text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai

อัปเดตข้อมูล COVID-19: สถาบันนี้มีคอร์สเรียนที่เริ่มเรียนแบบออนไลน์ได้และเข้าเรียนในห้องเรียนจริงภายหลัง

อัปเดต ข้อมูลใหม่ล่าสุด ด้านล่าง

video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัย Northern เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของ Ontario มีความโดดเด่นทั้งในด้านศิลปะประยุกต์และเทคโนโลยีวิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอนหลักสูตรในระดับอนุปริญญา, หลักสูตรประกาศนียบัตร, หลักสูตรบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรระดับปริญญา ซึ่งเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาสามารถประสบความสำเร็จได้ในหลายรูปแบบ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้และฝึกอบรมที่ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับความสนใจของนักศึกษา

นอกเหนือจากหลักสูตรอนุปริญญา, หลักสูตรประกาศนียบัตร, หลักสูตรบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรระดับปริญญาแล้วนั้น วิทยาลัย Northern ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะความรู้ที่จำเป็น ผ่านหลักสูตรปูพื้นฐานสำหรับการฝึกทักษะอาชีพ

วิทยาลัย Northern ประกอบไปด้วย 4 วิทยาเขต ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Ontario โดยเปิดรับนักศึกษาต่างประเทศใน 3 วิทยาเขต คือ Timmins, Hailybury และ Kirkland Lake วิทยาเขตหลักของวิทยาลัย คือ วิทยาเขต Timmins ตั้งอยู่ในเมือง Timmins

ทุกวิทยาเขตตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย ผสมผสานเข้ากับบรรยากาศที่เป็นมิตรของชุมชน ทำให้เมืองแห่งนี้เป็นหนึ่งในเมืองที่เหมาะสมในการแสวงหาโอกาสของทุกสาขาอาชีพวิทยาลัย Northern จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาไว้อย่างครอบคลุม โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ปราศจากความเครียดและความวุ่นวายจากภายนอก

นักศึกษาต่างจากชาติที่เข้าเรียนในสามวิทยาเขตของวิทยาลัย มีโอกาสได้สัมผัสกับประสบการณ์การใช้ชีวิตที่น่าดึงดูด ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมกลางแจ้งที่มีความหลากหลาย

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

Kirkland Lake Gold เป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่ให้เงินทุนสนับสนุนแก่วิทยาลัย Northern เป็นมูลค่าสูงถึง 500,000 ดอลล่าร์แคนาดา เงินทุนจำนวนนี้ถูกใช้ในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญภายในวิทยาเขต Timmins อันได้แก่ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ Innovation Hub

ศูนย์วิจัยมีกำหนดการเปิดใช้งานในช่วงหน้าร้อนปี 2020 ซึ่งศูนย์แห่งนี้จะมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนางานวิจัยที่มีประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป นอกจากนี้ยังมีศูนย์นวัตกรรมที่เป็นเสมือนศูนย์กลางในการบ่มเพาะทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่สามารถจับต้องได้ ด้วยประโยชน์เช่นนี้เองจะช่วยเพิ่มโอกาสในการจ้างงานให้แก่นักศึกษาของ NC ได้มากยิ่งขึ้น

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

วิทยาลัย Northern เป็น 1 ใน 24 วิทยาลัยของรัฐ Ontario ที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านศิลปะประยุกต์และเทคโนโลยี ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับโลกหลักสูตรที่เปิดสอนได้รับการออกแบบให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา มีส่วนสำคัญในการยกระดับความรู้และความสามารถของพวกเค้าได้อย่างรวดเร็ว

นักศึกษาสามารถเข้าถึงประสบการณ์การเรียนรู้ได้ในหลายรูปแบบ อาทิเช่น เนื้อหาวิชาที่มีความน่าสนใจ การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ การทำงานร่วมกันของครูผู้สอนและนักศึกษา รวมไปถึงเครือข่ายภาคเอกชนที่มีส่วนสำคัญในการออกแบบหลักสูตร นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทางวิทยาลัยผ่านการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการเรียนการสอนที่ได้รับการถ่ายทอดโดยผู้เชี่ยวชาญ และคณาจารย์ที่มีประสบการณ์

ศูนย์การเรียนรู้ Learning Resource Centresเป็นศูนย์กลางที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างชุมชนของการทำงานร่วมกัน ควบคู่ไปกับการส่งผ่านองค์ความรู้ที่จำเป็นให้แก่ครูผู้สอนและนักศึกษา โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ จัดสรรไว้อย่างครบครัน

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มากกว่า 75 หลักสูตร เปืดสอนครอบคลุมในทุกระดับ ประกอบไปด้วยหลักสูตรในระดับปริญญาแบบ full-time และ part-time, หลักสูตรอนุปริญญา, หลักสูตรประกาศนียบัตร, หลักสูตรบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรฝึกอาชีพ นอกจากนี้ยังเปิดประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักศึกษา ผ่านการเรียนในรูปแบบออนไลน์ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

วิทยาลัย Northern มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้บรรลุเป้าหมายในการเรียนของตน ผ่านหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับการปูพื้นฐานทางด้านวิชาการ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมทักษะอาชีพ

วิทยาลัย Northern ให้ความสำคัญกับการเป็นผู้นำในทุกสาขาวิชา ทั้งในด้านสาธารณสุข ชุมชน เทคโนโลยี การค้า สังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้นการช่วยให้นักศึกษาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงปรารถนาสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ในสาขาวิชาดังกล่าวได้ ถือเป็นภารกิจสำคัญที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาที่มีความประสงค์ในการสมัครเข้าเรียนในวิทยาลัย Northern จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร Ontario Secondary School Diploma (OSSD/OSSGD) หรือมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้าเพจinternational admissions

นักศึกษาที่มาจากรัฐอื่น หรือเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับ Ontario Secondary School Diploma หรือหลักสูตรอื่นๆ รวมไปถึงมีประสบการณ์การทำงาน สามารถสมัครเข้าเรียนได้

นักศึกษาต่างชาติจำเป็นต้องส่งหลักฐานการสมัคร พร้อมทั้งเอกสาร OCAS ผ่านทาง OCAS International Student Application Portal

 • หนังสือรับรองผลการเรียน ซึ่งประกอบไปด้วยผลการเรียนที่ผ่านการรับรอง หรือผลการเรียนที่อยู่ระหว่างการเรียนในแคนาดา
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ผ่านการรับรอง
 • สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร หรือหลักสูตรอนุปริญญา นักศึกษาจำเป็นต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS (academic) ผ่านเกณฑ์ตามที่ทางวิทยาลัยกำหนด โดยต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 6 คะแนนขึ้นไป และได้ 5.5 คะแนน สำหรับหนึ่งส่วนย่อยเท่านั้นในบางหลักสูตรอาจกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำที่สูงกว่าหลักสูตรทั่วไปของวิทยาลัย นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนทำการสมัคร

นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงจากสำนักงานนักศึกษาต่างชาติ

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาลัย Northern ตั้งอยู่ใน Ontario, แคนาดา เมืองที่เต็มไปด้วยสีสันและความมีชีวิตชีวาTimmins เป็นวิทยาเขตหลักของวิทยาลัย มีทำเลที่ตั้งที่มีความสวยงาม รายล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าเรียบชายฝั่งแม่น้ำ ผสมผสานเข้ากับบรรยากาศที่อบอุ่นของผู้คน เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวและทำกิจกรรม เช่น การตั้งแคมป์ เล่นสกี ตกปลา และกีฬาทางน้ำแม้จะเป็นวิทยาเขตที่มีความเป็นชนบทอยู่บ้าง แต่นักศึกษาและผู้มาเยือนจะไม่มีความรู้สึกเลยว่าตัวเองได้ขาดอะไรไป เพราะวิทยาเขตแห่งนี้ ได้เตรียมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทุกประเภท ครอบคลุมสำหรับการใช้ชีวิตและการเรียนของนักศึกษาไว้อย่างครบครัน

วิทยาลัย Northern เปิดให้บริการหอพักภายในวิทยาเขตสองแห่งของวิทยาลัย ตอบสนองตามรูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก ที่มีส่วนสำคัญในการเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่นักศึกษา ประกอบไปด้วยห้องเรียนที่มีความทันสมัย ศูนย์อาหาร สถานีรถประจำทาง ห้องสมุด ห้องทดลองปฎิบัติการ และร้านค้า

Innovation Hub ตั้งอยู่ในวิทยาเขต Timmins เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมของวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรด้านการเรียนรู้และเครื่องไม้เครื่องมือที่มีความทันสมัย ให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างอิสระ

ศูนย์ Northern College Integrated Emergency Services Complex เป็นหนึ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกล่าสุดที่เกิดขึ้นใน Ontario ศูนย์กลางแห่งนี้มีความเป็นเลิศทั้งในด้านการรับมือเหตุฉุกเฉิน และหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัย

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

วิทยาลัย Northern ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ของนักศึกษามาเป็นอันดับแรก โดยมีมาตรการและบริการต่างๆเพื่อตอบสนองต่อเรื่องนี้อย่างรอบด้าน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งการแจ้งเหตุฉุกเฉิน และการติดตามของสูญหาย

ในแต่ละวิทยาเขต ได้ติดตั้งโทรศัพท์แจ้งเหตุไว้โดยรอบบริเวณ นักศึกษาสามารถแจ้งเหตุได้โดยตรงกับทางศูนย์รักษาความปลอดภัยประจำวิทยาเขต และหากนักศึกษารู้สึกไม่สบายใจ หรือกำลังเผชิญกับเหตุร้ายใดๆ นักศึกษาสามารถเข้ารับคำปรึกษาเพิ่มเติมได้จากผู้เชี่ยวชาญของวิทยาลัย ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ

Show more +Show less -

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At Northern College
At Northern College
At Northern College
At Northern College
At Northern College
At Northern College
At Northern College
At Northern College
At Northern College
At Northern College
At Northern College

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(5.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
4.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
4.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
5.0
คุณภาพการสอน
4.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
4.0
Northern College Northern College
Rated5/5based on1 student reviews
Customer reviews:
Northern College - by, 2020-01-09
5.0/ 5 stars

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$3324

 • $2218
  บ้านพัก
 • $733
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $256
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
South Porcupine Ontario 4715 Highway 101 East
Haileybury Ontario 640 Latchford Street
Kirkland Lake Ontario 140 Government Rd E
Moosonee Ontario First Ave Box 130
Toronto Ontario 200 & 300, 1450 Midland Avenue
Northern College has established itself as the choice of those who wish to fulfil their educational dreams. It offers an open, trusting, and ever expanding circle of relationships to experience and explore. With wisdom, experience and ability, students can choose new opportunities for themselves, their family and community. The College provides many different learning paths to match the students? needs. Its mission is excelling in quality, accessible education through innovative programs, services and partnerships for the benefit of the northern communities.

Northern College offers over 75 full time, part time, certificate, diploma, and apprenticeship programs and hundreds of in-class, web based, and correspondence courses. The students are sure to find exactly what they are looking for. It also provides post-secondary and career entrance preparation programs and academic upgrading to help students get where they want to go. Learning new skills in areas like health care, business, social and economic development, human services or technology and trades adds to student choices.

Timmins is the ultimate fusion of the urban and the rural. On the one hand, it?s big enough to provide all of the amenities and services expected of a larger city, while on the other, it?s small enough to ensure that students are never far from the outstanding landscape northern Ontario is known for.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_254678_320px.jpg Northern College https://www.idp.com/thailand/universities/northern-college/iid-ca-01043/
IELTS Webinar by LEAD Language Centre

ฟรี สัมมนาออนไลน์เตรียมตัวก่อนสอบ IELTS IELTS for Top 10 Uni in Thailand with Writing Practice โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการติวสอบ IELTS จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ LEAD Language Centre

AU CA GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 2nd ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 11:00 ก่อนเที่ยง
IELTS Webinar by I-Genius Chiang Mai

ฟรี สัมมนาออนไลน์เตรียมตัวก่อนสอบ IELTS Top 10 Secrets for IELTS Success โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการติวสอบ IELTS จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ I-Genius

AU CA GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 5th ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 02:00 หลังเที่ยง
1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You

ครั้งแรกในประเทศไทย กับงาน 1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You พบกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำในประเทศไทย ทั้งภาคปกติและภาคอินเตอร์ ซึ่งอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยในฝันของน้องๆ หลายๆ คน อีกทั้งสถาบันเตรียมสอบ IELTS ระดับแนวหน้า ที่จะช่วยน้องๆ พิชิตคะแนนสอบ รวมถึงบริษัทจัดหางานชั้นนำสำหรับน้องๆ ที่เพิ่งจบใหม่ และกำลังมองหาอนาคตการทำงานและอาชีพในฝัน สำหรับใครที่สนใจ สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียน คณะ สาขาวิชา คุณสมบัติในการเข้าเรียน พร้อมทั้ง โอกาสและเคล็ด(ไม่) ลับ ที่จะได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน มีงานไหนให้มากกว่านี้มั้ย ไม่ควรพลาดงานนี้ !

AU CA GB US Bangkok, Thailand 19th ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์