พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัยเคอร์ตินเป็นมหาวิทยาลัยด้านนวัตกรรม มีความโดดเด่นในระดับนานาชาติ มุ่งเน้นในด้านการวิจัย และประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความพร้อมก่อนการทำงานในอนาคต

มหาวิทยาลัยเคอร์ตินมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ทั้งในด้านการวิจัยและคุณภาพการสอน ถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในจำนวน 1% ของโลก ตามการจัดอันดับของ Academic Ranking of World Universities 2019นอกจากนี้ยังมีการจัดอันดับอื่นๆที่มหาวิทยาลัยเคอร์ตินได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับชั้นนำ อาทิเช่น การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอันดับที่ 9 ของออสเตรเลีย (Times Higher Education World University Rankings 2019) และเป็นมหาวิทยาลัยเกิดใหม่ที่ดีที่สุดในอันดับที่ 21 ของโลกตามการจัดอันดับของ QS World University Rankings โดยคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี

มหาวิทยาลัยเคอร์ตินประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาค Western Australia และระดับนานาชาติกว่า 130 สถาบัน ทั้งในประเทศมาเลเซีย, สิงคโปร์, ดูไบ และมอริเซียสนักศึกษาสามารถมั่นใจได้ว่า พวกเค้าจะได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ

นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีได้รับการถ่ายทอดความรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นข้อได้เปรียบสำหรับนักศึกษาทั้งในการเรียนรู้ และการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานจากการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเคอร์ตินกับภาคเอกชน จึงเป็นโอกาสอันดีที่ช่วยให้นักศึกษาได้มีทางเลือกในการฝึกงาน และตำแหน่งงานในอนาคต

ชีวิตนอกห้องเรียนของนักศึกษา เต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วม อาทิเช่น กิจกรรมในรูปแบบชมรม ทั้งชมรมกีฬาและชมรมเพื่อสังคม รวมไปถึงงานอาสาสมัคร และงานอีเว้นต์ต่างๆของมหาวิทยาลัยกิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ และสามารถเพิ่มประสบการณ์ลงในประวัติส่วนตัวได้เป็นอย่างดี

นักศึกษายังสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น บริการด้านสุขภาพ, บริการรับเลี้ยงเด็ก, บริการจัดหาที่พัก และบริการด้านการเรียนรู้

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

มหาวิทยาลัยเคอร์ตินได้ริเริ่มโครงการ Exchange precinct project ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน, สถาบันการศึกษาและชุมชน ภาคส่วนเหล่านี้เป็นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้, ความคิดสร้างสรรค์ และแนวความคิดต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยนักศึกษามีโอกาสสำคัญในการพัฒนาทักษะ และเพิ่มพูนประสบการณ์จากโครงการนี้ นอกเหนือจากการเก็บเกี่ยวความรู้ในด้านวิชาการ

การพัฒนาที่สำคัญภายในวิทยาเขต ประกอบไปด้วยการก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิเช่น หอพักนักศึกษาที่มีความทันสมัย, สิ่งอำนวยความสะดวกภายในวิทยาลัยการออกแบบ (Curtin's School of Design), การปรับปรุงสภาพแวดล้อม, อพาร์ตเมนท์, โรงแรม, ร้านค้า, และพื้นที่การค้าสำหรับเอกชนนักศึกษาและชุมชนโดยรอบจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาในครั้งนี้ได้อย่างมหาศาล อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวา และความคึกคักให้แก่พื้นที่รอบๆวิทยาเขตได้ด้วยเช่นกันโครงการนี้มีกำหนดการณ์แล้วเสร็จอย่างเป็นทางการ ภายในเดือนมกราคม 2022

Show more +Show less -
video Bg

คุณภาพการสอน

นักศึกษาที่เคอร์ตินสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้โดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ เต็มไปด้วยความรู้ และมีความโดดเด่นในด้านวิชาการคุณภาพการสอนของเคอร์ตินได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับห้าดาวในหลายๆด้าน อาทิเช่น การมีส่วนร่วมของผู้เรียน, การพัฒนาทักษะ, และองค์ประกอบในภาพรวม ตามรายงานของ Good Universities Guide 2019

หลักการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ ควบคู่ไปกับการวิจารณ์และอภิปราย ผ่านหลักการ ‘flipped classroom'หลักการนี้ช่วยให้นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนแนวความคิด และอภิปรายโต้แย้งอย่างมีเหตุผลกับเพื่อนนักศึกษา และครูผู้สอน

การเรียนรู้ในห้องเรียนได้รับการออกแบบให้มีความสอดคล้องกับการทำงานในองค์กรต่างๆ สอดแทรกเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการต่างๆขององค์กรมหาวิทยาลัยเคอร์ตินเป็นหุ้นส่วนทางด้านวิชาการกับองค์กรชั้นนำในระดับประเทศ อาทิเช่น Woodside Energy, BHP, CISCO และสภาอุตสาหกรรมและการค้า ภูมิภาค Western Australia (Western Australia's Chamber of Commerce and Industry)ด้วยเหตุนี้เอง จึงช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะในการทำงาน, เข้าถึงการวิจัยที่เป็นประโยชน์ และช่วยสร้างความเข้าใจในตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตนเองได้เป็นอย่างดี

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

เคอร์ตินถูกจัดให้อยู่ในระดับห้าดาวในหลายๆด้าน อาทิเช่น การมีส่วนร่วมของผู้เรียน การพัฒนาทักษะ และองค์ประกอบในภาพรวม ตามรายงานของ Good Universities Guide 2019

 • ในปี 2018 บัณฑิตจำนวนกว่า 71.4% ได้รับการจ้างงานในออสเตรเลีย*
 • นักศึกษาในระดับปริญญาโท ได้รับทุนวิจัยในรูปแบบเงินเดือนเป็นมูลค่า 86,500* ดอลล่าร์ออสเตรเลีย
 • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศของความเป็นนานาชาติ ประกอบไปด้วยบัณฑิตจำนวนกว่า 230,000 คนจากกว่า 160 ประเทศทั่วโลก

*2018 Graduate Outcomes Survey National Report

Show more +Show less -
สาขาวิชาที่สอน

สาขาวิชาที่สอน

ศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมืองศึกษา

ศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมืองศึกษาเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความหลากหลายทางชาติพันธ์ และชนพื้นเมืองของออสเตรเลีย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้มีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นภายในสังคม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในประเด็นต่างๆที่มีผลกระทบต่อชนพื้นเมืองทั้งในด้านสังคมและการเมืองการเปิดสอนหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีผลในทางบวกให้แก่ชาวอะบอริจินในออสเตรเลียได้เป็นอย่างดี

คณะธุรกิจและกฏหมาย

คณะธุรกิจและกฏหมายอยู่ในระดับแถวหน้าในสาขาวิชาการวางกลยุทธ์ด้านการตลาด การอภิปรายและวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆวิทยาลัยธุรกิจ (Curtin Business School) เป็นวิทยาลัยธุรกิจชั้นนำในระดับโลก เปิดสอนสาขาวิชาที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานในระดับนานาชาติ Association to Advance Collegiate Schools of Business

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพส่งมอบประสบการณ์ในการเรียนรู้ และมีส่วนสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของผู้คนคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพของเคอร์ตินได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับชั้นนำ 10 อันดับแรกของประเทศ ทั้งในระดับคลินิค ปรีคลินิค และเนื้อหาวิขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (ตามการจัดอันดับของ 2019 Times Higher Education World University Rankings by Subject)

คณะวิชามนุษยศาสตร์

คณะวิชามนุษยศาสตร์เสริมสร้างให้นักศึกษาได้มีความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเรียนที่ตรงตามความสามารถของตัวเองได้อย่างเปิดกว้าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจ้างงานในอนาคตนักศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาความคิดและทักษะความสามารถของตนเอง สร้างสรรค์นวัตกรรม และผลกระทบในเชิงบวกให้เกิดขึ้นแก่สังคม

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์สนับสนุนให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการเรียน เข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบกับโลกปัจจุบันนอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ถูกออกแบบให้มีความคล้ายคลึงกับสภาพการทำงานเสมือนจริง อาทิเช่น ศูนย์วิจัยทางเคมี และทรัพยากร (Resources and Chemistry Precinct) ซึ่งใช้งบประมาณในการสร้างเป็นมูลค่ากว่า 116 ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลีย โดยศูนย์วิจัยแห่งนี้ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกัน การแก้ไขปัญหา และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับภาคเอกชน

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาต่างชาติทุกคนจำเป็นต้องมีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรอง อาทิเช่น การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษIELTS หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี นักศึกษาจำเป็นต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS อยู่ที่ 6.5 คะแนน และต้องได้อย่างน้อย 6.0 คะแนนขึ้นไปในแต่ละส่วนในบางหลักสูตรอาจกำหนดคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษในระดับที่แตกต่างกันไป อาจมีคะแนนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ

สมัครเรียนระดับปริญญาตรี

นักศึกษาที่สมัครเรียนในระดับปริญญาตรี จำเป็นต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ทั้งในด้านวิชาการ และภาษาอังกฤษ รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆตามที่ทางหลักสูตรได้กำหนดไว้นักศึกษาจำเป็นต้องตรวจสอบคุณสมบัติในแต่ละหลักสูตรให้ครบถ้วน

การสมัครเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี

นักศึกษาที่มีความประสงค์ในการสมัครเข้าเรียนในระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ และมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด รวมไปถึงต้องมีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วนตามที่ทางหลักสูตรกำหนดไว้ด้วยเช่นกัน

นักศึกษาจำเป็นต้องตรวจสอบคุณสมบัติในแต่ละหลักสูตรให้ครบถ้วน

ทางเลือกในการสมัคร

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด จำเป็นต้องสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร Curtin English, Curtin College หรือทั้งสองหลักสูตรโดยนักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการและปูพื้นฐานทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ผ่านการเรียนจากทั้งสองหลักสูตรCurtin Englishและ Curtin College ตั้งอยู่ในวิทยาเขต Perth นักศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆได้อย่างหลากหลาย

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาในปี 2020

ทุนการศึกษาในปี 2020

เคอร์ตินจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในหลากหลายสาขาวิชา อาทิเช่น สาขามนุษยศาสตร์ สาขาธุรกิจ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมุ่งหวังให้ทุนการศึกษาได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่

ทุนการศึกษา Meng Fei Innovative Future Leader Scholarship

ทุนการศึกษา Meng Fei Innovative Future Leader Scholarship ได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ Meng Fei ซึ่งมอบให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ โดยเป็นทุนการศึกษาซึ่งมีมูลค่า 25% ของค่าเล่าเรียนในปีแรก (มูลค่าสูงสุด 10,000 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย)

ทุนการศึกษาเพื่อนและครอบครัว

ทุนการศึกษาประเภทนี้จัดสรรให้แก่นักศึกษาที่มีสมาชิกครอบครัวเกี่ยวข้องกับทางมหาวิทยาลัย อาทิ พี่น้อง ญาติสนิท พ่อแม่ หรือลูก โดยสมาชิกครอบครัวเหล่านี้จำเป็นต้องเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย หรือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุนการศึกษา Alumni and Family Scholarship มีมูลค่า 25% ของค่าเล่าเรียนในปีแรก

ทุนการศึกษาดีเด่น

ทุนการศึกษา Merit Scholarship ซึ่งมีมูลค่า 25% ของค่าเล่าเรียนในปีแรก เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ โดยต้องเป็นนักศึกษาที่มาจากประเทศ: อาร์เจนติน่า, ชิลี, บราซิล, บังคลาเทศ, โคลัมเบีย, จีน, กาน่า, อินเดีย, ฮ่องกง, อิหร่าน, อินโดนีเซีย, เคนย่า, จอร์แดน, มอริเซียส, มาเลเซีย, เมียนม่าร์, เม็กซิโก, เนปาล, ไนจีเรีย, ฟิลิปปินส์, ปากีสถาน, แอฟริกาใต้, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, สเปน, ไทย, ศรีลังกา, แซมเบีย, เวียดนาม, และซิมบับเว

ทุนการศึกษา Australian Year 12 Scholarship

ทุนการศึกษาประเภทนี้จัดสรรให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมภายในประเทศออสเตรเลีย หรือต่างประเทศ (โดยใช้ระบบการศึกษาแบบออสเตรเลีย) ทุนการศึกษาประเภทนี้มีมูลค่า 25% ของค่าเล่าเรียนในปีแรก

ทุนการศึกษา CRL Merit Scholarship

ทุนการศึกษา CRL Merit Scholarship จัดสรรให้แก่นักศึกษาที่มีความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการและงานวิจัย โดยมีมูลค่าคิดเป็น 10% ของค่าเล่าเรียนในปีแรก

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวกการเรียนรู้

สิ่งอำนวยความสะดวกการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยเคอร์ตินวิทยาเขตเพิร์ธเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย ควบคู่ไปกับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน ช่วยให้นักศึกษาสามารถเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่โลกการทำงานในอนาคต

The Agency

นักศึกษามีโอกาสในการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิดขององค์กรชั้นนำในการปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล ได้ที่ศูนย์ social media command

Astrodome

นักศึกษามีโอกาสในการเข้าถึงโครงการด้านดาราศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ รวมไปถึงการเปิดมุมมองใหม่ๆด้านอวกาศ ผ่านกล้องดูดาวขนาด 12 นิ้ว

Engineering Pavilion

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมได้อย่างเปิดกว้างภายในอาคารEngineering Pavilion

Media Production Studio

นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการทำสื่อ/บันทึกเสียง ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยทั้งในระบบ HD และ 4K รวมไปถึงยังได้เรียนรู้ขั้นตอนในการผลิตสื่อ และ บันทึกเสียง

ศาลจำลอง

นักศึกษาสามารถเรียนรู้ขั้นตอนในการว่าความภายในศาลจำลอง และพัฒนาทักษะในด้านกฎหมายผ่านการแข่งขันโต้วาทีในระดับนานาชาติ

วอร์ดโรงพยาบาลจำลอง

นักศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในรูปแบบของหุ่นจำลองทางการแพทย์ และโต๊ะผ่าตัดเสมือน ภายในวอร์ดโรงพยาบาลจำลอง ซึ่งจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริงของโรงพยาบาลใน Perth

ห้องการซื้อขายหลักทรัพย์

ด้วยสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ในการจำลองห้องซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านซอฟแวร์ของ Thomson Reuters ช่วยเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้เป็นอย่างดี

การรักษาความปลอดภัย และความปลอดภัยเฉพาะบุคคล

เคอร์ตินให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักศึกษา

เพื่อสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยภายในวิทยาเขต ทีมรักษาความปลอดภัยของเคอร์ติน (Curtin's Safer Community team) มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การลาดตระเวณ, ตรวจตรา, ให้ความคุ้มครองแก่นักศึกษา, ติดตั้งโทรศัพท์ฉุกเฉินในจุดต่างๆ, บริการรถรับส่ง, แอพพลิเคชั่น SafeZone (แอพพลิเคชั่นในการแจ้งเหตุฉุกเฉินของนักศึกษา), เพิ่มความสว่างในทางเดิน และแจกบัตรเข้าออกภายในอาคาร

Show more +Show less -
15877
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
201st  / 1250
At Curtin University
The Curtin campus experience!
At Curtin University
At Curtin University
Student review video
At Curtin University
At Curtin University
At Curtin University
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2459

 • $1028
  บ้านพัก
 • $898
  อาหาร
 • $138
  ชีวิตประจำวัน
 • $395
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(4.5)
คุณภาพคอร์สเรียน
4.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
4.3
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
4.3
คุณภาพการสอน
4.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
3.7
Veena
Curtin University
Relaxed environment, tutors and peers are really helpful. Plenty of on campus events
แสดงทั้งหมด +
การจัดอันดับโลก
Curtin University Curtin University
Rated4/5based on3 student reviews
Relaxed environment, tutors and peers are really helpful. Plenty of on campus events Customer reviews:
Curtin University - by, 2020-02-03
5.0/ 5 stars
Curtin University Curtin University
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Curtin University - by, 2020-02-03
3.0/ 5 stars
Curtin University Curtin University
Rated4/5based on3 student reviews
Its just cool! Customer reviews:
Curtin University - by, 2020-02-03
5.0/ 5 stars

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Curtin University Curtin University
Rated4/5based on3 student reviews
Relaxed environment, tutors and peers are really helpful. Plenty of on campus events Customer reviews:
Curtin University - by, 2020-02-03
5.0/ 5 stars
Curtin University Curtin University
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Curtin University - by, 2020-02-03
3.0/ 5 stars
Curtin University Curtin University
Rated4/5based on3 student reviews
Its just cool! Customer reviews:
Curtin University - by, 2020-02-03
5.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์