text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai
video Bg

Liverpool John Moores University

United Kingdom
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Liverpool John Moores (LJMU) มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอันยาวนาน และย้อนกลับไปได้ถึงปี 1823 ซึ่งเป็นที่แรกที่ห้องสมุด Liverpool Mechanics and Apprentice’s Library เคยตั้งอยู่ตอนนี้มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีหลักสูตรได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ให้สำคัญกับการเรียนผ่านการลงมือปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำใน 150 อันดับแรกของโลก ที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี (ตามการจัดอันดับของ THE Young University Rankings 2019) นอกจากนี้ยังได้รับการประเมินคุณภาพการสอนในระดับ silver จากการประเมินของ Teaching Excellence Framework 2017 ทำให้นักศึกษาสามารถมั่นใจได้ว่า พวกเค้าจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ในด้านการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองที่มีชื่อเสียงของโลกอย่าง Liverpool เป็นเมืองที่ได้รับการกล่าวขานจาก Times of London ให้เป็นเมือง ”ทีมีอากาศเย็นที่สุดใน UK”นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสนุกสนานจากดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรมอันหลากหลายภายในเมืองแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมายให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายจากการเรียน

ด้วยการลงทุนมูลค่าสูงถึง 160 ล้านปอนด์ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา LJMU มีพื้นที่การเรียนรู้มากมายและสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยเพื่อให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาไปพร้อมกับความรู้สึกพร้อมรับมือสำหรับโลกแห่งการทำงานได้

มหาวิทยาลัยมีบริการที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนนักศึกษาในการแสวงหางานในฝัน รวมถึงการจำลองการสัมภาษณ์งาน การตรวจทาน CV จดหมายแนะนำตัว การแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมการจ้างงานและตลาดนัดอาชีพ (careers fairs)

นักศึกษากว่า 23,000 คนจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลกเข้าเรียนที่ LJMU ช่วยสร้างบรรยากาศของความหลากหลาย และมีหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมากกว่า 250 หลักสูตร เปิดกว้างให้นักศึกษาได้มีทางเลือกอย่างหลากหลาย

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

Dr Philip Denton คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล ได้รับรางวัลจาก National Teaching Fellowship สำหรับการประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการศึกษาให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยองค์ความรู้ที่ได้รับการออกแบบโดย Dr Denton มีบทบาทสำคัญในการเฝ้าติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ถูกบูรณาการในการสอน นำร่องในวิชาฟิสิกส์เคมี

National Teaching Fellowship Scheme มีผลงานที่โดดเด่นในการสร้างความแตกต่างด้านการพัฒนาคุณภาพผู้สอน/ทีมผู้สอน รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบในระดับอุดมศึกษาของ UKNational Teaching Fellowship Scheme โครงการนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวกลาง ถ่ายทอดองค์ความรู้จากบทเรียนสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ด้วยความสำเร็จเช่นนี้ ทำให้ LJMU ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสอน/การเรียนรู้ ที่ส่งผลดีโดยตรงต่อทั้งนักศึกษาและมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัย Liverpool John Moores ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาให้อยู่ในระดับ Silver Status ตามการประเมินจากหน่วยงาน Teaching Excellence Framework (TEF) โดยมีคุณภาพทางการศึกษาอยู่ในนระดับสูง ผ่านมาตรฐานตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัยใน UK มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีตัวชี้วัดถึง 2 สาขา ผ่านเกณฑ์จาก Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA)

TEF ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีผลสัมฤทธ์ทางการศึกษาที่ยอดเยี่ยม ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในเส้นทางอาชีพของตน และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ ภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา (DLHE Survey 2016/17) นอกจากนี้ยังมีผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระดับความช่วยเหลือทางด้านการศึกษา โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ต่างให้คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง

คุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย Liverpool John Moores อยู่ในระดับชั้นนำของโลก โดยมีหลักสูตรวิชามากกว่า 129 หลักสูตรที่อยู่ใน 50 อันดับแรกของโลก ตามผลการจัดอันดับของ Guardian University League Tables 2020

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้แบ่งออกเป็น 5 คณะวิชา:

คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในฐานะของการเป็นผู้นำด้านการวิจัย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรในหลากหลายสาขาวิชา อาทิเช่น การเขียนเชิงสร้างสรรค์ กฎหมาย บัญชี ไปจนถึงสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น ในการสำรวจครั้งล่าสุด (REF 2014) งานวิจัยด้านวิชาการจำนวนกว่า 37.3% ได้รับการยอมรับทั้งในด้านคุณภาพและความยอดเยี่ยมอยู่ในระดับชั้นนำของโลกสำหรับ Guardian 2020 league table คณะวิชาแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 คณะวิชาชั้นนำของประเทศ

คณะสาธารณสุข

นักศึกษามีโอกาสในการสัมผัสประสบการณ์ด้านการศึกษาผ่านการทำวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู้ และการฝึกงาน นอกจากนี้ยังเปิดสอนหลักสูตรด้านกีฬา ที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 30 อันดับแรกของประเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย ควบคู่กับการสอนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นของคณาจารย์ นักศึกษาจึงมีโอกาสที่ดีทางการศึกษา และด้วยความร่วมมือที่ดีจากสถาบันด้านวิทยาศาตร์ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้นักศึกษาของคณะแห่งนี้มีข้อได้เปรียบในการสมัครงาน และการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยีส่งเสริมงานวิจัยในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งในด้านการคำนวณ การเดินเรือ ไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีอัตราการจ้างงานอยู่ในระดับสูง

คณะธุรกิจและกฏหมาย

โรงเรียนบริหารธุรกิจเป็นโรงเรียนที่เน้นด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปลูกฝังพรสวรรค์ พร้อมทั้งให้ความรู้ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายระหว่างเพื่อนนักศึกษา ซึ่งจำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในสาขาเฉพาะทางของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้านบัญชี, การตลาด, การบริหารทรัพยากรบุคคล, การประชาสัมพันธ์, การจัดงานอีเว้นต์ และการจัดการการท่องเที่ยวหรือธุรกิจ

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณวุฒิความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาจำเป็นต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาทุกคนควรตรวจสอบข้อกำหนดและคุณสมบัติในการรับเข้าของแต่ละหลักสูตรผ่านทางระบบออนไลน์

ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาต่างชาติทุกคนต้องมีวุฒิการศึกษาด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเช่น International Test Language Testing (IELTS) หรือ Pearson Test of English (PTE) Academic หรือ TOEFL iBT คะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเหล่านี้ต้องมีระยะเวลาไม่เกินสองปี จึงจะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเรียนได้ การสอบวัดระดับด้านภาษาอังกฤษซึ่งนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างตน จะได้รับการยอมรับจาก LJMU ก็ต่อเมื่อเป็นการสอบวัดระดับจากองค์กรที่ได้รับการรับรองเท่านั้น

ข้อกำหนดด้านการสอบ IELTS ระดับปริญญาตรีมีดังต่อไปนี้:

 • หลักสูตร International Foundation – Academic IELTS สำหรับ UKVI คะแนน 4.5 (ต่ำสุด 4.0 ในหมวด writing)
 • ระดับปริญญาตรี - 6.0 (ต่ำสุด 5.5 ในแต่ละองค์ประกอบ).

ข้อกำหนดในการเข้าเรียน IELTS ระดับบัณฑิตศึกษามีดังต่อไปนี้:

 • Pre-Master’s programmes – 5.5
 • Taught master’s degrees - 6.0 ถึง 7.0
 • Research degrees (MPhil / PhD) – 6.5.

คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสมัครเข้าเรียน มีความแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาควรตรวจสอบรายละเอียดผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัยมีเครื่องมือระดับโลกที่ใช้กันทั่วทุกสาขาวิชา ทั้งเจ้าหน้าที่และนักศึกษาทำงานร่วมกับเทคโนโลยีล่าสุด ตั้งแต่อุปกรณ์วิจัยการนอนหลับไปจนถึงสภาพแวดล้อมเสมือนจริง อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกของ LJMU มูลค่าถึง 160 ล้านปอนด์ และแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีการเตรียมการต่างๆเพื่อดำเนินการวิจัยชั้นนำระดับโลกต่อไป

สิ่งอำนวยความสะดวกใน LJMUได้รับการออกแบบให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆประกอบไปด้วย ห้องแล็บด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์, สตูดิโอสำหรับการแพร่ภาพกระจายเสียง, ห้องแล็บด้านนิติวิทยาศาสตร์, เครื่องจำลองในการขับเรือมุมมอง 360 ̊, โรงละคร, ศาลจำลอง, หอผู้ป่วยจำลอง, ห้องศิลปะ และอื่นๆอีกมากมาย

สิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆที่โรงเรียนการกีฬา, การศึกษา และโภชนาการ (School of Sport Studies, Leisure and Nutrition)

เม็ดเงินกว่า 35 ล้านปอนด์ ได้รับการลงทุนในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการอันทันสมัย เพื่อสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ภายในศูนย์แห่งนี้เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องไม้เครื่องอันทันสมัย ช่วยเพิ่มความรู้ และถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตได้เป็นอย่างดี

สิ่งอำนวยความสะดวกที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะในโรงเรียนศิลปะและการออกแบบ

อาคาร John Lennon Art and Design Building มูลค่า 27 ล้านปอนด์ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชั้นนำ Rick Mather และได้รับรางวัล RIBA award for Architecture อาคารหกชั้นอันโด่งดังนี้มีงานศิลปะและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ พร้อมด้วยห้องสัมมนา, หอศิลป์, พื้นที่จัดเลี้ยงและพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ และลานระเบียงหลังคาที่สวยงามพร้อมทิวทัศน์เมืองอันตระการตา

สิ่งอำนวยความสะดวกระดับมืออาชีพในโรงเรียนพยาบาลและสหเวชศาสตร์

โรงเรียนนี้ได้ลงทุนเงินจำนวน 1.6 ล้านปอนด์ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางคลินิกระดับมืออาชีพ และพื้นที่ต่างๆในการสอนที่ดีขึ้น

Show more +Show less -
งานสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษา

งานสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษา

ก่อนเดินทางมายังมหาวิทยาลัย

ฝ่าย International Relations มีบทบาทสำคัญในการช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาต่างชาติ โดยได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจรายละเอียดต่างๆของมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถสร้างกลุ่มสนทนาระหว่างนักศึกษาและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย หรือตัวแทนจาก British Council ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยให้คำแนะนำ และเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ให้แก่นักศึกษาสำหรับการเรียนใน UK

บริการรับส่งจากสนามบิน

LJMU จัดบริการรถรับส่งจากสนามบิน Manchester และ Liverpool ในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาทุกคนที่ได้สมัครเข้าเรียนเป็นครั้งแรก

เจ้าหน้าที่แนะแนวนักศึกษานานาชาติ

ที่มหาวิทยาลัย Liverpool John Moores มีที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ (International Student Advisor) ที่จะคอยให้คำแนะนำและให้การสนับสนุนแก่นักศึกษาต่างชาติ

ความช่วยเหลือส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาได้สำหรับปัญหาส่วนบุคคลใดๆที่นักศึกษาอาจต้องเผชิญ LJMU’s International Society ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มนักศึกษาต่างชาติ เนื่องจากทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้พบปะเพื่อนๆจากทั่วโลก ได้เรียนรู้วัฒนธรรมอื่นๆ และได้สำรวจลิเวอร์พูลไปพร้อมๆกับผู้คนที่เป็นมิตร

ความช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะด้านการเรียนและภาษาอังกฤษ

มีหลักสูตรที่ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะด้านการเรียนและภาษาอังกฤษที่สำคัญ อาทิเช่น การเขียนเชิงวิชาการ, คณิตศาสตร์และการคำนวณ, การแก้ไขตรวจสอบ และการอ้างอิง เป็นต้น โดยทุกหลักสูตรเปิดสอนตลอดทั้งปีการศึกษา และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาอังกฤษในการสื่อสาร และอยากเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของตนให้มีความพร้อมมากขึ้น LJMU เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพุด และการออกเสียง รวมไปถึงหลักการในการเขียนและไวยากรณ์

Show more +Show less -
2770
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
401st  / 1250
International students_staff support at LJMU
Join us at Liverpool John Moores University
Join us at Liverpool John Moores University
International study with the Department of Computer Science
International students_study support at LJMU
Join us at Liverpool John Moores University
Join us at Liverpool John Moores University
International study with the Department of Maritime & Mechanical Engg
International undergraduate study with Liverpool Business School
International undergraduate study with the Department of Civil Engg
International UG study with the Dept of Electronics & Electrical Engg
International Student Experience

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£2175

 • £1333
  บ้านพัก
 • £518
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £236
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
Liverpool Liverpool Kingsway House Crosby Road North
Liverpool Liverpool Barkhill Road, Merseyside
Liverpool Liverpool Brownlow Hill
Liverpool John Moores University can trace its roots back to the Industrial Revolution. Today, with a vibrant community of world-wide students, it is one of the largest, most dynamic and forward-thinking universities in the UK. The university vision is to be recognised as a modern civic university delivering solutions to the challenges of the 21st century. It provides the students with an exceptional experience and encourages the staff to push the boundaries of the professional and academic disciplines so that it is ready and able to thrive in a world of endless possibility and potential.

At the University, students will be enjoying high quality teaching informed by its world-leading research. They will be welcomed by a friendly and supportive group of staff and students from around the UK and from many countries across the world. Liverpool John Moores offers degree programmes with an emphasis on real-world experience, so students can be sure they will be well prepared to start the career and they will be studying in the heart of one of Europe?s friendliest and vibrant cities. Its academic structure is divided into five faculties, each home to world-leading research, teaching and learning in a wide range of fields.

Liverpool John Moores has three campuses and 44 buildings. City Campus is situated within the heart of Liverpool and a variety of courses are taught from this central site. All the campuses provide a modern and inspiring learning space for all the students.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_195448_320px.jpg Liverpool John Moores University https://www.idp.com/thailand/universities/liverpool-john-moores-university/iid-uk-00674/
IELTS Webinar by LEAD Language Centre

ฟรี สัมมนาออนไลน์เตรียมตัวก่อนสอบ IELTS IELTS for Top 10 Uni in Thailand with Writing Practice โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการติวสอบ IELTS จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ LEAD Language Centre

AU CA GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 2nd ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 11:00 ก่อนเที่ยง
UK Interview & Application Day

สัมมนาเตรียมตัวเรียนต่อประเทศอังกฤษและอเมริกา เผยทุกเทคนิคการสมัครเรียนต่อที่ต้องรู้! เปิดเผยทุกขั้นตอนการสมัครเรียนแบบละเอียด พร้อมอัปเดต Admission Trends ประจำปี 2021 ใครที่กำลังวางแผนเรียนต่อปี 2021 หรือปีไหน ๆ ก็พลาดไม่ได้

GB US Bangkok, Thailand 7th พ.ย. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 03:00 หลังเที่ยง
1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You

ครั้งแรกในประเทศไทย กับงาน 1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You พบกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำในประเทศไทย ทั้งภาคปกติและภาคอินเตอร์ ซึ่งอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยในฝันของน้องๆ หลายๆ คน อีกทั้งสถาบันเตรียมสอบ IELTS ระดับแนวหน้า ที่จะช่วยน้องๆ พิชิตคะแนนสอบ รวมถึงบริษัทจัดหางานชั้นนำสำหรับน้องๆ ที่เพิ่งจบใหม่ และกำลังมองหาอนาคตการทำงานและอาชีพในฝัน สำหรับใครที่สนใจ สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียน คณะ สาขาวิชา คุณสมบัติในการเข้าเรียน พร้อมทั้ง โอกาสและเคล็ด(ไม่) ลับ ที่จะได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน มีงานไหนให้มากกว่านี้มั้ย ไม่ควรพลาดงานนี้ !

AU CA GB US Bangkok, Thailand 14th พ.ย. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง
สัมมนาออนไลน์พร้อมพูดคุย 1 on 1 Study Marketing in 21st Century

ฟรี!สัมมนาสุด exclusive สำหรับน้องๆที่สนใจสาย Marketing ในหัวข้อ "Study Marketing in 21st Century" บรรยายโดย Dr. Sheena Karangi - Programme Director MSc Digital Marketing and Channel Management จาก Surrey Business School ต่อด้วยโอกาสพูดคุยกับ South East Asia Regional Manager จาก University of Surrey เพื่อพูดคุยถึงรายละเอียดของหลักสูตรแบบตัวต่อตัว

GB Bangkok, Chiang Mai, Thailand 19th พ.ย. 2020 04:00 หลังเที่ยง - 05:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์