ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Pace University

United States
video Bg

Pace University

United States
video Bg

Pace University

United States
video Bg

Pace University

United States
video Bg

Pace University

United States
Overview

Overview

Pace University is a private university with campuses in New York City and Westchester County, in the United States. It offers over 160 courses at undergraduate and postgraduate level in a variety of subject areas. Students can also complete their degree online, while still getting access to all the support services that those learning on campus receive.

The university's highly regarded Careers Service offers everything from help on writing a CV to information on upcoming workshops designed to help students with all stages of the job hunt. As well as meeting an advisor in person on campus, students can also be paired with a mentor from amongst Pace University’s alumni, who are ready to help tomorrow’s leaders.

Pace University gives students the opportunity to study abroad for part of their degree, with a range of options from short-term programmes to volunteering. Students are given the help they need to make the most of the opportunity, be that resources online or through the Education Abroad Department on campus.

At both campuses, a wide range of activities take place each week, and students are encouraged to get involved to meet friends and gain new experiences. Clubs and societies on offer range from more subject-specific societies to sports and recreation clubs, as well as groups encouraging leadership incentives and volunteering opportunities. When it comes to keeping fit, all students have access to a health and fitness center at both campuses.

Students are supported throughout their time studying at Pace University via a number of different services. Each campus is staffed with nurses to help diagnose any illnesses or symptoms, and there are also confidential counsellors available to talk to.

Based on two campuses, one in the heart of New York City, and the other just 40 minutes away by train, students can experience one the world’s most famous and exciting cities, their home away from home.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Pace University is a private university with campuses in New York City and Westchester County, in the United States. It offers over 160 courses at undergraduate and postgraduate level in a variety of subject areas. Students can also complete their degree online, while still getting access to all the support services that those learning on campus receive.

The university's highly regarded Careers Service offers everything from help on writing a CV to information on upcoming workshops designed to help students with all stages of the job hunt. As well as meeting an advisor in person on campus, students can also be paired with a mentor from amongst Pace University's alumni, who are ready to help tomorrow's leaders.

Pace University gives students the opportunity to study abroad for part of their degree, with a range of options from short-term programmes to volunteering. Students are given the help they need to make the most of the opportunity, be that resources online or through the Education Abroad Department on campus.

At both campuses, a wide range of activities take place each week, and students are encouraged to get involved to meet friends and gain new experiences. Clubs and societies on offer range from more subject-specific societies to sports and recreation clubs, as well as groups encouraging leadership incentives and volunteering opportunities. When it comes to keeping fit, all students have access to a health and fitness center at both campuses.

Students are supported throughout their time studying at Pace University via a number of different services. Each campus is staffed with nurses to help diagnose any illnesses or symptoms, and there are also confidential counsellors available to talk to.

Based on two campuses, one in the heart of New York City, and the other just 40 minutes away by train, students can experience one the world's most famous and exciting cities, their home away from home.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Pace University is a private university with campuses in New York City and Westchester County, in the United States. It offers over 160 courses at undergraduate and postgraduate level in a variety of subject areas. Students can also complete their degree online, while still getting access to all the support services that those learning on campus receive.

The university's highly regarded Careers Service offers everything from help on writing a CV to information on upcoming workshops designed to help students with all stages of the job hunt. As well as meeting an advisor in person on campus, students can also be paired with a mentor from amongst Pace University's alumni, who are ready to help tomorrow's leaders.

Pace University gives students the opportunity to study abroad for part of their degree, with a range of options from short-term programmes to volunteering. Students are given the help they need to make the most of the opportunity, be that resources online or through the Education Abroad Department on campus.

At both campuses, a wide range of activities take place each week, and students are encouraged to get involved to meet friends and gain new experiences. Clubs and societies on offer range from more subject-specific societies to sports and recreation clubs, as well as groups encouraging leadership incentives and volunteering opportunities. When it comes to keeping fit, all students have access to a health and fitness center at both campuses.

Students are supported throughout their time studying at Pace University via a number of different services. Each campus is staffed with nurses to help diagnose any illnesses or symptoms, and there are also confidential counsellors available to talk to.

Based on two campuses, one in the heart of New York City, and the other just 40 minutes away by train, students can experience one the world's most famous and exciting cities, their home away from home.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Pace University is a private university with campuses in New York City and Westchester County, in the United States. It offers over 160 courses at undergraduate and postgraduate level in a variety of subject areas. Students can also complete their degree online, while still getting access to all the support services that those learning on campus receive.

The university's highly regarded Careers Service offers everything from help on writing a CV to information on upcoming workshops designed to help students with all stages of the job hunt. As well as meeting an advisor in person on campus, students can also be paired with a mentor from amongst Pace University's alumni, who are ready to help tomorrow's leaders.

Pace University gives students the opportunity to study abroad for part of their degree, with a range of options from short-term programmes to volunteering. Students are given the help they need to make the most of the opportunity, be that resources online or through the Education Abroad Department on campus.

At both campuses, a wide range of activities take place each week, and students are encouraged to get involved to meet friends and gain new experiences. Clubs and societies on offer range from more subject-specific societies to sports and recreation clubs, as well as groups encouraging leadership incentives and volunteering opportunities. When it comes to keeping fit, all students have access to a health and fitness center at both campuses.

Students are supported throughout their time studying at Pace University via a number of different services. Each campus is staffed with nurses to help diagnose any illnesses or symptoms, and there are also confidential counsellors available to talk to.

Based on two campuses, one in the heart of New York City, and the other just 40 minutes away by train, students can experience one the world's most famous and exciting cities, their home away from home.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Pace University is an established and renowned private university based in New York. Ranked in the top 9 percent of private US colleges for return on tuition investment, Pace offers not only exceptional value but also the opportunity to transform students' lives academically, professionally, and socioeconomically.

The University has six schools and colleges: the College of Health Professions, Dyson College of Arts and Sciences, Elisabeth Haub School of Law, Lubin School of Business, School of Education, and Seidenberg School of Computer Science and Information Systems, offering a variety of courses in business, health care, computer science, humanities, education, science, law, fine and performing arts, and more.

With campuses in New York City and Westchester County, New York, Pace offers bachelor's, master's, and doctoral degree programs to nearly 13,000 students (approximately 8,000 undergraduates and 5,000 graduates). With more than 50 cutting-edge labs, institutes, clinics and learning facilities, students have a unique opportunity for hands-on learning.

Pace University is also home to one of the largest internship programs in New York. Within the last academic year students participated in nearly 9,000 internships, clinicals, co-ops and field experiences. With the excellent teaching quality, outstanding facilities, and amazing internship opportunities, students are given every tool to succeed at Pace. And they do–the University's graduates are employed at a rate that's 20 percent higher than the US national average.

The University is a diverse institution with students from across the world, and there are plenty of support services available to assist with orientation and any ongoing concerns or issues that students may have, leaving them free to focus on their studies.

Show more +Show less -
What's new

What's new

With an international population of over 1,127 undergraduate students, and a further 940 graduates, Pace University is home to a large variety of students representing over 120 countries.

Pace understands the value of bringing diverse perspectives into the classroom and achieves this through welcoming high numbers of international students to study and learn alongside local American students.

In an interview with international students at Pace University, when discussing the benefits of an American education, the group said that there were more educational opportunities, as well as interaction with and mentorship from faculty and staff.

Pace University is located in one of the most diverse and vibrant metropolitan areas and gives international students the chance to experience a real world, skills-based education.

Students at Pace have the chance to live and learn alongside individuals from around the globe. This helps all students who attend Pace gain a deeper understanding of international and foreign affairs issues. Students can also take part in unique cultural experiences, try new cuisines and celebrate new holidays.

International students at Pace University have the chance to connect with U.S. global leaders in research, activism and industry, whilst benefiting from the chance to experience a new culture and thrive in America’s globalised economy.

Show more +Show less -
What's new

What's new

With an international population of over 1,127 undergraduate students, and a further 940 graduates, Pace University is home to a large variety of students representing over 120 countries.

Pace understands the value of bringing diverse perspectives into the classroom and achieves this through welcoming high numbers of international students to study and learn alongside local American students.

In an interview with international students at Pace University, when discussing the benefits of an American education, the group said that there were more educational opportunities, as well as interaction with and mentorship from faculty and staff.

Pace University is located in one of the most diverse and vibrant metropolitan areas and gives international students the chance to experience a real world, skills-based education.

Students at Pace have the chance to live and learn alongside individuals from around the globe. This helps all students who attend Pace gain a deeper understanding of international and foreign affairs issues. Students can also take part in unique cultural experiences, try new cuisines and celebrate new holidays.

International students at Pace University have the chance to connect with U.S. global leaders in research, activism and industry, whilst benefiting from the chance to experience a new culture and thrive in America's globalised economy.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Covid-19 update

Health and safety are top of the agenda at Pace University and with the start of the autumn semester in August 2020 the university remains committed to adhering to guiding principles put in place to manage the impact of coronavirus. Taking guidance from the Centers for Disease Control and Prevention and the New York State Department of Health, the university has a detailed plan for the return of students. This will entail a phased return to campus with in-person, hybrid and fully online options. For more information students are encouraged to consult the university website.

International outlook

With an international population of over 1,127 undergraduate students, and a further 940 graduates, Pace University is home to a large variety of students representing over 107 countries.

Pace understands the value of bringing diverse perspectives into the classroom and achieves this through welcoming high numbers of international students to study and learn alongside local American students.

In an interview with international students at Pace University, when discussing the benefits of an American education, the group said that there were more educational opportunities, as well as interaction with and mentorship from faculty and staff.

Pace University is located in one of the most diverse and vibrant metropolitan areas and gives international students the chance to experience a real world, skills-based education.

Students at Pace have the chance to live and learn alongside individuals from around the globe. This helps all students who attend Pace gain a deeper understanding of international and foreign affairs issues. Students can also take part in unique cultural experiences, try new cuisines and celebrate new holidays.

International students at Pace University have the chance to connect with U.S. global leaders in research, activism and industry, whilst benefiting from the chance to experience a new culture and thrive in America's globalised economy.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Covid-19 update

Health and safety are top of the agenda at Pace University and with the start of the autumn semester in August 2020 the university remains committed to adhering to guiding principles put in place to manage the impact of coronavirus. Taking guidance from the Centers for Disease Control and Prevention and the New York State Department of Health, the university has a detailed plan for the return of students. This will entail a phased return to campus with in-person, hybrid and fully online options. For more information students are encouraged to consult the university website.

International outlook

With an international population of over 1,127 undergraduate students, and a further 940 graduates, Pace University is home to a large variety of students representing over 107 countries.

Pace understands the value of bringing diverse perspectives into the classroom and achieves this through welcoming high numbers of international students to study and learn alongside local American students.

In an interview with international students at Pace University, when discussing the benefits of an American education, the group said that there were more educational opportunities, as well as interaction with and mentorship from faculty and staff.

Pace University is located in one of the most diverse and vibrant metropolitan areas and gives international students the chance to experience a real world, skills-based education.

Students at Pace have the chance to live and learn alongside individuals from around the globe. This helps all students who attend Pace gain a deeper understanding of international and foreign affairs issues. Students can also take part in unique cultural experiences, try new cuisines and celebrate new holidays.

International students at Pace University have the chance to connect with U.S. global leaders in research, activism and industry, whilst benefiting from the chance to experience a new culture and thrive in America's globalised economy.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Pace University is a constantly developing institution that is highly involved in local and national events. Students can easily catch up on the latest developments by visiting the News section of the University's website.

Pace continues to develop new programs to best reflect the changing world. One new example that commenced in 2022 was the varsity Esports program, which allows students to represent the University in competitive gaming events.

Students from Pace also regularly showcase their work at events such as new exhibitions in the University's own Lower Manhattan arts gallery, or documentary film premieres at the Jacob Burns Film Center.

Students can also read up on the latest charity efforts, student profiles, and more on the University's news pages, including success stories of alumni.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Pace University’s faculty are leading practitioners, so the knowledge they bring to the classroom is first-hand, immediately applicable, and at the forefront of their field. The student to faculty ratio at Pace is 16:1.

Part of Pace’s teaching offering is Pace’s Centre for Teaching, Learning and Technology (CTLT), which offers support to faculty in a rapidly changing teaching and learning environment and helps to ensure the teaching at Pace stays excellent. In recognition of the faculty’s desire to keep up with the latest instructional methodologies, the CTLT is committed to new initiatives which incorporate contemporary teaching strategies into the faculties teaching practices, including using new technologies to enhance teaching excellence. CTLT works to help introduce new faculty development programs that show its teachers how to provide a positive learning environment that foster students’ intellectual growth and competence. CTLT supports both traditional and non-traditional instruction. In order to enhance the student-centred environment, CTLT advocates for effective student support so that students can succeed in learning.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Pace University's faculty are leading practitioners, so the knowledge they bring to the classroom is first-hand, immediately applicable, and at the forefront of their field. The student to faculty ratio at Pace is 16:1.

Part of Pace's teaching offering is Pace's Centre for Teaching, Learning and Technology (CTLT), which offers support to faculty in a rapidly changing teaching and learning environment and helps to ensure the teaching at Pace stays excellent. In recognition of the faculty's desire to keep up with the latest instructional methodologies, the CTLT is committed to new initiatives which incorporate contemporary teaching strategies into the faculties teaching practices, including using new technologies to enhance teaching excellence. CTLT works to help introduce new faculty development programs that show its teachers how to provide a positive learning environment that foster students' intellectual growth and competence. CTLT supports both traditional and non-traditional instruction. In order to enhance the student-centred environment, CTLT advocates for effective student support so that students can succeed in learning.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Pace University's faculty are leading practitioners, so the knowledge they bring to the classroom is first-hand, immediately applicable, and at the forefront of the field. The student to faculty ratio at Pace is 14:1.

Part of Pace's teaching offering is Pace's Centre for Teaching, Learning and Technology (CTLT), which offers support to faculty in a rapidly changing teaching and learning environment and helps to ensure the teaching at Pace stays excellent. In recognition of the faculty's desire to keep up with the latest instructional methodologies, the CTLT is committed to new initiatives which incorporate contemporary teaching strategies into the faculties teaching practices, including using new technologies to enhance teaching excellence.

CTLT works to help introduce new faculty development programs that show its teachers how to provide a positive learning environment that fosters students' intellectual growth and competence. CTLT supports both traditional and non-traditional instruction. In order to enhance the student-centred environment, CTLT advocates for effective student support so that students can succeed in learning.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Pace University's faculty are leading practitioners, so the knowledge they bring to the classroom is first-hand, immediately applicable, and at the forefront of the field. The student to faculty ratio at Pace is 14:1.

Part of Pace's teaching offering is Pace's Centre for Teaching, Learning and Technology (CTLT), which offers support to faculty in a rapidly changing teaching and learning environment and helps to ensure the teaching at Pace stays excellent. In recognition of the faculty's desire to keep up with the latest instructional methodologies, the CTLT is committed to new initiatives which incorporate contemporary teaching strategies into the faculties teaching practices, including using new technologies to enhance teaching excellence.

CTLT works to help introduce new faculty development programs that show its teachers how to provide a positive learning environment that fosters students' intellectual growth and competence. CTLT supports both traditional and non-traditional instruction. In order to enhance the student-centred environment, CTLT advocates for effective student support so that students can succeed in learning.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Pace University's faculty are leading practitioners. Consequently, the knowledge they bring to the classroom is first-hand, immediately applicable, and at the forefront of the field. The faculty to student ratio at Pace is 14:1 and the average class size is just 20, ensuring that students get the attention and support they need.

Through the convergence of immersive academics, experiential learning, and dedicated advising, Pace empowers students and positively impacts communities. With an emphasis on experiential learning including research, clinicals, civic engagement, study abroad, and internships, students have the best chance to succeed in their fields.

The results speak for themselves, with the University ranking in the top 9 percent of private US colleges that provide the best return on tuition investment (Payscale.com).

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Pace University is comprised of five schools, located across its two campuses – in the Financial District, New York City campus and in the Westchester, New York campus. The colleges and schools include:

College of Health Professions

The College of Health Professions offers programs at the bachelor’s, master’s, and doctoral level that reflect the changing landscape of the health care system and prepare students for impactful careers in healthcare practice and health-related research.

Dyson College of Arts & Sciences

The Dyson College of Arts & Sciences offers programs spanning the arts and humanities, natural sciences, social sciences, and pre-professional sciences (including pre-medicine and pre-law), as well as numerous courses that fulfil core curriculum requirements.

Lubin School of Business

A nationally-ranked leader in business education, the Lubin School provides its students with experience-based learning that blends business theory with practical experience to prepare graduates for successful careers in the global business environment.

School of Education

The School of Education prepares students to not only meet the requirements for teaching certification, but also be agents of change committed to student success and lifelong learning.

Seidenberg School of CSIS

One of the first comprehensive schools of computing and information systems in the country, the Seidenberg School remains at the forefront of the field and prepares students for professional work, research, and lifelong participation in a new and dynamic information age.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Pace University is comprised of five schools, located across its two campuses – in the Financial District, New York City campus and in the Westchester, New York campus. The colleges and schools include:

College of Health Professions

The College of Health Professions offers programs at the bachelor's, master's, and doctoral level that reflect the changing landscape of the health care system and prepare students for impactful careers in healthcare practice and health-related research.

Dyson College of Arts & Sciences

The Dyson College of Arts & Sciences offers programs spanning the arts and humanities, natural sciences, social sciences, and pre-professional sciences (including pre-medicine and pre-law), as well as numerous courses that fulfil core curriculum requirements.

Lubin School of Business

A nationally-ranked leader in business education, the Lubin School provides its students with experience-based learning that blends business theory with practical experience to prepare graduates for successful careers in the global business environment.

School of Education

The School of Education prepares students to not only meet the requirements for teaching certification, but also be agents of change committed to student success and lifelong learning.

Seidenberg School of CSIS

One of the first comprehensive schools of computing and information systems in the country, the Seidenberg School remains at the forefront of the field and prepares students for professional work, research, and lifelong participation in a new and dynamic information age.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Pace University is comprised of five schools, located across its two campuses, in the Financial District, New York City campus and in the Westchester, New York campus. The colleges and schools include:

College of Health Professions

The College of Health Professions offers programs at the bachelors, masters, and doctoral level that reflect the changing landscape of the healthcare system and prepare students for impactful careers in healthcare practice and health-related research.

Dyson College of Arts & Sciences

The Dyson College of Arts & Sciences offers programs spanning the arts and humanities, natural sciences, social sciences, and pre-professional sciences (including pre-medicine and pre-law), as well as numerous courses that fulfil core curriculum requirements.

Lubin School of Business

A nationally-ranked leader in business education, the Lubin School provides its students with experience-based learning that blends business theory with practical experience to prepare graduates for successful careers in the global business environment.

School of Education

The School of Education prepares students to not only meet the requirements for teaching certification, but also to be agents of change committed to student success and lifelong learning.

Seidenberg School of CSIS

One of the first comprehensive schools of computing and information systems in the country, the Seidenberg School remains at the forefront of the field and prepares students for professional work, research, and lifelong participation in a new and dynamic information age.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Pace University is comprised of five schools, located across its two campuses, in the Financial District, New York City campus and in the Westchester, New York campus. The colleges and schools include:

College of Health Professions

The College of Health Professions offers programs at the bachelors, masters, and doctoral level that reflect the changing landscape of the healthcare system and prepare students for impactful careers in healthcare practice and health-related research.

Dyson College of Arts & Sciences

The Dyson College of Arts & Sciences offers programs spanning the arts and humanities, natural sciences, social sciences, and pre-professional sciences (including pre-medicine and pre-law), as well as numerous courses that fulfil core curriculum requirements.

Lubin School of Business

A nationally-ranked leader in business education, the Lubin School provides its students with experience-based learning that blends business theory with practical experience to prepare graduates for successful careers in the global business environment.

School of Education

The School of Education prepares students to not only meet the requirements for teaching certification, but also to be agents of change committed to student success and lifelong learning.

Seidenberg School of CSIS

One of the first comprehensive schools of computing and information systems in the country, the Seidenberg School remains at the forefront of the field and prepares students for professional work, research, and lifelong participation in a new and dynamic information age.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Pace University comprises six schools, located across its three campuses. The colleges and schools include:

College of Health Professions

The College of Health Professions offers a range of undergraduate and graduate courses that are designed to prepare students for future careers working in either health-based research roles or in healthcare practice.

Dyson College of Arts and Sciences

The Dyson College of Arts and Sciences offers programs spanning the arts and humanities, natural sciences, social sciences, and pre-professional sciences (including pre-medicine and pre-law), as well as numerous courses that fulfil core curriculum requirements.

Elisabeth Haub School of Law

Pace's Law School is ranked first for Environmental Law in the US, according to U.S. News and World Report. The curriculum and combined academic programs are by far the most strategically designed programs that meet industry needs. Students get the skills and experience to become effective lawyers across a variety of fields.

Lubin School of Business

A nationally ranked leader in business education, the Lubin School provides its students with experience-based learning that blends business theory with practical experience to prepare graduates for successful careers in the global business environment.

School of Education

The School of Education prepares students to not only meet the requirements for teaching certification, but also to be agents of change committed to student success and lifelong learning.

Seidenberg School of Computer Science and Information Systems

One of the first comprehensive schools of computing and information systems in the country, the Seidenberg School remains at the forefront of the field and prepares students for professional work, research, and lifelong participation in a new and dynamic information age.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Some of the required steps for admission include:

Undergraduate level

 • A completed application and USD 50 non-refundable application fee.
 • A photocopy of valid passport displaying the student’s name and photo.
 • Two letters of recommendation.
 • One essay/personal statement, approximately 250-650 words in length.
 • English-Language proficiency scores: TOEFL, IELTS, or Pearson PTE (sent directly from the testing authority).
 • Official transcripts from high school or university.

Transfer students: All of the above including course descriptions or syllabus.

Postgraduate level

 • The completed online application along with non-refundable application fee of USD 70.
 • Two letters of recommendation (three are required for the PsyD in School-Clinical Child Psychology, the PhD in Mental Health Counselling, the MSEd in School Psychology, and the MSEd in Bilingual School Psychology).
 • A CV describing at least the past five years of employment history and any significant community, professional, or college extracurricular activities.
 • A personal statement from high school or university.
 • All official transcripts.
 • Submission of TOEFL, IELTS or Pearson PTE academic scores.
 • GMAT or GRE (Graduate students).

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Some of the required steps for admission include:

Undergraduate level

 • A completed application and USD 50 non-refundable application fee.
 • A photocopy of valid passport displaying the student's name and photo.
 • Two letters of recommendation.
 • One essay/personal statement, approximately 250-650 words in length.
 • English-Language proficiency scores: TOEFL, IELTS, or Pearson PTE (sent directly from the testing authority).
 • Official transcripts from high school or university.

Transfer students: All of the above including course descriptions or syllabus.

Postgraduate level

 • The completed online application along with non-refundable application fee of USD 70.
 • Two letters of recommendation (three are required for the PsyD in School-Clinical Child Psychology, the PhD in Mental Health Counselling, the MSEd in School Psychology, and the MSEd in Bilingual School Psychology).
 • A CV describing at least the past five years of employment history and any significant community, professional, or college extracurricular activities.
 • A personal statement from high school or university.
 • All official transcripts.
 • Submission of TOEFL, IELTS or Pearson PTE academic scores.
 • GMAT or GRE (Graduate students).

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Some of the required steps for admission include:

Undergraduate level

 • A completed application and USD 50 non-refundable application fee.
 • A photocopy of valid passport displaying the student's name and photo.
 • Two letters of recommendation.
 • One essay/personal statement, approximately 250-650 words in length.
 • English-Language proficiency scores: TOEFL, IELTS, or Pearson PTE (sent directly from the testing authority).
 • Official transcripts from high school or university.

Transfer students: All of the above including course descriptions or syllabus.

Postgraduate level

 • The completed online application along with non-refundable application fee of USD 70.
 • Two letters of recommendation (three are required for the PsyD in School-Clinical Child Psychology, the PhD in Mental Health Counselling, the MSEd in School Psychology, and the MSEd in Bilingual School Psychology).
 • A CV describing at least the past five years of employment history and any significant community, professional, or college extracurricular activities.
 • A personal statement from high school or university.
 • All official transcripts.
 • Submission of TOEFL, IELTS or Pearson PTE academic scores.
 • GMAT or GRE (Graduate students).

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Some of the required steps for admission include:

Undergraduate level

 • A completed application and USD 50 non-refundable application fee.
 • A photocopy of valid passport displaying the student's name and photo.
 • Two letters of recommendation.
 • One essay/personal statement, approximately 250-650 words in length.
 • English-Language proficiency scores: TOEFL, IELTS, or Pearson PTE (sent directly from the testing authority).
 • Official transcripts from high school or university.

Transfer students: All of the above including course descriptions or syllabus.

Postgraduate level

 • The completed online application along with non-refundable application fee of USD 70.
 • Two letters of recommendation (three are required for the PsyD in School-Clinical Child Psychology, the PhD in Mental Health Counselling, the MSEd in School Psychology, and the MSEd in Bilingual School Psychology).
 • A CV describing at least the past five years of employment history and any significant community, professional, or college extracurricular activities.
 • A personal statement from high school or university.
 • All official transcripts.
 • Submission of TOEFL, IELTS or Pearson PTE academic scores.
 • GMAT or GRE (Graduate students).

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Undergraduate level

 • A completed application
 • A photocopy of valid passport's identity page
 • Two letters of recommendation
 • One essay/personal statement, approximately 250 to 650 words in length
 • English-Language proficiency scores: for example, IELTS
 • Official transcripts from high school or university
 • Application fee

Transfer students will need to provide all of the above including course descriptions or syllabus.

Postgraduate level

 • Completed online application
 • Two letters of recommendation (three are required for the PsyD in School-Clinical Child Psychology, the PhD in Mental Health Counselling, the MSEd in School Psychology, and the MSEd in Bilingual School Psychology)
 • A CV or Resume describing at least the past five years of employment history and any significant community, professional, or college extracurricular activities
 • A personal statement
 • All official transcripts
 • English-Language proficiency scores: for example, IELTS
 • GMAT or GRE (Graduate students)
 • Application fee

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

There are a number of scholarships available for international students who are applying for the first year or transferring, and who show academic promise. In the fall of 2017, 78% of undergraduate international students at Pace received some form of merit-based scholarship money. SAT/ACT scores must be submitted with the application for scholarship consideration for first-year students. For transfer students, merit scholarships will be based on cumulative GPAs from current and/or previous colleges/universities. Merit-based scholarships are also available to international postgraduate students who exhibit academic promise. Students are encouraged to make use of the merit scholarship estimator on the university website to ascertain how much funding may be granted based on academic achievement.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

There are a number of scholarships available for international students who are applying for the first year or transferring, and who show academic promise. In the fall of 2017, 78% of undergraduate international students at Pace received some form of merit-based scholarship money. SAT/ACT scores must be submitted with the application for scholarship consideration for first-year students. For transfer students, merit scholarships will be based on cumulative GPAs from current and/or previous colleges/universities. Merit-based scholarships are also available to international postgraduate students who exhibit academic promise. Students are encouraged to make use of the merit scholarship estimator on the university website to ascertain how much funding may be granted based on academic achievement.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

There are a number of scholarships available for international students who are applying for the first year or transferring, and who show academic promise. Merit-based scholarships are also available to international postgraduate students who demonstrate academic excellence. This includes the maintenance of high academic standards with good GPA scores.

Students are encouraged to make use of the merit scholarship estimator on the university website to ascertain how much funding may be granted based on academic achievement. Students are not required to submit or complete a Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) in order to qualify for merit scholarships. The university also offers a number of financial aid resources for prospective students including checklists, frequently asked questions, external scholarship opportunities and information for parents which are all available on the university website.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

There are a number of scholarships available for international students who are applying for the first year or transferring, and who show academic promise. Merit-based scholarships are also available to international postgraduate students who demonstrate academic excellence. This includes the maintenance of high academic standards with good GPA scores.

Students are encouraged to make use of the merit scholarship estimator on the university website to ascertain how much funding may be granted based on academic achievement. Students are not required to submit or complete a Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) in order to qualify for merit scholarships. The university also offers a number of financial aid resources for prospective students including checklists, frequently asked questions, external scholarship opportunities and information for parents which are all available on the university website.

Show more +Show less -
Scholarships and funding

Scholarships and funding

To assist with the cost of education, there are a number of scholarships available for international students who are either applying for the first year or transferring to the university to continue their studies. These scholarships prioritize students who show academic promise.

Merit-based scholarships are also available to international postgraduate students who demonstrate academic excellence. This includes the maintenance of high academic standards and strong GPA scores.

Students are encouraged to make use of the merit scholarship estimator on the university's website to find out how much funding may be available to them, based on their academic achievements. Students are not required to submit or complete a Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) in order to qualify for merit scholarships.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Pace has excellent facilities on both of its campuses:

Campus housing

Pace offers a variety of residential halls within a five-block radius of its buzzing campus and it helps students find the right housing option to suit their interests. In New York, Residence Life reflects the city itself – dynamic, diverse, and unique. Pace’s residential programme is designed to create a supportive environment for students to live, learn, and achieve academic success.

Athletics

Pace Athletics offers a wide range of sports in which students can choose to participate.

Campus dining

Pace University Dining Services offers students the convenience of various locations and healthy dining choices on its Manhattan, Pleasantville, and White Plains campuses.

Library

The Pace University Library is a multi-campus system comprised of the Birnbaum Library on the New York campus, the Mortola Library in Pleasantville and the Graduate Center Library and Law School Library in White Plains. The Library offers users a wide array of resources and services including access to over 120 research databases (from on or off campus,) print and e-books and, resource sharing partnerships with local area libraries.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Pace has excellent facilities on both of its campuses:

Campus housing

Pace offers a variety of residential halls within a five-block radius of its buzzing campus and it helps students find the right housing option to suit their interests. In New York, Residence Life reflects the city itself – dynamic, diverse, and unique. Pace's residential programme is designed to create a supportive environment for students to live, learn, and achieve academic success.

Athletics

Pace Athletics offers a wide range of sports in which students can choose to participate.

Campus dining

Pace University Dining Services offers students the convenience of various locations and healthy dining choices on its Manhattan, Pleasantville, and White Plains campuses.

Library

The Pace University Library is a multi-campus system comprised of the Birnbaum Library on the New York campus, the Mortola Library in Pleasantville and the Graduate Center Library and Law School Library in White Plains. The Library offers users a wide array of resources and services including access to over 120 research databases (from on or off campus,) print and e-books and, resource sharing partnerships with local area libraries.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Pace has excellent facilities on both of its campuses:

Campus housing

Pace offers a variety of residential halls within a five-block radius of its buzzing campus and it helps students find the right housing option to suit their interests. In New York, Residence Life reflects the city itself - dynamic, diverse, and unique. Pace's residential programme is designed to create a supportive environment for students to live, learn, and achieve academic success.

Athletics

Pace Athletics offers a wide range of sports in which students can choose to participate.

Campus dining

Pace University Dining Services offers students the convenience of various locations and healthy dining choices on its Manhattan, Pleasantville, and White Plains campuses.

Library

The Pace University Library is a multi-campus system comprised of the Birnbaum Library on the New York campus, the Mortola Library in Pleasantville and the Graduate Center Library and Law School Library in White Plains. The library offers users a wide array of resources and services including access to over 120 research databases (from on or off campus,) print and e-books and, resource sharing partnerships with local area libraries.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Pace has excellent facilities on both of its campuses:

Campus housing

Pace offers a variety of residential halls within a five-block radius of its buzzing campus and it helps students find the right housing option to suit their interests. In New York, Residence Life reflects the city itself - dynamic, diverse, and unique. Pace's residential programme is designed to create a supportive environment for students to live, learn, and achieve academic success.

Athletics

Pace Athletics offers a wide range of sports in which students can choose to participate.

Campus dining

Pace University Dining Services offers students the convenience of various locations and healthy dining choices on its Manhattan, Pleasantville, and White Plains campuses.

Library

The Pace University Library is a multi-campus system comprised of the Birnbaum Library on the New York campus, the Mortola Library in Pleasantville and the Graduate Center Library and Law School Library in White Plains. The library offers users a wide array of resources and services including access to over 120 research databases (from on or off campus,) print and e-books and, resource sharing partnerships with local area libraries.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Pace University offers excellent facilities to ensure that students have an excellent overall experience:

Campus Housing

In New York City, Pace offers a variety of residential halls within a five-block radius of its buzzing campus. In Pleasantville, residential housing is within the 200-acre campus. No matter the campus, students can find the right housing to suit their needs and interests. Pace's residential program is designed to create a supportive environment for students to live, learn, and achieve academic success.

Athletics

Available on the Westchester Campus, Pace Athletics offers a wide range of sports in which students can choose to participate. Pace University is an NCAA Division II University and attracts athletes worldwide. In addition to the collegiate sports program, Pace offers a variety of club sports for students on all campuses.

Campus Dining

Pace University Dining Services offers students the convenience of various locations and healthy dining choices on its New York City, Pleasantville, and White Plains (Law School) campuses.

Library

Pace University has multiple libraries that offer excellent resources for students, including more than 120 research databases (which can be accessed remotely as well).

Show more +Show less -
2450
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United States

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
Welcome to the Pace Path
At Pace University
PaceGoGetters Juan Shan- PhD
I Am a Go-Getter
At Pace University
Join Pace University
At Pace University
PaceGoGetters Maria Escobar
At Pace University
PaceGoGetters Isaiah Jimenez
At Pace University
Pace is
At Pace University
PaceGoGetters Tyra Prophete- RN
At Pace University
PaceGoGetters Lucais Marks
Join Pace University
PaceGoGetters Justin Winley
PaceGoGetters Camila Rivera
Welcome to the Seidenberg School
Tour Pace University
Tour Pace University
Join Pace University
Join Pace University
Campus - Westchester
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$1767

 • $816
  លំនៅដ្ឋាន
 • $677
  ម្ហូបអាហារ
 • $98
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $176
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?