Continuing Professional Education programs and the world-renowned York University English Language Institute (YUELI). The new facility will expand access to the English-language university pathways that support international students and new Canadians.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Teaching excellence is core to York's mission. Many of York's dedicated, award-winning professors are recognized locally and nationally for championing learning approaches that engage and inspire students. From guest speakers providing unique perspectives on course content, to the chance to interview domain experts in a chosen field, to laboratory work, York integrates a range of unique hands-on learning opportunities that reshape perceptions around classroom-settings, while they are also a leader in using technology to make learning more accessible and adaptable to students' multidimensional lives.

Since York's founding in 1959, the university have provided a diverse community of students with access to a high-quality, research-intensive university committed to enhancing the well-being of communities. In choosing York, students join a network of motivated and innovative students, professors, staff and alumni, who are all committed to excellence and making a difference in local and global communities.

The university have a diverse range of over 16,800 collaborative hands-on experiential education opportunities in workplaces and local communities. Through technology-enhanced learning, York offers engaging ways to learn, and flexibility with online and blended (hybrid) courses.

Whether it's a paid co-op, paid internship, placement or practicum, York offers students a myriad of learning experiences across a number of faculties and programs that connect classroom learning to the workplace. York also offers experiential opportunities to work within communities near Toronto, which gives students hands-on experience and helps them develop their skills so that they can make a meaningful difference.

Students get the opportunity to work with high-impact organizations through a wide range of activities, including advocacy, mentorship, consultation, community-led research projects and applied problem solving.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Teaching excellence is core to York's mission. Many of York's dedicated, award-winning professors are recognized locally and nationally for championing learning approaches that engage and inspire students. From guest speakers providing unique perspectives on course content, to the chance to interview domain experts in a chosen field, to laboratory work, York integrates a range of unique hands-on learning opportunities that reshape perceptions around classroom-settings, while they are also a leader in using technology to make learning more accessible and adaptable to students' multidimensional lives.

Since York's founding in 1959, the university have provided a diverse community of students with access to a high-quality, research-intensive university committed to enhancing the well-being of communities. In choosing York, students join a network of motivated and innovative students, professors, staff and alumni, who are all committed to excellence and making a difference in local and global communities.

The university have a diverse range of over 16,800 collaborative hands-on experiential education opportunities in workplaces and local communities. Through technology-enhanced learning, York offers engaging ways to learn, and flexibility with online and blended (hybrid) courses.

Whether it's a paid co-op, paid internship, placement or practicum, York offers students a myriad of learning experiences across a number of faculties and programs that connect classroom learning to the workplace. York also offers experiential opportunities to work within communities near Toronto, which gives students hands-on experience and helps them develop their skills so that they can make a meaningful difference.

Students get the opportunity to work with high-impact organizations through a wide range of activities, including advocacy, mentorship, consultation, community-led research projects and applied problem solving.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Among the finest anywhere in the world, York's faculties introduce students to a broad perspective of the world that results in original thought and theory focusing on a global perspective. Flexible cross-discipline programming, innovative course design and diverse experiential learning opportunities provide students with a wide variety of academic opportunities where learning and debate is not only valued, but encouraged.

Each faculty offers a large range of degree programs, courses and certificate options, in addition to a selection of interdisciplinary programs which may involve joint offerings from multiple faculties. Further detail about a faculty's courses, staff, and administration can be found by consulting the faculty's webpage on the university website, including for the:

 • Faculty of Education
 • Faculty of Environmental and Urban Change
 • Faculty of Fine Arts
 • Glendon
 • Faculty of Graduate Studies
 • Faculty of Health
 • Lassonde School of Engineering
 • Faculty of Liberal Arts and Professional Studies
 • Osgoode Hall Law School
 • Schulich School of Business
 • Faculty of Science

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Among the finest anywhere in the world, York's faculties introduce students to a broad perspective of the world that results in original thought and theory focusing on a global perspective. Flexible cross-discipline programming, innovative course design and diverse experiential learning opportunities provide students with a wide variety of academic opportunities where learning and debate is not only valued, but encouraged.

Each faculty offers a large range of degree programs, courses and certificate options, in addition to a selection of interdisciplinary programs which may involve joint offerings from multiple faculties. Further detail about a faculty's courses, staff, and administration can be found by consulting the faculty's webpage on the university website, including for the:

 • Faculty of Education
 • Faculty of Environmental and Urban Change
 • Faculty of Fine Arts
 • Glendon
 • Faculty of Graduate Studies
 • Faculty of Health
 • Lassonde School of Engineering
 • Faculty of Liberal Arts and Professional Studies
 • Osgoode Hall Law School
 • Schulich School of Business
 • Faculty of Science

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

York supports every international student throughout their unique university journey. Beyond academic achievement, the institution strives to enrich student experience and make students feel at home through tailored services designed specifically for international students which enhance their personal and professional development and support their physical and mental well-being.

Courses and programmes are offered in different languages depending on the campus they are hosted from, with Keele offering English speaking courses and Glendon offering a bilingual French and English learning environment. In order to successfully apply to these campuses, applicants must provide sufficient evidence of language proficiency in their chosen program's language of instruction. In addition to this, applicants must satisfy the following criteria in order to be successful:

 • Meet minimum admission requirements
 • Meet program-specific requirements
 • Know the application deadlines
 • Application submission
 • Submit all required documentation
 • Consider a modified admission request (for students with a diagnosed disability or extenuating circumstances that may have affected academic performance).
 • Check on Transfer Credit for Advanced Placement

To find out more about the entry requirements for York, students can visit the Admission and Application Procedures for international students' page. For more specific information, students can consult the minimum admission requirements listed by country.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

York supports every international student throughout their unique university journey. Beyond academic achievement, the institution strives to enrich student experience and make students feel at home through tailored services designed specifically for international students which enhance their personal and professional development and support their physical and mental well-being.

Courses and programmes are offered in different languages depending on the campus they are hosted from, with Keele offering English speaking courses and Glendon offering a bilingual French and English learning environment. In order to successfully apply to these campuses, applicants must provide sufficient evidence of language proficiency in their chosen program's language of instruction. In addition to this, applicants must satisfy the following criteria in order to be successful:

 • Meet minimum admission requirements
 • Meet program-specific requirements
 • Know the application deadlines
 • Application submission
 • Submit all required documentation
 • Consider a modified admission request (for students with a diagnosed disability or extenuating circumstances that may have affected academic performance).
 • Check on Transfer Credit for Advanced Placement

To find out more about the entry requirements for York, students can visit the Admission and Application Procedures for international students' page. For more specific information, students can consult the minimum admission requirements listed by country.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The Keele campus is a self-contained modern urban campus with 90 plus buildings including academic and athletic facilities, residences, student service locations and 40 plus restaurants and shops.

Keele is a self-contained community located in the northern part of Toronto. The campus is home to five libraries, 92 buildings, athletic facilities, residences, a shopping mall and green, groomed outdoor common areas make up a buzzing campus primed for academic success and an active campus life.

The Keele campus is also home to many research centres and many new state-of-the-art facilities, including the Sherman Health Sciences Research Centre, the Life Sciences building and a new Student Centre. While many of York's programs are based on Keele campus, students are welcome to take courses at either campus.

The Glendon campus, located in mid-town Toronto, is the Centre of Excellence for French-language and Bilingual Post-secondary Education in Southern Ontario. Glendon is known for its beautiful rose gardens and connections to the Global Francophone community.

York also provides free shuttle services between the Glendon and Keele campuses, and a VanGO service, designed to help students with disabilities get around campus. There are also 9,200 plus parking spaces.

The new Markham campus, opening in autumn of 2023, will create positive change in the York Region and City of Markham community. It will offer employer-aligned degree programs, certificates and other credentials, with a rich array of experiential education activities, in high demand areas such as business and entrepreneurship, data analytics, new media and communications.

York also has campuses in Costa Rica and Hyderabad. The EcoCampus in Las Nubes, Costa Rica supports the protection of the biological, ecological and social values of the Las Nubes Biological Reserve, and the high-tech centre in Hyderabad.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The Keele campus is a self-contained modern urban campus with 90 plus buildings including academic and athletic facilities, residences, student service locations and 40 plus restaurants and shops.

Keele is a self-contained community located in the northern part of Toronto. The campus is home to five libraries, 92 buildings, athletic facilities, residences, a shopping mall and green, groomed outdoor common areas make up a buzzing campus primed for academic success and an active campus life.

The Keele campus is also home to many research centres and many new state-of-the-art facilities, including the Sherman Health Sciences Research Centre, the Life Sciences building and a new Student Centre. While many of York's programs are based on Keele campus, students are welcome to take courses at either campus.

The Glendon campus, located in mid-town Toronto, is the Centre of Excellence for French-language and Bilingual Post-secondary Education in Southern Ontario. Glendon is known for its beautiful rose gardens and connections to the Global Francophone community.

York also provides free shuttle services between the Glendon and Keele campuses, and a VanGO service, designed to help students with disabilities get around campus. There are also 9,200 plus parking spaces.

The new Markham campus, opening in autumn of 2023, will create positive change in the York Region and City of Markham community. It will offer employer-aligned degree programs, certificates and other credentials, with a rich array of experiential education activities, in high demand areas such as business and entrepreneurship, data analytics, new media and communications.

York also has campuses in Costa Rica and Hyderabad. The EcoCampus in Las Nubes, Costa Rica supports the protection of the biological, ecological and social values of the Las Nubes Biological Reserve, and the high-tech centre in Hyderabad.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

York University is proud to offer entrance scholarships and awards to international students to help with the costs of tuition. Some of the scholarships and awards that are available include:

Application-based scholarships and awards

To be considered for these scholarships and awards, students need to submit the online international student scholarship and award application. Students with both strong grades (''A'' average or equivalent) and who demonstrate leadership through community service or excellence in the arts or sport are encouraged to apply.

 1. International entrance scholarship of distinction

  • Three are awarded per year, valued at CAD 35,000 per year. The scholarship is renewable for an additional three years of full-time undergraduate study if the student maintains high academic standing each year.
 2. Global leader of tomorrow award for international students

  • Two are awarded per year, valued at CAD 20,000 per year. It is renewable for an additional three years of full-time undergraduate study if the student maintains a high academic standing each year.
 3. International circle of scholar's scholarship

  • One is awarded per year, valued at CAD 15,000 towards a student's first year of study.
 4. York University academic excellence scholarships for international students

  • Five to ten are awarded per year, valued at CAD 5,000 to CAD 10,000 towards a student's first year of study.
 5. York science scholars award

  • Awarded to 25 applicants who are admitted to the Faculty of Science.

Automatic scholarships and awards

For these scholarships, students will automatically be considered if they are eligible, no application is required:

 • York University Automatic Entrance Scholarship
 • Student Life Award
 • York University Talent Entrance Scholarships
 • Lassonde Entrance Scholarships
 • Faculty of Liberal Arts and Professional Studies (LA&PS) International Student Entrance Scholarships
 • The Faculty of Science Entrance Scholarship

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

York University is proud to offer entrance scholarships and awards to international students to help with the costs of tuition. Some of the scholarships and awards that are available include:

Application-based scholarships and awards

To be considered for these scholarships and awards, students need to submit the online international student scholarship and award application. Students with both strong grades (''A'' average or equivalent) and who demonstrate leadership through community service or excellence in the arts or sport are encouraged to apply.

 1. International entrance scholarship of distinction

  • Three are awarded per year, valued at CAD 35,000 per year. The scholarship is renewable for an additional three years of full-time undergraduate study if the student maintains high academic standing each year.
 2. Global leader of tomorrow award for international students

  • Two are awarded per year, valued at CAD 20,000 per year. It is renewable for an additional three years of full-time undergraduate study if the student maintains a high academic standing each year.
 3. International circle of scholar's scholarship

  • One is awarded per year, valued at CAD 15,000 towards a student's first year of study.
 4. York University academic excellence scholarships for international students

  • Five to ten are awarded per year, valued at CAD 5,000 to CAD 10,000 towards a student's first year of study.
 5. York science scholars award

  • Awarded to 25 applicants who are admitted to the Faculty of Science.

Automatic scholarships and awards

For these scholarships, students will automatically be considered if they are eligible, no application is required:

 • York University Automatic Entrance Scholarship
 • Student Life Award
 • York University Talent Entrance Scholarships
 • Lassonde Entrance Scholarships
 • Faculty of Liberal Arts and Professional Studies (LA&PS) International Student Entrance Scholarships
 • The Faculty of Science Entrance Scholarship

Show more +Show less -
10000
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Canada

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
401st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

Think. Resolve at York University
Sports students
Campus life
Aerial View
Student life
Aerial View
Student life
Lab facilities
Campus grounds
Campus
Science experiment
Students at the university
Pond lounge students
Glendon Library
Students - UnderArbour
Pond lounge students
Basketball intramurals
Student life
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$2004

 • $815
  លំនៅដ្ឋាន
 • $815
  ម្ហូបអាហារ
 • $117
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $257
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

តើសិស្សនិស្សិតគិតយ៉ាងណាចំពោះយើង

ព័ត៌មានសង្ខេប
(3.5)
គុណភាពមុខវិជ្ជាសិក្សា
5.0
សុវត្ថិភាពក្នុងបរិវេណសាលា
3.5
ការទ្រទ្រង់សិស្ស និស្សិត
3.5
គុណភាពក្នុងការបង្រៀន
3.5
បរិយាកាសក្នុងបរិវេណសាលា
4.5
Yash
York University
It makes you enrol in extra courses which you don’t need
បង្ហាញបន្ថែម +
ចំណាត់់ថ្នាក់លើពិភពលោក
York University York University
Rated3/5based on2 student reviews
It makes you enrol in extra courses which you don’t need Customer reviews:
York University - by, 2020-01-08
2.0/ 5 stars
York University York University
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
York University - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

York University York University
Rated3/5based on2 student reviews
It makes you enrol in extra courses which you don’t need Customer reviews:
York University - by, 2020-01-08
2.0/ 5 stars
York University York University
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
York University - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?

រកមិនឃើញព្រឹត្តិការណ៍