พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

University of Guelph-Humber

Canada
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Guelph-Humber ก่อตั้งในปี 2002 โดยเป็นผลจากการเป็นหุ้นส่วนทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย Guelph และ Humber College Institute of Technology and Advanced Learningนักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 4 ปี ด้วยวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย Guelph และระดับอนุปริญญาจาก Humber College Institute of Technology and Advanced Learning

มหาวิทยาลัย Guelph-Humber เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีใน 7 สาขาวิชา: สาขาธุรกิจ, สาขาสังคมสงเคราะห์, สาขาการจัดการศึกษาปฐมวัย, สาขาด้านการยุติธรรม, สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว, สาขาวารสารและสื่อสารมวลชน, และสาขาจิตวิทยา หลักสูตรทุกสาขาเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเก็บชั่วโมงฝึกงานได้ตั้งแต่ 100 – 850 ชั่วโมงตลอดระยะเวลา 4 ปี Guelph-Humber ตั้งอยู่ใน Toronto ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย เพียบพร้อมไปด้วยโอกาสและตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

ด้วยจำนวนนักศึกษากว่า 4,900 คน และขนาดห้องเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักศึกษา 49 คนต่อชั้นเรียน) ช่วยให้นักศึกษาได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูผู้สอนได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถหารายได้เสริมจากการเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการต่างๆ ส่งเสริมให้นักศึกษษได้มีโอกาสพัฒนาทักษะในด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัย Guelph-Humber มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาต่างชาติมีสิทธ์ได้รับทุนการศึกษาประเภท International Student Entrance Scholarship ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 20,500 ดอลล่าร์แคนาดา ครอบคลุมระยะเวลามากกว่าสี่ปี ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีม Student Life ควบคู่ไปกับการเข้าถึงบริการด้านอาชีพและวิชาการได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น บริการให้คำปรึกษาด้านการเรียน, บริการแนะแนวอาชีพ, และบริการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2021 คือการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจาก Media Studies เป็น Media and Communication Studies เช่นเดียวกับการเปิดสอนสาขาวิชาเพิ่มเติมอีก 5 สาขา ได้แก่ สาขาการตลาดเชิงดิจิตัลและสื่อสังคมออนไลน์ สาขาการวิเคราะห์และการจัดการสื่อ สาขาวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ และสาขานิเทศศิลป์

เมื่อไม่นานมานี้หลักสูตร Family and Community Social Services ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น Community Social Services

การแก้ไขรายละเอียดทุนการศึกษาประเภท Entrance Scholarship

ทุนการศึกษาประเภท Student Entrance Scholarship มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพิ่มเติม โดยต่อจากนี้ไปจะเป็นทุนการศึกษาที่มีการต่ออายุ และจะจัดสรรให้แก่นักศึกษาในระดับหลังมัธยมศึกษาเริ่มตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2021 ในช่วงปีแรก นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษามูลค่าตั้งแต่ 2,000-8,500 ดอลล่าร์แคนาดา โดยมูลค่าของทุนการศึกษาจะอ้างอิงจากคะแนนสอบของนักศึกษาแต่ละคน หากนักศึกษาสามารถทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป พวกเค้าจะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 4,000 ดอลล่าร์แคนาดา พร้อมการต่ออายุทุนการศึกษาในแต่ละปี นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน้าเว็บเพจของทางมหาวิทยาลัย

ความสำเร็จของนักศึกษา

แม้สถานการณ์ในปี 2020-21 จะยากลำบากสักเพียงใด แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งความยอดเยี่ยมของนักศึกษาได้ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Guelph-Humber ยังคงกวาดรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการที่ถูกจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่อง

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2021 ทีมนักศึกษาจากสามคณะวิชาของมหาวิทยาลัย Guelph-Humber สามารถเข้าถึงรอบสุดท้ายของการแข่งขัน Canada Comeback Challenge ได้ถึง 10 ทีม โดยการแข่งขันในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และมีทีมเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 200 ทีมจากทั่วประเทศ

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย Guelph-Humber ต่างมาจากมหาวิทยาลัย Guelph หรือวิทยาลัย Humber โดยเป็นผลมาจากการเป็นหุ้นส่วนทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง คณาจารย์ทุกท่านล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน มีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาตินักศึกษาจึงมั่นใจได้ว่า เนื้อหาวิชาและรูปแบบการสอนจะมีความทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจุจบัน

นักศึกษาได้รับการปลูกฝังทางด้านความคิดด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์ และการวิพาษ์อย่างมีเหตุผล รูปแบบการสอนจึงเป็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่น่าสนใจนอกจากนี้สภาพแวดล้อมยังมีส่วนช่วยในการเรียนรู้ โดยห้องเรียนถูกออกแบบให้มีขนาดเล็ก และง่ายต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนและนักศึกษา ช่วยให้นักศึกษาได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูผู้สอนได้อย่างทั่วถึงด้วยเหตุนี้เอง นักศึกษาจึงได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการเรียนและการวิจัย สามารถนำไปต่อยอดความรู้ได้ต่อไปในอนาคต

Show more +Show less -
หลักสูตร

หลักสูตร

ธุรกิจ

นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 4 ปี ด้วยวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญาสาขาบริหารธุรกิจนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสาขาใดก็ได้ในหกสาขา ดังต่อไปนี้: บัญชี การเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการ การตลาด หรือการบริหารธุรกิจขนาดเล็ก/การเป็นผู้ประกอบการ

สาขาสังคมสงเคราะห์

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาสี่ปีจะได้รับวุฒิการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาสังคมสงเคราะห์ และระดับอนุปริญญาสาขาสังคมสงเคราะห์ โดยหลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ปัญหาในด้านสังคมไปพร้อมๆกับการเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา

สาขาการจัดการศึกษาปฐมวัย

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาสี่ปีจะได้รับวุฒิการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาการจัดการศึกษาปฐมวัย และระดับอนุปริญญาสาขาการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยหลักสูตรนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านร่างกาย, ด้านสังคม, ด้านอารมณ์, และด้านสติปัญญาในเด็ก

สาขาด้านการยุติธรรม

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาสี่ปีจะได้รับวุฒิการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาด้านการยุติธรรม และระดับอนุปริญญาสาขาด้านการบริการยุติธรรมเพื่อชุมชน หรือสาขา Police Foundations ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ระบบกฎหมาย, อาชญวิทยา, และกระบวนการด้านการยุติธรรมของแคนาดา

สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาสี่ปีจะได้รับวุฒิการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และระดับอนุปริญญาสาขาการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกาย นอกจากนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้ระบบการทำงานของร่างกาย, การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ, รวมไปถึงวิธีดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆ

สาขาวารสารและสื่อสารมวลชน

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาสี่ปีจะได้รับวุฒิการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาวารสารและสื่อสารมวลชน และระดับอนุปริญญาสาขาสื่อสารมวลชน ภายในหลักสูตรประกอบไปด้วย: สาขาการตลาดเชิงดิจิตัลและสื่อสังคมออนไลน์ สาขาการวิเคราะห์และการจัดการสื่อ สาขาวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ และสาขานิเทศศิลป์

สาขาจิตวิทยา

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาสี่ปีจะได้รับวุฒิการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาจิตวิทยา และระดับอนุปริญญาสาขาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถเลือกเรียนเพิ่มเติมได้ในระดับประกาศนียบัตรสาขาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม, พฤติกรรมองค์การ, การวิจัยพฤติกรรม และการวิเคราะห์สาขาวิชาที่เปิดสอนครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและดูแลผู้สูงวัย, ความบกพร่องทางการเรียนรู้, ด้านจรรยาบรรณ, ด้านวัฒนธรรม, ด้านประสาทวิทยาและจิตเวช

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

มหาวิทยาลัย Guelph-Humber ได้กำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าให้เหมาะสมกับประเทศต้นทางของนักศึกษา โดยนักศึกษาจำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่เพียงพอสำหรับการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยภายในประเทศของตน จึงจะสามารถสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย Guelph-Humber ได้ต่อไป

นักศึกษาต่างชาติจำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครโดยอ้างอิงจากหน้าเว็บเพจ International Applicant ของทางมหาวิทยาลัย
ในแต่ละหลักสูตรจะกำหนดคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่นักศึกษาได้ทำการสมัคร นอกจากนี้หากนักศึกษามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือเคยผ่านการเรียนภาษาอังกฤษภายในระยะเวลาที่น้อยกว่าสี่ปี นักศึกษาจำเป็นต้องยื่นเอกสารรับรองความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษให้แก่ทางมหาวิทยาลัย (ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบ หากนักศึกษาจำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม)

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัย Guelph-Humber จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างครบครัน

การกีฬา

นักศึกษาสามารถเข้าถึงศูนย์กีฬา Humber Athletics Centre ซึ่งใช้ในการฝึกซ้อมสำหรับทีม Humber Hawksสิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์กีฬาแห่งนี้สิ่งอำนวยความสะดวกประกอบไปด้วย โรงยิมจำนวนสามแห่ง, ห้องยกน้ำหนักและคาร์ดิโอ รวมไปถึงสนามกีฬาเอนกประสงค์ นอกจากนี้นักศึกษายังมีทางเลือกในการเข้าร่วมทีมกีฬาของทาง University of Guelph Gryphons (ตั้งอยู่ใน Guelph, Ontario นอกวิทยาเขตหลัก) หรือทีม Humber Hawks (ทีมกีฬาประจำวิทยาเขต)

สุขภาพและทันตกรรม

Student Wellness and Accessibility Centre ประกอบไปด้วยบริการด้านการแพทย์ บริการด้านทันตกรรม บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและความผิดปกติในการเรียนรู้

สโมสรและชมรม

นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมชมรมได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น สมาพันธ์นักศึกษาด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรม ชมรมซีรี่ย์เกาหลี ชมรมจิตวิทยา และชมรมธุรกิจ เป็นต้น

ที่พัก

นักศึกษาสามารถพักอาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารจำนวน 3 หลัง มาพร้อมกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ Humber Arboretumภายในหอพักเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน อาทิเช่น ห้องซักล้าง ครัว พื้นที่ส่วนกลาง ห้องรับประทานอาหาร และห้องออกกำลังกายทุกห้องนักศึกษาเข้าใหม่ในปีแรกจะได้รับการจัดสรรหอพักในรูปแบบห้องเดี่ยว และสำหรับนักศึกษาในปีที่สูงขึ้นก็จะได้รับการจัดสรรหอพักในรูปแบบห้องสวีท

ห้องอ่านหนังสือ และพื้นที่ส่วนกลาง

มหาวิทยาลัย Guelph-Humber จัดเตรียมพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ไว้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น พื้นที่การเรียนรู้ Learning Commons ในรูปแบบส่วนตัวและแบบกลุ่ม ห้องอ่านหนังสือส่วนตัว และห้องประชุม

ห้องสมุด

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรด้านการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ควบคู่ไปกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอยู่ตลอดเวลา

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างครอบคลุม

การตรวจตราความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำงานตลอด 24 ชั่วโมงในการตรวจตราพื้นที่โดยรอบวิทยาเขต

Humber Guardian App

แอพพลิเคชั่นได้รับการออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่และนักศึกษาในการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย และติดต่อขอความช่วยเหลือจากทีมเจ้าหน้าที่ฟีทเจอร์ภายในแอพพลิเคชั่นประกอบได้วย ไฟฉาย แผนที่วิทยาเขต เสียงแจ้งเตือนเหตุร้าย และข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้จากสมาร์ทโฟนของตนเอง

โครงการ Campus Walk

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอาสาสมัครด้านความปลอดภัยให้บริการในการเดินไปส่งเจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มาเยือน ไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนด โดยสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทีมช่วยเหลือฉุกเฉิน

ทีมช่วยเหลือฉุกเฉินเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทีมช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้ทันที หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

Show more +Show less -

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Fun with Extracurriculars
Kinesiology Science Courses
Media Broadcast Room
Professor Assisting Student
Small Classes
Welcoming Community
Campus life
Central Staircase in Atrium
In-class Group Work
Justice Studies in CSI Room
Learn Counselling Skills
Modern Classroom Tools
Class Presentation
Guelph-Humber Building
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2004

 • $815
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $257
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์