ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

New York Institute of Technology

United States
video Bg

New York Institute of Technology

United States
video Bg

New York Institute of Technology

United States
Overview

Overview

Offering 100 diverse degree programs in the heart of New York, USA, the New York Institute of Technology is well-known for providing a modern education that provides students with state-of-the-art technology and teaching methods to make sure that they graduate feeling ready for the world of work.

The Institute features faculty who are leaders in their field, that do everything they can to get to know their students and provide a personalized learning experience for them. There is also a dedicated set of staff that help international students settle into American life by answering queries about visas and immigration, or any other matter that may be worrying them.

Researchers at NYIT try to tackle important issues such as fighting cancer and Parkinson’s disease, and there are research opportunities throughout a number of the programs on offer.

NYIT does what it can to make sure that it provides a reasonably priced education. It offers one of the lowest private tuitions in New York State and has awarded over USD 40 million in scholarships in the last year alone. In fact, 82% of undergraduate students receive some form of financial aid from the Institute.

In the last two years, NYIT students have earned over USD 2 million from paid internships. The Institute does everything it can to support its students in their career aspirations. For example, the Careers Services team take great pride in providing careers fairs, interview workshops and support on how to create the perfect CV for students. This has helped lead to a huge 95.6% of graduates from NYIT having a job or moving on to further study within six months of finishing their degree.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Offering diverse undergraduate and graduate degree programs in the heart of New York, USA, New York Institute of Technology (New York Tech) is an esteemed institution renowned for providing modern, pioneering education.

New York Tech is committed to the inspiring and education of the next generation of inventors, innovators, entrepreneurs and leaders. The institution features faculty who are leaders in their fields and strive to provide a personalized, inspirational learning experience for all students.

Program content is career-oriented, preparing students for internships, experiential learning, and careers in every field. Curriculum is informed by prestigious research performed at New York Tech, where important issues such as fighting cancer and Parkinson's disease are tackled. There are many research opportunities available for prospective students.

New York Tech offers one of the lowest private tuitions in New York State, and spends more than USD 50 million on academic support and student services. There is also a dedicated team of support staff who help international students settle into American life by helping with any issues they may have, such as visas and immigration.

It also does all it can to support students in their career aspirations. In the last few years, New York Tech students have earned over USD 3 million from paid internships. The Careers Services team provides careers fairs, interview workshops, CV writing help, and personalised guidance on a range of career issues. 94 percent of New York Tech graduates entering the job market are employed within one year of graduation, with some pursuing an additional degree or course of study.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Offering diverse undergraduate and graduate degree programs in the heart of New York, USA, New York Institute of Technology (New York Tech) is an esteemed institution renowned for providing modern, pioneering education.

New York Tech is committed to the inspiring and education of the next generation of inventors, innovators, entrepreneurs and leaders. The institution features faculty who are leaders in their fields and strive to provide a personalized, inspirational learning experience for all students.

Program content is career-oriented, preparing students for internships, experiential learning, and careers in every field. Curriculum is informed by prestigious research performed at New York Tech, where important issues such as fighting cancer and Parkinson's disease are tackled. There are many research opportunities available for prospective students.

New York Tech offers one of the lowest private tuitions in New York State, and spends more than USD 50 million on academic support and student services. There is also a dedicated team of support staff who help international students settle into American life by helping with any issues they may have, such as visas and immigration.

It also does all it can to support students in their career aspirations. In the last few years, New York Tech students have earned over USD 3 million from paid internships. The Careers Services team provides careers fairs, interview workshops, CV writing help, and personalised guidance on a range of career issues. 94 percent of New York Tech graduates entering the job market are employed within one year of graduation, with some pursuing an additional degree or course of study.

Show more +Show less -
What's new

What's new

New York Institute of Technology (NYIT) has been awarded a grant of USD 150,000 by the State of New York to develop a Research and Technology Innovation Bioengineering Laboratory at its Old Westbury, Long Island campus.

The new lab facility is expected to enable engineering and life sciences faculty and students to tackle scientific problems ranging from fighting pathogenic bacteria to reducing negative environmental impacts from storm water. The grant for the laboratory will also support Long Island’s steady emergence as a hub for life sciences research and advancements in biotechnology.

Starting in fall 2018, four lead faculty members will use the lab to work with undergraduate and graduate students on:

 • Experimenting with disease-causing bacteria strains to learn how best to combat them with bacteriophages
 • Using nanotechnology to develop a highly sensitive biosensor for early detection of conditions like HIV and Zika
 • Developing virtual reality environments to help water safety professionals visualize a hazardous site before actually stepping into it
 • Optimizing genetic tools and developing engineering software suitable for tracking and classifying animal behaviors

NYIT’s School of Engineering and Computing Sciences has also been awarded funds totaling more than USD 1 million in support of the school’s Entrepreneurship and Technology Innovation Center (ETIC) and associated job-creation and entrepreneurship efforts, as well as for the School’s Class 10,000 Clean Room and nanofabrication facility.

Show more +Show less -
What's new

What's new

International students whose first language is not English and need to improve their language levels can reach their academic and career goals in New York Institute of Technology's English Language Institute (ELI).

The English language programs are suitable for a range of levels. Students can improve their reading, writing, listening and speaking skills. They can also learn about culture and society through activities and pursue graduate-level courses that are in line with academic majors.

Courses include:

Intensive English

Those who want to improve their English language levels before starting a degree program at New York Tech can take the 15-week intensive English course.

Pathway Program

International students who wish to pursue academic study but cannot meet the English language requirements for their chosen degree program can boost their English skills through the pathway program.

The New York/English Experience

International high school or university students can enhance their English language skills through an intensive program that includes cultural activities in the city of New York.

Show more +Show less -
What's new

What's new

International students whose first language is not English and need to improve their language levels can reach their academic and career goals in New York Institute of Technology's English Language Institute (ELI).

The English language programs are suitable for a range of levels. Students can improve their reading, writing, listening and speaking skills. They can also learn about culture and society through activities and pursue graduate-level courses that are in line with academic majors.

Courses include:

Intensive English

Those who want to improve their English language levels before starting a degree program at New York Tech can take the 15-week intensive English course.

Pathway Program

International students who wish to pursue academic study but cannot meet the English language requirements for their chosen degree program can boost their English skills through the pathway program.

The New York/English Experience

International high school or university students can enhance their English language skills through an intensive program that includes cultural activities in the city of New York.

Show more +Show less -
Study options

Study options

NYIT offers close to a 100 degree programs at various levels: undergraduate, graduate and professional. The programs span over 50 fields of study and are offered across the following schools and colleges:

School of Architecture & Design

NYIT students work with faculty experts to design solutions to compelling challenges in the fields of sustainable urban design, climate science, and configuring healthy communities in an urban setting.

College of Arts & Sciences

The college offers courses across multiple topics in the arts and sciences that lead to a range of careers, from big data analytics and statistical visualization to marketing, video game design, and more.

School of Engineering & Computing Sciences

The school’s Master of Science programs include courses in fields as diverse as Environmental Technology and Sustainability Energy Management Mechanical Engineering Computer Science and Bioengineering.

School of Health Professions

School of Health Professions offers master’s and doctoral degrees in today’s most in-demand health care fields such as occupational therapy, clinical nutrition and much more.

School of Interdisciplinary Studies & Education

Students can pursue or enhance their career in various fields of education, and move on to careers as school building administrators, educational technology specialists, school counselors, and corporate-industrial-governmental professional trainers.

School of Management

The MBA and other management programs place students in the global marketplace as they strategize with classmates, faculty, and executives to compete in challenges and workshops around the world.

Accreditation

NYIT is accredited by the Middle States Commission on Higher Education and chartered by the Board of regents of the State University of New York. Individual programs and schools at NYIT also have prestigious accreditations.

Show more +Show less -
Study options

Study options

Chartered and accredited, New York Institute of Technology offers around 90 degree programs at various levels: undergraduate, graduate and professional. The programs span over 50 fields of study and are offered across the following schools and colleges:

School of Architecture & Design

New York Tech students work with faculty experts to design solutions to compelling challenges in the fields of sustainable urban design, climate science, and configuring healthy communities in an urban setting. It is ranked as one of the most admired architecture schools in the United States by DesignIntelligence.

College of Arts & Sciences

The college offers courses across multiple topics in the arts and sciences that lead to a range of careers, from big data analytics and statistical visualization to marketing, video game design, and more.

College of Engineering & Computing Sciences

Programs offered by the college are nationally accredited and highly ranked covering specializations including mechanical engineering, data science, energy management, computer science, electrical and computer engineering, and more.

School of Health Professions

School of Health Professions offers master's and doctoral degrees in today's most in-demand health care fields such as nursing, physical therapy, physician assistant studies, occupational therapy, clinical nutrition, and much more.

School of Management

The MBA and other management programs place students in the global marketplace as they strategize with classmates, faculty, and executives to compete in challenges and workshops around the world.

College of Osteopathic Medicine

As one of the largest osteopathic medical schools in the United States, New York Tech's medical students receive highly competitive residency placements and access to state-of-the-art research, biomedical, and anatomy labs.

Show more +Show less -
Study options

Study options

Chartered and accredited, New York Institute of Technology offers around 90 degree programs at various levels: undergraduate, graduate and professional. The programs span over 50 fields of study and are offered across the following schools and colleges:

School of Architecture & Design

New York Tech students work with faculty experts to design solutions to compelling challenges in the fields of sustainable urban design, climate science, and configuring healthy communities in an urban setting. It is ranked as one of the most admired architecture schools in the United States by DesignIntelligence.

College of Arts & Sciences

The college offers courses across multiple topics in the arts and sciences that lead to a range of careers, from big data analytics and statistical visualization to marketing, video game design, and more.

College of Engineering & Computing Sciences

Programs offered by the college are nationally accredited and highly ranked covering specializations including mechanical engineering, data science, energy management, computer science, electrical and computer engineering, and more.

School of Health Professions

School of Health Professions offers master's and doctoral degrees in today's most in-demand health care fields such as nursing, physical therapy, physician assistant studies, occupational therapy, clinical nutrition, and much more.

School of Management

The MBA and other management programs place students in the global marketplace as they strategize with classmates, faculty, and executives to compete in challenges and workshops around the world.

College of Osteopathic Medicine

As one of the largest osteopathic medical schools in the United States, New York Tech's medical students receive highly competitive residency placements and access to state-of-the-art research, biomedical, and anatomy labs.

Show more +Show less -
Campuses

Campuses

NYIT operates from the following campuses

New York

NYIT-Manhattan is part of New York City's West Side and Lincoln Square neighborhood, and is surrounded by cultural and recreational venues, stores, restaurants, and major companies, where many of NYIT’s students find internships and employment opportunities. The campus is easily accessed by public buses and subways.

Old Westbury

NYIT's Old Westbury campus is located in a tranquil and lush setting nestled among wooded and landscaped acres. Many original buildings were reconstructed for students' use but still retain their exterior charm.

Vancouver

NYIT’s campus in Vancouver, Canada is in the city center, close to all public amenities. The campus reflects Vancouver’s reputation as a leader of innovation, technology and sustainability. Students can look forward to studying in a spectacular coastal city, rich in diversity, alive with arts and culture and stunning in its natural beauty.

Jonesboro

At the New York Institute of Technology College of Osteopathic Medicine (NYITCOM) at Arkansas State, faculty and staff members are committed to training osteopathic physicians for a lifetime of learning and practice. The facilities at Jonesboro include a state-of-the-art anatomy lab, osteopathic manipulative lab, medical library, and classrooms fitted with technology for in-person and two-way streaming of lectures between the Arkansas and New York campuses.

China

NYIT’s programs are also offered in conjunction with prestigious partner universities throughout China. Transfer agreements enable students to earn credit toward NYIT business programs at a number of Chinese universities.

Show more +Show less -
Campuses

Campuses

New York Institute of Technology operates from the following campuses:

New York, NY

New York Institute of Technology's New York campus is located in the west of Manhattan, with easy access by public transport. The campus is close to a variety of attractions for students including restaurants, cultural venues and major companies, that facilitate student internships and employment opportunities.

Long Island, NY

New York Tech's Long Island campus is located in a tranquil and lush setting nestled among wooded and landscaped acres. Many original buildings were reconstructed for student use but still retain their exterior charm. This is where part of the New York Institute of Technology College of Osteopathic Medicine (NYITCOM) is based.

Jonesboro, AR

Osteopathic physicians are trained by expert faculty and staff members at the New York Institute of Technology College of Osteopathic Medicine (NYITCOM) in Arkansas State. Located in Jonesboro, students have access to a medical library, osteopathic manipulative lab, state-of-the-art anatomy lab and technology enabled classrooms facilitating the streaming of lectures between New York and Arkansas.

Vancouver

New York Institute of Technology‘s campus in Vancouver, Canada is in the city center, close to all public amenities. The campus reflects Vancouver's reputation as a leader of innovation, technology and sustainability. Students can look forward to studying in a spectacular coastal city, rich in diversity, alive with arts and culture and stunning in its natural beauty.

China

New York Institute of Technology has partnered with prestigious universities in China to offer programs in the country. Students are able to earn credits, while studying in China, towards a New York Institute of Technology business program.

Show more +Show less -
Campuses

Campuses

New York Institute of Technology operates from the following campuses:

New York, NY

New York Institute of Technology's New York campus is located in the west of Manhattan, with easy access by public transport. The campus is close to a variety of attractions for students including restaurants, cultural venues and major companies, that facilitate student internships and employment opportunities.

Long Island, NY

New York Tech's Long Island campus is located in a tranquil and lush setting nestled among wooded and landscaped acres. Many original buildings were reconstructed for student use but still retain their exterior charm. This is where part of the New York Institute of Technology College of Osteopathic Medicine (NYITCOM) is based.

Jonesboro, AR

Osteopathic physicians are trained by expert faculty and staff members at the New York Institute of Technology College of Osteopathic Medicine (NYITCOM) in Arkansas State. Located in Jonesboro, students have access to a medical library, osteopathic manipulative lab, state-of-the-art anatomy lab and technology enabled classrooms facilitating the streaming of lectures between New York and Arkansas.

Vancouver

New York Institute of Technology‘s campus in Vancouver, Canada is in the city center, close to all public amenities. The campus reflects Vancouver's reputation as a leader of innovation, technology and sustainability. Students can look forward to studying in a spectacular coastal city, rich in diversity, alive with arts and culture and stunning in its natural beauty.

China

New York Institute of Technology has partnered with prestigious universities in China to offer programs in the country. Students are able to earn credits, while studying in China, towards a New York Institute of Technology business program.

Show more +Show less -
Student life

Student life

It’s not all about academics at NYIT. Students can choose to be part of a rich campus life by being student leaders, volunteers or interns and participate in the Institute’s conferences and club activities. There is scope for extracurricular activity across multiple areas of interest such as the arts, entertainment, politics, public service, business and much more. Having a well-rounded extracurricular life also helps students learn about and soak up a lot more of the local culture.

NYIT’s Community Service Centers help students get involved as volunteers on behalf of community agencies, or as coordinators and the liaison person between NYIT, clubs and off-campus organizations. On-campus roles, especially after the student’s first year, could be those of peer advisors, student tutors or orientation leaders.

There are also plenty of recreational options for students around and beyond the campus. From live performance venues such as Carnegie Hall and the Lincoln Center for the Performing Arts to a number of museums and galleries, everything is within a 15-minute walk from the campus. Those who prefer relaxed public spaces can head to the famous Central Park which is less than five minutes by walk, or choose from the other options that surround the area. Shopping and dining are also adequately catered to, with a whole range of options within walking distance of campus.

Show more +Show less -
Student life

Student life

It's not all about academics at New York Tech. Students can choose to be part of a rich campus life by being student leaders, volunteers or interns and participate in conferences and club activities. There is scope for extracurricular activity across multiple areas of interest such as the arts, entertainment, politics, public service, business and much more. Having a well-rounded extracurricular life also helps students learn a lot about the local culture.

New York Tech's community service centers help students get involved as volunteers on behalf of community agencies, or as coordinators and the liaison person between New York Tech, clubs and off-campus organizations. On-campus roles, especially after the student's first year, could be those of peer advisors, student tutors or orientation leaders.

There are also plenty of recreational options for students around and beyond campus. From live performance venues such as Carnegie Hall and the Lincoln Center for the Performing Arts to a number of museums and galleries, everything is within a 15-minute walk from the campus. Those who prefer relaxed public spaces can head to the famous Central Park which is less than a five-minute walk, or choose from the other options that surround the area. Shopping and dining are also adequately catered for, with a whole range of options within walking distance of campus.

Show more +Show less -
Student life

Student life

It's not all about academics at New York Tech. Students can choose to be part of a rich campus life by being student leaders, volunteers or interns and participate in conferences and club activities. There is scope for extracurricular activity across multiple areas of interest such as the arts, entertainment, politics, public service, business and much more. Having a well-rounded extracurricular life also helps students learn a lot about the local culture.

New York Tech's community service centers help students get involved as volunteers on behalf of community agencies, or as coordinators and the liaison person between New York Tech, clubs and off-campus organizations. On-campus roles, especially after the student's first year, could be those of peer advisors, student tutors or orientation leaders.

There are also plenty of recreational options for students around and beyond campus. From live performance venues such as Carnegie Hall and the Lincoln Center for the Performing Arts to a number of museums and galleries, everything is within a 15-minute walk from the campus. Those who prefer relaxed public spaces can head to the famous Central Park which is less than a five-minute walk, or choose from the other options that surround the area. Shopping and dining are also adequately catered for, with a whole range of options within walking distance of campus.

Show more +Show less -
Accommodation

Accommodation

Students have the option of staying in one of NYIT’s two safe, secure Manhattan residence halls, located in two of the city’s most vibrant neighborhoods. The halls are an easy bus or subway ride from campus.

The Andersen Hall has double and triple rooms a dining hall and a full meal plan. The Riverside Terrace Residence Hall offers multiple options including single, double, and triple rooms, most with private bathrooms a kitchen on every floor and a student lounge.

For those who wish to live off-campus, NYIT is on hand to help with details of online brokers and rental listings.

The Institute’s trained staff will assist students during every phase of their NYIT residence life experience, in the following ways:

 • NYIT Resident Assistants (RAs) plan activities to build community relationships with other students.
 • Hall Directors manage teams of RAs assist in the daily operation and management of residence halls.
 • Community Development Assistants work with NYIT RAs and hall directors to help ensure proper safety operations and facilities management.

Security personnel and building staff are on duty 24 hours at all Manhattan residence halls. There is also a strong community police presence surrounding its buildings.

In the Old Westbury campus, NYIT has partnered with SUNY Old Westbury to offer rooms in residence halls located minutes from its campus. The options include:

 • King Hall and Anthony Hall (for first-year students, with RAs to provide programs and activities)
 • Roosevelt Hall (with a small architectural studio space)
 • Bolivar
 • Kennedy Hall (for a quieter residence hall experience)

More about accommodation...

Show more +Show less -
Accommodation

Accommodation

Students in New York City can choose from New York Tech's two city halls of residence, the Anderson Hall and the Riverside Terrace. Both are based in vibrant neighbourhoods and are only a short journey from the campus.

There are single, double and triple room options, as well as meal plans. Many rooms have private bathrooms, kitchens and a student lounge. Accommodation staff and security teams are available at all times at the halls of residence. Students can also be assured of a strong community police presence in the area. Students who would prefer to live off-campus can receive help from New York Tech to find something suitable.

At the Long Island campus, students can choose from halls of residence that are located very close to campus. Options include:

 • King Hall and Anthony Hall, designed for first-year students
 • Roosevelt Hall, designed for sophomores, juniors, and seniors, and includes an architectural studio space.
 • Bolivar, designed for sophomores, juniors, and seniors
 • Kennedy Hall, designed for sophomores, juniors, and seniors, and offers a quieter residence hall experience.

Show more +Show less -
Accommodation

Accommodation

Students in New York City can choose from New York Tech's two city halls of residence, the Anderson Hall and the Riverside Terrace. Both are based in vibrant neighbourhoods and are only a short journey from the campus.

There are single, double and triple room options, as well as meal plans. Many rooms have private bathrooms, kitchens and a student lounge. Accommodation staff and security teams are available at all times at the halls of residence. Students can also be assured of a strong community police presence in the area. Students who would prefer to live off-campus can receive help from New York Tech to find something suitable.

At the Long Island campus, students can choose from halls of residence that are located very close to campus. Options include:

 • King Hall and Anthony Hall, designed for first-year students.
 • Roosevelt Hall, designed for sophomores, juniors, and seniors, and includes an architectural studio space.
 • Bolivar, designed for sophomores, juniors, and seniors.
 • Kennedy Hall, designed for sophomores, juniors, and seniors, and offers a quieter residence hall experience.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

NYIT offers students a range of scholarships and grants, which are renewable each semester, based on academic achievements and high scholastic potential.

To be eligible for these, candidates must:

 • Be full-time students
 • Maintain a cumulative GPA as specified by the scholarship
 • Meet Satisfactory Academic Progress (SAP) requirements at all times

First year scholarships range from $5,000 to $22,000 per year and are available to first-year bachelor’s degree applicants for a maximum of four years. In order to qualify for these scholarships, students must:

 • Be admitted to a bachelor’s degree program
 • Have earned a minimum 80 GPA in high school
 • Submit SAT or ACT scores with a minimum score of at least 980 on the SAT or 19 on the ACT

Students who meet these requirements will automatically be awarded an academic scholarship and the amount awarded will be based on your combined GPA and SAT/ACT scores.

Transfer scholarships are available to students transferring into a bachelor’s degree program from an institution in the US or overseas. Scholarship amounts range from $5,000 to $13,000 per year. In order to qualify, students must:

 • Have earned a minimum of 24 credits from an accredited college or university
 • Have a minimum cumulative GPA of 2.5

The amount awarded will be based on your cumulative GPA.

The Graduate Scholarship Award is a scholarship worth USD 3,000 per-year as a tuition-only credit for the fall and spring semesters only, for a maximum of three years (six semesters) of continuous full-time enrolment (nine credits). Proration may be available for applicants taking less than nine graduate level credits per semester but students must register for at least three graduate level credits per semester for this proration.

To receive this scholarship, students must:

 • Be accepted to a matriculated graduate degree
 • Have earned a bachelor’s degree with a 3.3 CGPA or equivalent
 • Earned a high enough combined score on the verbal and quantitative sections of the Graduate Record Examinations (GRE) as determined by the concerned academic department (if the program requires a GRE)
 • Have a minimum GMAT score of 400 (for MBA applicants)

More about scholarships...

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

New York Institute of Technology has some of the lowest private tuition fees in the state of New York. It also provides millions in scholarships and grants each year. The majority of awards are based on academic excellence and scholastic potential.

Undergraduate students

There are a large number of first year scholarships available, where eligible first-year bachelor's degree students can receive up to USD 23,000 each academic year for four years.

Transfer students

Transfer scholarships are available to eligible students who transfer into a bachelor's degree program from an institution either in the U.S. or overseas. Students can receive an award of up to USD 16,000 each academic year.

Graduate students

The Graduate Scholarship Award offers eligible students pursuing graduate study up to USD 3,000 each academic year, in tuition credits.

Students are encouraged to research what is available and check the eligibility requirements.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

New York Institute of Technology has some of the lowest private tuition fees in the state of New York. It also provides millions in scholarships and grants each year. The majority of awards are based on academic excellence and scholastic potential.

Undergraduate students

There are a large number of first year scholarships available, where eligible first-year bachelor's degree students can receive up to USD 23,000 each academic year for four years.

Transfer students

Transfer scholarships are available to eligible students who transfer into a bachelor's degree program from an institution either in the U.S. or overseas. Students can receive an award of up to USD 16,000 each academic year.

Graduate students

The Graduate Scholarship Award offers eligible students pursuing graduate study up to USD 3,000 each academic year, in tuition credits.

Students are encouraged to research what is available and check the eligibility requirements.

Show more +Show less -
4583
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United States

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
Defenders of data
Join us at New York Institute of Technology
Stomach Whisperers
Join us at New York Institute of Technology
Join us at New York Institute of Technology
About New York Institute of Technology
Join us at New York Institute of Technology
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$1756

 • $805
  លំនៅដ្ឋាន
 • $677
  ម្ហូបអាហារ
 • $98
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $176
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី