text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai
video Bg
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

The Gordon เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาคของ TAFE ตั้งอยู่ในรัฐวิคตอเรีย ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียและเป็นเสมือนบ้านของนักศึกษาจากกว่า 75 ประเทศ สถาบันแห่งนี้ประกอบไปด้วย 3 วิทยาเขตหลัก โดยมีสองวิทยาเขตตั้งอยู่ใน Geelong และ Werribee The Gordon มีความภาคภูมิใจในการส่งเสริมและผลักดันให้นักศึกษาได้เกิดการพัฒนาทักษะ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการจ้างงานในอนาคต

ในแต่ละชั้นเรียนประกอบไปด้วยนักศึกษาประมาณ 15-22 คน ซึ่งถือเป็นขนาดห้องเรียนที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ทำให้นักศึกษาได้รับการดูแลและเอาใจใส่จากครูผู้สอนได้อย่างทั่วถึงแนวทางการสอนเช่นนี้ ช่วยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมกันทำงานเป็นหมู่คณะ และมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

The Gordon เป็นผู้ชนะรางวัลในสาขา Australian Large Training Provider of the Year Award มีความโดดเด่นในสาขาวิชาที่เปิดสอน และเครือข่ายศิษย์เก่านานาชาติที่มีความเข้มแข็ง ด้วยจำนวนที่มีมากถึง 12,000 คน กระจายอยู่ทั่วโลก สถาบันแห่งนี้ได้รับความร่วมมือที่ดีจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งจากโรงเรียนมหาวิทยาลัย และภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ

ครูผู้สอนได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีจากภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ ทำให้แน่ใจได้ว่าความรู้ที่จะถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา จะมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ ตามรายงานของ NCVER ระบุว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ มีผลสัมฤทธ์ในการจ้างงานที่มีความโดดเด่นและสูงกว่าค่ามาตรฐานของประเทศ

วิทยาเขตทั้ง 3 แห่งของ The Gordon ตั้งอยู่ใน Geelong และ Werribee ซึ่งต่างเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพที่ไม่สูง และมีความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าสู่เมลเบิร์น และแนวชายฝั่งของประเทศนักศึกษาสามารถใช้ข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของวิทยาเขต ในการสำรวจพื้นที่รอบๆเมือง และสถานที่ที่มีชื่อเสียงเช่น Great Ocean Road ได้อย่างเปิดกว้างGeelong เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของรัฐวิคตอเรีย เพียบพร้อมไปด้วยอาหาร ดนตรี และเทศกาลต่างๆ ให้นักศึกษาได้เพลิดเพลินตลอดทั้งปี

Show more +Show less -
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

The Gordon เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาคของ TAFE ตั้งอยู่ในรัฐวิคตอเรีย ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียและเป็นเสมือนบ้านของนักศึกษาจากกว่า 75 ประเทศ สถาบันแห่งนี้ประกอบไปด้วย 3 วิทยาเขตหลัก โดยมีสองวิทยาเขตตั้งอยู่ใน Geelong และ Werribee The Gordon มีความภาคภูมิใจในการส่งเสริมและผลักดันให้นักศึกษาได้เกิดการพัฒนาทักษะ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการจ้างงานในอนาคต

ในแต่ละชั้นเรียนประกอบไปด้วยนักศึกษาประมาณ 15-22 คน ซึ่งถือเป็นขนาดห้องเรียนที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ทำให้นักศึกษาได้รับการดูแลและเอาใจใส่จากครูผู้สอนได้อย่างทั่วถึงแนวทางการสอนเช่นนี้ ช่วยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมกันทำงานเป็นหมู่คณะ และมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

The Gordon เป็นผู้ชนะรางวัลในสาขา Australian Large Training Provider of the Year Award มีความโดดเด่นในสาขาวิชาที่เปิดสอน และเครือข่ายศิษย์เก่านานาชาติที่มีความเข้มแข็ง จำนวนกว่า 12,000 คนสถาบันแห่งนี้ได้รับความร่วมมือที่ดีจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ

ครูผู้สอนได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีจากภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ ทำให้แน่ใจได้ว่าความรู้ที่จะถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา จะมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ ตามรายงานของ NCVER ระบุว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ มีผลสัมฤทธ์ในการจ้างงานที่มีความโดดเด่นและสูงกว่าค่ามาตรฐานของประเทศ

วิทยาเขตทั้ง 3 แห่งของ The Gordon ตั้งอยู่ใน Geelong และ Werribee ซึ่งต่างเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพที่ไม่สูง และมีความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าสู่เมลเบิร์น และแนวชายฝั่งของประเทศนักศึกษาสามารถใช้ข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของวิทยาเขต ในการสำรวจพื้นที่รอบๆเมือง และสถานที่ที่มีชื่อเสียงเช่น Great Ocean Road ได้อย่างเปิดกว้างGeelong เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของรัฐวิคตอเรีย เพียบพร้อมไปด้วยอาหาร ดนตรี และเทศกาลต่างๆ ให้นักศึกษาได้เพลิดเพลินตลอดทั้งปี

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

The Gordon เปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อม PTE Academic Preparation Course ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยให้นักศึกษาได้เริ่มต้นฝึกทักษะในด้านการฟัง พูด เขียน และอ่าน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย และมีความพร้อมในการทำคะแนนสอบ PTE Academic ให้ได้ตามความต้องการของตน

The Gordon เป็นสถาบันการศึกษาของ TAFE ที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงจาก NEAS - English Language Intensive Courses for Overseas Students (ELICOS)

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่มีความสำคัญต่อการเรียนในออสเตรเลีย นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษได้ในหลายรูปแบบ ทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิต รวมไปถึงสามารถใช้เป็นคุณสมบัติพิเศษในการสมัครงานได้ด้วยเช่นกัน

ในแต่ละชั้นเรียนประกอบไปด้วยนักศึกษาประมาณ 15-22 คน ทำให้นักศึกษาได้รับการดูแลและเอาใจใส่จากครูผู้สอนได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่ทักษะการเขียน ไปจนถึงทักษะการอ่าน

หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม

นักศึกษาในหลักสูตรนี้จะได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ในด้านความงามทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทำให้มีคุณสมบัติเพียงพอต่อการทำงานในสาขาอาชีพด้านเสริมสวยได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น ช่างเสริมสวย ทำสปา รีสอร์ทสปา หรือสปาในระดับนานาชาตินอกจากนี้ ภายในหลักสูตรยังสอดแทรกเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจไว้ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนธุรกิจ การตลาด และการทำธุรกิจความงามขั้นสูง เป็นต้น

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

หลักสูตร ELICOS ช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านการเข้าสังคมและการสื่อสาร ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในสถาบันวิชาชีพ TAFE

หลักสูตรได้รับการออกแบบให้มีความสอดคล้องกับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและการฝึกอาชีพ นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในด้านต่างๆได้ในแต่ละสัปดาห์

 • Course book study หัวข้ออภิปรายประจำสัปดาห์ช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
 • Student-directed learning คำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากครูผู้สอน ช่วยให้นักศึกษาสามารถเลือกพัฒนาทักษะที่ตนเองสนใจได้อย่างครอบคลุม
 • Project-based learning นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษผ่านการทำงานร่วมกัน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆ อาทิเช่น ทักษะการแก้ปัญหา การวางแผน การเป็นผู้นำ การสื่อสาร และการบริหารเวลา เป็นต้น

ด้วยขนาดห้องเรียนที่มีความเหมาะสม ประกอบไปด้วยนักศึกษาจำนวน 12-15 คนต่อชั้นเรียน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และมีส่วนช่วยให้ครูผู้สอนสามารถดูแลเอาใจใส่นักศึกษาแต่ละคนได้อย่างทั่วถึง ครูผู้สอนมีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ช่วยให้นักศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถเข้าถึงทรัพยากรด้านการเเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย เพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการพูด การฟัง การเตรียมตัวสอบ ไวยากรณ์ และเทคนิคในการท่องคำศัพท์

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

The Gordon ให้คความสำคัญในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ ช่วยให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ และมีความพร้อมที่เพียงพอต่อการทำงานในอนาคตต่อไป

ด้วยขนาดห้องเรียนที่มีความเหมาะสม รองรับนักศึกษาจำนวน 15-22 คนในแต่ละชั้นเรียน ทำให้นักศึกษาได้รับการดูแลและเอาใจใส่จากครูผู้สอนได้อย่างทั่วถึงนักศึกษามีโอกาสในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเปิดกว้าง ช่วยส่งเสริมให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่นักศึกษาต่างชาติได้เป็นอย่างดี

การทำโครงงานและการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาที่มีความคล้ายคลึงกับรูปแบบการทำงานในชีวิตจริง ช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ และเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาก่อนการทำงานในอนาคต

ตามรายงานของ NCVER ระบุว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ มีผลสัมฤทธ์ในการจ้างงานที่มีความโดดเด่นและสูงกว่าค่ามาตรฐานของประเทศ

Show more +Show less -
ทางเลือกด้านการเรียน

ทางเลือกด้านการเรียน

The Gordon เปิดสอนหลักสูตรในหลากหลายสาขาวิชา อาทิเช่น สาขาการปรุงอาหารเพื่อการพาณิชย์ สาขาบริการ สาขาการพยาบาล สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย

Certificate III สาขาการปรุงอาหารเพื่อการพาณิชย์

หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้ก้าวเข้าสู่การเป็นเชฟมืออาชีพ นักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้เป็นเวลาทั้งหมด 360 ชั่วโมง ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่มีความทันสมัย

Certificate III สาขา Individual Support และหลักสูตรอนุปริญญาสาขาการพยาบาล

หลักสูตรนี้ช่วยให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุ รวมไปถึงการพยาบาล โดยนักศึกษาสามารถสำเร็จหลักสูตรได้ภายในระยะเวลาสองปีครึ่ง

หลักสูตรอนุปริญญาขั้นสูงสาขาการออกแบบอาคาร (สถาปัตยกรรม)

นักศึกษาจะได้เรียนรู้เทคนิคในการออกแบบสิ่งปลูกสร้าง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงเนื้อหาวิชาอื่นๆ อาทิเช่น การออกแบบเพื่อความยั่งยืน, การบริหารจัดการโครงการ, การนำเสนอในเชิงกราฟฟิค, การวางแผน และจัดเตรียมเอกสาร

ประกาศนียบัตร IV ในสาขาบัญชี

ในหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในการทำบัญชี, BAS statements, จัดเตรียมงบประมาณ, แยกประเภทบัญชี, บันทีกรายการ และทำรายงานสรุป

หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ด้านเทคนิค

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับนักศึกษาที่มีความต้องการในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคในเชิงวิศวกรรมศาสตร์ โดยครอบคลุมเนื้อหาวิชาในหลายๆด้าน อาทิเช่น ด้านควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และการออกแบบด้านวิศววกรรม

เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย

นักศึกษาสามารถสมัครเรียนในหลักสูตร Credit for Prior Learning (CPL) ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งมีเส้นทางการศึกษาคล้ายคลึงกับหลักสูตรอนุปริญญา และอนุปริญญาขั้นสูงการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เปิดกว้างสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก The Gordon โดยบัณฑิตเหล่านี้สามารถสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆได้มากมาย อาทิเช่น มหาวิทยาลัย Deakin, มหาวิทยาลัย Monash, มหาวิทยาลัย RMIT, มหาวิทยาลัย Victoria, มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยี Swinburne, มหาวิทยาลัย Federation และอื่นๆ

นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้จากสองหลักสูตร ด้วยค่าเล่าเรียนที่มีความเหมาะสม

Show more +Show less -
ทางเลือกด้านการเรียน

ทางเลือกด้านการเรียน

The Gordon เปิดสอนหลักสูตรที่มีความหลากหลาย อาทิเช่น สาขาการออกแบบอาคารและการก่อสร้าง, สาขาด้านความงาม สาขาวิศวกรรมศาสตร์และการค้าโลหะ, สาขาบริการด้านสุขภาพ, สาขาเทคโนโลยี, สาขาการพยาบาล และสาขาอื่นๆอีกมากมาย

หลักสูตรอนุปริญญาขั้นสูงสาขาการออกแบบอาคาร (สถาปัตยกรรม)

นักศึกษาจะได้เรียนรู้เทคนิคในการออกแบบสิ่งปลูกสร้าง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงเนื้อหาวิชาอื่นๆ อาทิเช่น การออกแบบเพื่อความยั่งยืน, การบริหารจัดการโครงการ, การนำเสนอในเชิงกราฟฟิค, การวางแผน และจัดเตรียมเอกสาร

ประกาศนียบัตร IV ในสาขาบัญชี

ในหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในการทำบัญชี, BAS statements, จัดเตรียมงบประมาณ, แยกประเภทบัญชี, บันทีกรายการ และทำรายงานสรุป

หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ด้านเทคนิค

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับนักศึกษาที่มีความต้องการในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคในเชิงวิศวกรรมศาสตร์ โดยครอบคลุมเนื้อหาวิชาในหลายๆด้าน อาทิเช่น ด้านควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และการออกแบบด้านวิศววกรรม

เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย

นักศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรอนุปริญญาขั้นสูง สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย Deakin ทั้งในเมลเบิร์นและ Geelong ได้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต Credit for Prior Learning (CPL) เช่นเดียวกับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ

นักศึกษาในแต่ละสาขา สามารถเทียบโอนหน่วยกิต เพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆได้ อาทิเช่น มหาวิทยาลัย Monash, มหาวิทยาลัย RMIT, มหาวิทยาลัย Victoria, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Swinburne, Federation University และอื่นๆอีกมากมาย

นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาด้วย 2 ปริญญา โดยประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตรของ TAFE

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครทุกคนจำเป็นต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางวิทยาลัยกำหนด จึงจะสามารถสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆได้

นักศึกษาที่ต้องการสมัครในหลักสูตรอนุปริญญา, หลักสูตรอนุปริญญาขั้นสูง, และหลักสูตรประกาศนียบัตร จำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • คะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS นักศึกษาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 5.5 ขึ้นไป และไม่มีส่วนไหนเลยที่ได้น้อยกว่า 5.0 (หรือเทียบเท่า) หรือ
 • ประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการศึกษาในระดับYear 12 (สำหรับหลักสูตรในประเทศออสเตรเลีย) หรือ
 • มีประกาศนียบัตร IV หรือสูงกว่า รับรองการสำเร็จการศึกษาในออสเตรเลีย เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี หรือ
 • ต้องเคยศึกษาในประเทศออสเตรเลียเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และสำเร็จการศึกษาในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

นักศึกษาต่างชาติสามารถยื่นคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อสมัครเข้าเรียนต่อในหลักสูตร ซึ่งในบางหลักสูตรนักศึกษาจำเป็นต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS ผ่านเกณฑ์ตามที่ทางหลักสูตรกำหนด นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละหลักสูตรได้

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาที่มีความประสงค์ในการเข้าเรียนที่ The Gordon จำเป็นต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางวิทยาลัยกำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร

นักศึกษาที่ต้องการสมัครในหลักสูตรอนุปริญญา, หลักสูตรอนุปริญญาขั้นสูง, และหลักสูตรประกาศนียบัตร จำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • คะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS นักศึกษาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 5.5 ขึ้นไป และไม่มีส่วนไหนเลยที่ได้น้อยกว่า 5.0 (หรือเทียบเท่า) หรือ
 • ประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการศึกษาในระดับYear 12 (สำหรับหลักสูตรในประเทศออสเตรเลีย) หรือ
 • มีประกาศนียบัตร IV หรือสูงกว่า รับรองการสำเร็จการศึกษาในออสเตรเลีย เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี หรือ
 • ต้องเคยศึกษาในประเทศออสเตรเลียเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และสำเร็จการศึกษาในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังมีคะแนนสอบวัดระดับภาอังกฤษประเภทอื่นๆที่ได้รับการพิจารณาในการรับเข้าด้วยเช่นกัน

ในบางหลักสูตรอาจจำเป็นต้องใช้คะแนนสอบ IELTS มากกว่าที่กำหนดไว้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรับเข้านักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

The Gordon ประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับการออกแบบให้มีความสอดคล้องกับสภาพการทำงานจริง โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความคุ้นเคยแก่นักศึกษาสำหรับการทำงานในอนาคต

วิทยาลัยการอาหารแห่ง Gordon เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดของสถาบัน เป็นสถาบันที่ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมในด้านอาหารและการบริการ นักศึกษามีโอกาสเข้าถึงการเรียนการสอนจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการทำอาหารและการทำขนม อาทิเช่น Davidson Restaurant, Jamie’s Ministry of Food เป็นต้น

นักศึกษามีโอกาสฝึกงานในร้านอาหารสองแห่งของสถาบัน ซึ่งตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต Geelong City

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

หอพักนักศึกษาภายในวิทยาเขตจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก เพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบาย และความสนุกสนาน ให้แก่นักศึกษาต่างชาติในราคาย่อมเยาว์

ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของวิทยาเขต Geelong (ใช้เวลาขับรถเพียง 5 นาทีจากวิทยาเขตหลัก)Gordon Res เป็นชุมชนเล็กๆที่เต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเป็นมิตร โดยแบ่งออกเป็นสามส่วน ประกอบไปด้วย 50 ห้องนอนค่าเช่าหอพักรายสัปดาห์คิดเป็นจำนวน 130 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย

นักศึกษาต่างชาติจะมีโอกาสในการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้นักศึกษาจะได้รับการดูแลช่วยเหลือโดยผู้จัดการประจำหอพักตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ในแต่ละส่วนของหอพักจะมีผู้ดูแลที่คอยรับเรื่อง และส่งต่อปัญหา/ข้อแนะนำต่างๆของนักศึกษา ไปยังผู้จัดการหอพัก เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขต่อไปหอพักภายในวิทยาเขตเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ได้เป็นอย่างดี

Show more +Show less -
ที่พักภายในวิทยาเขต

ที่พักภายในวิทยาเขต

หอพักนักศึกษา The Gordon Student Residence ส่งมอบความสะดวกสบายในการพักอาศัยให้แก่นักศึกษา ด้วยราคาเพียง 140 ดอลล่าร์ออสเตรเลียต่อสัปดาห์ นักศึกษาสามารถเพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อมที่มีความสวยงาม ควบคู่ไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบอินเตอร์เนตไร้สาย (WiFi)

ตั้งอยู่ในวิทยาเขต East Geelong Campus ห่างจากวิทยาเขตหลักเพียงสิบนาที หอพักนักศึกษา Gordon Residence เป็นเสมือนชุมชนขนาดเล็ก มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและอบอุ่น หอพักแห่งนี้แบ่งออกเป็นสามส่วน ประกอบไปด้วยห้องพักจำนวน 50 ห้อง ภายในห้องมีเตียงขนาดควีนไซส์รวมไปถึงห้องครัวและห้องอาบน้ำในพื้นที่ส่วนกลาง

นักศึกษาต่างชาติมีโอกาสพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพักอาศัย นอกจากนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจากผู้จัดการหอพักควบคู่ไปกับระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ในแต่ละส่วนของหอพักจะมีผู้ดูแลที่คอยรับเรื่อง และส่งต่อปัญหา/ข้อแนะนำต่างๆของนักศึกษา ไปยังผู้จัดการหอพัก เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขต่อไปหอพักภายในวิทยาเขตเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ได้เป็นอย่างดี

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

CareerHub เป็นระบบออนไลน์ ที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถค้นหางาน part-time, การฝึกงาน และงานอาสาสมัครต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

การให้คำปรึกษาด้านอาชีพ

ทีมสนับสนุนด้านอาชีพมีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการให้คำปรึกษาทั้งในเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และข้อมูลต่างๆยังถูกเก็บเป็นความลับไว้ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือในเรื่องการสมัครเรียน และให้คำปรึกษาในเส้นทางอาชีพได้ด้วยเช่นกัน ทั้งในด้านการเขียนประวัติส่วนตัว การสัมภาษณ์งาน และข้อมูลด้านอาชีพ

CareerHub

ศูนย์ให้บริการด้านอาชีพ: นักศึกษาสามารถใช้บริการได้ในหลายๆเรื่อง อาทิเช่น

 • ค้นหาตำแหน่งงาน part-time, การฝึกงาน และงานอาสาสมัครต่างๆ
 • ตรวจสอบใบสมัครงาน, เข้ารับคำปรึกษาด้านอาชีพ, ฝึกอบรมด้านอาชีพ และกิจกรรมต่างๆ
 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน และอาชีพที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด

Show more +Show less -
ความช่วยเหลือด้านอาชีพ

ความช่วยเหลือด้านอาชีพ

การให้คำปรึกษาด้านอาชีพ

นักศึกษาสามารถเข้ารับคำปรึกษาด้านอาชีพได้จากทีมพัฒนาอาชีพของสถาบัน โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ

นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือในเรื่องการสมัครเรียน และให้คำปรึกษาในเส้นทางอาชีพได้ด้วยเช่นกัน ทั้งในด้านการเขียนประวัติส่วนตัว การสัมภาษณ์งาน และข้อมูลด้านอาชีพ

ศูนย์ให้บริการด้านอาชีพ

ศูนย์ให้บริการด้านอาชีพ: นักศึกษาสามารถใช้บริการได้ในหลายๆเรื่อง อาทิเช่น

 • ค้นหาตำแหน่งงาน part-time, full-time, การฝึกงาน และงานอาสาสมัครต่าง
 • ตรวจสอบใบสมัครงาน, เข้ารับคำปรึกษาด้านอาชีพ, ฝึกอบรมด้านอาชีพ และกิจกรรมต่าง
 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน และอาชีพที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด

Show more +Show less -

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Join us at The Gordon
Join us at The Gordon
Join us at The Gordon
Join us at The Gordon
Join us at The Gordon
Join us at The Gordon
Join us at The Gordon
Join us at The Gordon

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$4390

 • $2955
  บ้านพัก
 • $896
  อาหาร
 • $139
  ชีวิตประจำวัน
 • $400
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
East Geelong Victoria Boundary Road
Geelong Victoria 2 Fenwick Street
Werribee Victoria 24 Watton Street
As one of the largest regional TAFEs in Victoria, The Gordon has been helping people gain real skills for real jobs for over 130 years. The institute pride itself on delivering a great range of options in vocational ?hands-on? training with one of the most comprehensive suites of courses in Western Victoria.

Students can choose from hundreds of short courses and nationally accredited qualifications across apprenticeships, traineeships, certificates, diplomas, and advanced diplomas, which can lead them to a great career or create a pathway to University. From Geelong, Victoria, around Australia and overseas, thousands choose to study with Gordon each year via flexible options including on-campus, full and part-time, off-campus, online, and in the workplace.

The Gordon also embraces the partnership model, working with secondary schools, universities, employers, and the community in programs that deliver real benefits. It?s also forging strong international strategic partnerships, particularly in China and Indonesia.

The Gordon has several campuses. Two are located in Geelong, the largest regional city in Victoria and the gateway to the Bellarine Peninsula, Surf Coast and Otways regions, which means students can enjoy a fantastic lifestyle while they study or work. It also have three campuses in Werribee and a smaller trades campus in Hoppers Crossing.

Geelong offers the best of the city, country and coast with an affordable cost of living and great sense of community, plus it is still close to Melbourne City and Ballarat, only one hour away by car, train or bus.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_277947_320px.jpg Gordon Institute of TAFE https://www.idp.com/thailand/universities/gordon-institute-of-tafe/iid-au-00372/
IELTS Webinar by LEAD Language Centre

ฟรี สัมมนาออนไลน์เตรียมตัวก่อนสอบ IELTS IELTS for Top 10 Uni in Thailand with Writing Practice โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการติวสอบ IELTS จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ LEAD Language Centre

AU CA GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 2nd ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 11:00 ก่อนเที่ยง
ฟรี สัมมนาเรียนและฝึกงานการโรงแรมแบบมีรายได้กับ Le Cordon Bleu

ฟรีสัมมนาหัวข้อพิเศษ "เรียนพร้อมฝึกงานแบบมีรายได้ ในร้านอาหาร หรือโรงแรมชื่อดัง พร้อมเส้นทางสู่การเป็นเชฟ ที่ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์" กับ Le Cordon Bleu Australia & New Zealand

AU Chiang Mai, Thailand 13th พ.ย. 2020 02:00 หลังเที่ยง - 04:00 หลังเที่ยง
1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You

ครั้งแรกในประเทศไทย กับงาน 1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You พบกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำในประเทศไทย ทั้งภาคปกติและภาคอินเตอร์ ซึ่งอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยในฝันของน้องๆ หลายๆ คน อีกทั้งสถาบันเตรียมสอบ IELTS ระดับแนวหน้า ที่จะช่วยน้องๆ พิชิตคะแนนสอบ รวมถึงบริษัทจัดหางานชั้นนำสำหรับน้องๆ ที่เพิ่งจบใหม่ และกำลังมองหาอนาคตการทำงานและอาชีพในฝัน สำหรับใครที่สนใจ สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียน คณะ สาขาวิชา คุณสมบัติในการเข้าเรียน พร้อมทั้ง โอกาสและเคล็ด(ไม่) ลับ ที่จะได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน มีงานไหนให้มากกว่านี้มั้ย ไม่ควรพลาดงานนี้ !

AU CA GB US Bangkok, Thailand 14th พ.ย. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง
Australia & New Zealand Virtual Education Fair 2020

นิทรรศการเรียนต่อออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในรูปแบบออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี พูดคุยกับตัวแทนจากสถาบันชั้นนำทุกระดับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น คอร์สภาษาอังกฤษ วิชาชีพ ปริญญาตรี โท เอก ตลอดจนโรงเรียนมัธยมชั้นนำทั้งเอกชนและรัฐบาล จาก ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ กว่า 32 สถาบัน พร้อมทุนการศึกษาสูงสุด 25% พิเศษ พร้อมรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่แนะแนวผู้เชี่ยวชาญจากไอดีพี พร้อมบริการ สมัครสอบ IELTS ในงานรับ ฟรี ของสมมนาคุณ

AU Bangkok, Chiang Mai, Thailand 27th พ.ย. 2020 11:00 ก่อนเที่ยง - 03:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์