ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Edith Cowan University

Australia
video Bg

Edith Cowan University

Australia
video Bg

Edith Cowan University

Australia
video Bg

Edith Cowan University

Australia
video Bg

Edith Cowan University

Australia
video Bg

Edith Cowan University

Australia
Overview

Overview

A modern and forward-thinking institution, Edith Cowan University (ECU) is a place for students from all over the world to develop into skilled and successful graduates. Established in 1991, the university is developing rapidly and has been named one of the world’s 150 best universities under 50 years old in the 2018 Times Higher Education Young University Rankings.

With two campuses in Perth (Joondalup and Mount Lawley) and one in Bunbury, south of Perth (South West Campus), around 6,000 international students head to the university each year. Perth is the capital city of Western Australia, and boasts some of the best weather in the whole of the country. Students can enjoy a thriving city as well as the many beaches, parks and forests nearby the university.

ECU has four main values which all of the university follows: integrity, respect, rational inquiry and personal excellence. These values help students and staff to work to the best of their abilities, but also to have a positive impact on the university community and environment. The university celebrates difference and diversity, and encourages all students to seek help whenever they might need it.

With plenty of clubs, societies and other academic and social organisations to join, ECU wants every one of its students to have an unforgettable and authentic Australian experience. Courses are tailored to meet industry needs and esteemed academic staff work hard to help students reach their aspirations. There are many study abroad and exchange programs as well as full course options, and the university hopes to inspire all kinds of international students to study at one of its eight innovative academic schools.

Show more +Show less -
Overview

Overview

A modern and forward-thinking institution, Edith Cowan University (ECU) is a place for students from all over the world to develop into skilled and successful graduates. Established in 1991, the university is developing rapidly and has been named one of the world’s 150 best universities under 50 years old in the 2018 Times Higher Education Young University Rankings.

With two campuses in Perth (Joondalup and Mount Lawley) and one in Bunbury, south of Perth (South West Campus), around 6,000 international students head to the university each year. Perth is the capital city of Western Australia, and boasts some of the best weather in the whole of the country. Students can enjoy a thriving city as well as the many beaches, parks and forests nearby the university.

ECU has four main values which all of the university follows: integrity, respect, rational inquiry and personal excellence. These values help students and staff to work to the best of their abilities, but also to have a positive impact on the university community and environment. The university celebrates difference and diversity, and encourages all students to seek help whenever they might need it.

With plenty of clubs, societies and other academic and social organisations to join, ECU wants every one of its students to have an unforgettable and authentic Australian experience. Courses are tailored to meet industry needs and esteemed academic staff work hard to help students reach their aspirations. There are many study abroad and exchange programs as well as full course options, and the university hopes to inspire all kinds of international students to study at one of its eight innovative academic schools.

Show more +Show less -
Overview

Overview

A modern and forward-thinking institution, Edith Cowan University (ECU) is a place for students from all over the world to develop into skilled and successful graduates. Established in 1991, the university is developing rapidly and has been named one of the world's 150 best universities under 50 years old in the 2018 Times Higher Education Young University Rankings.

With two campuses in Perth (Joondalup and Mount Lawley) and one in Bunbury, south of Perth (South West Campus), around 6,000 international students head to the university each year. Perth is the capital city of Western Australia, and boasts some of the best weather in the whole of the country. Students can enjoy a thriving city as well as the many beaches, parks and forests nearby the university.

ECU has four main values which all of the university follows: integrity, respect, rational inquiry and personal excellence. These values help students and staff to work to the best of their abilities, but also to have a positive impact on the university community and environment. The university celebrates difference and diversity, and encourages all students to seek help whenever they might need it.

With plenty of clubs, societies and other academic and social organisations to join, ECU wants every one of its students to have an unforgettable and authentic Australian experience. Courses are tailored to meet industry needs and esteemed academic staff work hard to help students reach their aspirations. There are many study abroad and exchange programs as well as full course options, and the university hopes to inspire all kinds of international students to study at one of its eight innovative academic schools.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Established in 1991, Edith Cowan University (ECU) is a modern Australian institution with a reputation for delivering a progressive and forward-thinking curriculum, ensuring its students are well-placed to meet the future needs of society. The university has been awarded a five-star rating for teaching quality in the 2021 Good Universities Guide and has maintained this record for 15 consecutive years.

ECU is situated in Perth, the state capital of Western Australia, known for its sweeping landscapes of ancient rock formations, world-class wineries and thousands of miles of sandy beaches with warm, clear waters. It is a dynamic city with a rapidly growing economy and plenty of attractions and activities for students to discover.

There are over 250 courses available at ECU, developed in collaboration with professional partners, ensuring content is continually relevant to industry needs. Many programmes are designed to include vocational modules, work experience and group-based project work, which cultivates strong critical thinking skills, and makes ECU graduates highly desirable to future employers.

ECU is also known for providing the support services necessary to ensure the academic and personal development of its population of 31,000 students. There are scholarships and bursaries available, and a lively and active Students' Guild, which runs an exciting calendar of social events and organises the many clubs and societies in which students can freely participate in. ECU fosters a welcoming learning community and has a dynamic and diverse population of around 6,000 international students representing over 100 countries worldwide, scoring highly in international student satisfaction metrics.

The university also offers a selection of distance-learning course options, and international students may begin their degrees remotely with up to 30 per cent discount on fees until they can travel to ECU's Perth campuses.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Established in 1991, Edith Cowan University (ECU) is a modern Australian institution with a reputation for delivering a progressive and forward-thinking curriculum, ensuring its students are well-placed to meet the future needs of society. The university has been awarded a five-star rating for teaching quality in the 2021 Good Universities Guide and has maintained this record for 15 consecutive years.

ECU is situated in Perth, the state capital of Western Australia, known for its sweeping landscapes of ancient rock formations, world-class wineries and thousands of miles of sandy beaches with warm, clear waters. It is a dynamic city with a rapidly growing economy and plenty of attractions and activities for students to discover.

There are over 250 courses available at ECU, developed in collaboration with professional partners, ensuring content is continually relevant to industry needs. Many programmes are designed to include vocational modules, work experience and group-based project work, which cultivates strong critical thinking skills, and makes ECU graduates highly desirable to future employers.

ECU is also known for providing the support services necessary to ensure the academic and personal development of its population of 31,000 students. There are scholarships and bursaries available, and a lively and active Student Guild, which runs an exciting calendar of social events and organises the many clubs and societies in which students can freely participate in. ECU fosters a welcoming learning community and has a dynamic and diverse population of around 6,000 international students representing over 100 countries worldwide, scoring highly in international student satisfaction metrics.

The university also offers a selection of distance-learning course options, and international students may begin their degrees remotely until they can travel to ECU's Perth campuses.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Established in 1991, Edith Cowan University (ECU) is a modern Australian institution with a reputation for delivering a progressive and forward-thinking curriculum, ensuring its students are well-placed to meet the future needs of society. The university has been awarded a five-star rating for teaching quality in the 2021 Good Universities Guide and has maintained this record for 15 consecutive years.

ECU is situated in Perth, the state capital of Western Australia, known for its sweeping landscapes of ancient rock formations, world-class wineries and thousands of miles of sandy beaches with warm, clear waters. It is a dynamic city with a rapidly growing economy and plenty of attractions and activities for students to discover.

There are over 250 courses available at ECU, developed in collaboration with professional partners, ensuring content is continually relevant to industry needs. Many programmes are designed to include vocational modules, work experience and group-based project work, which cultivates strong critical thinking skills, and makes ECU graduates highly desirable to future employers.

ECU is also known for providing the support services necessary to ensure the academic and personal development of its population of 31,000 students. There are scholarships and bursaries available, and a lively and active Student Guild, which runs an exciting calendar of social events and organises the many clubs and societies in which students can freely participate in. ECU fosters a welcoming learning community and has a dynamic and diverse population of around 6,000 international students representing over 100 countries worldwide, scoring highly in international student satisfaction metrics.

The university also offers a selection of distance-learning course options, and international students may begin their degrees remotely until they can travel to ECU's Perth campuses.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Perth is an ideal place for students from anywhere in the world to feel at home. The large, friendly location has been named as one of the top ten cities in the world numerous times by the Economist Intelligence Unit’s Liveability Ranking. It was even ranked the second most friendly city in the world by Condé Nast in 2017.

There are over 200 different nationalities in Perth. Approximately 35% of the population was born outside of Australia. Over 170 languages are spoken and there are more than 100 different religions practiced – so there is plenty to accommodate for everyone.

From music festivals to weekend markets there are countless unique and unforgettable activities to enjoy, and students who love being in nature are in luck – the city is fully enclosed by the Indian Ocean and Australian outback.

Many international students are drawn to Perth because of its low cost of living. It ranked among the top 50 in the 2017 Economist Intelligence Unit’s Worldwide Cost of Living Survey, and is by far one of the cheapest Australian cities to live in. Public transport is inexpensive and students can enjoy a range of discounts when shopping or dining out.

The city is also very safe. Surveillance cameras can be found on most modes of transport and police safeguard the train network overnight. If students love swimming in the sea they can be assured that there are lifeguards overlooking beaches during summer seasons. And if they find themselves in an emergency situation, all they need to do is free-call ‘000’ to be connected to emergency services.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Providing students with the best all-round experience is at the heart of Edith Cowan University’s mission. The university has been ranked best for student experience out of all public Australian universities according to the Australian Government’s Quality Indicators for Learning and Teaching. More than 85% who responded to the survey rated ECU highly. The university was also one of the highest rated in the country for teaching quality, skills development and student support.

International students are a vital part of ECU, and the university consistently recognises the high achievements of the international student body. It therefore awards a number of scholarships to help eligible students fund their studies. Awards range from the Vice-Chancellor’s Student Award for Contribution to University Life, to the Family and Alumni International Scholarship. To find country specific scholarships, students can filter awards by residency on ECU’s scholarship website.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Providing students with the best all-round experience is at the heart of Edith Cowan University's mission. The university has been ranked best for student experience out of all public Australian universities according to the Australian Government's Quality Indicators for Learning and Teaching. More than 85% who responded to the survey rated ECU highly. The university was also one of the highest rated in the country for teaching quality, skills development and student support.

International students are a vital part of ECU, and the university consistently recognises the high achievements of the international student body. It therefore awards a number of scholarships to help eligible students fund their studies. Awards range from the Vice-Chancellor's Student Award for Contribution to University Life, to the Family and Alumni International Scholarship. To find country specific scholarships, students can filter awards by residency on ECU's scholarship website.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Ask a student

Applicants can check online with friendly students about living in Australia, studying and student accommodation at ECU, finding employment, or guidance on how to handle homesickness.

2022 Welcome to ECU Online Scholarship

International students who are currently offshore and have been directly affected by Covid-19 will receive a tuition fee discount of up to 30 per cent each semester until travel to Perth for face-to-face classes is possible. Students can view the ECU scholarship page for more details.

ECU Virtual Connect

This weekly virtual meet up and networking event connects students completing studies online with other online students, both domestic and international, allowing them to share their learning journey while developing new friendships.

ECU City Campus

Expected to open in 2025, ECU City Campus in the heart of Perth will focus on the creative industries, business, and technology. A true game-changer, the campus is expected to attract more students and businesses to the thriving Perth city hub.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Fast track your studies this November 2022

Due to strong demand, ECU is pleased to announce we have opened an additional on-campus study intake, commencing 21 November 2022. Running for 10-weeks until 4 February 2023, this intensive Summer School will allow you to fast-track your studies instead of waiting for our February 2023 intake.

Open to applicants interested in all business postgraduate and undergraduate courses, and students interested in the Master of Cyber Security or the Master of Computer Science. Check out our website here for more information.

Ask a student

Applicants can chat online with friendly students about living in Australia, studying and student accommodation at ECU, finding employment, or guidance on how to handle homesickness. Chat with a student now.

2023 International Scholarships

ECU offers a range of scholarships for international students with up to a 20% tuition fee discount. Students can view the scholarship section further down on this site for more information.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Fast track your studies this November 2022

Due to strong demand, ECU is pleased to announce we have opened an additional on-campus study intake, commencing 21 November 2022. Running for 10-weeks until 4 February 2023, this intensive Summer School will allow you to fast-track your studies instead of waiting for our February 2023 intake.

Open to applicants interested in all business postgraduate and undergraduate courses, and students interested in the Master of Cyber Security or the Master of Computer Science. Check out our website here for more information.

Ask a student

Applicants can chat online with friendly students about living in Australia, studying and student accommodation at ECU, finding employment, or guidance on how to handle homesickness. Chat with a student now.

2023 International Scholarships

ECU offers a range of scholarships for international students with up to a 20% tuition fee discount. Students can view the scholarship section further down on this site for more information.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

ECU is continuously recognised for its excellent teaching standards. In the 2019 edition of the Good Universities Guide, the university scored 86.4% for teaching quality, placing it within the top 20% of Australian universities. It has been awarded a five-star rating for teaching quality for twelve years in a row, and is the only public university in Western Australia to have achieved this.

Both teaching and research staff at ECU are passionate about developing and providing students with an education that will better them as individuals and the lives of people across the globe. Courses are designed with careers in mind industry professionals advise on programme content, making graduates highly attractive in the employment market. Students engage in plenty of practical work to complement their theoretical studies, by participating in industry placements, networking events and field trips, and are given the chance to study abroad at another university as part of their course.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

ECU is continuously recognised for its excellent teaching standards. In the 2019 edition of the Good Universities Guide, the university scored 86.4% for teaching quality, placing it within the top 20% of Australian universities. It has been awarded a five-star rating for teaching quality for twelve years in a row, and is the only public university in Western Australia to have achieved this.

Both teaching and research staff at ECU are passionate about developing and providing students with an education that will better them as individuals and the lives of people across the globe. Courses are designed with careers in mind industry professionals advise on programme content, making graduates highly attractive in the employment market. Students engage in plenty of practical work to complement their theoretical studies, by participating in industry placements, networking events and field trips, and are given the chance to study abroad at another university as part of their course.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

ECU is continuously recognised for its excellent teaching standards. In the 2019 edition of the Good Universities Guide, the university scored 86.4% for teaching quality, placing it within the top 20% of Australian universities. It has been awarded a five-star rating for teaching quality for twelve years in a row, and is the only public university in Western Australia to have achieved this.

Both teaching and research staff at ECU are passionate about developing and providing students with an education that will better them as individuals and the lives of people across the globe. Courses are designed with careers in mind industry professionals advise on programme content, making graduates highly attractive in the employment market. Students engage in plenty of practical work to complement their theoretical studies, by participating in industry placements, networking events and field trips, and are given the chance to study abroad at another university as part of their course.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

ECU is committed to providing a five-star learning experience to its students.

Testament to its strong academic track record, ECU received a five-star rating for its teaching quality from its graduates, an achievement that has been recorded for 15 years in a row, as published in the 2021 Good Universities Guide. ECU is also Western Australia's number one university for:

 • Overall experience for undergraduate students
 • Undergraduate skills development
 • Undergraduate student support
 • Learning resources

For offering first-class services to support student success, ECU was awarded:

 • 1st place in Australia for student support
 • 1st place in Western Australia for postgraduate student support

ECU ranks 2nd among all Australian public universities for its overall education experience.

The Quality Indicators for Learning and Teaching (2020) recognised ECU's outstanding teaching approach naming the university the top university among all public universities in Australia for undergraduate teaching quality for six years. It is also:

 • Number one for undergraduate skills development (seven years and counting)
 • Number one for overall educational experience undergraduate
 • Number one for learning resources
 • Number one for student support

ECU is the leader for teaching excellence and skills advancement. Its programmes and research have also been individually recognised by many reputable Australian and global institutions. To learn more, students can visit ECU's official website.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

ECU is committed to providing a five-star learning experience to its students.

Testament to its strong academic track record, ECU received a five-star rating for its teaching quality from its graduates, an achievement that has been recorded for 15 years in a row, as published in the 2021 Good Universities Guide. ECU is also Western Australia's number one university for:

 • Overall experience for undergraduate students
 • Undergraduate skills development
 • Undergraduate student support
 • Learning resources

For offering first-class services to support student success, ECU was awarded:

 • 1st place in Australia for student support
 • 1st place in Western Australia for postgraduate student support

ECU ranks 2nd among all Australian public universities for its overall education experience.

The Quality Indicators for Learning and Teaching (2020) recognised ECU's outstanding teaching approach naming the university the top university among all public universities in Australia for undergraduate teaching quality for six years. It is also:

 • Number one for undergraduate skills development (seven years and counting)
 • Number one for overall educational experience undergraduate
 • Number one for learning resources
 • Number one for student support

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

ECU is committed to providing a five-star learning experience to its students.

Testament to its strong academic track record, ECU received a five-star rating for its teaching quality from its graduates, an achievement that has been recorded for 15 years in a row, as published in the 2021 Good Universities Guide. ECU is also Western Australia's number one university for:

 • Overall experience for undergraduate students
 • Undergraduate skills development
 • Undergraduate student support
 • Learning resources

For offering first-class services to support student success, ECU was awarded:

 • 1st place in Australia for student support
 • 1st place in Western Australia for postgraduate student support

ECU ranks 2nd among all Australian public universities for its overall education experience.

The Quality Indicators for Learning and Teaching (2020) recognised ECU's outstanding teaching approach naming the university the top university among all public universities in Australia for undergraduate teaching quality for six years. It is also:

 • Number one for undergraduate skills development (seven years and counting)
 • Number one for overall educational experience undergraduate
 • Number one for learning resources
 • Number one for student support

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

There are eight academic schools at ECU, each offering a diverse range of courses:

School of Arts & Humanities

Subject areas covered in the School of Arts & Humanities span from contemporary arts to social sciences. Students are encouraged to study modules in different areas of the school for a broad education.

School of Business & Law

Courses at ECU’s School of Business & Law are designed with a heavy focus on industry needs. Students can opt to study Law, Finance, Marketing, and much more.

School of Education

The biggest of its kind in Western Australia, the School of Education is for students who wish to make a positive impact on the lives of younger generations. All courses are rich with useful practical experience.

School of Engineering

ECU’s School of Engineering offers programmes covering all kinds of engineering – from electronics to naval architecture. Courses are accredited by Engineers Australia and recognised by the Washington Accord.

School of Medical & Health Sciences

For those interested in biomedical science, environmental health, occupational safety and other related areas, the School of Medical & Health Sciences has an extensive range of courses on offer.

School of Nursing & Midwifery

A large number of specialist courses are available from the School of Nursing & Midwifery, all with sufficient theory and practical experience included.

School of Science

Providing a wide variety of programmes, the School of Science will stretch the minds of students who wish to study computing, biology, mathematics or one of the other many related areas.

Western Australian Academy of Performing Arts

Well known across Australia and recognised around the world, WAAPA’s courses cover everything performing arts-wise, both on stage and behind scenes.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

There are eight academic schools at ECU, each offering a diverse range of courses:

School of Arts & Humanities

Subject areas covered in the School of Arts & Humanities span from contemporary arts to social sciences. Students are encouraged to study modules in different areas of the school for a broad education.

School of Business & Law

Courses at ECU’s School of Business & Law are designed with a heavy focus on industry needs. Students can opt to study Law, Finance, Marketing, and much more.

School of Education

The biggest of its kind in Western Australia, the School of Education is for students who wish to make a positive impact on the lives of younger generations. All courses are rich with useful practical experience.

School of Engineering

ECU’s School of Engineering offers programmes covering all kinds of engineering – from electronics to naval architecture. Courses are accredited by Engineers Australia and recognised by the Washington Accord.

School of Medical & Health Sciences

For those interested in biomedical science, environmental health, occupational safety and other related areas, the School of Medical & Health Sciences has an extensive range of courses on offer.

School of Nursing & Midwifery

A large number of specialist courses are available from the School of Nursing & Midwifery, all with sufficient theory and practical experience included.

School of Science

Providing a wide variety of programmes, the School of Science will stretch the minds of students who wish to study computing, biology, mathematics or one of the other many related areas.

Western Australian Academy of Performing Arts

Well known across Australia and recognised around the world, WAAPA’s courses cover everything performing arts-wise, both on stage and behind scenes.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

There are eight academic schools at ECU, each offering a diverse range of courses:

School of Arts & Humanities

Subject areas covered in the School of Arts & Humanities span from contemporary arts to social sciences. Students are encouraged to study modules in different areas of the school for a broad education.

School of Business & Law

Courses at ECU's School of Business & Law are designed with a heavy focus on industry needs. Students can opt to study Law, Finance, Marketing, and much more.

School of Education

The biggest of its kind in Western Australia, the School of Education is for students who wish to make a positive impact on the lives of younger generations. All courses are rich with useful practical experience.

School of Engineering

ECU's School of Engineering offers programmes covering all kinds of engineering – from electronics to naval architecture. Courses are accredited by Engineers Australia and recognised by the Washington Accord.

School of Medical & Health Sciences

For those interested in biomedical science, environmental health, occupational safety and other related areas, the School of Medical & Health Sciences has an extensive range of courses on offer.

School of Nursing & Midwifery

A large number of specialist courses are available from the School of Nursing & Midwifery, all with sufficient theory and practical experience included.

School of Science

Providing a wide variety of programmes, the School of Science will stretch the minds of students who wish to study computing, biology, mathematics or one of the other many related areas.

Western Australian Academy of Performing Arts

Well known across Australia and recognised around the world, WAAPA's courses cover everything performing arts-wise, both on stage and behind scenes.

Show more +Show less -
video Bg

Department structure

ECU offers diverse programmes in both undergraduate and postgraduate levels across its schools, with the most in-demand courses available for study online. Dual degrees or double majors are also available.

School of Arts and Humanities

From communications to criminology, this school offers a range of study options, holds many recognitions, and is home to one of the world's best film and television schools, the Western Australian Screen Academy.

School of Business and Law

The school's hospitality and tourism management programme is among the top 75 in the world, according to the Shanghai Ranking's 2020 Academic Ranking of World Universities.

School of Engineering & Technology

This school is among the top 175 in the 2021 Times Higher Education World University Rankings and offers programmes that are nationally accredited by Engineers Australia and globally recognised by Washington Accord.

School of Medical and Health Science

Australia's number one for international and industry collaboration in biomedical and health sciences as recognised by 2021 Leiden Ranking for Research.

School of Nursing and Midwifery

This school offers an internationally recognised nursing programme, according to the Top 100 Shanghai Ranking's 2021 Academic Ranking of World Universities. Its C33: Bachelor of Science (Nursing) and J46: Master of Nursing (Graduate Entry) lead to nursing registration.

School of Science

ECU's School of Science is Western Australia's number one in science and mathematics for undergraduate skills development and postgraduate full-time employment. It offers the largest programme and cyber security research centre in Australia.

Western Australian Academy of Performing Arts (WAAPA)

WAAPA is one of the leading performing arts academies in the world and offers a comprehensive range of performing arts training in Australia. Students are guaranteed to be the best they can be in acting, dance, music, design, arts management, or production.

Show more +Show less -
video Bg

Department structure

ECU offers diverse programmes in both undergraduate and postgraduate levels across its schools, with the most in-demand courses available for study online. Dual degrees or double majors are also available.

School of Arts and Humanities

From communications to criminology, this school offers a range of study options, holds many recognitions, and is home to one of the world's best film and television schools, the Western Australian Screen Academy.

School of Business and Law

The school's hospitality and tourism management programme is among the top 75 in the world, according to the Shanghai Ranking's 2020 Academic Ranking of World Universities. Fantastic work-integrated learning and internship experiences are built into this course.

School of Engineering & Technology

This school is among the top 175 in the 2021 Times Higher Education World University Rankings and offers programmes that are nationally accredited by Engineers Australia and globally recognised by Washington Accord.

School of Medical and Health Science

Australia's number one for international and industry collaboration in biomedical and health sciences as recognised by 2021 Leiden Ranking for Research.

School of Nursing and Midwifery

This school offers an internationally recognised nursing programme, according to the Top 100 Shanghai Ranking's 2021 Academic Ranking of World Universities. Its C33: Bachelor of Science (Nursing) and J46: Master of Nursing (Graduate Entry) lead to nursing registration.

School of Science

ECU's School of Science is Western Australia's number one in science and mathematics for undergraduate skills development and postgraduate full-time employment. It offers the largest programme and cyber security research centre in Australia.

Western Australian Academy of Performing Arts (WAAPA)

WAAPA is one of the leading performing arts academies in the world and offers a comprehensive range of performing arts training in Australia. Students are guaranteed to be the best they can be in acting, dance, music, design, arts management, or production.

Show more +Show less -
video Bg

Department structure

ECU offers diverse programmes in both undergraduate and postgraduate levels across its schools, with the most in-demand courses available for study online. Dual degrees or double majors are also available.

School of Arts and Humanities

From communications to criminology, this school offers a range of study options, holds many recognitions, and is home to one of the world's best film and television schools, the Western Australian Screen Academy.

School of Business and Law

The school's hospitality and tourism management programme is among the top 75 in the world, according to the Shanghai Ranking's 2020 Academic Ranking of World Universities. Fantastic work-integrated learning and internship experiences are built into this course.

School of Engineering & Technology

This school is among the top 175 in the 2021 Times Higher Education World University Rankings and offers programmes that are nationally accredited by Engineers Australia and globally recognised by Washington Accord.

School of Medical and Health Science

Australia's number one for international and industry collaboration in biomedical and health sciences as recognised by 2021 Leiden Ranking for Research.

School of Nursing and Midwifery

This school offers an internationally recognised nursing programme, according to the Top 100 Shanghai Ranking's 2021 Academic Ranking of World Universities. Its C33: Bachelor of Science (Nursing) and J46: Master of Nursing (Graduate Entry) lead to nursing registration.

School of Science

ECU's School of Science is Western Australia's number one in science and mathematics for undergraduate skills development and postgraduate full-time employment. It offers the largest programme and cyber security research centre in Australia.

Western Australian Academy of Performing Arts (WAAPA)

WAAPA is one of the leading performing arts academies in the world and offers a comprehensive range of performing arts training in Australia. Students are guaranteed to be the best they can be in acting, dance, music, design, arts management, or production.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

To study at ECU, international students must meet both the academic and English language requirements. There are a number of ways to satisfy these, including through secondary education results, successful completion of a Diploma programme or a year’s tertiary study from an approved institution.

English language requirements for undergraduate courses generally ask for a minimum score of IELTS: 6.0 TOEFL iBT: 70 GCE O Level: Grade C GCE A Level: Grade E PTE: 57–64 OET: B in each component or another acceptable equivalent. These may change and are dependent on the course, study level, and other factors.

Pathway programs from other Perth institutions are available for those who wish to study as an undergraduate but cannot meet the requirements. Many of these courses include help for those with low English language levels.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

To study at ECU, international students must meet both the academic and English language requirements. There are a number of ways to satisfy these, including through secondary education results, successful completion of a Diploma programme or a year’s tertiary study from an approved institution.

English language requirements for undergraduate courses generally ask for a minimum score of IELTS: 6.0 TOEFL iBT: 70 GCE O Level: Grade C GCE A Level: Grade E PTE: 57–64 OET: B in each component or another acceptable equivalent. These may change and are dependent on the course, study level, and other factors.

Pathway programs from other Perth institutions are available for those who wish to study as an undergraduate but cannot meet the requirements. Many of these courses include help for those with low English language levels.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

To study at ECU, international students must meet both the academic and English language requirements. There are a number of ways to satisfy these, including through secondary education results, successful completion of a Diploma programme or a year's tertiary study from an approved institution.

English language requirements for undergraduate courses generally ask for a minimum score of IELTS: 6.0 TOEFL iBT: 70 GCE O Level: Grade C GCE A Level: Grade E PTE: 57–64 OET: B in each component or another acceptable equivalent. These may change and are dependent on the course, study level, and other factors.

Pathway programs from other Perth institutions are available for those who wish to study as an undergraduate but cannot meet the requirements. Many of these courses include help for those with low English language levels.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

International students need to meet both academic and English-language requirements to be accepted into their chosen course. All English entry requirements will depend on the course and study level that students are looking to study.

English requirements

Visit the English competency page for more information on what English tests will meet entry requirements.

 • Standard undergraduate course entry requires an IELTS of 6.0 overall, with no band under 6.0.

Standard postgraduate coursework entry requires an IELTS of 6.5 overall, with no band under 6.0

Undergraduate students

International students must submit one of the following academic documents:

 • Recognised secondary school results
 • Completion of one-year equivalent tertiary study from a recognised international or Australian institution
 • Completion of diploma program from a recognised international or Australian institution

Postgraduate students

International students are required to have one or more of the following:

 • Bachelor's degree - from a recognised institution equivalent to Australia's bachelor level.
 • At least five years' professional work experience for select postgraduate business programmes (project management, MBA, international hospitality management, etc.).
 • For postgraduate research - a 300-word research abstract of a proposed topic for students interested in research, alongside research experience, and/or citations.

Students can visit the ECU website for course-specific entry requirements or speak to an IDP education counsellor.

Alternative Pathway Entry

For students who do not meet ECU's minimum entry requirements, Edith Cowan College (ECC) offers a range of study options, including:

 • Diploma pathways into undergraduate courses such as nursing, communications, counselling, science, IT, cyber security and engineering
 • Postgraduate Qualifying Program (PQP) for those wishing to pursue a master's degree
 • ELICOS can be packaged from 5-52 weeks, subject to a diagnostic test

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

International students need to meet both academic and English-language requirements to be accepted into their chosen course. All English entry requirements will depend on the course and study level that students are looking to study.

English requirements

For students who have completed an Academic IELTS, PTE, TOEFL iBT or CAE Advanced test, a temporary extension to expiry from 2 to 3 years is available if you commence an ECU course before 31 December, 2022.

Visit the English competency page for more information on types of English tests will meet entry requirements.

 • Standard undergraduate course entry requires an IELTS of 6.0 overall, with no band under 6.0.
 • Standard postgraduate coursework entry requires an IELTS of 6.5 overall, with no band under 6.0

Undergraduate students

International students must submit one of the following academic documents:

 • Recognised secondary school results
 • Completion of one-year equivalent tertiary study from a recognised international or Australian institution
 • Completion of diploma program from a recognised international or Australian institution

Postgraduate students

International students are required to have one or more of the following:

 • Bachelor's degree - from a recognised institution equivalent to Australia's bachelor level.
 • At least five years' professional work experience for select postgraduate business programmes (project management, MBA, international hospitality management, etc.).
 • For postgraduate research - a 300-word research abstract of a proposed topic for students interested in research, alongside research experience, and/or citations.

Students can visit the ECU website for course-specific entry requirements or speak to an IDP education counsellor.

Alternative Pathway Entry

For students who do not meet ECU's minimum entry requirements, Edith Cowan College (ECC) offers a range of study options, including:

 • Diploma pathways into undergraduate courses such as nursing, communications, counselling, science, IT, cyber security and engineering
 • Postgraduate Qualifying Program (PQP) for those wishing to pursue a master's degree but who's undergraduate program does not meet entry
 • ELICOS can be packaged from 5-52 weeks, subject to a diagnostic test

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

International students need to meet both academic and English-language requirements to be accepted into their chosen course. All English entry requirements will depend on the course and study level that students are looking to study.

English requirements

For students who have completed an Academic IELTS, PTE, TOEFL iBT or CAE Advanced test, a temporary extension to expiry from 2 to 3 years is available if you commence an ECU course before 31 December, 2022.

Visit the English competency page for more information on types of English tests will meet entry requirements.

 • Standard undergraduate course entry requires an IELTS of 6.0 overall, with no band under 6.0.
 • Standard postgraduate coursework entry requires an IELTS of 6.5 overall, with no band under 6.0

Undergraduate students

International students must submit one of the following academic documents:

 • Recognised secondary school results
 • Completion of one-year equivalent tertiary study from a recognised international or Australian institution
 • Completion of diploma program from a recognised international or Australian institution

Postgraduate students

International students are required to have one or more of the following:

 • Bachelor's degree - from a recognised institution equivalent to Australia's bachelor level.
 • At least five years' professional work experience for select postgraduate business programmes (project management, MBA, international hospitality management, etc.).
 • For postgraduate research - a 300-word research abstract of a proposed topic for students interested in research, alongside research experience, and/or citations.

Students can visit the ECU website for course-specific entry requirements or speak to an IDP education counsellor.

Alternative Pathway Entry

For students who do not meet ECU's minimum entry requirements, Edith Cowan College (ECC) offers a range of study options, including:

 • Diploma pathways into undergraduate courses such as nursing, communications, counselling, science, IT, cyber security and engineering
 • Postgraduate Qualifying Program (PQP) for those wishing to pursue a master's degree but who's undergraduate program does not meet entry
 • ELICOS can be packaged from 5-52 weeks, subject to a diagnostic test

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

ECU offers financial support in the form of scholarships to help international students who require it. Students will have to meet eligibility criteria for all the scholarships on offer. Some of the scholarships available are:

 • Early Acceptance Scholarship: for those who apply and receive an offer to study at ECU far enough in advance. The award is AUD 1,000 towards second semester tuition costs.
 • Overseas Partner Scholarship: for those who have successfully completed a course at a specific overseas partner institution. The award is a 20% tuition fee discount for the entire course.
 • International Undergraduate Merit Scholarship: for those from specific overseas countries who have already achieved academic excellence. The award is a 20% tuition fee discount for the entire course.
 • International Undergraduate Scholarship: for those who will be studying for a bachelor’s degree. The award is a 20% tuition fee discount for the entire course.

There are numerous other scholarships available, including academic school-specific awards.

The Student Guild also provides financial support. Interest-free emergency loans are available for students who require it. There are also other means of support which students can seek advice for from relevant services staff.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

ECU offers financial support in the form of scholarships to help international students who require it. Students will have to meet eligibility criteria for all the scholarships on offer. Some of the scholarships available are:

 • Early Acceptance Scholarship: for those who apply and receive an offer to study at ECU far enough in advance. The award is AUD 1,000 towards second semester tuition costs.
 • Overseas Partner Scholarship: for those who have successfully completed a course at a specific overseas partner institution. The award is a 20% tuition fee discount for the entire course.
 • International Undergraduate Merit Scholarship: for those from specific overseas countries who have already achieved academic excellence. The award is a 20% tuition fee discount for the entire course.
 • International Undergraduate Scholarship: for those who will be studying for a bachelor’s degree. The award is a 20% tuition fee discount for the entire course.

There are numerous other scholarships available, including academic school-specific awards.

The Student Guild also provides financial support. Interest-free emergency loans are available for students who require it. There are also other means of support which students can seek advice for from relevant services staff.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

ECU offers financial support in the form of scholarships to help international students who require it. Students will have to meet eligibility criteria for all the scholarships on offer. Some of the scholarships available are:

 • Early Acceptance Scholarship: for those who apply and receive an offer to study at ECU far enough in advance. The award is AUD 1,000 towards second semester tuition costs.
 • Overseas Partner Scholarship: for those who have successfully completed a course at a specific overseas partner institution. The award is a 20% tuition fee discount for the entire course.
 • International Undergraduate Merit Scholarship: for those from specific overseas countries who have already achieved academic excellence. The award is a 20% tuition fee discount for the entire course.
 • International Undergraduate Scholarship: for those who will be studying for a bachelor's degree. The award is a 20% tuition fee discount for the entire course.

There are numerous other scholarships available, including academic school-specific awards.

The Student Guild also provides financial support. Interest-free emergency loans are available for students who require it. There are also other means of support which students can seek advice for from relevant services staff.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

ECU offers numerous scholarships and bursaries to international students, whether studying on-campus or online (for off-shore students).

2022 Welcome to ECU Online Scholarship

Students studying online receive up to 30 per cent tuition fee discount each semester of 2021. The scholarship is intended for new international students who are currently offshore and affected by the Covid-19 pandemic. This is valid until the time students can travel to Perth for face-to-face commencement.

International Undergraduate Scholarship 2022

Students receive a 20 per cent tuition fee reduction for the duration of a bachelor course at ECU. This is available to future students from select countries applying for any undergraduate course except the Bachelor of Science (Nursing), Bachelor of Science (Nursing)/Bachelor of Science (Midwifery), Bachelor of Science (Paramedical Science), Bachelor of Education (Early Childhood), Bachelor of Education (Primary), and Bachelor of Education (Secondary).

International Masters Scholarship 2022

Future masters by coursework students from select countries are eligible for a 20 per cent tuition fee reduction on the first year's tuition fee on select programmes.

International Merit Scholarship 2022

A 20 per cent tuition reduction for the duration of the course is offered to prospective students from select countries who are academically high achievers in their previous studies.

Students can visit ECU's scholarship webpage to learn more about other scholarship offerings, bursaries, and eligibility.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

ECU offers numerous scholarships and bursaries to international students, whether studying on-campus or online (for off-shore students).

International Undergraduate Scholarship 2023

Students receive a 20 per cent tuition fee reduction for the duration of a bachelor course at ECU. This is available to future students from select countries applying for select undergraduate courses.

International Masters Scholarship 2023

Future masters by coursework students from select countries are eligible for a 20 per cent tuition fee reduction on the first year's tuition fee on select programmes.

International Merit Scholarship 2023

A 20 per cent tuition reduction for the duration of the course is offered to prospective students from India, Pakistan, Kenya and other select countries, who are academically high achievers in their previous studies.

International Accommodation Bursary 2023

Live in comfort at the ECU Student Village. This bursary offers eligible students a 50% reduction in accommodation fees at Edith Cowan Student Village, Mount Lawley. Limited places available, so apply now!

Edith Cowan College Merit Pathway Scholarship 2023

This scholarship is open to students who package their ECC Diploma with an eligible ECU Bachelor. The scholarship offers students who achieve a WAM of 75 or above in their ECC diploma a 20% discount for the duration of their undergraduate degree at ECU.

Students can visit ECU's scholarship webpage to learn more about other scholarship offerings, bursaries, and eligibility.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

ECU offers numerous scholarships and bursaries to international students, whether studying on-campus or online (for off-shore students).

International Undergraduate Scholarship 2023

Students receive a 20 per cent tuition fee reduction for the duration of a bachelor course at ECU. This is available to future students from select countries applying for select undergraduate courses.

International Masters Scholarship 2023

Future masters by coursework students from select countries are eligible for a 20 per cent tuition fee reduction on the first year's tuition fee on select programmes.

International Merit Scholarship 2023

A 20 per cent tuition reduction for the duration of the course is offered to prospective students from India, Pakistan, Kenya and other select countries, who are academically high achievers in their previous studies.

International Accommodation Bursary 2023

Live in comfort at the ECU Student Village. This bursary offers eligible students a 50% reduction in accommodation fees at Edith Cowan Student Village, Mount Lawley. Limited places available, so apply now!

Edith Cowan College Merit Pathway Scholarship 2023

This scholarship is open to students who package their ECC Diploma with an eligible ECU Bachelor. The scholarship offers students who achieve a WAM of 75 or above in their ECC diploma a 20% discount for the duration of their undergraduate degree at ECU.

Students can visit ECU's scholarship webpage to learn more about other scholarship offerings, bursaries, and eligibility.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

International students can choose to live on any of ECU’s three campuses at one of the accommodation options, managed by Campus Living Villages. A variety of living arrangements are available, including single and multi-room units with communal self-catering areas. Villages are positioned nearby campus buildings, meaning all facilities are easily reachable.

Rent costs begin at around AUD $200, and there are a number of 50% accommodation scholarships on offer for those who study at Mount Lawley Campus. There are also off-campus accommodation options available, which are organised by ECU Village.

Students can take advantage of the many facilities on campus, from food and drinks outlets which suit all dietary preferences and requirements, to the Student Health Services where practitioners, nurses and other professionals provide health assistance. There is a free and supportive Multifaith Chaplaincy, Student Guild which supplies academic, social and financial help and activities, hair and beauty salon, library and optometrist. On-campus facilities also include the use of academic equipment including multimedia technology and up-to-date computer software.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

International students can choose to live on any of ECU’s three campuses at one of the accommodation options, managed by Campus Living Villages. A variety of living arrangements are available, including single and multi-room units with communal self-catering areas. Villages are positioned nearby campus buildings, meaning all facilities are easily reachable.

Rent costs begin at around AUD $200, and there are a number of 50% accommodation scholarships on offer for those who study at Mount Lawley Campus. There are also off-campus accommodation options available, which are organised by ECU Village.

Students can take advantage of the many facilities on campus, from food and drinks outlets which suit all dietary preferences and requirements, to the Student Health Services where practitioners, nurses and other professionals provide health assistance. There is a free and supportive Multifaith Chaplaincy, Student Guild which supplies academic, social and financial help and activities, hair and beauty salon, library and optometrist. On-campus facilities also include the use of academic equipment including multimedia technology and up-to-date computer software.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

International students can choose to live on any of ECU's three campuses at one of the accommodation options, managed by Campus Living Villages. A variety of living arrangements are available, including single and multi-room units with communal self-catering areas. Villages are positioned nearby campus buildings, meaning all facilities are easily reachable.

Rent costs begin at around AUD $200, and there are a number of 50% accommodation scholarships on offer for those who study at Mount Lawley Campus. There are also off-campus accommodation options available, which are organised by ECU Village.

Students can take advantage of the many facilities on campus, from food and drinks outlets which suit all dietary preferences and requirements, to the Student Health Services where practitioners, nurses and other professionals provide health assistance. There is a free and supportive Multifaith Chaplaincy, Student Guild which supplies academic, social and financial help and activities, hair and beauty salon, library and optometrist. On-campus facilities also include the use of academic equipment including multimedia technology and up-to-date computer software.

Show more +Show less -
video Bg

Facilities

ECU is committed to ensuring that its students can develop their technical skills, hone their talents and have mastery of their craft, all while accessing facilities that cater to their specific needs. This is one of the many reasons students come to study at ECU. View more of the 101 reasons to choose ECU.

Security Operations Centre (SOC)

Computing and technology students get first-hand experience in detecting, monitoring, and responding to cyber security threats from the largest security operations centre in the southern hemisphere.

Securities and Markets Analytics and Research Teaching (SMART) Lab

This allows business students to have access in real-time to global financial market data and dual- screen terminals with Bloomberg and Thomson Reuters software, which are widely used by industry practitioners.

Giant Super Labs

ECU's new AUD 48-million-dollar science building houses high-tech laboratories in a 2,500 square metre space over two floors. The building design displays a periodic table, the largest in the world.

Moot Court

Students can participate in mock trials, witness examination and cross-examination simulations in ECU's hybrid teaching space to develop professional skills in the legal world.

Spiegeltent

ECU is the first university in the world to have a Spiegeltent or mirror tent known as The Edith. This performance venue hosts many WAAPA events and is used during Fringe World Festival, an annual highlight in Perth that ECU and WAAPA sponsor.

Art Gallery 25 and Spectrum Project Space

These galleries at the Mount Lawley campus allow art students to exhibit their artistic work, creative visions, and remarkable talents.

TV Studio and Broadcasting Suite

The Mount Lawley campus offers a dedicated TV studio and broadcasting suite where students can collaborate. It is specialised in scriptwriting, stage management and audio production.

Students can view and explore more ECU facilities on the official website.

Show more +Show less -
video Bg

Facilities

ECU is committed to ensuring that its students can develop their technical skills, hone their talents and have mastery of their craft, all while accessing facilities that cater to their specific needs. This is one of the many reasons students come to study at ECU. View more of the 101 reasons to choose ECU.

Security Operations Centre (SOC)

Computing and technology students get first-hand experience in detecting, monitoring, and responding to cyber security threats from the largest security operations centre in the southern hemisphere.

Securities and Markets Analytics and Research Teaching (SMART) Lab

This allows business students to have access in real-time to global financial market data and dual- screen terminals with Bloomberg and Thomson Reuters software, which are widely used by industry practitioners.

Giant Super Labs

ECU's new AUD 48-million-dollar science building houses high-tech laboratories in a 2,500 square metre space over two floors. The building design displays a periodic table, the largest in the world.

Moot Court

Students can participate in mock trials, witness examination and cross-examination simulations in ECU's hybrid teaching space to develop professional skills in the legal world.

Spiegeltent

ECU is the first university in the world to have a Spiegeltent or mirror tent known as The Edith. This performance venue hosts many WAAPA events and is used during Fringe World Festival, an annual highlight in Perth that ECU and WAAPA sponsor.

Art Gallery 25 and Spectrum Project Space

These galleries at the Mount Lawley campus allow art students to exhibit their artistic work, creative visions, and remarkable talents.

TV Studio and Broadcasting Suite

The Mount Lawley campus offers a dedicated TV studio and broadcasting suite where students can collaborate. It is specialised in scriptwriting, stage management and audio production.

Students can view and explore more ECU facilities on the official website.

Show more +Show less -
video Bg

Facilities

ECU is committed to ensuring that its students can develop their technical skills, hone their talents and have mastery of their craft, all while accessing facilities that cater to their specific needs. This is one of the many reasons students come to study at ECU. View more of the 101 reasons to choose ECU.

Security Operations Centre (SOC)

Computing and technology students get first-hand experience in detecting, monitoring, and responding to cyber security threats from the largest security operations centre in the southern hemisphere.

Securities and Markets Analytics and Research Teaching (SMART) Lab

This allows business students to have access in real-time to global financial market data and dual- screen terminals with Bloomberg and Thomson Reuters software, which are widely used by industry practitioners.

Giant Super Labs

ECU's new AUD 48-million-dollar science building houses high-tech laboratories in a 2,500 square metre space over two floors. The building design displays a periodic table, the largest in the world.

Moot Court

Students can participate in mock trials, witness examination and cross-examination simulations in ECU's hybrid teaching space to develop professional skills in the legal world.

Spiegeltent

ECU is the first university in the world to have a Spiegeltent or mirror tent known as The Edith. This performance venue hosts many WAAPA events and is used during Fringe World Festival, an annual highlight in Perth that ECU and WAAPA sponsor.

Art Gallery 25 and Spectrum Project Space

These galleries at the Mount Lawley campus allow art students to exhibit their artistic work, creative visions, and remarkable talents.

TV Studio and Broadcasting Suite

The Mount Lawley campus offers a dedicated TV studio and broadcasting suite where students can collaborate. It is specialised in scriptwriting, stage management and audio production.

Students can view and explore more ECU facilities on the official website.

Show more +Show less -
6000
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Australia

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
351st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

At ECU
Master of Management
ECU
At ECU
Discover 101 Reasons to Choose ECU
Take flight over ECU
Discover 101 Reasons to Choose ECU
Why study Engineering at ECU
ECU Information Technology graduate
What was your first year at ECU like
Civil Engineering PhD
ECU
Motorsports with ECU
101 Reasons to Choose ECU
Exercise & Sports Science
School of Medical and Health Sciences
Engineering BA
Studying online with Edith Cowan University
Nutrition and Human Biology
WAAPA
Electrical Engineering
ECU
Engineering Journey
International Student Scholarships
Professional Accounting MA
School of Business and Law
Public Health MA
Join us at ECU
Take flight over ECU
Why I
Old video - Why study Engineering at ECU
Why choose Arts and Humanities at ECU
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$2462

 • $1030
  លំនៅដ្ឋាន
 • $898
  ម្ហូបអាហារ
 • $138
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $396
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក
ទទួលបានការអប់រំស្តង់ដារអូស្ត្រាលី ដោយធ្វើការសិក្សាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម

តើអ្នកមានបំណងចង់ទទួលបានការអប់រំស្តង់ដារអូស្ត្រាលី ដោយមិនធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមែនទេ? សិស្សនិស្សិត ឳពុកម្តាយ អាចជួបផ្ទាល់តំណាងសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម នៅសាលា ACE សាខាទួលទំពូង ដើម្បីសិក្សាបន្ថែមពីលក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យចូលសិក្សា ជម្រើសមុខវិជ្ជាសិក្សា ការសុំទិដ្ឋាការ និងលក្ខខណ្ឌទទួលបានអាហារូបករណ៍​នៅថ្ងៃទី 20 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 ចាប៉ពីម៉ោង 4:30-6:00 ល្ងាច

AU Phnom Penh, Cambodia 20th កុម្ភៈ 2023 04:30 PM - 06:00 PM
បង្ហាញពីការសិក្សា & ព័ត៌មានអាហារូករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ក្នុងប្រទេសវៀតណាម

ជួបជាមួយតំណាងសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ពីប្រទេសអូស្ត្រាលី ដែលនឹងមកធ្វើបទបង្ហាញពីការសិក្សាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម នៅសាលា ACE សាខាសៀមរាប។ សិស្សនិស្សិត ឳពុកម្តាយ នឹងមានឱកាសពិភាក្សាបន្ថែមពីលក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យចូលសិក្សា ជម្រើសមុខវិជ្ជាសិក្សា ការដាក់ទិដ្ឋាការ ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅថ្ងៃទី 23 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 ចាប់ពីម៉ោង 4:30 ដល់ 6:00 ល្ងាច

AU Siem Reap, Cambodia 23rd កុម្ភៈ 2023 04:30 PM - 06:00 PM

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?