พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัย Georgian เป็นหนึ่งในวิทยาลัยด้านศิลปะประยุกต์และเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศแคนาดา โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรด้านวิชาชีพและทักษะเฉพาะทางที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาอาชีพ วิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับการฝึกงานจนถึงอนุปริญญาระดับวิทยาลัย, ปริญญาตรีและประกาศนียบัตรระดับบัณฑิต

วิทยาลัย Georgian ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1967 ได้มอบการศึกษาภาคปฏิบัติที่มีคุณภาพสูงมายาวนานกว่า 50 ปีและปัจจุบันมีนักศึกษาเต็มเวลาประมาณ 13,000 คน รวมถึงชุมชนนักศึกษานานาชาติ 4,500 คนจากมากกว่า 85 ประเทศทั่วโลก หลักสูตรดำเนินการสอนในวิทยาเขต 7 แห่งของวิทยาลัยในรัฐ Ontario วิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ในเมือง Barrie อันทันสมัยและกำลังเติบโตด้วยประชากรราว 150,000 คน โดยตั้งอยู่ระหว่างฝั่งทะเลสาบ Lake Simcoe และอ่าว Georgian Bay นอกจากนี้วิทยาเขตทุกแห่งยังตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมือง Toronto ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐด้วย

วิทยาลัยมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพของการศึกษา พร้อมด้วยหลักสูตรการเรียนที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในสาขาต่างๆ อย่างเช่นสาขาธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจและการจัดการ คอมพิวเตอร์ศึกษา ความปลอดภัยชุมชน การออกแบบและทัศนศิลป์ เทคโนโลยีวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมศึกษา สุขภาพและความแข็งแรง การท่องเที่ยว, การให้บริการและสันทนาการ งานบริการสังคม ศิลปศาสตร์ ชนพื้นเมืองศึกษา และการศึกษาทางทะเล วิทยาลัย Georgian มีการสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมการประกอบธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีอัตราการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษาที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในรัฐ Ontario

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

วิทยาลัย Georgian เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นสู่อนาคต โดยได้มีการลงทุนและวางแผนในด้านการพัฒนาและยกระดับบริการที่จะมอบให้กับนักศึกษาและเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริการต่างๆจะมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของโลกที่มีเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทางวิทยาลัยมีการพัฒนาผ่านทางแผนกลยุทธ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องและไม่นานมานี้ได้มีการพัฒนาโครงการริเริ่มที่จะช่วยแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษาปัจจุบันและอนาคตของวิทยาลัย

ทางวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการสร้างชุมชนที่มีสุขภาพดีในระยะยาว และตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีการออกแบบแผนงานที่ครอบคลุมและแบบองค์รวมเพื่อใช้เป็นแผนกลยุทธ์ในการรับมือกับความไม่แน่นอนของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง แผนยุทธศาสตร์ปี 2020-2023 ของวิทยาลัย Georgian จะใช้การประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมและการพิจารณาตามช่วงเวลาใน 42 จุดที่สำคัญ รวมถึงการสำรวจกลุ่มตัวอย่างคณาจารย์และนักศึกษาประมาณ 800 คนในหลากหลายวิทยาเขต ซึ่งนำมาสู่ยุทธศาสตร์หลัก 5 ประการที่ทางวิทยาลัยจะมุ่งเน้นในการดำเนินงานได้แก่:

 • โครงสร้างสถาบันการศึกษา: การวางแผนและนโยบายองค์กร
 • การสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตและการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
 • ทักษะด้านการบริหารจัดการตนเองและการปรับตัวกับปัญหาต่างๆ
 • ความช่วยเหลือและบริการต่างๆ
 • การจัดการในภาวะวิกฤต

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานนี้สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของวิทยาลัย

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

นักศึกษาของวิทยาลัย Georgian จะได้รับประโยชน์จากการเรียนในหลักสูตรที่มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการผสมผสานวิธีการการสอนอันหลากหลาย รวมถึงการเรียนที่มุ่งเน้นภาคปฏิบัติและการส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ หลักสูตรส่วนใหญ่มีการรวมการเรียนผ่านทางประสบการณ์การทำงานในฐานะส่วนหนึ่งของหลักสูตร โดยเป็นโอกาสการทำงานที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่การฝึกงานแบบมีรายได้จนถึงการทำงานภาคสนาม

อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาขั้นสูงในสาขาวิชานั้นๆ รวมถึงมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและการประกอบวิชาชีพมากมาย คณาจารย์หลายท่านของวิทยาลัย Georgian มีประสบการณ์การสอนและการทำงานในต่างประเทศ และสามารถถ่ายทอดความเชี่ยวชาญของตนเองไปสู่นักศึกษาจากทุกพื้นเพนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งหลายๆท่านยังคงมีการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการทำงานสอนที่วิทยาลัย นักศึกษาจะได้รับความรู้ที่สำคัญอย่างเจาะลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนั้นๆ รวมถึงการได้เข้าถึงเครือข่ายความสัมพันธ์ในสาขาวิชาชีพด้วย

ชั้นเรียนมีจำนวนนักศึกษาเฉลี่ยประมาณ 26 คน ซึ่งทำให้นักศึกษามีเวลามากมายในการมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน และมีรูปแบบการสอนที่ตรงกับความต้องการส่วนบุคคลได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีโอกาสการเรียนจากทางไกลที่จะช่วยให้นักศึกษาสำเร็จคุณวุฒิการศึกษาของวิทยาลัย Georgian ได้จากทุกที่ในโลก

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

วิทยาลัย Georgian มีการเปิดสอนหลักสูตรที่มีความหลากหลายที่ 7 วิทยาเขตในรัฐ Ontario วิทยาเขตทุกแห่งมีบทบาทที่สำคัญในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง โดยทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์การเรียนและศูนย์กลางสำหรับกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ

 • Barrie
 • Midland
 • Muskoka
 • Orangeville
 • Orillia
 • Owen Sound
 • South Georgia Bay

วิทยาลัย Georgian เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 130 หลักสูตรในวิทยาเขตต่างๆของวิทยาลัย นักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับหลักสูตรที่วิทยาเขตแต่ละแห่งเปิดสอนได้จากเว็บไซต์ของวิทยาลัย โดยหลักสูตรที่เปิดสอนจะแบ่งตามสาขาการเรียนดังต่อไปนี้:

 • ธุรกิจยานยนต์
 • ธุรกิจและการจัดการ
 • ความปลอดภัยชุมชน
 • คอมพิวเตอร์ศึกษา
 • การออกแบบและทัศนศิลป์
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
 • สุขภาพ, ความเป็นอยู่ที่ดีและวิทยาศาสตร์
 • การให้บริการ, การท่องเที่ยวและสันทนาการ
 • งานบริการสังคม
 • ชนพื้นเมืองศึกษา
 • ศิลปศาสตร์
 • การศึกษาทางทะเล
 • งานช่างฝีมือที่มีทักษะ

Show more +Show less -
เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

วิทยาลัย Georgian มีความเข้มงวดปานกลางในการคัดเลือกผู้สมัคร พร้อมด้วยอัตราการรับเข้าเรียนที่ค่อนข้างสูง และมีการรับเข้าเรียน 3 รอบต่อปีสำหรับหลักสูตรส่วนใหญ่ โดยหลักสูตรส่วนใหญ่จะกำหนดให้นักศึกษาต้องมีอายุ 19 ปีและต้องสำเร็จการเรียน Grade 12 หรือเทียบเท่า บางหลักสูตรอาจมีเงื่อนไขการรับสมัครเพิ่มเติมในรูปแบบเรียงความหรือผลงานที่ผ่านมา โดยมีเส้นทางสู่การลงทะเบียนเรียนหลายรูปแบบและทางวิทยาลัยจะพิจารณาใบสมัครเป็นรายบุคคล

ผู้สมัครนานาชาติต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษ โดยมีหลายเกณฑ์ที่ทางวิทยาลัยยอมรับ ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บเพจคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษของวิทยาลัย การสมัครเรียนจะดำเนินการจนเสร็จสิ้นทางออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนควรตรวจสอบข้อมูลตารางวันที่สำคัญและวันครบกำหนดต่างๆก่อนส่งใบสมัคร

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาเขตทั้ง 7 แห่งของวิทยาลัย Georgian มีพื้นที่อันทันสมัยสำหรับการเรียนแบบส่วนตัวและแบบกลุ่มและห้องทดลองคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยห้องสมุดที่มีอุปกรณ์ครบครันพร้อมด้วยบริการหนังสือ, วารสารและทรัพยากรความรู้ในรูปแบบดิจิทัล วิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาอันดีเยี่ยมพร้อมด้วยศูนย์ฟิตเนสในทุกวิทยาเขต รวมถึงทีมกีฬาประเภทต่างๆ อย่างเช่นวอลเล่ย์บอล, แบดมินตัน, ฟุตบอล, บาสเก็ตบอล, กอล์ฟและซอคเกอร์

วิทยาเขต Georgian มีทางเลือกบริการที่พักในวิทยาเขตอันหลากหลาย โดยมีหอพักนักศึกษาให้บริการที่วิทยาเขต Barrie, Orillia และ Owen Sound รวมถึงมีบริการอาหารและเครื่องดื่มอันหลากหลายด้วยคาเฟ่, โรงอาหารและร้านกาแฟมากมายที่จะช่วยให้นักศึกษารู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวาทุกวัน

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเหล่านี้สามารถใช้บริการได้ด้วยบัตร ONEcard ซึ่งเป็นบัตรประจำตัวอย่างเป็นทางการของวิทยาลัย Georgian ซึ่งสามารถใช้เป็นบัตรห้องสมุด, บัตรปรินท์เตอร์, บัตรบริการศูนย์ฟิตเนส, บัตรรถประจำทางและบัตรชำระค่าบริการอาหารและเครื่องดื่ม

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

รัฐ Ontario ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในรัฐที่มีความปลอดภัยที่สุดของประเทศ ขณะที่ดัชนีความรุนแรงของเหตุอาชญากรรมของเมือง Barrie ก็มีอัตราที่ต่ำที่สุดเมืองหนึ่งในบรรดา 35 เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจากผลการวิเคราะห์ประจำปีที่ดำเนินการโดย Statistics Canada อย่างไรก็ตามทางวิทยาลัย Georgian ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักศึกษาของวิทยาลัยและมีชื่อเสียงในด้านสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสำหรับนักศึกษาในการใช้ชีวิตและเรียนได้อย่างสะดวกสบายและด้วยความมั่นใจ

ทางวิทยาลัยได้มีการลงทุนในระบบบริการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกด้าน โดยมีการรวมโครงการริเริ่มต่างๆในวิทยาเขตและข้อมูลทางออนไลน์เข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มการรับรู้ในด้านความปลอดภัยในหมู่คณาจารย์และนักศึกษา อีกทั้งวิทยาลัย Georgian ยังมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นฟรีด้านความปลอดภัย Safe@Georgian ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเชื่อมต่อกับบริการรักษาความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักศึกษาสามารถส่งข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ของตนเองและรูปภาพไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งภายในแอพนี้ยังมีไฟฉายและเสียงสัญญาณเตือนภัย รวมถึงแผนที่วิทยาเขตและการเข้าถึงบริการช่วยเหลือต่างๆด้วย

Show more +Show less -
4500
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At Georgian College
At Georgian College
At Georgian College
At Georgian College
At Georgian College
At Georgian College
At Georgian College
At Georgian College
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2004

 • $815
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $257
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(4.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
5.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
5.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
4.7
คุณภาพการสอน
5.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
4.0
Georgian College Georgian College
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Georgian College - by, 2019-12-17
4.0/ 5 stars
Georgian College Georgian College
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Georgian College - by, 2019-12-17
3.0/ 5 stars
Georgian College Georgian College
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Georgian College - by, 2020-01-11
5.0/ 5 stars

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Georgian College Georgian College
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Georgian College - by, 2019-12-17
4.0/ 5 stars
Georgian College Georgian College
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Georgian College - by, 2019-12-17
3.0/ 5 stars
Georgian College Georgian College
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Georgian College - by, 2020-01-11
5.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์