พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation

วิธีซื้อประกันสุขภาพ OSHC

ทางเลือกเป็นของท่าน

สุขภาพของท่านสำคัญ และเราพร้อมที่จะช่วยให้ท่านตัดสินใจอย่างถูกต้องเมื่อท่านซื้อประกัน OSHC

IDP ให้ท่านมีอิสรภาพในการเลือกการซื้อประกันสุขภาพนักศึกษา (OSHC)ด้วยตนเองทางออนไลน์เป็นเรื่องง่าย หรือท่านสามารถดำเนินการโดยได้รับความช่วยเหลือจากที่ปรึกษา IDP ที่ปรึกษาของเราตระหนักดีว่าต้องทำอะไร และสามารถแนะนำข้อเลือกดี ๆ ที่ตรงกับความต้องการของท่าน

ฉันจำเป็นต้องทำประกันเมื่อไร?

การประกันสุขภาพเป็นข้อบังคับในการสมัครขอวีซ่านักศึกษา และท่านต้องได้รับการคุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่เดินทางถึงออสเตรเลีย ท่านต้องมีการประกันสุขภาพที่เหมาะสมตลอดกำหนดเวลาของวีซ่า

ถ้าท่านต่อระยะเวลาการศึกษา ท่านต้องซื้อ OSHC ใหม่ และต้องแน่ใจว่าเมื่อ OSHC หมดอายุ การประกันใหม่เริ่มต้นทันที

ทำไมฉันจึงใช้การประกันที่มีอยู่แล้วไม่ได้ แทนที่ต้องซื้อประกัน OSHC ?

ท่านไม่สามารถใช้การประกันสุขภาพจากบริษัทประกันต่างประเทศ หรือประกันการเดินทางเพื่อคุ้มครองค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ของท่านขณะที่ท่านพำนักอยู่ที่นี่ ท่านต้องมีประกันของบริษัทประกันสุขภาพเอกชนที่จดทะเบียนของประเทศออสเตรเลีย ทั้งนี้เพื่อว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะสามารถตรวจควบคุมบริษัทประกันที่คุ้มครองผู้ที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียชั่วคราว

ฉันจะจ่ายเงินให้ OSHC อย่างไร?

ท่านจำเป็นต้องมีบัตรเครดิตเพื่อซื้อประกัน OSHC ถ้าท่านไม่มีบัตรเครดิตที่ปรึกษา IDP ของท่านอาจช่วยให้ท่านเลือกจ่ายเงินด้วยวิธีอื่น

ฉันต้องซื้อประกัน OSHC นานเท่าไร?

เมื่อท่านเลือกวันที่เริ่มต้นและวันสุดท้ายที่มีประกัน โปรดจำไว้ว่าท่านจะได้รับวีซ่านักศึกษาตามวันที่ที่การประกัน OSHC ของท่านหมดอายุ

วันเริ่มต้น

เลือกวันที่ที่ท่านจะเดินทางถึงออสเตรเลีย ถ้าไม่แน่ใจ เลือกวันที่ล่วงหน้าได้ถึง 28 วันก่อนเริ่มเข้าเรียน ถ้าท่านเปลี่ยนจากผู้จัดบริการOSHC อีกรายหนึ่ง เลือกวันหลังจากการประกัน OSHC ของท่านหมดอายุ

เพื่อให้วีซ่าของท่านมีอายุใช้ได้ท่านต้องมีการประกัน OSHC อย่างต่อเนื่อง ท่านต้องไม่เดินทางถึงออสเตรเลียก่อนที่การประกันOSHCเริ่มต้น ถ้าท่านอยู่ในออสเตรเลียโดยไม่มีการประกันสุขภาพที่พอเพียง ท่านกำลังฝ่าฝืนเงื่อนไขวีซ่า 8051

วันสุดท้าย

การประกัน OSHC ของท่านต้องครอบคลุมระยะเวลาเต็มตามวีซ่าของท่าน ท่านอาจได้รับวีซ่านักศึกษาเป็นระยะเวลาสูงสุดตามที่ปรากฏในตารางข้างล่างนี้

ระยะเวลาของวิชา

ระยะเวลาของวีซ่า

ระยะเวลาประกัน

10 เดือนหรือนานกว่า และจบปลายปีการศึกษาออสเตรเลีย (พฤศจิกายน - ธันวาคม)

ตามปกติวีซ่าของท่านจะออกให้จนถึงวันที่ 15 มีนาคมของปีถัดไป

หากคอร์สเรียนของคุณเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2020 ไปจนถึง 30 พฤศจิกายน 2020 (ระยะเวลาทั้งสิ้น 11 เดือน)
วีซ่าของคุณต้องมีระยะเวลาครอบคลุมไปจนถึงวันที่ 15 เดือนมีนาคมในปีถัดไป และคุณต้องเดินทางถึงออสเตรเลียล่วงหน้า 2 สัปดาห์ก่อนวันเริ่มเรียนจริง

ในตัวอย่างนี้ ระยะเวลาของประกันสุขภาพของคุณจะเริ่มตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2019 และสิ้นสุดวันที่ 15 มีนาคม 2021

10 เดือนหรือนานกว่า (จบมกราคม - ตุลาคม)

ตามปกติวีซ่าของท่านจะออกให้นานกว่าระยะเวลาของหลักสูตรสองเดือน

หากคอร์สเรียนของคุณเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2020 ไปจนถึง 1 ตุลาคม 2020 คุณต้องเพิ่มระยะเวลาสิ้นสุดคอร์สไปอีก 2 เดือน และคุณต้องเดินทางถึงออสเตรเลียล่วงหน้า 2 สัปดาห์ก่อนวันเริ่มเรียนจริง

ในตัวอย่างนี้ ระยะเวลาของประกันสุขภาพของคุณจะเริ่มตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2019 และสิ้นสุดวันที่ 1 ธันวาคม 2021

น้อยกว่า 10 เดือน

ตามปกติวีซ่าของท่านจะออกให้นานกว่าระยะเวลาของหลักสูตรหนึ่งเดือน

หากคอร์สเรียนของคุณเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2020 ไปจนถึง 1 กันยายน 2020 คุณต้องเพิ่มระยะเวลาสิ้นสุดคอร์สไปอีก 1 เดือน และคุณต้องเดินทางถึงออสเตรเลียล่วงหน้า 2 สัปดาห์ก่อนวันเริ่มเรียนจริง

ในตัวอย่างนี้ ระยะเวลาของประกันสุขภาพของคุณจะเริ่มตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2019 และสิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม 2020

ที่มา: Australian Government, Department of Home Affairs

ฉันจะใช้อีกชื่อหนึ่งซื้อประกัน OSHC ได้ไหม?

ท่านต้องใช้ชื่อเดียวกับที่แสดงในหนังสือเดินทางของท่าน เอกสารการซื้อประกัน OSHC ถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการสมัครขอวีซ่า ดังนั้นควรแน่ใจว่าทั้งหนังสือเดินทางและเอกสารประกัน OSHC แสดงชื่อเดียวกัน

ฉันจะได้รับเงินคืนหรือไม่ถ้าถูกปฏิเสธวีซ่า?

ได้ ท่านจะได้รับเงินคืน 100 เปอร์เซ็นต์ ท่านจำเป็นต้องติดต่อผู้จัดบริการ OSHC และแสดงสำเนาจดหมายปฏิเสธวีซ่าจากกระทรวงกิจการภายในประเทศของรัฐบาลออสเตรเลีย

ฉันควรทำอย่างไรถ้าครอบครัวมีสมาชิกเพิ่มขึ้น?

ถ้าท่านมีบุตรหลังจากเดินทางถึงออสเตรเลีย และท่านมีเพียงกรมธรรม์ OSHC สำหรับสามีภริยา ท่านต้องเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ครอบครัว ถ้าสมาชิกคนหนึ่งคนใดในครอบครัวจะมาสมทบกับท่านหลังจากที่ท่านเดินทางถึงออสเตรเลีย เขาต้องแสดงว่ามีกรมธรรม์ OSHC ตามระยะเวลาวีซ่าของเขา

Recommended articles

วิธีใช้การประกันสุขภาพนักศึกษา

เมื่อเดินทางถึงออสเตรเลีย ท่านจำเป็นต้องเปิดใช้งานกรมธรรม์ประกัน OSHC ของท่าน และสามารถเริ่มใช้ได้ (แต่หวังว่าท่านจะไม่มีความจำเป็น!) นี่คือเคล็ดของการเคลมเงิน

เข้าใจระบบการดูแลสุขภาพออสเตรเลีย

เราพร้อมที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจระบบการดูแลสุขภาพของออสเตรเลียและวิธีใช้ ความรู้เพียงเล็กน้อยจะช่วยให้ท่านมีความมั่นใจว่าท่านจะได้รับบริการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดเมื่อท่านต้องการ

เคล็ดลับสุขภาพและความปลอดภัย

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่อาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัยและอย่างมีสุขภาพดี มีหลายอย่างที่ดูและทำได้ ท่านก็คงจะศึกษาอยู่ที่ในเมืองหรือนครหลวง แต่ท่านก็คงอยากมีประสบการณ์ได้ชมมหาสมุทร ภูเขา แม่น้ำ และบริเวณ “ที่ห่างไกลความเจริญ” หรือ “ป่าดง” ที่มีชื่อเสียง

คำศัพท์สามัญทางด้านสุขภาพ

การหาลู่ทางในภาษาที่ใช้ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพอาจซับซ้อน นี่คือบรรณานุกรมของคำศัพท์สำคัญที่ท่านอาจพบและความหมายของคำเหล่านั้น

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

  • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

  • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

  • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

  • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์