ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Queensland University of Technology

Australia
video Bg

Queensland University of Technology

Australia
video Bg

Queensland University of Technology

Australia
video Bg

Queensland University of Technology

Australia
video Bg

Queensland University of Technology

Australia
video Bg

Queensland University of Technology

Australia
Overview

Overview

Queensland University of Technology (QUT) is situated in Brisbane, Queensland, Australia, and is spread across two campuses – Gardens Point and Kelvin Grove. The University is held in high regard, and was named the top Queensland university under 50 years, and 18th in the world under 50 years by QS Top Universities Rankings in 2018. It also boasts award-winning teaching staff, which has seen them receive 100 Australian Awards for University Teaching.

QUT prides itself in being known as a 'university of the real world', due to its expansive links within the industry. Courses at the institution are designed and reviewed by those working in the fields, ensuring that students are learning up-to-date information that abides by industry standards. During their time learning, students also get the chance to undertake work experience and work on real projects.

The institution has six faculties – QUT Business School, Creative Industries, Education, Health, Law and Science and Engineering. Across the two campuses students benefit from state-of-the-art learning facilities, including a law moot court, health clinics, an AUD 230million Science and Engineering Centre, a new AUD 76.7million Education Precinct opening in 2018, and an AUD 80 million Creative Industries Precinct complete with galleries, recording studios and editing suites. Both sites also have plenty of shops and cafes, as well as a swimming pool and fitness centre.

There are over 100 student clubs and societies at QUT, which range from special interest groups to sports clubs. Students can also attend free workshops to help them build their skills in things such as leadership, personal development and careers help.

The University offers a wide range of support services, including extra learning and study skills support, as well as help for disabled students, international students and information and support on finances.

Show more +Show less -
Overview

Overview

QUT was named as the top young university in the state of Queensland and 18th in the QS Top Universities Rankings for universities under 50 years old in 2018. With award-winning teaching staff, recognised by receiving 100 Australian Awards for University Teaching, it is easy to see why QUT has rapidly become a leading institution ‘Down Under’.

Known as a real-world university, QUT provides expansive industry links and courses designed to work in the field to which they relate with input from industry experts. Students get the chance to undertake work experience on real projects and are able to leave QUT with relevant, up-to-date skills to directly impact their working lives.

Based across two campuses – Gardens Point and Kelvin Grove – QUT enrols almost 50,000 students each year with nearly 8,000 international students. Students are spread across six schools – QUT Business School, Creative Industries, Education, Health, Law and Science and Engineering.

QUT has been the subject of significant investment in recent years to create state-of-the-art learning facilities, including an AUD230 million Science and Engineering Centre, a new AUD76.7 million Education Precinct which opened this year and an AUD80 million Creative Industries Precinct including recording facilities, galleries and editing suites.

The university offers a vibrant campus with over 100 student clubs and societies across a range of activities, whilst free workshops are put on to help students build their skills. A wide range of support services help international students with anything they may need and make QUT a friendly and exciting place to study.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Queensland University of Technology (QUT) is an innovative and dynamic institution with an international reputation. A research-intensive university, the institution has pioneered new methods of teaching, learning and research. The university is ranked in the world's top 250 by the QS World University Rankings, 2019 and is placed 179th globally by the THE World University Rankings, 2020.

Ranked as one of the top three Young Universities in Australia (THE Young University Rankings, 2019), QUT has over 50,000 students, including 8,944 international students. These students are well served by an institution that offers hundreds of study options at various levels and across multiple fields, including education, engineering, creative industries, law and business. The university enhances its offering through close partnerships with government organisations and top universities across the globe.

Faculty at QUT are internationally renowned with a wealth of experience, all of whom aid the development of students. The quality of teaching on offer at the university is borne out by the increasing number of teaching awards it has received, with recognition being given across categories such as teaching excellence and citations.

Known as a real-world university, QUT provides courses designed to work in the field to which they relate, with input from industry experts. Students get the chance to undertake work experience on real projects and are able to leave QUT with relevant, up-to-date skills.

Based across two central campuses in Brisbane, students have access to a large choice of facilities, from sports centres to high-tech learning venues. There are also numerous support services on offer to students, from counselling to skills workshops, all aimed at providing students with the ideal environment in which to live and learn. Brisbane provides a great location for international students to live, with an enviable climate, a wide range of activities and excellent accommodation.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Located in the coastal city of Brisbane, Queensland University of Technology (QUT) is one of Australia's most progressive modern universities, with an industry-focused approach towards tuition, and a global outlook which connects its students with the wider world of business and research.

QUT encourages a culture of collaboration and innovation, ensuring students gain internationally accredited qualifications, as well as hands-on experience and transferable skills, bringing the confidence and adaptability needed for success in their future careers.

The curriculum is designed with leading industry professionals to ensure continually relevant course content. QUT is Australia's top young university according to the 2020 THE Young University Rankings.

There are a wide range of undergraduate and postgraduate course options available including business creative industries education engineering health justice law and science. English language pathway programs are also offered.

QUT is tackling some of the largest current global issues by conducting interdisciplinary research, combining expertise from different teaching departments and translating their work into the international research community. Students can enhance their research skills within a globally connected learning environment and apply their work with real-world impact.

Brisbane is a welcoming, multicultural city, known for its dynamic urban precincts, outdoor lifestyle, and natural attractions. It is Australia's third largest city and has much to offer QUT's population of around 50,000 students, with a vibrant international community representing over 140 countries worldwide.

The university itself offers high-tech facilities and outstanding student support, with a lively social scene and over 150 student-run clubs and societies. QUT offers a world-class education in the heart of Brisbane, and a wealth of graduate opportunities.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Located in the coastal city of Brisbane, Queensland University of Technology (QUT) is one of Australia's most progressive modern universities, with an industry-focused approach towards learning, and a global outlook that connects its students with the real-world.

QUT encourages a culture of collaboration and innovation, ensuring students gain internationally accredited qualifications, as well as hands-on experience and transferable skills, bringing the confidence and adaptability needed for success in their future careers.

The curriculum is designed with leading industry professionals to ensure continually relevant course content. QUT is Australia's top young university according to the 2020 THE Young University Rankings.

There are a wide range of undergraduate and postgraduate course options available including business, creative industries, education, engineering, health, justice, law and science. English language pathway programs are also offered.

QUT is tackling some of the largest current global issues by conducting interdisciplinary research, combining expertise from different teaching departments, and translating their work into the international research community. Students can enhance their research skills within a globally connected learning environment and apply their work with real-world impact.

Brisbane is a welcoming, multicultural city, known for its dynamic urban precincts, outdoor lifestyle, and natural attractions. It is Australia's third largest city and has much to offer QUT's population of around 50,000 students, with a vibrant international community representing over 140 countries worldwide.

The university itself offers high-tech facilities and outstanding student support, with a lively social scene and over 150 student-run clubs and societies. QUT offers a world-class education in the heart of Brisbane, and a wealth of graduate opportunities.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Located in the coastal city of Brisbane, Queensland University of Technology (QUT) is one of Australia's most progressive modern universities, with an industry-focused approach towards learning, and a global outlook that connects its students with the real-world.

QUT encourages a culture of collaboration and innovation, ensuring students gain internationally accredited qualifications, as well as hands-on experience and transferable skills, bringing the confidence and adaptability needed for success in their future careers.

The curriculum is designed with leading industry professionals to ensure continually relevant course content. QUT is Australia's top young university according to the 2020 THE Young University Rankings.

There are a wide range of undergraduate and postgraduate course options available including business, creative industries, education, engineering, health, justice, law and science. English language pathway programs are also offered.

QUT is tackling some of the largest current global issues by conducting interdisciplinary research, combining expertise from different teaching departments, and translating their work into the international research community. Students can enhance their research skills within a globally connected learning environment and apply their work with real-world impact.

Brisbane is a welcoming, multicultural city, known for its dynamic urban precincts, outdoor lifestyle, and natural attractions. It is Australia's third largest city and has much to offer QUT's population of around 50,000 students, with a vibrant international community representing over 140 countries worldwide.

The university itself offers high-tech facilities and outstanding student support, with a lively social scene and over 150 student-run clubs and societies. QUT offers a world-class education in the heart of Brisbane, and a wealth of graduate opportunities.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Australia’s leadership in 3D printing in medicine and health care has leapt ahead with an ARC training centre dedicated to cutting-edge research in close collaboration with hospitals and industry to rapidly translate lab findings into practical patient benefits.

Three research projects well underway at the ARC Industrial Transformation Training Centre in Additive Biomanufacturing based at QUT’s Institute of Health and Biomedical Innovation are:

 • A hand-held ‘bio pen’, fed with bio ink that will allow surgeons to 3D-print patient-specific cartilage cells on to knee and hip joints to repair and replace cartilage.
 • Patients can look forward to less time under anaesthetic as surgeons can improve their suture skills dramatically with a new, largely 3D-printed device, that lets them practice suturing tiny 3D-printed ‘blood vessels, nerves, ligaments and tendons’ to increase their skill and speed and test the quality of suturing lines via measuring the burst strength and water leakage.
 • Cell biology and tissue engineering scientists are moving ever closer to personalised, patient-specific cancer therapy by using 3D-printed hydrogels to model individual patients’ tumours to test for the most effective drug for that particular patient.

More about this

Show more +Show less -
What's new

What's new

Queensland University of Technology is ranked among the world’s top 20 young universities in two international rankings – the 2019 QS Top 50 Under 50, and the Times Higher Education (THE) Young University Rankings 2018. The university’s standing also leapt in the QS World University Rankings 2019 to within the top 250 institutions worldwide.

The university is placed 19th in the most recent QS rankings of the best universities in the world which are less than 50 years of age, third among the universities in Australia, as well as 20th in the THE Young University Rankings of the best universities in the world which are 50 years old or younger.

QUT rose four places when compared with the previous year’s list, which includes 250 young universities, a number that has increased from 200 universities in 2017.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Award-winning research

Seven QUT researchers were awarded close to AUD 2.92 million by the 2020 Australian Research Council (ARC) Discovery Early Career Researcher Award.

Their research projects cover areas such as digital technology, reduction of smart phone related road accidents, sustainable building designs, youth peace advocacy, and more.

John Monash Scholar

Jessie Hughes, a QUT alumnus, a design strategist and creative technologist, was recently named a 2020 John Monash Scholar.

She will be awarded AUD 140,000 over two years towards her Master of Design at Harvard University or Master of Media, Arts and Science at MIT Media Lab in Cambridge. Her studies will explore advanced approaches to technology and society.

Hughes said, ''I am applying to them both. Either way, MIT and Harvard are both based in Cambridge, MA so I will be moving there and hopefully commencing study in September 2020. My main focus is on the cross-intersection of design, technology, art and strategy for social innovation. I am aiming to lead the design of systems, media, and tools to improve the livelihood of Australians, and others, through creative innovation and emerging technology.''

Show more +Show less -
What's new

What's new

Start online, come when possible

Students can commence their QUT course online without delays to their student life. With the university's extensive online learning resources, student support services, and dedicated staff, students will excel in their study. They will have the opportunity to engage in real-world learning at the top young university in Australia.

Students can refer to the frequently asked questions for more details. They can also watch taster QUT lectures on-demand to get a taste of online student life at QUT.

Award-winning research

QUT has been awarded USD 6.1 million in Australian Research Council (ARC) Linkage and Discovery projects for 2020 and 2021.

QUT has been awarded AUD 1,200,955 for three ARC Linkage Projects and AUD 4,917,549 for 13 Discovery projects.

The Linkage Projects promote research partnerships between businesses, researchers, industry community organisations and publicly funded research agencies. The Discovery projects cover research in engineering, science, law and the creative industries.

John Monash Scholar

Jessie Hughes, a QUT alumnus, a design strategist and creative technologist, was named a 2020 John Monash Scholar.

She was awarded AUD 140,000 over two years towards her Master of Design at Harvard University or Master of Media, Arts and Science at MIT Media Lab in Cambridge. Her studies will explore advanced approaches to technology and society.

Hughes said, ''My main focus is on the cross-intersection of design, technology, art and strategy for social innovation. I am aiming to lead the design of systems, media, and tools to improve the livelihood of Australians, and others, through creative innovation and emerging technology.''

Show more +Show less -
What's new

What's new

Choose real-world learning

QUT's practical real-world courses prepare students to become valuable, adaptable and unstoppable in an ever-changing future. With more than 100 courses on offer to turn passions into rewarding careers, students are guaranteed a university experience like no other.

With flexible, blended learning, online resources, student support services and dedicated academic staff, students will have the opportunity to engage in hands-on, real-world learning in most QUT programs.

Hear from QUT's Student Success Group and world-class professors in a Virtual Masterclass Series as they explore career opportunities across a range of industries and how QUT can connect students to their future.

Course updates

QUT has launched a new course, Master of Nursing – Entry to Practice, designed for students who want to pursue their passion for health and patient care. Students will complete more than 800 hours of clinical placement, leading to registration as a practising nurse in Australia after graduation.

QUT's Bachelor of Data Science, launched in 2021, has been specifically designed and built from the ground up as a specialist data science program – the only one of its kind in Queensland. As an acknowledged leader in data science research and through the Centre of Data Science, QUT will provide students with the expertise and real-world experiences needed to solve complex challenges and problems in an exciting new discipline.

Award-winning research

QUT provides transformative research intensity and excellence relevant to communities and the real world. QUT's collaborative approach to research is transdisciplinary, transformative and works in consultation with a range of diverse real-world partnerships.

QUT recently received AUD 1.2 million in new ARC funding with a green light to build Australia's largest covered outdoor facility for testing equipment, robotics and materials, processing techniques in realistic Moon, Mars and asteroid conditions.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Choose real-world learning

QUT's practical real-world courses prepare students to become valuable, adaptable and unstoppable in an ever-changing future. With more than 100 courses on offer to turn passions into rewarding careers, students are guaranteed a university experience like no other.

With flexible, blended learning, online resources, student support services and dedicated academic staff, students will have the opportunity to engage in hands-on, real-world learning in most QUT programs.

Hear from QUT's Student Success Group and world-class professors in a Virtual Masterclass Series as they explore career opportunities across a range of industries and how QUT can connect students to their future.

Course updates

QUT has launched a new course, Master of Nursing – Entry to Practice, designed for students who want to pursue their passion for health and patient care. Students will complete more than 800 hours of clinical placement, leading to registration as a practising nurse in Australia after graduation.

QUT's Bachelor of Data Science, launched in 2021, has been specifically designed and built from the ground up as a specialist data science program – the only one of its kind in Queensland. As an acknowledged leader in data science research and through the Centre of Data Science, QUT will provide students with the expertise and real-world experiences needed to solve complex challenges and problems in an exciting new discipline.

Award-winning research

QUT provides transformative research intensity and excellence relevant to communities and the real world. QUT's collaborative approach to research is transdisciplinary, transformative and works in consultation with a range of diverse real-world partnerships.

QUT recently received AUD 1.2 million in new ARC funding with a green light to build Australia's largest covered outdoor facility for testing equipment, robotics and materials, processing techniques in realistic Moon, Mars and asteroid conditions.

Show more +Show less -
Why QUT?

Why QUT?

QUT is an ambitious and collaborative institution that seeks to equip students and graduates with the skills they will need in an increasingly disrupted and challenged world.

It is a global university with state-of-the-art facilities, world-class teaching staff and real-world focus for its students.

The University offers a world-class education, evidenced by its international recognition:

 • Of 8 graduates who have become Rhodes Scholars, 5 have been awarded in the past 7 years
 • QUT is ranked 18th globally in the QS Top 50 under 50 (2018)
 • 2nd in Australia in the Times Higher Education (THE) Young University Rankings (2017)
 • 201-300 in the 2017 Academic Ranking of World Universities (ARWU) by Shanghai Ranking Consultancy
 • 89% of international students are satisfied with their experience at QUT (International Student Barometer Queensland, 2016)
 • 9 study areas in the top 100 - QS World University Ranking by Subject, 2018
 • 2nd in Australia for Communication and Media Studies - QS World University Ranking by Subject, 2018
 • 1st Business School in Australia to achieve triple international accreditation (AACSB, EQUIS, AMBA)

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Queensland University of Technology is recognised as 'a university for the real world' due to its close links with industry, as well as its applied research and relevant teaching. Both professionals and industry representatives contribute to the university’s course development, combining theoretical education with a practical perspective.

The university’s faculty consult in industry and also handle industry projects which often sees participation from students. Both students and staff have access to the advanced teaching technology at the university.

While studying with the university, students will have the opportunity to study with the latest technology and learning spaces, learn from the best lecturers, and get lots of hands-on experience with the industry to prepare them for the real world.

Students will also have lots of opportunities to gain work experience and travel across the world during their studies and after graduation.

Show more +Show less -
Study experience

Study experience

Teaching quality

Queensland University of Technology is recognised as 'the university for the real world' due to its close links with industry, as well as its applied research and relevant teaching. Both professionals and industry representatives contribute to the university's course development, combining theoretical education with a practical perspective.

The university's faculty consult in industry and also handle industry projects which often see participation from students. Both students and staff have access to the advanced teaching technology at the university.

While studying at the university, students study with access to the latest technology and learning spaces, learn from the best lecturers, and get lots of hands-on experience with the industry to prepare them for the real world.

Students also have the opportunity to gain work experience and travel across the world during their studies and after graduation.

Points of pride

Some of QUT's recent accolades are:

 • The university ranks 179th globally, according to the Times Higher Education World University Rankings (2020).
 • QUT is among Australia's top three ‘Young Universities' (it comes in 2nd nationally & 24th on an international level, as per the Times Higher Education (THE) Young University Rankings 2019) and ranks 3rd nationally and is 19th worldwide, according to the QS Top 50 under 50 for 2019.
 • QUT came in 244th in the 2019 QS World University Rankings.
 • The university was among Top 15 Universities nationally, according to the 2018 Academic Ranking of World Universities (ARWU) Shanghai Ranking Consultancy.
 • QUT is placed 39th globally (2nd nationally) for Employer-Student Connections in the QS Graduate Employability Rankings 2020.
 • QUT enjoys a student satisfaction rating of 91.7 per cent of international students satisfied with their QUT experience (International Student Barometer Queensland, 2018).

Show more +Show less -
Study experience

Study experience

Teaching quality

Queensland University of Technology is recognised as 'the university for the real world' due to its close links with industry, as well as its applied research and relevant teaching. Both professionals and industry representatives contribute to the university's course development, combining theoretical education with a practical perspective.

The university's faculty consult in industry and also handle industry projects which often see participation from students. Both students and staff have access to the advanced teaching and technology at the university.

While studying at the university, students study with access to the latest technology and learning spaces, learn from the best lecturers, and get lots of hands-on experience with the industry to prepare them for the real world. Students undertake work-integrated learning experiences, including internships, placements, case studies and projects embedded in their courses.

Student safety

The university strives to keep its campuses as secure and safe as possible so that the students can experience a comfortable study environment with round-the-clock security, emergency call points and a safety app connected to the security team.

SafeZone

SafeZone is an application available to all QUT students. At the tap of a button, students can alert QUT security of their location and send for help.

Brisbane is a safe and friendly city and is home to 95,000 international students. Australia is also a very safe travel destination with true freedom, stability and security.

Show more +Show less -
Study experience

Study experience

Teaching quality

QUT is recognised as 'the university for the real world' due to its close links with industry, as well as its applied research and relevant teaching. Both professionals and industry representatives contribute to the university's course development, combining theoretical education with a practical perspective.

It's an institution featuring more than 119 winners of Australian Awards for University Teaching (AAUT).

While studying at the university, students' study with access to the latest technology and learning spaces, learn from the best lecturers, and get lots of hands-on experience with industry to prepare them for the real world. Students undertake work-integrated learning experiences, including internships, placements, case studies and projects which are embedded throughout their degrees.

Student safety

The university strives to keep its campuses as secure and safe as possible so that students can experience a comfortable study environment with round-the-clock security, emergency call points and a safety app connected to the security team.

SafeZone

SafeZone is an application available to all QUT students. At the tap of a button, students can alert QUT security of their location and send for help.

Brisbane

Brisbane is a safe, welcoming, and friendly city with great weather all year round and a relaxed, outdoor lifestyle. It's located within a short distance to both rainforests and world-class beaches where students can explore natural wonders and come up close and personal with iconic wildlife like the kangaroo and koala.

Australia is a safe travel destination with economic stability and security.

Show more +Show less -
Study experience

Study experience

Teaching quality

QUT is recognised as 'the university for the real world' due to its close links with industry, as well as its applied research and relevant teaching. Both professionals and industry representatives contribute to the university's course development, combining theoretical education with a practical perspective.

It's an institution featuring more than 119 winners of Australian Awards for University Teaching (AAUT).

While studying at the university, students' study with access to the latest technology and learning spaces, learn from the best lecturers, and get lots of hands-on experience with industry to prepare them for the real world. Students undertake work-integrated learning experiences, including internships, placements, case studies and projects which are embedded throughout their degrees.

Student safety

The university strives to keep its campuses as secure and safe as possible so that students can experience a comfortable study environment with round-the-clock security, emergency call points and a safety app connected to the security team.

SafeZone

SafeZone is an application available to all QUT students. At the tap of a button, students can alert QUT security of their location and send for help.

Brisbane

Brisbane is a safe, welcoming, and friendly city with great weather all year round and a relaxed, outdoor lifestyle. It's located within a short distance to both rainforests and world-class beaches where students can explore natural wonders and come up close and personal with iconic wildlife like the kangaroo and koala.

Australia is a safe travel destination with economic stability and security.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

QUT is well known as 'a university for the real world' because of its close links with industry and its relevant teaching and applied research. Industry representatives and professionals contribute to its course development, adding a practical perspective to theoretical education.

Its academic staff consult with industry and work on industry projects which often involve students. Staff and students have access to the latest teaching technology.

Award-winning teachers

The University’s performance is exceptional in the Australian Awards for University Teaching and Fellowship programme, which recognises efforts to advance learning and teaching in higher education. QUT has received 100 Australian Awards for University Teaching to date, so students know they’ll be taught by award-winning teaching staff that are experts in their field.

QUT celebrates 500 HEA fellows

QUT has started 2018 with an international teaching milestone, after its Associate Professor, Christy Collis became the University’s 500th staff member to be recognised as a HEA fellow.

“This milestone indicates the widespread focus on the value of teaching quality at QUT, the value we place on staff who support learning, and the deep commitment to the Academy shown by the many staff members who have helped build QALT by playing roles as mentors, reviewers and champions,” Professor Abby Cathcart, the head of QUT’s Academy of Learning and Teaching, said.

Read more

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Business

QUT’s business programmes guarantee students’ quality education as they study with the first business school in Australia to receive triple international accreditation by global accrediting agencies: EQUIS and the American Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), the European Foundation for Management Development (EFMD), and the Association of MBAs (AMBA) which is based in the U.K.

Creative Industries

The university’s Creative Industries Faculty is ranked among the top 25 universities across the world for media and communication according to the QS World University Ranking by Subject, 2017. It offers Australia’s largest combination of creative disciplines and a wide array of industry partnerships.

Education

The university’s educators have been ranked as world standard or above in the field of education research in the Excellence in Research for Australia assessment. The faculty has also achieved eight Australian awards or citations recognising its outstanding teachers and learning as well as teaching programmes.

Health

Health students will have access to learning environments which feature leading industry equipment, simulation facilities, and virtual technology.

Law

The graduates of QUT law or justice are sought after by employers and are taught by award-winning staff who are globally renowned and comprised of full-time academics as well as justice professionals and practising lawyers.

Science and engineering

The faculty’s strong industry connections and world-class teaching ensure that the degrees taught are relevant and applicable. Students will have access to facilities and technology which support their studies.

English language and academic pathways

QUT provides a number of English language as well as academic pathway programmes through its International College (QUTIC). These programmes help students to develop their language and academic skills and offer an easy transition into the students’ chosen degree programmes.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

QUT offers numerous study options across its faculties:

Business School

QUT's business school is the first in Australia to receive triple international accreditation and prepares students for employment in Australia and overseas. It is ranked among the top 100 globally in business and economics by the THE World University Rankings 2019.

Creative Industries

QUT's Creative Industries Precinct, Australia's most advanced technical creative space, serves as an incubator for commercial development and experimentation in the field. QUT's Creative Industries is ranked first in Australia for communication and media studies (QS World University Rankings 2019). The university offers Australia's largest combination of creative disciplines and a wide array of industry partnerships.

Education

The university's educators have been ranked as world standard or above in the field of education research as per the Excellence in Research for Australia assessment. Study options are research informed and taught by award winning lecturers.

Health

QUT equips students with the skills to become successful future health professionals, with its learning environments featuring leading industry equipment, simulation facilities, and virtual technology.

Law

The graduates of QUT law or justice are sought after by employers and are taught by award-winning staff who are globally renowned and full-time academics as well as justice professionals and practising lawyers.

Science and Engineering

The faculty is one of Australia's largest faculties with 23 disciplines and ten schools. Its strong industry connections and world-class teaching ensure that the degrees taught are relevant and applicable. Students benefit from access to facilities and technology which support their studies.

Show more +Show less -
Points of pride

Points of pride

Some of QUT's recent accolades are:

 • QUT is the top young university in Australia and 14th in the world in the THE Young University Rankings (2020)
 • The university ranks 186th globally, according to the Times Higher Education World University Rankings (2021)
 • QUT came in 217th globally in the QS World University Rankings (2021)
 • QUT is placed 39th globally (2nd nationally) for Employer-Student Connections in the QS Graduate Employability Rankings 2020
 • QUT placed in the 101-110 band globally and 9th in Australia, as per the QS Graduate Employability Ranking (2020)
 • It ranked 1st nationally and 16th internationally for communication and media studies, as per the QS World University Ranking by Subject (2021)
 • The university was 6th in the country and 31st in the world for nursing, according to the QS World University Rankings by Subject (2021)
 • Its 21 fields of research were rated well above world standard in the Australian Research Council Excellence in Research for Australia assessment 2018-2019, and a further 27 above world standard
 • QUT enjoys a student satisfaction rating of 91.7 per cent from its international students (International Student Barometer Queensland, 2018)

Show more +Show less -
Points of pride

Points of pride

QUT is proud of its awards and rankings in some of the most prestigious league tables. Some of QUT's recent accolades include:

 • QUT is the top young university in Australia and 14th in the world in the THE Young University Rankings (2020)
 • The university ranks 186th globally, according to the Times Higher Education World University Rankings (2021)
 • QUT is placed 39th globally (2nd nationally) for Employer-Student Connections in the QS Graduate Employability Rankings 2020
 • QUT placed in the 101-110 band globally and 9th in Australia, as per the QS Graduate Employability Ranking (2020)
 • It ranked 1st nationally and 16th internationally for communication and media studies, as per the QS World University Ranking by Subject (2021)
 • The university was 6th in the country and 31st in the world for nursing, according to the QS World University Rankings by Subject (2021)

Show more +Show less -
Points of pride

Points of pride

QUT is proud of its awards and rankings in some of the most prestigious league tables. Some of QUT's recent accolades include:

 • QUT is the top young university in Australia and 14th in the world in the THE Young University Rankings (2020)
 • The university ranks 186th globally, according to the Times Higher Education World University Rankings (2021)
 • QUT is placed 39th globally (2nd nationally) for Employer-Student Connections in the QS Graduate Employability Rankings 2020
 • QUT placed in the 101-110 band globally and 9th in Australia, as per the QS Graduate Employability Ranking (2020)
 • It ranked 1st nationally and 16th internationally for communication and media studies, as per the QS World University Ranking by Subject (2021)
 • The university was 6th in the country and 31st in the world for nursing, according to the QS World University Rankings by Subject (2021)

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Study options at QUT are offered across the faculties listed below…

Business

It is Australia's first business school with triple international accreditation, a distinction held by less than 1% of business schools worldwide.

Creative Industries

QUT Creative Industries Faculty is a world leader in arts, media and design for both teaching and research, with extensive industry partnerships and a proven track record in growing the creative economy.

Through forward-looking courses and cutting-edge research, it is leading the way nationally and internationally. The Faculty's academic programmes include some of the highest-demand undergraduate courses at QUT.

Education

This is one of the largest education faculties in Australia and provides the foundation for lifelong learning in young minds.

Health

QUT offers courses taught by industry professionals, clinical practical placements, and some of the best facilities and equipment in Australia.

Law

Students gain meaningful connections with industry employers through work placements and learn practical skills through its mooting programme.

Science and Engineering

Its international accreditation, unique courses, and strong industry and research partnerships prepare students to become part of a sought-after global workforce.

View more details

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Academic entry requirements

Students must check the course information in order to determine the academic requirements they would have to meet. This includes any and all additional requirements like interviews, auditions, or portfolios.

English proficiency requirements

Students would have to meet the requirements of the courses to determine the English language levels needed for their courses, which they can check through their course information.

Queensland University of Technology accepts results from a number of standardised tests. Students can see the required minimum test scores with the course information.

Students must take their proficiency test no longer than two years before they commence their courses.

The university accepts test results from:

 • TOEFL iBT (internet-based)
 • Cambridge English: Advanced (CAE)
 • Cambridge English: Proficiency (CPE)
 • IELTS (Academic)
 • Pearson Test of English (PTE Academic)

If students do not meet the requisite English language test scores, or adequate academic requirements for their preferred courses, the university may offer them a course package, which incorporates students’ preferred courses with either the English or pathway programme. If students pass these courses, they can move straight into their full degree.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Academic entry requirements

Students should check the course information in order to determine the academic requirements they need to meet. This includes any and all additional requirements like interviews, auditions, or portfolios.

English proficiency requirements

Students must meet the English language requirements for their chosen course. Queensland University of Technology accepts results from a number of standardised tests. Students must check individual programme pages to view details. Students must take a proficiency test no longer than two years before they commence their courses.

The university accepts test results from:

 • Cambridge English: Advanced (CAE)
 • Cambridge English: Proficiency (CPE)
 • IELTS (Academic)
 • Pearson Test of English (PTE Academic)
 • TOEFL iBT (internet-based)

If students do not meet the requisite English language test scores, or adequate academic requirements for their preferred courses, the university may offer them a course package, which incorporates students' preferred courses with either the English language or pathway programme. If students pass these courses, they can move straight into their full degree.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

QUT offers numerous study options:

Business

As the first triple internationally accredited business school in Australia, QUT prepares students for employment nationally and internationally. 90 per cent of its business graduates were found to have been employed four months after graduation.

Creative industries

QUT's creative industries is ranked first in Australia for communication and media studies (QS World University Rankings 2021). The university offers Australia's largest combination of creative disciplines and a wide array of industry partnerships.

Education

The university's educators have been ranked as world standard or above in the field of education research as per the Excellence in Research for Australia assessment. Study options are research informed and taught by award winning lecturers.

Engineering

QUT engineering courses provide students hands-on learning along with real-world applications. Students will be equipped with skills to create and design structures, machines and more they also have access to top-notch facilities.

Health

QUT equips students with the skills to become successful future health professionals, with its learning environments featuring leading industry equipment, simulation facilities, and virtual technology.

Justice

QUT courses help students gain insight into issues around contemporary social justice. Students will benefit from award-winning faculty and networking opportunities through placements.

Law

The graduates of QUT law are sought after by employers and are taught by award-winning staff who are full-time academics and practising lawyers.

Science

Students gain hands-on learning in practical field experiences in QUT science courses and QUT's strong science industry connections ensure degrees are relevant and applicable.

QUT College

QUT College offers students a range of premium English language and academic pathway programs that lead students to QUT undergraduate or postgraduate study. Students can also take a virtual tour of QUT College.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

QUT offers numerous study options:

Business

As the first triple internationally accredited business school in Australia, QUT prepares students for employment nationally and internationally. A QUT business degree gives students a real-world experience and develops their key business skills to thrive in their future career.

Creative industries

QUT's creative industries are ranked first in Australia for communication and media studies (QS World University Rankings 2021). The university offers Australia's largest combination of creative disciplines and a wide array of industry partnerships.

Education

QUT's real-world education courses equip students with the skills they need to step into the classroom with confidence. QUT's education graduates have the third highest graduate employability rate in Australia.

Engineering

QUT's engineering courses develop skills through real industry settings that build strong connections to future careers.

Health

QUT'S health courses give students the best, most industry-relevant and most up-to-date practical training. QUT ranked 13th in nursing in the world according to the Shanghai Ranking Global Ranking of Academic Subjects 2021.

Justice

QUT courses help students gain insight into issues around contemporary social justice. Students will benefit from award-winning faculty and networking opportunities through placements.

Law

The graduates of QUT law are sought after by employers and are taught by award-winning staff who are full-time academics and practising lawyers.

Science

Students gain hands-on learning in practical field experiences in QUT science courses and QUT's strong science industry connections ensure degrees are relevant to the challenges facing the modern world.

QUT College

QUT College offers students a range of premium English language and academic pathway programs that lead students to QUT undergraduate or postgraduate study. Students can also take a virtual tour of QUT College.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

QUT offers numerous study options:

Business

As the first triple internationally accredited business school in Australia, QUT prepares students for employment nationally and internationally. A QUT business degree gives students a real-world experience and develops their key business skills to thrive in their future career.

Creative industries

QUT's creative industries are ranked first in Australia for communication and media studies (QS World University Rankings 2021). The university offers Australia's largest combination of creative disciplines and a wide array of industry partnerships.

Education

QUT's real-world education courses equip students with the skills they need to step into the classroom with confidence. QUT's education graduates have the third highest graduate employability rate in Australia.

Engineering

QUT's engineering courses develop skills through real industry settings that build strong connections to future careers.

Health

QUT'S health courses give students the best, most industry-relevant and most up-to-date practical training. QUT ranked 13th in nursing in the world according to the Shanghai Ranking Global Ranking of Academic Subjects 2021.

Justice

QUT courses help students gain insight into issues around contemporary social justice. Students will benefit from award-winning faculty and networking opportunities through placements.

Law

The graduates of QUT law are sought after by employers and are taught by award-winning staff who are full-time academics and practising lawyers.

Science

Students gain hands-on learning in practical field experiences in QUT science courses and QUT's strong science industry connections ensure degrees are relevant to the challenges facing the modern world.

QUT College

QUT College offers students a range of premium English language and academic pathway programs that lead students to QUT undergraduate or postgraduate study. Students can also take a virtual tour of QUT College.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Academic entry requirements

QUT course pages include details of the minimum academic and English language requirements for admission.

Some courses may have additional entry requirements such as auditions, interviews, portfolios or questionnaires. There may also be specific closing dates for different courses, which the University publishes on its course pages.

English language requirements

To assess students’ English language proficiency, QUT accepts test results from:

 • IELTS (Academic)
 • TOEFL iBT (Internet-based)
 • Pearson Test of English (PTE Academic)
 • Cambridge English: Advanced (CAE)
 • Cambridge English: Proficiency (CPE)

Students must take their proficiency test no more than 2 years before the start of their course. They must email a copy of their latest IELTS or TOEFL score to International Admissions.

QUT International College

If students don't meet the English language or academic requirements for their course, they can study English language or academic bridging courses at QUT before they start their course. QUT International College (QUTIC) is part of the Queensland University of Technology (QUT) in Brisbane, Queensland. It delivers English and Academic pathway programmes on-campus for a large percentage of its full degree students.

More entry requirement details

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Merit scholarships

High-achieving international students may be eligible for merit scholarships. There is an unlimited number of these scholarships available and recipients will receive a scholarship covering 25% of their course fees, provided they maintain a minimum grade point average throughout the course of their study.

These scholarships cover a range of undergraduate and postgraduate creative industries, business, science and engineering degrees and students don't need to apply separately.

Some of them include…

 • Creative Industries International Scholarship: For studies in creative and performing arts, media and design.
 • Triple Crown Scholarship: For studies in business.
 • International Merit Scholarship: For studies in science, IT, engineering mathematics and urban development.
 • The Faculty of Education International Student Scholarship: AUD5,000 payment for future international students starting a Master of Education.

Student Speak

“Receiving the Triple Crown scholarship was a nice surprise. It has assisted me financially, and motivates me to do my best. I chose QUT because of its triple international accreditation and it has that practical element I was looking for.” - Ying Ling Chin (Triple Crown Scholarship recipient)

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The university offers international students many scholarships including:

International Merit scholarships

High-achieving international students may be eligible for a merit scholarship, provided they meet required academic conditions.

The recipients will receive:

 • a scholarship covering 25 percent of course fees for the first two semesters
 • an ongoing scholarship covering 25 percent of course fees per semester

These scholarships cover a range of undergraduate and postgraduate degrees in the Business, Creative Industries, Education Science and Engineering faculties. Students don't need to apply separately.

Student Speak

''Receiving the Triple Crown scholarship was a nice surprise. It has assisted me financially and motivates me to do my best. I chose QUT because of its triple international accreditation and it has that practical element I was looking for.'' - Ying Ling Chin (Triple Crown Scholarship recipient).

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Academic entry requirements

Students should check the course information to determine the academic requirements they need to meet. This includes any additional requirements like interviews, auditions, or portfolios.

English proficiency requirements

Students must meet the English language requirements for their chosen course. Queensland University of Technology accepts results from several standardised tests. Students must check individual programme pages to view details. Students must take a proficiency test no longer than two years before they commence their courses.

The university accepts test results from:

 • Cambridge English: Advanced (CAE)
 • Cambridge English: Proficiency (CPE)
 • IELTS (Academic)
 • Pearson Test of English (PTE Academic)
 • TOEFL iBT (internet-based)

If students do not meet the requisite English language test scores or adequate academic requirements for their preferred courses, the university may offer them a course package, which incorporates their degree course with an English language or pathway program. When students pass these programs, they can move directly on to their full degree.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

QUT offers numerous study options:

Business

As the first triple internationally accredited business school in Australia, QUT prepares students for employment nationally and internationally. A QUT business degree gives students a real-world experience and develops their key business skills to thrive in their future career.

Creative industries

QUT's creative industries are ranked first in Australia for communication and media studies (QS World University Rankings 2021). The university offers Australia's largest combination of creative disciplines and a wide array of industry partnerships.

Education

QUT's real-world education courses equip students with the skills they need to step into the classroom with confidence. QUT's education graduates have the third highest graduate employability rate in Australia.

Engineering

QUT's engineering courses develop skills through real industry settings that build strong connections to future careers.

Health

QUT'S health courses give students the best, most industry-relevant and most up-to-date practical training. QUT ranked 13th in nursing in the world according to the Shanghai Ranking Global Ranking of Academic Subjects 2021.

Justice

QUT courses help students gain insight into issues around contemporary social justice. Students will benefit from award-winning faculty and networking opportunities through placements.

Law

The graduates of QUT law are sought after by employers and are taught by award-winning staff who are full-time academics and practising lawyers.

Science

Students gain hands-on learning in practical field experiences in QUT science courses and QUT's strong science industry connections ensure degrees are relevant to the challenges facing the modern world.

QUT College

QUT College offers students a range of premium English language and academic pathway programs that lead students to QUT undergraduate or postgraduate study. Students can also take a virtual tour of QUT College.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Academic entry requirements

Students should check the course information to determine the academic requirements they need to meet. This includes any additional requirements like interviews, auditions, or portfolios.

English proficiency requirements

Students must meet the English language requirements for their chosen course. QUT accepts results from several standardised tests. Students must check individual program pages to view details. Students must take a proficiency test within two years of commencing their course.

The university accepts test results from:

 • Cambridge English: Advanced (CAE)
 • Cambridge English: Proficiency (CPE)
 • IELTS (Academic)
 • Pearson Test of English (PTE Academic)
 • TOEFL iBT (internet-based)

If students do not meet the required English language test scores or adequate academic requirements for their preferred courses, the university may offer them a course package, which incorporates their degree with an English language or pathway program.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Merit scholarships

High-achieving international students may be eligible for merit scholarships. There is an unlimited number of these scholarships available and recipients will receive a scholarship covering 25% of their course fees, provided they maintain a minimum grade point average throughout the course of their study.

These scholarships cover a range of undergraduate and postgraduate Creative Industries, Business, Science and Engineering degrees and students don't need to apply separately.

Some of them include…

 • Creative Industries International Scholarship: For studies in Creative and Performing Arts, Media and Design.
 • Triple Crown Scholarship: For studies in Business.
 • International Merit Scholarship: For studies in Science, IT, Engineering Mathematics and Urban Development.
 • The Faculty of Education International Student Scholarship: A AUD 5,000-payment for future international students starting a Master of Education.

Student Speak

'Receiving the Triple Crown scholarship was a nice surprise. It has assisted me financially, and motivates me to do my best. I chose QUT because of its triple international accreditation and it has that practical element I was looking for.' - Ying Ling Chin (Triple Crown Scholarship recipient)

More scholarship information

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The university offers its students a number of facilities including:

Gardens Point campus

The Gardens Point campus is located in the Brisbane's city centre, next to Parliament House, the Brisbane River, and the City Botanical Gardens. The Goodwill Bridge offers students easy access on bicycle or foot to the cultural capital of South Bank.

There are numerous eating options at the Gardens Point campus, comprising of a food court and cafes. Also, the Brisbane city is just a short walk away. The university’s students will be able to enjoy several of the cultural venues on campus.

There are student accommodation providers nearby in the city and across the river at South Bank. QUT’s accommodation service can help students with advice and information on finding accommodation in the city of Brisbane.

Kelvin Grove campus

The main campus for creative industries, education, health and international college students, Kelvin Grove is located in the thriving Kelvin Grove village.

It enjoys collaborative learning spaces, performance venues, shops and cafes, set amongst the vibrant urban village.

The village offers students shops, restaurants, residential units, a weekly market, parklands and fitness facilities, along with the performance spaces and dynamic art at the QUT's Creative Industries Precinct.

There are several options for food and drink at Kelvin Grove campus, comprising of franchises such as Sushi Mura and Boost Juice.

Fully furnished apartments are available for students to rent in the village at Iglu student accommodation.

QUT’s accommodation service can also help with information and advice on finding accommodation near campus.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The university offers its students a number of facilities including:

Gardens Point campus

The Gardens Point campus is located in Brisbane's city centre, next to Parliament House, the Brisbane River, and the City Botanical Gardens. The Goodwill Bridge offers students easy access on bicycle or foot to the cultural capital of South Bank.

There are numerous eating options at the Gardens Point campus, comprising of a food court and cafes. The Brisbane city centre is also just a short walk away. The university's students will be able to enjoy several of the cultural venues on campus.

There are student accommodation providers within five minutes' walk. QUT's accommodation service can help students with advice and information on finding accommodation in the city of Brisbane.

Kelvin Grove campus

The main campus for creative industries, education, health and international college students, Kelvin Grove is located in the thriving Kelvin Grove Urban Village.

Students enjoy collaborative learning spaces, performance venues, shops and cafes, set amongst the vibrant urban village.

The village offers students shops, restaurants, residential units, a weekly market, parklands and fitness facilities, along with the performance spaces and dynamic art at the QUT's Creative Industries Precinct.

There are several options for food and drink at Kelvin Grove campus, comprising of franchises such as Sushi Mura and Boost Juice.

Fully furnished apartments are available for students to rent in the village, and both Iglu and Unilodge have on-campus student accommodation available. QUT's accommodation service can also help with information and advice on finding accommodation near campus.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The university offers international students many scholarships including:

International merit scholarships

High-achieving international students may be eligible for a merit scholarship, provided they meet required academic conditions.

The recipients will receive one of the following:

 • a scholarship covering 25 per cent of course fees for the first two semesters
 • an ongoing scholarship covering 25 per cent of course fees per semester

These scholarships cover a range of undergraduate and postgraduate degrees in business, creative industries, education, science and engineering. Students applying to study health-related courses may be eligible to receive a scholarship covering 25 per cent of the course fees for the first two semesters. Students don't need to apply separately and will be considered for the scholarship when applying.

Student Speak

"I received the merit scholarship which enabled me to start my journey studying at QUT. It also removed the financial burden on my parents which was a big help. QUT staff were very helpful and supportive, always there to help you. I really enjoy the practical aspects of my studies preparing me for the real world. QUT has a great diversity of people and skills from whom you can learn a lot. This is part of a great experience which I'm very thankful for."- Anuka Bulankulame (International Merit Scholarship recipient).

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

QUT offers the following academic scholarships to international students:

International merit scholarships

High-achieving international students may be eligible for a merit scholarship, provided they meet the required academic conditions.

Recipients may receive:

 • A scholarship covering 25 per cent of tuition fees for the first year (two semesters) of study at QUT
 • An ongoing scholarship covering 25 per cent of tuition fees per semester (ongoing academic requirements apply).

These scholarships cover a range of undergraduate and postgraduate degrees in business, creative industries, education, health, science and engineering. There is no ongoing scholarship for health-related studies. Students do not need to apply separately and will be considered for the scholarship when applying to QUT.

Student Speak

"I received the merit scholarship which enabled me to start my journey studying at QUT. It also removed the financial burden on my parents which was a big help. QUT staff were very helpful and supportive, always there to help you. I really enjoy the practical aspects of my studies preparing me for the real world. QUT has a great diversity of people and skills from whom you can learn a lot. This is part of a great experience which I'm very thankful for."- Anuka Bulankulame (International Merit Scholarship recipient).

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

QUT offers the following academic scholarships to international students:

International merit scholarships

High-achieving international students may be eligible for a merit scholarship, provided they meet the required academic conditions.

Recipients may receive:

 • A scholarship covering 25 per cent of tuition fees for the first year (two semesters) of study at QUT
 • An ongoing scholarship covering 25 per cent of tuition fees per semester (ongoing academic requirements apply).

These scholarships cover a range of undergraduate and postgraduate degrees in business, creative industries, education, health, science and engineering. There is no ongoing scholarship for health-related studies. Students do not need to apply separately and will be considered for the scholarship when applying to QUT.

Student Speak

"I received the merit scholarship which enabled me to start my journey studying at QUT. It also removed the financial burden on my parents which was a big help. QUT staff were very helpful and supportive, always there to help you. I really enjoy the practical aspects of my studies preparing me for the real world. QUT has a great diversity of people and skills from whom you can learn a lot. This is part of a great experience which I'm very thankful for."- Anuka Bulankulame (International Merit Scholarship recipient).

Show more +Show less -
7145
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Australia

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
201st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

Discover QUT Creative Industries in 360 degrees
At QUT
At QUT
At QUT
At QUT
At QUT
At QUT
At QUT
At QUT
At QUT
The university for the real world
At QUT
Why study STEM at QUT
Why choose QUTIC
QUT College
At QUT
At QUT
Campus - Gardens Point
Campus - Kelvin Grove
At QUT
At QUT
At QUT
At QUT
Join QUT
Getting started at the QUT International College
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$2462

 • $1030
  លំនៅដ្ឋាន
 • $898
  ម្ហូបអាហារ
 • $138
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $396
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

តើសិស្សនិស្សិតគិតយ៉ាងណាចំពោះយើង

ព័ត៌មានសង្ខេប
(5.0)
គុណភាពមុខវិជ្ជាសិក្សា
4.7
សុវត្ថិភាពក្នុងបរិវេណសាលា
5.0
ការទ្រទ្រង់សិស្ស និស្សិត
4.7
គុណភាពក្នុងការបង្រៀន
4.7
បរិយាកាសក្នុងបរិវេណសាលា
5.0
ចំណាត់់ថ្នាក់លើពិភពលោក
Queensland University of Technology Queensland University of Technology
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Queensland University of Technology - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
Queensland University of Technology Queensland University of Technology
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Queensland University of Technology - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
Queensland University of Technology Queensland University of Technology
Rated4/5based on3 student reviews
SUPPORTIVE UNI Customer reviews:
Queensland University of Technology - by, 2020-06-01
4.0/ 5 stars
ទទួលបានការអប់រំស្តង់ដារអូស្ត្រាលី ដោយធ្វើការសិក្សាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម

តើអ្នកមានបំណងចង់ទទួលបានការអប់រំស្តង់ដារអូស្ត្រាលី ដោយមិនធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមែនទេ? សិស្សនិស្សិត ឳពុកម្តាយ អាចជួបផ្ទាល់តំណាងសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម នៅសាលា ACE សាខាទួលទំពូង ដើម្បីសិក្សាបន្ថែមពីលក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យចូលសិក្សា ជម្រើសមុខវិជ្ជាសិក្សា ការសុំទិដ្ឋាការ និងលក្ខខណ្ឌទទួលបានអាហារូបករណ៍​នៅថ្ងៃទី 20 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 ចាប៉ពីម៉ោង 4:30-6:00 ល្ងាច

AU Phnom Penh, Cambodia 20th កុម្ភៈ 2023 04:30 PM - 06:00 PM
បង្ហាញពីការសិក្សា & ព័ត៌មានអាហារូករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ក្នុងប្រទេសវៀតណាម

ជួបជាមួយតំណាងសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ពីប្រទេសអូស្ត្រាលី ដែលនឹងមកធ្វើបទបង្ហាញពីការសិក្សាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម នៅសាលា ACE សាខាសៀមរាប។ សិស្សនិស្សិត ឳពុកម្តាយ នឹងមានឱកាសពិភាក្សាបន្ថែមពីលក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យចូលសិក្សា ជម្រើសមុខវិជ្ជាសិក្សា ការដាក់ទិដ្ឋាការ ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅថ្ងៃទី 23 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 ចាប់ពីម៉ោង 4:30 ដល់ 6:00 ល្ងាច

AU Siem Reap, Cambodia 23rd កុម្ភៈ 2023 04:30 PM - 06:00 PM

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

Queensland University of Technology Queensland University of Technology
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Queensland University of Technology - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
Queensland University of Technology Queensland University of Technology
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Queensland University of Technology - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
Queensland University of Technology Queensland University of Technology
Rated4/5based on3 student reviews
SUPPORTIVE UNI Customer reviews:
Queensland University of Technology - by, 2020-06-01
4.0/ 5 stars

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?