ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Leeds Beckett University

United Kingdom
video Bg

Leeds Beckett University

United Kingdom
video Bg

Leeds Beckett University

United Kingdom
video Bg

Leeds Beckett University

United Kingdom
video Bg

Leeds Beckett University

United Kingdom
Overview

Overview

Formed almost 200 years ago, Leeds Beckett University has grown to become one of the most popular institutions in the UK. With a prestigious reputation, Leeds Beckett boasts five star QS ratings for employability, facilities, inclusiveness and internationalisation a silver status in the 2017 Teaching Excellence Framework and enviable employability stats. Leeds Beckett University was previously known as Leeds Metropolitan University.

The University hosts a diverse mix of students across two campuses, with more than 24,000 students from 143 different countries attending the institution. It takes pride in creating a welcoming environment for those from overseas, with a week of activities scheduled just for international students when they arrive.

With an ongoing investment of GBP 200 million in course facilities, students will be using state-of-the-art equipment so that they can graduate feeling ready for whatever the world of work expects of them. This, along with a dedicated careers service for students, has contributed to 93.6% of graduates from Leeds Beckett being in work or further study just six months after completing their degree.

Leeds Beckett is well thought of all around the world and, thanks to its strong links with industry, it has been able to arrange work placements for students at multinational companies such as Disney, Apple, BMW and Nike.

With more than 140 undergraduate and 200 postgraduate courses, there are plenty of degree options for students to choose from, too.

Based in the student friendly city of Leeds, there are lots of things to do for students away from their lectures. Just two hours from London on the train, the city is also a good base from which to explore the UK and the rest of Europe.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Formed almost 200 years ago, Leeds Beckett University has grown to become one of the most popular institutions in the UK. Leeds Beckett boasts five-star QS ratings for Employability, Facilities, Inclusiveness, Internationalisation and Specialist Criteria. It also holds silver status in the Teaching Excellence Framework as well as enviable employability stats. Leeds Beckett University was previously known as Leeds Metropolitan University.

One of the largest universities in the UK, Leeds Beckett University has over 23,000 students from 143 countries around the world. It's committed to providing a friendly environment for all international students, starting with a dedicated activities week for overseas students when they arrive at the university.

Prospective students have a wide range of undergraduate and postgraduate courses to pick from. With an ongoing investment of GBP 200 million in course facilities, students will be using state-of-the-art equipment so that they can graduate feeling ready for whatever the world of work expects of them.

This, along with a dedicated careers service for students, has contributed to 94% of all graduates from Leeds Beckett being in work or further study within six months after completing their degrees.

Leeds Beckett is held in high esteem all around the world and thanks to its strong links with industry, it has been able to arrange work placements for students at multinational companies such as Disney, Apple, BMW and Nike.

Located in Leeds, a student-centred city, there are countless exciting activities for students to enjoy outside of their studies. What's more, London can be reached by train in two hours, so Leeds is a perfect base for those who are keen to visit other areas of the UK and Europe.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Formed almost 200 years ago, Leeds Beckett University has become one of the most popular institutions in the UK. Leeds Beckett boasts five-star QS ratings for employability, facilities, inclusiveness and internationalisation. The university also holds silver status in the Teaching Excellence Framework, as well as enviable employability stats.

One of the largest universities in the UK, Leeds Beckett University has over 23,000 students from 143 countries around the world. The institution is committed to providing a friendly environment for all international students, starting with a dedicated activities week for overseas students when they arrive at the university.

Prospective students have a wide range of undergraduate and postgraduate courses to pick from. With an ongoing investment of GBP 200 million in campus facilities, students will be using state-of-the-art equipment so that they can graduate feeling ready for whatever the world of work expects of them.

This, along with a dedicated careers service for students, has contributed to 90 per cent of all graduates from Leeds Beckett being in work or further study within 15 months after completing their degrees.

Leeds Beckett is held in high esteem all around the world and thanks to its strong links with industry, students do their work placements at local, regional and internationally renowned organisations.

Located in Leeds, a student-centred city, there are countless exciting activities for students to enjoy outside of their studies. What's more, London can be reached by train in two hours, so Leeds is a perfect base for those who are keen to visit other areas of the UK and Europe.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Formed almost 200 years ago, Leeds Beckett University has become one of the most popular institutions in the UK. Leeds Beckett boasts an overall five-star QS rating for employability, facilities, inclusiveness and internationalisation. The university holds an enviable employability stats.

One of the most popular universities in the UK, Leeds Beckett University has over 23,000 students from 143 countries around the world. The institution is committed to providing a friendly environment for all international students, starting with a dedicated welcome week for overseas students when they arrive at the university.

Prospective students have a wide range of undergraduate and postgraduate courses to pick from. With an ongoing investment of GBP 200 million in campus facilities, students will be using state-of-the-art equipment so that they can graduate feeling prepared to take the next step towards their future career.

This, along with a dedicated careers service for students, has contributed to 88.7 per cent of all graduates from Leeds Beckett being in work or further study within 15 months after completing their degrees (Graduate Outcomes Survey 2018-19).

Leeds Beckett is held in high esteem all around the world and thanks to its strong links with industry, students do their work placements at local, regional and internationally-renowned organisations.

Located in Leeds, a student-centered city, there are countless exciting activities for students to enjoy outside of their studies. What's more, London can be reached by train in two hours, so Leeds is a perfect base for those who are keen to visit other areas of the UK and Europe.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Leeds Beckett University is a world-class university with a 5-Star Rating from QS World University Rankings, and is one of the Times Higher Education top 250 modern universities in the world.

One of the most popular universities in the UK, Leeds Beckett University welcomes over 23,000 students from 143 countries around the world. The institution is committed to providing a friendly environment for all international students, starting with a dedicated welcome week for overseas students when they arrive at the university.

Prospective students have a wide range of undergraduate and postgraduate courses to choose from. With an ongoing investment of GBP 200 million in some of the UK's best academic facilities, students will be using state-of-the-art equipment so that they can graduate feeling prepared to take the next step towards their future career.

Leeds Beckett collaborates with thousands of regional, national and international businesses to ensure research and courses are contemporary, rich and relevant and meet the needs of students and present or future employers.

This, along with a dedicated careers service for students, has contributed to 91 percent of all graduates from Leeds Beckett being in work or further study within 15 months after completing their degrees (Graduate Outcomes Survey 2020).

Located in Leeds, a student-centred city, there are countless exciting activities for students to enjoy outside of their studies. What's more, London can be reached by train in two hours, so Leeds is a perfect base for those who are keen to visit other areas of the UK and Europe.

Show more +Show less -
video Bg

What's new

Chat to a student:

Prospective Leeds Beckett students can now get a first-hand perspective of life at the university thanks to a new scheme allowing them to chat to current students. They will be happy to discuss courses, facilities and student life in the bustling city of Leeds to give a true idea of what Leeds Beckett life is like.

Virtual Open Day:

For international students, it is not always possible to travel to university open days to see where they will study in person. Leeds Beckett University has now launched a virtual open day, allowing students to explore the entire campuses from the comfort of their own homes via a computer or mobile. This allows students to see where they could be studying, viewing course facilities, accommodation and the library, as well as taking a tour of Leeds city centre.

Show more +Show less -
video Bg

What's new

Chat to a student

Prospective Leeds Beckett students can now get a first-hand perspective of life at the university. Current students are happy to discuss courses, facilities and student life in the bustling city of Leeds to give a true idea of what life is like at Leeds Beckett.

Virtual Open Day

For international students, it is not always possible to travel to university open days to see where they will study. Leeds Beckett University has a virtual open day allowing students to explore the entire campus from the comfort of their own homes. This allows students to see where they could be studying, view course facilities, accommodation and the library, as well as taking a tour of Leeds city centre. The virtual open day is an immersive and comprehensive experience, giving students the best possible insight into life at the university.

Show more +Show less -
video Bg

What's new

Chat to a student

Prospective Leeds Beckett students can now get a first-hand perspective of life at the university. Current students are happy to discuss courses, facilities and student life in the bustling city of Leeds to give a true idea of what life is like at Leeds Beckett.

New Building Developments

In 2020 the university's new GBP 45 million sports building was completed. This new facility is home to dedicated research laboratories, a 60 metre indoor athletics track, nutrition teaching kitchen, high performance strength and conditioning facility, human movement research laboratory, two environmental chambers and a Performance Analysis Lab in partnership with Catapult.

In 2021 the university's GBP 80 million School of Arts building will open and will be packed with the latest specialist facilities. These include professional TV, film and music recording studios, a performance theatre and Dolby Atmos movie cinema.

Virtual Open Day

For international students, it is not always possible to travel to university open days to see where they will study. Leeds Beckett University has a virtual open day allowing students to explore the entire campus from the comfort of their own homes. This allows students to see where they could be studying, view course facilities, accommodation and the library, as well as taking a tour of Leeds city centre. The virtual open day is an immersive and comprehensive experience, giving students the best possible insight into life at the university.

Show more +Show less -
video Bg

What's new

Chat to a student

Prospective Leeds Beckett students can now get a first-hand perspective of life at the university. Current students are happy to discuss courses, facilities and student life in the bustling city of Leeds. Talk to a student now to get a true idea of what life is like at Leeds Beckett.

New Building Developments

In 2020 the university's new GBP 45 million Carnegie School of Sport building was completed. This new facility is home to dedicated research laboratories, a 60-metre indoor athletics track, nutrition teaching kitchen, high performance strength and conditioning facility, human movement research laboratory, two environmental chambers and a Performance Analysis Lab in partnership with Catapult.

In 2021 the university's GBP 80 million School of Arts building opened. It is packed with the latest specialist facilities, including professional TV, film and music recording studios, a performance theatre and Dolby Atmos movie cinema.

Virtual Open Day

For international students, it is not always possible to travel to university open days to see where they will study. Leeds Beckett University has a virtual campus tour allowing students to explore the entire campus from the comfort of their own homes. This allows students to see where they could be studying, view course facilities, accommodation and the library. The virtual tour is an immersive and comprehensive experience, giving students the best possible insight into life at the university.

Show more +Show less -
video Bg

What's new

Chat to a student

Prospective Leeds Beckett students can now get a first-hand perspective of life at the university. Current students are happy to discuss courses, facilities and student life in the bustling city of Leeds. Talk to a student now to get a true idea of what life is like at Leeds Beckett.

New Building Developments

In 2020 the university's new GBP 45 million Carnegie School of Sport building was completed. This new facility is home to dedicated research laboratories, a 60-metre indoor athletics track, nutrition teaching kitchen, high performance strength and conditioning facility, human movement research laboratory, two environmental chambers and a Performance Analysis Lab in partnership with Catapult.

In 2021 the university's GBP 80 million School of Arts building opened. It is packed with the latest specialist facilities, including professional TV, film and music recording studios, a performance theatre and Dolby Atmos movie cinema.

Virtual Open Day

It is not always possible for international students to travel to university open days to see where they will study. Leeds Beckett University has a virtual campus tour allowing students to explore the two impressive campuses from the comfort of their own homes.

Global Village

The Leeds Beckett Global Village is made up of students and staff who are here to help international students settle into life in Leeds and make new friends. With an airport meet and greet service from when students first arrive, to a full schedule of welcome events during their first week, the Global Village is here to help students have a smooth and enjoyable arrival experience.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Leeds Beckett University has been awarded Silver Status in the Teaching Excellence Framework (TEF). This is a nationally-recognised mark of quality for the education offered to students at the University.

The nationwide Teaching Excellence Framework was introduced by the UK government to evaluate the quality of the undergraduate student experience, recognising excellent learning and teaching in universities. The award of silver to Leeds Beckett recognises ‘the excellent outcomes for the University's majority mode full-time students with regard to retention and progression to employment and further study'.

The University was praised for:

 • Its course design and assessment practices which enable students to develop transferable and professional skills.
 • The opportunities it creates for students to engage with professional practice through live project briefs and placements.
 • Its strategic focus on developing physical and digital learning resources.
 • Its institutional culture that facilitates, recognises and rewards excellent teaching, through high quality support for new tutors, systematic observation of teaching and a comprehensive development programme.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

In its most recent assessment, Leeds Beckett University has achieved silver status in the Teaching Excellence Framework (TEF), an award recognised nation-wide for the quality of education.

Introduced by the UK government in 2017, TEF is a system that analyses the quality of education provided by universities across the UK. Leeds Beckett was awarded silver, which recognised the excellent student outcomes at the institution, including progression to employment and further study. Leeds Beckett performed especially well in the following areas:

 • Course design and assessment practices, where students can build their transferable and professional skills
 • Engagement with professional practice, where students are given the chance to undertake live project briefs and placements
 • Physical and digital learning resources
 • Facilitating, recognising and rewarding outstanding teaching, where tutors are given high-quality support.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

In its most recent assessment, Leeds Beckett University has achieved silver status in the Teaching Excellence Framework (TEF), an award recognised nation-wide for the quality of education.

Introduced by the UK government in 2017, TEF is a system that analyses the quality of education provided by universities across the UK. Leeds Beckett was awarded silver, which recognised the excellent student outcomes at the institution, including progression to employment and further study. Leeds Beckett performed especially well in the following areas:

 • Course design and assessment practices, where students can build their transferable and professional skills.
 • Engagement with professional practice, where students are given the chance to undertake live project briefs and placements.
 • Physical and digital learning resources.
 • Facilitating, recognising and rewarding outstanding teaching, where tutors are given high-quality support.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Teaching excellence is at the heart of academic practise at Leeds Beckett, and the university works hard to provide a superb learning experience, built upon the foundation of an extremely high standard of teaching. The university has a strategic plan to maintain and enhance the quality of their tuition, which is based on conducting leading research and enterprise, while fostering a diverse community of people and sustainable resourcing.

Leeds Beckett has been highly rated in recent national teaching assessments, and continues to improve the quality of its service. Teaching staff make use of a variety of methods and modern technologies to ensure a versatile taught curriculum which offers many different types of learning. Students benefit from increased contact time with their tutors, which results in a more personalised learning experience.

Many courses are accredited by leading professional bodies, and students can rest assured that their tuition is informed by best practices. Their graduate employment rate of 89 per cent is evidence of the success of their curriculum, and highlights the preparation for employment which students receive.

The university's Building Services Engineering course has recently been recognised for its academic prowess, receiving the Happold Brilliant Prize for excellence in teaching of the Built Environment. The department was nominated by the accreditation panel at the Chartered Institution of Building Services Engineers, who accredit the course.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Teaching excellence is at the heart of academic practise at Leeds Beckett, and the university works hard to provide a superb learning experience, built upon the foundation of an extremely high standard of teaching. The university has a strategic plan to maintain and enhance the quality of their tuition, which is based on conducting leading research and enterprise, while fostering a diverse community of people and sustainable resourcing.

Leeds Beckett has been highly rated in recent national teaching assessments and continues to improve the quality of its service. Teaching staff make use of a variety of methods and modern technologies to ensure a versatile taught curriculum which offers many different types of learning. Students benefit from increased contact time with their tutors, which results in a more personalised learning experience.

Many courses are accredited by leading professional bodies, and students can rest assured that their tuition is informed by best practices. Their overall graduate employment rate of 91 percent is evidence of the success of their curriculum and highlights the preparation for employment which students receive.

93 percent of students in the university's School of Cultural Studies and Humanities were satisfied overall with the quality of their course, while the School of Events, Tourism and Hospitality Management received an 83 percent overall satisfaction rating.

Show more +Show less -
Study options

Study options

Leeds Beckett University offers a wide range of English language, university preparation, undergraduate and postgraduate courses. The University's programmes focuses on making the students more attractive to future employers and can make a real difference to their future careers.

English and University preparation courses

Leeds Beckett has a range of courses that will help students to improve their qualifications and English language ability, most of which are accredited by the British Council.

International Foundation Year

For students without English as a first language, this international foundation year gives students the necessary English language ability and subject-specific knowledge to study an undergraduate degree within UK higher education.

10 week pre-sessional

Successful completion of this course will meet the English language requirement of Leeds Beckett University for courses requiring IELTS 6.0 or 6.5, so students will not need to take an additional IELTS test.

Undergraduate degrees (BA, BSc, BEng, LLB)

Examples of this type of course include:

 • BA Architecture
 • BA Business & Management
 • BA Accounting & Finance
 • BSc Adult Nursing
 • BSc Biomedical Sciences
 • BA Sport Business Management
 • BA Filmmaking
 • LLB Law
 • BEng Civil Engineering

And many more across various subject areas.

Postgraduate taught degrees (MBA, MA, MSc, MEng)

Examples of this type of course include:

 • MA International Business
 • MSc Accounting and Finance
 • MBA
 • MSc Information & Technology
 • MSc Physiotherapy (Pre-registration)
 • MA International Political Economy
 • MEng Computer Science

And many more across various subject areas.

Postgraduate research degrees

Students should consider this type of course if they would like to further improve their knowledge of a specific area, or would like to enhance their career prospects in a particular discipline.

Show more +Show less -
Study options

Study options

Leeds Beckett University offers a wide range of English language, university preparation, undergraduate and postgraduate courses. All programmes have a focus on making students highly attractive to future employers.

English and University preparation courses

Leeds Beckett has a variety of courses that help students improve their qualifications and English language ability, most of which are accredited by the British Council.

International Foundation Year

For students whose first language is not English, this international foundation year equips them with the necessary English language ability and subject-specific knowledge to study an undergraduate degree in the UK.

10 week pre-sessional

Successful completion of this course will meet the English language requirement of Leeds Beckett University for courses requiring IELTS 6.0 or 6.5, so students will not need to take an additional IELTS test.

Undergraduate degrees (BA, BSc, BEng, LLB)

Examples of this type of course include:

 • BA (Hons) Architecture
 • BA (Hons) Business & Management
 • BA (Hons) Accounting & Finance
 • BSc (Hons) Adult Nursing
 • BSc (Hons) Biomedical Sciences
 • BA (Hons) Sport Business Management
 • BA (Hons) Filmmaking
 • LLB (Hons) Law
 • BEng (Hons) Civil Engineering

Postgraduate taught degrees (MBA, MA, MSc, MEng)

Examples of this type of course include:

 • MA International Business
 • MSc Accounting & Finance
 • MBA
 • MSc Information & Technology
 • MSc Physiotherapy (Pre-registration)
 • MA International Political Economy
 • MSc Sport & Exercise Science

Postgraduate research degrees

Students can consider this type of course if they would like to further improve their knowledge of a specific area or would like to enhance their career prospects in a particular discipline.

Show more +Show less -
Study options

Study options

Leeds Beckett University offers a wide range of English language, university preparation, undergraduate and postgraduate courses. All programmes have a focus on making students highly attractive to future employers.

English and University preparation courses

Leeds Beckett has a variety of courses that help students improve their qualifications and English language ability, most of which are accredited by the British Council. The university's pre-sessional courses can be studied online before students start their course in September or January.

International Foundation Year

For students whose first language is not English, the International Foundation Year equips them with the necessary English language ability and subject-specific knowledge to study an undergraduate degree in the UK.

5, 10 and 20 week pre-sessional

Successful completion of the pre-sessional course will meet the English language requirement of Leeds Beckett University for courses requiring IELTS 6.0 or 6.5, so students will not need to take an additional IELTS test.

Undergraduate degrees (BA, BSc, BEng, LLB)

Examples of this type of course include:

 • BA (Hons) Architecture
 • BA (Hons) Business and Management
 • BA (Hons) Accounting and Finance
 • BSc (Hons) Adult Nursing
 • BSc (Hons) Biomedical Sciences
 • BA (Hons) Sport Business Management
 • BA (Hons) Filmmaking
 • LLB (Hons) Law
 • BEng (Hons) Civil Engineering

Postgraduate taught degrees (MBA, MA, MSc, MEng)

Examples of this type of course include:

 • MA International Business
 • MSc Accounting and Finance
 • MBA
 • MSc Information and Technology
 • MSc Physiotherapy (Pre-registration)
 • MA International Political Economy
 • MSc Sport and Exercise Science

Postgraduate research degrees

Students can consider this type of course if they would like to further improve their knowledge of a specific area or would like to enhance their career prospects in a particular discipline.

Show more +Show less -
Study options

Study options

Leeds Beckett University offers a wide range of English language, university preparation, undergraduate and postgraduate courses. All programmes have a focus on making students highly attractive to future employers.

English and University preparation courses

Leeds Beckett has a variety of courses that help students improve their qualifications and English language ability, most of which are accredited by the British Council. The university's pre-sessional courses can be studied online before students start their course in September or January.

International Foundation Year

For students whose first language is not English, the International Foundation Year equips them with the necessary English language ability and subject-specific knowledge to study an undergraduate degree in the UK.

5, 10 and 20 week pre-sessional

Successful completion of the pre-sessional course will meet the English language requirement of Leeds Beckett University for courses requiring IELTS 6.0 or 6.5, so students will not need to take an additional IELTS test.

Undergraduate degrees (BA, BSc, BEng, LLB)

Examples of this type of course include:

 • BA (Hons) Architecture
 • BA (Hons) Business and Management
 • BA (Hons) Accounting and Finance
 • BSc (Hons) Adult Nursing
 • BSc (Hons) Biomedical Sciences
 • BA (Hons) Sport Business Management
 • BA (Hons) Filmmaking
 • LLB (Hons) Law
 • BEng (Hons) Civil Engineering

Postgraduate taught degrees (MBA, MA, MSc, MEng)

Examples of this type of course include:

 • MA International Business
 • MSc Accounting and Finance
 • MBA
 • MSc Information and Technology
 • MSc Physiotherapy (Pre-registration)
 • MA International Political Economy
 • MSc Sport and Exercise Science

Postgraduate research degrees

Students can consider this type of course if they would like to further improve their knowledge of a specific area or would like to enhance their career prospects in a particular discipline.

Show more +Show less -
Study options

Study options

Leeds Beckett University offers a wide range of undergraduate and postgraduate courses, as well as specialised courses for English language and university preparation. All programmes have a focus on making students highly attractive to future employers.

English and University preparation courses

Leeds Beckett has a variety of courses that help students improve their qualifications and English language ability, most of which are accredited by the British Council. The university's pre-sessional courses are completed before students start their course in September or January.

International Foundation Year

For students whose first language is not English, the International Foundation Year equips them with the necessary English language ability and subject-specific knowledge to study an undergraduate degree in the UK.

Pre-sessional courses

Successful completion of a pre-sessional course will meet the English language requirement of Leeds Beckett University for courses requiring IELTS 6.0 or 6.5, so students will not need to take an additional IELTS test.

Undergraduate degrees (BA, BSc, BEng, LLB)

Examples of this type of course include:

 • BA (Hons) Architecture
 • BA (Hons) Business and Management
 • BA (Hons) Accounting and Finance
 • BSc (Hons) Adult Nursing
 • BSc (Hons) Biomedical Sciences
 • BA (Hons) Sport Business Management
 • BA (Hons) Filmmaking
 • LLB (Hons) Law
 • BEng (Hons) Civil Engineering

Postgraduate taught degrees (MBA, MA, MSc, Meng)

Examples of this type of course include:

 • MA International Business
 • MSc Accounting and Finance
 • MBA
 • MSc Information and Technology
 • MSc Physiotherapy (Pre-registration)
 • MA International Political Economy
 • MSc Sport and Exercise Science

Postgraduate research degrees

Students can consider this type of course if they would like to conduct research in a specific area or would like to enhance their career prospects in a particular discipline.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Entry requirements vary from course to course. Please refer to the course listing on our Online Prospectus.

English language requirements

If the student's first language is not English, then they would need to submit evidence of their English language ability. This is an important requirement and is essential if they are applying for a Tier 4 Student Visa. The most common qualification the University accepts is an IELTS but Pearsons and TOEFL are also widely accepted English language qualifications.

The following are the required scores for the tests (these may vary by course applied to):

 • IELTS: 6.0 with no skill below 5.5
 • Pearsons - PTE Academic: Total of 56 to 60 (minimum of 51 in all components)
 • ESOL Skills for Life: Level 1 (pass in all four components)
 • TOEFL iBT: Total of 79 to 89 minimum for reading (18), listening (17) and speaking (20)

Read more here...

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Academic entry requirements vary from course to course. Students are encouraged to refer to the course listing on the online prospectus.

English language requirements

If the student's first language is not English, they will need to submit evidence of their English language ability. This is an important requirement and is essential if they are applying for a Tier 4 Student Visa. The most common qualification the university accepts is IELTS, but Pearsons and TOEFL are also widely accepted English language qualifications.

The following are the required scores for the tests (these may vary by course):

 • IELTS: 6.0 with no skill below 5.5
 • Pearsons – PTE Academic: Total of 54 (minimum of 51 in all components)
 • ESOL Skills for Life: Level 1 (pass in all four components)
 • TOEFL iBT: Total of 79 to 89. Minimum for reading (18), listening (17) and speaking (20)

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Academic entry requirements vary from course to course. Students are encouraged to refer to the course listing on the online prospectus.

English language requirements

If a student's first language is not English, they will need to submit evidence of their English language ability. This is an important requirement and is essential if they are applying for a Tier 4 Student Visa. The most common qualification the university accepts is IELTS, but Pearson and TOEFL are also widely accepted English language qualifications. The following are the required scores for the tests (these may vary by course):

 • IELTS: 6.0 with no skill below 5.5
 • Pearson – PTE Academic: Total of 54 (minimum of 51 in all components)
 • ESOL Skills for Life: Level 1 (pass in all four components)
 • TOEFL iBT: Total of 79 to 89. Minimum for reading (18), listening (17) and speaking (20)

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Academic entry requirements vary from course to course. Students are encouraged to refer to the course listing on the online prospectus.

English language requirements

If a student's first language is not English, they will need to submit evidence of their English language ability. This is an important requirement and is essential if they are applying for a Tier 4 Student Visa. The most common qualification the university accepts is IELTS, but Pearson and TOEFL are also widely accepted English language qualifications. The following are the required scores for the tests (these may vary by course):

 • IELTS: 6.0 with no skill below 5.5
 • Pearson – PTE Academic: Total of 54 (minimum of 51 in all components)
 • ESOL Skills for Life: Level 1 (pass in all four components)
 • TOEFL iBT: Total of 79 to 89. Minimum for reading (18), listening (17) and speaking (20)

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Academic entry requirements vary from course to course. Students are encouraged to refer to the course listing on the university website.

English language requirements

If a student's first language is not English, they will need to submit evidence of their English language ability. This is an important requirement and is essential if they are applying for a Student Visa. The most common qualification the university accepts is IELTS, but Pearson and TOEFL are also widely accepted English language qualifications. The following are the typical required scores for the tests (these may vary by course):

 • IELTS: 6.0 with no skill below 5.5
 • Pearson – PTE Academic: Total of 54 (minimum of 51 in all components)
 • ESOL Skills for Life: Level 1 (pass in all four components)
 • TOEFL iBT: Total of 79 to 89. Minimum for reading (18), listening (17) and speaking (20)

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Leeds Beckett University really values the diversity that international students bring to the institution and are delighted to be able to offer a variety of scholarships to eligible students. Find out more on the Leeds Beckett International Scholarships page.

Alumni discount

A 10% discount of the tuition fees for the first year of study is available to Leeds Beckett graduates who register for postgraduate study. For eligibility criteria please read the Alumni discount terms and conditions.

Fee status

Leeds Beckett course tuition fees vary according to the student's fee status.

Students from an EU country may be eligible to pay Home/EU fees. Students from outside the EU may be required to pay Overseas fees. Please contact the University with any fee status queries.

Loans for EU students

Students from within the EU can apply for a student loan to cover the cost of tuition fees for the full duration of their course. Read more here...

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Leeds Beckett University values the diversity that international students bring to the institution and therefore offer a variety of scholarships to eligible international students. Students can find out more about what is available on the Leeds Beckett International Scholarships page.

Alumni discount

A 10% discount of the tuition fees for the first year of study is available to eligible Leeds Beckett graduates who register for postgraduate study.

Fee status

Leeds Beckett course tuition fees vary according to the student's fee status. Students from an EU country may be eligible to pay Home/EU fees. Students from outside the EU may be required to pay overseas students fees. Students can contact the university with any related queries.

Loans for EU students

Students from within the EU applying for a course in 2020 can apply for a student loan to cover the cost of tuition fees for the full duration of their course.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The university's facilities include:

24/7 library support

The university's libraries provide support 24-hours a day, throughout the year. Students can borrow laptops and camera equipment, print and photocopy, book a presentation room or attend free skills for learning workshops.

Computing laboratories

From designing the latest computer games to developing innovative programmes, students will have the technology required to create new websites, mobile apps, 3D animation and more.

Clinical Skills Suite

The modern Clinical Skills Suite has been designed to meet the learning needs of a variety of health professionals, with specialist equipment in purpose-built rooms where a range of sessions can be carried out in a suitable and safe environment.

Biomedical Science laboratories

There is a modern, purpose built, multidisciplinary space containing a range of the latest scientific testing equipment, walk-in cold and warm rooms and state-of-the-art IT.

Film studios, production offices and edit suites

Northern Film School gives students access to the latest production and editing software, so they can create and develop films, work with performers and bring their ideas to life.

Music studios

Leeds Beckett's specialist music studios give students the tools to write, produce and record music the way they want. It's an opportunity to hit the right notes in mixing their own tunes for music, games audio and TV.

Sports facilities

Carnegie Sports Centre offers an extensive range of high-quality sport and fitness facilities including tennis courts, fitness suites and a running track. Sport science students have access to specialist science laboratories and equipment including cardio-respiratory analysis, DXA bone scanner and an anti-gravity treadmill.

Performing arts

The performing arts facilities include black box rehearsal and performance studios, equipped with theatre lighting and sound systems, and access to professional dance studios at Northern Ballet's newly built Centre of Dance.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The university's facilities include:

24/7 library support

The university's libraries provide support 24-hours a day, throughout the year. Students can borrow laptops and camera equipment, print and photocopy, book a presentation room or attend free skills for learning workshops.

Computing laboratories

From designing the latest computer games to developing innovative programmes, students will have the technology required to create new websites, mobile apps, 3D animation and more.

Clinical Skills Suite

The modern Clinical Skills Suite has been designed to meet the learning needs of a variety of health professionals, with specialist equipment in purpose-built rooms where a range of sessions can be carried out in a suitable and safe environment.

Biomedical Science laboratories

This modern, purpose-built multidisciplinary space contains a range of the latest scientific testing equipment, walk-in cold and warm rooms and state-of-the-art IT.

Film studios, production offices and edit suites

Northern Film School gives students access to the latest production and editing software, so they can create and develop films, work with performers and bring their ideas to life.

Music studios

Leeds Beckett's specialist music studios give students the tools to write, produce and record music the way they want. It's an opportunity to hit the right notes in mixing their own tunes for music, games audio and TV.

Sports facilities

Carnegie Sports Centre offers an extensive range of high-quality sport and fitness facilities including tennis courts, fitness suites and a running track. Sport science students have access to specialist science laboratories and equipment including cardio-respiratory analysis, DXA bone scanner and an anti-gravity treadmill.

Performing arts

The performing arts facilities include black box rehearsal and performance studios, equipped with theatre lighting and sound systems, and access to professional dance studios at Northern Ballet's newly built Centre of Dance.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The university's facilities include:

Library and Student IT Support

The university's two libraries on each campus provide 24/7 support by phone and chat, every day of the year.

Computing laboratories

From designing the latest computer games to developing innovative programmes, students will have the technology required to create new websites, mobile apps, 3D animation and more.

Clinical Skills Suite

The modern Clinical Skills Suite has been designed to meet the learning needs of a variety of health professionals, with specialist equipment in purpose-built rooms where a range of sessions can be carried out in a suitable and safe environment.

Biomedical Science laboratories

This modern, purpose-built multidisciplinary space contains a range of the latest scientific testing equipment, walk-in cold and warm rooms and state-of-the-art IT.

Film studios, production offices and edit suites

Northern Film School gives students access to the latest production and editing software, so they can create and develop films, work with performers and bring their ideas to life.

Music studios

Leeds Beckett's specialist music studios give students the tools to write, produce and record music the way they want. It's an opportunity to hit the right notes in mixing their own tunes for music, games audio and TV.

Sports facilities

Carnegie Sports Centre offers an extensive range of high-quality sport and fitness facilities including tennis courts, fitness suites and a running track. Sport science students have access to specialist science laboratories and equipment including cardio-respiratory analysis, DXA bone scanner and an anti-gravity treadmill.

Performing arts

The performing arts facilities include black box rehearsal and performance studios, equipped with theatre lighting and sound systems, and access to professional dance studios at Northern Ballet's newly built Centre of Dance.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The University's facilities include:

24/7 library

The University's libraries are open 24-hours a day, throughout the year. Students can borrow laptops and camera equipment, print and photocopy, book a presentation room or attend free Skills for Learning workshops.

Computing laboratories

From designing the latest computer games to developing innovative programmes and software, students will have all the technology they need to create new websites, mobile apps, 3D animation and more.

Clinical Skills Suite

The state-of-the-art Clinical Skills Suite has been designed to meet the learning needs of a variety of health professionals, with specialist equipment in purpose-built rooms enabling a variety of sessions to be carried out in a suitable and safe environment.

Biomedical Science Laboratories

This modern, purpose built, multidisciplinary space contains a range of the latest scientific testing equipment, walk-in cold and warm rooms and state-of-the-art IT and AV facilities.

Film studios, Production Offices and Edit Suites

Northern Film School gives students access to the latest production and editing software, so they can create and develop films, work with performers and bring ideas to life.

Music Studios

Leeds Beckett's specialist music studios will give students the tools to write, produce and record music the way they want – it's an opportunity to hit the right notes in mixing their own tunes for music, games audio and TV.

Sports facilities

Carnegie Sports Centre offers an extensive range of high quality sport and fitness facilities including tennis courts, fitness suites and a running track.

Performing arts

The performing arts facilities include black box rehearsal and performance studios, equipped with theatre lighting and sound systems, and access to professional dance studios at Northern Ballet's newly built Centre of Dance.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The university's facilities include:

24/7 library

The university's libraries are open 24-hours a day, throughout the year. Students can borrow laptops and camera equipment, print and photocopy, book a presentation room or attend free skills for learning workshops.

Computing laboratories

From designing the latest computer games to developing innovative programmes and software, students will have the technology required to create new websites, mobile apps, 3D animation and more.

Clinical Skills Suite

The modern Clinical Skills Suite has been designed to meet the learning needs of a variety of health professionals, with specialist equipment in purpose-built rooms where a range of sessions can be carried out in a suitable and safe environment.

Biomedical Science laboratories

There is a modern, purpose built, multidisciplinary space containing a range of the latest scientific testing equipment, walk-in cold and warm rooms and state-of-the-art IT.

Film studios, production offices and edit suites

Northern Film School gives students access to the latest production and editing software, so they can create and develop films, work with performers and bring their ideas to life.

Music studios

Leeds Beckett's specialist music studios give students the tools to write, produce and record music the way they want – it's an opportunity to hit the right notes in mixing their own tunes for music, games audio and TV.

Sports facilities

Carnegie Sports Centre offers an extensive range of high-quality sport and fitness facilities including tennis courts, fitness suites and a running track. Sport science students have access to specialist science laboratories and equipment including cardio-respiratory analysis, DXA bone scanner and an anti-gravity treadmill.

Performing arts

The performing arts facilities include black box rehearsal and performance studios, equipped with theatre lighting and sound systems, and access to professional dance studios at Northern Ballet's newly built Centre of Dance.

Show more +Show less -
Student support

Student support

The Student Hub at Leeds Beckett provides advice and support for a range of areas such as employability, finance, disability, wellbeing and visas.

Student wellbeing

The Student Wellbeing Team offers a free and confidential service aimed at providing students with information and support to help them manage any difficulties they are experiencing.

Disability advice

The Disability Advice Team offers support, information and guidance on any disability related matters within the university.

Student money and advice

The Student Money Team administers the Hardship Funds and U.S./Canadian loans. Students can receive specialist advice about funding, budgeting, debt and welfare benefits.

Student Immigration Advice and Compliance

The Student Immigration Advice and Compliance team is available to provide help for international students throughout their stay at Leeds Beckett. The team can give advice for issues such as visas, immigration status, post-study working, pre-departure support and much more.

Scholarships and funding

Leeds Beckett University values the diversity that international students bring to the institution and therefore offer a variety of scholarships to eligible international students. Students can find out more about what is available on the Leeds Beckett International Scholarships page.

Alumni discount

A ten per cent discount of the tuition fees for the first year of study is available to eligible Leeds Beckett graduates who register for postgraduate study.

Fee status

Leeds Beckett course tuition fees vary according to the student's fee status. Students can contact the university with any related queries.

Show more +Show less -
Student support

Student support

The Student Advice team at Leeds Beckett provides advice and support for a range of areas such as employability, finance, disability, wellbeing and visas.

Student wellbeing

The Student Wellbeing Team offers a free and confidential service aimed at providing students with information and support to help them manage any difficulties they are experiencing.

Disability advice

The Disability Advice Team offers support, information and guidance on any disability related matters within the university.

Student money and advice

The Student Money Team administers the Hardship Funds and U.S./Canadian loans. Students can receive specialist advice about funding, budgeting, debt and welfare benefits.

Student Immigration Advice and Compliance

The Student Immigration Advice and Compliance team is available to provide help for international students throughout their stay at Leeds Beckett. The team can give advice for issues such as visas, immigration status, post-study working, pre-departure support and much more.

Scholarships and funding

Leeds Beckett University values the diversity that international students bring to the institution and therefore offer a variety of scholarships to eligible international students. Students can find out more about what is available on the Leeds Beckett International Scholarships page.

Alumni discount

A ten per cent discount of the tuition fees for the first year of study is available to eligible Leeds Beckett graduates who register for postgraduate study.

Fee status

Leeds Beckett course tuition fees vary according to the student's fee status. Students can contact the university with any related queries.

Show more +Show less -
Student support

Student support

The Student Advice team at Leeds Beckett provides advice and support for a range of areas such as employability, finance, disability, and wellbeing.

Student wellbeing

The Student Wellbeing Team offers a free and confidential service aimed at providing students with information and support to help them manage any difficulties they are experiencing.

Disability advice

The Disability Advice Team offers support, information and guidance on any disability related matters within the university.

Student money and advice

The Student Money Team administers the Hardship Funds and U.S./Canadian loans. Students can receive specialist advice about funding, budgeting, debt and welfare benefits.

Student Immigration Advice and Compliance

The Student Immigration Advice and Compliance team is available to provide help for international students throughout their stay at Leeds Beckett. The team can give advice for issues such as visas, immigration status, post-study working, pre-departure support and much more.

Scholarships and funding

Leeds Beckett University values the diversity that international students bring to the institution and therefore offer a variety of scholarships to eligible international students. Students can find out more about what is available on the Leeds Beckett International Scholarships page.

Alumni discount

A 10 percent discount of the tuition fees for the first year of study is available to eligible Leeds Beckett graduates who register for postgraduate study.

Fee status

Leeds Beckett course tuition fees vary according to the student's fee status. Students can contact the university with any related queries.

Show more +Show less -
3073
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United Kingdom

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
801st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

At LBU
Leeds Beckett - Let
Brand new Carnegie School of Sport building for specialised research
At LBU
Leeds - a city for everyone - loved by students
Leeds is regarded as one of the best shopping destinations in the UK
Leeds Beckett Coffee Corner Studying at LBU BeckettGlobal
LBU have more than 40 sports clubs to join at all levels
Leeds Beckett Global Week 2022
New state-of-the-art School of Film, Music & Performing Arts building
Leeds Beckett from above City - Headingley Campus
At LBU
At LBU
At LBU
Clinical Skills
Journalism Studios
At LBU
At LBU
At LBU
At LBU
At LBU
Computing Creative Tech Showcase
At LBU
At LBU
At LBU
At LBU
At LBU
At LBU
Join LBU
At LBU
You will have opportunities to make new friends and join societies
Learn in an environment where creativity and technology meet
At LBU
LBU guarantee’s a place in their fantastic student accommodation
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ£1355

 • £474
  លំនៅដ្ឋាន
 • £559
  ម្ហូបអាហារ
 • £88
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • £234
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?