ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Federation University Australia

Australia
video Bg

Federation University Australia

Australia
Overview

Overview

Federation University Australia is Victoria's premier regional university, with a heritage of providing high-quality education for over 150 years.

The university offers over 150 courses across a range of subjects, with a particular focus on industry-oriented learning. Courses are offered at both undergraduate and postgraduate levels, with additional pathway programs to help students meet English entry requirements, and options for continued professional development.

Federation University is ranked within the top two per cent of universities globally for education (Times Higher Education World University Rankings 2021), and first in Australia for teaching quality (Good Universities Guide 2021). Students benefit from the smallest average class sizes in the region, and teaching staff are highly qualified. Many have taught overseas and can effectively communicate their expertise to students of all backgrounds.

Living and studying in Australia is a rich and diverse experience. It is a vast multicultural country, and students are ideally placed to explore the sandy beaches of Australia's southern coastline. Federation University has three campuses for international students in the regional areas of Ballarat and Gippsland, as well as a city campus in Melbourne, regularly voted one of the most liveable cities in the world. An additional city campus in vibrant Brisbane, Queensland and international partner providers in China, Hong Kong and Malaysia extends the reach of Federation University's global community. The university supports around 18,000 full-time students, with a lively community of around 2,170 international students.

Federation University is ranked first in Victoria for graduate employment and starting salary, and many students find internship opportunities while studying. The university works closely with industry professionals to ensure that graduates enter the workforce with all the skills and experience necessary to thrive in their chosen careers.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Federation University Australia is Victoria's premier regional university, deeply connected with its communities and with a strong heritage of providing high-quality education for over 150 years.

There are more than 150 programmes available spanning many areas, with a particular emphasis on industry-driven learning. The university offers courses at undergraduate and postgraduate levels, along with specialised pathway programmes for meeting English language proficiency requirements and continued professional development short courses.

Federation University is ranked within the top 250 Young Universities in the world (Times Higher Education Young University Rankings 2022) and first for employment outcomes for six years running (Good Universities Guide 2022 & 2021, ESS 2018, QILT 2016, 2017 & 2018). The university has the smallest class sizes in the region, resulting in more contact time with the university's expert teaching staff who are superb communicators with a wealth of overseas experience.

Australia is a country which offers a huge diversity of experiences. Students are well located to discover hundreds of miles of sandy beaches and unspoilt scenery of Australia's southern coastline. The university has a city campus in Melbourne as well as two regional campuses in Ballarat and Gippsland, each welcoming international students from across the world. Additionally, there is a second city campus in Brisbane and partner providers in Hong Kong, Malaysia, China and Sri Lanka. Overall, the university supports 14,000 full-time students, including around 6,500 international learners.

Federation University ranks highly for employment outcomes, fostering close connections with leading industry professionals, and maintaining an active alumni community which can provide opportunities for those approaching graduation. Federation graduates enter the workforce with a raft of knowledge, skills and experience, as well as the preparation and confidence needed to excel in their new careers.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Bachelor of Cognitive Enterprise – the first degree of its kind in Australia

Federation University Australia has partnered with global technology company IBM to launch Australia's first degree in Cognitive Enterprise.

The degree focuses on how disruptive technologies can be used to innovate across all business areas – from marketing, IT, management, banking and finance, to social and environmental sciences.

Preparing students for jobs of the future

The new Bachelor of Cognitive Enterprise degree has been created in response to industry needs. Co-designed with IBM, the degree provides you with the foundational knowledge and skills to deal with technological and strategic demands of contemporary and future business settings.

You will develop strong business skills such as strategic, entrepreneurial and innovation skills required to lead businesses in a digital-focussed environment. You will also develop an understanding of how the latest technologies are changing the business world.

Industry experience with IBM

Gain real-world experience during your degree through work-integrated learning opportunities via an industry project or industry experience. You'll also earn IBM Digital Badges (certifications) in blockchain technology and artificial intelligence. These Digital Badges will boost student employability with potential employers and are only available through IBM partner organisations like Federation University.

Further information

With personalized support, high quality teaching and outstanding graduate outcomes, apply now to commence the Bachelor of Cognitive Enterprise degree in 2022.

Find out more about the degree here.

New international students are guaranteed a tuition fee scholarship. Accommodation scholarships are also available to welcome you to our community when Australia's borders open.

Show more +Show less -
What's new

What's new

New pathways in a regional setting

Federation University Australia is known for its supportive and inclusive environment. That's why it now offers a new range of pathways to study a higher education diploma and bachelor degree, helping students achieve their dream careers.

If a student doesn't meet the academic and/or English language requirements, a pathway is the perfect way to ensure they can gain entry into their first- or second-year undergraduate studies at Federation University.

Higher education diplomas

Higher education diplomas at Federation allow students to select their specialism from the first day of their studies, allowing them to better prepare for their bachelor's degree. The university offers majors across business, engineering and information technology.

Students who complete their higher education diploma will enjoy guaranteed entry into the first or second year of an undergraduate programme. Students on a diploma course will study the same topics as first year undergraduate students, so can be assured that their education is equal to that of a bachelor's. Students will obtain a standalone higher education qualification at the end of their diploma programme.

Benefits to studying a Federation University pathway

Study at the flagship Mt Helen Campus in the regional city of Ballarat and be immersed in the University's higher education culture. You'll benefit from personalised learning opportunities, additional English language support, small class sizes and be taught by academics from all around the world. Take a virtual tour to explore the campus.

Pathways scholarships

New international students are guaranteed a minimum 20% tuition fee scholarship. Accommodation scholarships are also available to welcome you to our community. Find out more about Federation scholarships.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Federation University has excellent teaching quality and is the best in Australia, according to the Good Universities Guide 2021 ratings.

The university's degrees are reviewed regularly to ensure that they have international relevance and are industry relevant. Students will benefit from innovative programs that cater to the workforce at both national and international levels. The university focuses on work-integrated learning across its schools.

Federation University enjoys close links with major companies which plays a crucial role in the development of its programs of study that focus on producing highly employable graduates.

The university has a personalised approach to teaching and also offers its students a supportive environment that makes for easy communication with staff and students. Its small class sizes ensure students receive one-to-one assistance from their lecturer.

Show more +Show less -
Accomodation

Accomodation

FedLiving, Federation University's accommodation service, offers a wide range of accommodation options across campuses at Ballarat, Berwick and Gippsland, with suitable options for students at different levels of study. University research indicates that students who live in residences are more likely to succeed in their studies.

Choosing to live on campus at one of Federation University's residences is a decision students will not regret. Travel time is reduced, there is a diverse group of people to meet and make friends with, and a range of great activities and support awaits to help students settle in. Newly enrolled international students are also eligible to apply for a scholarship which can go some way in covering their rental costs.

Residents can access various facilities and spaces in the residences, enjoying ideal locations to study in and access to residential events that help in relaxing and socializing. Other benefits of residential living include:

 • instant networks and lifelong friendships
 • amazing opportunities and planned activities and experiences
 • 24/7 support that helps students enjoy a balanced life
 • proximity to campus, for peace of mind.

Show more +Show less -
Study options

Study options

Federation University's close links with major industries plays an important role in the design and academic rigour of courses. It's one of the reasons why our graduates have been rated the best in Victoria for graduate employment and starting salary according to the Good Universities Guide 2021.

Schools

Federation University Australia offers a range of study options across its schools.

 • School of Arts
 • School of Education
 • School of Engineering, IT and Physical Sciences
 • School of Health
 • School of Science, Psychology and Sport
 • Federation Business School

Subjects

Programs of study at the university cover various subject areas such as:

 • Business
 • Information technology
 • Engineering
 • Health and life sciences
 • Humanities and social sciences
 • Nursing and healthcare
 • Psychology
 • Science
 • Education
 • Creative arts
 • Sports

English as a second language

English language support is also offered to international students who need to improve their language skills to gain entry to their chosen program of study.

The English and Academic Preparation (EAP) program is an accredited pathway for international students from a non-English background. This is for students who fail to meet the university's English entry requirements.

The English Language Support Service is a program the university advises all international students to take to understand the content of their course and the Australian academic culture.

Show more +Show less -
Study options

Study options

Federation University offers a variety of courses across six schools, at all levels of study from certificate and diploma through to undergraduate, postgraduate and even PhD.

The School of Arts, operating from the Mt Helen, SMB and Gippsland campuses offers qualifications in the liberal arts, comprising the humanities and social sciences, community services, rural welfare, and the visual and performing arts.

The School of Education at the Mt Helen, Gippsland, Berwick and Horsham campuses, offers courses in collaboration with community education providers and schools across the state of Victoria.

The School of Science, Psychology and Sport has dedicated staff who deliver innovative teaching programs that help graduates acquire the skills and knowledge to build a career, using state-of-the-art facilities.

The School of Health collaborates with the health sector to ensure industry-relevant programs that meet the students' needs. Many programs include clinical placements and learning opportunities that will benefit students in real situations.

The School of Engineering, Information Technology and Physical Sciences offers programs that are internationally recognised for producing industry-ready graduates equipped with up-to-date skills.

The Federation Business School teaches its students vital skills such as critical thinking, leadership and adaptability. The school delivers business programs that meets the requirement of industry, in partnership with organisations such as IBM®, which plays a big part in setting graduates up for success.

Federation University also has a TAFE, which trains students in skills critical to industry, a Global Professional School, which supports transnational partnerships and enables pathway programs for, and a Graduate Research School, which allows students to explore a topic in depth, contribute new knowledge and become an expert in their field, with a PhD.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

Federation University places a strong emphasis on real world experiences to ensure students graduate ready for the workplace.

Career development

The university's career and employment advisors help students find the right career opportunities through activities such as career advice, career planning, finding full-time or part-time work, and much more.

Industry partnerships

Owing to its strong relationships with industry partners and organisations, Federation University provides its students with the kind of work-integrated learning opportunities they wouldn't get anywhere else. Not only does this help develop their careers, it also creates opportunities for research collaborations in Australia and overseas.

Industry relevant

All of the university's courses are assessed regularly to ensure industry relevance, so students can graduate being able to incorporate what they learn into real-life work situations.

Work placement opportunities

Federation enjoys close connections with various industry partners, offering excellent employment outcomes to its graduates. Most of the programs on offer at the university provide practical experience through Work Integrated Learning (WIL) or industry placements.

Industry experts

Federation University's Technology Parks, based at the Mt Helen and SMB campuses are home to major organisations including IBM®, Concentrix and the Fiona Elsey Cancer Research Institute. The new Morwell Innovation Centre is near the Gippsland Campus, furthering the reach of the university's collaboration with business and the community.

In Brisbane, industry connections are established with an extensive network of partnerships with the city's leading businesses. Additionally, students are connected to partners through industry-integrated learning programs, specific to their degree. Leading local industry partners include River CityLabs, Arc, STEMPunks, CoderDojo and Concentrix.

Student and Industry speak

What industry connections say

''The benefit of having Federation University students work at RCL is that they have such a big drive and learning for innovation, entrepreneurship as well as kind of adapting real world project examples that benefit start-ups and students.'' -Robbie Lacobuta/ Head of Programs and Partnerships at River City Labs

What students say

Dinh Trong Nguyen​

Bachelor of Information Technology (Professional Practice) ​

Vietnam

''Ballarat's one of the most beautiful cities in Australia, with lots of famous tourist attractions to visit. It gave me a great education and living standard, and the cost of living is cheaper than in other larger Australian cities. ​

I love living in regional Australia because it's really relaxing, and I really feel part of the community. The teachers at Federation were warm and supportive and I made friends with people from all over the world.​

My degree included extensive placements at IBM, and I now work there full-time as a Business Analyst and Application Developer. Working for a company like IBM has been my dream since I was a child, and Federation University gave me the opportunity to make that dream come true.''

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

Federation University supports students seeking part-time and full-time employment through the Employability Coaching Program. The Careers and Employability team helps students prepare for employment opportunities at the regional, national and global levels.

Along with helping students find employment in the current competitive job market, the Employability Coaching Program also helps deserving students find internships or graduate positions. The Careers and Employability team strives to prepare students for employment through resources, activities and a personal Employability Coach.

The Careers and Employability team gives students free access to:

 • one-on-one employment coaching
 • career planning resources
 • current job vacancies
 • expert advice on identifying strengths and building employability skills

Federation University graduates can also access various career activities, services and resources for up to two years after they finish their degree.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

When it comes to facilities, Federation University provides state of the art facilities and everything students need to get ahead. Students will have access to an array of essential and contemporary teaching and learning technologies.

Federation is equipped with clinical nursing units, innovative science labs and professional training spaces to provide students with the best possible study experience. To enable this, Federation has invested in purpose-built facilities such as:

 • AUD 16.5 million sports science precinct with a rehabilitation centre (Ballarat)
 • AUD 43 million engineering and science building (Ballarat)
 • Nursing facilities with hospital-standard equipment
 • Health science laboratories
 • State-of-the-art IT facilities
 • Modern libraries and learning spaces
 • High-quality teaching and research facilities
 • Sport and leisure facilities, such as indoor swimming pool, aquatic centre, gym and tennis courts.

Plus, students can feel at home in Federation's student accommodation located on or close to the university's campuses in Ballarat, Gippsland and Berwick. Students can choose from furnished single bedrooms, self-contained apartments, ensuite rooms, studios and houses. The cost includes internet, bills, 24/7 residential support and residential activities and programs.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Federation University provides a whole host of facilities to students to enrich their living and learning experience.

Whether it's art galleries where exhibitions by students and other artists are held, spiritual centres for prayer, professional medical service facilities with doctors on call, or well-stocked bookstores with discounted prices, Federation University caters to a wide variety of student needs.

Federation University has a single integrated library service across campuses. The collection includes audio-visual materials, books, journals, and other resources for students including workspaces. The libraries also offer access to online databases and electronic full text documents and provide training in internet and research skills.

UniSports, at the Mt Helen Campus, is the hub of recreational and health services for staff, students and the local community. The fully equipped gymnasium and eight lane indoor swimming pool are popular attractions amongst students. Special memberships are provided to students by UniSports and the Student Association. Additional facilities at UniSports include a multipurpose gym, rehabilitation centre, gymnastics hall, dance studio, tennis courts, squash courts and an oval and athletics track.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Some of the scholarships Federation University offers international students include:

Global Innovator Scholarship

The university's Global Innovator Scholarship is available to new international students who are commencing undergraduate study or postgraduate coursework in the year 2022. The scholarship covers 20 per cent of tuition fees (AUD 9,000 to AUD 26,000) for the full duration of study. No separate application is necessary, students will automatically be assessed with their study application.

Global Excellence Scholarship

New international students who are outstanding in their academics can avail Federation University's Global Excellence scholarship. Students will be awarded a 25 per cent tuition fee scholarship (AUD 11,000 to AUD 32,500) for the full duration of their study. No separate application is necessary, students will automatically be assessed with their study application.

Accommodation Support Scholarship

International students can also apply for the accommodation support scholarship that rewards up to AUD 2,000 per semester (total AUD 4,000 per year).

Student speak

An international student, Philip Lin (China) shares his experience:

''With an accommodation scholarship I stayed at Fedliving Berwick for one year. Securing a scholarship really helped me feel less stressed about finances and living arrangements – I really appreciated it. Living on campus also meant I met a lot of friends from different countries, learnt more about their cultures and gave me many good memories. It was a great experience!.''

Students are encouraged to visit the Federation University website for more details on the scholarships available.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Federation University has a range of scholarships on offer for international students. These include the following:

Australia Awards

These highly sought-after international scholarships aim to develop students' leadership potential and effect lasting change by empowering a network of talented individuals from around the world via a high-quality education experience.

Destination Australia Scholarships

Designed to support students who make the choice to live and study in regional communities.

Federation University Australia Global Innovator Scholarship

This is offered to international students applying for undergraduate and postgraduate on-campus degree programs at Federation University. The scholarship is equal to 20 percent of the student's annual tuition fees in the form of a fee discount.

Federation University Australia Global Excellence Scholarship

This can be awarded to high-achieving international students applying for both undergraduate and postgraduate degree on-campus programs with a distinction average. It is the equivalent of 25 percent of the annual tuition fees and is available in the form of a fee discount.

Federation University Australia Global Pathways Scholarship

Available to international students applying for a pathway program such as Foundation or Higher Education Diplomas in 2022 or 2023. The scholarship is equal to 20 percent of the student's annual tuition fees and is offered in the form of a fee discount.

Pathway to Victoria Scholarship

Designed to provide support to international students studying English language, pathway or foundation programs prior to enrolling on an undergraduate or postgraduate course. Up to AUD 2,500 is available per student, funded by the government of Victoria.

International Student Accommodation Support Scholarship

Exclusively for those students who choose to live in university accommodation in any one of Federation University's Victoria campuses.

Show more +Show less -
5474
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Australia

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
601st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

At Federation University Australia
At Federation University Australia
At Federation University Australia
Join us at Federation University Australia
At Federation University Australia
At Federation University Australia
At Federation University Australia
At Federation University Australia
At Federation University Australia
At Federation University Australia
At Federation University Australia
At Federation University Australia
At Federation University Australia
At Federation University
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$2462

 • $1030
  លំនៅដ្ឋាន
 • $898
  ម្ហូបអាហារ
 • $138
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $396
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

តើសិស្សនិស្សិតគិតយ៉ាងណាចំពោះយើង

ព័ត៌មានសង្ខេប
(5.0)
គុណភាពមុខវិជ្ជាសិក្សា
5.0
សុវត្ថិភាពក្នុងបរិវេណសាលា
5.0
ការទ្រទ្រង់សិស្ស និស្សិត
4.5
គុណភាពក្នុងការបង្រៀន
5.0
បរិយាកាសក្នុងបរិវេណសាលា
4.0
ចំណាត់់ថ្នាក់លើពិភពលោក
Federation University Australia Federation University Australia
Rated5/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Federation University Australia - by, 2019-12-13
5.0/ 5 stars
Federation University Australia Federation University Australia
Rated5/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Federation University Australia - by, 2020-01-07
5.0/ 5 stars
ទទួលបានការអប់រំស្តង់ដារអូស្ត្រាលី ដោយធ្វើការសិក្សាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម

តើអ្នកមានបំណងចង់ទទួលបានការអប់រំស្តង់ដារអូស្ត្រាលី ដោយមិនធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមែនទេ? សិស្សនិស្សិត ឳពុកម្តាយ អាចជួបផ្ទាល់តំណាងសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម នៅសាលា ACE សាខាទួលទំពូង ដើម្បីសិក្សាបន្ថែមពីលក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យចូលសិក្សា ជម្រើសមុខវិជ្ជាសិក្សា ការសុំទិដ្ឋាការ និងលក្ខខណ្ឌទទួលបានអាហារូបករណ៍​នៅថ្ងៃទី 20 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 ចាប៉ពីម៉ោង 4:30-6:00 ល្ងាច

AU Phnom Penh, Cambodia 20th កុម្ភៈ 2023 04:30 PM - 06:00 PM
បង្ហាញពីការសិក្សា & ព័ត៌មានអាហារូករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ក្នុងប្រទេសវៀតណាម

ជួបជាមួយតំណាងសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ពីប្រទេសអូស្ត្រាលី ដែលនឹងមកធ្វើបទបង្ហាញពីការសិក្សាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម នៅសាលា ACE សាខាសៀមរាប។ សិស្សនិស្សិត ឳពុកម្តាយ នឹងមានឱកាសពិភាក្សាបន្ថែមពីលក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យចូលសិក្សា ជម្រើសមុខវិជ្ជាសិក្សា ការដាក់ទិដ្ឋាការ ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅថ្ងៃទី 23 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 ចាប់ពីម៉ោង 4:30 ដល់ 6:00 ល្ងាច

AU Siem Reap, Cambodia 23rd កុម្ភៈ 2023 04:30 PM - 06:00 PM

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

Federation University Australia Federation University Australia
Rated5/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Federation University Australia - by, 2019-12-13
5.0/ 5 stars
Federation University Australia Federation University Australia
Rated5/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Federation University Australia - by, 2020-01-07
5.0/ 5 stars

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?