พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Liverpool John Moores University

United Kingdom
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Liverpool John Moores (LJMU) มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอันยาวนาน และย้อนกลับไปได้ถึงปี 1823 ซึ่งเป็นที่แรกที่ห้องสมุด Liverpool Mechanics and Apprentice's Library เคยตั้งอยู่ตอนนี้มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีหลักสูตรได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ให้สำคัญกับการเรียนผ่านการลงมือปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำใน 150 อันดับแรกของโลก ที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี (ตามการจัดอันดับของ THE Young University Rankings 2019)

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองที่มีชื่อเสียงของโลกอย่าง Liverpool เป็นเมืองที่ได้รับการกล่าวขานจาก Times of London ให้เป็นเมือง ''ทีมีอากาศเย็นที่สุดใน UK''นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสนุกสนานจากดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรมอันหลากหลายภายในเมืองแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมายให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายจากการเรียน

ด้วยการลงทุนมูลค่าสูงถึง 160 ล้านปอนด์ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา LJMU มีพื้นที่การเรียนรู้มากมายและสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยเพื่อให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาไปพร้อมกับความรู้สึกพร้อมรับมือสำหรับโลกแห่งการทำงานได้

มหาวิทยาลัยมีบริการที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนนักศึกษาในการแสวงหางานในฝัน รวมถึงการจำลองการสัมภาษณ์งาน การตรวจทาน CV จดหมายแนะนำตัว การแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมการจ้างงานและตลาดนัดอาชีพ (careers fairs)

นักศึกษากว่า 23,000 คนจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลกเข้าเรียนที่ LJMU ช่วยสร้างบรรยากาศของความหลากหลาย และมีหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมากกว่า 250 หลักสูตร เปิดกว้างให้นักศึกษาได้มีทางเลือกอย่างหลากหลาย

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

Dr Philip Denton คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล ได้รับรางวัลจาก National Teaching Fellowship สำหรับการประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการศึกษาให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยองค์ความรู้ที่ได้รับการออกแบบโดย Dr Denton มีบทบาทสำคัญในการเฝ้าติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ถูกบูรณาการในการสอน นำร่องในวิชาฟิสิกส์เคมี

National Teaching Fellowship Scheme มีผลงานที่โดดเด่นในการสร้างความแตกต่างด้านการพัฒนาคุณภาพผู้สอน/ทีมผู้สอน รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบในระดับอุดมศึกษาของ UK National Teaching Fellowship Scheme โครงการนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวกลาง ถ่ายทอดองค์ความรู้จากบทเรียนสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ด้วยความสำเร็จเช่นนี้ ทำให้ LJMU ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสอน/การเรียนรู้ ที่ส่งผลดีโดยตรงต่อทั้งนักศึกษาและมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีตัวชี้วัดถึง 2 สาขา ผ่านเกณฑ์จาก Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA)

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีผลสัมฤทธ์ทางการศึกษาที่ยอดเยี่ยม ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในเส้นทางอาชีพของตน และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ ภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา (DLHE Survey 2016/17) นอกจากนี้ยังมีผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระดับความช่วยเหลือทางด้านการศึกษา โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ต่างให้คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง

คุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย Liverpool John Moores อยู่ในระดับชั้นนำของโลก โดยมีหลักสูตรวิชามากกว่า 129 หลักสูตรที่อยู่ใน 50 อันดับแรกของโลก ตามผลการจัดอันดับของ Guardian University League Tables 2020

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้แบ่งออกเป็น 5 คณะวิชา:

คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในฐานะของการเป็นผู้นำด้านการวิจัย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรในหลากหลายสาขาวิชา อาทิเช่น การเขียนเชิงสร้างสรรค์ กฎหมาย บัญชี ไปจนถึงสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น ในการสำรวจครั้งล่าสุด (REF 2014) งานวิจัยด้านวิชาการจำนวนกว่า 37.3% ได้รับการยอมรับทั้งในด้านคุณภาพและความยอดเยี่ยมอยู่ในระดับชั้นนำของโลกสำหรับ Guardian 2020 league table คณะวิชาแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 คณะวิชาชั้นนำของประเทศ

คณะสาธารณสุข

นักศึกษามีโอกาสในการสัมผัสประสบการณ์ด้านการศึกษาผ่านการทำวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู้ และการฝึกงาน นอกจากนี้ยังเปิดสอนหลักสูตรด้านกีฬา ที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 30 อันดับแรกของประเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย ควบคู่กับการสอนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นของคณาจารย์ นักศึกษาจึงมีโอกาสที่ดีทางการศึกษา และด้วยความร่วมมือที่ดีจากสถาบันด้านวิทยาศาตร์ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้นักศึกษาของคณะแห่งนี้มีข้อได้เปรียบในการสมัครงาน และการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยีส่งเสริมงานวิจัยในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งในด้านการคำนวณ การเดินเรือ ไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีอัตราการจ้างงานอยู่ในระดับสูง

คณะธุรกิจและกฏหมาย

โรงเรียนบริหารธุรกิจเป็นโรงเรียนที่เน้นด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปลูกฝังพรสวรรค์ พร้อมทั้งให้ความรู้ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายระหว่างเพื่อนนักศึกษา ซึ่งจำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในสาขาเฉพาะทางของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้านบัญชี, การตลาด, การบริหารทรัพยากรบุคคล, การประชาสัมพันธ์, การจัดงานอีเว้นต์ และการจัดการการท่องเที่ยวหรือธุรกิจ

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณวุฒิความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาจำเป็นต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาทุกคนควรตรวจสอบข้อกำหนดและคุณสมบัติในการรับเข้าของแต่ละหลักสูตรผ่านทางระบบออนไลน์

ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาต่างชาติทุกคนต้องมีวุฒิการศึกษาด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเช่น International Test Language Testing (IELTS) หรือ Pearson Test of English (PTE) Academic หรือ TOEFL iBT คะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเหล่านี้ต้องมีระยะเวลาไม่เกินสองปี จึงจะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเรียนได้ การสอบวัดระดับด้านภาษาอังกฤษซึ่งนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างตน จะได้รับการยอมรับจาก LJMU ก็ต่อเมื่อเป็นการสอบวัดระดับจากองค์กรที่ได้รับการรับรองเท่านั้น

ข้อกำหนดด้านการสอบ IELTS ระดับปริญญาตรีมีดังต่อไปนี้:

 • หลักสูตร International Foundation – Academic IELTS สำหรับ UKVI คะแนน 4.5 (ต่ำสุด 4.0 ในหมวด writing)
 • ระดับปริญญาตรี – 6.0 (ต่ำสุด 5.5 ในแต่ละองค์ประกอบ)

ข้อกำหนดในการเข้าเรียน IELTS ระดับบัณฑิตศึกษามีดังต่อไปนี้:

 • Pre-Master's programmes – 5.5
 • Taught master's degrees – 6.0 ถึง 7.0
 • Research degrees (MPhil / PhD) – 6.5

คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสมัครเข้าเรียน มีความแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาควรตรวจสอบรายละเอียดผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัยมีเครื่องมือระดับโลกที่ใช้กันทั่วทุกสาขาวิชา ทั้งเจ้าหน้าที่และนักศึกษาทำงานร่วมกับเทคโนโลยีล่าสุด ตั้งแต่อุปกรณ์วิจัยการนอนหลับไปจนถึงสภาพแวดล้อมเสมือนจริง อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกของ LJMU มูลค่าถึง 160 ล้านปอนด์ และแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีการเตรียมการต่างๆเพื่อดำเนินการวิจัยชั้นนำระดับโลกต่อไป

สิ่งอำนวยความสะดวกใน LJMUได้รับการออกแบบให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆประกอบไปด้วย ห้องแล็บด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์, สตูดิโอสำหรับการแพร่ภาพกระจายเสียง, ห้องแล็บด้านนิติวิทยาศาสตร์, เครื่องจำลองในการขับเรือมุมมอง 360 ̊, โรงละคร, ศาลจำลอง, หอผู้ป่วยจำลอง, ห้องศิลปะ และอื่นๆอีกมากมาย

สิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆที่โรงเรียนการกีฬา, การศึกษา และโภชนาการ (School of Sport Studies, Leisure and Nutrition)

เม็ดเงินกว่า 35 ล้านปอนด์ ได้รับการลงทุนในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการอันทันสมัย เพื่อสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ภายในศูนย์แห่งนี้เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องไม้เครื่องอันทันสมัย ช่วยเพิ่มความรู้ และถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตได้เป็นอย่างดี

สิ่งอำนวยความสะดวกที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะในโรงเรียนศิลปะและการออกแบบ

อาคาร John Lennon Art and Design Building มูลค่า 27 ล้านปอนด์ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชั้นนำ Rick Mather และได้รับรางวัล RIBA award for Architecture อาคารหกชั้นอันโด่งดังนี้มีงานศิลปะและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ พร้อมด้วยห้องสัมมนา, หอศิลป์, พื้นที่จัดเลี้ยงและพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ และลานระเบียงหลังคาที่สวยงามพร้อมทิวทัศน์เมืองอันตระการตา

สิ่งอำนวยความสะดวกระดับมืออาชีพในโรงเรียนพยาบาลและสหเวชศาสตร์

โรงเรียนนี้ได้ลงทุนเงินจำนวน 1.6 ล้านปอนด์ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางคลินิกระดับมืออาชีพ และพื้นที่ต่างๆในการสอนที่ดีขึ้น

Show more +Show less -
งานสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษา

งานสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษา

ก่อนเดินทางมายังมหาวิทยาลัย

ฝ่าย International Relations มีบทบาทสำคัญในการช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาต่างชาติ โดยได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจรายละเอียดต่างๆของมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถสร้างกลุ่มสนทนาระหว่างนักศึกษาและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย หรือตัวแทนจาก British Council ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยให้คำแนะนำ และเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ให้แก่นักศึกษาสำหรับการเรียนใน UK

บริการรับส่งจากสนามบิน

LJMU จัดบริการรถรับส่งจากสนามบิน Manchester และ Liverpool ในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาทุกคนที่ได้สมัครเข้าเรียนเป็นครั้งแรก

เจ้าหน้าที่แนะแนวนักศึกษานานาชาติ

ที่มหาวิทยาลัย Liverpool John Moores มีที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ (International Student Advisor) ที่จะคอยให้คำแนะนำและให้การสนับสนุนแก่นักศึกษาต่างชาติ

ความช่วยเหลือส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาได้สำหรับปัญหาส่วนบุคคลใดๆที่นักศึกษาอาจต้องเผชิญ LJMU's International Society ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มนักศึกษาต่างชาติ เนื่องจากทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้พบปะเพื่อนๆจากทั่วโลก ได้เรียนรู้วัฒนธรรมอื่นๆ และได้สำรวจลิเวอร์พูลไปพร้อมๆกับผู้คนที่เป็นมิตร

ความช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะด้านการเรียนและภาษาอังกฤษ

มีหลักสูตรที่ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะด้านการเรียนและภาษาอังกฤษที่สำคัญ อาทิเช่น การเขียนเชิงวิชาการ, คณิตศาสตร์และการคำนวณ, การแก้ไขตรวจสอบ และการอ้างอิง เป็นต้น โดยทุกหลักสูตรเปิดสอนตลอดทั้งปีการศึกษา และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาอังกฤษในการสื่อสาร และอยากเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของตนให้มีความพร้อมมากขึ้น LJMU เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพุด และการออกเสียง รวมไปถึงหลักการในการเขียนและไวยากรณ์

Show more +Show less -
2770
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
401st  / 1250
International students_staff support at LJMU
Join us at Liverpool John Moores University
Join us at Liverpool John Moores University
International study with the Department of Computer Science
International students_study support at LJMU
Join us at Liverpool John Moores University
Join us at Liverpool John Moores University
International study with the Department of Maritime & Mechanical Engg
International undergraduate study with Liverpool Business School
International undergraduate study with the Department of Civil Engg
International UG study with the Dept of Electronics & Electrical Engg
International Student Experience
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£1332

 • £471
  บ้านพัก
 • £539
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £234
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์