text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai

อัปเดตข้อมูล COVID-19: สถาบันนี้มีคอร์สเรียนที่เริ่มเรียนแบบออนไลน์ได้และเข้าเรียนในห้องเรียนจริงภายหลัง

อัปเดต ข้อมูลใหม่ล่าสุด ด้านล่าง

video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Reading มีประวัติศาสตร์มายาวนานนับตั้งแต่ปี 1892 และก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลกด้วยชื่อเสียงทั้งในด้านการสอนและการวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ มหาวิทยาลัย Reading ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 200 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ตามการจัดอันดับของ QS World University Rankings 2020

วิทยาเขตตั้งอยู่ใกล้กับลอนดอน ประกอบไปด้วยนักศึกษาต่างชาติกว่า 5,000 คน จากกว่า 165 ประเทศมหาวิทยาลัย Reading มีความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทั้งในรูปแบบชมรมและทีมกีฬา นอกจากนี้ยังจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่น

มหาวิทยาลัย Reading เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่มีให้เลือกกว่า 500 หลักสูตร ควบคู่ไปกับชื่อเสียงในด้านงานวิจัยกว่า 98% ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (REF 2014)นักศึกษาและครูผู้สอนได้ประโยชน์จากการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากร และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ช่วยให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างรอบด้าน นอกจากเรื่องเรียนและสภาพแวดล้อม นักศึกษายังได้รับการสนับสนุนในด้านทุนการศึกษาอีกหลายประเภท

งบประมาณมูลค่ากว่า 500 ล้านปอนด์ ถูกใช้ในการพัฒนาโครงการต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ครอบคลุมทั้งในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก การวิจัยและการเรียนการสอนThe ''2026: Transform'' เป็นโครงการมูลค่า 200 ล้านปอนด์ มุ่งหวังในการยกระดับความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกภายในวิทยาเขต หนึ่งนั้นคือการพัฒนาห้องสมุด โดยปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ควบคู่ไปกับการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ รวมไปถึงระบบสารสนเทศก็ได้รับพัฒนาด้ววยเช่นกัน

มหาวิทยาลัย Reading มีความยินดีในการเป็นสื่อกลางเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่สังคม ผ่านการเผยแพร่วัฒนธรรมที่มีความหลากหลายในหมู่นักศึกษา

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ Covid-19

มหาวิทยาลัย Reading มีการเตรียมความพร้อมเพื่อการกลับคืนสู่วิทยาเขตอย่างปลอดภัยสำหรับภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงปี 2020 ในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนปี 2020 ด้วยการให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักศึกษาและคณาจารย์ ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดเตรียมแผนงานและกฏระเบียบต่างๆเพื่อบริหารจัดการกับสถานการณ์นี้ การกลับคืนสู่วิทยาเขตจะดำเนินการตามลำดับขั้น พร้อมด้วยการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามแนวทางของรัฐบาลและคำแนะนำด้านสุขภาพ ทางมหาวิทยาลัยมีการสื่อสารกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและจัดทำเว็บเพจคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Covid-19 เป็นการเฉพาะ รวมถึงมีบริการทรัพยากรข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครเรียนจนถึงผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในปัจจุบันได้รับทราบถึงการพัฒนาและข้อมูลล่าสุด

การพัฒนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย Reading เป็นสถานศึกษาที่มีการพัฒนาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกันกับหลักสูตรใหม่ๆที่เปิดสอน:

 • หลักสูตรปริญญาโทสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรระยะเวลาสองปี ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาได้รู้จักคิดวิเคราะห์ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ในด้านสถาปัตยกรรม ผ่านเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่รับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมสถาปัตยกรรมศาสตร์ (BEng และ Meng) เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานแนวคิดในการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมให้มีความสอดคล้องกับองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานได้อย่างหลากหลาย
 • หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องสำอาง ที่มีความซับซ้อนทั้งในส่วนของสี, กลิ่น, ส่วนผสม, ควบคู่ไปกับการปลูกฝังเรื่องจริยธรรม และจรรยาบรรณให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่มีความหลากหลาย อาทิเช่น สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, สาขาอาหาร, สาขาเภสัชศาสตร์และเคมี

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาของ UK Government's 2017 Teaching Excellence Framework (TEF) มหาวิทยาลัย Reading ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ Silver โดยมีการพัฒนาที่สำคัญครอบคลุมทั้งในด้านการสอนและด้านประสบการณ์ของผู้เรียน

การพัฒนาที่ผ่านเกณฑ์ของ TEF ประกอบไปด้วย:

 • การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อให้มีผลสัมฤทธ์ในการจ้างงานที่สูงขึ้น
 • การออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
 • วัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าของการสอน
 • ทรัพยากรด้านการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
 • การสนับสนุนนักศึกษาในด้านต่างๆ อาทิเช่น การวิจัย, ทุนการศึกษา และการฝึกทักษะ

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

เงื่อนไขการรับสมัครระดับปริญญาตรี

หลักสูตรในระดับปริญญาตรีกำหนดหลักเกณฑ์การรับเข้าไว้อย่างชัดเจน นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ในบางหลักสูตรอาจจำเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สมัคร นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถสมัครเข้าเรียนได้ในช่วงปีสุดท้ายของการเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยจะใช้คะแนนสอบเป็นเกณฑ์คัดเลือก

มหาวิทยาลัย Reading เปิดรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร ทั้ง British A-level และ IB (International Baccalaureate) รวมไปถึงประกาศนียบัตรที่ออกโดยสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองในต่างประเทศ

นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี และต้องการพัฒนาทักษะความรู้เพิ่มเติม สามารถสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปูพื้นฐาน (International Foundation Programme (IFP)) หรือหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (Pre-sessional English)หลักสูตร IFP มีบทบาทสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีมาตลอด 30 ปี

เงื่อนไขการรับสมัครระดับสูงกว่าปริญญาตรี

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโทจำเป็นต้องมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับดีเยี่ยม เช่นเดียวกันกับการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาเอก นักศึกษาจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท พร้อมทั้งส่งโครงงานวิจัยที่ตนสนใจ เว้นเสียแต่ได้ทำการสมัครในโครงการวิจัยที่ได้ระบุไว้ในหลักสูตร

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจำเป็นต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษIELTS เป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด นักศึกษาต้องได้คะแนนสอบระหว่าง 6.5 ถึง 7.0 อย่างไรก็ตามนักศึกษาสามารถเข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในประเภทอื่นได้เช่นกัน และหากนักศึกษามีความสนใจในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนในระดับปปริญญา สามารถสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษของทาง International Study and Language Institute

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

มหาวิทยาลัย Reading จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติในหลากหลายประเภท นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสามารถขอรับทุนได้ตามสัญชาติและหลักสูตรที่ตนเองสมัครทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนทางการศึกษาประกอบไปด้วย:

 • ทุน Chevening
 • International Masters Bursaries
 • ทุนการศึกษา Felix
 • ทุนวิจัย University International Research Studentships
 • ทุนการศึกษา Henley Business School Scholarships
 • Rotary Graduate Scholarship – Environmental Programme

มหาวิทยาลัย Reading และรัฐบาลอังกฤษ ทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนานเป็นเวลากว่า 20 ปี ทำหน้าที่ในการจัดสรรทุนการศึกษา Chevening ให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาโท โดยในปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาเป็นจำนวนกว่า 500 ทุน

ทุนวิจัย University International Research Studentships เป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก จัดสรรให้แก่นักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต, สาขาสังคมศาสตร์, สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วิทยาลัยธุรกิจ Henley Business School จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเป็นจำนวนกว่า 100 ทุน

ทุนการศึกษาส่วนใหญ่จะครอบคลุมค่าเล่าเรียนในบางส่วน แต่จะมีทุนการศึกษาบางประเภทที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียนในแบบเต็มจำนวน

Show more +Show less -
สิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ

สิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ

งานวิจัยที่สำคัญประกอบไปด้วย:

 • ‘The Environment' เป็นโครงการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ที่รวบรวมแนวความคิดจากนักวิจัย, นักศึกษาปริญญาเอก และนักวิชาการ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • โครงการด้านอาหาร เป็นหนึ่งในงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญผ่านการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุ่งเน้นไปที่การผลิต และการเพิ่มจำนวนของอาหารให้เพียงพอต่อประชากรโดยคำนึงถึงบริบททางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพ
 • ประเด็นด้านสุขภาพ ความพิการ และการอพยพ เป็นหัวข้อการอภิปรายที่ได้รับการตอบสนองจากมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ซึ่งหมายรวมถึงการสะท้อนความหลากหลายผ่านทางมรดกทางวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน
 • โครงการวิจัย Prosperity and Resilience ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างสังคมให้เกิดความมั่งคั่ง ควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบเศรษฐกิจ, สังคม, สิ่งแวดล้อมและนโยบาย

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ด้วยคำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ ควบคู่ไปกับแนวทางในการพัฒนาทักษะอาชีพ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถประสบความเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสะท้อนผ่านผลสำรวจที่ระบุว่า บัณฑิตจำนวนกว่า 94% ได้รับการจ้างงานหรือเรียนต่อในระดับสูงได้ทันทีภายหลังสำเร็จการศึกษา (Destination of Leavers from Higher Education Survey 2016/17)

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

มหาวิทยาลัย Reading เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะอาชีพได้จากการฝึกงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การแนะแนว, ความช่วยเหลือและการสร้างเครือข่ายด้านอาชีพ

ที่ปรึกษาด้านอาชีพเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ สามารถให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาได้อย่างครอบคลุม นักศึกษาสามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ตลอดเวลา แม้จะเรียนจบไปแล้วก็สามารถใช้บริการได้นานถึง 18 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

รายงานประจำปี 2020 ระบุว่า 98% ของผู้ใช้บริการ Careers Service มีความพึงพอใจและจะแนะนำให้เพื่อนนักศึกษาหรือคนรอบข้างได้ใช้บริการ

ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดงานกิจกรรมด้านอาชีพตลอดทั้งปี ซึ่งหลายๆกิจกรรมมีผู้จ้างงานในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานมากมาย อาทิเช่นงานอาชีพและการฝึกงานประจำปี - โดยทุกงานกิจกรรมจะนำไปสู่โอกาสในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดี

THRIVE Career Mentoring เป็นหนึ่งในโครงการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ ควบคู่ไปกับการติดตาม และให้คำแนะนำ เช่นเดียวกันกับบริการ MY Jobs Online นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการได้ในปีสุดท้ายของการเรียน นอกจากนี้ยังมีแบบสำรวจที่จัดทำขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านตำแหน่งงานของศิษย์เก่าที่มีจำนวนมากกว่า 280,000 คน นั่นหมายความว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงจากทางมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้าเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
4364
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
201st  / 1250
At the University of Reading
Practical lab session
Study pod in the University of Reading library
New University library
Film, Theatre and Television students
University of Reading library
University of Reading rowing club
University of Reading students
University of Reading Whiteknights campus
Reading Berkshire Reading
Reading Berkshire 4 Redlands Road
Whiteknights Reading Whiteknights
The University of Reading was established in 1892. It is recognized as one of the top 200 Universities in the world, and is home to thousands of students from various countries. The University is a four-time winner of the Queen?s Anniversary Prize for Higher Education.

Reading offers more than 350 undergraduate and postgraduate courses taught by leading academics. It offers a wide range of programmes from the pure and applied sciences to languages, humanities, social sciences, business and arts. Research at Reading is structured around five themes that include environment, food, health, heritage and creativity, and prosperity and resilience.

The university is set within 123 hectares of beautiful award-winning parkland, including lakes, meadows and the renowned Harris Garden with flower meadows, a cherry tree orchard and a jungle garden. Its campus is a thriving community and features the Students' Union, contemporary study facilities, halls of residence, support services, library, places to eat and one the UK?s best student clubs.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_258666_320px.jpg University of Reading https://www.idp.com/thailand/universities/university-of-reading/iid-uk-00776/

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£1310

 • £469
  บ้านพัก
 • £519
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £234
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(4.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
4.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
5.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
3.0
คุณภาพการสอน
4.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
3.0
Cheuk Him
University of Reading
Many renovations, look awesome
แสดงทั้งหมด +
การจัดอันดับโลก
University of Reading University of Reading
Rated4/5based on1 student reviews
Many renovations, look awesome Customer reviews:
University of Reading - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

University of Reading University of Reading
Rated4/5based on1 student reviews
Many renovations, look awesome Customer reviews:
University of Reading - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์