ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Charles Sturt University

Australia
video Bg

Charles Sturt University

Australia
video Bg

Charles Sturt University

Australia
Overview

Overview

Students are able to the take the first step to a successful career at Charles Sturt University. In addition, they will experience a new culture, and join the university in its mission to create a world worth living in. The university prides itself on supporting students from the moment they arrive.

The university has hundreds of courses across five campuses, with graduates from the institution finding employment significantly faster than any other Australian university. By studying in a regional area, students could be eligible for extended post-study work rights.

Charles Sturt University offers flexible learning options that fit in with students' lives, not rule it. Students can study online from wherever they are in the world, on-campus in Australia, or at one of many partner institutions. In addition, the university have study abroad and exchange programs available. Whichever option students choose to study with, the university is there to make sure that they are supported every step of the way.

Charles Sturt University's NSW campuses are located in some of Australia's fastest growing regional cities: Albury-Wodonga, Bathurst, Canberra, Orange, Port Macquarie and Wagga Wagga. Charles Sturt campuses are safe, close-knit communities. They offer a unique study experience with the benefits of a regional lifestyle.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Students are able to the take the first step to a successful career at Charles Sturt University. In addition, they will experience a new culture, and join the university in its mission to create a world worth living in. The university prides itself on supporting students from the moment they arrive.

The university has hundreds of courses across five campuses, with graduates from the institution finding employment significantly faster than any other Australian university. By studying in a regional area, students could be eligible for extended post-study work rights.

Charles Sturt University offers flexible learning options that fit in with students' lives, not rule it. Students can study online from wherever they are in the world, on-campus in Australia, or at one of many partner institutions. In addition, the university have study abroad and exchange programs available. Whichever option students choose to study with, the university is there to make sure that they are supported every step of the way.

Charles Sturt University's NSW campuses are located in some of Australia's fastest growing regional cities: Albury-Wodonga, Bathurst, Canberra, Orange, Port Macquarie and Wagga Wagga. Charles Sturt campuses are safe, close-knit communities. They offer a unique study experience with the benefits of a regional lifestyle.

Charles Sturt University is an Australian University, TEQSA Provider Identification: PRV12018.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Students are able to the take the first step to a successful career at Charles Sturt University. In addition, they will experience a new culture, and join the university in its mission to create a world worth living in. The university prides itself on supporting students from the moment they arrive.

The university has hundreds of courses across five campuses, with graduates from the institution finding employment significantly faster than any other Australian university. By studying in a regional area, students could be eligible for extended post-study work rights.

Charles Sturt University offers flexible learning options that fit in with students' lives, not rule it. Students can study online from wherever they are in the world, on-campus in Australia, or at one of many partner institutions. In addition, the university have study abroad and exchange programs available. Whichever option students choose to study with, the university is there to make sure that they are supported every step of the way.

Charles Sturt University's NSW campuses are located in some of Australia's fastest growing regional cities: Albury-Wodonga, Bathurst, Canberra, Orange, Port Macquarie and Wagga Wagga. Charles Sturt campuses are safe, close-knit communities. They offer a unique study experience with the benefits of a regional lifestyle.

Charles Sturt University is an Australian University, TEQSA Provider Identification: PRV12018.

Show more +Show less -
What's new

What's new

COVID-19 update

The health and wellbeing of the entire university community is Charles Sturt University's utmost priority. It's working with the government and following all updates to ensure it responds best to the situation. On-campus classes are being moved online to help reduce the potential spreading of the virus in campus locations.

Charles Sturt University is one of the largest and most experienced providers of online education in Australia. Students studying online with Charles Sturt University will get everything they need with the click of a mouse. Lectures, tutorials, assessments, resources, community spaces.

New students are welcome to get in touch with the university if they have any questions about how the coronavirus might affect their future plans. The university will also keep students informed of any important updates.

Show more +Show less -
What's new

What's new

COVID-19 update

The health and wellbeing of the entire university community is Charles Sturt University's utmost priority. It's working with the government and following all updates to ensure it responds best to the situation. On-campus classes are being moved online to help reduce the potential spreading of the virus in campus locations.

New students are welcome to get in touch with the university if they have any questions about how the coronavirus might affect their future plans. The university will also keep students informed of any important updates.

Show more +Show less -
What's new

What's new

COVID-19 update

The health and wellbeing of the entire university community is Charles Sturt University's utmost priority. It's working with the government and following all updates to ensure it responds best to the situation. On-campus classes are being moved online to help reduce the potential spreading of the virus in campus locations.

New students are welcome to get in touch with the university if they have any questions about how the coronavirus might affect their future plans. The university will also keep students informed of any important updates.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

International students can expect a high-quality education from an institution with a strong reputation for exceptional teaching and high-quality faculty. Courses are delivered by experienced professionals and supported by expertly-designed curriculums.

Research

The university embarks on many research projects that make a significant difference to the world and communities. Areas include social and environmental sustainability, artificial intelligence and healthcare. Research informs student learning and strengthens the university's position as a pioneering institution.

Partnerships

Charles Sturt University is part of the Association of Commonwealth Universities and has more than 60 partnerships in over 25 countries, bringing benefits to teaching, research, cultural exchanges and many other student opportunities.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

International students can expect a high-quality education from an institution with a strong reputation for exceptional teaching and high-quality faculty. Courses are delivered by experienced professionals and supported by expertly-designed curriculums.

Research

The university embarks on many research projects that make a significant difference to the world and communities. Areas include social and environmental sustainability, artificial intelligence and healthcare. Research informs student learning and strengthens the university's position as a pioneering institution.

Partnerships

Charles Sturt University is part of the Association of Commonwealth Universities and has more than 60 partnerships in over 25 countries, bringing benefits to teaching, research, cultural exchanges and many other student opportunities.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

International students can expect a high-quality education from an institution with a strong reputation for exceptional teaching and high-quality faculty. Courses are delivered by experienced professionals and supported by expertly-designed curriculums.

Research

The university embarks on many research projects that make a significant difference to the world and communities. Areas include social and environmental sustainability, artificial intelligence and healthcare. Research informs student learning and strengthens the university's position as a pioneering institution.

Partnerships

Charles Sturt University is part of the Association of Commonwealth Universities and has more than 60 partnerships in over 25 countries, bringing benefits to teaching, research, cultural exchanges and many other student opportunities.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

There are three faculties which are home to a collection of academic schools and centres. These are operated across each of the campuses, where they design and deliver courses to students:

Faculty of Arts and Education

 • Centre for Islamic Studies and Civilisation
 • School of Communication and Creative Industries
 • School of Education
 • School of Humanities and Social Sciences
 • School of Indigenous Australian Studies
 • School of Information Studies
 • School of Teacher Education
 • School of Theology

Faculty of Business, Justice and Behavioural Sciences

 • School of Accounting and Finance
 • School of Computing and Mathematics
 • School of Management and Marketing
 • School of Policing Studies
 • Australian Graduate School of Policing and Security
 • Centre for Customs and Excise Studies
 • Centre for Law and Justice
 • School of Psychology

Faculty of Science

 • School of Agricultural and Wine Sciences
 • School of Animal and Veterinary Sciences
 • School of Biomedical Sciences
 • School of Community Health
 • School of Dentistry and Health Sciences
 • School of Environmental Sciences
 • School of Exercise Science, Sport and Health
 • School of Nursing, Midwifery and Indigenous Health

Courses are developed in line with industry requirements. Many are accredited by government and industry bodies which work closely with the university to ensure graduates are industry-ready. There are over 60 on-campus and 300 online courses to choose from.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

There are three faculties which are home to a collection of academic schools and centres. These are operated across each of the campuses, where they design and deliver courses to students:

Faculty of Arts and Education

 • Centre for Islamic Studies and Civilisation
 • School of Communication and Creative Industries
 • School of Education
 • School of Humanities and Social Sciences
 • School of Indigenous Australian Studies
 • School of Information Studies
 • School of Teacher Education
 • School of Theology

Faculty of Business, Justice and Behavioural Sciences

 • School of Accounting and Finance
 • School of Computing and Mathematics
 • School of Management and Marketing
 • School of Policing Studies
 • Australian Graduate School of Policing and Security
 • Centre for Customs and Excise Studies
 • Centre for Law and Justice
 • School of Psychology

Faculty of Science

 • School of Agricultural and Wine Sciences
 • School of Animal and Veterinary Sciences
 • School of Biomedical Sciences
 • School of Community Health
 • School of Dentistry and Health Sciences
 • School of Environmental Sciences
 • School of Exercise Science, Sport and Health
 • School of Nursing, Midwifery and Indigenous Health

Courses are developed in line with industry requirements. Many are accredited by government and industry bodies which work closely with the university to ensure graduates are industry-ready. There are over 60 on-campus and 300 online courses to choose from.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

There are three faculties which are home to a collection of academic schools and centres. These are operated across each of the campuses, where they design and deliver courses to students:

Faculty of Arts and Education

 • Centre for Islamic Studies and Civilisation
 • School of Communication and Creative Industries
 • School of Education
 • School of Humanities and Social Sciences
 • School of Indigenous Australian Studies
 • School of Information Studies
 • School of Teacher Education
 • School of Theology

Faculty of Business, Justice and Behavioural Sciences

 • School of Accounting and Finance
 • School of Computing and Mathematics
 • School of Management and Marketing
 • School of Policing Studies
 • Australian Graduate School of Policing and Security
 • Centre for Customs and Excise Studies
 • Centre for Law and Justice
 • School of Psychology

Faculty of Science

 • School of Agricultural and Wine Sciences
 • School of Animal and Veterinary Sciences
 • School of Biomedical Sciences
 • School of Community Health
 • School of Dentistry and Health Sciences
 • School of Environmental Sciences
 • School of Exercise Science, Sport and Health
 • School of Nursing, Midwifery and Indigenous Health

Courses are developed in line with industry requirements. Many are accredited by government and industry bodies which work closely with the university to ensure graduates are industry-ready. There are over 60 on-campus and 300 online courses to choose from.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

To gain a place at Charles Sturt University, international students need to meet both the academic and English language requirements. Those who wish to study on campus must also meet the Genuine Temporary Entrant (GTE) requirements, set out by the Australian government.

Academic requirements

Criteria depend on the country students come from. A small number of courses have specific admission requirements, such as interviews and supplementary forms.

Prospective undergraduate international students who completed their secondary education outside of Australia will need a competitive grade in an exam equivalent to Australian Year 12. Those who completed their secondary education in Australia will require:

 • Higher School Certificate with an ATAR appropriate to their course
 • Tertiary Preparation Certificate with satisfactory completion
 • International Baccalaureate Diploma.

Postgraduate students will need a recognised bachelor's degree that's equivalent to an Australian qualification.

English language requirements

Charles Sturt University courses require evidence of sufficient study in English or an English language test taken within the last two years. This could be one of the following, or equivalent:

 • Academic IELTS, with a minimum score of 6 and no band below 5.5
 • TOEFL iBT, with a minimum score of 80 and a writing score of 25
 • PTE Academic, with a minimum score of 54 and no skill below 46

Some courses require higher English language levels. Students can find further details of all the above requirements at the university's website.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

To gain a place at Charles Sturt University, international students need to meet both the academic and English language requirements. Those who wish to study on campus must also meet the Genuine Temporary Entrant (GTE) requirements, set out by the Australian government.

Academic requirements

Criteria depend on the country students come from. A small number of courses have specific admission requirements, such as interviews and supplementary forms.

Prospective undergraduate international students who completed their secondary education outside of Australia will need a competitive grade in an exam equivalent to Australian Year 12. Those who completed their secondary education in Australia will require:

 • Higher School Certificate with an ATAR appropriate to their course
 • Tertiary Preparation Certificate with satisfactory completion
 • International Baccalaureate Diploma.

Postgraduate students will need a recognised bachelor's degree that's equivalent to an Australian qualification.

English language requirements

Charles Sturt University courses require evidence of sufficient study in English or an English language test taken within the last two years. This could be one of the following, or equivalent:

 • Academic IELTS, with a minimum score of 6 and no band below 5.5
 • TOEFL iBT, with a minimum score of 80 and a writing score of 25
 • PTE Academic, with a minimum score of 54 and no skill below 46

Some courses require higher English language levels. Students can find further details of all the above requirements at the university's website.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

To gain a place at Charles Sturt University, international students need to meet both the academic and English language requirements. Those who wish to study on campus must also meet the Genuine Temporary Entrant (GTE) requirements, set out by the Australian government.

Academic requirements

Criteria depend on the country students come from. A small number of courses have specific admission requirements, such as interviews and supplementary forms.

Prospective undergraduate international students who completed their secondary education outside of Australia will need a competitive grade in an exam equivalent to Australian Year 12. Those who completed their secondary education in Australia will require:

 • Higher School Certificate with an ATAR appropriate to their course
 • Tertiary Preparation Certificate with satisfactory completion
 • International Baccalaureate Diploma.

Postgraduate students will need a recognised bachelor's degree that's equivalent to an Australian qualification.

English language requirements

Charles Sturt University courses require evidence of sufficient study in English or an English language test taken within the last two years. This could be one of the following, or equivalent:

 • Academic IELTS, with a minimum score of 6 and no band below 5.5
 • TOEFL iBT, with a minimum score of 80 and a writing score of 25
 • PTE Academic, with a minimum score of 54 and no skill below 46

Some courses require higher English language levels. Students can find further details of all the above requirements at the university's website.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Numerous facilities can be found across campus to support learning and living, such as 24/7 learning commons, cafes, dental clinics, computer labs, dining halls, gyms, barbecue areas and sports areas.

Library

Available to access on campus or online, the library has countless educational resources and support services. Students can utilise study areas, workstations, catalogues, eJournals, eBooks, orientation workshops and digital lending systems.

Accommodation

International students can enjoy safe, comfortable and secure student housing. First-year students have guaranteed rooms where the cost includes all bills and furnishings. There are different options available, such as classic halls and villages. There are facilities for disabled students, and international students can opt to stay in their accommodation throughout the entire year if they wish. Catering packages are available, and all amenities are close by.

Social

Charles Sturt University hosts many entertainment events including formal balls, movie nights, music gigs and online hangouts. There's plenty of opportunity to meet others and indulge in interests student clubs available to join cover all topics from music to advocacy to volunteering.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Numerous facilities can be found across campus to support learning and living, such as 24/7 learning commons, cafes, dental clinics, computer labs, dining halls, gyms, barbecue areas and sports areas.

Library

Available to access on campus or online, the library has countless educational resources and support services. Students can utilise study areas, workstations, catalogues, eJournals, eBooks, orientation workshops and digital lending systems.

Accommodation

International students can enjoy safe, comfortable and secure student housing. First-year students have guaranteed rooms where the cost includes all bills and furnishings. There are different options available, such as classic halls and villages. There are facilities for disabled students, and international students can opt to stay in their accommodation throughout the entire year if they wish. Catering packages are available, and all amenities are close by.

Social

Charles Sturt University hosts many entertainment events including formal balls, movie nights, music gigs and online hangouts. There's plenty of opportunity to meet others and indulge in interests student clubs available to join cover all topics from music to advocacy to volunteering.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Numerous facilities can be found across campus to support learning and living, such as 24/7 learning commons, cafes, dental clinics, computer labs, dining halls, gyms, barbecue areas and sports areas.

Library

Available to access on campus or online, the library has countless educational resources and support services. Students can utilise study areas, workstations, catalogues, eJournals, eBooks, orientation workshops and digital lending systems.

Accommodation

International students can enjoy safe, comfortable and secure student housing. First-year students have guaranteed rooms where the cost includes all bills and furnishings. There are different options available, such as classic halls and villages. There are facilities for disabled students, and international students can opt to stay in their accommodation throughout the entire year if they wish. Catering packages are available, and all amenities are close by.

Social

Charles Sturt University hosts many entertainment events including formal balls, movie nights, music gigs and online hangouts. There's plenty of opportunity to meet others and indulge in interests student clubs available to join cover all topics from music to advocacy to volunteering.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

A Charles Sturt University degree is competitive in cost in comparison with other Australian universities. As campuses are based in regional centres, the cost of living is lower than in city locations.

To support students, Charles Sturt gives over AUD 3 million dollars in scholarships and grants to students every year. Each scholarship is different and suitable for a wide range of students. Some are awarded on merit, some on motivation, and some on participation in community service.

Scholarships that international students are eligible for include:

 • Destination Australia Scholarship – a limited number of awards of AUD 15,000 per year is on offer to support study and living expenses.
 • International Student Support Scholarship - The scholarship provides a 30 per cent fee discount for the first two sessions of study: February 2021 and July 2021.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

A Charles Sturt University degree is competitive in cost in comparison with other Australian universities. As campuses are based in regional centres, the cost of living is lower than in city locations.

Charles Sturt gives over AUD 3 million dollars in scholarships and grants to students every year. Each scholarship is different and suitable for a wide range of students. Some are awarded on merit, some on motivation, and some on participation in community service.

At Charles Sturt University, support for international students goes beyond the classroom. Get a helping hand with a Charles Sturt scholarship designed to support students just like you. International students that study at Charles Sturt University can apply for government-funded, externally funded and university-specific Australian scholarships for international students at bachelor, master and PhD level.

Find out more about scholarships for international students.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

A Charles Sturt University degree is competitive in cost in comparison with other Australian universities. As campuses are based in regional centres, the cost of living is lower than in city locations.

Charles Sturt gives over AUD 3 million dollars in scholarships and grants to students every year. Each scholarship is different and suitable for a wide range of students. Some are awarded on merit, some on motivation, and some on participation in community service.

At Charles Sturt University, support for international students goes beyond the classroom. Get a helping hand with a Charles Sturt scholarship designed to support students just like you. International students that study at Charles Sturt University can apply for government-funded, externally funded and university-specific Australian scholarships for international students at bachelor, master and PhD level.

Find out more about scholarships for international students.

Show more +Show less -
7753
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Australia

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
1001st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

Join us at Charles Sturt University
At Charles Sturt University
At Charles Sturt University
At Charles Sturt University
At Charles Sturt University
At Charles Sturt University
At Charles Sturt University
At Charles Sturt University
At Charles Sturt University
At Charles Sturt University
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$2462

 • $1030
  លំនៅដ្ឋាន
 • $898
  ម្ហូបអាហារ
 • $138
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $396
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក
ទទួលបានការអប់រំស្តង់ដារអូស្ត្រាលី ដោយធ្វើការសិក្សាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម

តើអ្នកមានបំណងចង់ទទួលបានការអប់រំស្តង់ដារអូស្ត្រាលី ដោយមិនធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមែនទេ? សិស្សនិស្សិត ឳពុកម្តាយ អាចជួបផ្ទាល់តំណាងសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម នៅសាលា ACE សាខាទួលទំពូង ដើម្បីសិក្សាបន្ថែមពីលក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យចូលសិក្សា ជម្រើសមុខវិជ្ជាសិក្សា ការសុំទិដ្ឋាការ និងលក្ខខណ្ឌទទួលបានអាហារូបករណ៍​នៅថ្ងៃទី 20 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 ចាប៉ពីម៉ោង 4:30-6:00 ល្ងាច

AU Phnom Penh, Cambodia 20th កុម្ភៈ 2023 04:30 PM - 06:00 PM
បង្ហាញពីការសិក្សា & ព័ត៌មានអាហារូករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ក្នុងប្រទេសវៀតណាម

ជួបជាមួយតំណាងសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ពីប្រទេសអូស្ត្រាលី ដែលនឹងមកធ្វើបទបង្ហាញពីការសិក្សាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម នៅសាលា ACE សាខាសៀមរាប។ សិស្សនិស្សិត ឳពុកម្តាយ នឹងមានឱកាសពិភាក្សាបន្ថែមពីលក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យចូលសិក្សា ជម្រើសមុខវិជ្ជាសិក្សា ការដាក់ទិដ្ឋាការ ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅថ្ងៃទី 23 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 ចាប់ពីម៉ោង 4:30 ដល់ 6:00 ល្ងាច

AU Siem Reap, Cambodia 23rd កុម្ភៈ 2023 04:30 PM - 06:00 PM

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?