ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Griffith College

Australia

Griffith College

Australia
Overview

Overview

Griffith College (GC) is located in Queensland, Australia, and offers an alternative first year in a variety of study areas to directly access the second year of a Bachelor at Griffith University. A GC diploma provides entry to over 60 different Griffith University undergraduate degrees, and there are eight to 12-month fast track options available.

Queensland is known as the 'Sunshine State' with students enjoying an average of 280 days of sunshine annually. The state has plenty to discover in this ideal weather with over 7,000 kilometres of coastline, tropical islands, mountainous rainforests and over 200 national parks to discover. GC is ideally located for the exploration of this exciting landscape, and Queensland towns and cities are some of the most liveable in the world.

There are two GC locations within Australia. The Griffith University Southport campus is situated in Gold Coast, known for its white sandy beaches and surfing culture. The Mt Gravatt campus is located in Brisbane, Queensland's state capital, also considered to be one of Australia's fastest growing and most diverse destinations. Each city offers a lively mixture of restaurants, bars, outdoor recreation spaces and a booming arts and culture scene. They lie about 70 kilometres apart, and are readily accessible by car with a journey time of less than one hour.

GC has been a partner of Griffith University for over two decades and has successfully progressed thousands of graduates into the next phase of their higher education. New students join a community of over 18,000 students from Australia and from around the world. There is a thriving international student network, with a culture of diversity and inclusion, which is promoted by the college at all levels. A GC pathway program is fantastic preparation for further university education in Australia.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Griffith College (GC) is located in Queensland, Australia, and offers an alternative first year in a variety of study areas to directly access the second year of a Bachelor at Griffith University. A GC diploma provides entry to over 60 different Griffith University undergraduate degrees, and there are eight to 12-month fast track options available.

Queensland is known as the 'Sunshine State' with students enjoying an average of 280 days of sunshine annually. The state has plenty to discover in this ideal weather with over 7,000 kilometres of coastline, tropical islands, mountainous rainforests and over 200 national parks to discover. GC is ideally located for the exploration of this exciting landscape, and Queensland towns and cities are some of the most liveable in the world.

There are two GC locations within Australia. The Griffith University Southport campus is situated in Gold Coast, known for its white sandy beaches and surfing culture. The Mt Gravatt campus is located in Brisbane, Queensland's state capital, also considered to be one of Australia's fastest growing and most diverse destinations. Each city offers a lively mixture of restaurants, bars, outdoor recreation spaces and a booming arts and culture scene. They lie about 70 kilometres apart, and are readily accessible by car with a journey time of less than one hour.

GC has been a partner of Griffith University for over two decades and has successfully progressed thousands of graduates into the next phase of their higher education. New students join a community of over 18,000 students from Australia and from around the world. There is a thriving international student network, with a culture of diversity and inclusion, which is promoted by the college at all levels. A GC pathway program is fantastic preparation for further university education in Australia.

Show more +Show less -
Campuses

Campuses

Griffith College functions out of two campus locations, namely Brisbane (Mount Gravatt) and Gold Coast, both of which located directly on the Griffith University campuses themselves. This helps students feel confident and familiar with university life from the very beginning, with the move from Griffith College to Griffith University being a simple walk around the corner. Griffith's Mount Gravatt campus is just down the road from Brisbane city, while the Gold Coast campus is about an hour's drive away, on the four-lane Pacific Highway.

Brisbane (Mount Gravatt) campus

The original site of Griffith College, the Mount Gravatt campus is located on the edge of Toohey Forest with panoramic views of Brisbane. The campus is home to more than 4,000 students and offers courses in a range of areas including criminology and criminal justice, education, psychology, engineering, IT, business and design.

Other amenities on campus include a world-class health and fitness hub indoor and outdoor recreation areas fitness centre basketball and netball courts and much more. Accommodation options on campus include dormitory-style buildings and self-contained flats with single, lockable rooms available.

Gold Coast campus

The Gold Coast campus is Griffith's largest campus, and is about an hour's drive south of Brisbane, just minutes from the region's world-famous beaches and 57km of coastline. The campus is home to more than 18,000 students and boasts a range of state-of-the-art facilities, in addition to offering teaching and research in almost all disciplines. Students at the Gold Coast campus can look forward to a dynamic and exciting student lifestyle, with extensive sporting amenities, excellent on-campus services and a range of cafes and restaurants.

The opening of the AUD 150 million Griffith Health Centre in 2013 and the launch of the AUD 38 million Griffith Business School building in 2014 has seen a significant spurt in growth and development of the Gold Coast campus.

Show more +Show less -
Campuses

Campuses

Griffith College functions out of two campus locations, namely Brisbane (Mount Gravatt) and Gold Coast, both of which located directly on the Griffith University campuses themselves. This helps students feel confident and familiar with university life from the very beginning, with the move from Griffith College to Griffith University being a simple walk around the corner. Griffith's Mount Gravatt campus is just down the road from Brisbane city, while the Gold Coast campus is about an hour's drive away, on the four-lane Pacific Highway.

Brisbane (Mount Gravatt) campus

The original site of Griffith College, the Mount Gravatt campus is located on the edge of Toohey Forest with panoramic views of Brisbane. The campus is home to more than 4,000 students and offers courses in a range of areas including criminology and criminal justice, education, psychology, engineering, IT, business and design.

Other amenities on campus include a world-class health and fitness hub indoor and outdoor recreation areas fitness centre basketball and netball courts and much more. Accommodation options on campus include dormitory-style buildings and self-contained flats with single, lockable rooms available.

Gold Coast campus

The Gold Coast campus is Griffith's largest campus, and is about an hour's drive south of Brisbane, just minutes from the region's world-famous beaches and 57km of coastline. The campus is home to more than 18,000 students and boasts a range of state-of-the-art facilities, in addition to offering teaching and research in almost all disciplines. Students at the Gold Coast campus can look forward to a dynamic and exciting student lifestyle, with extensive sporting amenities, excellent on-campus services and a range of cafes and restaurants.

The opening of the AUD 150 million Griffith Health Centre in 2013 and the launch of the AUD 38 million Griffith Business School building in 2014 has seen a significant spurt in growth and development of the Gold Coast campus.

Show more +Show less -
Why Queensland?

Why Queensland?

Queensland is popularly termed the ‘Sunshine State', thanks to its wonderful climate and blue skies through the year, with the sun coming out on average over 300 days a year in Brisbane and 245 days on the Gold Coast. Griffith College is in South-East Queensland, with its two campuses less than an hour apart. The Mount Gravatt Campus is down the road from central Brisbane, a clean and modern city with a beautiful river flowing through it. The Gold Coast Campus is a stone's throw away from the beaches and the entertainment options that the area is famous for.

For those who like their sport, both campus locations have easy access to parks and green spaces, most with amenities like basketball and netball hoops. Beach lovers have a wealth of options open to them, from the Gold Coast's world-famous Surfers Paradise to Brisbane's constructed beach and public pool in the centre of the South Bank Parklands. Those who love nature need look no further than the stunning mountains and rainforests located close to both campuses, perfect for hiking, climbing and wildlife spotting. Urban leisure options are also in abundance, with numerous cafes, restaurants, theme parks and much more within easy reach, and interesting markets and events happening every weekend.

Getting around is made easy with the plethora of public transport options on offer. Cycling along the well-marked cycle routes is also a great way to travel, besides being a great way to stay healthy.

Show more +Show less -
Why Queensland?

Why Queensland?

Queensland is popularly termed the ‘Sunshine State', thanks to its wonderful climate and blue skies through the year, with the sun coming out on average over 300 days a year in Brisbane and 245 days on the Gold Coast. Griffith College is in South-East Queensland, with its two campuses less than an hour apart. The Mount Gravatt Campus is down the road from central Brisbane, a clean and modern city with a beautiful river flowing through it. The Gold Coast Campus is a stone's throw away from the beaches and the entertainment options that the area is famous for.

For those who like their sport, both campus locations have easy access to parks and green spaces, most with amenities like basketball and netball hoops. Beach lovers have a wealth of options open to them, from the Gold Coast's world-famous Surfers Paradise to Brisbane's constructed beach and public pool in the centre of the South Bank Parklands. Those who love nature need look no further than the stunning mountains and rainforests located close to both campuses, perfect for hiking, climbing and wildlife spotting. Urban leisure options are also in abundance, with numerous cafes, restaurants, theme parks and much more within easy reach, and interesting markets and events happening every weekend.

Getting around is made easy with the plethora of public transport options on offer. Cycling along the well-marked cycle routes is also a great way to travel, besides being a great way to stay healthy.

Show more +Show less -
Study options

Study options

Griffith College offers students a wide range of study options, most of which are one-year study programs that connect directly to the second year of study at Griffith University.

Foundation program

The Foundation program is designed to prepare students for a diploma or degree in arts, business, commerce, design, engineering, health, hotel management, information technology, and science. The program can be completed over two trimesters, with academic communication skills a central focus, along with computer skills and intercultural studies.

Diplomas

Diplomas are structured to provide the same amount of credit points as the first year's degree at Griffith University, around 80 for a year of study, depending on the program. This means most Griffith College students can progress directly to the second year of their degree at Griffith University.

Associate degree

This two-year program leads directly to the third year of a Griffith University Bachelor of Commerce, Bachelor of International Tourism and Hotel Management or Bachelor of Business degree.

Those who have not met the requirements to enter the second year will have one year of credit towards this associate degree, helping them successfully transition to further studies at Griffith University.

Masters qualifying program (MQP)

This program aims to equip students with the knowledge, values and skills required for successful completion of studies at postgraduate level in Australia. Successful completion of all four courses in the MQP allows students to progress to a Griffith University masters program of study.

Show more +Show less -
Study options

Study options

Griffith College offers students a wide range of study options, most of which are one-year study programs that connect directly to the second year of study at Griffith University.

Foundation program

The Foundation program is designed to prepare students for a diploma or degree in arts, business, commerce, design, engineering, health, hotel management, information technology, and science. The program can be completed over two trimesters, with academic communication skills a central focus, along with computer skills and intercultural studies.

Diplomas

Diplomas are structured to provide the same amount of credit points as the first year's degree at Griffith University, around 80 for a year of study, depending on the program. This means most Griffith College students can progress directly to the second year of their degree at Griffith University.

Associate degree

This two-year program leads directly to the third year of a Griffith University Bachelor of Commerce, Bachelor of International Tourism and Hotel Management or Bachelor of Business degree.

Those who have not met the requirements to enter the second year will have one year of credit towards this associate degree, helping them successfully transition to further studies at Griffith University.

Masters qualifying program (MQP)

This program aims to equip students with the knowledge, values and skills required for successful completion of studies at postgraduate level in Australia. Successful completion of all four courses in the MQP allows students to progress to a Griffith University masters program of study.

Show more +Show less -
Student support

Student support

At Griffith College, students can take advantage of a wide range of comprehensive support services.

Academic support

Students can turn to teaching staff and student learning advisors for assistance with improving their skills with study structure, technology, maths, English language and more.

Lecturer consultation

All lecturers and tutors are on hand for online or face-to-face student consultation on campus. Students who experience difficulties with a course are encouraged to meet with their lecturer during their consultation time.

Assignment help

Griffith College has academic learning advisors to help students throughout the trimester with assignment drafts, research assistance, writing and referencing.

Health and wellbeing

Griffith College has experienced counsellors to render assistance in specific aspects of emotional well-being or on any aspect of life that might be causing students stress or concern. Griffith believes that healthy living is an essential part of successful study and has services to promote positive life choices and deal with any medical issues that students may face.

Safety and security

Griffith College is committed to providing safe and inclusive communities, on-campus and online. Round-the-clock, on-campus security services ensure that students always get the assistance they need, in a timely manner.

Show more +Show less -
Student support

Student support

At Griffith College, students can take advantage of a wide range of comprehensive support services.

Academic support

Students can turn to teaching staff and student learning advisors for assistance with improving their skills with study structure, technology, maths, English language and more.

Lecturer consultation

All lecturers and tutors are on hand for online or face-to-face student consultation on campus. Students who experience difficulties with a course are encouraged to meet with their lecturer during their consultation time.

Assignment help

Griffith College has academic learning advisors to help students throughout the trimester with assignment drafts, research assistance, writing and referencing.

Health and wellbeing

Griffith College has experienced counsellors to render assistance in specific aspects of emotional well-being or on any aspect of life that might be causing students stress or concern. Griffith believes that healthy living is an essential part of successful study and has services to promote positive life choices and deal with any medical issues that students may face.

Safety and security

Griffith College is committed to providing safe and inclusive communities, on-campus and online. Round-the-clock, on-campus security services ensure that students always get the assistance they need, in a timely manner.

Show more +Show less -
Accommodation

Accommodation

Griffith College offers students plenty of accommodation options at both campus locations, to suit all preferences, whether it be a highly social environment or individual living.

On-campus

Students who prioritise convenience can take advantage of the on-campus accommodation that Griffith College offers on both campuses. These are self-catered options which are an easy walk to class, in addition to benefits like access to common spaces, Wi-Fi and discounted gym membership.

Off-campus

Students who prefer to stay off campus have the option of living in managed share houses or apartments, with furniture included. The arrangements generally involve living with other students, so it allows for independence, but with the support of like-minded people who are also learning about life in Australia.

Homestay

Many local families are very receptive to the idea of international students staying with them. This is the closest thing students can get to living with their own families, as the families can help with any questions students have about Australian life. Homestays provide furniture and meals.

Griffith College recommends that students organise short-term, temporary accommodation for their first few days in Queensland, and then, once they arrive and settle-in, choose a living arrangement suited to them.

Show more +Show less -
Accommodation

Accommodation

Griffith College offers students plenty of accommodation options at both campus locations, to suit all preferences, whether it be a highly social environment or individual living.

On-campus

Students who prioritise convenience can take advantage of the on-campus accommodation that Griffith College offers on both campuses. These are self-catered options which are an easy walk to class, in addition to benefits like access to common spaces, Wi-Fi and discounted gym membership.

Off-campus

Students who prefer to stay off campus have the option of living in managed share houses or apartments, with furniture included. The arrangements generally involve living with other students, so it allows for independence, but with the support of like-minded people who are also learning about life in Australia.

Homestay

Many local families are very receptive to the idea of international students staying with them. This is the closest thing students can get to living with their own families, as the families can help with any questions students have about Australian life. Homestays provide furniture and meals.

Griffith College recommends that students organise short-term, temporary accommodation for their first few days in Queensland, and then, once they arrive and settle-in, choose a living arrangement suited to them.

Show more +Show less -
Student Life

Student Life

Griffith College offers students a range of options to socialise and network outside the classroom, and even play their favourite sport.

Social clubs

Griffith University has over 120 social clubs, all of which are open to students at Griffith College. These clubs cater to a range of interest groups, from educational, professional, political, recreational, cultural and community to sporting and special interests. There is truly no better way to make new friends and share interests.

There are also tangible benefits of joining a club, such as: free equipment hires social and networking opportunities opportunities to hone management and leadership skills within a peer environment recognition of individual and club achievements.

Sports

International students have access to Griffith University's world-class sporting and fitness facilities. Students can get involved in a wide range of sporting events and competitions, whether they want to compete for fun or represent the university. Griffith University's sports clubs cater to all types of players and levels of experience, offering students the opportunity to play sport purely recreationally as well as enrol in regular social competitions.

Show more +Show less -
Student Life

Student Life

Griffith College offers students a range of options to socialise and network outside the classroom, and even play their favourite sport.

Social clubs

Griffith University has over 120 social clubs, all of which are open to students at Griffith College. These clubs cater to a range of interest groups, from educational, professional, political, recreational, cultural and community to sporting and special interests. There is truly no better way to make new friends and share interests.

There are also tangible benefits of joining a club, such as: free equipment hires social and networking opportunities opportunities to hone management and leadership skills within a peer environment recognition of individual and club achievements.

Sports

International students have access to Griffith University's world-class sporting and fitness facilities. Students can get involved in a wide range of sporting events and competitions, whether they want to compete for fun or represent the university. Griffith University's sports clubs cater to all types of players and levels of experience, offering students the opportunity to play sport purely recreationally as well as enrol in regular social competitions.

Show more +Show less -
2035
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Australia

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
Join us at Griffith College
Join us at Griffith College
Join us at Griffith College
Join us at Griffith College
Join us at Griffith College
Join us at Griffith College
Join us at Griffith College
Join us at Griffith College
Join us at Griffith College
Join us at Griffith College
At Griffith College
Orientation Day
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$2462

 • $1030
  លំនៅដ្ឋាន
 • $898
  ម្ហូបអាហារ
 • $138
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $396
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក
បទបង្ហាញពីសាកលវិទ្យាល័យ Monash University តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ

តើលោកអ្នកកំពុងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្តា្រលីមែនទេ?

AU Phnom Penh, Cambodia 10th ធ្នូ 2021 10:00 AM - 11:00 AM
ឱកាសសម្រាប់អ្នកស្វែងយល់អំពីជម្រើសសិក្សានៅ ទីក្រុងស៊ីដនី ប្រទេសអូស្ត្រាលី តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃបានមកដល់ហើយ!

ឱកាសសម្រាប់អ្នកស្វែងយល់អំពីជម្រើសសិក្សានៅ ទីក្រុងស៊ីដនី ប្រទេសអូស្ត្រាលី តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃបានមកដល់ហើយ!

AU Phnom Penh, Cambodia 11th ធ្នូ 2021 10:00 AM - 11:00 AM
ឱកាលទទួលបានបទពិសោធន៍សិក្សា & ការបង្រៀនអនឡាញ ពីសាលា La Trobe College & សាកលវិទ្យាល័យ La Trobe University តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ

ឱកាសទទួលបានបទពិសោធន៍ពីថ្នាក់សិក្សា & ការបង្រៀនអនឡាញស្តង់ដារអន្តរជាតិពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានមកដល់ហើយ!

AU Phnom Penh, Cambodia 18th ធ្នូ 2021 10:00 AM - 12:00 PM
បទបង្ហាញពីសាកលវិទ្យាល័យ Monash University តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ

ទទួលបានភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏ជោគជ័យនាពេលអនាគតជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Monash University របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី

AU Phnom Penh, Cambodia 10th មករា 2022 10:00 AM - 11:00 AM

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី