text.skipToContent text.skipToNavigation
ติดต่อ IDP: 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand

ระบบการศึกษาในแคนาดา

แคนาดามีการลงทุนจำนวนมากในระบบการศึกษาของประเทศ โดยแคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกิจกรรมด้านการศึกษามากที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในสามประเทศที่มีการใช้จ่ายต่อหัวในการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาของภาครัฐมากที่สุด ตามข้อมูลขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของแคนาดาสามารถแบ่งออกเป็น:

  • ระดับใบรับรอง ซึ่งโดยทั่วไปใช้เวลาเรียนประมาณหนึ่งปี
  • ระดับประกาศนียบัตร ใช้เวลาประมาณหนึ่งหรือสองปี
  • ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง โดยทั่วไปเป็นโปรแกรมระยะเวลาสองหรือสามปี
  • ระดับปริญญาตรี จะรับปริญญาหลังจากการเรียนเต็มเวลาสี่ปี
  • อนุปริญญาโท/วุฒิบัตรบัณฑิต ใช้เวลาในการเรียนหนึ่งหรือสองปี
  • ปริญญาโท สามารถเรียนหลังจากจบปริญญาตรีเพื่อให้มีความรอบรู้ในเรื่องเฉพาะ
  • ปริญญาเอกหรือ PhD โดยทั่วไปใช้เวลาเรียนสี่ถึงเจ็ดปี

 

ข้อมูลอ้างอิง:
http://www.educanada.ca/study-etudes/opportunities-opportunites.aspx

บทความน่าสนใจ
ลงทะเบียนวันนี้

เพื่อรับคำแนะนำฟรี