text.skipToContent text.skipToNavigation
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai

GMAT ก้าวแรกของการเรียนต่อป.โทบริหารธุรกิจที่ต่างประเทศ

GMAT คืออะไร

GMAT หรือ Graduate Management Admission Test คือ ข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะใช้คะแนน GMAT ในการพิจารณารับนักศึกษา

ทำไมต้องสอบ GMAT

 • ต้องใช้ยื่นเพื่อรับพิจารณาเข้ารับการศึกษาต่อในสาขาบริหารของหลายๆ สถาบัน
 • เป็นข้อสอบที่วัดความสามารถทางด้านบริหารโดยเฉพาะ ทำให้ง่ายต่อการพิจารณาของสถาบัน
 • เป็นตัวรับประกันความสำเร็จในการศึกษา มีงานวิฉัยพบว่าข้อสอบ GMAT สามารถบอกได้ถึงประสิทธิภาพในการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจ

ข้อดีของการสอบ GMAT

 • เป็นข้อสอบเฉพาะทางที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันต่างๆ ด้านการบริหาร
 • เป็นข้อสอบที่วัดทักษะชั้นสูงที่ใช้ในการเรียนด้านการบริหารโดยเฉพาะ ทำให้สถาบันเห็นถึงความตั้งใจของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อได้มากกว่าการสอบ GRE
 • ข้อสอบมีหลายส่วนที่ช่วยวัดทักษะด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นในการศึกษาต่อในด้านบริหาร
 • มีการนับคะแนนรวมเป็นส่วนๆ ตามส่วนของข้อสอบ ทำให้เห็นศักยภาพและทักษะในด้านต่างๆ ได้มากกว่าข้อสอบ GRE ที่มีแค่คะแนนรวม
 • มีข้อสอบส่วนที่เป็นการให้เหตุผล นักเรียนที่มีคะแนนสอบในส่วนนี้มักจะได้งานง่ายกว่า และได้เงินเดือนเยอะกว่านักเรียนคนอื่น

ลักษณะข้อสอบ GMAT

ข้อสอบจะมีทั้งหมด 4 ส่วน เวลาสอบทั้งหมด คือ 3 ชั่วโมง 30 นาที โดยทั้ง 4 ส่วนประกอบด้วย

 • ภาษาอังกฤษ ใช้เวลา 75 นาที โดยจะเป็นคำถามประเภทการอ่านเพื่อความเข้าใจ การใช้เหตุผล การแก้ไขประโยคให้สมบูรณ์ ทั้งหมด 41 ข้อ
 • คณิตศาสตร์ ใช้เวลา 75 นาที โดยจะเป็นคำถามประเภทการวิเคราะห์ความเพียงพอของข้อมูล การแก้ไขโจทย์ปัญหา ทั้งหมด 37 ข้อ
 • การเขียนเชิงวิเคราะห์ ใช้เวลา 30 นาที โดยคำถามจะให้เขียนบทความ 1 บท ซึ่งจะเป็นการเขียนวิเคราะห์การโต้ตอบ
 • การให้เหตุผลเชิงบูรณาการ ใช้เวลาทั้งหมด 30 นาที โดยจะเป็นการให้เหตุผลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ การตีความข้อมูลในรูปแบบกราฟิก การวิเคราะห์เปรียบเทียบ และการวิเคราะห์ตาราง ทั้งหมด 12 ข้อ

 

สามารถเลือกชุดข้อสอบได้ว่าจะทำส่วนไหนก่อน โดยจะแบ่งออกเป็นสามแบบ คือ

 • การเขียนเชิงวิเคราะห์, การให้เหตุผลเชิงบูรณาการ, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ (รูปแบบพื้นฐาน)
 • ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, การให้เหตุผลเชิงบูรณาการ, การเขียนเชิงวิเคราะห์
 • คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, การให้เหตุผลเชิงบูรณาการ, การเขียนเชิงวิเคราะห์

 

ถ้าต้องการเรียนต่อด้านการบริหาร การสอบGMAT ก็เป็นสิ่งสำคัญ นอกจากจะเป็นการเพิ่มโอกาสการสมัครเรียนต่อในมหาลัยต่างๆ แล้ว ยังเป็นถือว่าประวัติที่ดีต่อการทำงานในอนาคตอีกด้วย หากสนใจหรือต้องการคำแนะนำทางด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ สามารถติดต่อได้ที่ IDP EDUCATION THAILAND

 

เลือกระดับวุฒิการศึกษา

กรอกชื่อสาขาวิชา และเลือกจากลิสต์

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อสาขาวิชา และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อคอร์สเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์