ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
video Bg
video Bg
Overview

Overview

Ranked number one in Australia for student experience for the 14th year in a row, Bond University maintains its strong reputation as one of the world's best educational institutions. Recognised internationally as a leading non-profit university, with 100 percent of student fees reinvested in its world class facilities and improved student learning experiences, the university maintains a 94.8 percent overall student satisfaction rating.

Bond University offers its international students from more than 80 countries around the world access to more than 200 different degrees. With a student population under 5,000 students, half are international students. Those who undertake study at Bond benefit from the 10:1 student-teacher ratio, which remains the lowest in Australia.

In 2019, the University achieved five-star QS ratings across inclusiveness, facilities, internationalisation, teaching, social responsibility and employability. The 2020 Good Universities Guide ranked the university five stars across overall quality of education, teaching quality, skills development, student support, learning resources, student retention, student teacher ratio and learner engagement highlighting the quality of Bond University's educational offering.

Located on the Gold Coast, Australia's sixth largest and fastest growing city, students can benefit from not only the diverse sightseeing and local attractions situated on the doorsteps of the University's campus, but also the warm year-long climate. With an average of 300 days of sunshine, and temperatures between 15- 25 degrees, students can enjoy the 57km coastline just 20 minutes from the campus. The Gold Coast is classified as a regional city for migratory purposes, which means graduates will be eligible to access an additional year in Australia by securing a three-year post-study work visa.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Ranked number one in Australia for student experience for the 14th year in a row, Bond University maintains its strong reputation as one of the world's best educational institutions. Recognised internationally as a leading non-profit university, with 100 percent of student fees reinvested in its world class facilities and improved student learning experiences, the university maintains a 94.8 percent overall student satisfaction rating.

Bond University offers its international students from more than 80 countries around the world access to more than 200 different degrees. With a student population under 5,000 students, half are international students. Those who undertake study at Bond benefit from the 10:1 student-teacher ratio, which remains the lowest in Australia.

In 2019, the University achieved five-star QS ratings across inclusiveness, facilities, internationalisation, teaching, social responsibility and employability. The 2020 Good Universities Guide ranked the university five stars across overall quality of education, teaching quality, skills development, student support, learning resources, student retention, student teacher ratio and learner engagement highlighting the quality of Bond University's educational offering.

Located on the Gold Coast, Australia's sixth largest and fastest growing city, students can benefit from not only the diverse sightseeing and local attractions situated on the doorsteps of the University's campus, but also the warm year-long climate. With an average of 300 days of sunshine, and temperatures between 15-25 degrees, students can enjoy the 57km coastline just 20 minutes from the campus. The Gold Coast is classified as a regional city for migratory purposes, which means graduates will be eligible to access an additional year in Australia by securing a three-year post-study work visa.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Bond University is one of Australia's leading non-profit universities and has developed an impressive international reputation across a large range of assessment metrics.

One hundred per cent of student fees are reinvested into resources and facilities, and the university delivers an exceptional student experience, ranked number one in Australia for 16 consecutive years

Bond University is located in Queensland, on Australia's famous Gold Coast, and students experience a large and rapidly developing coastal city with a warm year-round climate.

An average of 300 sunshine days per year and temperatures between 15-25 degrees, combined with over 50km of beautiful coastline and natural landscape within 20 minutes from campus makes for an unforgettable student experience.

The university community is comprised of slightly under 5,000 students with a large international population representing over 80 countries worldwide. Bond University offers more than 200 degree options, delivered by highly qualified and experienced teaching staff with the lowest student-teacher ratio in Australia at 10:1.

Bond University has been recognised for the quality of its curriculum and student experience, with five-star QS ratings in 2022, for teaching, internationalisation, facilities, inclusiveness, employability and academic development.

The university also achieved five-star ratings in the 2022 Good Universities Guide in a large number of areas including skills development, student support and learner engagement.

The university works hard to prepare its graduates for the next stages of their lives and has an excellent career development service. Since the Gold Coast is classified as a regional city for migratory purposes, Bond University graduates are eligible for a three-year post-study work visa. This enables them to spend an additional year in Australia and start their career with confidence.

Show more +Show less -
What's new

What's new

In its 30-year history, Bond has celebrated its most successful year of mooting. 2019 included six competitions the university won along with nine individual oralist awards.

Louise Parsons, Director of Mooting said, ''It has been our best year of mooting ever. The students really fly the flag for our university and they are right up there with the best in Australia and the best in the world. We aren't defined by trophies and winning competitions because you can have a great competition and not win, but it certainly has been a very pleasing year.''

Parsons added, ''The support from alumni has been amazing. We had alumni come in on weekends, after hours, take annual leave and help in all manners of ways, from coaching, judging, to playing beach cricket. There is an immediate sense of connection amongst the Bondies past and present and it is great that we have such a strong connection with them and they are still a strong part of what we do.

''For 2020 we want to build on the momentum and hopefully keep the depth of talent. Doing well in mooting does attract students to Bond. Anecdotally, students have told me they come to Bond to compete in mooting. We have a big program and a small student cohort, so there are opportunities for our students to thrive,'' Parsons concluded.

Show more +Show less -
What's new

What's new

In its 30-year history, Bond has celebrated its most successful year of mooting. 2019 included six competitions the university won along with nine individual oralist awards.

Louise Parsons, Director of Mooting said, ''It has been our best year of mooting ever. The students really fly the flag for our university and they are right up there with the best in Australia and the best in the world. We aren't defined by trophies and winning competitions because you can have a great competition and not win, but it certainly has been a very pleasing year.''

Parsons added, ''The support from alumni has been amazing. We had alumni come in on weekends, after hours, take annual leave and help in all manners of ways, from coaching, judging, to playing beach cricket. There is an immediate sense of connection amongst the Bondies past and present and it is great that we have such a strong connection with them and they are still a strong part of what we do".

''For 2020 we want to build on the momentum and hopefully keep the depth of talent. Doing well in mooting does attract students to Bond. Anecdotally, students have told me they come to Bond to compete in mooting. We have a big program and a small student cohort, so there are opportunities for our students to thrive,'' Parsons concluded.

Show more +Show less -
What's new

What's new

In its 30-year history, Bond has celebrated its most successful year of mooting. 2019 included six competitions the university won along with nine individual oralist awards.

Louise Parsons, Director of Mooting said, ''It has been our best year of mooting ever. The students really fly the flag for our university and they are right up there with the best in Australia and the best in the world. We aren't defined by trophies and winning competitions because you can have a great competition and not win, but it certainly has been a very pleasing year.''

Parsons added, ''The support from alumni has been amazing. We had alumni come in on weekends, after hours, take annual leave and help in all manners of ways, from coaching, judging, to playing beach cricket. There is an immediate sense of connection amongst the Bondies past and present and it is great that we have such a strong connection with them and they are still a strong part of what we do".

''For 2020 we want to build on the momentum and hopefully keep the depth of talent. Doing well in mooting does attract students to Bond. Anecdotally, students have told me they come to Bond to compete in mooting. We have a big program and a small student cohort, so there are opportunities for our students to thrive,'' Parsons concluded.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Bond's student-teacher ratio of 10:1 is among Australia's lowest and its lecturers always have their doors open for students. This ensures students get more personalised, hands-on support for their studies. Its annual teaching calendar comprises three semesters per year in January, May and September, unlike the usual two, allowing students to complete their degrees in less time than at other universities.

Bond ensures its students involve themselves in the application of the theory they learn, as it strongly believes that students cannot learn all that they need from a textbook alone.

Its academics are industry experts who liaise with governments globally, are consultants to major companies, present at international conferences and conduct ground-breaking research. Students will have the opportunity to learn from their real-life case studies and from the industry leaders who visit the campus as mentors and guest lecturers.

Bond breaks down the barrier between the classroom and the real world with its focus on offering opportunities for practical experience such as clinical placements, internships, projects, study tours, global competitions and more.

Bond Business students can learn from start-ups and entrepreneurs in Silicon Valley as part of an overseas study tour, and its law students can participate in mooting competitions in Beijing, Hong Kong, Canada and Queensland's Supreme Court. In addition, students across a range of disciplines have gained internships around the world in cities like Washington D.C., Paris, London and New York.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Bond's student-teacher ratio of 10:1 is among Australia's lowest and its lecturers always have their doors open for students. This ensures students get more personalised, hands-on support for their studies. Its annual teaching calendar comprises three semesters per year in January, May and September, unlike the usual two, allowing students to complete their degrees in less time than at other universities.

Bond ensures its students involve themselves in the application of the theory they learn, as it strongly believes that students cannot learn all that they need from a textbook alone.

Its academics are industry experts who liaise with governments globally, are consultants to major companies, present at international conferences and conduct ground-breaking research. Students will have the opportunity to learn from their real-life case studies and from the industry leaders who visit the campus as mentors and guest lecturers.

Bond breaks down the barrier between the classroom and the real world with its focus on offering opportunities for practical experience such as clinical placements, internships, projects, study tours, global competitions and more.

Bond Business students can learn from start-ups and entrepreneurs in Silicon Valley as part of an overseas study tour, and its law students can participate in mooting competitions in Beijing, Hong Kong, Canada and Queensland's Supreme Court. In addition, students across a range of disciplines have gained internships around the world in cities like Washington D.C., Paris, London and New York.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Bond's student-teacher ratio of 10:1 is among Australia's lowest and its lecturers always have their doors open for students. This ensures students get more personalised, hands-on support for their studies.

Its annual teaching calendar comprises three semesters per year in January, May and September, unlike the usual two, allowing students to complete their degrees in less time than at other universities.

Bond ensures its students involve themselves in the application of the theory they learn, as it strongly believes that students cannot learn all that they need from a textbook alone.

The university teaching faculty are highly qualified experts, with plenty of experience in the professional field. Their work includes consultancy to major international organisations and governments, as well as world-leading research and innovation.

Students benefit from opportunities to use real-life case studies and learn from a yearly programme of guest lecturers, mentors and industry leaders. Business students can participate in an overseas study tour, gaining experience from start-ups and entrepreneurs in Silicon Valley.

Law students attend mooting competitions in Beijing, Hong Kong, Canada and Queensland's Supreme Court. The university encourages practical learning opportunities, and many courses include internships, field trips, global competitions and clinical placements.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Bond University offers a range of study options across its faculties.

Bond Business School

Bond Business School is one of less than 7 percent of the 13,000 business programs in the world to have Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) accreditation and one of less than 2 percent to have the European Foundation for Management Development's (EFMD) European Quality Improvement System (EQUIS) accreditation.

Faculty of Health Sciences & Medicine

The faculty is recognised for its education and research excellence in the health, sports and medical sciences. It offers students extensive placement opportunities and access to the latest technologies and industry equipment to enhance the learning experience.

Faculty of Law

Bond Law consistently ranks first in Australia for its overall quality of student experience. Bond students learn from some of the best teachers and scholars in the field.

Faculty of Society & Design

The Faculty of Society & Design offers a strong focus on practical experience through its international internships, industry partnerships and award-winning academics.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Bond University offers a range of study options across its faculties.

Bond Business School

Bond Business School is one of less than 7 percent of the 13,000 business programs in the world to have Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) accreditation and one of less than 2 percent to have the European Foundation for Management Development's (EFMD) European Quality Improvement System (EQUIS) accreditation.

Faculty of Health Sciences & Medicine

The faculty is recognised for its education and research excellence in the health, sports and medical sciences. It offers students extensive placement opportunities and access to the latest technologies and industry equipment to enhance the learning experience.

Faculty of Law

Bond Law consistently ranks first in Australia for its overall quality of student experience. Bond students learn from some of the best teachers and scholars in the field.

Faculty of Society & Design

The Faculty of Society & Design offers a strong focus on practical experience through its international internships, industry partnerships and award-winning academics.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Bond University offers a range of study options across its four teaching faculties.

Bond Business School

Ranked amongst the top business schools worldwide, Bond Business School is home to world-class academics with real world experience in the areas of actuarial science, data analytics, business, commerce, and entrepreneurship. It's amongst just 7 per cent of business programs in the world to have received Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) accreditation and one of less than 2 percent to hold the European Foundation for Management Development's (EFMD) European Quality Improvement System (EQUIS) accreditation.

Faculty of Health Sciences & Medicine

Bond's Faculty of Health Sciences & Medicine is recognised for its education and research excellence in the health, biomedical, sports and medical sciences. It offers students extensive placement opportunities and access to the latest technologies and industry equipment to enhance their learning experiences.

Faculty of Law

For almost two decades, the Bond University Faculty of Law has ranked #1 in Australia for overall quality of student experience. Recognised both nationally and internationally as one of the country's best law schools, we innovate and challenge the norm to produce better lawyers, and provide students the opportunity to learn from some of the most prolific teachers and scholars in our field.

Faculty of Society & Design

The University's broadest and most diverse faculty, the Faculty of Society & Design encapsulates a wide range of study areas including architecture, communication, film, construction, international relations, politics, project management, and psychology. The Faculty's strong focus on practical experience is exemplified through international internship opportunities, industry partnerships, and our award-winning academic teaching staff.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Pathway options

Students who don't meet the entry requirement for their chosen undergraduate program can study a foundation program or a higher education diploma as a pathway to university study.

Undergraduate programs

Admission into undergraduate programs is based on meeting the academic entry requirements through high school results and meeting the English language entry requirement for the desired program.

Postgraduate programs

Admission to postgraduate degrees requires a bachelor degree from a recognised education provider or extensive career experience in a relevant industry.

Higher degrees by research (HDR)

Admission to HDR programs requires a bachelor degree with class I or class II Honours, a postgraduate qualification with a major research component, or significant research experience of comparable standard to a bachelor degree with class I or class II Honours.

English language entry requirements

English language entry requirements vary depending on the program. Students can visit the website to view specific English language entry requirements.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Pathway options

Students who don't meet the entry requirement for their chosen undergraduate program can study a foundation program or a higher education diploma as a pathway to university study.

Undergraduate programs

Admission into undergraduate programs is based on meeting the academic entry requirements through high school results and meeting the English language entry requirement for the desired program.

Postgraduate programs

Admission to postgraduate degrees requires a bachelor degree from a recognised education provider or extensive career experience in a relevant industry.

Higher degrees by research (HDR)

Admission to HDR programs requires a bachelor degree with class I or class II Honours, a postgraduate qualification with a major research component, or significant research experience of comparable standard to a bachelor degree with class I or class II Honours.

English language entry requirements

English language entry requirements vary depending on the program. Students can visit the website to view specific English language entry requirements.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Pathway options

Students who don't meet the entry requirement for their chosen undergraduate program can study a foundation program or a higher education diploma as a pathway to university study.

Undergraduate programs

Students who meet academic entry requirements at high school level, and have an accepted level of English language proficiency will be eligible for admission into one of Bond's many undergraduate programs.

Postgraduate programs

Entry requirements for one of Bond's postgraduate degree programmes typically requires a bachelor's degree from an accredited institution, or demonstrable career experience in a relevant field.

Higher degrees by research (HDR)

Enrolment to HDR programs requires either a bachelor's degree with class I or class II Honours, a postgraduate qualification including a significant research component, or major practical research experience at an equivalent level to a bachelor's degree with class I or class II Honours.

English language entry requirements

English language entry requirements vary depending on the program. Students can visit the website to view specific English language entry requirements.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

From its television and film production facilities (one of South-East Queensland's largest) to the Bond FinTech Hub, Bond University students learn using the latest technologies and tools.

Bond's personalised, small classes ensure that all students get the opportunity to use and benefit from them.

Some of the university's facilities include:

 • Paperless e-courtrooms
 • High altitude exercise and sport training rooms
 • Digital fabrication labs
 • Clinical skills rooms
 • State-of-the-art teaching facilities
 • Library services with study areas, computers and group study rooms
 • The Balnaves Foundation Multimedia Learning Centre, an advanced multimedia learning space for students
 • Computer labs that are open for access 24/7
 • 13 teaching labs including the multimedia labs
 • E-Sports hub
 • State-of-the-art sports centre and aquatic centre
 • Transformer collaborative learning space
 • Robots, 3D printers, simulators and much more

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

From its television and film production facilities (one of South-East Queensland's largest) to the Bond FinTech Hub, Bond University students learn using the latest technologies and tools.

Bond's personalised, small classes ensure that all students get the opportunity to use and benefit from them.

Some of the university's facilities include:

 • Paperless e-courtrooms
 • High altitude exercise and sport training rooms
 • Digital fabrication labs
 • Clinical skills rooms
 • State-of-the-art teaching facilities
 • Library services with study areas, computers and group study rooms
 • The Balnaves Foundation Multimedia Learning Centre, an advanced multimedia learning space for students
 • Computer labs that are open for access 24/7
 • 13 teaching labs including the multimedia labs
 • E-Sports hub
 • State-of-the-art sports centre and aquatic centre
 • Transformer collaborative learning space
 • Robots, 3D printers, simulators and much more

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

From its film and television production facilities to the Bond FinTech Hub, Bond University students learn using the latest technologies and tools.

Bond's personalised, small classes ensure that all students get the opportunity to use and benefit from them.

Some of the university's facilities include:

 • Paperless e-courtrooms
 • High altitude exercise and sport training rooms
 • Digital fabrication labs
 • Clinical skills rooms
 • State-of-the-art teaching facilities
 • Library services with study areas, computers and group study rooms
 • The Balnaves Foundation Multimedia Learning Centre, an advanced multimedia learning space for students
 • Computer labs that are open for access 24/7
 • 13 teaching labs including the multimedia labs
 • E-Sports hub
 • State-of-the-art sports centre and aquatic centre
 • Transformer collaborative learning space
 • Robots, 3D printers, simulators and much more

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Scholarships on offer for students include:

Bond University scholarships & bursaries

Bond offers international students a number of part-tuition scholarships and bursaries at the undergraduate and postgraduate levels. Applicants are required to demonstrate outstanding academic excellence, community engagement and strong leadership skills.

Australian Government scholarships

Key scholarships include:

 • Australia Awards Scholarships – available to students from Asia, the Pacific, Africa and the Middle East looking to study full-time at undergraduate and postgraduate levels in Australia.

Charmaine Chong

International Scholarship Recipient

Bachelor of International Relations / Bachelor of Laws Malaysia

''My experience at Bond has been amazing. Being able to finish my combined degree up to a year ahead of the rest and the high-quality teaching and learning environments drove me to come to Bond. The small classes here have allowed me to engage more with other students and have better relationships with my lecturers. The staff are incredibly kind and helpful which helped me to adjust into a whole new environment very quickly.''

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Scholarships on offer for students include:

Bond University scholarships & bursaries

Bond offers international students a number of part-tuition scholarships and bursaries at the undergraduate and postgraduate levels. Applicants are required to demonstrate outstanding academic excellence, community engagement and strong leadership skills.

Australian Government scholarships

Key scholarships include:

 • Australia Awards Scholarships – available to students from Asia, the Pacific, Africa and the Middle East looking to study full-time at undergraduate and postgraduate levels in Australia.

Charmaine Chong

International Scholarship Recipient

Bachelor of International Relations/Bachelor of Laws Malaysia

''My experience at Bond has been amazing. Being able to finish my combined degree up to a year ahead of the rest and the high-quality teaching and learning environments drove me to come to Bond. The small classes here have allowed me to engage more with other students and have better relationships with my lecturers. The staff are incredibly kind and helpful which helped me to adjust into a whole new environment very quickly.''

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Bond University Scholarships & Bursaries

Bond University offers high academic achievers applying to study at an undergraduate or postgraduate level, with tuition remission scholarships and cash bursaries. Scholarships and bursaries are designed to reward and recognise students who have excelled in the areas of academia, leadership and community endeavours, and are a testament to Bond University's commitment to quality and outstanding international students. Learn more.

Charmaine Chong

International Scholarship Recipient

Bachelor of International Relations/Bachelor of Laws Malaysia

''My experience at Bond has been amazing. Being able to finish my combined degree up to a year ahead of the rest and the high-quality teaching and learning environments drove me to come to Bond. The small classes here have allowed me to engage more with other students and have better relationships with my lecturers. The staff are incredibly kind and helpful which helped me to adjust into a whole new environment very quickly.''

Show more +Show less -
2505
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Australia

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
501st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

At Bond University
Australia
At Bond University
At Bond University
At Bond University
At Bond University
At Bond University
At Bond University
At Bond University
At Bond University
At Bond University
At Bond University
At Bond University
At Bond University
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$2462

 • $1030
  លំនៅដ្ឋាន
 • $898
  ម្ហូបអាហារ
 • $138
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $396
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

តើសិស្សនិស្សិតគិតយ៉ាងណាចំពោះយើង

ព័ត៌មានសង្ខេប
(5.0)
គុណភាពមុខវិជ្ជាសិក្សា
5.0
សុវត្ថិភាពក្នុងបរិវេណសាលា
5.0
ការទ្រទ្រង់សិស្ស និស្សិត
5.0
គុណភាពក្នុងការបង្រៀន
5.0
បរិយាកាសក្នុងបរិវេណសាលា
5.0
ចំណាត់់ថ្នាក់លើពិភពលោក
Bond University Bond University
Rated5/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Bond University - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
Bond University Bond University
Rated5/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Bond University - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
កម្មវិធីស្វែងយល់ពីការសិក្សានៅសាលា Trinity College ដែលជាស្ពានបន្តចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ University of Melbourne

ជួបផ្ទាល់តំណាងសាលា Trinity College ដើម្បទទួលបានគន្លឺះសំខាន់ៗក្នុងការទទួលបានការចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ University of Melbourne ដែលល្បីឈ្មោះក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី & ស្វែងយល់ពី លក្ខខណ្ឌអាហារូបករណ៍ លក្ខខណ្ឌចូលរៀន ជម្រើសសិក្សា និងការសុំទិដ្ឋាការ នៅសាលា ACE សាខាទួលទំពូង​ នៅថ្ងៃទី 04 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2022 ពីម៉ោង 5 ដល់ 6:30 ល្ងាច

AU Phnom Penh, Cambodia 4th តុលា 2022 05:00 PM - 06:30 PM
បទបង្ហាញពីការសិក្សានៅ សាលា Edith Cowan College & សាកលវិទ្យាល័យ Edith Cowan ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី

សិស្សនិស្សិត ឳពុកម្តាយ និងអាណាព្យាបាល សូមមកទទួលការប្រឹក្សាផ្ទាល់ជាមួយអ្នកតំណាង សាលា Edith Cowan College & សាកលវិទ្យាល័យ Edith Cowan ពីប្រទេសអូស្ត្រាលី នៅសាលា ACE សាខាទួលទំពូង ដើម្បីស្វែងយល់ពី លក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យចូលសិក្សា ជម្រើសមុខវិជ្ជាសិក្សា ការដាក់ទិដ្ឋាការ ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅថ្ងៃទី 21 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2022 ពិម៉ោង 4:30 ដល់ 6:00 ល្ងាច

AU Phnom Penh, Cambodia 21st តុលា 2022 04:30 PM - 06:00 PM
បទបង្ហាញពីការសិក្សានៅ សាលា Edith Cowan College & សាកលវិទ្យាល័យ Edith Cowan ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី

ជួបផ្ទាល់តំណាងសាលា Edith Cowan College & សាកលវិទ្យាល័យ Edith Cowan ពីប្រទេសអូស្ត្រាលី នៅសាលា ACE សាខាសៀមរាប ដើម្បីស្វែងយល់ពី លក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យចូលសិក្សា ជម្រើសមុខវិជ្ជាសិក្សា ការដាក់ទិដ្ឋាការ ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅថ្ងៃទី 22 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2022 ចាប់ពីម៉ោង 2:00 ដល់ 3:30 រសៀល

AU Siem Reap, Cambodia 22nd តុលា 2022 02:00 PM - 03:30 PM

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

Bond University Bond University
Rated5/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Bond University - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
Bond University Bond University
Rated5/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Bond University - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?