text.skipToContent text.skipToNavigation

“You are UKnique” - Gõ cửa ước mơ du học Anh 2022

When: 1st  April 2022  -  30th  June 2022 , 08:00 AM - 11:59 PM

Where: Zoom

Highlights:

Chương trình sẽ là kim-chỉ-nam hữu ích giúp bạn tránh “lạc lối” khi chuẩn bị bài luận du học – một trong các yếu tố then chốt quyết định bạn có được hội đồng tuyển sinh chấp nhận hay không.

Thời gian nhận bài viết: 1/4/2022 đến 30/6/2022

Nộp bài ngay

Please select a level of study

Enter subject, choose from the list or hit search

  • Start typing, choose from the list or hit search

  • Enter subject, choose from the list or or hit search

Please type and select an institution

  • Type 3 characters of a university name and select from the list

  • Enter a university or school name and select from the list

Please select a level of study

Got any ideal countries in mind?