ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
video Bg
video Bg
Overview

Overview

Set in the heart of downtown Toronto, George Brown College could not be more ideally placed. Toronto is Canada's largest city, providing students with the opportunity to gain access to world class employers. As well as excellent employment opportunities, the city has countless bars, restaurants and parks and gardens to visit throughout the year. For students looking for a cultural study experience, there are outstanding museums, theatres and art galleries to enjoy.

With around half of its population born outside the country, Toronto is often referred to as ‘the most multicultural city in the world.' The city boasts 200 ethnic groups with over 140 languages spoken. Toronto also features dozens of international neighbourhoods waiting to be explored, including Chinatown, Greektown, Roncesvalles Village (Little Poland), Little Italy, and Little India.

George Brown College is a diverse and welcoming community. The college first opened in 1967, with just over 2,000 students enrolled. Today there are over 31,000 full-time students at George Brown. Students come from countries all over the world to create a dynamic environment for all to enjoy. The college population is made up of 27 percent international students.

As well as having a diverse community of students and staff, there are over 160 fantastic, full-time programs available to choose from. For those looking to move on from their studies to a successful work career, the career-focused programs at George Brown are sure to provide invaluable insights into the work place. Many of the programs provide students with the opportunity to gain industry experience, better preparing them for the working world following graduation.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Set in the heart of downtown Toronto, George Brown College could not be more ideally placed. Toronto is Canada's largest city, providing students with the opportunity to gain access to world class employers. As well as excellent employment opportunities, the city has countless bars, restaurants and parks and gardens to visit throughout the year. For students looking for a cultural study experience, there are outstanding museums, theatres and art galleries to enjoy.

With around half of its population born outside the country, Toronto is often referred to as ‘the most multicultural city in the world.' The city boasts 200 ethnic groups with over 140 languages spoken. Toronto also features dozens of international neighbourhoods waiting to be explored, including Chinatown, Greektown, Roncesvalles Village (Little Poland), Little Italy, and Little India.

George Brown College is a diverse and welcoming community. The college first opened in 1967, with just over 2,000 students enrolled. Today there are over 31,000 full-time students at George Brown. Students come from countries all over the world to create a dynamic environment for all to enjoy. The college population is made up of 27 percent international students.

As well as having a diverse community of students and staff, there are over 160 fantastic, full-time programs available to choose from. For those looking to move on from their studies to a successful work career, the career-focused programs at George Brown are sure to provide invaluable insights into the workplace. Many of the programs provide students with the opportunity to gain industry experience, better preparing them for the working world following graduation.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Set in the heart of downtown Toronto, George Brown College could not be more ideally placed. Toronto is Canada's largest city, providing students with the opportunity to gain access to world class employers. As well as excellent employment opportunities, the city has countless bars, restaurants and parks and gardens to visit throughout the year. For students looking for a cultural study experience, there are outstanding museums, theatres and art galleries to enjoy.

With around half of its population born outside the country, Toronto is often referred to as ‘the most multicultural city in the world.' The city boasts 200 ethnic groups with over 140 languages spoken. Toronto also features dozens of international neighbourhoods waiting to be explored, including Chinatown, Greektown, Roncesvalles Village (Little Poland), Little Italy, and Little India.

George Brown College is a diverse and welcoming community. The college first opened in 1967, with just over 2,000 students enrolled. Today there are over 31,000 full-time students at George Brown. Students come from countries all over the world to create a dynamic environment for all to enjoy. The college population is made up of 27 percent international students.

As well as having a diverse community of students and staff, there are over 160 fantastic, full-time programs available to choose from. For those looking to move on from their studies to a successful work career, the career-focused programs at George Brown are sure to provide invaluable insights into the workplace. Many of the programs provide students with the opportunity to gain industry experience, better preparing them for the working world following graduation.

Show more +Show less -
What's new

What's new

COVID Update

English Proficiency Testing

George Brown College will now be accepting the following online English proficiency testing options, Duolingo English Test, TOEFL iBT Special Home Edition and IELTS Indicator

An updated placement table is now available on the English Language Proficiency & Validity page and the English for Academic Purposes (EAP) page of the website.

Placement and Admission testing in Toronto at the GBC Assessment Centre will be suspended until further notice. For more information, please visit the Assessment Centre webpage.

Language School Pathways

For September 2020 and January 2021 post-secondary intakes George Brown College will accept private language schools' advanced online programs (taken inside or outside Canada), as equal to the in-person programs. This will only occur during the current Covid-19 period up until August 31st for now, or by the date GBC returns to offer in-person instruction.

 • e-Conditional Letters of Acceptance for pending IELTS/TOEFL/other for ALL nationalities/countries in lockdown due to Covid-19, who have no access to IELTS/TOEFL/other test.
 • Conditions must be met/submitted by July 13th 2020 for the August 2020 intake and by November 10th 2020 for January 2021. These deadlines may be adjusted as the situation evolves.

The offer expiry date should not be confused with the IELTS/TOEFL/Duolingo/other test expiry date. To confirm a seat, applicants need to pay the first semester fee in full before the offer expiry date. If this does not happen the offer will automatically expire. Students should not wait to pay and confirm until they have their IELTS/TOEFL/other scores.

Documentation

The institution will temporarily accept:

 • Documents which are not attested/notarized
 • English translated documents without notarization
 • Copies of originals not attested as ''true copies''
 • Use of representation form not signed by the student

Show more +Show less -
What's new

What's new

Covid-19 Update

English Proficiency Testing

George Brown College will now be accepting the following online English proficiency testing options, Duolingo English Test, TOEFL iBT Special Home Edition and IELTS Indicator.

An updated placement table is now available on the English Language Proficiency & Validity page and the English for Academic Purposes (EAP) page of the website.

Placement and Admission testing in Toronto at the GBC Assessment Centre will be suspended until further notice. For more information, please visit the Assessment Centre webpage.

Language School Pathways

For the September 2021 post-secondary intake, the college will accept private language schools' advanced online programs (taken inside or outside Canada) as equal to the in-person programs (during this Covid-19 period only). This applies up until August 30th at present, or until the date GBC resumes in-person instruction. (This deadline date is dynamic and can be extended as the situation evolves). These should be the same pathway program names and levels. A one year validity date will apply.

 • GBC will no longer issue Conditional Letters of Acceptance for pending IELTS/TOEFL/other tests for ALL Nationalities/Countries, regardless of whether there is a lockdown due to Covid-19, as tests have been adapted to an online format.
 • Other conditions must be met/submitted by July 13, 2021 for September 2021.
 • GBC will continue to accept the Duolingo and IELTS/TOEFL online test for both EAP placement/pre-set level testing and for English Language Proficiency direct entry to PS/PG programs. This has been extended to include applications to the September 2021 and January 2022 intake.

The offer expiry date should not be confused with the IELTS/TOEFL/Duolingo/other test expiry date. To confirm a seat, applicants need to pay the first semester fee in full before the offer expiry date. If this does not happen the offer will automatically expire. Students should not wait to pay and confirm until they have their IELTS/TOEFL/other scores.

Documentation

The institution will temporarily accept:

 • Documents which are not attested/notarized
 • English translated documents without notarization
 • Copies of originals not attested as ''true copies''
 • Use of representation form not signed by the student

Show more +Show less -
What's new

What's new

Covid-19 Update

English Proficiency Testing

George Brown College accepts the following online English proficiency testing options, Duolingo English Test, TOEFL iBT Special Home Edition and IELTS Indicator.

An updated placement table is now available on the English Language Proficiency & Validity page and the English for Academic Purposes (EAP) page of the website.

Placement and Admission testing in Toronto at the GBC Assessment Centre will be suspended until further notice. For more information, please visit the Assessment Centre webpage.

Documentation

The institution will temporarily accept:

 • Documents which are not attested/notarized
 • English translated documents without notarization
 • Copies of originals not attested as ''true copies''
 • Use of representation form not signed by the student

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

George Brown prides itself on exceptional standards of teaching, with students benefiting from smaller class sizes, experienced professors with years of field education as well as opportunities to network with potential employers whilst studying. Many of the teaching staff at the college are leading experts in their industry and field of study.

All of the programs have been carefully constructed to effectively prepare students for the modern world of employment. Course content is current and thought provoking. By liaising with industry partners, George Brown has created programs that give students information not available in the average educational textbook and insights into professions.

As well as a number of exciting networking opportunities, students are also given the opportunity to learn directly from industry partners. Applied research projects and industry placements are just some of the ways students can expect to better their knowledge and skills.

Learn in simulated work environments

George Brown's focus on hands-on learning is bolstered by state-of-the-art facilities that allow students to develop their skills in labs that are modelled after real workplaces, including:

 • ASL (American Sign Language) lab: this lab allows students to practice sign language interpretation with specially-designed computer hardware and software.
 • Centre for Construction & Engineering Technologies: this facility features a number of workplace-modelled labs with industry-standard equipment, from tool and die workshops to a computer networking lab.
 • The Simulation Centre: Health Sciences students learn in a recreated hospital setting that includes high-fidelity mannequins as patients.
 • The School of Design: this facility was developed to mirror the real-world agency and studio environments our students will experience in the working world.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

George Brown prides itself on exceptional standards of teaching, with students benefiting from smaller class sizes, experienced professors with years of field education as well as opportunities to network with potential employers whilst studying. Many of the teaching staff at the college are leading experts in their industry and field of study.

All of the programs have been carefully constructed to effectively prepare students for the modern world of employment. Course content is current and thought provoking. By liaising with industry partners, George Brown has created programs that give students information not available in the average educational textbook and insights into professions.

As well as a number of exciting networking opportunities, students are also given the opportunity to learn directly from industry partners. Applied research projects and industry placements are just some of the ways students can expect to better their knowledge and skills.

Learn in simulated work environments

George Brown's focus on hands-on learning is bolstered by state-of-the-art facilities that allow students to develop their skills in labs that are modelled after real workplaces, including:

 • ASL (American Sign Language) lab: this lab allows students to practice sign language interpretation with specially-designed computer hardware and software.
 • Centre for Construction & Engineering Technologies: this facility features a number of workplace-modelled labs with industry-standard equipment, from tool and die workshops to a computer networking lab.
 • The Simulation Centre: Health Sciences students learn in a recreated hospital setting that includes high-fidelity mannequins as patients.
 • The School of Design: this facility was developed to mirror the real-world agency and studio environments that students will experience in the working world.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

George Brown prides itself on exceptional standards of teaching, with students benefiting from smaller class sizes, experienced professors with years of field education as well as opportunities to network with potential employers whilst studying. Many of the teaching staff at the college are leading experts in their industry and field of study.

All of the programs have been carefully constructed to effectively prepare students for the modern world of employment. Course content is current and thought provoking. By liaising with industry partners, George Brown has created programs that give students information not available in the average educational textbook and insights into professions.

As well as a number of exciting networking opportunities, students are also given the opportunity to learn directly from industry partners. Applied research projects and industry placements are just some of the ways students can expect to better their knowledge and skills.

Learn in simulated work environments

George Brown's focus on hands-on learning is bolstered by state-of-the-art facilities that allow students to develop their skills in labs that are modelled after real workplaces, including:

 • ASL (American Sign Language) lab: this lab allows students to practice sign language interpretation with specially-designed computer hardware and software.
 • Centre for Construction & Engineering Technologies: this facility features a number of workplace-modelled labs with industry-standard equipment, from tool and die workshops to a computer networking lab.
 • The Simulation Centre: Health Sciences students learn in a recreated hospital setting that includes high-fidelity mannequins as patients.
 • The School of Design: this facility was developed to mirror the real-world agency and studio environments that students will experience in the working world.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

George Brown College consists of seven main centres of study, which are divided into the following:

 • Arts, Design & Information Technology
 • Preparatory and Liberal Studies
 • Community Services & Early Childhood
 • Health Sciences
 • Hospitality & Culinary Arts
 • Construction & Engineering Technologies
 • Business

Within each of these are a variety of different courses are available to study. Students can choose from entering into diploma or certificate program, graduate/postgraduate certificate, English for Academic Purposes (EAP) or a degree program.

With over 160 academic programs to choose from, students can expect to find a course that suits them. Each program has been carefully constructed to educate and enhance the technical skills and knowledge of students. George Brown also offers Continuing Education courses to people looking to improve or learn a new hobby or skill, including makeup and aesthetics.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

George Brown College consists of seven main centres of study, which are divided into the following:

 • Arts, Design & Information Technology
 • Preparatory and Liberal Studies
 • Community Services & Early Childhood
 • Health Sciences
 • Hospitality & Culinary Arts
 • Construction & Engineering Technologies
 • Business

Within each of these are a variety of different courses are available to study. Students can choose from entering into diploma or certificate program, graduate/postgraduate certificate, English for Academic Purposes (EAP) or a degree program.

With over 170 academic programs to choose from, students can expect to find a course that suits them. Each program has been carefully constructed to educate and enhance the technical skills and knowledge of students. George Brown also offers Continuing Education courses to people looking to improve or learn a new hobby or skill, including makeup and aesthetics.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

George Brown College consists of seven main centres of study, which are divided into the following:

 • Arts, Design & Information Technology
 • Preparatory and Liberal Studies
 • Community Services & Early Childhood
 • Health Sciences
 • Hospitality & Culinary Arts
 • Construction & Engineering Technologies
 • Business

Within each of these are a variety of different courses are available to study. Students can choose from entering into diploma or certificate program, graduate/postgraduate certificate, English for Academic Purposes (EAP) or a degree program.

With over 170 academic programs to choose from, students can expect to find a course that suits them. Each program has been carefully constructed to educate and enhance the technical skills and knowledge of students. George Brown also offers Continuing Education courses to people looking to improve or learn a new hobby or skill, including makeup and aesthetics.

Show more +Show less -
Admission requirements

Admission requirements

Admission requirements depend both on the country a student is applying to the college from, as well as the particular qualifications for the specific program a student is looking to study whilst at George Brown. To be successfully enrolled into a program, all students must meet the following requirements:

 • 18 years of age or older
 • Successfully graduated from a senior secondary school or equivalent. For students applying for a postgraduate course, students must have graduated from a university or college.
 • Pay a non-refundable CAD 95 application fee
 • Provide satisfactory proof of English language proficiency

English Language Proficiency

If English is not a student's first language, proof of both written and spoken English is required. There are a number of different accepted qualifications to demonstrate English skill.

For students looking to improve their English language skills, the college offers the George Brown EAP (ESL program). The program is split into nine levels of eight weeks each, as a full-time course. Students language skills are evaluated upon arrival at the college or based on a TOEFL/IELTS score and students are then placed in a group appropriate to their skill level.

Show more +Show less -
Admission requirements

Admission requirements

Admission requirements depend both on the country a student is applying to the college from, as well as the particular qualifications for the specific program a student is looking to study whilst at George Brown. To be successfully enrolled into a program, all students must meet the following requirements:

 • 18 years of age or older
 • Successfully graduated from a senior secondary school or equivalent. For students applying for a postgraduate course, students must have graduated from a university or college
 • Pay a non-refundable CAD 95 application fee
 • Provide satisfactory proof of English language proficiency

English Language Proficiency

If English is not a student's first language, proof of both written and spoken English is required. There are a number of different accepted qualifications to demonstrate English skill.

For students looking to improve their English language skills, the college offers the George Brown EAP (ESL program). The program is split into nine levels of eight weeks each, as a full-time course. Students' language skills are evaluated upon arrival at the college or based on a TOEFL/IELTS score and students are then placed in a group appropriate to their skill level.

Show more +Show less -
Admission requirements

Admission requirements

Admission requirements depend both on the country a student is applying to the college from, as well as the particular qualifications for the specific program a student is looking to study whilst at George Brown. To be successfully enrolled into a program, all students must meet the following requirements:

 • 18 years of age or older
 • Successfully graduated from a senior secondary school or equivalent. For students applying for a postgraduate course, students must have graduated from a university or college
 • Pay a non-refundable CAD 95 application fee
 • Provide satisfactory proof of English language proficiency

English Language Proficiency

If English is not the first language in a student's country, proof of both written and spoken English is required. There are a number of different accepted qualifications to demonstrate English skill.

For students looking to improve their English language skills, the college offers the George Brown EAP (ESL program). The program is split into nine levels of eight weeks each, as a full-time course. Students' language skills are evaluated upon arrival at the college or based on a TOEFL/IELTS score and students are then placed in a group appropriate to their skill level.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Accommodation – The George Residence

Accommodation on campus consists of fully furnished, two-bedroom suites. Each bedroom has a double bed, closet and desk area for study. Students can expect to find a modern kitchen including a fridge, microwave and sink and a three-piece bathroom. Additional benefits to on campus accommodation include free Wi-Fi, a phone, flat screen TV with cable and all utilities.

Fitness Centre

The George Brown fitness centres can be found on the Casa Loma and St James Campus. The extensive gym equipment in the centre includes treadmills, exercise bikes, rowing machines, free weights, Olympic bars, benches and more. There is also the WAVE Fitness Studios at the Waterfront Campus. Here students can learn to work with clients and sharpen their fitness and leadership skills.

Learning Library Commons

There are eight different library facilities available for students to use. Here you can book study rooms, computers and read or borrow textbooks and other media. In addition to the extensive facilities on site, students also have access to a vast number of online resources including journals, eBooks and academic videos.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Accommodation – The George Residence

Accommodation on campus consists of fully furnished, two-bedroom suites. Each bedroom has a double bed, closet and desk area for study. Students can expect to find a modern kitchen including a fridge, microwave and sink and a three-piece bathroom. Additional benefits to on campus accommodation include free Wi-Fi, a phone, flat screen TV with cable and all utilities.

Fitness Centre

The George Brown fitness centres can be found on the Casa Loma and St James Campus. The extensive gym equipment in the centre includes treadmills, exercise bikes, rowing machines, free weights, Olympic bars, benches and more. There is also the WAVE Fitness Studios at the Waterfront Campus. Here students can learn to work with clients and sharpen their fitness and leadership skills.

Learning Library Commons

There are eight different library facilities available for students to use. Here you can book study rooms, computers and read or borrow textbooks and other media. In addition to the extensive facilities on site, students also have access to a vast number of online resources including journals, eBooks and academic videos.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Accommodation – The George Residence

Accommodation on campus consists of fully furnished, two-bedroom suites. Each bedroom has a double bed, closet and desk area for study. Students can expect to find a modern kitchen including a fridge, microwave and sink and a three-piece bathroom. Additional benefits to on campus accommodation include free Wi-Fi, a phone, flat screen TV with cable and all utilities.

Fitness Centre

The George Brown fitness centres can be found on the Casa Loma and St James Campus. The extensive gym equipment in the centre includes treadmills, exercise bikes, rowing machines, free weights, Olympic bars, benches and more. There is also the WAVE Fitness Studios at the Waterfront Campus. Here students can learn to work with clients and sharpen their fitness and leadership skills.

Learning Library Commons

There are eight different library facilities available for students to use. Here you can book study rooms, computers and read or borrow textbooks and other media. In addition to the extensive facilities on site, students also have access to a vast number of online resources including journals, eBooks and academic videos.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

Graduates of George Brown have historically entered into a variety of exciting employment opportunities. The college works in a number of ways to ensure students reach their career ambitions, including equipping them with essential knowledge and skills. George Brown has strong ties with top industry and local employers, to help students gain invaluable insight into what employers are looking for. In 2019, George Brown partnered with more than 5,000 companies, adding to their impressive network or industry associates. Currently over 24,000 graduates of George Brown are in leadership roles. Some of the recognisable and well-respected employers that have hired George Brown graduates include:

 • IKEA
 • Coca-Cola
 • Four Seasons (Hotels and Resorts)
 • Marriott
 • Centre for Addiction and Mental Health
 • Maple Leaf Sports and Entertainment

84 percent of graduates are in employment within the first six months after graduating. In 2018, 91 percent of employers were satisfied with the George Brown graduates that they had hired.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

Graduates of George Brown have historically entered into a variety of exciting employment opportunities. The college works in a number of ways to ensure students reach their career ambitions, including equipping them with essential knowledge and skills. George Brown has strong ties with top industry and local employers, to help students gain invaluable insight into what employers are looking for. In 2019, George Brown partnered with more than 5,000 companies, adding to their impressive network or industry associates. Currently over 24,000 graduates of George Brown are in leadership roles. Some of the recognizable and well-respected employers that have hired George Brown graduates include:

 • IKEA
 • Coca-Cola
 • Four Seasons (Hotels and Resorts)
 • Marriott
 • Centre for Addiction and Mental Health
 • Maple Leaf Sports and Entertainment

84 percent of graduates are in employment within the first six months after graduating. In 2018, 91 percent of employers were satisfied with the George Brown graduates that they had hired.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

Graduates of George Brown have historically entered into a variety of exciting employment opportunities. The college works in a number of ways to ensure students reach their career ambitions, including equipping them with essential knowledge and skills. George Brown has strong ties with top industry and local employers, to help students gain invaluable insight into what employers are looking for. In 2019, George Brown partnered with more than 5,000 companies, adding to their impressive network or industry associates. Currently over 24,000 graduates of George Brown are in leadership roles. Some of the recognizable and well-respected employers that have hired George Brown graduates include:

 • IKEA
 • Coca-Cola
 • Four Seasons (Hotels and Resorts)
 • Marriott
 • Centre for Addiction and Mental Health
 • Maple Leaf Sports and Entertainment

84 percent of graduates are in employment within the first six months after graduating. In 2018, 91 percent of employers were satisfied with the George Brown graduates that they had hired.

Show more +Show less -
8622
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Canada

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
Tomorrow’s Skills Today at George Brown College
Join us at George Brown College
Join us at George Brown College
Study Online at George Brown College
Join us at George Brown College
Join us at George Brown College
Join us at George Brown College
Join us at George Brown College
Applying
Student life
Contact us
Programs
Waterfront exterior
About us
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$2004

 • $815
  លំនៅដ្ឋាន
 • $815
  ម្ហូបអាហារ
 • $117
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $257
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

តើសិស្សនិស្សិតគិតយ៉ាងណាចំពោះយើង

ព័ត៌មានសង្ខេប
(4.0)
គុណភាពមុខវិជ្ជាសិក្សា
4.0
សុវត្ថិភាពក្នុងបរិវេណសាលា
5.0
ការទ្រទ្រង់សិស្ស និស្សិត
3.0
គុណភាពក្នុងការបង្រៀន
4.0
បរិយាកាសក្នុងបរិវេណសាលា
5.0
George Brown College George Brown College
Rated4/5based on1 student reviews
Customer reviews:
George Brown College - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

George Brown College George Brown College
Rated4/5based on1 student reviews
Customer reviews:
George Brown College - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?