พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัย Red River (RRC) ตั้งอยู่ใน Winnipeg, Manitoba เป็นสถาบันด้านการวิจัยและการเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดใน Manitoba เช่นเดียวกับการเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในการสร้างบัณฑิตให้มีความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำในสาขาต่างๆ

RRC ตั้งอยู่ในพื้นที่สำคัญของ Manitoba ครอบคลุมพื้นที่ในย่านดาวน์ทาวน์ของ Winnipeg ไปจนถึงพื้นที่ในเขตภูมิภาคของประเทศ Winnipeg เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในด้านการเงิน, การผลิต, การขนส่ง, และการเกษตรของทวีปอเมริกาเหนือ นอกจากนี้ยังแวดล้อมไปด้วยผืนป่าและทะเลสาบขนาดใหญ่ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติและการผจญภัย

วิทยาลัย Red River เปิดสอนหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 200 สาขาวิชา เช่นเดียวกับหลักสูตรในระดับอนุปริญญาและระดับประกาศนียบัตรRRC มีความโดดเด่นในด้านคุณภาพการสอนทั้งรูปแบบออนไลน์และในห้องเรียน นักศึกษาสามารถคาดหวังถึงประสบการณ์และทักษะความรู้ที่จะได้รับภายหลังสำเร็จการศึกษา บัณฑิตจำนวนกว่า 98% เลือกที่จะใช้ชีวิตและทำงานใน Manitoba หลังจากเรียนจบ

RRC ประกอบไปด้วย 8 วิทยาเขตตั้งอยู่ใน Manitoba และวิทยาเขตอีกหลายแห่งในภูมิภาคต่างๆ วิทยาลัยแห่งนี้เป็นเสมือนบ้านของนักศึกษากว่า 22,000 คน โดยในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาต่างชาติสูงถึง 24% จากกว่า 60 ประเทศ

RRC เปิดสอนหลักสูตรในหลากหลายสาขาวิชา อาทิเช่น สาขาการบิน สาขาธุรกิจ สาขานฤมิตรศิลป์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และสาขาเทคโนโลยีการขนส่งในแต่ละปี ศูนย์ฝึกอบรมภาษาใน Winnipeg ต้อนรับนักศึกษามากกว่า 1,000 คน ควบคู่ไปกับการประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในญี่ปุ่น, อินเดีย, จีน, และบราซิล

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

RRC เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยขั้นสูงและนวัตกรรม วิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 สถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในด้านการวิจัยของแคนาดา นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคเอกชนทั้งในระดับเล็กและในระดับกลางของประเทศ นักศึกษามีโอกาสอย่างเปิดกว้างสำหรับการมีส่วนร่วมในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบิน, การผลิตขั้นสูง, ศิลปะการทำอาหาร, พลังงานสะอาด, และเทคโนโลยีด้านขนส่ง การวิจัยเหล่านี้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน พร้อมซึมซับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานในอนาคตการพัฒนาที่สำคัญในช่วงรอบปีที่ผ่านมาประกอบไปด้วย:

 • ศูนย์นวัตกรรมแห่งใหม่ (Innovation Centre) ของ RRC จะเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมการวิจัยขั้นสูง, นวัตกรรมทางสังคมและผู้ประกอบการ
 • RRC มอบทุนสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัยขั้นสูงเป็นมูลค่ากว่า 300,000 ดอลล่าร์แคนาดา
 • ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีการบิน (Centre for Aerospace Technology and Training) และ Smart Factory เป็นโครงการใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Economic Diversification Canada เป็นมูลค่ากว่า 10 ล้านดอลล่าร์แคนาดา
 • ห้องปฏิบัติการ Motive Lab เป็นศูนย์ทดลองด้านยานพาหนะแห่งใหม่ ซึ่งติดตั้งเครื่องทดสอบสมรรถนะและเครื่องวัดพลังงานที่มีความทันสมัย
 • ศูนย์วิจัยด้านนวัตกรรมอาหารได้เปิดตัวคุ้กกี้ผสมกัญชาและมิโสะที่หมักจากเบียร์ โดยทั้งสองผลิตภัณฑ์เป็นผลจากการค้นคว้าและทดลองของสถาบัน
 • ศูนย์พัฒาเด็กปฐมวัยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลกและมหาวิทยาลัย Aga Khan เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัยของแคนาดา

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

แม้ RRC จะเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนโดยไม่กำหนดระยะเวลาในการสมัคร แต่ทางวิทยาลัยแนะนำให้นักศึกษาควรทำการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรที่ตนสนใจก่อนเปิดภาคเรียนเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหกเดือน โดยคุณสมบัติการรับเข้าเรียนจะพิจารณาตามผลการเรียนและความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หากนักศึกษามีคุณสมบัติที่โดดเด่นก็จะมีสิทธ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในลำดับแรกๆ

ข้อกำหนดด้านการเรียน

 • นักศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับที่เทียบเท่ากับระดับ Grade 12 ของ Manitoba และต้องมีคุณสมบัติอื่นๆที่สอดคล้องกับหลักสูตรในระดับ Post-secondary
 • สำหรับการสมัครในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับ Post-secondary, ระดับอนุปริญญา หรือสำเร็จหลักสูตรจากสถาบันการศึกษาระดับ Post-secondary ที่ผ่านการรับรอง

คุณสมบัติทางภาษา

 • คุณสมบัติทางภาษาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาจำเป็นต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง(TOEFL, IELTS Academic or Duolingo)ผ่านเกณฑ์ตามที่ทางวิทยาลัยกำหนด
 • หากนักศึกษามีคุณสมบัติทางภาษาไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ทางวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาจำเป็นต้องสมัครเรียนในหลักสูตรปูพื้นฐานภาษาอังกฤษของสถาบัน โดยหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษภายในระยะเวลาสี่เดือน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาและเนื้อหาของหลักสูตรอาจได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละคน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการรับเข้า

 • ในบางหลักสูตร อาทิเช่น หลักสูตรนฤมิตรศิลป์, หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ, และหลักสูตรในสาขาอื่นๆ อาจกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการรับเข้า นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนทำการสมัคร
 • เอกสารสำคัญสำหรับการสมัครประกอบไปด้วยหนังสือเดินทาง, เอกสารเข้าเมือง, และประกันสุขภาพ

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาประกอบไปด้วยค่าเล่าเรียนที่อยู่ระหว่าง 14,000 ถึง 16,000 ดอลล่าร์แคนาดา ควบคู่ไปกับค่าใช้จ่ายในด้านที่พักและการใช้ชีวิต ด้วยเหตุนี้เอง RRC เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษา จึงจัดสรรทุนการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

ในปีที่ผ่านมา วิทยาลัย Red River ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการและทักษะอาชีพ เป็นมูลค่าสูงถึง 2.9 ล้านดอลล่าร์แคนาดา

นักศึกษาจำเป็นต้องตรวจสอบความช่วยเหลือด้านการเงินที่เหมาะสมกับตนเอง ก่อนทำการสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ โดยรายชื่อและรายละเอียดของทุนการศึกษาจะได้รับการอัพเดทผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัย

นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาอีกหลายประเภทที่ได้รับการจัดสรรผ่านทางรัฐบาลของแคนาดาและองค์กรในระดับนานาชาติ นักศึกษาสามารถเข้ารับคำแนะนำสำหรับการสมัครได้จาก International Student Support

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

ภายในวิทยาเขตของ RRC เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา อาทิเช่น พื้นที่การเรียนรู้, ห้องคอมพิวเตอร์, พื้นที่ส่วนกลาง, ห้องสันทนาการ, พื้นที่พักผ่อน, โรงยิม, สนามบาสเกตบอล, ห้องสมุด, และร้านหนังสือ

นอกจากนี้ยังมีศูนย์อาหารและสมาพันธ์นักศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มความผ่อนคลายให้แก่นักศึกษาได้ตลอดปี

นักศึกษามีทางเลือกอย่างเปิดกว้างสำหรับการเลือกหอพักที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และงบประมาณหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษา คือหอพักของวิทยาลัยที่ได้รับการออกแบบอย่างทันสมัย ภายในห้องพักเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบรักษาความปลอดภัยควบคู่ไปกับบริการด้านอาหาร โดยหอพักของวิทยาลัยตั้งอยู่ภายใน Paterson Global Foods Institute, the Exchange District Campus นักศึกษาสามารถเดินเท้าเข้าสู่วิทยาลัยได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และหากนักศึกษาอยากเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ก็สามารถเดินทางเข้าสู่ Winnipeg ได้อย่างสะดวกสบาย

RRC ยังแวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ อาทิเช่น ศูนย์กีฬาที่มีความทันสมัย, พื้นที่จอดรถขนาดใหญ่, และศูนย์รับเลี้ยงเด็ก เป็นต้น

Show more +Show less -
ผู้ให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน

ผู้ให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน

เจ้าหน้าที่แนะแนวของ RRC เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนและการใช้ชีวิตในแคนาดาได้อย่างราบรื่น นักศึกษาสามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ นอกจากนี้ยังมีบริการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆที่จัดเตรียมไว้สำหรับนักศึกษา อาทิเช่น:

 • บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน – การให้เงินกู้ฉุกเฉิน, ประกันภัย, บริการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการหารายได้
 • บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเข้าเมือง – บริการออกใบอนุญาตสำหรับนักเรียน (in-Canada study permit), ใบอนุญาตทำงาน (co-op work permit), และใบอนุญาตทำงานสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เช่นเดียวกับการให้ข้อมูลสำหรับ Manitoba's Provincial Nominee Program, และ Federal Immigration Program
 • บริการด้านวิชาการ – การสอนพิเศษแบบใกล้ชิด, การให้คำแนะนำด้านวัฒนธรรม, ความช่วยเหลือสำหรับการปรับตัวทั้งในด้านวิชาการและการใช้ชีวิต
 • ศูนย์การแพทย์ – ให้บริการด้านการแพทย์ภายในวิทยาเขต ควบคู่ไปกับการให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยในรูปแบบออนไลน์
 • ความช่วยเหลือด้านภาษา – เปิดสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านภาษา นักศึกษาสามารสมัครเรียนได้ตลอดปีการศึกษา
 • ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ – เพราะ RRC เชื่อว่าความต้องการในด้านสังคมและด้านจิตใจ คือความต้องการพื้นฐานสำหรับนักศึกษาทุกคน วิทยาลัย Red River จึงได้ริเริ่มโครงการ Healthy Minds Healthy College Initiative เพื่อออกแบบสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตและการเรียนรู้

ศูนย์ Centre for International Education and Global Partnership ของ RRC ให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติในรูปแบบต่างๆนับตั้งแต่ก้าวแรกของการสมัครไปจนถึงวันสุดท้ายของการศึกษา วิทยาลัยแห่งนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและเอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่

Show more +Show less -
วิทยาเขต

วิทยาเขต

RRC ประกอบไปด้วย8 วิทยาเขตใน Manitoba เช่นเดียวกับวิทยาเขตอีกหลายแห่งในย่านชนบท วิทยาเขต 3 แห่งใน Winnipeg ได้แก่:

 • Notre Dame Campus เป็นวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดของ RRC เปิดสอนหลักสูตรวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ ทั้งในด้านเทคโนโลยีการขนส่ง, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, และวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวิทยาเขตเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา
 • Exchange District Campus – ตั้งอยู่ในย่านดาวน์ทาวน์ของ Winnipeg เป็นที่ตั้งของคณะวิชาในด้านนฤมิตรศิลป์, IT, ศิลปะการทำอาหาร, และการบริการ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารอีก 2 แห่งที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของนักศึกษา คือ Jane's และ the Culinary Exchange
 • Stevenson Campus เป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยการบินที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของแคนาดา นักศึกษามีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ในด้านเครื่องยนต์, การซ่อมแซมอากาศยาน, และการประกอบชิ้นส่วน

วิทยาเขตในระดับภูมิภาคทั้ง 5 แห่ง ประกอบไปด้วย:

 • Interlake and Peguis
 • Portage Campus
 • Steinbach Campus
 • Stevenson (Southport)
 • Winkler Campus

สถาบันอื่นๆประกอบไปด้วย:

 1. ACE Project Space: เป็นเสมือนศูนย์กลางความรู้ที่เปิดพื้นที่ให้นักศึกษา, ผู้ประกอบการ, องค์กรไม่แสวงหากำไร, และภาคเอกชน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนไอเดียและแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆออกสู่สังคมด้วยการชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ควบคู่ไปกับการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบ มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาทั้งจากหลักสูตรการบริหารธุรกิจด้านเทคโนโลยีและหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคม
 2. Adult Learning Centres: ไม่ว่านักศึกษาจะต้องการศึกษาความรู้เพิ่มเติมในระดับมัธยมศึกษา หรือต้องการพัฒนาทักษะเพื่อเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ก็สามารถเลือกเรียนในสถาบันแห่งนี้ได้
 3. Language Training Centre: เปิดสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในหลากหลายสาขา อาทิเช่น ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น, ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง, และภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ โดยสถาบันแห่งนี้เปิดรับสมัครนักศึกษาได้กว่า 1,000 คนต่อปี

Show more +Show less -
1400
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At RRC
At RRC
At RRC
At RRC
At RRC
At RRC
At RRC
At RRC
At RRC
At RRC
At RRC
At RRC
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2001

 • $812
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $257
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์