ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Embry-Riddle Aeronautical University

United States
video Bg

Embry-Riddle Aeronautical University

United States
video Bg

Overview

Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU) is a premier institution with an award-winning reputation as a leading provider of higher education and cutting-edge technical training.

The Embry-Riddle School of Aviation was founded in 1926 as a school for pilots and flight mechanics. It is one of the earliest aviation schools in the world, established only 23 years after the first successful airplane was built and flown. With almost 100 years of aviation heritage, the university has been at the forefront of ground-breaking aeronautical milestones since the early days of flight. Today, it offers a comprehensive portfolio of academic programs in aviation engineering aerospace cybersecurity global business and beyond.

ERAU's two residential campuses in the United States feature a gorgeous mountain community in Arizona and a spectacular beach setting in Florida, while the Worldwide Campus is comprised of over 130 affiliate locations around the world and an expansive digital campus for distance learning students.

Prospective students join a global community taught by industry-tested faculty that bring a current perspective to all the courses they teach, drawing vital connections between classroom learning and real-world applications. Students are also connected to an alumni network of over 140,000 professionals distributed across a wide range of fields.

The university offers over 100 different degree programs at undergraduate, graduate and doctoral levels, as well as research positions and certification programs for continued professional development.

The aerospace engineering program at the Arizona Campus is ranked number one in the United States, according to U.S. News & World Report. The Florida Campus is also recognized as one of the nation's top five most innovative schools. The university's Worldwide Campus has also earned top distinctions, ranking number one in the nation in the category of Best Online Bachelor's Degree Programs.

Show more +Show less -
video Bg

Overview

Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU) is a premier institution with an award-winning reputation as a leading provider of higher education and cutting-edge technical training.

The Embry-Riddle School of Aviation was founded in 1926 as a school for pilots and flight mechanics. It is one of the earliest aviation schools in the world, established only 23 years after the first successful airplane was built and flown. With almost 100 years of aviation heritage, the university has been at the forefront of ground-breaking aeronautical milestones since the early days of flight. Today, it offers a comprehensive portfolio of academic programs in aviation, engineering, aerospace, cybersecurity, global business and beyond.

ERAU's two residential campuses in the United States feature a gorgeous mountain community in Arizona and a spectacular beach setting in Florida, while the Worldwide Campus is comprised of over 130 affiliate locations around the world and an expansive digital campus for distance learning students.

Prospective students join a global community taught by industry-tested faculty that bring a current perspective to all the courses they teach, drawing vital connections between classroom learning and real-world applications. Students are also connected to an alumni network of over 140,000 professionals distributed across a wide range of fields.

The university offers over 100 different degree programs at undergraduate, graduate and doctoral levels, as well as research positions and certification programs for continued professional development.

The aerospace engineering program at the Arizona Campus is ranked number one in the United States according to U.S. News & World Report. The Florida Campus is also recognized as one of the nation's top five most innovative schools. The university's Worldwide Campus has earned top distinctions ranking number one in the nation in the category of Best Online Bachelor's Degree Programs.

Show more +Show less -
What's new

What's new

ERAU students benefit from career-driven programs and work at the forefront of the subjects they study, often gaining experience with projects that advance academic understanding within their field and driving innovation with immediate real-world applications.

Master's degree student Noemí Miguelez Gómez has been working to advance space communication systems as part of her research in the electrical and computer engineering program and in partnership with ERAU's industry associates.

Her work involves using 3D printed technology to build foldable antenna which deploy once a satellite is in orbit, and that offer a much greater surface area to reflect radio signals from Earth, improving the effective transmission of the device. Miguelez Gómez's future work will address communication technologies aboard the International Space Station (ISS).

Electrical Engineering student Sofia Mvokany grew up in Cameroon and, after setting her sights on a career in engineering, started classes at ERAU in 2018. She was awarded a research grant in 2019 by Project Connect, through the Institute of Electrical and Electronics Engineers and the National Science Foundation.

Mvokany now works in the field of laser micromachining in the newly opened Embry-Riddle Wireless Devices and Electromagnetics (WiDE) Laboratory. The facility features a design room with cutting-edge software, advanced fabrication equipment and testing facilities, including an echo-free anechoic chamber, which absorbs sound and electromagnetic waves.

Show more +Show less -
What's new

What's new

ERAU students benefit from career-driven programs and work at the forefront of the subjects they study, often gaining experience with projects that advance academic understanding within their field and driving innovation with immediate real-world applications.

Master's degree student Noemí Miguelez Gómez has been working to advance space communication systems as part of her research in the electrical and computer engineering program and in partnership with ERAU's industry associates.

Her work involves using 3D printed technology to build foldable antennae which deploy once a satellite is in orbit and offer a much greater surface area to reflect radio signals from Earth, improving the effective transmission of the device. Gómez's future work will address communication technologies aboard the International Space Station (ISS).

Electrical Engineering student Sofia Mvokany grew up in Cameroon and, after setting her sights on a career in engineering, started classes at ERAU in 2018. She was awarded a research grant in 2019 by Project Connect through the Institute of Electrical and Electronics Engineers and the National Science Foundation.

Mvokany now works in the field of laser micromachining in the newly opened Embry-Riddle Wireless Devices and Electromagnetics (WiDE) Laboratory. The facility features a design room with cutting-edge software, advanced fabrication equipment and testing facilities including an echo-free anechoic chamber, which absorbs sound and electromagnetic waves.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

With 95 years of aviation heritage and delivering high-quality training to its students, ERAU has built a reputation of excellence founded on the quality and experience of the teaching staff. Faculty members are highly qualified and have often worked and taught internationally. They are able to communicate their expertise effectively to students from all cultures and backgrounds.

The university offers a variety of course delivery methods. Students at ERAU's Florida and Arizona campuses learn through a combination of traditional face-to-face classes and hands-on experience with faculty in classroom and laboratory environments. There are also hybrid programs available, allowing students to take courses featuring an online component that offers greater flexibility and the ability to manage study time in a more personalized manner.

The university has an international community of over 20,000 students completing their studies remotely via ERAU's digital learning platform. This distance learning model allows students from all over the world access to top-ranked programs and the option to customize their educational journey around existing professional or personal commitments.

Advancements in technology have paved the way for ground-breaking new systems of communication, and the university's global network of teaching locations and course delivery methods reflects its culture of innovation and commitment to the industries it serves.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

With 96 years of aviation heritage and delivering high-quality training to its students, ERAU has built a reputation of excellence founded on the quality and experience of the teaching staff. Faculty members are highly qualified and have often worked and taught internationally. They are able to communicate their expertise effectively to students from all cultures and backgrounds.

The university offers a variety of course delivery methods. Students at ERAU's Florida and Arizona campuses learn through a combination of traditional face-to-face classes and hands-on experience with faculty in classroom and laboratory environments. There are also hybrid programs available, allowing students to take courses featuring an online component that offers greater flexibility and the ability to manage study time in a more personalized manner.

The university has an international community of over 20,000 students completing their studies remotely via ERAU's digital learning platform. This distance learning model allows students from all over the world access to top-ranked programs and the option to customize their educational journey around existing professional or personal commitments.

Advancements in technology have paved the way for ground-breaking new systems of communication, and the university's global network of teaching locations and course delivery methods reflects its culture of innovation and commitment to the industries it serves.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

ERAU offers a comprehensive collection of academic programs, from undergraduate to post-doctoral research positions, distributed across its residential campuses and over 130 affiliate locations worldwide.

As a spectacular beach setting with 230 days of sunshine per year, the Florida campus is a prime location for aviation and aerospace students. Situated next to the Daytona Beach International Airport, the campus is a leading hub for aviation manufacturing and hosts a state-of-the-art innovation research park offering strong connections with domestic and global technical flight industries. Located near the world's gateway to space, the Florida campus is a top choice for anyone interested in space travel.

The university's mile-high Arizona campus is nestled in the gorgeous mountain community of Prescott, Northern Arizona. The campus is home to the nation's first College of Security and Intelligence, featuring competitive technical programs and courses in global security and intelligence studies. With over 270 days of sunshine per year, the campus climate reflects seasonable weather excellent for flying.

Additionally, ERAU has campus hubs in Singapore and Brazil, both of which are dedicated to advancing aviation education in Asia and South America.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

ERAU offers a comprehensive collection of academic programs, from undergraduate to post-doctoral research positions distributed across its residential campuses and over 130 affiliate locations worldwide.

A spectacular beach setting with 230+ days of sunshine per year, the Florida campus is a prime location for aviation and aerospace students. Situated next to the Daytona Beach International Airport, the campus is a leading hub for aviation manufacturing and hosts a state-of-the-art innovation research park offering strong connections with domestic and global technical flight industries. Located near the world's gateway to space, the Florida campus is a top choice for anyone interested in space travel.

The university's mile-high Arizona campus is nestled in the gorgeous mountain community of Prescott, Arizona. The campus is home to the nation's first College of Security and Intelligence featuring competitive technical programs and courses in global security and intelligence studies. With over 270+ days of sunshine per year, the campus climate reflects seasonable weather excellent for flying.

Additionally, ERAU has campus hubs in Singapore and Brazil, both of which are dedicated to advancing aviation education in Asia and South America.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

ERAU understands the importance of higher education and strives to ensure that the admission process remains as accessible as possible to any student considering the university. The admissions department considers each individual student and can provide any necessary guidance throughout the application process.

Prospective students must complete the university's online application. This includes submission of high school or college transcripts. The 2020 acceptance rate for ERAU undergraduate admissions was 63 percent, with successful students submitting an average SAT score of between 1080 and 1310 or an average ACT score of between 22 and 28. The average GPA of accepted students was around 3.7, making ERAU a moderately competitive university. Entry requirements vary, and prospective students are encouraged to familiarize themselves with the details of their desired program before applying.

International applicants who have not be graduated from an English educational system within the last two years, or for whom English is not a first language, must submit official TOEFL, IELTS, Duolingo, or Cambridge scores. The preferred TOEFL score for admissions is 79 (Internet Based Test [IBT]). The preferred IELTS score for admission is 6.0. The preferred Duolingo score is 105. The preferred Cambridge score is 170.

There is a non-refundable application fee of USD 50 for all students, and certain programs may require additional documentation.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

ERAU understands the importance of higher education and strives to ensure that the admissions process remains as accessible as possible to any student considering the university. The admissions department considers each prospective student and can provide any necessary guidance throughout the application process.

Prospective students must complete the university's online application, which includes the submission of high school or college transcripts. The 2020 acceptance rate for ERAU undergraduate admissions was 63 percent with successful students submitting an average SAT score of between 1080 and 1310 or an average ACT score of between 22 and 28. The average GPA of accepted students was around 3.8 making ERAU a moderately competitive university. Entry requirements vary, and prospective students are encouraged to familiarize themselves with the details of their desired program before applying, and are highly encourages to stay in contact with the admissions department during the application process.

International applicants who have not graduated from an English educational system within the last two years, or for whom English is not a first language, must submit official TOEFL, IELTS, Duolingo or Cambridge scores. The preferred TOEFL score for admissions is 79 (Internet Based Test [IBT]). The preferred IELTS score for admission is 6.0. The preferred Duolingo score is 105. The preferred Cambridge score is 170.

There is a non-refundable application fee of USD 50 for all students, and certain programs may require additional documentation.

Show more +Show less -
Fees & funding

Fees & funding

ERAU understands that higher education is an investment, both in terms of time and cost. The university works hard to keep tuition fees competitive and takes into account the different financial circumstances that are faced by students. Rates for the 2021-2022 academic year are available to view on the university website. Tuition and fees for domestic and international students are the same for the majority of programs offered.

The university recognizes that the cost of completing a course of study while moving to a new state or living in a new country can be a significant factor in choosing a school for international students. ERAU aims to assist by providing a set of helpful guidelines to assist future students in estimating the cost of their studies and creating a budget that suits their needs.

Show more +Show less -
Fees & funding

Fees & funding

ERAU understands that higher education is an investment, both in time and cost. The university works hard to keep tuition fees competitive and takes into account the different financial circumstances students face. Rates for the 2022-2023 academic year are available to view on the university website. Tuition and fees for domestic and international students are the same for the majority of programs offered.

The university recognizes that the cost of completing a course of study while moving to a new state or living in a new country can be a significant factor in choosing a school for international students. ERAU aims to assist by providing a set of helpful guidelines to assist future students in estimating the cost of their studies and creating a budget that suits their needs. For further information, please contact the international admissions office for assistance.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

ERAU is a world leader in the advancement of aviation and aerospace education. As an institution defined by innovation, the university utilizes research-driven approaches, cutting-edge technology and collaboration with public and private organizations to advance the industries it serves.

The university invests heavily in research labs and facilities at both the Florida Campus and the Arizona Campus. These labs and facilities are crucial to advancing industry research and are continuously being updated and upgraded as new technologies and methods become known. Facilities for which the university is particularly known include:

Robertson Aircraft Accident Investigation Laboratory

The S. Harry Robertson Aircraft Accident Investigation Laboratory (Crash Lab) at the Arizona Campus is the most comprehensive facility of its kind and the only fully scenario-based accident investigation training facility available in North America. Each of the sites involve the recreation of a real aircraft accident and provides a training platform which is as close to reality as possible.

Eagle Flight Research Center (EFRC)

The EFRC is the primary hub for aviation research at the Florida Campus. It provides world-class facilities for analytical and technical research and a team of coordinators who connect the work with the wider research community. The university's long-term research agendas are formulated at the EFRC, and it also acts as a repository of information and subject matter.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

ERAU is a world leader in the advancement of aviation and aerospace education. As an institution defined by innovation, the university utilizes research-driven approaches, cutting-edge technology and collaboration with public and private organizations to advance the industries it serves.

The university invests heavily in research labs and facilities at both the Florida and Arizona. These labs and facilities are crucial to advancing industry research and are continuously being updated and upgraded as new technologies and methods become known. Facilities for which the university is particularly known include:

Robertson Aircraft Accident Investigation Laboratory

The S. Harry Robertson Aircraft Accident Investigation Laboratory (Crash Lab) at the Arizona Campus is the most comprehensive facility of its kind and the only fully scenario-based accident investigation training facility available in North America. Each of the sites involve the recreation of a real aircraft accident and provides a training platform which is as close to reality as possible.

Eagle Flight Research Center (EFRC)

The EFRC is the primary hub for aviation research at the Florida Campus. It provides world-class facilities for analytical and technical research and a team of coordinators who connect the work with the wider research community. The university's long-term research agendas are formulated at the EFRC, and it also acts as a repository of information and subject matter.

Show more +Show less -
1515
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United States

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
Join ERAU
At Embry-Riddle Aeronautical University
At Embry-Riddle Aeronautical University
At Embry-Riddle Aeronautical University
At Embry-Riddle Aeronautical University
At Embry-Riddle Aeronautical University
Aviation meets innovation
At Embry-Riddle Aeronautical University
At Embry-Riddle Aeronautical University
At Embry-Riddle Aeronautical University
At Embry-Riddle Aeronautical University
At Embry-Riddle Aeronautical University
At Embry-Riddle Aeronautical University
At Embry-Riddle Aeronautical University
At Embry-Riddle Aeronautical University
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$1767

 • $816
  លំនៅដ្ឋាន
 • $677
  ម្ហូបអាហារ
 • $98
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $176
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?