ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

San Antonio College (Alamo Colleges)

United States
video Bg

San Antonio College (Alamo Colleges)

United States
Overview

Overview

Alamo Colleges District is a network of five community colleges in the Greater San Antonio area which aims to help students build their futures. Each of the five colleges is based at their own campus, covering a variety of different subject areas but they are all combined by a common strategy and vision.

The ''Alamo Way Strategy'' places a focus on a trio of priorities – student success, leadership and performance excellence. This strategy is mapped by a variety of performance indicators, with Alamo Colleges District on course to award 15,000 degrees and certificates per year by 2020 whilst maintaining its current high student satisfaction rate of 95 percent.

Alamo Colleges District serves a diverse community amongst its 98,774 enrolled students, which continues to grow. This includes a large number of Hispanic students and many students pursuing part-time study. There is a focus on community engagement and respectfulness across all institutions where students will eventually gain and realize their professional and civic potential.

With a history of making education accessible and affordable, Alamo Colleges District continues to fulfil this with a range of two-year degree courses across a wide variety of disciplines at its five institutions. Academic credits from the Alamo Colleges District transfer to four-year universities, meaning many students move on to pursue their Bachelor Degree at a four-year university after attending the Alamo Colleges District institutions.

Regardless of the specific degree program chosen from the 300 plus on offer, all of the Alamo Colleges District institutions strive to equip students with employable skills which will set them up for the rest of their lives, with a mixture of academic, technical and social strengths.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Alamo Colleges District is a network of five colleges in the Greater San Antonio area which aims to help students build their futures. Each of the five colleges is based at their own campus, covering a variety of different subject areas but they are all combined by a common strategy and vision.

The ''Alamo Way Strategy'' places a focus on a trio of priorities – student success, leadership and performance excellence. This strategy is mapped by a variety of performance indicators, with Alamo Colleges District on course to award 15,000 degrees and certificates per year by 2020 whilst maintaining its current high student satisfaction rate of 95%.

Alamo Colleges District serves a diverse community amongst its 98,774 enrolled students, which is continuing to grow. This includes a large number of Hispanic students and many students pursuing part-time study. There is therefore a focus on community engagement and respectfulness across all institutions where students will eventually gain and realize their professional and civic potential.

With a history of making education accessible and affordable, Alamo Colleges District continues to fulfil this with a range of two-year degree courses across a wide variety of disciplines at its five institutions. Credits from the Alamo Colleges District transfer to four-year universities, meaning many students move on to pursue advanced studies elsewhere after attending the Alamo Colleges District institutions.

Regardless of the specific degree program chosen from the 300+ on offer, all of the Alamo Colleges District institutions strive to equip students with employable skills which will set them up for the rest of their lives, with a mixture of academic, technical and social strengths.

Show more +Show less -
What's new

What's new

New STEM Center

A brand new center for science, technology, engineering and mathematics (STEM) programs has been opened at Palo Alto College, part of the Alamo Colleges District. The 2,200 square foot facility is located in Brazos Hall and provides students working across STEM programs with state-of-the-art facilities. It is the new central location for those programs and also includes new academic support facilities to enhance the institution.

Rankings

Three of the colleges of the Alamo College District rank in top ten on list of 2020 Best Online Community Colleges in Texas by the Guide to Online Schools.

San Antonio College ranked number eight, Palo Alto College ranked number nine, and St. Philip's College ranked number ten. Northwest Vista College ranked among the top 20 online community colleges at number 18. All four colleges ranked in the organization's top ten online community colleges for 2019.

This is the second year the Guide to Online Schools has released online community college rankings by state. Each college received a score based on several important factors, including retention and graduation rates and percentage of online enrollment data from the Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS). The number of online associate degrees offered was considered in the ranking score as well. The research group also conducted manual research to provide prospective students with more details about the colleges' online programs. To view the full list, students can go to the Guide to Online Schools website.

Economic Impact praised

An economic impact study was carried out to assess the way in which the Alamo Colleges District impacts the local area. The study focused on three areas, namely student, taxpayer and community impact. It demonstrated significant return on investment for students, a USD 2 billion added income to the region in the year studied and supported one in every 35 jobs in the region.

Show more +Show less -
What's new

What's new

2018 Malcolm Baldrige National Award

Alamo Colleges District was named a recipient of the Malcolm Baldridge National Quality Award (MBNQA) by the U.S. Commerce Secretary Wilbur Ross in November 2018. It is one of only five organizations to receive the prestigious award, and the first community college system in history to receive this recognition as well as one of only 12 organizations from 27 applicants to receive a site visit this year. The award marks a significant milestone in the ongoing journey of the district to achieve top class student success and excellent performance. The award is a presidential-level honor celebrating its 31st anniversary and recognizes sustainable excellence through visionary leadership, organizational alignment, systematic improvement and innovation. It represents the most prestigious honor a higher education institute can be awarded for excellent performance in innovation, efficiency and leadership.

New STEM Center:

A brand new center for science, technology, engineering and mathematics (STEM) programs has been opened at Palo Alto College, part of the Alamo Colleges District. The 2,200 square foot facility is located in Brazos Hall and provides students working across STEM programs with state-of-the-art facilities. It is the new central location for those programs and also included new academic support facilities to enhance the institution.

Economic Impact praised:

An economic impact study was recently carried out to assess the way in which the Alamo Colleges District impacts the local area. The study focused on three areas – student, taxpayer and community impact. It demonstrated significant return on investment for students, a USD 2 billion added income to the region in the year studied and supported one in every 35 jobs in the region. The spending of the network on areas such as construction and other services also made a major impact to the local economy.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Experienced, innovative instructors work to provide an insightful education to students across the Alamo Colleges District. All five institutions place a focus on small class sizes to allow for a higher level of personal interaction and direction between students and faculty. Many industrial leaders from a range of corporate sectors are involved in the teaching at Alamo Colleges District institutions, passing on their experience to students to help prepare them for real life scenarios.

There is a significant Hispanic community at Alamo Colleges District institutions, particularly at San Antonio College, and as a result of this there is a reputation for excellent English as a Second Language programs. This makes Alamo Colleges District programs popular with international students, who can complete their academic coursework with the tailored guidance of staff before moving on to four-year colleges and universities if they wish to continue their education.

Alamo Colleges District also provides qualified staff to assist with international student services, such as admissions, immigration advice and student health service options.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Experienced, innovative instructors work to provide an insightful education to students across the Alamo Colleges District. All five institutions place a focus on small class sizes to allow for a higher level of personal interaction and direction between students and faculty. Many industrial leaders from a range of corporate sectors are involved in the teaching at Alamo Colleges District institutions, passing on their experience to students to help prepare them for real life scenarios.

There is a significant Hispanic community at Alamo Colleges District institutions, particularly at San Antonio College, and as a result of this there is a reputation for excellent English as a Second Language programs. This makes Alamo Colleges District programs popular with international students, who can complete their academic coursework with the tailored guidance of staff before moving on to four-year colleges and universities if they wish to continue their education.

Alamo Colleges District also provides qualified staff to assist with international student services, such as admissions, immigration advice and student health service options.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The Alamo Colleges District includes five colleges in its network, namely Northeast Lakeview College, Northwest Vista College, Palo Alto College, St. Philip's College and San Antonio College. Programs across these five institutions fall into one of six different departments.

Creative and Communication Arts Institute:

Designed for students who demonstrate an interest in areas such as arts, communications and technology, the Creative and Communications Arts Institute can prepare students for careers in a range of industries by equipping them with skills such as designing, performing, writing and producing.

Business and Entrepreneurship Institute:

This institute looks to prepare students for careers in a range of different sectors, equipping them with practical business skills which open a range of doors and encourage creativity. Future careers could focus on anything from investment banking to travel-related services and anything in between.

Health and Biosciences Institute:

Educating students on health sciences such as biotechnology, health informatics, diagnostic services, support services, therapeutic services and research and development.

Advanced Manufacturing and Logistics Institute:

Covering everything from architecture and planning to manufacturing, distribution and logistics, this institute covers a vast range of industries and offers a number of exciting opportunities.

Public Service Institute:

Has a focus on those interested in the public service sector, from anything to public safety and security to education, law, administration and government.

Science and Technology Institute:

Benefitting from a state-of-the-art new center, students learning at the Science and Technology Institute can focus on an array of areas such as agriculture, IT, science, engineering and mathematics.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The Alamo Colleges District includes five colleges in its network, namely Northeast Lakeview College, Northwest Vista College, Palo Alto College, St. Philip's College and San Antonio College. Programs across these five institutions fall into one of six different departments.

Creative and Communication Arts Institute:

Designed for students who demonstrate an interest in areas such as arts, communications and technology, the Creative and Communications Arts Institute can prepare students for careers in a range of industries by equipping them with skills such as designing, performing, writing and producing.

Business and Entrepreneurship Institute:

This institute looks to prepare students for careers in a range of different sectors, equipping them with practical business skills which open a range of doors and encourage creativity. Future careers could focus on anything from investment banking to travel-related services and anything in between.

Health and Biosciences Institute:

Educating students on health sciences such as biotechnology, health informatics, diagnostic services, support services, therapeutic services and research and development.

Advanced Manufacturing and Logistics Institute:

Covering everything from architecture and planning to manufacturing, distribution and logistics, this institute covers a vast range of industries and offers a number of exciting opportunities.

Public Service Institute:

Has a focus on those interested in the public service sector, from anything to public safety and security to education, law, administration and government.

Science and Technology Institute:

Benefitting from a state-of-the-art new center, students learning at the Science and Technology Institute can focus on an array of areas such as agriculture, IT, science, engineering and mathematics.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Apply Now!

Tips on Applying

International students need to complete an admissions application and an online application to their chosen Alamo College institution.

Alamo Colleges accept international students who have obtained the equivalent of a high school diploma in a foreign country. The process can take four to six weeks and incomplete applications will not be reviewed. See check list below for full information.

Application Checklist

 • Complete admissions application online
 • Complete and return international I-20 Application Form
 • Provide Financial Statements to meet cost of attendance.
 • Provide official transcripts from high school and/or college, either original copies or translated by American Translators Association and evaluated by an organization meeting NACES endorsed quality guidelines.
 • Prove English Language Proficiency by ESOL course level
 • Prove English Language proficiency by either TOEFL (500 score), iBT TOEFL (61), IELTS (5.0) or take ESL program.
 • Attach photo ID.
 • Complete statement of understanding.
 • Pay USD 100 processing fee either online or by cashier check or money order attached to application.
 • Transfer students submit copies of visa, passport, I 94 and current and previous I 20.

Cost of Attending

Estimated costs per year total around USD 25,000. This can be broken down to USD 11,258 for tuition and fees, USD 2,074 for books and supplies, USD 8,500 for rental and housing expenses and USD 3,168 for other miscellaneous expenses.

Application Deadlines

International students are accepting during fall and spring semesters, whilst transfer students from other US colleges may be eligible for summer semesters. Deadline for fall and summer semesters is May 15 for new students or July 1 for transfer students. Spring semester deadline is October 15 for new students or Dec 1 for transfer students.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Apply Now!

Tips on Applying

International students need to complete an admissions application and an online application to their chosen Alamo College institution.

Alamo Colleges accept international students who have obtained the equivalent of a high school diploma in a foreign country. The process can take four to six weeks and incomplete applications will not be reviewed. See check list below for full information.

Application Checklist

 • Complete admissions application online
 • Complete and return international I-20 Application Form
 • Provide Financial Statements to meet cost of attendance.
 • Provide official transcripts from high school and/or college, either original copies or translated by American Translators Association and evaluated by an organization meeting NACES endorsed quality guidelines.
 • Prove English Language Proficiency by ESOL course level
 • Prove English Language proficiency by either TOEFL (500 score), iBT TOEFL (61), IELTS (5.0) or take ESL program.
 • Attach photo ID.
 • Complete statement of understanding.
 • Pay USD 100 processing fee either online or by cashier check or money order attached to application.
 • Transfer students submit copies of visa, passport, I 94 and current and previous I 20.

Cost of Attending

Estimated costs per year total around USD 25,000. This can be broken down to USD 11,258 for tuition and fees, USD 2,074 for books and supplies, USD 8,500 for rental and housing expenses and USD 3,168 for other miscellaneous expenses.

Application Deadlines

International students are accepting during fall and spring semesters, whilst transfer students from other US colleges may be eligible for summer semesters. Deadline for fall and summer semesters is May 15 for new students or July 1 for transfer students. Spring semester deadline is October 15 for new students or Dec 1 for transfer students.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Alamo Colleges facilities are accessible from around San Antonio, with campuses based across the city and sites just outside to give ease of access from many areas in the district. St Philip's College has campuses on the east and southwest sides of San Antonio, whilst San Antonio College is conveniently placed in midtown, just north of the downtown area. Northeast Lakeview College is a modern, picturesque facility located northeast of the city, whilst the stunning Northwest Vista College overlooks a lake on the west side of San Antonio. Palo Alto College can be found in the south of the city – and all five sites contain modern buildings with the classrooms and space required to equip the needs of students.

There has been a great deal of investment into the facilities at Alamo Colleges in recent years, and that is continuing to develop. A new STEM Center has recently opened, whilst a top class District Support Operations building to bring three smaller sites into one multi-purpose building is being constructed right now.

The facilities at Alamo Colleges are convenient, flexible and useful for students living and studying in an exciting city such as San Antonio.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Alamo Colleges facilities are accessible from around San Antonio, with campuses based across the city and sites just outside to give ease of access from many areas in the district. St Philip's College has campuses on the east and southwest sides of San Antonio, whilst San Antonio College is conveniently placed in midtown, just north of the downtown area. Northeast Lakeview College is a modern, picturesque facility located northeast of the city, whilst the stunning Northwest Vista College overlooks a lake on the west side of San Antonio. Palo Alto College can be found in the south of the city – and all five sites contain modern buildings with the classrooms and space required to equip the needs of students.

There has been a great deal of investment into the facilities at Alamo Colleges in recent years, and that is continuing to develop. A new STEM Center has recently opened, whilst a top class District Support Operations building to bring three smaller sites into one multi-purpose building is being constructed right now.

The facilities at Alamo Colleges are convenient, flexible and useful for students living and studying in an exciting city such as San Antonio.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

International students at the Alamo Colleges District benefit from saving money on tuition and fees as compared to four-year universities. Whereas scholarships are limited and competitive, the money saved on lower tuition is available to all students. There are a limited number of scholarships for current students and students can also apply for the Texas Public Education Grant (TPEG).

This funding is on a first come, first served basis and can range between $200-$2000 per year. The Texas Public Education Grant is designed to provide assistance to those in financial need, with preference given to those studying for their first undergraduate or postgraduate degree. Any current student at Alamo Colleges can apply and, if they demonstrate financial need to be awarded a grant, the money does not need to be repaid.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

International students at the Alamo Colleges District benefit from saving money on tuition and fees as compared to four-year universities. Whereas scholarships are limited and competitive, the money saved on lower tuition is available to all students. There are a limited number of scholarships for current students and students can also apply for the Texas Public Education Grant (TPEG).

This funding is on a first come, first served basis and can range between $200-$2000 per year. The Texas Public Education Grant is designed to provide assistance to those in financial need, with preference given to those studying for their first undergraduate or postgraduate degree. Any current student at Alamo Colleges can apply and, if they demonstrate financial need to be awarded a grant, the money does not need to be repaid.

Show more +Show less -
300
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United States

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
Join us at Alamo Colleges
Join us at Alamo Colleges
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$1757

 • $806
  លំនៅដ្ឋាន
 • $677
  ម្ហូបអាហារ
 • $98
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $176
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី