text.skipToContent text.skipToNavigation

Sự kiện: Ngày hội du học Úc với hơn 70 trường, ngày 2,3,4/3/2019 | Liên hệ: 19006955

Things to consider before studying in Australia

Published on October 20, 2016
As one of the top three international countries where foreign students study abroad (alongside the US and UK), Australia is fast becoming a popular international study destination due to its safe environment, friendly people and inclusive, multicultural society. As with any big decision, especially one that involves relocation to a foreign country, there are some things that you might wish to consider before coming to Australia.
As one of the top three international countries where foreign students study abroad (alongside the US and UK), Australia is fast becoming a popular international study destination due to its safe environment, friendly people and inclusive, multicultural society. As with any big decision, especially one that involves relocation to a foreign country, there are some things that you might wish to consider before coming to Australia.
Tư vấn du học miễn phí
counsellorthaidland.jpg
50 năm kinh nghiệm tư vấn và tuyển sinh quốc tế.

Vui lòng chọn các trình độ phù hợp

Nhập ngành học và chọn từ danh sách bên dưới

  • Đánh vào 3 ký tự tên của ngành học hoặc trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập khóa học và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới